Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1907

So 10305 Vrijdag en Z aterdag 89 en 30 Maart 1907 45ste Jaargang mmmt mium JSieuwS en Advertentieblad voor Ga da en Omstreken HOOfiHEEMRAADSCHAP RIJNLAND DIJkgritfcD HMgheeortdeg na RUnlaid brcDgtD by deun ter kennia va i logelaDden lo dit de Toorloopif opKenomeD rekening over het dieostjiar 1906 ter Secretarie Tan hrt Hoogheemraadschap op eiken werkdag an des morgens 10 tot des namiddags 4 aar ter image ran een ieder aal liggen Tan as Haart tot U April 19C7 en aldaar tegen betaling ran 10 cent in drak verkrygbiar lal liJn 2o dat de ingelanden hanne beiwaren tegen de rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heelt gelegen en das aileriyk p 19 April aan de Vereenigde Vergadering aoeten hebben ingezonden 3o dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 20 April 1907 in het openbaar lal orergaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dgkgraai en Hoogheemraden van Rynland BGBEBT DE VEIE8 Oykgraa P A PIJNACKEB liOEDIJK Secretaris T00NEEL7ITT ESIHS ten bate van tllHE VEORG Zaterdag 6 April 1907 Sociëteit ONS GKNOEGEN GROOTB STADSLDCHT Bliispel in i bedrgven van BLÜMENTHAL en KADELBEHG laueaug 8 mur Tocgangsbewgien voor leden k i 0 9C niet leden 1 l M verkrijgbaar bu den heer J DE VEN Wydstraat Plaatsbespreking van Dinsdag 2 April al bö den heer HOFFMAN Soo 0 G H t baiu uoluddyluta in n Jg m ldulykMrcwti iil U lv HMteg BFmm tD vooral danut in landtncbomwerlL A S Appntuor vuC liliailerkCa j Berllil aglh Str 14 Man litti oid töHS aam en fabriakamaitVartriritii tr Rxn WI luMnliin wiwM ilialinu I M niM Ml iir Sntrail Oinat ky W iariMMii ArahtM rj Ü TeletMn e SI DVERT E NTIEN wor4en geplaatst van 1 5 regal a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend jnaar plaatsntimte j ïniending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER en WKTHOUèERS van Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drankvet ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om verlol voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank van A van Tijd m de danszaal van het perceel aan den Groeneweg wijk L No 153 Binnen a weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder te en het verkenen van het verlof schrittelijke bezwaren inbrengen Gouda den 38 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultenlandscl Overzicht Da redaoteor van de Roeakya Wjede raostie te Moskoo dr Jolles afgevaardigde der eerste Rgksdoema erd op het ooganblik dat ho zijn woning wilde verlaten door een onbekend gebleven jongman door revolverschoten gedood De moordenaar ontkwam Heoter seint nit Weenen d d 27 Maart De aatoriteiten te Boekarest hebben mede deeling ontvangen dat vierduizend boeren optrekken in de richting van Boekarest Wg zuren hen weldra per oonlgk leeren kennen zeide Gecevieve Zij vertrokken naar Saint Remy waar dokter Jean reeds van hun komst was ingelicht De jonge geleerde was niet werkeloos gebleven hg gevoelde te groote vereering voor Genevieve om zich niet zonder eenige neveogedachte te wgden aan de volkomen genezing van baar echtgenoot Hg had zi n beroepsplicht gesteld boven de inuerlgke gevoelens zgns harten en aarzelde geen oogenblik om alles in t werk te stellen ten einde den beklagenswaardige jonge man te redden uit de klauwen zgiier walgelgke ondengd De beide voorafgaande nachten bad hg in zijn laboratorium doorgebracht om zgn serum samen te stellen voor bet geval dat tot dit uiterste middel