Goudsche Courant, maandag 25 maart 1907

aemalogeeii Poedervorin U het eenigste helpend middel tegen IU e4arm 94a UleekmueM meuutemmmkt OmmuteMen t f fermagerlug e fermtlnéerl00 éer Uchaamtkraehtmt aeinalogeen in Poedervorin heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGBEN IN POEDERVOBM is het praaperaal wat ü spoedig geneest HAEMATOOEEN IRPOEDEKVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren PiTJ per doö met f bruik8aanw jziiig f 1 60 Eenige fabrlkaoien H N v SGHAIK Go Den Haag Verkrüibaar bü Firma WOLTF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD TeenUl mda k BOÜMAN Moordr ht PINKHB NU wrh k ad JJu l K ti VAN ZE88KN to op B v WIJK P W v EDE u i wl A SCHEER Haa truht K VAN DEB HEIJDBN lUeumjk P v o 8PEK Uo r p Ut D v d 8TAB W J HOLST M KOLKMAN ABN v D HEIJDEN Waddrngnetn PA oaGBOOT r oa JONOH W iu ttr J P KA8TKLBIN PpUkroekirdam O BIKKKK Bmtehop WAABSCubwiNU Laat U niet misleiden door Ab4if Stroop Het klooiler4an a Paulo AbdV bastaat aM dut Stroop van geenorUt WMurde liof Ut loonen zijn die rudr de eeuwigheid vasUtun AUof ooii iiirt juiiit duoriU de bauwverordeningen pIsaUelijk worden vastgenteld rekening kM gehouden Worden met den econumitcben tiie tuid TM bet ougeablik die bet rMd aam kin naken om de woning eiscben maar zeer weinig omhoog te drijven Kn aiwf ten lotte niet de baiiveiitiag der armen ren zaak TM armenzorg i en het maat cbappelijk belaag alleen niet reed medebracht den armen zij bet door middel van onderateuning voor ooltng noodig een voldoende woning te verscbalTen Waar nu vele gemeentebeiituren niet geneigd blijken te zijn hunne bouwverordeningen te ontwerpen in de gewenschte richting is en ingrijpen in de autonomie der gemeenten alte zin gewettigd te achten en de bezwaren van l rof Oppenheim tegen zulk een ingrijpen door de Woningwet deelen wij dan ook in het geheel niet Maar de bezwaren van het genoemde bestuur tegen dat ingrijpen schijnen voornamelijk gericht te zijn tegen de goedkeuring van de gemeentelijke bouwverordeningen door iedeputeerde Staten die in ettelijkegevallen slechts verkregen werd na eenige opdrijving van eischen Wat moet de houding ziju die de gemeentebesturen biertegenover zullen innemen liet eenige antwoord dat op de gestelde vraag te geven is luidt handelen naar eigen overtuiging zoo klinkt bet met zekeren trots Wy zouden zeggen het recht om naar eigen overtuiging te handelen muet men ieder gunnen maar het mag toch eeiie gelukkige omstandigheid hcetrn dat vaak door iedeputeerde Staten voorgelicht door den Inspecteur van de Volksgezondheid met de eigen overtuiging van diverse gemeentebesturen niet al te zeer rekening werd gehouden daar die eigenuvertuiging van den Raad van kleine nf groote gemeenten dikwyls alleen de overtuiging is van ben die rechtstreeks of middellijk belang hebben bij het laag houden van den tevenistandaard van diegenen vauc wier huisvesting een goede bouw en woonverordening ia de eerste plaats eischen dient te stelten BulleDlaodscb OverelcIL Reuter uiot alt Broniw k dd 22 MaartNaar aanleiding van bet bericht in de bladen dat d Hegenucbapsraad hertog Johann Albrecht vau Mecktenburg aan den Landdag ter benoeming als regant zou voordragen pnbUceort bet mlniaterle de verklaring dat tot desverre nocb de Begentscbaptraad nocb andera bevoegde licha men in lake de voordracbl eu de keus van een regent iet besllsta hebben aangenomen Wie ter verkiezing lal worden voorgedragen l nog geheel en al onieker Na de verklaring die de Ëugelsche regeering in het Hoogerbuis bil monde van Lord Crewe en in het Lagerbeis bg monde van BIr Henry Campbell Bannerman heelt afgelegd is het lot van het wetsontwerp tot maebtiglng van een Franscb Kngelscbe maatscbappll om eeu tunnel ouder het Kanaal te graven beaegeld Oeigk uien weet is de regeering er tegen omdat gesteld al dat ar krygsknndige