Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1907

tiet ran zjn kant at via des aieeb Tan eigen recbtttplef ing Toor zyn onderdanen waardoor Si m tegcnorer de indere mogendbeden bjj verdragi onderbandelingen dit TOor beeld kan doen galden Voarti beett Krankrük 8iam zekere conneiuilen Terleeud in de treek tan Krat en Uaraiai Je ploUelinge icbikking wordt toegeecbreven aan de onzedige hoading Tan Japan eindii eenigen tyd elk regeering te Bangkok baar invloed deed gelden legen aan Krankrgk Ie rerleeoen Toordeelen Kngeland zoo ala bondgenoot van frankrijk zijn invloed in dezen hebben aangewend bjj Japan Do zaak vau I ntlkaraer den gewezen gonTerneor Tan Kameroen zal op den 25 April Toor de keizerlijke kamer van dmclpline Ie Potedao vaarkon n Ken raadaheer uit bet Kammergericbt zal het U M waarnemen Men herinnert zich dat I oltkamer o n beicbnldigl wordt een dame van lichte zeden Toor zyn nichtje uitgegeven en vour haar en paa met een valichen na im opgemeld te t hebben Men whrtllt In bet Frnisiechu indaitriegebied vindt men zonderlinge toestanden In de nabubeid Tan Dniiborg ligt de gemeente llamborn dl op t oogeublik het grootat dorp in Proiaen la In 1871 telde bet aiccbta 2710 io onera terwjjl bet door de abrieken van den tjzermagnaat l byiiaen tot ca Wi lXK aanKegroeid i Ueze inwoners vormen het meest nankbnre internationaal geheel want daaronder zlJn 16 00U Polen die hoewel l roiaen geen Unitucb verataan U 824 Slaviache Ooatenriikera 1619 Hollanders 1525 ItaliaBtn U4 Belgen enz Kr beerscht dan ook op de fabrieken een Babylonische spraakverwarring Da Bondsre eering beeft aan den Nationalen Kaad en den Htendenraad voorgesteld eoncesiie te verleenen voor don aanleg van en electriacho locaalspoor van Lonk naar Adelbodeu waamn de kosten zyn geraamd op 4 millioen francs D Agenoe Ronmaine een offieieoi nleowiaginiscbap verspreidde Zaterdag de volgende ii ededeeling Ue boerenonlntlen in Moldavië dnrun voort Te Uorohui waar itl begonnen zgo is bet ni kalm maar de beweging plant zich naar andere plaatsen Toort Siedert drie dagen z n nog meer regimenten naar Moldavië gezonden Uorapronkeljjk was de beweging legen de joden gericht Hedert eenige jaren hadden eenigo roote joodsche pachters pachten overgeno men dientengevolge stegen de placbtsommen plotaaling an werd de strijd om bet bestaan Tan de op deze landerijen gevestigde boeren H r zwaar Op het oogenblik heeft de beweging hot karakter vun een boerenopattod aangenomen en keert zy zich ook legen Ie Roemeensche landheeren die zelven hso landerijen laten bebonwao Da regeering neemt alle middelen te baat om de gemoederen te bedaren en aitspattingen te verbinderen waarby zooveel mogelijk bloedvergieten dient vermeden te worden B j de botsingen zun totnogtoe slechts in vier of rit plaatsen een klein aantal menschen gedood en gewond Renter seint ait Weenen dat volgens een daar oit Boekarest ontvangen bericht te Alexandria in Wallachyo ernstige antisemietische onlusten siJn voorgekomen waarby vele joden mishandeld zgo De rabbgn en een van zijne kinderen werden op wreede Ifia gewond n alle builen van joden vernield en gepinnderd Verspreide Brricbten KKASiaijK Ken hooggeplaatst irelaat heeft tot een persman gezegd dat het Vaticaan niets vreesde wanneer de Fransche regeering by de openbaarmaking van de papieren van Montagnini eeriyk te werk ging I Alleen voor bet zakboekje