moest worden overgegaan Hij was bereid z n plicht tot het einde toe te vervullen ook al verachtte hy dien Christiaan aan wien het lot een geluk bad beschoren dat hem Jean was ontzegd Ja bjj haatte hem bgna De edele jongeman ontving den heer Vernier en diens schoondochter met een aandoening die bil niet kon verbergen Nauwelijks waren de bezoeken iB zijn l gin April of Mei te Rotterdam GEVBAAOD eene eenvondige Keukenmeid lie it boven 21 jaar en een net Tweede Meisje gofd met naaien maien en stoppen bekend Bei de van g g v S r Ir letten K M aan STEGHAN a Boekhandel Kotterdam HUIS TE HUUR HerreDbuls Oosthaven B 88 Zes Kamera groote Eenken drooge Kelder flinke Tnin Vooriten van Oaa en Waterleiding Te bevragM B 89 EENIBBEÏOTTANTIEE en wor lt verzocht d t HGUK te letten UIT HIT Mas umi vak l lUVËNSWAiY ZONEN GOBINCHSU Deie THEEDN worden afgelererd in verzegelde pakjes vu vi tuiee m een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pr a vooriien van uevenaiaam Merk volgena de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoenng van geeerde orders aanbev ende J C BIJL voorbeen J BBËEBAABT Lz Gonda Dmk van A BBINKMAN b Zs BE QUICH WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenL r s hoiiin r Kx ract MMdAmtmM wordt annbevolen tcguii Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Vcikomlheid Slijmhoept Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz HELléNTHB is verkrggbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleins steden dorpen en geliuchti n in Nederland Frankrijk DmttMand Engeland Amerika Ned Indit Oranje Rivier Kclonie Tranevaat ent HBLIANTME werd 9 maal met Qoad en 3 maal met Eere Medallles bekroond MKLIAXTHB in flacons f 0 40 1 0 70 en t 1 UELIANTHS in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLFF £ Co Weathsven 198 Goiula QRENUEL Gouda E H VAN MILÜ Veor t l U nü Oouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimu erierkadlJeel A N v N ZESSEN Schoonhoven 13 v WIJK hi lew r A SCHEBU Haaelreehl P W EDE OudemaUr K vi 0 HEMDEN te Reemmk P y D SPEK MoereapeOe D v d STAU Wed J lUlLST M KOLKMAN AUN VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A ut GBOyT A o JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te Bemchop WAAHSCHUWIM Laat ü niet misleiden door 6 I S roop Het klooster SanetaPaulo Ab m bestaat niet dun Hirmiii mm ueeitertel wnitrtte Hagaiijiien KATTENBURG Co AMSTERDAM BEIT HAAG UTRECHT HAARLEM XïOOO STI T 3SQ 3S1 3S3 bij a e TXTeste T a gr©a 2 strsia t ROTTEOIDAM GEEN FILIAAL TE GOUDA GROOTSTE en GOEDKOOPSTE INRICHTINGEN HIER TE LANDE VAN HeereD Jongekreo eo Einlerkleeding GEMAAKT NAAR MAAT Heden verscheen onze Catalogus 1907 Indien nog niet ontvangen wordt dezelve op aanvrage gratü en franco toegezonden ÊÊjmmi 1 ® Paaschdag gesloten 2e Paaschdag geopend tot 4 uur nam GEBR RIJKEN É DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaiiVn Gedempte Binnetfrotte IS Telef aS99 INRUILEN Se Magazijn West NUuwlancl 9 nabij tUation Beur TeUf 4657 STfilNEN fERHUREN OE PHONOLA REPAREEREM dagelUka Sol b ern FSOIIOLAFMO PM ÏIONOLIST Teietoi n Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt dage lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per di e maanden is 1 25 franco periwst ƒ 1 70 I I I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN f i onderweg de Kezaghebbera gevangen nemend en de telegraildraden alsnüdend De trot pei aan de ingangen der stad een sommatie van de ien liet garnizoen is tettingen der