maatregelen gelrolfen konden worden om het gevaar van een inval door de tunnel Ie keereu de mogelijkheid van een verrassing een voortdurende onrast en telkens een paniek kan veroortakeu en dit ten gevolge ton hebben dat men aanhoadeod de uitgaven voor t lauds verdedigiug wilde verhoogen In het Lagerhuis loo lesen wjl wei d die mededeeling rp nagenoeg alle banken met loejalohlng begroet In het Hoogerbais gat Lord Lansdowne toe dat de regeering niet anders kon spreken omdat het Ëogetscbe volk tegen de tnonel ia HO voor tich waa er een voorstander van Vermelden wt nog dat de Kamer van Koophandel te Birmingham tloh tegen de tunnel heelt oilgesproken omdut zg h i veel meer in bel belang vau den Kranscben handel ton lyo dan van den Eagalaehen V Hat VaUutn lail tafmpiricML tt ét modernistische kathoUafca revie RtoWTamento op den Index h geplaatst Periodieken komen nooit op dan Indei dal U lells niet geboord mei de Lyoniehe revoe Ptatta U TtB k Utk atABdfUt b veel verwerpelijker ia dan de Rinnsvamento van den priester Mnrri e a Het praatje ii door de chrialen deaocraUD zeil rongeitrooid bg wgze van reclame voor ban nieawe blad Naar Poolache bladen mededoelen ziJD van de BaetheenHcbe studenten die aan de wanordelpheden in de universiteit te Lemberg op ii Janaari hebben meegedaan ell voor allgd twee voor vier semciters en twee voor twee semesters van de lessen uitgesloten Opmerkelijk was by hel debat In do FranBche Kamer over de papieren die bg Hgr Uontagaioi in beslag genomen z JD dat de bonding der algevaardigden van de rechterzijde zoo scherp alstak bg die van de elericale pers In de Kamer protesteerden die algevaardigdeo nalanrljjk tegen bet optreden der Begearing die tegen elke traditie diplumatieke slokken als baar eigendom betcbouwt en aan de openbaarheid wil prgsgeveo Haar z j deden dit op waardigan tooa en wacbun zich voor snoever ol bedrcigingi n De clericale pers in Frankrgk dasrenteiten gaat voort de Begeering uit te dagen en herhaalt telkens dat zjj bet toch niet zal dorven wagen die documenten Ie pabllcaeren daar zjj te veel angel heelt voor de represailles van bet Vaticaan Ën joist door dit optreden der clericale pers is de regeering er toe gebracht haar antwoord op de vraag yan Janrès Ie verscherpen en de nota van Havas Dit te vaardigen die op een aitdagiog van hel Valleaan geiykt Het ia te belwijlelen ol die bonding der Kransche clericale pers de instemming van Bome heelt Volgens berichten nil Roae is bet besluit van de Kransche regeeriog in bel Vaticaan met pijnlgke verrassing vernomen Wel verklaait de Valicaansche pers dat geen schriltnren gevonden ztio die voor het Vaticaan compromltteerend zijn maar men vreest de publicatie van de aanleekeningan die Hgr Monlagnini gemaakt heelt van gespekken met verscbillende bek mdc personen waaronder Bouvier Doamer vele algevaardigden en geestelijken die op vertrouwelijken voel met hem omgingen Dat Monlagnini die aanteekenlnj en in de nnnclataur heelt achtergelaten wordt hem zeer kwalgk genomen Inmiddels poogt het Vaticaan langs diplomatieken weg de pulicatie der dooamenten nog te voorkomen De Paus heelt daarvoor nogmaals de hulp van keiier Frank Josel Ingeroepen mei een barlelgke dankbetnlging voor de lorg die OoBtenr jk voor do archieven der Parijsche nunciatuur heelt gehad Een boerenopstand In Roemenie snel zich nilbreiden onder de landbevolking die door den mislukten oogst tot de uiterste armoede is gebracht sloeg de beweging van Russisch Bessarabie over naar de vlakten van Uoldavii Ën nu trokken de boeren rooveud plunderend brandstichtend door de sleden en dorpen in bun domheid de schuld voor bun armoede gevend aan de Joden en dezen lo de eerste plaaU aanvallend Dat is voornamelijk hel gevolg ervan dat de landheereo In Roeminil zoowel als in Busland den te veld staanden oogst verkoopen a in de Joden