Goudsche Courant, donderdag 28 maart 1907

BPigar paard eg de ttx doen keeren en na ging Bet ventre 4 t rre naar België terug de grens was spoedig bereikt daar het Nederlandsche greiiskantoor er nauwelijks 6 minuten van verwgderd is Wel pakte de commlea het paard by den tengel zoodat hy nog een eind werd meegesleurd maar dicht by de grens gaf de voerman hem een trap zoodat hy achterover op den grond tnimelde AÜVKIVTK TIE rerwerda Tieman Grootste dötail wUnbandelarenIn Nederland 0 60 0 72 d Oude Uodde Portwijn I ƒ 1 08 per lesch Extra onde Boode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witte Portwgn 1 8 1 Fine Old Pale Sherry O MJ Goede Madeira O W Madeira Superior 1 Vermouth di Torino Dom Bëllaedi per Liter l lt Pc0 HI e o ft contiint DEPOT TE GOPUA bij F J J BOON VAN OSTADB KLEIWEG E 29 HHHHBBHHHRHHiB luiver plautaHidig k licht veiteerbnnr snel wei kend middel teg en w i zicb uitgesproken voor nigemeenen leerplicbt rn kosteloos althans voor ieder te bereiken lager onderwijs Turkije In do drie Macedonische viliijcts zjjn Sn personen die politieke misdaden hadden gepleegd begenadigd De toestand der troepen in Yomen moet allo beschrijvingen te boven gaan Van tweo bataljons dio zijn teruggekeerd is de heilt van ontberingen omgekomen I Hèt beste bewijs is een locaal bewijs De echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geven geleideiyk genezing aan het tcere nierenorganisme daar ze de nieren helpen om het bloed te zuiveren en den vloeibaren afval uit het lichanm te verwijderen die rugpijn rheumatioli onregelmatige waterloozing graveel en steen in de blaas veroorzaken MejuHrouw H de Mooij Verloren Kost O 501 te Gouda meldt ons Gedurende dertien jaren heb ik geleden aan een onophoudelijke snijdende pi n in den rug en lendenen die zich soms uitstrekte lot in mijn middel Het kostte mij veel moeite en pyn oin te bukken en het was mjj dan ook erg hinderlijk in mijn hniahoudeluke bezigheden s Nachts kun ik niet rustig slapen van de pjjn en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond bij het naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tijd bleef sta in bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook vee te lijden van duizelingen en plotselinge zweetingen die onmiddellijk door huiveringen gjvolgd werden Ik bon big dat ik in aanraking met Foster s Kngpijn Nieren Pillen kwam nadai ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlicliting en ik zal thans nog eenigeu tgd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zijn van een volkomen genezing Ik acht het mijn plicht raijn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat andoren die lijden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die ü goeddunkt Pas op dat gij duidelijk Foster s Rugpijn Nieren Pillen vraagt dan kan er geen vergissing plaats hebben De handteekening van James Foster komt voor op elke doos Zij ijn te öonda verkrijgbaar bö de Heeren Wolff en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k t 1 75 voor één of f 10 voor ze3 doezen Slanken uit Sclioonlioven XCIII Tot slot willen wij thans nagaan de verbonding die er bestaat tusschen de Kerk en de belangen van het Kind Laat de Kinderkens tot mji komen en verhindert ze niet want dezulken is het Koninkrijk Oods Deze tekst beoft al wat dienst moeten doen in den mond van den predikant die een bijzondere school wilde oprichten En toch willen wij in het volgende aantoonen d it juist de bijzondere school en zijn voorstanders in verband met het stand punt door hen ingenomen ten