Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1907

U KENT BEED8 MAAR KENT U OOK ALf i j r mmimimm i j r mum Donderdag 28 Maart 1007 So 10304 45ste Jaargang III r et per pili e t rts de dus fii 3 pakjes mmm coiibmt iMeitwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoen 31e H ADVERTENTIEN worden gepl iat st van 1 1 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dts luidil Teletet n Ke St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjg per drie maanden is 1 26 franco per K 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTMTIffl m alle Couranten worden aangenomen door het Adir rtenti Burean van A KKKVKNAN ZOOK AVOXtSCaOOL VOOHAMB ACBTSLIEDEX TENTOONSTEILINQ VAN Teekeningen en Boetseerverk door de laerllDgsn In den Ouram 1806 1907 TerveuirdlKd Toegang voor belangstellenden op WOENSDAG 27 en DONDEUDAO 2S MAART d i aTOodi fan t 9 oor VOGELS Prima Saksiscbe Eanarie7ogels zingende bij dag en avordlicht llltUKDPOI PKN in alle prjjien MKKEI S en liEEUWERIKKEN op volle lang en ZA N dZAAD verkrijgbaar bg p c n BKceeR OOSTHAVKN 49 OOUDA HUIS TE HÜÜR UerreDhiils Oosthaven l 88 Zes Kdmers groote Kenken droogo Keld i Hinke Tnin Voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen H HO DE nOEDKOOPSTB DE HEEST PRACTISCHE DB HBBST EST PRACTISCHE A EST VOLLEDIGE f MO D l B I I K il iIId beslist die dor Kirm weijioi TUK LADIKS JOVUHAIj met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DHBSHMAHBU met een gratis geknipt patroon TUK BKXAAIt OJ VHlLlt HISK H FASHIONS Kinderraodes met velt gratia geknipte patronen VRAAUT Vuf Boekhandeliuir Proe nummar Alle mnt ko IM UoU hUeoenatA Van alle ia deie bladen voorkomende modellen lUn ÖKKNIPTE PATHONKS met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 vorkrügbnar by MILIA HIMONS Oen Kaag M M V LOül DUBBELE BUUHT B 13 Telln m Is t roiniBt vooralen van GASORNAlENTfiN in alkf siyi van de eerste fabrieken teg n concarreerende prtjien Aulegitf w Uasr Wiler Spreek Bli ei Kleelriscke geleldiogei Wta van goed llobt houdt wende ilib i ar htt Qoudteh VertloMlug lUagaiiIJn BB IVOI1B8TEB daar Mm door bekwame fitters vtrriol t wordt Victoria Water icregfeld aanvoer Aanbevelend Firma Hermaii Zoon Oouila Drak v a A BKINKUAN Kx wkiu li succk8 r Wereldberoemde Superior Üiuiveiil oi sthoiiing Kniract wordt aanbevolen tegen Borstanndoeningen KinkhocHt Zware Verkiiudheid S ijnihoei t Borstpijn Kecipijn Heeschheid enz MKLIANTHK is verkrijgbaar bjj alio voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebachten in Xedertand Frankrijk Ihattehtand Engtland Amerika MELIANTHB werd 0 maal met tionden S maal met Eere Hedailles bekroond MtCHAÜTUIC in flacons f 0 40 f O TO en f 1 UELJAXrUB in doozen tabletten I 0 40 en f O rO Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninkiyke Stoomfabriek Ue Honingbtoem Den Haag Verbrngbaar bij Kirm WOLFF Jb Cu Westhaven 19 4 ouda ORËNUKL ilouda K H VAN MILD VeersUI B Mü Oouda A BOUMAN Moordrecht PINK3E Sieuwerkurkad l tel A N v ZESSEN Sehaonhoren U v WtJK Ondnti r A 8C1IEEK llamtrtrhl V W EDE OudtwaUr K vi oaa tlËl lDE N U lUmmjk P v o HPKK SloereaprlU I v D STAK Wfd J HDLST M KOLKMAN ABN VAN DEH titUüï Waddingmen P A s OUÜOT A t iüHQW OaiUuatrr i P KASTELEIN PoUhrOfkerJam I lil KK Kit te Heruchop W4AIIM€IIUft i t i Laat IJ niet misleiden door 4 IV j rao Hot klooster SanctnPaulo AbdtJ bestaat niet du Siroop van getnerlel wniirde CevensDerzekering niaatscl dppy 99 8 tlfl4 l Dordrcchi OMcrltM In 1873 maatfchapptliiR Kapitaal voH ch n l 1 1 000 000 j Oarxiktrd ll dr i ruim t mllimit n s nK ruim l li i i l n Hntnjding van Bloodarmoodo Blaekzuoht Halaria nmncnkoori Algemeene Zwakte voortilurciulc Hoofdpijn en Oebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ lr iBen buiten op de ronde doos den naam XA NINC nen lette da trop ïijn overal rkniglmar f 0 75 Ook rcrlil3trecln en franco van de fabriek tegen iniending van postwissel i f O 76 Ohemliohe