Goudsche Courant, maandag 25 maart 1907

Maandag 25 Maart 1907 45ste Jaargang So lOdoi OüDSfflE COURANT DiieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Tcldaiallla M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefaaa N SI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naatr plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HUIS TE HUUR Herrenhuls Oosthaveo K 88 Zee Kiiraers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Vooriien fan Oaa en WiUrleiding Te berrageo B 89 WORMERVEER HOLUVMÖT rerwerda Tieman Orootita détallwUDhandelaren in Nedarland O 60 0 72 St Kblèpho Medoc La Koae Ludon Chateau Malleret 0 80 per fleich per linker van 46 ft SÜ Cb teaa Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Oravee Blanc 0 72 Hant Saoternea IBö Witte Bergerac 0 99 Nierateiner 0 72 Rttdealieimer 108 I Oude Roode Portwijn I 1 08 per flcsch I Extra onde Itoode l ortwijn Onde Witte Portwijn Eitra oode Witte Portwijn Fine Old Pate Sherry Qoede Madeira Madeira Snperior Vermonth di Torino Dom Bbllardi per Liter Prijntin ne o d txminni 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 DEPOT TB QODDA F J J BOOH YAM OSTADL M M V LOON DUBBELE BUURT B 18 Teltn 117 Ia t roimat Tooriien van 6AS0RNAHENTBN in elke st jl van do eerato fabrieken teg in concnrreerende pry en Ajüleggtf ï ii G s WaKr Sprfek Blw en ËlMtrische geleidingen wie Tan goed licht hoadt wende licb Daar het GonAttsh FerHoMlng HagoMUn DE AVOUDfiiTeR daar alles door bekwame fittere verrloïit wordt Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelgki veracb Terkrijgbaar Braadknikena Soepkippen Daiven Poularden Kapoenen gemeate ËendTOgels Talingen wilde Eendvogela Faunten Patrjjien Snippen Korhoendera Beevleesch eni eni tegen de meeat aterk conoarreorende pryien Paoklaar achoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTIBLIVO Poelier Ooateratraat 18 ROTTEBDAM Ttlephoon Interc No 8081 H acmatogeen Poedervorm i het eenigste helpend middel tegen Bl e arm eae BleekmucM Xeuummttmkte HMfipllnem aiapelootheU Ommaehlem Wermagertmg em fermUmOerlng Mer Uehaam$lcraehten aematogeen in Poedervorm beeft een aangename amaak en kan in alle drinkbare vloeiatoffen worden opgelost HAEMAÏOOEEN IN POEDERVORM ia het praeperaat wat U apoedig geneeat HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige tabrlkanien H l v SCIIAIK Go DeD daag Verkrngbaar bü Firma WOtPF Jt Ca Wealhaveo 193 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal üouda A BOUUAN Moordrecht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJittl ktl VAN ZE88KN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE ihidtwater A SCHEER Htuutrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P t d SPEK MotrmptUe D t o 8TAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN r d HEIJDEN Waddmgneen P A Da GROOT A UI JONOH Oudewattr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bentchifp WAAÜSCHUWINO Laat ü niet miileiden door Abdij Siroop Het kiposterSancto Paulo Abdif bestaat niet du Stroop van geenerlei waarde y ïuiver plantaardig licht verteerbaar snel werkend middel tegen immm Bloedarmoede en Zenuwzwakle Ik leed aan ds tnaag en waa altijd zwak maar na het gebrnik van nwe Sanguinose voel ik rog reeda veel beter en aterker zoodat ik mgn werk na weer grootendeela kan verrichten Mej P CORNELISSE Wilhelminadorp Nov 1906 B j herhaald gevoel van oeervermoeidhetd en koorttarlUigheid heeft het gebruik uwer jangainoae mg menigmalen goed gedaan MevroDW RAHOSEN Arnhem Ruim zeventien jaren waa ik bg een doctor aan hnia werkzaam al die jaren leed ik aan ontxettende hoofdpi nen door bloedarmoede on zwakke zenuwen Mijn docter gaf mg allerlei aoorten van