opzichte van de sociale vraagstukken c at zij dat temen in den weg staan Jezus sprak ook I Joh I 6 Indien wij zeggen dat wij gumeenscbap hebben met Hem en wg in de duisternis wandelen zoo liegen wij en doen de waarheid niet En op een andere plaais staat geschreven Ik ben de Waarheid Als wij dan nagaan hoe in woord en gesahrift zoo onderwijzers als predikanten in hot openbaar leven omspringen met de waarheid hoe de voormannen der bijzondere school deiv laster hanteeren en in bescherming nemen hoe de heer Derksen nog steeds niet heeft voldaan aan zijn belofte om den leogea van het Unieblaadje van 1902 terug te nemen hoe de heer Emons het Draagt elkanders latten voor zijn rekening dnrft nemen dan vragen wij ons zelven ernstig af hoe de opvoeding in huis en school en kerk moet wezen bij zulk voorgaan Als het groene hout zulke uitwassen vertoont wat zal dnn het dorre wezen I En dan zeggen wij met het volste recht Door den Leugen der groeten der apvotdere wordt het kind veelal verhinderd tot de Waarheid door te dringen en deze lief te hebben Ill Joh 4 Ik heb geen meerdere bljdschap dan hierin dat ik hoor dat miJn kindoren in de vaarheid wandelen Jezus zeide Alle menschen zijn onze broeders en zusters En wat leert gj f Op den kansel klinkt het Broeders en Zusters tot een kleine schare van geestverwanten en wie daar buiten staan wórden verdoe i d of als minderwaardigen bejegend Knijpers pnganisten Op school wordt d n kinderen ingeprent dat zij en zij alleen de waarheid bezitten en worden ziJ angstvallig afgehouden van ndere kinderen wordt het spelen met de alken t D Btreogste verboden fi Een tronrig voorbeeld van Ketterjacht zien wiJ thans door de Christelijken gevoerd tegen den heer Vii k Niets wordt ontzien om dien man in zijn brood en zijn eer te treffen Een verhoven voorbeeld van broedermin zou ik zoggen dat gunstig moet inwerken op het kinderlijk gemoed I Zulke kinderen komen door nw voorbeeld nooit tot Jezus gjj verhindert ze door nw dogma door uw fanatieme Jezus sprak Heb uw naasten lief als u zelf GiJ pre dikt haat tegen anders denkenden en doortrekt uw onderwtjs van dat vergift dat onze v lkêeen ieid ontbindt en het volk al meer verdeelt in elkander vijandige kampen Met uw liiiat voert gi nw leerlingen van Jezus af gij verliinderi ze tot Hem te komen wiens hoogste gebod Lie de is Tot welke treurige gevolgeo uw opvoedingsstelsel leidt dienen de volgende feilen a 20 October 1904 Men meldl ons nil Leeuwarden In eene alhier gehouden vergadering van den hier gevestigden Prolestantschen Han delsbond is een motie aangenomen waarbij afkeuring er over wordt uitgesproken dat een aantal predikanten uit de provincie Friesland kort geleden hebben gedineerd in het cnfé restaurant Amicitia dat door roomschen wordt geëxploiteerd door welke handelwijze naar het oordeel van de vergadering een groot protestantsch maatschappelijk belang is geschaad b Bij de troebelen op de kermis te Zaidland in 1905 zei een calvinistische boer Ik zal de liberale koppen wel op den mesthoop rijden die zjjn vrienden zouden doodslaan e De kinderen der bijzondere school mogen niet spelen met die der openbare d De coalitie broeders Verschelen in de üfficieele kerklijst van het dekensat Amsterdam nemen Tijd en Morgenpost in dit hun bijvoegsel als feuilleton uit de Java Bode P een stok over getiteld Geloofsvervolging in Japan na de komst Hollanders vol venijnig gift tegen de kuyperiaansche coalitie broeders Het heet er bijvoorbeeld Het christendom ten verderve landden in 1609 de calvinistische Hollanders