de Reldscbieteis van de boeren zoowel als van den adel en dientengevolge staat de Roemeensch Joodsche koopm in meestal tusechen den groot grondbezitter en den aru en hongerigen boer die van sijn landheer weinig merkt en in den tusscbenpersoon den onderdrukker ziel De regeering doet wal ti kan om den opstand die thans is uitgebroken te onderdrukken zü keelt de rsaerves opgeroepen en de troepen nllgezonden naar hol oproerige gedeelte van Itoldavlè Dit grenst aan Bessarabie het Russische gebied waarin hel bernchte Kisjinel gelegen is en dat vanouds bekend staal als een der brandpunlen aan de antisemtlische beweging in Rusland Vandaar stjn dv agitators en aanvoerders naar Moldavië gekomen en hebben er hel vaar van den opstand en van de Jodenvervolging overga bracht Het is te hopen dat de Regeering van Roemenië er spoedig in zal slagen door aldoende maatregelen een einde te maken aan een strijd die een one r is voor een beschaafden staat Verspreitle Berichten FiAinuL Volgens de Temp zou de paus Merry del Val hebben opgedragen alle slakken te pabliceeren die betrekkiuE hebben op den Mjd na het afbreken dër diplomatieke betrekkiogei tnsschen Frankrgk en den H Stoel Wat daarvan da bedoeling zoa s n ia niet duldilljk Gr ia door den miniater van oorlog Mi vooratel ingediend om de compagilala vm I iNlilliM a tl lokalitB Ond prea I onbet zal vermoedelijk een oog moeten nhnen tengevolge van een cataract ËaoEtzaD AM tal hoogeaehool te Ëdinborgh is gepromoveerd tot doder In de geneeskunde een vroeger dienstmeisje dochter van een sleenhoBwer In Hhncben Zg gaat als zeodellag arta naar China Na Deneaarkea het metrieke stelsel aannam blgll onder de weinige landen die hel nog niet hebben ook Engeland over Echter zal ook daar de zaak misschien spoedig veranderen want een desbclreftend adres van 13 000 bandteekeniogen voorzien is het Parlement aangeboden OosTuauz UoaozBiJE Keiier Frans Jozel is lichtelgk ongesteld eenige dagen geleden heelt bg kon gevat toen de paarden van zijn rjjtuig kwamen Ie vallen en bg Ie voet in stroomenden regen zya weg vervolgen moest ZWKDE De ingenieur Dablaoder is belast mei t opmaken van een volledig plan om de electrische drijlkracbl op de staatsspoorwegen in te voeren in geheel luideigk Zweden omtrent 2000 kilometers Vgl stations Keiegen aan watervallen zullen de kracht leveren Altijd welkom te aonda Ooed nieuws van iemand oit onze omgeving is ons altyd welkom en wg zullen met belangstelling bel volgend berichtje van een Rotterdammer lezen Het zal eveneens voor velen onzer een aardevol nieaws zjjn Mejallronw L Wosselmanu wonende Tweeleenwensteeg 6 te Rotterdam deelt ons mede Na ik volkomen genezen ben door het gebrek waarmede ik reeds zes jaren gesukkeld heb kan ik niet nalaten U mgn oprechten dank Ie belnigen Ik beb vier jaren biermede gedokterd zonder dal ik een merkbare verbetering kon waarnemen Steeds had ik zware p ju lo den rug en de zijden ik sukkelde aan booldpgn dalzeliogen en was altjjd aangedaan met een vermoeid algemat gevoel vooral s morgens wanneer ik op moest staan Alles was mg te veel en bij het minste werk moest ik hevig transpireeren wat my nog meer almatte Mjjn eetlust was zeer slecht en myn slaap onrustig De urine zag er steeds vuil en bewolkt uil en liet een geel bezinksel achter Jnist in dit slechte stadium van myn ziekte maakte ik kennis met Uw pillen reeds dadelgk bekwam ik bierdoor beterschap en ik heb Uw kuur toen hardnekkig voortgezet Thans nu ik zes doosjes heb ingenomen ben ik tolaaj van myn oude kwaal genezen en ik weet niet hoe ik V mgn daobaarheid moet betuigen Waar ik kan zal ik ze aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgre die U goeddunkt Ëen kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U scbgnen vooitdnrend ongesteld misschien lydl g aan hevige pgn in den rug aan een kwaal die gelgkt