torten zjn Inklgk paleis staat ouder opgelteld zullen wapws gebri ik geootisigneerd de versterkt en het ki miftaire bewakin 4 rast keeh Wilacbge zgn de stiïen aard Wegens den Goeden Vrijdag en het Paaschi eestj zil Vrijdag en Maandag de GOUDSCHE COURANT niet verschijnen Moldavia teruif 5 in gere eldhedf van jeif KEK IStiEVlIMG 1 WI3 eqter selit oit Kiapi tud d Minislei Botha vertrok liedijiilliamïytli naar Engeland ter bgwoning van ï kolsKiialJconterentio In antwoord op eenl hem fian geboden adres van m burgerg zeUe bjjl dat zgn regeerink ernstig zon traolMjpn Zaid Alrika te befrgden van de deprefne waaronder bet thjtns gebukt gaat Dé beer H x lmeyer die bi m nit naam y A der Afrikaailder Bond een adres overhan f digde zeide daarbg dat de heer Èotha die een goed burger van de republiek was geweest eveneens een goed bnrger was van bet BgkMinister Bothtt gal nogmaals te kennen dat bg krachtig wenscbte samen te werken inet de regeering van bet Bgk en het Britsobe volk in het belang van de twee groote rassen in Znid Alrika die bg en zjjn vrienden zonden trachten samen te smelten De BURGEMEESTER van GOUPA brengt bij deze ter kennis v n de belanghebbenden datdoor den Heer Directeur der Directe Belastingen ene te Utrecht op den a6 Maart 1907 executoir li verklaard Kohier No 1 der Personeele Belasting dienat 1907 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld tfi handen van den Heer Ontvanger dat leder dfe daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en da rj heden ingaat de termijn van zes weften binneti I welke de reclames behooren te worden ihgediend Gouda den 28 Maart 1907 t De Burgemeester voorijbemd R L Mj TENS 4 = Als men het Berl Tageblatt gelooven mag is prins Aranberg de te Kreleld overleden leider van bet centmm vooral de nan geweest die in den goeden tgd van die party het hoofd was van de katholieke bgregeericg in de ministerieele departementen Hg was een vertrouwd vriend van Billow en inderdaad strekte zgn stille invloed zicb veel verder uit dan die van de lawaaierige kemphanen Roeren en Erzberger Arenberg was niet alleen een graag gezien gast in het buis van den rgkskanselier maar kwam ook druk op bet ministerie van bnitenlandBche zaken waar bg dikwgls over vele diplomatieke aangelegenheden betere inlichtingen moet gekregen bobben dan menige verantwoordeipe bewindsman Vooral in de Marokko geschiedenis moet volgons het Berliner Tageblatt de invloed van den prins uit het centrum en ecnige verwante zielen zeer merkbaar geweest zgn Misschien zgn de Dnitsobe nltrumontanen toen niet zoo afkeorig geweest van een gewapende botsing met het onkerkscbe Frankrijk Uiterlgk liet prins Arenberg echter niet merken dat er zulk een strcoming in FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 69 Ik geloof zelfE dat terwgl dat biervat mg de eene llescb na de andere inschonk en zelf Champ igne zwolg alsof het water was mgnheer Christiaan hem op andere wgze zgn gerechte straf niet liet ontgaan Maar tis een mooie vrouw daitr gaat niets van af Hm I Zorg er nu maar voor dat ge vier mglen van bet kasteel Dammerie verwijderd bigit en boudt u voortaan uitsluitend met het werk bezig Mgnheer Tharde pntte zicb nit in beloften en nam haastig afscheid In de deur ontmoette hy Qenevieve die haar schoonvader kwam mededeolen dat het rijtuig gereed stond Ik heb zooeven Tharde ondervraagd zeide Vernier Hij weet niet wie die voorgewende gravin Ven Steingol eigenigk is maar zoo dom is hjj toch niet