in Japan en Omtrent dienzelfden tjjd maakten ook calvinistische Hollanders zich scknldig aan een elleiidige laagheid waarover we ons nu nog moeten schamen Volgens allerlei mededeelingon over roomsche geloofshelden en oalvinistiscte schurken Uit zulk geschrijf blijkt welW een huichelarij het is als de coalitie t risteneo beweren dat een gezamenlijke godsdienst hen verbindt Integendeel godsdienstig zijn zü verbitterde vijanden maar wat ben verbindt is het gezamenlijk mammooistisch belan Enz enz De lijst is treurig lang Laat de Kinderkens tot mij komen vindt bij de voorstanders van bet bijzonder onderwijs ai een heel vreemde toepassing De concurrentiegeest met de openbare school heeft hen er n l toe gebracht de kinderen beneden de zes jaren op hun school toe te laten Op de Christelijke school alhier worden de ouders aangespoord om hun kindertjes van 5 jaar en drie maandtn te doen inschrijven 11 En waar het de openbare school gelukt is ook zulks te doen daar nemen zij de leerlingen van 4 jaren straks ook de zui Maar als de kinderen 11 jaren geworden zijn worden ziJ ontslagen van dan leerplicht om het leven in te gaan en het jeugdige lichaam on geest in dienst van don Mammon te stellen En zoo zien wü in de jaren dat de kinderen den meesten steun en leiding noodig hebben velen zed4li k en Ivhamtlijk verstompen en verschrompelen Gij verhindert ze tot Jezus te gaan want dezulken zijn onvatbaar voor hooger leven tlaven die te zijn van den Mammondiensi De ouders moeten zich kunnen wijden aan de laak der opvoeding Wat komt hiervan in den strijd om het bestaan terecht Laten wij de statistiek spreken In 1889 waren volgens de beroepstelling in de verschillende bedröven 1 658 321 personen werkzaam terwijl dit in 1899 bedroog 1 932 591 een toename dus van 161 pCt terwijl de bevolking slechts met 13 pCt toenam De grooltle toename vond ptaaté bij de orouwe 22 i pCt I D w z dat de opvoeding van het gezin sinds 1889 achteruitgaat dat de strijd om het beslaan steeds leherper wordt dal het toekomstig geslacht phyeiek en moreel degenereert En hoe de arbeid der vrouw ongnnstig werkt op de kindersterfte hiervan levert ons België het trenrige bewijs In April 1904 is daar een rapport verschenen Men spreekt op dit oogenblik veel over een rapport dezer dagen openbaar gemaakt door den heer Wilmart chef der gezondheidsafdeelin op hel Brnsselsche stadhuis Dit rapport resumeerd voor gansch het land de offlcieele statistieken der doodgeborenen en sterfte der kinderen van jengdigen leeftijd De inlichtingen die het verstrekt zjjn droevig en afschnwwekkend Van al onze provinciën levert Henegoawen de roeette doodgeborenen 64 op 1000 geboorten Dan komen de provinciën Lnlk en Namen 49 p 1000 Brabant 46 Lnxombnrg 45 Limburg 42 Antwerpen en OostVlaanderen 40 West Vlaanderen 38 Vreemd verschijnsel er is tusschen deze cijfers en degene die e statistiek der kindersterfte hvert volstrekt geene overeenkomst Zoo sterven op 1000 kinderen in West Vlaanderen 205 gedurende hel eerste jaar in Oost Vlaanderen 191 j in de provincie Antwerpen 170 in Brabant 15 in de provincie Luik 137 in Limburg 136 in Henegouwen 124 in Loiomburg 119 in de provincie Namen 117 De percentage der sterfte hangt ongetwijfeld groolendeels af van de hygiënische voorwaat den waarin de vrouw leeft en men constateert inderdaad dat dil percentage hooger wordt in nijverheids en kolenmijnstreken waar de jonge moeder tot den laalslen dag hare gewone werkzaamheden biyft vervullen Het kind komt te vroeg f wel nietlevensvalbaar Ieder jaar eiscM