Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1907

BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR SiaaUUemnqen PoETBOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 KosLAND Iwang Dombr Obli gation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74V 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i Hypotfieek Bankên Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Npd Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Balaafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUenime bübOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mij tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sclieepvaart Maaterhappijen Pand Holland Gnif Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel traag ƒ 6 i 8 50 Fokkalvnen 8 i 17 Kaaa aangevoerd 36 partijen handel traag ie kwal 37 ü 28 50 ade kwal 14 50 k 36 Koordhotlanache Boter 1218 stukken van KG Handel vrijwel Goeboter 1 30 i i 35 Weiboler 1 i ƒ i io VERSCHEIDENHEID Gedurende een weldkdigheids voorstelling te Odessa waar kinderen van een jaar of tien Saeenwwltje opvoerden vatten do vloiijes watten waarmee de kleeren van een der meisjes versierd waren vuur Binnen weinige oogenblikken stond het tooneel in lichtelaaie Onder de toeschouwers brak een vreeselgke paniek uit Alles liep dooreen wal het reddingswerk uiterst moeilijk maakte Negen kinderen verbrandden tien werden zwaar gewond Eenige moeders zgn van scVrik krankzinnig geworden De hersenvlies rnggemergontsteking houdt in Belfast nog niet op Van Zaterdag tot Maandag stierven er daar vijf zieken aar en kwamen er twaalf nieuwe gevallen bg Van het heiln af zgn er daar 215 gevallen geweest waarvHn er 113 met den dood eindigden Een vereeniging van m irine officieren in Engeland is tot het besluit gekomen dat de haven van Dover die aan Engeland meer dan 72 millioen gulden gekost beeft niel aan het doel de vloot Ie kunnen opbergen beantwoordt Volgens hen is de haven goed te krggen door haar 300 ii 400 voet te verbreeden De ankerplaatsen liggon eek te dich bij elkaar zoodat de schepen niet kunnen zwenken Zou men dal laatste willen verhelpen dan zgn er allicht 2 millioen gulden er mee gemoeid Op grond van een en ander beweren zg dat Dover daarom voorloopig nog niet als oorlogahaven Ie klas kan gebrnikt woren In verband met t bovenstaande bestaat het plan bjj de Admiraliteit een zeehoofd aan te leggen om den stroom af te leiden Tevens kondigt een Engelsch blad aan dat de Engelscha Admiraliteit overweegt in het volgende jaar op de oostkust van Engeland tnsschen Rosyth en Dover een nieuwe oorlogshaven in te richten met een groot dok Ontvangen DE NOüVEAUTÉ S IN Gosiomes aiilear en Regenmantels De Brnnswljksohe Landdag beelt beraadslaagd 3ver de keuze vnn een regent de be raadsla ing was geheim Uaarl men niet tot overeenstemming kon komen I werd gestemd de stemming was geheim De uitslag der stemming is niet bekend geuiaalit de uitslag is geheim Kn tbch weet men in Berlin wat er gebeurd i I van het oogenbiik at dat de Land geheime zitting is gegaan Toen de gesloten waren heeft de Regentschapsrkad aan den Landdag de mededeelingen gedaan die over de personen waien ingewonnen welke voor de benoemingen tol regent 1 in aanmerking werden gebracht Daarna hadden korte besprekingen plabts over da personen Toen werd besloten wyl de stemming geen resultaat opleverde de benoeming van eer regenl nit Ie stellen de Landdag is niteengegaan doch komt in de tweede Tweek na Paseben weder bijeen Dan zal zonder verdere