staal maar niets hielp mg Thans kan ik o verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die m j jaren lang ala een lijderes gekend hebben Mej E J BRIEDÉ Van Brneghelstraat Den Haag Ondergeteekende verklaart volkomen genezen te ign tadulimUngeH door het gebrnik van zes flacons Sangninoae Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Rijaw atraat 101 Ik was eene echte ZenuwlIJde rea De doctoren badden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mg de Sangu note gegeven heeft Die heeft mlJ geholpen Na het gebrnik van eenige flacona ben ik geheel beter Mej 3 TEUMPE Cngpatraat 66 Den Haag au die dit leeat doet nw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proef met de SANGUINOSE wanneer g j geen baat vindt bji Uwe tegenwoordige behandeling 1 Meer dan vierhonderd genijeaheeren in bjnoen en buitenland raden de Sangalnose aan ala veraterkend tonifleerend middel bg zwakte en algemeene veralappingatoea tanden Sangninoae koat f 1 50 per fl zes fl f 8 twaalf fl f 16 Waeht U voor namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Hoest gij aeljruik VIJGENHONIG koat per each een Galden en ia het eenigate midde dat teratond helpt GEBR RIJKEN ê DE LANGE 9 P ROTTERDAM Ê VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagoKiJn Gedempte Binnenrotte 1S4 Xelef 359 g Mananijn Wee SUuwUind 9 nabij StatUrn Beur Telef 9JH DRUILEN STEIIEH TERBDRBN REPAREER DE PHONOLA agelUlu ia aaie Salan li kaarM FlOnOLAFMO mm fHOU DB OORDKOOP8TB i DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLL BDIQE MOPEBLAÖKM zgn beslist die der Firma WELDON TUE LADIB3 JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklaarde plaat TBE ILL DBBSSMAKBB met een gratis geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILD BBS S FASHIONS Kindermodea met vele gratia geknipte patronen VRAAGT Vw BoekhandelaarProefnummers A Alle met kostel HoU Bljvoegtti é Van alle in deze bladen voorkomende i modeller zgn GEKNIPTE PATRONEN f met Holl verklaring fr p p tegen J voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag f Mtwe onaverlroOea Prof Dr Lieberi welbekead iSIOW SBACBÏ ILIXU Aüten echt nut Fabridumak tot Toortdnrende radicale rn Bekere genezing van alle ztilN de meeet hardnekkige Kenuuêiekten ▼ ooral ontstaan éyii afdwalingen op jeogdigenleeftyi ta e genezing ran elke zv te Bloe tücht Benauwdheid Hoofdpga Migraine Hartklopping Maagpyii slechte spgsvertering Onremiogen Impotenz Pollutione enz U tToerige prospectDssen I njircr esch fl 1 ft 3 fl 8 i dubbele ftoflch n f Onfrn M epdt Matth v 4 Vei te Zaltboiam l pjli M Cl ao k Co Rotterdam 1 Happel a Gravenkage llalmmfiaa de Joug J Csn Rot tr Uai W lff k Cj Oou U a bt slle drof stea Ontvangen ALLE SOORTEN Schoeowerk voor het a s Seizoen alsmede eeo mime sorieering Toorkl knmm in het oord Hraban sch Schoen eo Laarzenmai azIJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk fes am EXPCkLER t Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f 1 93 bg H H Apothekers en Drogiatou Let op het merk AJSKBB t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Oodda bg C LUÜER Apotheker Harkt en bü WOLFF A Co Westhaven 118 B kroond Tmtoon m m D W J I g tal wa SoBda Diak ran A BEINEMAN ft Zi Bouwverordening en minimumwoning Wanneer men ook zonder de cijfers voor zich te hebben er niet reeds van te voren van overtuigd is dat een groot deel der minder bevoorrechte leden der maatschappij in ons land op hoogst onvoldoende wijze ia gehuisvest dan kan men die overtuiging behalve uit vroeger daaromtrent verzameld statisch materiaal telkens weer putten uit de zoo langzamerhand loskomende gegevens van de woning onderzoekingen ingesteld door de OezondheidsCommissie