dat bedrijf 30 000 slachtoffers En welk more nadeet aan de burgers van onzen staat berokkend wordt door dit stelsel van arbeid vrouwen en kinderarbeid waardoor de huiselijke opvoeding beneden peil staat en van voortgezet en vakonderwijs heelemaal geen sprake is leert ons de crimineele statistiek Ue zedelijke invloed der katholieke kerk Het Soc Wbld haalt nit de crimineele statistiek van 1901 de volgende cijfers N Brabanl m 525 veroord p 100 000 inw Limburg 452 100 000 Drente 447 100 000 Groningen 330 100 000 Gelderland 266 100 000 Zeeland 226 100 000 Overijsel 225 100 000 Friesland 201 100 000 Z Holland 201 100 000 N Holland 187 100 000 Utrecht wordt in de lijst niet opgenomen omdat daar de rechtbank buiten vergelgking veel werk maakt van bet veroordeelen van bedelaars en landloopers van het aantal veroordeelden Terwijl van onze geheele bevolking aldus hot Soc Wbld 35 percent katholiek is zijn van alle ver oordeelden in ons land 44 percent katholiek of anders i itgedrukt terwijl bii de katholieken 862 veroordeelden wordin aangetroffen op elke 100 000 inw worden bij de overige bevolking op hetzelfde aantal maar 248 geteld Geeft 1906 ons een ander beeld P En geeft de jongste atatistiek ons niet tot resultaat dat juist bij de orthodoxie trots zjjn bijzondere scholenbouw de criminaliteit ttijgende is P Wat het geluk van Kind en Maatschappij in den weg staat leest ons het thans gehouden Oostenrijksche Congres Nog eens het kindercongras Weenen 18 Maart By gelegenheid van het congres tot bescherming van bet kind zjjn twee lijvi e verslagen verschenen waarin de oofzaken verteld worden van de toene me ade verwaarloozing der jeugd in Oostenrijk Het behelst rapporten uit alle kroonlanden en er zoo vluchtig in kgkende maakt men met allerlei treurigs en akeligs kennis In Weenen zQu 10 500 totaal verwaarloosde kinderen en 7500 die er niet ver van at zjjn Mevr Lydia v WoUrnng presidente der Pestallozivereeniging schrijft dat dit komt door vier redenen namelgk door de ontaarding der familie door de gebrekkige bescherming van de rechten van het kind door gebrekkige voorzorg in de jeugd door het verkeerde strafstelsel tegenover misdadige jengd en door de misdadige aanleg der kinderen Behalve de geheel en de halt havelooze kinderen in Weenen komen er in de provincie NOostenr nog 4000 bg Voor al dozen wordt niets gedaan omdat de publieke en particuliere inrichtingen van liefdadigheid en opvoeding propvol zgn en in krachten te kort schieten Die kinderen komen als boefjes en zwervers van de eene gevangenis in de andere en gaan door de bank verloren De schuld ligt meer bg den staat die beter voor hulp moest zorgen dan aan de ouders want daaronder zgn er velen die zelf honger Igden in krotten leven en er op nit moeten om werk te vinden Ha u eenige zorg is om de kinderen zoo vroeg mogelgk wat te laten verdienen en uit het huis te brengen En hoe staat de regeering hiertegenover Door middel van novellen wil de minister de grens van de strafbare aansprakelijkheid veranderen eu nienwo bepalingen tot bescherming van het kind invoeren Hg acht de opschorting van het vonnis de voorwaardelgke invrijheidstelling het vervangen der straf door opzeoding in gestichten van opvoeding het afschaften van de vonnissen bij verstek tegen boefjes wenschelijk Evenzoo dat er kamera uitsluitend belast zonden worden met de berechting van jengdige misdadigers dat bij gesloten denren recht gesproken werd en dat leden van vereenigingen die voor bet heil van de jeagd werken als deskundigen op de zittingen