Goudsche Courant, dinsdag 26 maart 1907

Dinsdag 20 Maart 1007e a lOS S uinsaag go iviaart mu7e 4ftste Jaargai i ieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken o 103l d 458te Jaarfi ang Telelaai Ha tt ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telelai a o Sf De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feeëtdagen De prgs per drie maanden is 1JJ6 franco per I 08t 1 70 Afzonderlpe Nommers VIJF CENTKN Bobta Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Varkrygbaar bg PEETER8 Jz HUIS TE HUUR Heereobuls Ooslhaveo B 88 Zea Kamara groota Keaken drooge Kelder fllska Tain Voorzien van Gaa an Waterleiding Ta kavragen B 9 NOTARIS I I CilBUR VAI lOOTEl TE UOUDA z l in b t opmbur vetkoopan De ocd b kl iite gniutit tcgesortr bat Station Ralexan Stalhouderij toababooraade aio dao baar J N BOTH aldaar m wal I Op DONDERDAO 28 HAAHT 1907 r m U nor in bat bAtal DE ZALM aas da Harkt ta Qoada TWEE KUETHUUJZEN waarran aan mat alzondarillka BOVENWONING an groola HOOIZOLDEB Toorta pAARDENSTALLINO mat dito HOOIZ0LDER TERREIN an ERF aao da Crabatkltraat not 259 an 259a ta Oonda graot 4 aran 91 cantiaran Ta Tailen in 3 parcaalan Dagaljtka ta bazicbtif an ta aanvaardan 4 April 1907 Bataaldag dar kooppassiDKen 22 April 1907 an II Op DINSDAG 2 APRIL 1907 r m U lar aan gamalda Htalhoadary dan gabaalan Stalhoadarii loTentaria als 15 Paarden dlrnraa lu 0 n w o 7 Coap i waarran twaa Tronwcoop4 an aan baklead mat lala afda dria Statiartjtnigaa 4 Landaaara 1 Vigalant 3 Victoria 3 Brikken 8 Tilbarjr i 1 z g Jan Fleltiar Lijkkoataan 2 Volfkoataan 4 Omnibnssen Arran ania Ë4d en twaa ipane gareel en andei e taigas Bagralaniakleaden en Dakkan ean Motor Büwlal an ean Voonpanwagao anzooroorli X a k 0p r dar ttalUn kan den invtHtarU uU d hand overnemtn Van Zaterdag 80 Maart 1907 ai dagaiyke ta betiehtigan Nadere Inliobtiogen geven voorDoamde Nolarli en geaagde bee r BOTH Openbare Vr willige Verboping te Capelle a d IJsel Da NoUria J J A UOSTUN te Oooda ia roomamasa om op WOENSDAG 3 APRIL 1907 T m 11 aar in betKoliiahsia ras dan baar VAN DEN AKKER a b Kralinguba Veer is Mse zitting by Tailing as atilag sosdar varhooging pabliek te rarkoopas Para 1 UN eOKD ONNIIOiJDSII m mat Ondarhuii Er en Orond itaaoda op den Hoogen Sohielandicban Zeedyk binsendyka in KeeUn U Capelle ad IJial get A 186 tlaonder geteMM veormlnktlhttU Pare 2 Id jMrteol Tiiijmd UdODgunl mat daarop attanda Sohanr gelegen ala Toren b boablagpaal 11 tar grootte ran 1602 U uUmmnUnd gtsehikt voor bouvHerroUt Aanraarding bet baia op 1 Jnsi 1907 de grond by de betaling der kooppenningen op 24 April 1907 Te bazicbtigen da 3 laatste werkdagen rMr de rerkooping ran 10 12 an 8 4 anr en op den dag ran en rMr da Tailing op aasTraga by den eigenaar dan hear H JONGSTE InmUUMt wit d hand t koop Nadere inlicbtingen ten kantore Tan Notaris MONTIjy Toornoemd aan den Kleiweg E 21 te Oonda VOGELS Prima Saksisohe EanarierogeU zlnganda by dag an aTocdIicbt BROEDPOPPEN in alia prizan MKRELS en IiBEUWERIKKEN op voile zang en ZANG2AAD varkrygbaar by P C IV BB fifill OOSTHAVEM 49 OUDA WESSANCN ft LAAN Wormerveer OPGERICHT fM H4 l IMIiL MI B VABillKHBn Voedert nw Tee net da tuUiore murwe mark tUer en W I aitnastende door hoog eiwit on vetgehalte en grootste roedingawaarda iCere IHnloma Parlje 1900 Segen Oouden UedaUlMt Benrijding van Bloedarmoede Bleekiaobt Hslarls HinsenkoorM Algemeene Zwakte vaaridurende BoofdpUn cd Oebrek