Pabrfek van Dr H NANNINQ den Haag Vraagt vveral DrU 1tlllXiWs EIWIÏsrAil i f lüS per iltcrflesch per literResch f O 70 WESSANEN LAAN Wormerveer OPÖERIOHT irM KOiVlIVHL I KK F BHIKHKW Voedert nw Vee mot de ulvere murine merk 8ter en W L uitmuntende door hoog eiwit on vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diiiloma Parij 1900 Negen louden itedallleê GËBR RIJKEN É DE LANGE 9 r ROTTERDAM WÊl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaatjn Gedempte Binnenrolle iS4 Telef HS99 He UagmIJn Weet NteuwUtnd nabij Station Beur Tele 40 17 INRUILEN STIMMEN TERBDREN REPiREERSH DE PHONOLA dagelUks Ie onic Haloas Ie koorea mEimm iimoii feosoiist aS Patent H Stollen Om gr am Êlrfolo m tmingtn M Mui tm ntwmalMMii u rtMo € A ncAaAmun en fiièm Hm I W r mm tchnrfm H titoUm mr m mm A et mtar tt mMm tkmthmiéhMgmi ia a Mitr fiêkêi fmit MHm M w 4i M Warnung m ti a iranlrin AHHB Wiiifiiim Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingcK onze n ol rrer getchlMerdi fortreilen feiulure Uogaerl Zg geven kracht en diepte die naiiukers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatie voor de eeUe te ontvangen OeIII Prgsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratis op aanvraag Boitel a nOGAEItl Ji Qo Agent voor OOUDA Firma A QJJANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen sgn Ferwerda Tieman Orootite détail wUnhandelaren in Nederland OW 0 72 St Ebtéphe Medoc La Rose Ludon Cbateau Malleret so per üesch per anker van 45 fl f 3a Cbitenu Malleret 0 80 Pi lit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Sauterne 1 H5 Witte Bergerac 0 99 Nfersteiner U 72 RildBSheimer 1 08 Oude Roode Pon wijn 1 08 per üesch Kitra oude Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra ondo Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior i 44 Vermouth di Torino Dom Bemardi per Liter 1 17 Prljurn netto contant DKPOT TE UOÜDA F J J BOON VAN OSTADE Kleow oDoveriroften 1 Prof Dr Uebers welbekend I 22Xt W 8BACBT II IZU Alleen echt met Fkbriekimwli tot voortdurende radicaie en sekere K nezing van Rlle ulfs de meest hardnekkige eiiuuf ief ten uoral ontstaan door aidwalittgea op jeugdigen leef gi tn e eneziug viui elke zwakte B tik ïjcht üenauwdbeid Hootdpgn Migraine Hartklopping Maagpga slechte spgsVertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz uitvoerige prospectusaen Irjircr e h fl 1 fl i ft 8 dubbeleflowh Onira tOepötMsUh v d Vtijfte Kattbomm I pül M Oléhan k Vm Rotterdam J Mappel s GraTenliuge I ngtlmmaa de JoQg J Cxa Eotar afli W Iff Cj fJomla D bH allo droiösten EE1II81EF0T7ANTEBL Hcu wordt verkocht op t niCltK te letten UIT iirr M oiKUN vaw M IUVË $WAAY ZONEN QOBINCHSM Den THEBEN worden afgale rerd in veriegelde pakjes van oly tw M een half en een Ned one met vermelding van Nommer ec kPrgs voorzien van nevenstaauf lUerk volgens de Wei gedepo neerd Zich tot de niivoe mg van geeerde orders aanbev ende J C BIJL VAN felOMM 1 f inrlpA LSTElN b Inkt ifc pr en V olkomen ONSCHA DE LUK APFLOOfl BN HOI AN D voorheen J BREEBAART hl Uulieglaodscb Overzicht De moord op den Franschen geneesheer Mancbamp in Marokko geelt de begare aanleiding tot een scherpen uitval te n Duitscbland Het blad legt Het bewgs is geleverd dat Algeciras niets beëii digd heelt Wjj tgn na twee jaren vau vernedering nog niet gekomen aaa de gouden eeuw die ons voorspeld werd na het altreden v in Deicassö In de gebeele wereld ontmoet onze diplo matie de openlgke ol geheime vgandschap van Uuitscblaud Dit is het nut dat wg gelrokken hebben uit de hollelgke en eerIgke besprekingen waartoe wg werden uitgenoodigd Waarom bleven alle moorden in Marokko oogestralt f Wat verlamt ons dus Y Heeft Algeciras het gevolg gehad dat onze handen gebonden lijn f Hebben wj daar van het recht van noodweer afstand gedaan 1 Zgn wg niét meer in staat tot een haode ling tondir opwinding maar ook zonder zwakheid aan de Algergnsche grens t Mogen wg onze