besprekingen of beraadslagingen de verkiezing plaats hebben b eenvoudige meerderhuid van stemmen In Hl unswijk werd gisteravond oen druk bezochte vergadering gehouden die dior meer lan duizend menschen werd hugewoonii Daarin werd over de regentscli ipskenze gesproken en een motie aangenomen zeggende 0s Vergadering van ingezetenen van bet hertogdiim Brnnswp zich plaatsende op den grondslag van het Bondsraadbeslnit van 28 Febiuari 1907 acht elke agitatie in het belang Ier Welflsche opvoeding doelloos en schadelck en besluit deze motie der kennis te breiigen van de regeering den RegentachapsriTad en den Landdag Daarnit kan men opmaken welke geest jU Brnopwijk heerscht Üe noord op den Franschen geneesheer Mancheinps die in Frankrgk zulk ee i diepen indVuk maakte en zooveel beroering veroorzi akte is gisteren hot onderwerp eener interpellatie in de Fransche Kamer geweest De minister van buitenlaudsche zaken Picbon beantwoordde de tot hem gerichte vragen met een opsomming van de misdaden In JMarokko tegen Fransche onderdanen gepleegoT Hoe vaak de Fransche regeering ook bii den Makhzen aandrong op bestralSng derli moordenaars het was haar onmogeIjik voldoening te krijgen Deze toestand is niet langer boadbaar zeide de minister en de regeering heeft daarom krachtige maatregiilen genomen om den Sultan te dwingen een woltelijken toestand te doen ontstaan De minister las een l jst van eiscben voor die de itegeering aan den Makhzen heeft gesteld llaartoe behooren de inhechtenisneming van den gouverneur van Marakscj en dien ontzetting uit zijn ambt en de bezetting yan Oudja OnzO politiek is geen politiek van verovering maar wij zijn vastbesloten onze rechten ite doen eerbiedigen en het leven van onze lalfdgenoolen te beveiligen Daarom zfjn wij I voornemens totdat onze eischen zijn Ingewillikd voorloopig Oudja te bezetten De Kfmer keurde de verklaringen van den minister goed en nam met algemeone Btemmem een motie van vertrouwen aan in de rege Hng Saad dd Dowleh een der merkwaardigste en oorspronkelijkste leden van de Perzische Nationale Vergadering heeft voor zjn lidmaatschaip bedankt Als verklaring voor dit plotseling besluit heeft hiilhet volgende medegedeeld Maandenlang had bii Saad fld Dowleh ziJn beste krachten I ingespannen om hervormingen in het rogeeringssysteem in te voeren Maar alle vooijstellen door hem gedaan werden door anqece leden louter uit afgunst bestreden Il Dientengevolge had hiJ het onmogelijk gevonden met eenig nut werkzaam te lijn Zijn aftreden wordt Saad edDowleb ontveinstil het zich geenszins door zijn igen paltijgenooten sterk afgekeurd Maar hij WBS qü zijn besluit gebleven en zoolang do Perzische Nationale Vergadering samengesteld iflijft uit onbekwame leden zou hij daarin nifct terngkeeren Verspreide Berichten Dit Na Feasirijk cy wordt bericht dat de bestraffing van gemraal Bailloud die zich daar ter stede nog al popnlariteit had verworven groot opzien wakt en dat op de dag van zijn vertrek Vermoedelijk een groote betooging zal plaat hebben Den 24ïten Mei worden de koning en de koningin van Noorwegen voor een ofêcioel bezoek t Parijs verwacht DCiTSCHLAND Bttlow lioeft de villa Malta aan de Pincio aangekoclt voor 2V millioen mark Denkt de kinselisr er aan in afzienbare toekomst op zyn lauweren te gain rusten i Dan maakt Domburg een kunsje I Knuki and 120 Officieren en manschappen van het Itusslsche eskader zijn op uitnoodiging di konings naar Londen gegaan en bobben daar braaf gefee t Met het oog of de ramp der lena