Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1907

gewoonte dat lader werkman één zoo n stuk hout draagt nadat hem dit door een ander is opgegeven Thans moesten vooral met het oog op den harden wind elke twee werklieden samen twee stukken hout dragen en deze zelf opnemen Dit weigerde v d W en hg werd op staanden voet ontslagen De georganiseerden en niet georganiseerden verklaarden zich daarop met hem solidair en legden het werk neer Slechts bazen en 2 oude knechts bleven in dienst Het bedrgf staat stop De politie bewaakt de uitgestrekte werven De stakers wandelen uiterst kalm in da omgeving Qiaterenmiddag te twee uur zouden de stakers een conferentie met de firma Vriesendorp aanvragen Deze is echter niet aangevraagd wel ontving de firma een Bchryven waarin de stakers hun eischen in den breede uiteenzetten De firma dio verzekert dat V d W brutaal optrad achtte deze eischen echter van dien aard dat van confereeren geen sprake kou zyn Naar de Tel verneemt is de Club de Bienfaisance iu de Vondelstraat te Amsterdam weer opengesteld en de heer Politzer aldaar teruggekeerd Men meldt nit Denekamp aan de Zw Ct Terwyi haar man afwezig was geraakte gistermiddag vrouw Veldhnis een oud en eenigszins gebrekkig mensch in de bnnrtschap Tilligte door t vuur in een stoof in brand Een der buren vond haar met hevig brandende kleeren en erge brandwonden in haar woonvertrek liggen Haar toestand is hoogst zorgeiyk Men meldt uit Deventer aan de Zw Ct Do heer H H Beltman dezer dagen alhier overleden heeft de navolgende legaten vermaakt aan de Ned herv kerk f 20 000 voor het aanbrengen van nienwe ramen in de Bergkerk onder eenige nader omsclireven voorwaarden f 4000 aan de diaconie der Ned herv gem f 1000 aan de armen der andere gezindten en f 1000 aan de bouwkundige vereeniging alle alhier Dinsdagmorgen omstreeks tien nnr stortte te Axel een in aanbouw vl n Al het houtwerk binten enz waren totaal beschadigd Gelukkig waren de werklui juist aan liet koffiedrinken andere hadden er zeer waarschgniyk ongelukken plaats gehad Een paard voor een kar ging door denschrik op hol doch werd spoedig weer tot staan gebracht U Ct Landverhnizerseilende 1 In de haven van Malaga lag een stoom I boot met 3800 menschen die hun Spaansche I vaderland verlaten willen om elders wat 1 beters te zoeken 1 Voor de boot in zee ging vluchtten een jpaar honderd van die ongelnkkigen weer 1 naar den wal en zg verklaarden liever in I hun vaderland te willen ferhongeren dan zich voor een langen tgd aan een dryvende I hel toe te vertrouwen 1 De overheid gelastte daarop een onder zoek en toen bleek dat het schip veel te I klein was voor zoo n massa menschen De 1 passagiers zaten samengepakt als vee op I het dek vonden in hutten van losse planken I zg een onderkomen vo ir wie benede geen I plaats was Bedden waren er veel te weinig en W Cs ontbraken vrgwel geheel Van ventilatie was geen sprake en er heerschta een ondraagiyke stank aan boord Eon weldadigheidsmaatsohappy trok zich het lot van de ongelukkigen aan en zond 8000 porties brood aan boord waar om gevochten werd want eten was er ook te weinig I De overheid besloot daarop te verbieden I dat de boot vertrok zoolang er geen etensI voorraad genoeg was en ooic voldoende geI legenheid om te koken I De staat schynt zich niet te bekommeren I om de landskinderen die samengepakt als I haring n en slecht verzorgd het land verlaten wegeu i gebrek aan brood I In de haven te Hambnrg liggen thans I wegens gebrek aan arbeiders 261 schepen I op lossen te wachten I De arbeiders hebben een poging tot tornadering gedaan Aan da werkgevers vareen iging is meegedeeld dat zy iu buitengawoua gevallen bereid waren nachtarbeid te verrichten en dat een gewone dag om 12 uur s nachts zon