gerechtvaardigde verontwaardiging niet meer toonen F Dan was het boter zoo wy ons met opgave van redenen uit de Marokkaueche geschiedenis terugtrokken De tegenwoordige toestand is onverdragelgk Andere bladen pogen kalmeerend op te treden vooral Jaurès waarschuwt tegen overdrjjving en overhaaating en verwacht dat Duitscbland licb niet zal onthouden als de mogendheden gezamelgk optreden De K81n Zegt begrgpt niet waarom aoumige bladen Duitscbland de schuld geven Alle maatregelen die genomen worden tot verzoening van den moord zullen ongetwijfeld krachtig gesteund worden door alle mogendheden want het is in belang van alle buiteuiauders zonder onderscheid van uatie wanneer togen zulke voorvallen wordt opgetreden Het blad wgst er op dat zgn correspoudent in Marokko vermoord is en meent dat er geen enkele reden is om Duitscbland een politiek van vgandschap of haat tegen Frankrgk toe te scbrgven Duitscbland beeft alles gedaan om het begin der hervormingen te bespoedigen en zal gaarne medewerken om in Marokko geordende toestanden te doen ontstaan Het pas door het Bulgaarsche Sobranje toegestane buitengewone crediet van 32 millioen franken voor militaire doeleinden aankoop van nieuwe artillerie munitie en ambulance toerustingen heeft in Turkjje niet alleen groeten indruk gemaakt maar de Turken ook tot een nieuwe spnrt van han FtVILLETOX IN DUB BELE B ANDEN 65 Keen myn jongen hjj l een tyran nog veel gevaariyker dan zij Ik blgf er by de beste oplossing ware een verre reb met ons stoomjacht naar Indie bgvoorbwld dat wonderschoone land Dokter Jean zil gaarne met je medegaan om daar zgn onderaoekingen voort te zetten Ik zal er voor zorgen dat er geen spiritualiën aan boord worden medegenomen Kom Chris tiaan stem toe One allee geluk ia er mede gemoeid Christiaan maakte een gebaar van wanhoop zy zal mg niet laten vertrekken Ik voel dat zg my beheeracht en op het oogenblik van vertrek zon ik mgn geloften verbreken Wat wilt geP Ik geef immers toe dat ik krankzinnig ben Wanneer men eenmaal ik zeg het nogmaals een vrouw kb Qenevieve heeft verraden voor een verworpen schepael als Etiennette dan is men tot alles in staat Zgn vader meer getroUen door deze openhartige smarteiyke bekentenis dan de hard Hkkigita tegetistud en logentchtigit ont delen aangezet Zoo wordt nu na de belangrgke reedsvermelde reorganisatie in de Nizam ofgeregelde troepen van het Tweede Legerkorps Adrianopel en het derde Korps Saloniki bet werk der voltooiing van detorten rondom Adrianopel aan tonds ter hand t enomen Verscheiden compagnieën genietroepen zgc voor deze werkzaamheden uitgezocht Ëen groote bestelling van sandalenvoor de troepen behoorende tot de tweeRedif formaties is gedaan Te Rodoato wordt eindelijk een militaire pier aan de Zee van Marmara gebouwd voor de landing van troepen i n voorraden die uit de Aziatische provinciën worden aangebracht De aanlegplaats wordt van gzer gebouwd en zal £ T 25 000 kosten terwyi een belangrijke militaire brug over de Maritza bij Demotica zal worden geworpen Al deze werken zullen vanzelf tijd kosten maar de militaire toobereidselun van Bulgarje hebben de Turken zoo geïmponeerd dat deze daardoor samen met de geruchten over een te verwachten krachtiger optreden der benden in Macedonië tot evenzeer krachtig handelen zijn genoopt Rodosto is de haven waar tijdens den UriekscB Torkscben oorlog de Turksche troepen werden ontscheept en bij die gelegenheid kwamen haar goede hoedanigheden aan t licht De troepen marcheerden van Rodosto naar Hnratii niet ver en vervolgden dan over de Oostersche spoorwegen hun weg naar bet ooriogsveld wy hebben reei s met een enkel woord gemeld dat de Engelsche regeering in het Lagerhuis heeft aangekondigd dat zij zal voorstellen Ierland jaarlijks f 480 000 te geven voor schoolbouw voorloopig gedurende drie jaar maar de toelage kan verlengd worden Verder zal de regeering het onderwijs iu het lersch aanmoedigen zij is