op almatting aan migraine ol overspanning der zenuwen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gy lydl aan een der ziekten waaraan vrouwen lyden Ëen groot aantal dezer ingebeelde vroawenziekten zgn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal bet zgn misschien Uw nieren welke In het spel zyu Verzeker U dat men C de echte Foster s Rngpgn Nieren Pillen geelt dezellde die me ullrouw Wesselmann gehad haelt zy zyn Ie Gouda verkrygbaar by de heeren Wolll Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Irauco na ontvangst van postwissel A f 1 75 voor één ol 1 10 voor zesdooaen BINNENLAND Z K H de Prins der Nederlanden heelt glstervoormiddag eene commissie ontvangen van het Nationaal Comité ter herdenking van het SOOste Jaar dir geboorte van De Bnyter ten einde Z K H als beschermheer van dat comité persooniyk te bedanken voor de hulp den stean de aanzienlgke tinancieele bydrage en het aanvaarden van het eerevoorzitterschap Zich hiervan gekweten hebbende bood de deputatie bovendien den Frina aan to de oorkonde der Stichting van hel Fonds voor de Do Ruyier medaille 2o een exemplaar van de door Z K 11 goedgekeurde statuten van genoemd Fonds 3o de De Boyterme daille In zilver Daarna is de commissie te twaall en een kwart uur by H H de Koningin toegelaten ten einde de De Bnyter medaille In goad Hare Majesteit aan te bieden Do herinnerings penuing bestaat uit een langwerpig vierkanten plaque aan de eene i$de vartoonende hel boratbeeld van De Myter bgna ten voeten alt met het wapen ftB das laahald daarondar Op dt ktangd is gegraveerd eea laawerkraia boven aan tombe Gemeng de Bericbten Men meldt aan de N B Ct Te Heerenreen is Donderdagmiddag juist op de bascnlebrug gederailleerd de oedarenlram Ëen met petroleum geladen wagen verbrgzelde lenniog en hekwerk terwgl d achterste wielen door bet dek van de hrag zakten De materieele schade is groot ook het excentriek der brug is beschadigd Verscheidene leden van een internationale bende die valscb bankpapier vervaardigde en uitgaf zgn Ie Marseille in becbtenis genomen Eerst kreeg de politie te palken den juwelier Finance den makelaar Breda den advokaat Calkoen en een zekeren Martini Men zocht verder naar een vglden Tassart geheeten waarby bel toeval de politie eenige andere leden der bende in handen speelde Terwgl namelgk speurders een zekeren Dnrani volgden die oil Spanje ia Marseille aangekomen was zagen zg een koopvrouw in kleeren uil haar woning komen in gezelschap van eenige individuen die bun van vroeger bekend waren De koopvroow en baar vrinden droegen allen pakjes en begaven zich naar eeu spoorwegstaliou Da speurders woueu wel eens weten wat erin die pakjes zat eo gaven rich daarom alt voor douaoebearahlen Ër kwamen valseha bankbiljetten ten bedrage van meer daa 300 000 Irancs voor den dag De koopvrouw in kleeren bad niet minder dan 80 valscbe Italiaanache bankbiljetten in haaf bezit en in haar woning werd het materiaal voor hel maken van valscbe b Ijetten gevonden Na de eerste arrestatie had de rechter van instructie redenen gevonden inlichtingen Ie vragen aan de justitie Ie Rome Barcelona Turyn en Amsterdam Het bleek toen dat er ook reeds in Italië Spanje en Nederland een onderzoek werd ingesteld omtrent gelgka leiten waarbg de zeilde personen betrokken waren Aan hel gcrechtsbot lo Rume is na opgedragen alle elementen van hel onderzoek te centraliseeren De bende moet in Zuid Frankrgk Italië Spanje en aangrenzende landen reeds voor millioenen valach bankpapier aan den mtn hebben gebiacht Men meldt uit Roozendaal disteren lei en het middaguar brak er plotseling eeu hevige brand nil in de drogistery van den heer Ackermans op de Marfcl In korten tgd stond bel geheele hots iu lichtelaaie Alvorens de brandweer ter plaatse was had ook reeds het helende perceel van den horlogemaker Wasae i aan de