aan eatlaat De Eelite SINABRUPPELS 7an Dr DE VRIJ rlragea buiteo ojj de roodc doos den lUMtn JVANyJNG Hod lette daarop ly xi n overal rerknjgburaf 0 75 Ook rechutrecks en rranco van de fabrtek tegen inzending van poctwissel A f 0 76 Obemlflohe Pabrtek van Dr H NANNINO den Haag Vnufft everal Dr H ÜAIüVIIG t EiWITSfAALft t lJ perliterfleM h perV Hterflesehf0 7 X rui ver plantaardig licht verteerbaar Hnel erkend middel tegen SANBniNOSE Bloedarmoede en Zenuwzwakte Ik leed aan de maag en was altyd iwak naar na bet gebrnik van nwe Sanguinose voel ik mg reedH veel beter en sterker zoodat ik ragn werk na weer grootendoels kan verricbtan Mej P CORNELISSE Wilbelminadorp Nov 1906 By herhaald gevoel van oeervermoeidheid en koorl aeMlgheld beeft bet gebruik nwor KangDinose my menigmalen goed gedaan Mevronw RAHUSEN Arnhem Rnim zeventien jaren was ik bU een doctor aan bnis werkzaam al die jaren leed ik aan ontxettende koofdpi nen door bloedarmoede on zwakke zeunwen Hgn docter gat my allerlei soorten van staal maar niela hielp my Thans kan ik u verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die my jaren lang als een lyderes gekend hebben Mej E J BRIEDÉ Van Bmeghelstraat Den Haag Ondergeteekende verklaart volkonea genezen ta zyn van duiiteHngen door bat gebrnik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Rysw straat 101 Ik was eane echte ZenuwtOdere De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mg de Snngutnoie gegeven heelt Die heeft mij geholpen Na bet gebrnik van eenige flacons ben ik geheel beter Hej J TRUMPE Cnypstraat 66 Den Haag uy die dit leest doet nw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de prooi met de SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt by Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en bnitenland raden de Sasgnisoae aan ala versterkend lonifleerend middel by zwakte en algemeene veralappingstoestanden Sangnisose kost 1 60 par fl zes fl 1 8 twaall fl t 16 Waek V voor namaak Te Goudft blJ WOLFF Co Westhaven 108 Hoest gij Gebruik VIJGEITHOmG VIJGENHONIG kost per flaack een Galden en ia het eenigste middel i dat taratond helpt f AMWÏWnM in alle Couranten worden aangenomen door het A lverleatl Bw aa v i A BHIMKNAN ZOON Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Saiioen almeile een raine sorleeriig iMrketAuumi in bet £ l 0p e eM m Noord Brabaotsch Scloen en LaaraeonagazUo KLEIWEG E 30 tegendver da Klaiwegsteeg AaBbaveland C SMITS Alle raparaUts as aasgamatas werk Ooida Drik vaa A BBIMKHAN Zi NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA zal op WOENSDAG 3 APRIL 1907 dw vMrmiddags ten II are ia het Oeboaw davf R0OM8CH KATHOLIEKE LEB8VEIt EENIOING aan da Westhaven aldaar la het opeibaar verkoopei NoB 1 17 IE 3T00KBLEEEESU gesudiBtTSrilWDIPAAIDt aan het Jaagpad Wgk j Nos i6 en il ta Oonda gnnstig gelegen op den boek vai da Goawe en de Nienwe Taart en bealaatda alt Woonbais Waaschery werkplaats en Blaakveld groot 30 Aren 70 Centiaren Te veilen in 17 perceeleia waaronder 16 percealen Bonwtetrein zooals die zyn nitgemeten en afgepaald Nos 18 en 19 Een Woonhuis en ERF aan de Smalle zyde van de Karnamelksloot Wyk R No 620 te Goada met Toin Schnnr of Werkplaats en Bergplaatsje groot 4 Aren 68 Centiaren Te veilen in twee perceelen No 20 Een Woonhuis waarin Tappery en Erf aan de Wachtelstraat to Gonda Wyk P No 187 groot 17 Centiaren No 21 Een WOONHUIS en ERF met GROND q no 101 aan de Van