of hy vermoedt dat ze niet veel bizonders is De graaf schijnt een ongelikte Bassiscbe beer te zgn als voorbeschikt om door die deern bH den neu t worden rondgeltid eau onderhond inet de Paris sprak hg ais en TrS F ins ander opzicht zgn idclé aangelegenlieid de Inan die v Tat it talt niet te ffcnt t goede eigintchap p de hoogte w a van ko maar iliibor ten as bjj Ife onb le bedeqkinfcen hulp vau eeiigé ten dat men vl iet hoofd hield lOk dat iTattenkj naar Algeciraff zjin partü was want een man van de Ed enkele woorden vagf I Arenberg beeft ooi 1 invloed in de MarOk laten gelden Hg jieobach ontdekke kennen dat dezedipl pen had en nitstekei de toestanden ig Wternationale confi § 0f wen en fel 0 prins Ardnberg Jm etl andere da es dopr ti enbacb de hand buj zgn invlojed beiy mte all tweede gedeleyeri tai wen J renberg beeft zich Wk veel op koloniaah ifld beWdfjen Z We b indrenntiteii ersj die i nog ondm de levendeh ign fir vivtL mee Iwpruoen hoe bjj ook ijls aan dl kofolataU aftleeling heimalgk de touwi s trakfc Dat ging goed tot democraten vaa letllentwim zich er mee wilden bemoeien En prins Arenberg die eeii stille en tgne diplomaait was zal niet zonder schrik hebben gezien hoe onbeholpen bahden het gebouw dat hg met zooveel zorg had opgetrokken aan het wankelen brachten en Un slotte in puin deden vallen De Zwitserscbe sociaal democratische partjj heeft te St Gallen haar partgdag gehouden die een succes is geweest voor de gematigden in de party Kr was een relletje opgezet tegen de leden van den Nationalon Baad dr Brttstlein en Scherrer die bjj de behandeling van de nieuwe militaire wetten onder zekere voor waarden hun goedkeuring gehecht hadden aan bet artikel over het oproepen van militairen bg werkstakingen Die houding van de sociaal democratische afgevaardigden was niet in overeenstemming met een vroeger partijbesluit en er was voorgesteld dat de partijdag zgn afkeuring over bun houding zou uitspreken onder het dreigement dat zg nit de partg zouden worden gezet indien zg zich vourtaan niet consequent hielden aan de eischen van de partij Papa Qreulich en Pfttger noemden dit dreigement kinderachtig Als de partijdag thaus dr Brttstlein een berisping toediende zou voortaan in den Nationalen Raad worden beweerd dat hij niet meer sprak nit eigen eerlijke overtuiging maar naar wensch en bevel van den partgdag En als de partjjdag zjjn afkeuring wou uitspreken over de houding van Scherrer en Brïstlein omdat zg studeerkamer of bg toonde bon een brief dien bg van zgn scbrgftafel nam liergisteren reeds heb ikaanmijnaom geschreven daar ik eerst zgn advies wilde inwinnen omtrent de behandeling die ik op de zieke want als zoodanig beschouwen wg mgnheer Chiisliaan denk toe te passen Deze behandeling is nog niet openlijk in praktgk gebracht maar de proefnemingen hier in dit sanatorium gedaan hebben mitsde noodige voorzorgsmaai regelen in acht werden genomen bewezen dat men zich vaneen igdeliike genezing verzekerd kan honden Tgdelgk f herbaalde Genevieve op droeven toon Van t tijjelgke naar het voortdurende is de afstand zoo groot niet De behandeling dient slechts te worden herhaald Het sanatorium biedt daartoe de meest geschikte gelegenheid aan De volkomen afzondering Hoofdschuddend viel Genevieve den jongen geleerde in de rede Ik ben u dankbaar dokter dat ge uwe wetenschap te onzer beschikking stelt Als het noodig is zal zg ons een welkom middel zgn Maar wjj verwachten meer vanmoreelen steun Op Christiaan