heelt de admiraliteit een commissie van deskundigen ingesü ld om het gevaar van zelfontbranding bij ontplofbare sloffen aan boord van oorlogsschepen na te gaan De Kunuallunnelmaatscbappy beeft hot wetsontwerp voor den tunnel ingetrokken RUSLANB Te Petersburg is een bom in een hoogere burgerschool inlploft zonder iemand te treffen Tü Warschau werd een man gedood en oenige anderen gewond biJ een bomexplosie die varmoedelyk den generaal der gendarmerie in do lucht had moeten blazen Voorts werd daar een bom geworpen in het kantoor vun hot bestuur dor Israiilietischo gemeente waardo r de kassier en nog iomund gedood werden Amerika Er schijnen plannen te beslaan voor een wereldtentoonstolling in 1913 te San Francisco Da gouverneur van Californié is er echler tegen en weigert de aangevraagde credieten vin 2i millioen goed te keuren De Amerikaansche regeering l eelt terus zending bevolen van de 20Ü0 mariniers die hü don opstand van het vorige jaar naar Cuba vtaren gezonden BINNENLAND V De Standaard schrijft 9 Februari 27 Maart Tweeërlei slaat nu vast Ten eerste heelt mr Heemskerk yell verklaard lo dat hem geen opdracht tot formatie van een Kabinet gegeven was 2o dat hjj uit dien hoofde geen poging heelt kunnen doen om een kabinet sa im te stellen en 3o dat hi nlzoo ook niet beeft kannen weigoren een opdracht tot Kabinetsform tlie te aanvaarden En ten tweede heeft mr Cort van der Linden wel opdracht lot Kabinetslorinalie ontvangen heeft deze Staatsraad wel pogingen aangewend om een Kabinet saaa Ie stellen maar zonder te slagen en heejt hy in t eind de opdracht neergelegd Zou het nu niet het verstandigst zijn dat het Kabinet minister Staal losliet zelf aanbleef een ander minister van Oorlog zocht en dat deze na degdlijk onderzoek en in verband met de legerhervorming zoo dat de kosten te overzien zijn een lan tot inkrimping van het blijvend gedeelte bjj de StatenGeneraal aanhangig maakte f Gemengde Berichten Staking te Dordrecht De toestand op de werven van do firma Jacob Vriesendorp Zoonen te Dordrecht is nog precies dezelfde aldus wordt gemeld Behalve de 3é arbeiders uit Gorinchem is niemand meer aan het werk gegaan Besprekingen hebben niet plaats gehad Een gedrukt manifest is te Dordrecht door den Dortschen Bestuurdersbond verspreid aan de arbeiders in het havenbedrijf waarin deze verzocht worden geen onderkruipers dienst te verrichten Gisteren had te Amsterdam de begrafenis plaats van den bij het ongeluk aan de Hembrng gedooden werkman W J van den Berg nit hot militaire hospitaal alhier In tegenwoordigheid van de familie den kapiteinboofdopzichter der werkplaats J H A Mijsberg en den eerste luitenant opzichter J Ringeling alsmede velen van het personeel der artilleiie inrichtingen aan de Hembiug werd een toespraak bij de groeve gebonden door den majoor der artillerie L C van Knyk hoofd der munitiefabriek De toestand van den eersten luitenant S Schuurman blijft nog steeds zorgwekkend Hbl Men meldt nit Haarlem Een 38 jarig man viel gisteren in de Krelagestraat nit een dakgoot neer Hjj werd met gebroken rnggegraat in het gasthuis opgenomen Te ïerneuzen heeft een vader aangifte gedaan van de geboorte van zijn 25e kind Uit zijn eerste huwelijk waren 13 kinderen geboren en thans heeft hü in zijn tweede huwelijk het dozijn volgemaakt Men meldt uit Den Haag Een 7 jaris jongetje werd gisterenmiddag doop de Hollandsche stoomtram nabi het Frunkenslag overreden Na eerst In de lin Het ijten ken tram Ziekenverpleging te zijn binnengebracht werd