In verschillende plaatsen van het land Het is telkens weer dezelfde boodschap de bestaande minimum woningen laten aau ruimte en inrichting aan soliditeit en onderhoud vaak alles te wenschen over Nu is tegen de kwaal der onvoldoende huisvesting welker gevolgen voor den gezondheidstoestand der bewoners van zoo verre strekking zijn aan de gemeentebeitureu en het staatstoezicht op de volksgezondheid met de Woningwet een wapen in de hand geven waarvan naar onze meening gezien den ernst van den toestand de autoriteiten een niet al te angstvallig gebruik iqogen maken Het is echter een bekend feit dat om wat voor redenen dan ook verschillende gemeentebesturen zich weinig geneigd betoonen om op dit terrein eenigszins meer ingrijpende maatregelen te nemen Ën wanneer men dan bedenkt dat de Woningwet in hoofdzaak slecjits gelijk de heer Pierson het noemde een mechanisme geeft wat wij naar hij zich uitdrukt in beweging moeten brengen en door onafgebroken werkzaamheid in beweging moeten houden dan moeten wij het prijzen dat de wetgever de macht tot handelen in deze niet uitsluitend aan de plaatselijke besturen heeft overgelaten Wie nu ook van de noodzakelijkheid van eene stevige toepassing van de Woningwet moge zijn doordrongen zeker kan men dat niet zeggen van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebe FËVILLETOIM IN DUB BELE BA NDEN 62 U hebt mg verteld dat ijj dikwgla nw aanatorium bezoekt Tracht te voren te weten te komen wanneer zg er lal z a opdat ik er dan tegelgk met haar kan aanwezig ign in gezelachap van mgn schoonvader Want het is noodig dat wg met al ons gezag tegeaover haar staan Indien wg geloof kunnen hechten aan de woorden dien Christiaan in den toeatand waarin hg zich thans bevindt ontvielen dan ondergaat hg haar iavloed in weerwil van zichzelf en on h j niets liever wenachen dan zich er aaa U onttrekken H j haat haar Vader o eehtgenoote moeten hun stem laten hoor n Oelokt het soa niet hem te overtuigen dan Hg lag haar droetgeastig aan Dan f Zï trachtte t gUmlaehan Dan zallen w j zien wat ons te doenstaat De omstandigheden zullen ons denw g wijnn dien wg bewandelen moeten Maar ik laat alle hoop nog niet varen H t mdK wat ntl aliobrikt is dat ik too langen waarvan de vorige burgemeester van Rotterdam de voorzitter en de burgemeester van Middelharnis de secretaris is Deze vereeniging is reeds eerder tegen een paragraaf der Woningwet in verzet gekomen en verkondigde bij die gelegenheid in èen adres aan de Koningin dat waar de bemoeiingen der Gemeentebe sturen ter uitvoering van Rijkswetten voortdurend toenemen en daarmede een steeds zwaarder wordende last op hunne schouders wordt gelegd het voorzeker gewenscht is hieraan niet meer dan nood zakelijk uitbreiding te geven De genoemde vereeniging wilde bij die gelegenheid opheffen de verplichting tot het doen van aangifte door de verhuurders van kleine woningen omtrent het aantal vertrekken en bewoners zulks voor die gemeenten waar geen voorschriften zijn vastgesteld omtrent het aantal bewoners in verband met de rliimte der vertrekken Men zou de zaak ook kunnen omkeeren en zeggen in alle gemeenten dienden er voorschriften daaromtrent te worden gegeven al begint men dan ook met zijn eischen laag te stellen en als er in alle gemeenten dergelijke voorschriften tot stand zijn gekomen dan behoort het gemeentebestuur bijv in samenwerking met de gezondheidscommissie er voor te zorgen dat de bedoelde aangiften worden aangevuld met die gegevens die noDdig zijn om daaruit te kunnen beoordeelen of een woning naar de bepalingen der plaatselijke verordening overbevolkt is of niet wat het zij lüer gereedelijk toegegeven met de aangiften zooals zij