Strgenstraat te Gonda En No 22 Ean WOONHUIS en ERF aan de Nienwehaven te Gonda N no 171 groot 56 Centiaren met medegebruik van den daarnaast liggenden gemeenen Gang De perceelen zgn Ie aanvaarden by de betaling der kooppenningen op den 2en Mei 1907 Te bezichtigen 3 werkdagen fóór den verkoopdag van 9 2 en 2 4 ure en op dien dag van 9 11 ure Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris AyOXPSCBOOL VeORAMB ACBTSLIIilUM TEHTOONSTELLm VIH Teekeningen en Boetseerwerk door de leerllDgen in den Oarsus 18061907 vervaardigd Toegang voor belangstellenden op WOENSDAG 27 en DONDERDAG 28 MAART des avonds van F nor 0 L B imsm Markt 66 en 67 Oiilvaogeu HET NIEUWSTE IN Heeren Dasseo GROOTS VOORRAAD Fronts Boorden en Uanchetten Solide Goederen Lage Prijzen Victoria Water Geregelde aanvoer Aasbarelasd FirmaSerman Zoon KIEZERSLIJST BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Oelet op Art 2M der Kieswet Brengen ter algemeooo kennis dat de Lgst aanwgzendo de personen die binnen deie Gemeente bevoegd ign tot het kiezen vnn Leden van do Tweede Kamer der Statenüeneraal van de Provioculo Staten eu van den Gemoentcraad door hen op nieaw is vast gesteld en dat deze Lgst met de Ljjslen dor namen en voornamen van hen die van de Kiezersigst ign afgevoerd zgr afgevoerd en van ben dte duarop zgn gebracht van den 23n Maart tot en uiet den 21n April a 8 van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter intage van een ieder op de Plaatselgke Secretarie nedergelegd on tegen betaling der kasten in afdruk verkrggbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd dat een ieder bevoegd is tot en met den 15o April verbetering van de vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond dat hg zelf een of ander in stryd met de wet daarop voorkomt niet voorkomt of niet behooriyk voorkomt en dat de verzoeken om verbetering die met de noodigen stukken vrg zgn van zegel bg hen moeten worden ingediend Gonda den 22n Mnart 1907 Bnrgemee8ter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESl ER en WE IHOUDERS van tjouda brengen ingevolge art i3 i der Drankfret ter openbare kcDDla dat bij hen is ingekomen de navolgende aanvrage om vergunning voor den verkoop vaa sterken drank m h t klein van A N van Duijn voor de benedenlocaliteit van het perceel aan de Peperstraat Wgk K no 340 Binnen 1 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schrittelijke Dezwaren inbrengen Gouda den 35 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS i De Secretaria BROUWER Buitenlandscb Overzicht De opstand in Roemenie breidt zich sterk nit Reeds hebben ernstige opstootjes plaats FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN bS Deze verkeerde handelswyze was gevolgd geworden door een hevige nitspalting De toestand was ernstiger dan ooit Christiaan s vroegere minnares woonde in de onmiddellijke nabyheid een hervatting der liaison stond te vreezen met al de gevolgen verbonden aan de jalousie vtn graaf Steingel Etiennette zon er natnorlgk niet aan denken haar campagne op te geven De beste voornemens van Cbristiaan zouden onder gevolg blgven daar die skcbte vrouw ze zoude verydelen Dienzelfden ochtend was een der kamerdienaren van den graaf aan de villa geweest met een brief die Oenevieve onderschept bad met bet vaste voornemen dien haar man niet te overhandigen Haar zon zy altyd lydig kannen tnsschenbolden treden Zon Cbristiaan ondanks de walging die bij voor Etiennette