geraadpleegd zullen worden Met al die zaken zegt de minister z icb onledig te hondn en alleen nng slechts op de besluiten van het congres te wachten om ze in don behoorlijken vorm op te stellen Dit alia zou veel geld koeten maar het behoud van de jeugd was meer vaard dan een ïioop xilverlingen Een krachtig optreden van den Staat achtte de minister noodig De stryd voor de belangen de v erkelgke belangen van bet kind ligt dan ook meer buiten dan in de school Het betreft toch Het tegengaan van kinderarbeid De verkorting van den arbeidsduur Het verkrijgen van hooger loon Het verbod van vrouwenarbeid Uitbreiding van leerplicht Invoering van verplicht herhalings en vakonderwgs Inkrimping van het getal leerlingenper onderwijzer Kosteloosheid van ondefwjjs Invoering van kindervoedingen kleeding van overheidswege Laten wg gezamenlijk daarvoor den strijd aanbinden dan kunnen wg schonder aan schouder staan En elke voet gronds op dit uitgebreide veld van sociale hervorming veroverd zal ten goede komen tooael am het kind der bijzondere ah dat der openbare echoot en aan de zedeliite en etofelijke verheffing n one volk 7 Tot dien heerlijken strgd noodige wg de kerkelgke voorstanders van het bijzonder onderwgs dringend nit Waar reeds het kinderenlichaampja kwgut t Maagjo zoo dorstig en hongerig schgnt Waar d arbeid Ht losscheurt van leeren en spel W lar t kindergemoed al een strgd voert zoo tel Waar die strijd zoo verbittert het jeugdige hart De ziele vervult met wrok en met smart Daar is de zocht naar een hooger betlaan Gestikt in een vloek gesmoord in een traan JAN BAZUIN BPmËNLAND Men meldt uit s Oravenhage Nadat Staatsraad mr Cort van der Linden verslag had gedaan van het niet slagen zgner pogingen tot vorming van een Kabinet heeft H M de Koningin de raadpleging van hoofden van staatslichamen heropend door het hooren van den voorzitter van de Etjrste Kamer die heden door H M daartoe ontvangen werd Met de oplossing der ministerieele crisis hangt naar men verneemt samen de definitieve vaststelling van den dag van vertrek der Koninklijke familie naar het Loo Gemengde Berichten Oranje Nassau s Oord Indien alle patiënten by hun voornemen blgven zullen er slechts 7 van do thans op O N O verpleegd wordende patiënten de terugkomst van 4nevronw Graafland als adj directrice afwachten A Tel Uit den Hoek van Holland wordt aan De Tel gemeld Het lyk van de vrouw dat Dinsdag jl in den Schenrpolder gevonden werd is Zatermorgen herkend als het stoffelgk overschot van mevr Martha Caroline Louise Froat een Engelscho dame In opdracht van haar familie is zij dienzelfden middag op het kerkhof te s öravenzande begraven Uit Dubbeldam mefdt men aan do Dordr C Gisterenmiddag te ruim 1 uur was de koopman in manufactnren K Kramer woonachtig te s Gravendeel met zijn wagen bespannen met een hit aan deu Wièldreohtschendgk nabij den 2en Tol toen hg hg het passeeren van een ander voertuig het ongeluk had met zgn paard en wagen boven van den boegen dgk naar beneden stortte Hgzelf kwam tegen een boom beneden aan den dgk terecht en raakte bekneld tusschen zgn wagen en den boom woar hg bewusteloos werd tusschen nitgohaald Het bleek dat hg een groote hoofdwond had bekomen zoodat hg door een anderen vperman naar zgn woonplaats te s Gravendeel werd gebracht De wagen was zoo goed als verbrözeld de hit bekwam alloen eenige ontveliingen Onder de beiers te Rotterdam is een algemeeue staking uitgebroken Kortelings werd door de vakvereeniging van 3e beiers een loonregeling vastgesteld die op een paar punten na door