van Montagnini nam het geen verantwoording op zicb Het Vaticaan ton verder grond hebben urn te vermoeden dat de Kranscbe regeering ook van papieren die van iir de breuk dagteekonen fotografUcbe opnamen genaakt heeft Duizenden Parijienaars maken gebruik van de gelegenheid die de Matia gesteld beeft om zicb s avonds lussohen 8 en 10 nar gratis te laten inenten De vrees voor de pokka lit er gedoobi in DlIITSCKLAID Alle berichten over een reeds gevestigde k aie van een Brunswykschen regent lyn verionnan heel liet nu weer De Ooslenrgkscho regeering heeft verlurd niet Ie willen weten van een v rkooglog dar seheepvurttollan op d Elb Er is kus zegt de KSInisebe Volkszeitnng dat er ook een rgksbelasting op sigaren koBi zooals er na een op sigar tten is n I in den vorm van een banderolbelasting Eergisteren voor ih jaar ontdekt prof Koc i de Inberkclbacll KauaLiito De Tempt weet nil Rome mee te deelen dat volgens gerucht koning Ëduard en zijn gemalin einde April daar incognito een bezoek komen brengen Het Kngeliclie slagschip Afrika is in hel Kanaal in aanvaring geweest met bet s s Ormoz beide schepen werden beftcbadigd Hpaajt Kr ix om den nittrek van landverhnizers te verhinderen een commissie benoemd om de tegenwoordige verdeeling van landbezit na te gaan en verlioteringon daarin voor te stellen Ken der menschen die by den aanslag op den koning in Madrid zwaar werd gekwetst il na tien maandi n martelens overleden IiALia Na Paschen wordt bet stotfelgk overschot van paos Leo XIII naar de kerk van SI Jan van Lateraan overgebracht Op 15 April begint een con iiHloriis ttir benoeming van kardinalen BINNENLAND I listeren had te Utrecht onder groote be langstelling de plechtige nitvaart plaats va i den heer Mr J P Hprenger van Egk directenr generaal der staatsspoorwegeu Ken derligtal kransen dekten de kist Vele anlorltelten waren aanwezig waaronder minister KrauB de heer Roëll voorzitter dor Tweede Kamer do beer Veshosius Hooldinspecleur der Registratie eo lid van het hoofdbratiiur der Broederschap van condidaat notarissen waarvan de overledene eorelid was De heer Koëll voerde alleen het woord en wol namens den Kaad van toezicht der 8 en N C H De eenige zoon dankte voor de laatste eer Te Baarn is Zondag overleden de heer jbr C RoSli burgemeester van Keinnes kamerjonker van 11 M de Koningin De heer Rofill die den 25en November 1867 te Amsterdam werd geboren begon zyn loopbaan als zee offloier en werd na den dienst l hebbe i verlaten in 1896 lot bnrgcmecslor van Kemne i benoemd De overledene was in oudste zoon van baron W Hoell lid van de Oedepnteerdo Staten van Noord Holland on ond wethonder van AmJtordam en een broeder vau het Uemeenteraadslid Roëll Bg de nlgemeene verkiezingen in 1906 was de beer Roüli de candidaat van de Cbristeiyke partgen voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer in district VI iisteravond 25 Febr te ongeveer halt zeven werd te Cheribon oen gruwciyko moord gepleegd op den Kuropeeschen koeliwerver Oldeinans Do aanleiding wordt gezocht in het vermoeden dat Oldemans kinderen placht nan te i erven zonder voorkennis hunner onder wal berbaaldeiyk gebeurd moet zgn Ongeveer 0 koelies riepen gisteravond den koeliwrrver oit lyn woning en verminkten hem zoodanig dat zgn Igk geheel onherkenbaar was De moordenaars zgn nog niet gevat doch de politie is drok bezig de zaak Ie onder zoeken en aan