van oordeel dat er bezieling van de lersche taalbeweging uitgaat het heele lersche volk moet zijn eigen letterkunde kunnen verstaan Dan was er de belangrijke toezegging dat Ierland waarscbgnlgk als de regeering haar zin krggt zjjn eigen onderwgs zal mogen regelen Deze verklaringen werden afgelegd bij een beraadslaging over het lersche onderwijs waarbij sprekers van alle partijen eenstemmig klaagden over den erbarmelijken toestand waarin het verkeert De reden daarvan is zeide minister Birrell dat het lersche onderwgsstelsel meer dan eenig ander op de godsdienstige gezindten berust Het is het confessioneele stelsel bg uitnemendheid Elke wgkingen dit zonden kunnen trachtte bem tot kalmte te brengen en beloofde bem bg te slaan met alle Aiogelgke middelen die liein in staat konden st llen het zedelgk evenwiclit wedtr te verkrggen Hg verliet hem in de treurigste steromi g want bj besefte nu aan welk een moedeloosheid zyn zoon ten prooi was Hg deelde Ueiievieve zgn bedenkingen niet mede daar hy overtuigd was dat zy aan haar eigen zorgen volop genoeg had maar nam zich voor den jongen dokter te raadplege i over den zielstoesland waarin zich zgn beklagenswaardige zoon bévoDd Bg het ontbyt bleef de onbehaagiyke stemming waarin zich bet gezin bevond voortduren Het was allen een verlichting ditt men van tafel kon opstaan Nauwelgks was dit geschied of de ingenieur Tfaarde liet zich aandienen Christiaan verbleekte Hg verklaarde op vastberaden toon dat het hem onmogelgk was in de eerste dagen van dien man te hooren spreken Bovendien gevoelde hg zich vermoeid eo ging naar zyn kamer zich voornemende daar tot het uur van den raaaltyd te verblgven om toL rust en kalmte te komen In werkelgkheiiTwas h t bmn chtei om de eeuiMmheld te doen gezindte moet zgn eigen school hebben Het gevolg is dat er te veil scholen zijn en die scholen slecht behuisd en slecht ingericht zjjn Het ondorwgs in Ierland kost daardoor veel geld en deugt niet Dat woord heeft waarde ook buiten het Vereenigde Koninkrijk Waar de Russische bladen verleden week stilzwijgend of met korte weinig zi ggeode necrologieën melding maakten van het overlijden van den oud miriiiter van buitenlandscbe zaken graal Lamsdurf daar wor don thans breedo besprekingen gewgd aan Konslantyn Petrowitsj Pobjedunostzef den gestorven oudopperprocuralor der Heilige ürthüdoie Synode De bladen van alle ichtingen erkennen dat Pobjedouosizef de grootste resctionnair van zgn tgd was dat by de invioedrgksle en gevaarlgksto tegenstander wal van de invoering van politieke hervormingen in Rusland Hg is gestorven op de grens van de twee igdperken als liad de geschiedenis medeIgden met den man en wilde zg bet hem beipareo de moren te zien invallen van het autocratische Junclio dat hg zoo lang en zoo krachtig bad verdedigd Ook de bladen der linkerzijde erkennen dat Pobjedonoatzef de grootste man van Let aotoeiatische Rusland was zg zeggen dat met n dood een zware steen van het graf der Russische vrgheid wordt gewenteld en dat met zgn heeigaan een belangrgk deel der geschiedenis van Rusland werd ngesloten De Roemeensche regeering is onder den indruk der boeren opstanden in Moldavië afgetreden du minister president Cantacuzene heeit den koning bet ontslag van bet conservatieve kabinet aangeboden Koning Carel heeft onmiddellgk den liberalen leider Demeter Sturdza ontboden en hem de vorming van een kabinet opgedragen Sedert Zaterdag beraadslaagde Stardza met den koning en met de partyleiders leider der conservatieve groep iu de kamer Take Jonescu heeft Sturdza den steun van de fractie toegezegd voor alle maatregelen die de regeeriog denkt te nemen tot het doen ophouden var de boeren opstao den opdat de ontbinding der Kamer en bet nilscbryven van nieuwe verkiezingen voorloopig achterwege kunnen bigven Het programm i waarmede Sturdza optreedt omvat wettelgke regeling der agrarische vraagstukken als de rust in het land eerst de