de patroons werd goedgekeurd Sedert betaalden enkele patroons de gevraagde loonen en anderen weder niet En nu de voorzitter van de heiersvereeniging bovendien door de patroons uitgesloten werd besloten allen te staken in de eerste plaats om de patroons die het vastgestelde loon alat betalen dutrtoe te noodzaken en ook OD den voorzitter weder geplaats te krögen als heior De staking omvat ongeveer een 60 tal persoon N K Ct Gisteravond ongeveer halfzeven uur terwijl er een dikke ralbt was komen opzetten geraakten 2 paarden gespannen voor 2 achter elkaar gebonden dissolswageus op hol midden i de Brechliuat te Bevorwgk Do koelsier sprong viui de wagens de paarden holden en paar honderd meier ver en ontmoetten toon 3 wieliiidors komende van Haarlem Deze z g n de hollende paarden door de glit niet tgdig genoeg om te kannen uitwijken en kwamen met do wagens in aanraking Een werd aan de hand verwond een vrg ornsliB aan het hoofd terwijl de derde met den schrik vig kwam Van de eerste twee aren de rgwiolen zwaar beschadigd Zü zeilen na verbonden Ie zgn per rglnig hun tocht naar de plaats van bestoraraing Limmen vooil De paarden werden op de plaats van het ongeval tot stand gebracht k Uit Bcverwtk aieldt men aan Haarl i ct Duor eiMi automobiel van mr Henry uit Amsterdam fferd gistor een i jarig duchtertjo van den ifi r U overreden L ü chpoffeur tracblte met bovonmenBchrlgk in ianning te stoppen en uit te wyken nuïu liet nu isj keerde op bet laatste üogenbliit weer terug werd omgeworpen en kwam aan de achterzüde van de auto weer te voorscliyn Het was ernstig aan het hoofdje verwond en de kleettjes wiiren van liet lichaam geacheiird il iPosierycii en Telegraphic Benoemd 16 Maart lol leekenaar bg den telegraafdienst U Lingkoek H van Oudheusden en B A M Deckers 1 Apnl or verzoek tot huofdcuminiea der lelcgralie d directeur bg den pOi l eu lolegraafdienhl W Burkels te s Gruvenhage beheerder van het bijpost en lelegraalkantoor Sladhoudersplein op verzoek tot commies der telegrafie 2e klasse de direcleoren bg den posten lelegraafdienbl C S de Wil en H van den Heuvel respeclievelgk beheerder vim het bgposl eu telegraafkanloor Katendrechl en van hel bgpüi l en telegraafkautuor s Gravendgkwul te Kolterdam tol brievengaurder Ie Hoeven H Mannien Bevorderd 16 Maart lot commies der postergen Ie klas e de commiezen 2e klasse F Kilers en G J Somer lot commies der postergen 2e klasse de cuminies 3e klasse J M Bekaar lot commies der posleigeu en telegratio 2e kUisse do commies 3u Masse A Smit tol commies der pustergeii en telegrafie 3e klatse de com niezen 4b klasse H VV de Jong J Marees H C Eelzer G J N Prick J L Ulugsenaar en C J Canneel Verplaatst 13 Maart de telefoniste J H L Bellaard van Utrecht naar Rotterdam 16 Maart de klerk der postergen en telegraafie 2e klasse J Meinardg van Amsteidam leligraafkauloor naar Dragten 1 April de commies der poslergen en telegrafie 4e klasse C J Kule van Kollerdam poslkanloor naar Venio postkantoor 1 April de igdelijke klerk dor posterijen en telegrafie G van Westen van Amtterdam telegraafkanloor naar Makkum Eervol ontslagen op verzoek 1 April de klerk der postel yen en telegrafie 2e klasse R L van Praag te Amsterdam telegraafkanloor Ontslagen 6 M iait de klerk der postergen en telegrafie Ie klabse H E Veendgk ie Enschede Stadsnieuws GOUDA 27 Maart 1907 Heden morgen had alhier een stierenkeuring plaats Een rgkspremie van 1100 werd toegekend voor een 2 jarigen slier aan J W van der Stoel te Alfen welke stier is gestald bg W Erberyeld alhier