schoot Leatemia is het wel loevertroBwd klaarheid in het dnister te brengen De re idént van Cheribon seinde Uisteravood zijn bier twee koeliewervers de inlander Abdoel Rachman Van Herklots Ie Bandoeng en de gewezen milit r Üileman werkende voor het iKmigratiebareao Falkenserg door bet kampongrolk aangeTallen Kerstgenoemde werd door steenworpen gewond doch door de politie ontzet Hg leelt nog Laatstgenoemde werd doodgeknuppeld De oorzaak van den aanval was wraakneming op Abdoel Rachman die jonge vrou wen en kinderen listigiyk ronselde l ileman was vermoedelgk onschuldig aan deze praktyken De zaak is in onderzoek We onlleenen aan de Dorische Cl Oisterenmorgen half tien per Fiat van de trma Verwey en Lngard te s Gravenhage nil de residentie vertrokken arriveerde Z K H Prins Hendrik tergeield van jhr Repelaer van Uriel administrateur van hel krooodomein en levens ingenieur en aijn adjudant baron Van Heemstra te kwart voor elf via Delft Rotterdam aan hel Zwyndreohtsche veer Per tloomboot naar den Dordiseben al cebraeht nam daar da gOmalmria vao politi in d anlo plaata om den eg te wyzen naar Willerasdorp Hi r tapte de Prins over op een motorbootje dat hem en zgn gevolg overbracht Ma boord van de Nepinnn een sleepboot van de I readery P Smit Jr te Rotterdam De auto s een reserve anio wa achterop gereden I zgn nadat do Prins was niigeslapi naar Zwgndrecbt teruggekeerd Het doel der reis van d n Prics is naar y vernemen in den Biesbi ch een onderzoek in te slwllen op de domeinen Om half vgf moeten de aoto a aan bet Witte Paard w aar ze ondergebracht zgn klaar üiaan urn df terugreis te aanvaarden Om vier uor was Z K H echter al te Zwyndrecbt aan den wal en aanvaardde onmiddellgk de terngreis Naar wö vernemen is thans ten verzoeke yan een aantal N derlandsclie architecten die alle bebb n deelgenomen aan de door de Carnogie Htichtmg uitge ichreven prgsvraag voor het ontworpen van het Vredespaleis een dagvaardinx tegen de Carnegie iticbting nilgebrachl Uelgk men zich herinneren zal is eenigen tgd geleden door dezelfde beeren die nu de dagvaarding bobben doen nitbrengen oen protest gedaan aan do Carnegie Slichling hetwelk echter door het beulnor dier stichting geheel onbeantwoord ii gelaten fhans is dit prole t gevolgd door de onderhavige dagvaarding waarbg wordt gevorderd ontbinding van de overeenkom ten welke volgens de bepolingen van het programma der prgsvraag door do inzending bg het heslunr der Carnegie Stichting hunner bouwplannen en teekeningen tusiichen de Carnegie Stichting en de eischende architecten zgn tol stand gekomen on veroordeeling der Carnegie Slichting om aan dl zo beeren alle chaden te vergoeden die een gevolg ygn van do vv inpraestatie der arnogie Slicbling ten hunnen opzichte welke schade echter in de dagvaarding uitdrukkelijk beperkt wordt tot de werkelgk voor het vervaardigen hunner bouwplannen en teekeningen gemaakte onkosten Bovendien wordt gevraagd veroordoeling van de Carnegie Slichting in de proceskosten Dczo eischen zgn gegrond op een aantal in de dagvaarding in den breude omschreven overtredingen door tiet bostnur der Car negieSlichling en do door haar voor het beoordeelen der inzendingen ingestelde jury van de bepalingen van het programma der prgsvraag welke in hoofd cuak bestaan in liet navolgende Ten eerste dat by het met den eersten pry bekroonde ontwerp de bg het programma voorgeschreven