tegenwoordigheid van zgn vader en zyn vrouw was bem ondraaglijk Het kostte hem de grootste moeite zgn waardigheid te bewaren en niet in vloeken en verwenschingen iiit te barsten Toen Christiaan de kamer verlaten had verzocht Uenevieve baar schoonvader den armen ingenieur met verschouning te behandelen daar hy toch waarlgk geen schuld bad aan bet gebeurde Intusscben zou zg de noodige bevelen geven om in te spannen Tharde diu uitsluitend gekomen was om Christiaan zyn verontschuldigingen aan Ie bieden voor zgn laakbaar gedrag daar het hem volkomen onbekend was dat zgn jonge principaal zicb nog heviger bedronken had dan iiy schrikte toen hg den ouden heer Vernier voor zich zag Oe hebt een dwaz n streek uitgehaald begon deze Haar laten wy die onverkwikkeiyke historie maar laten rosten O mynheer ik geef u de verzekering Ja dat kennen wel Zeg my maarliever wat ge weet omtrent dien graaf VonSteingel Graaf Von Steingel Dot is geenmensch maar een biervat een wynknip Het is ongelooflgk wat die voor draak verzwolgen heeft En alles doorëin De iDgealeur die Uyde ia ieoud t volkomen hersteld wazen zul Men hoopt dat een oprechte poging om die vraagstukken te regelen niet zonder gevolg zal bigveo al is de regeeriog overtuigd van de moeiigkheid eener regeling Behalve de niterste linkerzgde is iedereen overtuigd van de noodzakeiykheid van krachtig optreden De hoop is nu gevestigd op het nieuwe ministerie waarvan de oude en ervaren Demeter Sturdza president i on waarin eenige der meest bekende Roemeensche staatslieden Bratiano Jarp on generaal Averescu zitting bebbiin Van dit kabinet verwacht men de onderdrakking van den opstand en de bevrediging der boeren Verspreide Berichten FuiaaKijK Minister Picqnart beeft luiteuantlTisserand gerehabiliteerd Tisserand werd disciplinair gestraft omdat by in een stakersvergadering sympathie met de socialisten had uitgedrukt Door den algemeenen bestuursraad van de socderoocr pang is bepaald dat de afgevaardigden dier partii 3000 froncs vau hun bezoldi ing als Kamerlid zullen afstaan voor do hellt voor de kas van het hoofdbestuur voor de nndere helft voor het verkiezingsfonds De Pargache bladen hebben 29 MX francs bgeen gebracht voor de nagelaten betrekingen vau de slachtotferi der Jena DUITSCUI 1 D In de baai van Oantzig hebben schietoefeningen plaats gehad van de artillerie op ballons een vrgzwevende eo een vastgehouden ballon werden stuk geschoten terwyi een andere vrgzwevende onbescbadigd ontsnapte KsaEi ixD De benoeming van den Spaanschen gezant te Londin tot vertegenwoordiger van Spanje op de vredesconfeientie wordt aangemerkt ais een bewgs dat Spanje geheel in de voetstappen van Kngoland gaan zal in Den Haag RllSLAiCIl Zelfs de oppoaitiepers geeft toe dat met Pobjedonoszew de grootste man van bet autocratische Rusland is heengegaan boewei zgn dood naar zy verwacht beteekent de afwenteling van een zwaren steen van het graf der Russische vryheid De gematigde partyen in de doema hebben hebben gevonden dien hy aansprakeiyk kon stellen voor een misslag iMe naur hy gevreesd hid bem zUn betrekking zon kosten hield ni t lp mil het bedenken van allo mogeiyke scbeldoamen aan het adres van den Bossischeii edelman Hy is de schuld van het gebeurde mynheer Veiiiier Ik kon niet vermoeden dat Dat weet ik nu al Maar wat is tvoor iemand Hoe ziet by er uil Y Een flinke krachtige kerel van ongeveer dertig jaar Wat voert hy hier uit f V64r alles drinken en voider jagen visschen paardryden enfin al de bezigheden van iemand die niets om banden heeft Hg leeft in gezelschap van een wonderschoone vrouw die ziib meviouw de gravin laat noemen maar die onder vier oogen Er znWen wel meer dan vier oogennaar die wonderschoone vrouw geki kenhebben 1 Myn zoon weet er meer van tevertellen Dat weet ik knipoogde Tharde die zich meer en meer op zyn gemak begun te gevoelen nu by merkte dat er geen sprake was van het gevreesde ontslag Wordt vervolgd