gevoelde niet te Wak biykeo en toch naar Dammerie gaan Dte vrouw oefende immers een onweerstaanbaren invloed op hem niti Hoe zy zich ook wendde of kaarde de voonitiiohtes blavM aren omliar eg daardm gehad in de onmiddellijke nabgbeid der Oostenrgksche grenzen en men vreest dat de oninsten die in Rnasisch Bessarie begonnen zii h naar Moldavië voortplkntten ook naar Oosteiirtjksch gebied zulle overslaan De bestuurders der stad Snciawa hebben naar Czernowitz geseind om militairn hulp Hoewel er 150 gendarmes in Suczawa zgn werd gisterenmii dsg het Koemeensche plaatsje Salcea geplnnderd en de villa Cantacuzene in Paschanal verwoest Het landgoed Dobruvny dal aan prins Ghika behoort wordt duor de boeren belegerd Verschillende landgoederen aan Bojaren toebehoorend werden door de boeren belegerd vernii ld of geplunderd Zg vragen nn militaire bescherming aan de rogeeriog en klagen den prefect Basecn aan dien zg van het aanzetten tut den opstand beschuldigen Verschillende berichten melden namelijk dat regeeringsambtenaren poogden door een soort pogrom den oppositie geest in bet land te doen bedaren Die oppositiegcest wordt voornamelgk verspreid door geesleIgken en onderwijzers Maar nu de boeren eenmaal tot opstand zgn gekomen komt de oude haal tegen de Bojaren weer boven en zien deze dat ig de geesten die zg eenmaal hebben opgeroepen niet weer kwgt kunnen raken Omtrent het beleg van het landgoed van prins Qhika wordt aan de Neue freie Presso gemeld De boeren kwamen op hot goed en vernamen dat de prins in Boecbarest is Zg lieten hem seinen dat h j onmiddellijk moest overkomen wilde hg niet dat zgn goed in brand gestoken en geplujderd zou worden De prins liet antwoordden dat hy onmiddelIgk nit Boecbarest naar zijn landgoed vertrekken zoo In Jassy vreest men zeer voor den dag van heden De gebeele omgeving van lassy is in oproer ii de stad zelf is het nog rustig daar er een sterk garnizoen on er de wapenen is Een groote vergadering der boeren in Dorokoi gebonden besloot niet te zullen rosten voordat alle landerijen in Roemenie onder de ooeren verdeeld zijn Het is dezelfde beweging die in Russische districten zich voordeed en die nu naar Roemenië is overgeslagen Aan boord van de léna of liever van het wrak van de lèna is Zaterdag weer een paniek geweest Een aantal mannen was bezig nit het ruim van het voorschip de munitie weg te balen toen er een ontploffing werd gehoord Er was kortsluiting ontstaanin de geleiddraden voor het electrisch licht en daardoor knapte er een lamp maar had zg zich tot haar schoonvader gewend om raad en bystand Vernier had haar tot het einde toe met stille bewondering aangehoord Toen barstte hy los Maar wat wil die meid Wy hebben haar immers ruimschoots betaald Denkt zy bggeval dat zg Cbristiaan eeuwig en immer zal kunneb biyven exploiteercn P En loo n aartsdomoor die zich weer door baar lait inpalmen Wat schuilt er toch achter dat schepsel dat zg hem zoo aantrekt f Hg kent haar immers door en door bezit alles wat in slaat is een menscb gelukkig temaken en offert rgn geluk en zgn gezondheid op aan n deern die bg de prefectuurvan politie stond ingeschreven als Hy begreep dat hy te ver was gegaan en brak den volzin af door in hevige woede op de tafel te slaan Ja maar dat gaat zoo niet I bulderdehy voort Ik laat mg niet langer by denneas nemen want ten slotte ben ik bet kind van de rekening Ik zal eens set het heerschap spreken bg wie dat juffertje