zelf kunnen wij vooralsnog niet rekenen Ik vrees dat wg met hem niet zouden slagen Maar dievrouw die de oorzaak is dat hg weder is ingestort haar beweegredenen moeten wü zich niet hadden I gehouden aah ent baalnit van den partijdag te Olten dah ion b ditzelfde moeén doen over de houding van een groot wntai partijgeoooten die in strp met hetie de besluit voortgaan met het voaren van anli militaristische propagandi t Met 118 tegen 47 stemmen werd een molia aMgenomen waarin enkel vastgesteld wordt da de houding van de beide afgevaardigden by de behandeling der ihilitaire wetten in telinspriy k is met bet botlnit van den vorigeo l erii r werd met 167 tegen 27 stemdien nKneen referaat van den heer Scherrer eeta miMie te gunste van het instellen van scheidp iga cbtèji en veriohningsraden aangenomW PI motji was bestreden door den anarchis I Uil hgeztnden advikaat Naine uit Cbanx de Fobds die de werkstaking beschouwt als f he l besM wapen der arbeiders en van ver zqénini feden niets wil wete De ffemps meent dat er buiten Frankrgkj geéii verscjill van meenibg over de bezdding Ivan O dja kan bestaan Duitschland zeker kan tegen die bezetting geen bezwaar maken i meent het tFransche blad herinperend aan de woorden die Keizer Wilhelm op den 15 December 1897 sprak tot zgn broeder prins Heinrich van Pruiseb toen deze uitgezonden werd om de haven van Kisn tajaa te gaan bezetten all represaille voor den moord op Dnitache zendelingen in China gepleegd De KOIn Ztg erkend in een opstel over de Fransche plannen dat niemand Frankrgk beletten kan de maatregelen te nemen die het noodig acht om voldoening te krggen voor den moord op een zijner onderdanen gepleegd Het kon daarvoor Mogador of SaÜ blokkeeren maar het kan ook aan ziin uitgestrekte Algiersch Marokkaansche greus een anderen maatregel nemen Tot dit laatste is voor het oogenblik besloten waarschynigk omdat Fransche troepen onder generaal Liautey in de nabijheid van Oudja zich bevinden Bet blad hoopt dat Frankryk alle gevolgen van dit optreden wel overwogen heeft maar bet is overtuigt dat geen Europeesche mogendheid de republiek zal beletten baar onderboorigan in Marokko op afdoende wgze te beschermen Engeland scbUnt zicb bg Frankrjjk s optreden te hebben aangesloten En wellicht ziet de Sultan thans in dat de beste weg om uit de ongelegenheid te komen is de Fransche eischen zoo spoedig en zoo volledig mogelgk in te willigen kennen willen wjj haar met goed gevolg bestrgden Alvorens dien 8tr d te aanvaar den willen wiJ mgn schoonvader en ik ons overtuigen of onze vgandin niet bereid is tot onderhandelen De vrede zelfs tot zeer boegen prys is ons liever dan de wisselvalligheden van een krjgg Gaat ge met ons mede Hoe P U wilt naar Dammerie P Ja want de vrouw die zich gravinVon Steingel noemt is Ëtiennette Dhariel de voormalige minnares van mgn echtgenoot Maar dat is ongelooflgk I Hoe kan zulk een schepsel zich indringen in de hoogste kringen der samenleving om het geluk van fatsoenlgke menschen te verstoren f Wg Btean nu eenmaal voor h et feit ging Genevieve voort en n zult het met mg eens ziin dat er geen sprake kan zgn om Christiaan te behandelen alvorens men hem aan den invloed waaraan hg ondanks zichzelf gehoorzaamt heeft onttrokken Mis scbien laat zg zich afkoopeu mgnheer Vernier en ik zQn tot de grootste opofferingen bereid De jonge geneesheer boog vol eerbiedige bewondering en zeide eenvoudig Beschik over mg mevrouw I Wordt vervolgd 4 m 1 1 I i 1 i L