bouwsom vnn f l 6üO 0 K3 zooverre overschreden i dat do geheele door den heer Carnegie geschonken som zelfs niet voldoende zon zgn om den bouw op de basis van dat ontwerp tot uitvoering te brengen terwgi ook bg andere bekroonde ontwerpen de bouwsom l elnn ryk overschreden is Ten tweede dat meerdere der bekroonde ontworpen verre bniten do grenzen gaan van het op de bg l et programma beboorende terreinleekening aangegeven bouwterrein waaromtrent in het programma eene stellige beperking is gesletd Ten derde dat hy soomige der bekroonde ontwerpen een belnngrgke afwijking voorkomt in de bg het programma voorgeschreven afmetingen en ligging der lokalen Ten vierde dat by sommige der bekroonde ontwerpen eene vnn de voorschriften van het programma afwgkende behandeling der teekeningen is gevolgd Ten vgfde dat de Carnegie Sticbting ten onrechte en in afwgking van bet programma den tyd der competitie met een maand verlengd heeft De zaak dient morgen voor de Arrondisse mentsKechlbank te s Uravenhage Gemengde Berichten dit Hillegom meldt men Op de bollenvelJen zien we de laatste dagen duideiyk verandering Sommige velden zgn reeds geheel groen en in vele hyacinten zyn de knoppen al goed zichtbaar Hel dek ia weggenomen en wordt ook op den namiddag niet meer aangebracht Thans blg kt dit door de koude toch nog meer schade is aangericht dan men aanvankeiyk dacht Over ongeveer drie weken kannen vele velden in vollen bloei staan Oisterenmidijag werd te Rotterdam de colportoar E Kloosterman die met een spotliedje op De Royter liep te venten op de Vlaamarkt door een aantal personen afgeranseld zoodat do politie hem tol zyn eigen veiligheid meenam naar hel bureau in de Panwensteeg De Ruyter door afstammelingen herdacht Men meldt ons oil Amsterdam Zondagmiddag zyn in de Nienwe Kerk bijeengekomen de afstammelingen van den oodsten lak de lamilién de Bagier de Wildl en voorU van Aalit Onapin n de Kroytf dia weer in vronwelyke lyn van bel oudste geslacht de Rogier de Wildl afstammen tezamen ongeveer 50 personen waaronder verscheidenen op een eervolle loopbaan by de marine nogeo wgzen of nog daarbg in verschillende rangen in dienst zgn Toen men zicb voor de tombe had geschaard sprak de gepensionneerde schout by nacht J C de Rugter de Wildl een eenvoudig hartelgk woord daarbg do tulrgke jongere familieleden op de verplichtingen wgzendo die er voor ben nil voortsprniten va te bebooren lot een ijesiacbl dal bogen mag op zoo groot en edel een voorvader De adelborst I F S van Aalst zoon van den gepensionneerden marineoverste J W vau Aalst hechtte een krans der familie aan het gralmonument Hel is een bronzen krans van eikenblaren met onderaan het wapen van bet ge slachl de Rnyter de Wildl en in de lussen de wapens der familiën van Aalst Gnopin en de Krnyff Deze handeling verricht zgnde begaf de familie zich in den grafkelder en daar b strooido i vier meisjes de kist van den grooten doode met bloemen Mr do Krnyff had in zyn ruime kantoorlokalen der Centrale Werkgevers Risicobank oen interessante collectie de Rugter cnriosa byeengebracht die daarna bezichtigd werd Zg bevat onder meer een zooveel mogelgk komploelu verzameling muziekstukken ter cero van do Rugter in den loop der Igden verschenen do Kngelsche en Jeensche adelsbullen enz Ken familie diner ten liuize van den heer van Aalst directeur der Ned Handel Mg besloot den gedenkdag N R