inwoont en hem flink zeggen waar het opstaat Dan zal hy haar wel dwingen onsmet rust te laten Oenevieve viel ham in de rede En als hl Cbristiaan dan uitdaagt B ham doodt r dat begreep niemand en daar de schrik de menaohen nog in de boenen zit dachten z niet anders of meteen zou het voorschip uit elkaar springen en de matrozen vlogen naar het gat van den uitgang kropen langs de louwen het schip at en holden weg over da wanden van het dok Er waren werklieden bezig het dok te herstellen dat naar men zich herinneren zal kort n de groote ramp stnkgescholen Is om het zinken te verhaasten Die werklieden werden aangegrepen door de vinchtdrift der matrozen en zg begonnen mee te rennen 74 kwamen de werkplaatsen langs do kade binnenvallen met het gerucht van een out plotting en niet 100 gaaw hadden de arbeiders van de werkplaatsen het woord ontploffing gehoord of zg sprongen als muizen naar buiten Het duarde niet lang of de oorzaak van de knal was gevonden Er was geen gevaar bi Maar het duurde lang voor de werklieden van de rijkswerkplaataen bereid warrn het dok weer te naderen waarin de verminkte maar boosaardige léna gevangen ligt Een van de manschappen is by da vlucht naar benaden gevallen en gewond In den laatsten tgd was herhaaldeiyk sprake van een persoonswisseling onder de hoega Ryksambtenaren in het DuUsche Ryk Met vrij groote zekerheid werd vermeld dat Dernborg de tegenwoordig e directeur der afdeeling koloniën minister van financiin zou worden en in verband daarmede werden andere wgzigingen verwacht Op kraasa wyze heeft Dernborg al deze geruchten tegengesproken In een brief aan dsn Breslaner Qeneral Anzeiger scbryft Dornbirg Daar deze quaestie herhaaldelgk zonder dat er eenige aanleiding voor is in de pers besproken werd wil ik hier verklaren dat ik de taak den vooruitgang en de ontwikkeling van onze koloniën te bevorderen in geen opzicht kan beschouwen als een doorgangsstadiom Ik beschouw die taak als zoo gewiclitig voor ons geheele volksbestaan dat het slechts mgn wensch wezen kan zoolang mg het vertrouwen der bevoegde autoriteiten geschonken wordt myn geheele kracht aan dit werk te wgden Die taak is in haar geheelen omvang niet in korten tgd te vervuilen zg eiscbt een diepgaande studie jarenlangen arbeid voorzichtige ongestoorde behandeling wil zg de vruchten dragen die ik met zekerheid meen te mogen verwachten Maar daartoe behoort in de eerste plaats zooals ik reeds zeide dat men algemeen vertrouwt dat ik deze Toen lil t zich de vader in rawe openharligheid de verschrikkelgke woorden ontvallen Dan waren wg van een vreeseiyken lastpost verlost I Hy schrikte maar de woorden wareii reeds uitgesproken Langen tyd zagen zy elkander aan zonder dat zy op een nadere verklaring durfde aandringen of hy om die te geven Oenevieve was de eerste die deze drukkende stilte verbrak Laat o door het verdriet niet meeslepen om dingen te zeggen die gy niet meent Uw zoon beeft zich veel Ie verwyten maar niet hy alleen ia aansprakeiyk voor zyndaden Deze woorden deden Vernier s woede nog toenemen Zoo je rag hg geval evenals de 06deAugagno willen verwyten dat ik de likeuren brouw welke hy drinkt f Ben je ook demeening toegedaan dat de smart die bg my veroorzaakt de straf is voor mgn misdaad omdat ik dat gif over de geheele wereld verspreid 1 Wie bet drinken welen waaraan zjj zich bloot stellen Ik breng het locb niet als soikerwater in den handel f Myn zoon is een ellendeling die