inkomen niet mogelijk ia Na dezen aanval op § 2 der woningwet is thans de uitvoering van § 1 aan de beurt en daarover is het bestuur der genoemde vereeniging blijkens hare Mededeelingen 1907 eerste stuk al zeer slecht te spreken Het breed opgezet betoog bevat wonderlijke stellingen en wij vreezen ten zeerste dat dit stuk bestemd om in den boezem der vereeniging tot eenstemmigheid over bepaalde punten te komen zoo weinig levenservaring heb Men kan toch dankt my een vrouw niet dwingen om voort te leven aan de zgde van een echtgenoot die haar beleedigt en bezoedelt door zgn uitspattingen Niets boezemt my zulk een afkeer in als de dronkenschap Zjj wees op Christiaan die nog steeda op de sofa lag uitgestrekt bewegingloos met open mond en saamgetrokken gelaat Zy kon een kreet van walging niet weerhouden Jean bewaarde het stilzwygen uit angst om de gevoelene die hem beatormden te verraden Zichzelf voegde hg toe Zou ik op die rampzalige de proefneming durven toepaaaen die bg de arme duivels die ik in myn sanatorium verpleeg zulke goede reaultaten heeft afgeworpen f Die kan ik ondei mgn toezicht houden maar Christiaan niet en ala een crisis zooals zich ateeda openbaart na de behandeling eens noodlottige gevolgen loa hebben f En toch Wien zou ik om vergunning moeten vragen de proef te wagen Zyn vader f zyn vrouw hemzelf f Eindeiyk antwoordde bg zichzelf Mgn geweten I Er xyn nog materieels middelen zeide hy lolde tot Gienevieve Wy zullen nwechtgenoot als een zieke beschouwen Ik weet welk middel gy op hem wilt to paM B doktar Ik loa ds vooikear g r n al tot eenstemmigheid dau toch zeker niet tot verheldering van inzicht zal kunnen leiden Meer en meer vestigt zich de overtuiging zoo luidt het dat de tot stand komiag der woningwet in geenendeelen gelijktijdige oplossing van het vraagstuk der volkshuisvesting in zich sloot te leurstellende ervaringen zijn algemeen en op zegenrijke rusultaten valt nog geens zins te wijzen Hier is iemand aan het woord die gelooft aan de almacht van den wetgever men geeft een woningwet en het woningvraagstuk is opgelost Niets is meer natuurlijk dan dat bij zulk een naief geloof de teleurstellende ervaringen zich als algemun voordoen Dat geloof komt andermaal voor den dag waar gezegd wordt ons komt het namelijk voor dat de teleurstellende resultaten minder hun oorsprong vinden in de wet zelve dan wel in de wijze waarop üij is uitgevoerd Dus werd de wet maar anders uitge voerd dan zouden er wel resultaten bereikt zijn waarmede weer wordt vaatgehouden aan het denkbeeld dat sociale wetgeving zoowat van alles vermag Het is er mede als met het bankroet der wetenschap wie iets verwacht wat wetenschap noch wet kunnen geven bereidt zich hevige teleurstellingen Nu is verbetering van woningtoestanden slechts te bereiken langs een zeer geleidelijken weg en wie de Woningwet ontvangen en nuchter leest en tevens doordrongen is van de waarheid dat het woningvraagstuk in den grond een economische quaestie is waarvoor evenmin als voor het maatschappelijk vraagstuk in het algemeen zoo maar eens eventjes een oplossing is te bedenken hij zal moeten erkennen dat wij in de Woningwet een instrument hebben dat bij richtige samenwerking van de daartoe geroepen autoriteiten een waardevol hulpmiddel kan zgn bij de pogingen tot verbetering der volkshuisvesting zulks onder voorwaarde dat de levensstandaard van de lagere klassen ryze aan een zedeiyke genezing I Ook ik mevrouw Maar ala die niet toereikend bigkt Chriatiaan maakte een beweging alsof by zicb wilde oprichten Stil hy wordt wakker I Neen hg hoeft nog minatena een uur te slapen Ik zon hem wel het een of ander bruiaend middel kannen toedienen maar dat