Provinciale premies werden toegekend tien van t 100 voor een S jarigen slier van H van den Broek te Ouderkerk ii d IJsel en een voor een 2 jarige stier van C Hoogendgk Az te Ouderkerk a d IJssel Ben jarige Stieren Premie van f 100 aan N W Kastelein M Vlist Premie van f 100 aan Moons Mz te Waddiniveen Premie van f 50 aan J A Roeken te Vlist Premie van f 50 aan A Dorrepial te Alfen De standplaats in het district zal nader worden bekend gemaakt Voorgedragen voor bekroningen voor 1jarige slieren zgn P Kool te Stolwgk en A van den Heuvel te Moordrecht De uit lag zal later bekend gemaakt worden De aanvoer van 2 jarige stieren was niet lioat die van jonge stieren evenwel uitstekend Bedankt voor het beroep by de Christ Ooreformeorde Kerk alhier door ds G J Bloemendaal te Doesburg Bedankt voor hel beroep bg do Gereforraecnle Kerk te Waddingsveen door ds N G Ker isios te Den Hum Maandag geraakte het kind van den bode op Gouda Mik dat met nog twee andere kinderen nabg Schoonhoven aan den waterkant speelde in een sloot De beide andere kinderen liepen hard weg zoortal zeker hol kind zou zgn verdronken indiei zekere R uit Sclljonhoven die leevallig passeerde hel ongeval niet had bemerkt en door zich te water te begeven den drenkeling die reeds zinketide was van een wisse dood wist te redden KaïMPEii a d IJsm 26 Maart Met goed geVolg is van de weif der flruia A J Olto Zonen alhier leewater gelaten de stalen Halonschroefbüül IJsel VI gebouwd voor rekening dor stoomboulreedüry de IJsel te Gouda n bestemd om een geregelden dienst te onderhouden voor passagiers goederen 00 vee van RoUerdam op Gouda Machine en kelel worden geleverd door de fit ma Lohiiissen en Ci te Kotleidam De afme tiiigi n der bout zgn lengte 30 breedte O diepte 2 50 Zevenhuizen 25 M iart Donderdagavond hield de vereeniging Nut en Genoegen eene gezellige bijeenkomst van de leden en geiioodigden De zaal was vrg goed bezet Verscliillende 384 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woonsd i 27 iMaai l No 11985 en 19283 ieder f 1500 4942 en 16174 ieder f 1000 14929 f 40O 10359 en 11002 ieder f 200 528 746 4341 7467 8607 11571 14190 17456 ei 2Ü416 ieder f 100 zen van I 20 8705 12413 24 1 2518 84 20 8808 76 9 12719 27 32 92 85 8902 12826 84 93 9043 12932 44 47 9245 68 87 98 9323 13064 74 18180 85 71 9424 85 9540 13219 91 13399 9723 13402 58 66 9914 95 91 13501 10018 58 66 13606 52 53 10144 58 10219 66 42 96 61 13713 69 88 10539 91 92 13824 10617 6810710 88 29 94 10947 13924 61 80 85 84 11057 14023 11163 80 77 71 85 89 11208 94 32 14138 73 73 11871 14225 11402 38 71 52 89 55 95 14408 11505 17 19 96 84 14634 11610 61 21 14637 96 49 11733 51 88 65 11816 14703 11932 44 Prg 5808 24 5913 39 90 98 60 28 39 52 53 62 75 6254 6303 21 76 96 6438 82 91 6585 6611 78 6718 28 94 6833 47 48 60 6915 79 85 7137 94 7240 96 7320 57 88 7630 88 87 7642 52 7701 39 79 7801 53 7943 50 8024 8151 61 79 89 8289 8856 59 63 15 27 78 80 119 57 96 245 314 46 61 65 76 77 98 409 23 38 68 97 503 8 18 65 70 626 719 22 76 865 98 906 20 44 1053 73 1109 49 1258 1315 25 30 60 1512 85 96 1614 1722 55 72 82 1915 51 76 2020 2151 92 2200 53 2309 13 2756 87 93 2827 61 63 77 2925 71 92 95 3016 43 95 310O 3204 42 69 3301 22 56 3414 50 68 78 3722 3874 4017 38 69 4253 92 4320 4462 452Ü 91 4613 17 45 69 79 82 4731 69 92 4802 6 9 18 32 4905 28 27 30 64 87 5121 81 35 48 5345 50 15070 18207 84 18 14213 23 53 39 15819 18343 55 58 81 73 92 18401 15426 67 62 18509 64 16 15579 18689 16610 18820 17 42 21 46 15723 55 24 91 64 18950 15863 55 68 70 93 75 95 89 15933 