achterzyde voor gevat doch daar heelt men het in zgn voortgang kunntn stuiten De drogislerg ia geheel uitgebrand alleen de winkel eo voorgevel bleven gespaard Verzekering dekt de schade Oorzaak onbekend Naar de Amersl Ct vertelt bad een boer uit Soest 300 eieren verkocht aan een zoogenaamde firma te Amsterdam die vulgent een advertentie een paar duizend eieren kon gebruiken tegen fliukeo prgs Van belalen kwam echter ni its De boer ging naar Amsterdam informeerde bg de politie kreeg weinig troost zocht de firma zeil op en kreeg te loeren dal deze alleen des Zaterdags uitbetaalde dat was een regel en daarvan werd nooit algeweken No zei de man ik kom dan wel eens terug maar kan de firma misschien nog meer eieren gebruiken ik heb er nog 1500 die Ik tegen denaellden prys aanbied Zend maar zooveel als u wilt maar kom asjebliel op Zaterdag alrekenen Thuis gekomen pakt ons boertje voor een gewicht van 1500 eieren netjes sleenen in een mand onder hooi boven hooi aan de kanten hooi en zendt dit aan de Firma De eieren mochten echter alleen algegeven worden indien de eerst geleverde 300 betaald werden De firma die liever 300 eieren betaalde dan 1500 betaalt en ontvangt de netjes ingepakte harde eieren Ter beschikking van de Rotterdamache justitie zyn gesteld vrouw B B hygenaamd Amsterdamsche Bel en vrouw J J V bygenaamd Duitscbe Jet door de politie aangehouden verdacht van diefstal en heling van de gouden en zilveren voorwerpen alsmede bet geld waarvan vrouw J K uit de KorteWagenstraat te Rotterdam op 9 dezer werd beroofd in het huis van Amsterdamsche Bet in de Wyde Broederateeg waar vrouw J K een glas bier kwam drinken maar waar ae met geweld dronken Is gemaakt zooals ze medegedeeld heelt Ka hel bekend worden van dit feit kwam de politie te weten dat Oailsche Jet met vrouw R V D geweest zyn In een gooden zilversmidawinkel in de Kipstraat en daar de gouden eo zilveren voorwerpen te koop hebben aangeboden Toen de gondsmid ds vrouwen zei dat hy deze voorwerpen bjj da polltla 10 dapontarni omdat ifj lUln warm ontrakte ean dar Tronwen hem het te koop aangebodene met uit uitzondering den zilveren bengel Zy gingen daarop naar Antwerpen waar zg een paar dagen bleven Thans ia Amsterdamsche Bet op last van den rechtercommissaris naar hel buis van bewaring te Botierdam overgebracht terwyi Daitsche Jet die vrggelalen werd vrouw B V D opspoorde De gestolen genden voorrerpen zgn in de Deutsche vaart tegenover de Wyde Broedersteeg geworpen Tevergeefs heelt de politie er naar laten dreggen De zaak van den wever te Enschedé door de firma Van Heek ontslagen omdat hg een particulieren briel aan zgn tonwhaas geschreven had is reeds door het bestuur van de Kabrikantenvereeniging behandeld Het heeft bericht dal voor inbegrypen van de Vereeniging geen termen aanwezig waren omdat intslag en aanstelling van arbeiders een quaestie is waarover elke fabrikaat zeil te beslissen beeft Gisterennamiftag is Ie Hoofddorp met militaire eer ter aarde besteld bet stoflel k overschot van den luitenant Nix die in de Ringvaart den dood vond Aan de groeve waren kolonel Neeleson en alle olficieren van hel garnizoen uil Haarlem benevens depntatien van de gedalacheerde bataljons De Igkbaar was gedekt door twee kransen een van het garnizoen Ie Haarlem en een van dat in Den Helder waarbg de overledene den laatslen tgd diend De stafmnziek van bet 10e voerde treurmarschen uit en na de beaarding brachtde luitenantkwartiermeester van hel garnizoen in Den Helder de overledene eenlaatslen groet Ken groote menigte had zich om de groeve verzameld Stadsnieuws GOUDA 23 Maart 1907 Verslag van de i l gehouden Alg Vergadering van de WeerbaarheidsVereeniging Bnrgerplicht alhier Na opening der vergadering werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd De rekening en verantwoording van den penningmeester werden door