het kind n iar het gemeente ziekenhuis vervoerd waar hem waarschgnlijli hel kerbeen zal nioeten worden afgezet ongelnk zou geheel aan eigen schuld te Z j daar de jongen op oen der Ireepli wilde springen vnn de in gang zijnde en daardoor zoo noodlottig kwam te v lle 1 te met n eien Do firma Jacob Vriesendorp ZoomDordrecht heeft zich bereid verklaardhanr stakende werklieden te onderha en wel door bemiddeling vin mr JDrooge iX Men schrijft uit DeUzijl aan de N Al zijn do tijden voorbg dat velen o zer pluatsgenooten op de voormalige zeilvloot eon groot deel des jaars op de haren ronddobberden en hun betrekkingen hij stormachtig weer bange oogenblikken dourbrachlon ook thans nog zjjn er onder onze ingezetenen met name het per soiieet van het loodswezen die genoodzaakt zjjn de wocsie elementen te bekampen en wier verwanten soms in angstige spanning veikeeren ten opzichte van het lot der hunnenNaar binnen te gaan biJ stormweer is het loodspersoneel niet geoorloofd op hnn betrekkelijk kleine vaartuigen moeten ze wind en g Iven trotseeren Voor den loodsdienst worden hier gebrhiki twee kotters en een schoener Een der beide kotters een kleine veertig jaar oud het vorige jaar na den storm in Maart erg gehavend uit zee teruggekomen heeft eeiiige herstellingen ondergaan en doet thans fl eer gerniraen tiJd dienst Op den naam zeewaai dig moet dit vaartuig geen aanspraak kunnen maken De biJ den loodsdienst betrokken personen zien verlangend naar verbetering uit In de zitting der Tweede Kamer van 18 December jl beloofde de minister den leer Roodhnij en een onderzoek naar de zeewaardigheid der loodskotters Het plan moet bestaan hier de kotiers door schoeners te vervangen evenwel eerst over een paar jaren t Is niet te hopen dat het bekende spreekwoord van het kalf en den put hier nog eiirst zal moeten worden bt w iarfieid Een Weener iidvokaat had zich aangewend sigareneindjes op te rapen Hut bestuur van de orde van advokaton noemde dit niet alli cn voor den betrokksne zelven maar voor 1e gebecleadvokatenweield een krenking van hun eer en schrapte den man van de advokatenlijst Een broeder van het Geneeskundige ijesticht voor Krankzinnigen te Loosduiien had examen gedaan voor verpleger De man iTieende daarbij abuizen begaan te hebben en trok zich dit 3óo sterk aan dat hij olslagen krankzinnig is geworden Onder do Rotterdiimsche helers is oen algemeene staking uitgebroken l oor hun vakvereeiiiging was een loonlijst vastgesteld die op een paar punten nadior de patroons werd goedgekeurd Sedert betaalden enkele patroons de gevraagde loonenen anderen weder niet En nu do voorzitter van do heiersveteeniging bovendien door de atroons nilgesloten werd besloten allen te slaken in de eerste plaats om de patroons die het vnat estelde loon niet betalen daartoe te noodzaken en ook om den voorzitjerweder geplaatst ta krijgen als heier be staking omvat ongeveer een 50 tal perronen 1 Geen huwelijksbeletsel t Is gebeurd jinhet dorpje O b j Nginegen zoo schr ftons een medewerker die voor de waarheidvan het relaas instaat Daar leefden een ziJ en een hij Heel gewoon Zij was 57 hg 59 jaar 06k heel gewoon Beiden vonden hot te eenzaam op dit ondermaansche en besloten in het huwelijksbootje te stappen Niet zoo heel gewoon op dien leeftijd En we passen zoo goed bg mekaor hg s krêk 2 jaor ouwer en persies n kop grooter dan ik zei Mieneke En ik krggerzoone goeien kêl aon voegde ze erbg En Mieneke was zoo big met haren Knelis dat ze haar geluk aan ieder mededeelde die er inanr