19015 76 40 16028 44 65 56 16142 19161 67 77 97 19231 16287 19318 16397 40 16644 19408 61 87 16662 19681 16868 84 88 98 16907 19624 18 85 87 19817 85 36 17010 85 17109 19923 25 30 39 48 87 20009 17805 42 75 85 17406 90 35 98 46 20165 20204 18 17511 35 95 20330 17660 35 17702 44 37 75 44 20429 17868 20508 18043 90 71 97 81 20668 83 97 95 5401 2443 5607 80 16 2681 5607 2642 6732 67 98 2706 8427 54 51 14818 18106 73 76 17 20839 42 81 72 89 77 20971 97 80 99 95 88 53 71 14909 80 79 21 83 12047 27 91 12231 74 8703 12327 15007 Rechtzaken De Arrondisseraents Rechtbank Ie Rotterdam vcrnordeelJe gisteren E Kloosterman 31 jaar colporteur in anarchistische geschrif ten wegens eenvoudige beleediging van den heer Mer s op do markt te Go da bg recidive lol f 10 boete subsidair 5 dagen hechtenis SI Estèphe Médoo La Rose Laden Chateau Malleret 0 80 per fiesch per anker van 45 fl 3l H C B 20 j ar zonder beroep Ie Bergambacht wegens het valschelgk invullen van belaslingbiljelteu het zeilen van valsche handleekeniogeu en het verdnisleren van oen bedrag van 1 96 97 lot 4 maanden gevangenisstraf V K A B 30 jaar horlogemaker te Waddingsveen wegens mishandeling tot 6 maanden gevangenisstrat CbMeau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haat Saaternes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheiiner OHtvaugeu DE NOUVEAUTÉ S IN Costumes tailleur en Ke üenuiantels y a ifd VERSCHEIDENHEID Een voerman nit België passeerde onlangs de Hollandsche grens onder Slrgbeek bg jinneken Als gewoonlgk liad hg zakken Ignzaad geladen xim ne Nu had de commies ontvanger oen nieuw onderzoek vnn gevulde zakken En dil toestel bracht suiker te de zak werd afgeladen en op l toestel werd onderzocht gat dil wederomjsuiker aan De voerm had inmiddels ongemerkt het SiNGDINOSE Blbiedaniioede eii Zenuwzwakle iFfUl Enim zevmtlen jaren was ik bij een doder aan buis werkzaam al die jaren leed ik aan oHtzvitende hoofdpijnen door bloedji moede on zwakke zenuwen Mijti doder gaf mg allerlei soorten van staal maar niets hielp my Thans kan ik n verklaren dal ik door de SAN QUJNOSE geheel genezen ben lot verbazing van allen die mg jaren lang als een Igderes gekend hebben Mej i BRIEDÉ Van Bruegheletraat Den Haag ii s 4 H J Ik was eene echte Zenvwlljde re De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men my de Snui uinone gegeven heeft Die hee t mij ueliolpen Na hel gebruik van eenige flacons ben ik gekeel beter Mej J TRUMPE Cnypstraat 66 Den Haag Ik leed aan de maag en was altyd zwak maar na hel gebruik van uwe Sanguinose voel ik mg reeds veel heler en sterker zoodal ik mgn werk nu weer groolendeels kan verrichten Mej P CORNELISSE Wilhelminadorp Nov 1906 Bg herhaald gevoel van oitermrmoeidheiil en koortsachtigheiil heeft het gebruik uwer Sanguinose my menigmalen goed gedaan evronw BAHD8GN Arnbam f h4 Ondergeteekende verklaart volkomen genezen Ie zyn imdaixelingen door het gebruik van zes flacons Sanguinose M BUNSCHOTEN Den Haag Rysw slraat lOL Gy die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Ne mt eens de proef mol de SANGUINOSE wanneer gg geen balt ï iBdt b Uwe tegenwoordige behandeling u j Meer dan vierhonderd geueesheeren in binnen en buitenland den de Sanguinose aan als versterkend lonifieerend middel by zwakte en Igemeenoverslappingstoestanden f Sanguinose kost f 1 50 per fl zes fl 1 8 twaalf fl f 15 ffa ht V voor namaak j i r r t Te Gouda bü WOLFF Co Westhaven n Hoest gij Qoliuili VIJOEITHOIIKJ per i een Qniden en is het eenigste midde VIJGENHONIG kost dal terstond helpt