Cl Men meldt uit Uravenbage aan de N K Cl Door de Pietterg voorheen L J Knthoven on Cie te Delft is een reddingbrog ontworpen op de pier aan den Hoek van Holland Het plan met toelichting omschrgving en teekeningen is aangeboden aan Z K H Prins Hendrik der Nederlanden die naar wy vernemen met de meeste belangstelling daarvan kennis genomen heeft Hel project is gemaakt voor een verbinding en reddingsloiger Ie Hoek van Holland De plaats waar do Berlin gestrand is en de vroegere plaats gehad hebbende strandingen op dit zelfde Noorderhoofd waarvan eene situatie op de teekening is aangegeven heeft ïelo deskundigen tot de overtuiging gebracht dal in de eerste plaats het einde vnn voornoemd hoofd het gevaarlgksie en meest geëigende punt vooi eene stranding is en tweedens door de ongunstige ligging eene eventueele sehipbreak met de kwade gevolgen van dien zich daar steeds snel zal afspelen Met het oog hierop gaat bel ontwerp uit van do gedachte dat voor het verleenen van halp het einde van het hoofd ten allen tyde en onder alle omslandigtieden moet kunnen bereikt worden als zgnde het eenige puilt van waaruil verbinding en redding van gestrande schepen roogeiyk is Dj wgze waarop dit Noorderhoofd thans geconstrueerd is laat alleen bg kalme zee en luag i ater toe het eindpunt Ie bereiken Daar ongeveer lOUO M van het einde een gedeelte van den dam beduidend lager ligt dan het overige gedeelte is dit by opkomend waler on onstuimige zee niet mogelgk Om hierin afdoende te voorzien zon die iipn te worden gemaakt een De steiger zooals de ontwerpiir i zich dien voorstellen volgens project moet by eene eventueele uitvoering in détails uitgewerkt worden De opbrengst van hel door de dames en beeren werkende leden der Sociëteit gevestigd in de Rottcrdamsche Manége gereden carrousel ten voordeele van de behoeftige betrekkingen van ben die by de ramp aan den Hoek van Holland omkwamen bedraagt f 2087 76 In deu nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in de kantoren van de s Gravenhaagsche melkinrichtif g De Sierkan aan de Nienwe Havenstraat Vermoed wordt dat meer dan één persoon schuldig ii aan de inbraak Zg hebben zich waarschg niyk toegang verschaft door een gang aan de Nieuwe Haven hebhen daar van oen in aanbonwd zynd huis een ladder weggenomen en dien aan de acblerzgde van de gebouwen van De Sierkan gezet Aldus zgn e aan een raampje gekomen dat toegang geeft lol werkplaatsen van de inrichting Met een of ander werktuig is dit raampje opsngewrongen en zgn de inbrekers na de werkplaatsen doorkropen Ie htbben in de kantoren gekomen Hier hebben zg een drietal lesienaars opengebroken in een waarvan de alentel van de klnisdear lag Na deze deur te hebben geopend hebben de inbrekers hot handvatael van da brandkast geschroefd Doordat het personeel der melkinricbtiog rudi vroag in den morgan au t rk gut te 4 nnr zyn ze naar I scbgnt in bon werk gest ord want de brandkast vertoont geen verdere sporen van geweH Slechts een uiterst gering geldsbedrag ongeveer 90 cents wordt vermist ook zgn zakjes met z g melkpenningen opengemaakt Do kamer van den directeur in wiens lessenaar wél een belangrgk dedrag aan geld was geborgen hebben de inbrekers ongeopend gelalen Omtrent de daders taal men in bet duister Per automobiel White Steam Car maakten gisteren de offlcieren van het Dnitsche oorlogschip ter reede van Vlissingen hun opwachting