eindigen Da werkgevers dealden echter mee dat xy van geen onderhandelingen weten wilden Par advertentie worden da arbatdere gevraagd genegen zich een jaar te verbinden tegen 18 per week en een lO nrendagVoor overwerk an arbeid op Zondag wordt 60 ets par uur betaald De arbeiders die niat in Hamburg wonen znllen Voorioopig ook gratis gehuisveit w voeding ontTaafao De Ruijter herdenking I Woensdagavond is de herdenking va 1 den 300 jarigen geboortedag van Hichiel I Adriaensz Do Rnijter aangevangen met een I plechtige bijeenkomst in de Oude Kerk t Amsterdam waar een tweetal predikanten 1 van de Nedarl Hervormde Gemeente toe 1 spraken hielden en welwillende medewerking I werd verleend door het zangkoor 0 A 1 Heinzo directeur de heer C F van der Horst Hoewel de plechtige dienst eerst te 1 acht uur aanving was te kwirt na zeven 1 geen plaats meer in het kerkgebouw te krijgen Hen droeg van alle kanten krukken aan om er de gangpaden mede te vullen maar honderden moeaten bliiven ataan bij gebrek aan voldoende ruimte Wjj vonden dank zij de welwillendheid van den organist een plaatsje op het orgel Nadat gemeenschappelijk psalm 66 ver 2 en 6 was gezongen klonken van het orge de variaties op het Wien Meerlands Bloe van J A Van Eijken besloten met he oude Wilhelmus dat net volle kracht door de kerkgewelven schalde Hierop zong de gemeente van Psalm 68 de verzen 16 en 17 tijdens welk gezang ds J J Van Noort den kansel beklom cm de bijeenkomst met gebed te openen De voorzanger dankte voor het geluk dat ons vaderland mocht hebben in het bezit van groote mannen on sprak de hoop nit dat naar den geest die destijds De Rnper bezielde deze week alles zou geschieden ter verheerlijking van Oods heiligen naam De predikant hield daarna een rede herinnerende aan de woorden Het is geen klein volk dat z n groote mannen eert om verder het leven van De Bnijtar te schetsen van de eerste jongansjaren af dat hij te VliasiDgen den 3t Jacobstoren beklom tot aan z jn dood in de Middellandsche Zee In het gezicht van de Etna De tweede spreker was dr P A Klap Deze batrenrdo het dat de geest der tjjden waarin De Kuijter leefde zoo zelden neer vaardig ia over de mannen van onzen tijd Wellicht vindt dit z n oorsprong in het feit dat op onze voiksscholen de geschiedenis tot inferieure dingen gaat behooren ar wordt aan alles gedaan maar de kennis der geschiedenis ontbreekt te vaak Dit is jammer en te betreuren Hen moet de geschiedenis niat beschouwen als een samenhang van toavalliga abaarteoiuao maar Da haar Sprangar vu Byk wi u M ad mengen van het Dsltsehe rjik tnueken I centrnm en regeeriog zal de pani de strengste 1 nentraliteit bewaren 1 Telkens komen er mishandelingen en erger an Prnisiicbe onderwijzers voor in de Poolacbe proïlncUo Nn weer z jn te Hoben alza de huizen van twee onderwijzer gebombardeerd met ateenen en flobertbnkaen De Welflache ptirtij van Hannover moet besloten hebben alle bsndelaara en winkeliers te boycotten dlegeen tronwe Hannoveranen ziJn omdat de Praiaiacbe regeering zich blijlt kanten tegen opvolging dar Camber lands De kiesrechtdamea hebben gisteren een nienwe poging gedaan om het Parlementagebonw binnen te dringen Maaz de politie was op haar hneie en de aanval werd algaslagen terwijl 66 anUragettea werden gearresteerd Er werd daarna een onstaimige vergadering gebonden waarin de bonding van den eersten minister werd gelaakt die atenn beloofd had aan het wetsvoorstelDickenson maar nn niets deed om het weer op de agenda te plaatsen De vergadering ging niteen onder het roepen van Waak op vronwen I BlLOIE De wet op de mijnen i gisteren in eerste lezing aangenomen Alleen de afgevaardigde Denis socialist beeft bij elkaar gerekend niet minder dan 20 volle zittingen met debat gevold I RnSLAlID