naar wilde luisteren En de meesten deelden in de vreugde van Mieneke Maar één deelde er niet in Dat was Hanne met wie Mieneke allgd samen gewoond had en die natnurlgk alleen zoo achterblijven wanneer Mieneke den man barer kenze zou volgen Zy was niets ingenomen met die trouwplannen En toen Mieneke haar dan in een vrengdebui weer over haar aanstaand hnwelijksgelnk begon te spreken liep de maat over en barstte haar lang opgekropt leed los Lillik gek ding zoo klonk het lillik gek ding wa motte gij nog aan trouwe denken I Motie gij gaon trouwe f Ge hëddet nog drie graode erger dan de dolle koors Wat d t was kon Mieneke maar niet begrepen Van zulke ziekte had ze nog nooit gehoord En ze prakkezeerde zich half snf maar kon maar niet er achter komen wat dit was Op een iioeden keer neemt ze dan ook een kloek besluit en trekt naar den dokter in het stadje O om te hooren wat dat nu eigenlijk was Ze vertelt den dokter alles en eindelijk komt er dag ook de hooge vraag uit Wat dat nu eigenlijk wa drie graode erger dan de dolle koers 1 En of dat oolc een huwelijksbeletsel wus P Onze doktorj krijgt zoo n verschrikkelijke hoestbni dat hg zich om moet draaien Toen die eindelijk bedaard was vertelde hg Mieneke dat zg zich niet ongerust behoefde te maken en dat zoo n ziekte in t geheel geen hnwelgksbelelsel was Mieneke is dan ook reeds ingeschreven en in du week na Paschen gaat zo troaven Du spuUekes zgn reeds in de a s echtelgke woning gearriveerd öeld In den laatsten tgd verschijnen In de Maieische blaadjes die ons onder de oogen komen voornamelijk in de Perniagaftn ouder redactie van den heer Pangemanann berichtjes die kunnen doen vermoeden dat M onder deze iineesche hroedeis een geest van ontevredenheid heerscht of stelselmatg wordt aangekweekt schrgit de Javabode Zoo in het nummer van den 25n Februaril waarin te lezen is dat bjjne alle Chineesche bladen in den hreede de grieven bespreken die de Chineesche koelies over de door hen in Nedcrlandscb Indië ondinondon behandeling te berde brengen Aangeraden wordt den Chineoschen consul generaal te Singapore te gelasten de contiaeten der koelies die aldaar geworpen worden voor deze gewesten te doen controleeren en als dit niet helpt zouden de Chineesche bladen waaruit de Perniagaan Z n nieuws heet te patten maar waarvan het blad de namen niet noemt hebben aangeraden de Nedorlandsch Indiche produkten mot name suiker die iii China worden aangebracht met boycot te treffen In een ander wordt er over geklaagd dat de Nederlandsche consul generaal U Sjanghai de naar China overgemaakte en door hier gevestigde Chineezen bijeengebrachte gelden tot leniging van den hongersnood in China zou hebben afgedragen onder vermelding dat die som door Nederlanders zou zgn opgebracht Dit lijken ons nu wel is waar allemaal vrj doorzichtige praatjes hel middellijk gevolg van het onvast optreden onzer Regeering tegenover de Chineezen i i deze gewesten zegt de J B maar het kan toch zgn nnt hebben de aandacht der autoriteiten te vestigen op deze uitingen in de Maieische pers die door voortwoekaring stabiliteit zonden kunnen verkrii De Chineezcn kwestioJrerdient ongetwijfeld alle aandacht Nu de Regeering einJelgk en ten laatste werk is gaan maken ran bet snhsidieeren en inspeoteeren van l t Chineesch onderwijs in Indië zijn de Chinoezen zelven tegelijkertijd begonnen met om hulp aan te kloppen bii het departement van Onderwijs in het land van iina oorsprong En aan die loepstem is maar al ta gretig gehoor verleend De vereeniging