ten Hove bg H M de Koningin en H M de Koningin Moeder Daarna werd De Venns aan het Wassenaarsche Slag bezichtigd Hond rden wandelaars begaven zich teisteren langs het strand naar het Wassenaarsche Slag om hel gestrande stoomschip Venus te bezichtigen Op den Leidschen straatweg heerschte een drukte als in den bloembolleulgd zooveel wieiryders hadden zich met hetzelfde d jel op weg begeven T Doornenburg is op de gemeentewélde een gezin gekamjleerd in een hut beslaande uit eenige in den grond geslagen puien waaraan eenige lappen zeildoek zgn bevestigd Het gezin bestaai uit man vrouw en zes kinderen waarvan het jongste een paar maanden end is Het is te begrypen wat zulks wezens te verduren hebben met het tegenwoordige gure weer De man is stoelenmatter maar zonder werk Gisteren is een werkstaking uitgebroken op de sigarenfabriek dor firma B Van dar Tak en Co aan den Zwaanshals ie Rot lerdam Zg omval 50 sigarenmakers die looesverbooging eischen Een 20 tal sorteerders 7yn aan het werk gebleven Naar y vernemen bigft prof dr H P Wysman volbarden b zgn voornemen om af Ie treden bg het einde van den loopenden leergang als hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit en heeft hy vooral met bet oi g op zyn gezondheidstoestand geen reden kunnen vinden terug te komen van het deswege genomen besluit waartoe hg van velerlei zSde was aangezocht Op bet eerste Nederlandsche congres tegen het alcoholisme dat op 21 en 22 Mei te utrecht wordt gebonden zal behalve de vroeger medegedeelde onderwerpen nog worden behandeld De dronkkweslie in Tropisch Nederland door dr H Bervocl te Zeist Den avond van den eersten congresdag zal in de groote zaal van Tivoli te Utrecht een kunstavond worden gehouden met medewerking van het Utrechtsch Sledelgk Orkest bet A Capella Koor onder leiding van den heer Joh Wagenaar mej Hanna de Graag van Den Haag alt en den beer L C Keereweer van Utrecht solo cellist Op den kunstavond zulten do heeien prof dr C Pekelharing hoogleeraar te Utrecht dl A S Tttlma lid van de Tweede Kamer van de Staten Generaal ie Den Haag en da A V d Heide predikant te Britswerd een enkel woofrd spreken Aschregens in hel Tenggersche De resident van Pasoeroean deelde den 228len Febroari m ede dal in bel district Tengger der afdeeling Probolinggo 872 bonws aanplant van djagoeng aardappelen kool en andere gewassen door herhaaldelgk gevallen aschregens zyn mislukt on in het district Soemberkarang dier afdeeling ruim 38 bonws jonge padi anplant door overstrooming vernield In de afdeeling Malang is in het district Penanggoengan mede door overstrooming de padi aanplant op pi m 2 lawabs vernield Niellegenslaande de vry aanzieniyke m slukkigen in bet eerst gemeld district bestaat in de betrokken dessa svoorhands geen vrees voor voedingsgebrek Jav Bode Dit de school De onderwyzer behandelde met de klasse oef 17 uit Onze Taal 3 B nl het tegengestelde der verschillende heteekenissen van helder Aan bet eind vraagt hg gekscherende Wie weet na bet tegengestelde op te geren van Myn oom woont in Den Helder t Daarop volgt vlug dit antwoord Myn tante woont in Goor De directie der Zuid Hollandsche Hypotheekbank té Rotterdam deelt mede dat door de commissarissen barer bank op de aanbeveling voor de vacante betrekking v n directeur zgn geplaatst de beeren mr W £ Calkoen te Amsterdam direcleor van de Stichtache Hypotheekbank te Utrecht en P