De Hessagero vertelt naar aanleiding van don dood van graaf Lamadorf dat de Amerikaansclie gezant in het laatst van den Rossisch Japanschen oorlog herhaaldelijk tevergeefs btj Lamsdorf aandrong om den czaar te tpreken Toen de gezant ton slotte dreigde te znllen heengaan werd h j bij den czaar toegelaten en deze gaf toen toestemming voor de conferentie te Portsmonth die tot den vrede leidde B j het program te Elisabethsgrad zijn een man gedood 30 gewond en 300 halzen van Joodscbe ingezetenen geplunderd In Odessa heerscben op vreeselijke wjjze de pokken BlLKlII STATZir Da moordenaar van den Bulgaarscben premier Fetkot biykt deel nit te maken van een anarchistisch complot De snltsn heeft de vrijheid van den verbannen Fehim Pascha belangrijk ingekort s als een werk van Oods Land dat niat on 1 opgemerkt dient te blijven Nadat het koor het Wilbelmns had gezongen nit da Oedenekclancken en dr I Klap het dankgebed had uitgesproken zong 1 de schare ten slotte de verien 8 an 11 v ngezang 171 1 0 Oy dar vaad ren vast vertrouwen 1 Hou hulp en toevlucht in t gevaar Bij het uitgaan van hot kerkgebouw speelde de organist de heer M F Hasse 1 laar eerst het koraal van den 72en psalm 1 I om daarna over te gaan tot het bekend Wilt heden nu treden gevolgd door tal 1 1 van andere ond vaderlandsche liederen n I te besluiten met een machtig Wilhelmns 1 I De lichten werden al uitgedraaid to n 1 nog honderden stonden te Inisteren naar 1 I het indrukwekkend orgelspel Het was e n I I plechtige avond geweest tot inleiding van f het De Ruijterfeest 1 I Naar wij vernemen zal Hare Uajesteit de Koningin Zaterdag ten Paleize te Am 1 I sterdam een déjenner aanbieden aan de gezanten die in opdracht hunner regn ring tegenwoordig zollen zijn bij de plechI tigheid in de Nienwe Kerk met da daarbij behoorande deputaties en aan da KoninkI lijke Marine Z K H da Prins begeeft zich ZaterdagI ochtend per Hoiiandsche Spoor van 9 n 17 I min naar Vlissingen ter bijwoning van de De Ruijterfeesten aldaar I Hy wordt daarbg vergezeld door viceI admiraal Ellia Hr Ma adjudant in buitenI gewonen dienst en luitenant ter zee Ie kl baron Van Asbeek adjudant van Z K H I De verschillende oorlogsschepen en tor I pedobooten die ter gelegeoheiil van de De I Royter teeslen te Vlissingen zullen tegen I woordig zyn zgn aldaar aangekomen en I hebben ligplaats genomen iu het kanaal I Iu de gemeente Leiden zal Zaterdag a s I geen officieele herdenking plaats hebben I van het 3e eeuwfeest van De Ruijter s geI boorle Alleen de jeugdige bemanning van I de Leidsche Kweekschool voor de Zeevaart zal op feestiiyte wgze de roemruchte gebeurtenis herdenken Het terrein en het gebouw benevens het opleidingsschip znllen keurig an kleurig versierd worden en gepavoiseerd Vrydag zullen de jongens zich onledigkunnen honden met wedstryden in veelBoortiga mat hun leettyd overeenkomstige volkaspelen terwgl sti Zaterdag op ruime schaal en uit ruime beurs zullen worden onthaald By die gelegenheid zal de commandant der inrichting de Initettant t z Ie kl N J van dar Worm een toespraak I houden waarby de aanstaande Janmaats 1 zullen worden gewezen op hot hoog gewicht I van den herdachten zeeheld geschiedenis I en natie inzonderheid mede voor leger en 1 vloot I Maandagavond zal in de groote Stadszaal 1 ter herdenking van het feit voor de veree niging Onze Vloot ais feestredenaar op I treden prof dr P J Blok Het volgende program zal morgen ta i Amsterdam worden uitgevoerd I Voormiddag Plechtige hulde in de Nienwe Kerk toe 1 gankeiyk voor genoodigden I Namiddag 1 I Concertgebonw toespraak van ds L C I Schuller tot Peursum onder afwisseling v n I liederen te zingen door het kinderkoor van I de Vereeniging tot verbetering van den Volkszang Paleis voor