door zgn ondeogd myn repntatia In gevaar brengt dia mi as dat U bat argata balgeas ik taak niet ontrouw zal worden iDat vertrouwen wordt echter gestoord door da telkens in de pers opkomende berichten n daaraan wil ik door dit scbryveu voor goed een einda maken De 2000 nieuwe bootwerkers die de patroons te Hamburg voor een jaar vast hebben aangenomen doen volgens da met hen aangegane arbeidsovereenkomst beurtelings dagen nachtdienst Een man die s naclils werkt is overdag vry Voor nachtwerk wordt 1 mk in het nur betaald Meer dan 14 dagen mag dezelfde man geen nachtdienst doen De bootwerkers verdienen gemiddeld 1900 iL k s jaars Ballin de directeur genera il van de Ham burgAmerika Ign heeft de volgende lezing van de oorzaken van bet arbeidsgeschil gegeven De Hamburgsche haven is voor het tegenwoordige bedryi reedt te klein Ook in gewone tyden moeten de schepen dikwgis dagen lang wachten voor ly loaplaatsen kunnen krijgen Deze toestand is echter een ramp geworden door de elscheo die de bootwerkers In het afgeloopen jaar hadden doorgezet Hat is zonder meer dsidelijk dat indien het niet lukt een intensief gebrnik van de Hamburgsche haven mogelijk te maken een groot deel van het Dnitache verkeer naar Belgische en Nederlandsche havens gedreven wordt Voor de patroone zou de instelling van geregelde dag en nachtploegen de ideaalste oplossing zgn van een vraag die bel oeconomlsche leven van Hsmbnrg zoo nauw raakt Totdusver heeft de sociaaldemocratische vakvereeniging door met iille middelen de aanneming van vreemde werkkrachten bg het bavenbedryf te verhinderen zulk een verbetering in den toestand onmogeiyk gemaakt Ue tegenwoordige strgd zal en moet een duurzame verbetering brengen De Rnasische Doema Is aan den arbeid gigaso En liet Bchynt zoo de Regeering geneigd blgkt verder te gaan dan beloften en woorden dat de Doema geneigd is werkelgk wet baar te arbeiden De Nowoje Wremya bad dat reeds voorzien toen het blad verleden week schreef Da oppositie Is niet gevaariyk want het gematigde deel wenscbt vruchtbaren parlementairen arbeid te verrichten En Vrydag in de Doema zitting verklaarde do Octrobristenleider Roditsjef hst noodzakeiyk dat da Doema alle daden van bet ministerie sedert 1906 verricht moet nagaan bem verwyt het vertrouwen heelt ontnomen in de eeriykbeid van myn beroep Er zgn oogenhlikken waarin ik my afvraag of ik inderdaad niet de giftmenger beo waarvoor de maligheidsmannen my uitscbel den en of ik wel bet recht heb mg te rekenen tot het gild der loyale kooplieden Oenevieve werd begaan met het lot van dien man wiens woorden het bevestigend antwoord gaven op de vraag die by zelf aan baar bad gesteld Is bet gedrag van myn zoon de straf voor mijn misdaad f Kwel n niet met zelfverwijten vader en laten wij de zaak die ons thans bezig houdt moedig onder de oogen zien Da ongelukkige is het slachtoffer van zijn eigen zwakheid hij is zijn eigen beul Hij zelf beeft bet geluk verwoest dal hem toelachte Maar wij zijn thans niet hier om de oorzaken van zijn ongeluk te bespreken docb om er paal en park aan te stellen Het geval Is in weinige woorden uiteen te zettenIk heb een man die my verwaarloost zich overgeeft aan de meest menscbonleerende nitsputiiogen en die in zUn heldere oogeoblikken er zelfs berouw van beeft en er schaamte over gevoelt Misschien is er nog een middel om bem te onttrekken aan den beillüuzen Invloed die bem den zwakkeling behaerscbt Wordt vervolgd