C W baron van der Feltz caodidaal nolaril te Vlurdingen Naar alle waarschgniykheid zal I dora Dnncan tusschen 2 en 15 April in onMind nog eenige dansavonden komen geven Waarschgnigk 2 April reeds te s Hage met nommers alt Chopin Schubert en BrahmaDe heer Julius ROnIgen zal accompagneeren en een paar soio iummers voordragen T Akkrum werd dezer dagen boolgoed gehouden bg eei bandelaar in gedestilleerd Tal van kruiken flesscben werden verkocht verzchillende likenren inhoudende volgens hnn étiquette Toen iemand een descb rum gekocht had en den inhoud eens proeven ging bleek deze ml water te bestaan Toen ging men meer onderzoekan en ook de andere likenren bleken water te zgn met wat kleurstof vermengd Een krnik oranjebitter bleek petrolenm te bevallen I Natnurlgk groote consternatie onder de keepers de notaris staakte de verkooping en den dag daarop bleek de hant elaar met de noorderzon vertrokken te zgn De Nalion het liberale weekblad heeft door tasschenkomst van haar Berlgnscben correspondent een boodschap van von Bttlow gekregen in verband met het artikel van den Èngetscben eersten minister ver de bespreking van wapening in belzelfde blad De rykskanselier zegt Dnitschland heeft voldoende bowgzen gegeven van zyn liefde tol den vrede Hg wilde zich niet uitlaten over den staat van de onderhandelingen over de wapenkweslie De correspondent verneemi op goed gezag dal von Billow waarscbgniyk na Paschen in den Ryksdag over het vraagstuk spreken zal Stadsnieuws GOUDA 26 Maart 1907 Bg de van 9 23 Maart te Bingen aan den Ryn gehouden eia nens slaagde als electrotechnisch ingenieur de heer L Proos Hoogendyk alhier Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Ondewater ds F de Gidts te Goedereede 384 Staats loterij Ie KI lasse Trekking van Dinsdag 26 Maart No 20957 f 6000 972 f 1000 6143 1 S771 en 17519 f 400 14142 en 19124 ieder f 200 I 3410 en 17174 ieder f 100 Prgzen van f 20 86 3165 6201 8918 12250 15130 17949 112 84 6314 9106 79 31 63 46 3247 67 9226 12337 44 18036 255 81 6411 93 92 60 39 87 3332 86 9326 12405 15276 77 91 3435 6681 82 42 15309 18100 454 90 86 9458 62 37 37 74 96 6654 9563 12512 47 18214 616 3504 74 9638 64 16410 64 607 46 6722 74 78 15643 18370 8 3684 32 86 12626 52 81 82 91 6874 9743 71 70 18413 98 3766 78 66 97 15633 78 780 H 6960 9876 12739 75 88 840 3811 7033 9921 69 16746 18518 77 19 34 72 66 56 82 78 84 42 85 86 81 93 910 91 78 10002 12842 84 186 8 22 3910 7167 67 12910 86 18717 42 31 80 10212 85 16814 93 64 49 81 10316 39 15945 18804 1049 66 84 36 13104 64 78 63 4001 7213 38 26 16078 18944 nu 4119 7303 70 13227 16298 68 1206 40 17 88 13398 16328 19046 22 82 33 10500 134 34 16411 19104 90 4330 69 27 40 20 30 96 48 77 29 67 52 42 1335 66 90 56 13502 16676 84 1436 98 7449 93 5 78 19237 38 4644 87 10734 54 88 96 48 4614 7568 59 72 16680 1930 1 73 78 93 85 94 16703 19412 76 4723 7650 10807 13616 66 38 78 47 56 50 35 16820 47 1548 61 58 71 54 16912 76 77 66 90 72 95 44 19539 1684 4860 7700 76 13778 67 59 93 73 10 88 97 68 19628 1700 4911 16 10922 13849 92 33 7 22 89 51 14075 17011 89 75 29 7824 56 84 38 19704 83 98 26 98 96 63 66 1840 5000 36 11008 14104 75 79 63 56 71 10 67 17124 19818 80 77 7952 51 74 28 19933 98 6120 99 11162 14264 31 64 1910 94 8022 75 14349 44 89 2000 5222 27 78 14458 96 2006 J 4 45 82 93 14533 17251 93 63 85 8123 11372 44 69 20100 74 5310 49 84 57 17314 38 94 51 70 