Volksviyt V1 sI singer Hichiel kinderoperette met medeI werking van circa 90 kinderen onder leiI ding van mevrouw Hopman Kwast j feest I gebouw Bellevue Het leven van de RuyI ter kinderoperette onder leiding van den I heer van den Bergh schouwburg Stoel en I Spree nitvoering van Bestevaer Hichiel I I ircns Oscar Carré uitvoering van eenige I nummers betreffende de Ruyter I Deze uitvoeringen zgn alleen toegankaiyk I voor genoodigden I s Avonds I In verschillende schouwburgen zullen de I Ruöteratukken worden opgevoerd in den Sladsscbonwburg Eeu Deugnii t In den I schouwburg Stoel en Spree Bestevaer MiI chiel in den achouwburg vai Lier Hichiel de RuUter in het circns Oscar Carré I In het geheel zyn door het Amsterdamsch comité ruim elf duizend uitnoodigingen varzonden Geineng de Berichten Btj da firma Jacob Vrieaaudorp en Zonen bonthandel te Dordrecht is een solidariteitsBtaking nitgebroken omvattende ruim honderd man Van der Wayden bestuurslid der hontwarkersveraeniging werd volgens da D Ct aargisterenmiddag ontslagen daar hy weigerde de veranderde arbeidsvoorwaarden ta aanvaarden Deze kwamen neer op bet volgende By het hout verplaatsen daalan 8 X 8 lu 10 t i il lut aedart Uog beidinden laatsten tyd te wauehan ovarliet begaf zich gisteren als naar gewoonte per rgtuig naar zyn bnrean te Utrecht en in het rgtnig vermoedeiyk aan hartverlamming is hy gestorven toen aan het bureau het portier werd opengemaakt bleek hy overleden ta zyn Hiddelen tot verdelging van muizen en ratten Het middel ter verdelging van muizen ea ratten dat door de Rgkssernminrichting op aanvraag kosteloos wordt versterkt is uitsluitend bestemd ter bestrgding van muizen en ratten wanneer deze dieren door overbevolking tot het ontstaan van een plaag aanleiding hebben gegeven of wanneer redelykerwyze zulk een plaag kan verwacht worden zoo wordt nog eens door den di recteurgeneraal van den Landbonwterkennis gebracht De aanvrager bohoort een nanwiieurige opgaaf te doen van de lokalen gebouwen ianderöen of terreinen waarvoor het middel zal gebruikt worden Woensdag toen een landbouwer uit Cspelle over den dijk op een Sets naar Bezoyen reed werd hg door een hevigen rukwind opgenomen en in het kanaal geworpen OeInkkig dat het geval door een voerman werd opgemerkt die aanstonds alle pogingen in het werk stolde ora den drenkeiin die reeds buiten kennis bl eli la zgn op het droge te brengen Door dr K uit Capelle die spoedig ter plaatse was werden de gewone middelen op den drenkeling toegepast Na een kwartier onder behandeling te zga geweest gaf de landbouwer weer teekeueu van leven Men meldt uit Arnhem aan hot Vad Eenige dagen geleden voegde zich op een avond aan de woning van een welgestelde dame te Arnhem een IS jarige knaap die doornat van den rejan om eeu boterham vroeg en mededeelde zgn moeder die weduwe was en acht kinderen ten haren laste had verlaten te hebben ten einde in den vreemde voor zich den kost te zoeken De dame begaan met het lot van den jeugdigen zwerver gaf hem een flink maal en bovendien onderdak in een logement Den volgenden dag zou het knaapje by haar terug komea om door haar tusschenkomst hg een patroon geI plaatst te worden De jongen komt werkeI Igk op den vastgestelden tyd bg haar terug I en nadat hem geheel nieuwe boven en onI derkleeding verstrekt was werd hy uitbsI ateed by een scbilderspatroon dia aaar net I hem ingenomen was daar hy vlgtig warku I en flink zyn beat deed I Nadat hem door zgn patroon zyn weekloon I uitbetaald was en hy bovendien in een ZonI dagspakje gesloken was ia de jongen plotI seling verdwenen Thans is gebleken dat het I geheeie verhaal van den jongen verzonnen en I de dengniet vermoedeiyk uit een opvoediogsI gesticht ontvlucht is I Emmanuel Arène senator en