zou op den daar zgn lenuwgeatel kannen veratoren Het is beter dat wy wachten zy zette zich weder neder terwyi het inmiddels volkomen duiater waa geworden En zonder een woord tot elkander te apreken bleven de dokter ea Oenevieve byeen in hft vertrek wakende by d n dronkaard die nog steeds dooranorkte XIX Den volgenden avond tegen eteostyd kwam Vernier die telefonisch van het gebeurde waa ingelicht te Oourneville aan Eramellne waa te Parya gebleven Zy was niet met den likenratoker getrouwd om diena zoon van zyn kwade gewoonten terug te brengen maar om van het leven te genisten dank zy den miUioenen van haar echtgenoot Qenevleve moest het zelf maar zien klaar te spelen met haar onverbeterlyken dsognist van n cbtgsnoot Die levensstandaard nn zal niet rijzen wanneer er door de betreffende klasse op alle gebied des levens niet hoogere eischen gesteld worden en het zou als een zeer te waardeeren werking der Woningwet mogen worden beschouwd als langzamerhand de arbeider het juiste inzicht kreeg in hetgeen hij speciaal voor zijne woning mag en kan verlangen De arbeidende klasse hierbij een handje te helpen door de eischen voor de nieuw te bouwen minimumwoning in de gemeentelijke verordeningen eenigszins op te schroeven dat is dan toch iets dat met de Woningwet te bereiken valt en dat wat men ook moge zeggen wel degelgk in vele gemeenten reeds bereikt is Tegen dat streven nu gaat het bestuur der genoemde vereeniging vierkant in De groote fout die wij bij het vaststellen Van bouwverordeningen ge maakt hebben is dat wij ala minimum woning hebben aangenomen niet de kleinste woning looals deze in elke ge meente voor den armste onmisbaar is maar de woning voor den eigenlgkcn werkman Hier wordt al zegt men hier voor dat het geenszins de bedoeling is te ageereu tegen elke verzwaring der constructieeischen een poging gedaan om alles bij het oude te laten Hier wordt geen rekening gehouden met de neiging van vele arbeiders om zoo weinig mogelijk voor hunne woning uit te geven Hiervan zou het gevolg zijn dat nieuwbouw naar veel te lage eischen mogelijk bleef en dat men het heele vaststellen van eene bouwverordening ook wel achterwege kon laten voor zooveel het betreft den bouw van kleine woningen Maar zeggen de heeren als in eene nieuw tot stand gekomen gemeente alle woningen gebouwd werden overeenkomstig de voorschriften onzer tegenwoordige bouwverordeningen dan zou daar voor de armeren geen huisvesting te vinden zijn zulks wegens de te liooge huren diententengevolge Blijkbaar staart men zich hier blind op den lagen stand der loonen in sommige gedeelten van het land Vernier vertrok met het vaate voornemen om weder flink alt te varen en zyn gezag te laten gelden maar Qenevieve kwam hem op het terras tegemoet met een kalm gelaat en sprak op een toon zoo zonder eenige opwinding dat Vernier zelf er door gekalmeerd werd zyn zoon kwam hem bleek en verward voor Het diner liep af als naar gewoonte onder het bespreken van koetjes en kalfjea daarna ataken vader en zoon een aigaar aan en om negea uur zocht Chriatiaan met een ooverachillig gelaat zyn kamer op Toen hadden Qenevieve en Vernier gelegenheid om elkaar te zeggen wat zg op het hart hadden Oeneviave hing haar achoonvader een tafereel op van het leven dat zy in het eerste halfjaar van haar hnweiyk had geleid en van al hetgeen zy tot atand had gebracht om Christiaan te genezen van het kwaad zy had reeds gemeend te hebben gezegevierd toen de noodlottige luaachenkomat van Etiennette allea bedierf In één oogenblik had Chriatiaan de herinnering teruggevonden aan de levenawyze die hy vroeger had gevoerd en waa zoo onveratandig geweest dia Tronw te gaan opsoeken Wordt rarrolgd