een daartoe benoemde commissie accoord bevonden Aan de volgende beereo werden de door beo behaalde medailles en insygnes nilgerelkt J H de Weger kl verg zilveren medaille W J Ggzeny kl id id C F Okkerse kl en gr id id J de Jong gr bronzen id J van Ëgk kl id id A J Vermenlen id id id M van vii t Toor Bcherp Il A Lcbutterle klasse In den extra medaille wedstrgd behaalden de volgende heeren de daarby genoemde medailles In de Ie klasse J P Mul kl zilveren medaille A J Vermeulen gr bronzen id C F Okkerae kl ld ld J J P den Boer id ld id In de 2e klasse J M de Weger kl zilveren medaille H öyzeny gr bronzen id De periodiek aftredende bestuursleden de b h J van Os on J P Mul zagen zich by vernieuwing herkozen Nader zal bepaald worden op welke wyze het iO jarig bestaan der vereenighig zal herdacht worden Het bestuur is thans als volgt samengesteld J J P den floer voorzitter H Glizeng secretaris J van Os penningmeeater W Sliedrscht J M de Weger J P Mul en J de Jong De schietoefeningen vangen hg gonstig weder aan 1 April a s Nieawe leden kunnen zich by een van bovengenoemde heeren opgeven De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier wendde zich indertyd tot de bevoegde autoriteiten met het verzoek een einde te maken aan hel groot ongerief hetwelk de indostrie ondervindt wanneer bg sterken of aanbonden Oosten wind het water in den IJsol zoo zeer daalt dat een wegvloeien van het water In de Stadsgrachten daarvan het gevolg Ia Door dit wegvloeien toch wordt het peil van hel gracht en siogelwater dan 100 laag dat het zaer veel fabrieken aan voedingswater voor hun ketels ontbreekt De eenige mogeiykheid om in dezen mis and te voorzien beataat in het sluiten der kesninizen in de Haven alhier een sluiting der schuiven aan het stoomgemaal van Bynland aan den Fluweelensingel en h t maken an ebdeuren aan de Mallegatslais aan het JJBde van den Tnrfaingel welke by lagen faterstand het wegvloeien van het water den kannen keeren Alleen aamenwsr1 1 w dito aatorttaiUn walk otw dan drie waterwerken het beheer voarai ion afdoende hulp kunnen verschaften De Kamer mocht Ie zgner Igd toezegging van medewerking ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Oonda ten aanzien der Havenslais en van hel Hoogheemraadschap van Rgnlsnd ten opzichte van de schuiven aan het Stoomgemaal Tot haar leedwezen kreeg zg dezer dagen echter bericht dat van den Minister van Waterstaat onder wien de Mallegatsinis ressorteert geene voorstellen Ie wachten zyn tol bet beschikbaar stellen van de gelden benoodigd voor bet vervaardigen van ebdeuren aan die sluis vermits de Minister van oordeel is dat de uitgaven Ie boog zgn in evenredigheid van het belang der zaak Tot haar leedwezen ziet de Kamer zich derhalve gonoodiaaki mede te deele dat voorshands geen verbetering te wachten is in den bestaanden toesland U a se o n t r O 1 1 22 Maart 1907 6 uur namiddag Druk 41 m M Lichikracht U65 Knarsen Warmtegevend g c lorien Vermogen Morgen zal voor de Ooudscbe voetbalcompetitie een wedstrgd worden gespeeld tusschen de clubs Voorwaarts te Scbounhoven en Olympia II alhier op het terrein aan den Hotlerdamscben dyk Donderdagavond gaf de zangvereenigiiig Oefening baal Kunst in bet oude school locaal te Capelle a d IJsel onder directie van den beer Z de Jong een in alle opzichten welgeslaagde uitvoering De saognnmmers werden Sink gezongen Tusschen de zangnummers werden komediestukjes opgevoerd die de aanwezigen hartelgk deden lachen De avond was recht genoegiyk Donderdagavond zou de 20 jarige juffrouw Ë De Jong Ie Lekkerkerk een loer per fiets in de richting Krimpen a d Lek maken Door de sterke kromming in den Lekdyk werd zg aangereden door een mo lorrgwiel waardoor berydsler en bergder door den schok over den weg tuimelden Hevig ontdaan en inwendig gekwetst is mej De Jong by den onderwyzer J Okker