tooneelcriI ticns een der schreven van het nieuwe stuk I Paris New York heeft aan Adolphe Brisson I tooncelcriticus van de Temps een beleeI digenden brief gericht naar aanleiding van Brisson s critiek in de Temps Brisson I heeft getuigen gezonden en Woensdagmorgen hebben beiden geduelleerd op govechtsdegen I aldus wordt gemeld Brisson heeft eersteen I lichte schrap aan de hand gekregen daarna I is Arène aan de hand verwond geraakt I ernstig enoeg om het tweegevecht te doeu I eindigen De Boomsch Kathol Kiesvereeuiging te Aalten heeft voor drie plaatsen in do Prov Staten voor het district Aalten candidast gesteld de beide antirev candidaten de boeren Q W Ovink te Dinxperlo en Tuukink te Ambt Doatiuchem en Th Driessen Kath te Aalten Hen meldt uit Eindhoven Zooals reeds eerder gemeld werd heeft da politie baar onderzoek in zake de mishandeling op den heer P Raaymakera gemeenteraadslid van Mratnm by Eindhoven steeds voortgezet Thans ia het den Veldwachter Kanwyzer gelukt de hand te leggen op een sigarenmaker uit Woensel verd ichte In deze zaak Hy biyft evenwel alle schuld ontkennen alhoewel hy door den heer en mevrouw Raaymakers als aan der drie aanvallers is herkend geworden Het yver wordt nog naar da twee anderen gezocht De politie doet haar uiterste best da daders van deza afschnwaiyka mishandeling par se in handen ta krygan In aan ta Franaker gehoudan Tarfaddring van antirevolutionnaire kieavarauicingan iD bat kiesdistrict Franaker ia basloton om vaoala in 1901 ia geseUad voor ie varkiaifaV na laden der Prov Staten samen ta mnm arat te ntigt ehrittemke parttaa IkitaKUttdat Stadsnieuws GOUDA 22 Haart 1907 Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen nuttige handwerken mej H J van Vliet alhier Mej C J Weerman alhier is benoemd tot onderwyzeres aan de schooi voor g 1 o Ie klasse No 3 te Rotterdam 2e Voordracht van G DShne Spreker begon zyn tweede voordracht met de behandeling der vraag Wat is licht f Hg deelde mee dat r tweeërlei golfbeweging is en toonde ons de machine van Crora Eerst liet hg longitudinale en daarna transversale trillingen zien Hg gaf een en ander over de theorie van het licht en sprak over de verdiensten van Christiaan Hnggens Hg behandelde de samenstelling van wit licht dat samengesteld is nit de 7 grond of regenboogkleuren Daarna projecteerde hg op het scherm een prachtig spectnm waarbg hg liet zien dat da opeenvolgiDg der kleuren is rood oranje geel groen blauw donkerblauw en violet hy gaf daarbg nog prachtige proeven zooals de cilinJerproef enz Vervolgens sprak hg over de kleuren in zeepbellen Ook wees hg op t absorbeeren van de kleuren Boode lichamen absorbeeren alle kleuren behalve roeden die ze weerkaatsen of doorlaten Daarna kwam de proef met bet papier nat roode en groene strepen Groene voorwerpen versobgnen in rood licht als zwart omdat ze rood absorbeeren en roode voorwerpen doen zich in groen licht als zwart voor omdat ze groen absorbeeren Na de Pauze sprak Dihne over photographic in klenren Hg liet eenige prachtige photographiën zien Photografeert men hetzelfde gekleurde voorworp achtereenvolgens door een rood groen of blanw filter dan zgn de beelden in uitdrukking zeer verschillend van elkaar Hiermee eindigde spreker zyn rede en bedankte voor de groote attentie van zyn auditorium INQEZONO eIÏI Amsterdam Haart 1907 Hooggeachte Redactie I Voor t volgende vraag ik beleefd doch dringend een plaatsje in uw veelgelezen blad HaatBchsppJ eu Verplegor In gesprekken en nit brieven kreeg ik lUyd den indruk dat men den verpleger en de maatschappy beschouwde als twee gescheiden van elkander Steeds kwam mg dit zeer ongergmd voor en deed ik moeite uit den kleinen maatscbappeigken kring om my heen deze misgedachte te verbannen De verpleger is