Tiong Hwa Hwee Kwan is namelgk aangenaam verrast geworden naar man zegt door do mededeeling dat da Chineesche regeering voor haar rekening een inspeitenr van onderwijs naar Java had afgevaardigd die zich hier zal onledig houden met het inspocteeren van de scholen der vereeniging ten einde meer eenheid te brengen in het onderwijs dat daar gegeven wordt En deze inspecteur is reeds aangekomen ïerwgl ons Gouvernement derhalve nog overweegt en overlegt is de regeering van China maar vast tot daden overgegaan Kort geleden moesten wij reeds melden dat door den legatieraad die een snoepreisje over Java heeft gemaakt een aantal pientere Javascbe Cbineesjes naar China zijn gezonden waarschgnlijk om daar een normaalcursus te volgen Het zal niet lang meer duren of door de sensatieberichtjes over zoogenaamde grieven van Chineesche koelies zullen nog meer aangename verrassingen te voorschijn komen Op ongeveer 50 mijlen ten znidwesten van Ka iro in Egypte d i in de Fajoemwoestijn hebhen tegenwoordig onder leiding van den Amerikaanschen professor Osborne opgravingen plaats met het doel fossielen te vinden van de voorloopers van het olifantengeslacht welke in de Libysche woestijn hebhen geleefd toen die nog geen woestijn was maar een rijk en vruchtbaar land Fossiele overblijfselen van den zg Pafaemaslodon waren in 1902 ternggevonden door ambtenaren voor de Egyptische opmetingen De pogingen de Amerikanen worden met sncces bekroond Reeds is in aitstekend bewaarden toestand een kop met weinig ontwikkelde slagtanden gevonden en zelfs heeft men overblijfselen aangetroffen van eenige dieren die tot dusver nog onbekend waren san de wetenschap Onder die voorwerpen lijn tanden en kaken van wat mogelijk zullen blijken te zön primaten of apen Hieromtrent zal eerst zekerheid zijn verkregen als de fossielen geheel uit de rots zullen zgn gebeiteld In het geheel zijn reeds fossielen van meer dan 200 dieren verkregen Zg zullen naar het American Museum worden gezonden Men meldt aan het R N oit Prinsenhagoijd Woensdag Woensdagavond 6 nar had alhier in Liies een moordaanslag plaats De 28 jarige M v H loste k hout portent op een paar meters afstand op zgn huurman 0 Roeien met wien hg altgd in vriendschap heeft geleefd vier revolverschoten Gelukkig vlogen de kogels hem overschouder en hoold heen zoodat hy geen letsel bekwam Van H had als gep Oost Indisch milit ir een pensioen van f 100 doch verbeurde dit pensioen wegens het dienst nemen hg het vreemdenlegioen Hg woonde thans bij zgn moeder en zuster in Lies doch meermalen werden bij hem leekenen van krankzinnigheid waargenomen Zonder daarvoor ook de minste reden te hebben sloeg hg gisteren eenige ruiten in het ouderlijk hnis stuk Toen de politie hem arresteerde was derevolver weder met zes scherpe patronen geladen Amsterdam 26 Maart 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wij U de volgende fondsen 85 pCi Offerte 115 pCt 125 GEVRAAGD Aand Indnstriebank Nederlandsche Tiend Mg Surinaamsche Bank Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland Centraal Nederlandsche Hypotheekbank 95 155 160 175 150 Offerte Offerte 250 pCt 90 Offerte Stedelijke Hypotheekbank Utr Hypotheekb 20 pCt gest ld Idem Idem ld Idem Idem ld Idem Idem Liiadbouw Mg Bangak Kina Mg Djajagiri Cultuur Mij Bamoenia 6 pCt Oblig Cnltnur Mg Tjepper Aand Kottcrdamsche Elevator 4V pCt Oblig Ijzergieterij en Emai leerfabriek Vnlcaansoord 80 Aand Stoomvaart Mij Oostzee 50 Stoomvaart Mg Triton 29 Sematangsche Stoomboot enPrauwenveer 