11400 65 18 20200 2143 90 8216 40 14631 23 20 7 2309 81 M S6 48 86 66 2572 5402 78 67 2601 84 36 94 63 5557 63 68 94 5692 2741 5703 2849 77 67 5846 2924 5925 3028 38 67 6029 82 6109 3142 86 53 87 14705 8 14813 28 70 99 14917 30 85 15015 21 45 61 97 62 20489 20538 57 72 84 20635 37 55 59 20716 35 67 20875 79 38 64 17418 99 17553 89 97 17666 92 17706 28 62 69 88 17931 8305 11500 8441 11601 62 11700 65 30 8551 40 65 71 72 87 8610 11813 44 11903 57 29 8710 33 57 96 60 12148 99 77 8817 12216 lo Klasse Ie Lgst No 7966 m i 7965 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Staattieemnq n PoETüoAi Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 9 RcsLiiD Ivrang Dombr Obli gatien 4 96 Aziü Japan Ohligalien 1899 4 74 74 CuLCXBu Geconsolideerde Bui lenlandscbe Schnld Rocepis L 100 IV 241 HfpoUitlt Banifn Aandh idem idem 4 Wj Pandh Rolterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandh Stondaard Hypb 4 100 Pandh Sledelgkfl Hypb 4 9 Pandb inrechlsche Hypb 4 100 Pandh Wostlandsehe Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 andb Ie Algeni Hioningor ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Soheeps llypb 4 101 Bowgzen van Doelgcr Nortbw Pae Hyp Bank f Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrielbank 4 9 Aandh Hollandscbe Hjpb 4 99 biii oiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Mg lot Ei il Laan vnn Meerdervoort 1902 89 Scheepmart Maatsrhappijen Pand Holland OulfSlï Mg I5 Pandb Nationale Hy ib 3 98 Pandb G Hypotlioel jank Ie Pmsterdnm 4 100 Spoonefgteinint eu IrAue Oblig Znid Italiaansche Spw IMg A 367 Oiilwaiigeii DE NOtlVEAUTÉ S IN Co8iuipi 8 tailleur en llesenmantels Veemarkt te Rotterdam DiniitBg a6 Masrt 1907 Veite osacn en koeien goede aanvoer pnjzen waren voor iite kwal 38 2de kwal 34 3 lc kwal 37 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeïen goed aangevoerd vette kalveren goede aanvoer nte kwal 33 ade kw 38 3de kw 34 cent per half kilo Stieren goeden aanvoer istekwal ji adc kwal 37 3de kwal 34 cent per halt kilo De handel wa voor alles stug doch prijshoudend ADVKIiTI TIi Heden overleed na een korte ongesteldheid onze geliefde Vader Behnwd en Grootvader de Heer c unm F in den ouderdom van ruim 79 jaren Namens de Familie L P HOOGENDIJK Jr Gouda 26 Maart 1907 Bezoeken van rouwbrklag kunnen niet vt0T l n tmttangen Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het aj Seiioen vtlmdt m ruime sorlMring mor bfl hnneniHi in bet Nuord Braltanlscb Sctinen m Uarzenma azijo KLKIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegsleeg Aanbevelend C SUITS Alle repiratiSo en aangemeten werk Vild eii Cievo elle Van af beden en verder dageiyks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fatanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevteesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T iUTTKLlNO Poelier OoBlerslraat 18 ROTTKRDAM Telephoon Inlerc No 2031 Verkrygbaar in llessohen HO ets 7 J cl ent l na by H H Apothekers en Drogiston Let op hel mem AH KEK K AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te OoTOi by C LUGKH Apolhek r Markt en by VVOLB F A Co Westhaven 118 Eohlo Oude Jenever Nightcap p HOI FE Verkrggbnar by PEETKU S Jz tH e imU m hirUrmU f Hm k u MtcktMIjnMe n mtkkelykue roWnKMtl voor Hntm m vooral damM en KladerKlio nwcfk Il d Apprimur T n C M Mmier li Da Bi rlla B th Str 14 Mmlctttfo If f b leliimerk 4