niet iemand die afgedaan heeft met de maatschappg Hg trokzich hg het geven aan de lich ernstige taak niet terug nit de samenleving maar gaf zich juist meer dan ooit Vermoedelgk is dat scheidiogridee nog overgebleven uit den tyd der kloosterlingen die in stille afzondering ban kruiden bereid y den en nooit of te nimmer zich inlieten met zaken of toestanden die niet direct hunne aandacht trokken Hg echter die in de verplegingswereld van heden leeft en met het werk in aanraking komt hg zal ongetwyfeld ander oordeelen zyn ondervinding znllen hem van den tegenwoordigen verpleger betere gedachten doen koesteren dan hg voorheen deed Niet alle minder vleiende beoordeelingen zullen by hem nog weerklank vinden Want de gedachte die men over den verpleger heeft lyn helaas niet de geschikte om zyn moeilyken taak lichter te maken De een zegt Hy moet toch ook eten I Een inder Gezakt voor z n examen en nu ten einde raad in da inrichting I We zouden joo voort kunnen gaan en een reeks van Agunstige befsrdeelingan aanhalen die het gemoed ontwellen van zoo menigeen Dit nn moest niet zoo zyn want t is onjuist Ib de Torpleeger geen maatschappelnk mensch als het blgkt dat hy ter wille van dan broode verpleger is P Eenig ander vakman dan wal f Is voor hem opleiding vakkennis en bekwaamheid niet gebiedend noodig f Immers wanneer wy wilde afdalen tot op den bodem des menschen bestaan ziet ♦ men dat minstens 70 pCt zich opmaakt om den langen dag door te zorgen voor de vele dagelgksche behoeften Wie dus daarom van nit de hoogte op zyn naaste neerziet bawyst van eigen bestaan geen flauw begrip ta hebben Men daagt vaak op met het in den grond der zaak belacheiyk feit dat eeu verpleger die eenige jaren in het vak is F ewaest nergens meer terecht IM Maar nu vragen wy 1 dit in alle nkkaa niat zoo f Iemand dia gedurende I Itren diraetaar Maar broodlabrtak It geweest zal b met eenig succes werkzaam zijn aan een fabriek van yzerwaraa wy betwgfelen het sterk Dit dus mag geen reden zgn om den verpleger een minderwaardiger bestaan toe te kennen dan zgn evenmensch Wg willen ar in dit schryven dan ook den nadruk opleggen waar men niet voldoende kennis van nam Terwille van een enkele ongunstige zal men het geheel toch niet veroordeelen wy constateeren gelukkig dat de Directién met voldoening spreken over hnn personeel ja wg ontmoetten verplegers waar we een Btille eerbied voor koesteren ala wg ze zagen in hnn arbeid Wg doen in het belang van den verpleger en de verpleging een beroep op de welwillendheid van t publiek en vragen of het harde oordeel wat vaak den verpleger zoo onverdiend ten deel valt niet eenigszins kan worden geschort wy vertrouwen dat zg die den verpleger zagen in zgn drukken dagtaak of in zyn moeilgken nachtwake gunstiger oordeelen Wg verwachten van de toekomst waarop zich hoopvol ons oog richt een gunstige wending aangaande verplegers en publieke opinie Onze hoop is dat na een nacht van miskenning een dag moge aanbreke die glorievol ouH belichten zal Wg spreken voorts den wensch nit dat elk goed verpleger die met idealen begon deze niet laat varen maar den moed ueeft om door miskenning heen het einde te zien En dat einde is goed omdat de zaak zelve goed en de taak edel is en de beginselen schoon zgn Br W M LANKHORST Bzn Secr v h H B der Nederl VerplegersVakvereen Amsterdam Haart 07 Wilhelmira Gasthuis P S Aan bovenstaand adres kunnen jonge ontwikkelJe mannen die als verpleger opgeleid wenschen te worden zich aanmelden vacatuies aanwezig Copy van t bovenstaande is toegezonden aan pi m 100 dagbladen VERSCHEIDENHEID Uit IJmniden wordt aan de Avp gemeld dat de stoombenger Burgemeester Vening Meinesz Woensdag in de Noordzee door een stortzee werd getroffen Vyt man werden van boord geslagen twee hunner zgnkered en drie verdronken Hun namen zyn r Jan Van Aken Willem Sevenbnysen en Willem Elabout allen van Vlaardingen en ongehnwd De rechtbank te Zntphen heeft J W en diens vrouw te Deventer wegons het onttrekken van een minderjarige aan het wettig over haar gesteld gezag veroordeeld tot 2 dagen gevangenis zy waren den 18n October geschorst in d uitoefening van de ooderiyke macht over hun 7 jarig dochtertje dat toevertrouwd werd aan den Voogdyraad en door dezen aan mej Henny secretsres van de V reeniging tot verzorging van MinderJArigeit Het kind werd door deze vereeniging uit besteed by vronw B te Zntphen Haar M en zgn vrouw haalden het kind van school en namen het mee naar Deventer De man verklaarde voor de rechtbank dat hy slechts tgdelgk nit de onderlgke macbt wns ontzet men had hem gezegd dat hg nog een brief zon krygen wanneer bet voorgoed was maar dien brief zei hg nooit te hebben ontvangen Hy en zyn vrouw hadden het kind meegenomen omdat het klaagde over slaan on te Deventer bleek dat het hoofd vol ongedierte zat Vronw B verklaarde dat alles was gedaan ora het kind te reini en maar het hoofdje was nog niet geheel beter Mej Henny bevestigde dat vronw B de kinderen altyd goed reinigt maar dit kind was toen het van de ouders kwam door en door vervuild BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KWOENSDAG 13 FEBR StaauUentmjen PoRTDQAL Oblig 3a Serie fr 050 3 69 Oblig 3a Serie fr 2500 3 59 RüStAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azii Japan Obligatien 1899 i 74 74 CoLimBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi BypoUutkBanlun Aandh idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb WaitludBehe Hypb 4 100 ADVEKTEINTIK V EEN1S1EF0T7MTIEE Hen wnnlt rerzoclit op t HEttK te l tten UIT HIT MAGiZIJK TAV M IIAVENSWAAY ZO ËN QORINOHEH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van viji XvoM n e n Aa ea êtn Ntd u imet vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenataani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeaUK van ga eerde orders aanbev eade i G BUL voorOeen J BREEBAABT L Pandb Znid HoU Hypb 499 andh la Aigem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 i Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandh Hoiiandsche Hypb 4 99 PremielMnitKfen biLon Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 DiterHn My tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sckttpvaart Maatwhappijen Pand Holland önlf Stv Mg 35 v HM b U ooKlMilalvkMt n Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 m mikkclyluM p t inliM l tooi HMtM nvoor ld mt ta KlndtricIloMwtrfc I I d ApprMuur TU C M MaiMr 4 Ca ÊfJt rils Bnlli Str 14 Min IM cotd Minif op nmam en fibrtekimwk VtMry aw br HmiR litkillwi I icbMiiwirk aalMtinw flwtriilOtiiHÉï W tv amiiii ArKliM dpooneegUeningeit iTiLLii Oblig Znid Itaiiaansche Spw lMy A 367 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Cosiumes tailleur en Onnavolgbaar lïvi i tr zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze II ollecerf geêchlMeraf l orttelten feluture Êiogaerlê Zy geven kracht en diepte die nainakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe to ontvangen Geill Prgsconrnnt met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel n liOOAhlil Ji Co Predikbeurt bil de Remonstrantaobe Gereformeerde Oemoente alhier Zondag 24 Haart s morgens 10 nnr Ds H VAN ASSEN DELFT Hovestiging van nieuwe leden Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOminHLIJKE r BHIKHBI Voedert uw Yee met de zuivere murwe merk S er en W It Uitnmntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere IHploma Parij 1900 Hegen Gouden MeitaUU GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao noumatige door lïe nieu vfite uitvindingen