160 Arnhemsche Tramweg Mg 116 Exploitatie Mij Nederland 110 ütrechtjche Algem Brandverzekering Maalschoppg 91 Nederland Mg van verzekering op het leven 65 Nederland Mij van verzekering op het leven 75 Mg V Assurantie disconteering der Stad Rotterdam Offerte Leeuwarderwaterleiding MlJ 80 pCt Winstbew Arasterdam Serdang Tabak Compagnie f 620 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank f 15 Javascbe Bosch Exploitatie Maatschappg f 428 Winstaand Kon Paketvaart Maats f 600 Bew V Deelger Vereenigde Amerikaansche Fondsen Kerkhovenen Co 2e Serie f 42 4 pCt Pendbr Noordel Hypotbei kb 94 pCt 31 pCt Oblig H K Parochiekerk O L Vrouwe van Goeden Raad 82 AANGEBODEN Aand Credietvereeniging f 500 Bod Betnwsche Bank Lunsvelt en Co Bod 4 itiCt Oblig Mg voor Grondbezit en QroDdcrediet Bod Aand Hnlpbank te s Gravenhage Bod Amsterdamsche Hypotbeekb Bod Generale Hypotheekbank Bod Nationale Hypotheekbank 826 pCt Rijnlandsche Hypotheekbank Bi dividend 1906 85 Cultunr Mg Balapoelang 115 5 pCt Oblig Cnltnur Mij Gending 100 Aand Masts Helenaveen 110 Java Caoutchouc Compagnie Bod Houtaankap en Cultuur Mij Madjenang Bod Tabak Mg Ramboeng 800 Petroleum Maats Rembang Serie A 65 5 pCt Oblig Mg tot exploitatie der Limburgsche Steenkolenmgnen 102 Annd Handelsvereeniging v h Reiss en Co 80 Societe commerciale du Son dan Francais Bod Stoombierbronwerg t Haantje 118 4ViPCt l Hjrp Oblig ScheTeniog 8che Electriciteit Mij Bod Aand Verschnre en Co s Algem Binnenl Stoomvaart Mg 40 Spw Mg Almelo Salzbergen 130 Idem Idem 1324 Mg Amsteldgk tot eipl van Onroerende Goederen Bod Brand Assttr intie Mij Veritas BodNationale Levensvcrz Bank 390 Verzekering Mg Flevo 95 3 pCt Oblig Vlissingsche Duinwater Maatschappij 93 Aand Gebouw voor Kunsten en Weienschappen n 95 pCt 94 Opr aand Algem Consignaliebank t 150 Javascbe Bosch eipl Mij f 32 i pCt Oblig Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Nederlandi pCt Pandbr Dordrechtsche Hypotheekbank f 500 4 pCt Pandbr Generale Hypotbeekb 98 ild Idem Idem Idem Bod Stadsnieuws GOUDA 28 Maart 1907 Bij het overgangsexamen van de R N L alhier werden bevorderd Van de Ie naar do 2e klasse Geertruida A Veening Anna Sibbes Maria C den Ouden Johanna J Schigt Best Johannes P van d Pool Van de 2e naar de 3e klasse Klasina A Bugs Wilhelmina G de Brugn Eetbar E Blok Wilbelraica C Bourgnignon Sara J Moerman Pietertje Scheer DiederikaJ Smil Gerdina Nienwkoop Neeltje V A 1 Lammers Johannes v d Rotte en Pieter J Bakker 1 Van de 3e naar de 4e klasse Maria J v d Berg Pieternella Lafeber Elisabeth M Blok Rosalia A W SchoHen Bernardina C M Brngnel Gararda N N Kruisheer Adriana J Berlijn Adiiana W Dijksman Klaas de Roog Jan F v d Ploeg en Ggsbert C C Wegl In een onbewaakt oogenblik was een zoontje van J A Van Wijnen aan de Breekade te Krimpen a d Lek te water geraakt Van uil zijn wouing zag T Deelen die met een gekwetst been thnis zit hal ongeval aan en zichzelf geheel vergetend hinkte hij naar de plaats des onheils en slaagde er in het kind intgds Ie redden Voor Deelen is het zeer te hopen dat hij geen uadeelige gevolgen van zgne edele daad mag ondervinden 384 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Donderdag 28 Maart No 6582 f 20 000 5791 f 2000 14313 en 16645 ieder f 1000 19681 f 400 12276 f 200 16800 f 100 33 237 56 93 460 918 1191 1662 1809 1916 2047 2629 2629 2717 Prijzen van f 20 2997 7090 9438 12108 15478 19115 3203 7747 10005 12227 15539 22 3488 8204 31 12617 75 60 3656 8326 10392 13320 15704 19207 3921 74 10709 26 