binnengedragen waarna zy eenige uren daarna per rgtnig bniswasrts is vervoerd waarna dr J V Dgk baar geneeskundige hulp verstrekte De motorryder kwam er me een licht kwetsuur aan het hoofd at maar moest te voet huiswaarts keeren Beide fietsen waren geducht gebarend BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H KWOENSDAG 13 i EBR StaatêUentnqen PoRTDozL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 EnsLiiiD Iwang Dombr Obll gatien 4 96 AZM Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDHBU Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis h 100 IV 24V Btpotlutk Bmitn Aandb idem idem 4 9C Pandb Rotlerd Hypb 4 1 1 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Ulrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Balaalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbauk 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUeninqen baLSiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 1 Divtnen My tol Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 SehupvtMTt MaaUehappijtn 4 Pand Holland GuU 8tv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmaterdam 4 100 Spcormgleningm iTiua Oblig ZuidItaliaanscbeSpw lMy A 867 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Gostomes taillenr en Regeomaitels BnrgenUke Stand GEBOREN 21 Maart Adriana Cornelia Potronella ouders H A J Bron en G van Leest 22 Catbarina oud Ë Sanders en E de Beer EmmerenÜa ond D Schouten en C E Sibbes Maria ond J C Bruikman 23 Cornelia oud J Slaman en ö van Baureii OVERLEDEN 19 Maart R Gerbrands 10 m 20 W Snel 3 d W Hogendoorn 71 j U m 21 G J Klnwel 62 jaar 22 M van der Klejn 78 j J van Geelen 80 j M den Oaden 74 J ONDERTROUWD 22 Maart J P C Bouwman en A C Broer GEHUWD j 20 I J IJsselstein en N Kwinkelenberg J Vermei en A van der Weyden ADVEllTKiMTIK V Heden overleed ten münen huize in den ouderdom van 60 jaar onze gelietde Zuster Bebuwdznster en Tante Mejitlr ANNA V D LINDEN Uil aller naam J v n LINDEN Formerend 22 Maart 07 Einigt n aigtmttne kennitgtving M M V LOOlN DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 Is i ruimst voorzien van GASORNAIBNTBN in elkr t tgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende pryzen Amle gcivan Gas Walrr Sprrek Bii t en EJeelriselie geleldlngeo Wie van goed licht houdt wende liih naar het Goudteh VerlloMlng lUagatUi DE AVONDfilTeR daar alles door bekwame fitters verrk wordt Zenuw en Maafflijders werkelgke hulp eordt ait overtuiging als i in den nood het boek asnbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or It i t boekje franco per post toegezonden door BOLKPOEL S HoekhaD Za tbommcl Wild n Gevogelte Van al heden en verder dageiyki vertch verkrygbaar Braidkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Pairyzen Snippen Korhoenders Reerleeaob enz enz tegen de meest sterk coucnrreerenda pryien Panklaar aohoongemtakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OI7T7JI£ ffO Foelier Ooalerstraal 18 ROTTERDAM Telephoou Interc No 8081 Verkrygbaar in flasachen AO ets 7S ct en f t HJI by H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouni by C LUOËR Apothakor Harkt en by WOLFF k Co Weathaven 118 malünirkm fomiMUl voor Hmm ts noral duw m Klaamekowwvk tod ApacMuaivtiiC Haillsr 8a Til op Bum bbriOaaMik VMrnM lhamWMM knM mrti ialMm WOM anmaMNM r W SaNwwtaH DE nOBDKOOPSTB DE MEEST PRACTISOHE DE MKIiST VOLLEDIQB MODEBLAÜEN yn beslist die der Firma WCLDOIV THE LAOIBS JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DHBaaMAKKR met een gratis geknipt patroon TUK BAZAAU Of CBILD a BBS a JTAaaioya f Klttdermodes met vele gratis ga k knipte patronen w VBAAOI Vw Boekhandelaar Proe nummer Alle met hoêtel HoU B Jm egeel Van alle In deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Uoll verklaring fr p p legen vooruilbetaling van f 0 60 verkrygbaar MILLY SIMONS Dan Haag by