p tr a hinaal gebied Terbctarde fhbllaatia a utihutend gebruik tm fijn m lijn4o grundifuübn gsrandoerei let erbruiker van StoUwerck s Ghoculade en Cacao em aaabeveienswaardjg fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan Jen libood dei reap Etiketten De irraa ber oaldo 87 Brerets dis noflerurAiAcier 44 Eero Dlploma H gouden enz MedKillrs hewyt an uitmuntend fgn fabrikait h eda 1874 schreef d Accademia national de Faris NoiM youa daoamona niu Iladcilli d r première cIbmc en oonaldéntton aa Totra exoellent fabrlcattoo de Obooolat taonbona variés eto to IMtwarck 8 fabrikaat ia verkrijgbaar bij II U CunBseurs Banketbakken ina anz lanaraalvertegenwoordiger loor Kederhmd Jolina Hattemlodi Amsterdam Katverstraat 103 Het groote aantal zenuwkwalen nn UB rb K fdirfjD f tot 4t TasrEfKui d li tMkn TUKiH ri U hwMBb rowta t log ttwtdi klla nldd Imi dtwr dê mfldlicbs wstHMobftp MncDwcnd l fM uu 4m alniMa UM koat MrtM dstiUdoorlMt fttoBiknuikMiTUi d MBvomiIlMtaB g BUMtUk Unga hiild mm pbraloloffUbB ontdskkinc nduD basft dU db boi d rd pnShmiatM IInum ówlTtabMlawmU T rb idT i n rwyi tf 6 w teiiicbtpp mk kri d h it baknsatolUng wekt Utmi mu dtB door den fewsMB OfBcUr vu eflioDdboll Dr Eom D A otumun taViUbolm o bsrait op d on derrlndlDs opsedun is mm KVJtrtcii pnbtljk ar wmnmtMmg vmh ta ti n MnaiMÜ pei itB werden d Mio KrMhlkU B ff n i ar Am linld nMlildcmili h w KMMI M 4eBr4eelil Met dau tDwiwUn werdau werkniyk hltt r ule reealUtu nrkncw n bU DiukUBoov el opckBc dit vu eas door den nltviBdir motaniTeB wetUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kari vo rk mlit aa a itiiiO Dlnnai kort n tlld t kA dn Vla druk nr liati f Utt biir kja hrTftt Biet klU Tor kat navM nV hak VfirttttanUrf vwklmlnr n oiutr iit hH mIpb da aieuwera tharapèe n da dumada lelft Iu wanhoi lrf rrvallen vnrltnijiu aitworklnf maar ook vindt m ii daarin iret BMhaape Jk or ho i leUn n nUiIo tncdleehs bludrn die uridfiw s nsMwijM itewUd jn teomadeïfiohrl UI vun KetDinebrffUn ven hooueplutate g0BM biui4 K it onder walke P AéelAra Md dr an l ael UlaTakUPari a raa AaaiamaNt to SlMtraliar nea ét frattliaaraad laeaaabaar a Innifltn eaaltelil dn CfeariHtM SanJUtaralhDr 0 na la ilaHU aramuna nad df arranCarla Dr P rvraatler lanaaakeer dtreetew tal hearitiil la A i flthtlBirMk Or tebar t kula ladEm D3 mté ir leMemw dtrMtiw d r fl l¥aa thw Ki ttialn lerloMtai vaar lamiwIIMa PM St lÏBnort 334 Cohiii van AatMokaeli aiod dr ta Carft Or Intaah erroea erta a Ur Cn tt cfti m i r U Waani Of C onaaval II La Farrlèra Xmi IKvta ta SaaMHDMtr 1 M aett m f i aiilifi k ob la aBderaa A n ailPB win utiu aiMr f ulnAvr mikma 1 f sas ttwula nawMiitlKbcId lljdan wurru de kantukenw zEJn oiroeiealie lioon l aii rtim tobala Haaf leljR blMdaadra ireatafrikkilburW gelM Ma 5 llaaaieeekeid kakamtllke tarvat aa a baliaMll ka t iTaW verder IU ifékaa jla teor kerurto fetnOu w dM aMg l deB ua te g talgtaSSrwm laWfejkfcMejaUini der Mchlei awlwtrfc Woala ria wl iaB tttvm m iprakaB iwara laefval awi eweeat tija nur deor da bakeada HllUaUa la MboudlasMn m kaBdwatwkuSr JriiMre itie tooï ef uabUaB saaa genutac f IuIiIbc ImuMr kwaal gtvoaSë beblini en tas atotu lÜ e r i evMlaBTvar k rMrt eaiMUtoe ndtm kafebn ww M Whkertaiaa kar wardta veer eHM lr fefcu a pl a anU fcat HrfcuM Mafla aaarM tatvaa w raa trtabHHf Ie ae kaf alafaa a kudu S A y Mf ü o k UB laaH mMae qdud ua HaaksMM aa kiMMitoaakeM t u g iiiiili ralfa u Jeeia fla kehendHlng i Magaiiëui iaaftuMva gm4m Blcli bet b m vnmdda werkje urn U leh Aa hetwelk op uavng keeteiaaa wndu wonl t4e oor M € LBBAK dl C Bailtreweg U B tlmr4mm n r tob MAIVTK KOLFP IpoMoMr lort HooMuf L rsajas r t tooBfuiBgi doMinb MdWule tutoonatoUlBg la i Jmtü m t 4 aUvaroB iïoilo I wrijven iliMfriiiMM i l c tool