16044 19393 35 8508 56 13408 16177 19538 4739 8772 10988 13764 17607 19722 5200 8929 11231 13828 18135 44 26 71 52 29 54 20106 5321 73 11680 14020 18419 20625 5481 82 11798 14518 76 20764 5991 9094 12013 14845 18578 89 6845 9361 34 14922 18998 6511 6955 HA RKTBBBICHTEN QoUda aS Maart 1907 GRANEN Bij matigen aanvoer waren prijzen hoewel onveranderd zeer vaat Tarwe Zeeuwsche 835 a 8 50 mindere dito 7 60 k 7 90 Afwijkende 6 50 k f 6 75 Polder ƒ 6 30 A 7 10 Nieuwe Zeeuwsche a Rogge Zeeuwsche 5 75 jl 6 Polder ƒ Buitenlandsche per 70 kilo k f Gerst Winter il Zomer i i ƒ Chevalier 6 25 k J 6 75 Buitenl voergerst per 70 kilo f k Haver per hectoliter ƒ 4 15 4460 Per loo kilo 8 25 k f 9 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 k 7 Kanariezaad 7 50 k S 10 Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad per 50 Kilo k f Erwten Kookerwten 8 50 k 9 50 Buitenlai dsche voererwten per 80 Kilo k Boenen bruine Boenen g 50 i 10 50 I Witte boonen k f Paarden boonen 7 20 a 7 30 Duiven boonen 7 75 4 8 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 10 4 630 Kleine ronde 6 60 7 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer goe d Vette varkens red aanvoer handel matig 22 a 25 et per hall K G Biggen voor Engeland red aarjvoer handel matig 20 4 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig I 05 4 1 50 per week Vette Schapen geen beteekeni Lamneren geen uiivocr BurcerlUke Stand GEBOREN 22 Maart Maria onders J IJpelaar en J C Bruikman 24 Diderika oud D A van Waas en J Bron Aagje en Alida oud W Bouwer en M Wals 25 Margaretha oud J J van Leeuwenen O H van Slraaten Alida Cornelia oud W Roepers en A de Krnïf Johanna Heudrika oud A M Schoonderwoerd enH G Sterk 26 Bndolf oud R Overde Linden en O K Stokhof AnlooiisHenrions ond J A van der Ven en E deBrnijn Jacobus Bernardus ond C F Okkerse en G C Jansen 27 Albertina Sophie ond B Mullaart en C J Nijveldt Johanna oud D Merkestijn en J deJong Johanna Maria oud A Moons enA A van der Sprong Simon Meindert Cornells oud J P Snel en J Verburg Catharina Lucia ond H van Waas en E C Holthuijsen 28 Bertus ond ö Dortlanden P van der Pool Joanna Cornriia Christina oud B A van Rooselaar en J A Schade 29 Cornelia Wilhelmina Maria ond W L J van Kersbergen en C J H Daudt OVERLEDEN 23 Maart A W Steenwinkel 3 j W van den Berg 3j 10 m M IJpelaar 2d 24 A de Bruin 18 m 25 M Stolk hnisvr van F J Arts 46 j C Lafeber 79 j J W M Vermejj 4 j 27 J A Kok 21 m W Mathol 49 j E Hirschel 77 j 28 G A Baars 6 m GEHUWD 27 Maart H van der Maas en M J Limacher Predikbeurt bt de Remonstrantsolie Qereformeerde Qemeente alUer Goede Vrijdag s morgens 10 uur Ds H C LOHR Lnthersch Predikant Rotterdam s Avonds 6 uur Ds H van AssendeUt Zondag 31 Maart s morgens 10 uur Ds H VAN ASSEN DELFT APVËRTËi TIEN M M V L00l DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken tegent concurreerende prijzen Aaiilejgff nn Gis Waler Spreek Biur eo Ëleclriscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudaeh rerllohtlng lUaga tJn DE AVOUDSTER daar alles door bekwame fltters verricht wordt Verkrijgbaar in flesschen SO ots 73 et en f l ZS bg H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ASKEBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj 0 LÜGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 1 3 Ekilite Oade Jenever 1 M 1 Nightcap lluilil p HOPPE lll l Verkrijgbaar biJ Is PEKTER8 Jz Iti op esehet i karkbrand VAN BlOMMLSTEIN S U KT is nrotfondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLANO