Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1907

A J F VANILLESÜIKER in BLIKKEN DOOSJES C F BUSCH Nieuwste Modellen OMBBHAHTEIS Gositumes I Kegenmantels Costume Rokken BBOOTE mil mmiim mmi ADVEETEITIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van i BKl kMAN ZOON waarom de bedrijven in eigen beheer moeten ijn Van linantieelcn en socialen aard die wij thans niet uilen herhalen maar hiernaast moet ook oene voorname plaats worden ingeruimd aan de noodzakelijkheid dat bij eventueele conflicten de overheid ook de mogelijkheid heeft om direct en zelfstandig daarin te kunnen voorzien iuplaats dat ij afhankelijk is van de meerdere of mindere welwillendheid of wil men vrees van den concessionaris Wij vertrouwen dat deze stakuig de verr wezenlijking van ons vrijzinnig democratisch program de monopolistische bedrijven mogen niet in concessie worden uitgegeven maar moeten in eigen beheer bij de overheid gemeente of stad blijven om in het algemeen belang te worden bestuurd een belangrijke stap nader zal brengen Dan zal met nog te grooter gerustheid de ernst van het Volk er is staking dus mag er niet gewerkt worden ook al geldt het een levensbelang der maatschappij al lijden tal van veel grooter en huoger belangen schade in al haar ongerijmdheid en gemis aan werkelijk maatscliappeiyk besef ten toon gesteld kunnen worden Bullenlandscb Overzicht De Fransche troepen onder bevel van Liautey z n heden Marokko binnengerukt om Oudja te bezetten Een luitenant met zestien man was reeds vooruitgegaan on bad de zoogenaamdo Algerijnscbe markt bezet Of die bezetting zonder gevecht met Marukkaansche stammen is afgeloojien is op dit oogeoblik nog niet bekend lo Frankruk toont men nog meer belangstelling voor de meening in Duitscbland dan voor de bezetting van Ondja Met groote voldoening merkt men op dat zoowel in de pers als van regeeringszjide bet optreden van Frankrgk leitel k woidt goedgekeurd Van regeeringswege gisteren ontving minister Von Tscbirschky don Kranscben chargé d affaires die officieel de bezetting van Oudja en de aanleiding daartoe kwam mededeelen Von Tscbirschky zeide dat die zaak in de eerste plaats Frankrijk en Marokko aangaat en dat Frankryk alleen te oordeelen heeft in boever bet voor zyn belangen moet opkomen In ieder geval is het noodzakelijk dat aan het vijandige optreden tegen vreemdelingen in Marokko een einde wordt gemaakt Hieruit kan worden opgemaakt dat Prankryk van Duitsche zjjde goon onaangenaamheden over de bezetting van Oudja te wachten beeft Voordat Von ïsohirschky den Franseben zaakgelastigde ontving bad de minister een onderhond met dtn keizer zoodat veilig mag worden aangenomen dat zijn antwoord in overleg met den keizer werd gegeven Ook de Pnitsche pers bespreekt bet optreden van Frankrijk met gemoedelijke instemming De Figaro erkent dit volmcndig al ziet het blad in de uitingen van een paar bladao een vüandigen geest In ie Fransche Kamer heeft een belangrijke beraadslaging plaats gehad naar aanleiding van de door generaal Bailloud te Nancy gehoadeu redevoering en de wederiudienststelling van luitenant Tisserand die in bet vorige jaar in de Parijsclie Arbeidsbeurs een sociaal democratische redevoering heeft gehouden Eerst antwoordde de ministor president Clemenceau op de interpellatie van den sociaal democraat CoDstans die in alle steden lokalen zou wenschen voor openbare vergaderingen dat biJ de minister president als bij burgemeester was en Guslave Hervé de antipatriot een vergaderzaal kwam vragen die zeker zou weigeren Daarop tas Constans voor generaal Baillouds afscheidstoespraak en dagorde betoogend dat de officieren wel Ihandelen maar niet pralen moeten De nationalisten Barrès en Lasies verdedigden generaal Bailloud en gaven tegelijkertijd eenige speldeprjkken aan generaal Picquart waarna deze kalm weg verklaarde dat do ware vaderlandsliefde niet beslaat in lawaaiige beloogingen Luitenant Tisserand is weder in dienst gesteld omdat bö berouw beeft getoond en omdat zijn generaal voor hem opgekomen is Oene raal Bailloud is niet om zijn toiispraak verplaatst maar om zijn dagorder een soort proclamatie waarin hö meeningen uitspreekl die niet binnen zijn bevoegdheid vallen Montpellier is voor Baillond s zenuwen bovendien geschikter terwijl zgn opvolger ook de tro pen zal voorbereiden tot bun taak en re vening zal bonden met de mogelijkheid van een oorlog Nadat Clemencean nog verklaard bad at BaiUoud i vaderlandslievende gevoelens I ook de zijne Waren maar dat een generaal niet bet recht beeft te treden in hetgeen de taak is van het Parlement werd met DCU legen 207 stemmen goedkeuring gehecht aan de verklaringen der rogeering De Fransche gezant te Tandzjer ging vergezeld van den commandant van de Jeanne d Arc Donderdag naar El Torres wien hü de eiseher van zijn Regeoring overbrachl naar aanleiding van den moord op Mauchamp en van alle aanrandingen en inbreuken op bet recht welke onbeantwoord waien gebleven De gezant vroeg El Torres maatregelen te trffien dat de kennis van die daden door do bevulking geen weerslag op du Europeescho kolonies zou hebben Hjj stolde El Torres verantwoordeluk voor het gevolg aan zijn eischen te geven El Torres deed geen verzet hooren Niiar den commandant van de haven te Peler burg werd toen bij beden dé werf bezoclit een bom geslingerd De bom viel in de sneeuw en ontplofte daarom niet De dader werd niet ontdekt De Spaansche regeering beeft bekend gemaakt dat zy zich door de bepaling sn van de Acte van Algeciras gebonden acht aan Frankrijk haar zedelyken stcnn te geven daarom zal zö oorlogsschepen naar Marokko zenden om acte de presence te geven en de Spaansche onderdanen en de Spaansche belangen te bescliermen Do Spaansclie pers daarentegen meent naar de Epoca uiteenzet dat sommige maatregelen niet in vei houding staan tot de overdreven voorvallen De Liberal dringt er bij Frankrijk op aan de grenzen door de conferentie van Algeciras getrokken niet te overscbrijden Do moord op een Fiansch onderdaan mag niet als voorwendsel dienen voor handelingen die Europa niet zal kunnen dulden Do ministerieelü Correro maakt zich bezorgd over de bezetting van Oudja wijl deze plaats zoo dicht bg Melilla een Spaanscbe bezitting ligt Maar de moest krasse beoordeeling is die van den Spaanschen ontdekkingsreiziger Bonelli die in de Ejercito Espanol schrijft Hij betoogt de onjuistheden van du Fransche bewering dat do veiligheid van Enropeörs in Marokko niet voldoende gewaarborgd is Sedert 20 jaren heeft Spanje in Fez een militaire missie wier leden ongehinderd en vaak zonder geleide door het land trekken om opmetmgen te doen Die offlcieren komen in geheel Marokko loven vaak weken lang ip afgelegen plaatsen onder tenten en zjjn nog nooit aangevallen Dnitache ingenieurs die in Rabat belangrijke werken uitvoeren Spaanscbe geneesbeeren en andere Europeeérs zgn evenmin aangevallen Dat alleen Fraiiscben worden aangevallen en vermoord scliiijft Bonelli toe aan bet ruwe optreden van die menseben Een Franscli instructeur ging altoos met een zweep naar bet exerci tieterrein pour foncttor ces aauvages zooals bij I lohend zeide De Franseben spotten bovendien gemakkelijk met de godsdien stige gebruiken en opvattingen der Moeren Bon lli is overtuigd dat Frankrijk slechts een gunstige gelegenheid heeft afgewacht om bet oude plan de bezetting van Oudja en Tazza nit te voeren Ook de Frankf Ztg gelooft niet aan de waarheid van de geruchten dat Pruisen zijne plannen tot invoering van riviertollen zou opgegeven hebben De Pruisische regeering leeft immers van den beginne af aan geweten dat de rijksgrondwet en descbeepvaartakten voor Eyn en Elbe beletselen tegen de riviertollen waren en kan onmogelijk nu pas tot inzicht zijn gekomen Het zou daarom ijdel zijn zich aan de hoop over te geven dat Pruisen do tollen reeds zou prijsgegeven hebben Integendeel men werkt nu zoo goed als vroeger aan de verwezenlijking vSh het plan Misschien is er echter in zoover een wijziging in het standpunt van de Pruisische regeering gekomen dat Pruisen de noodzakelijkheid van een grondwetswijziging is gaan inzien en om die te verkrijgen zekere tegemoetkomingen zal doen De interpellatie over de riviertollen komt in den Epsdag na Paseben aan de orde en dan zal men wel nader vernemen of de rijksregeering zich door Pruisen op sleej touw beeft laten nemen dan wel dit vraagstuk uit een oogpunt vau het algemeene Dni tsche belang wil beoordeelen De meerderheid der Russifche Doema beeft opnieuw bewezen dat ziJ elk conflict met de regeering wenscht te vermijden waaruit deze a uilei ling zou kunnen patten om de Doema Ie ontbindi n De benoeming eener commissie dio hi I voorstel tot ophef flng van de velJknjgsradi n moet onderzoe l n is door de Doema met groote meerderkeid aangenomen maar bet voorstel dat die commissie biaaen 24 uur rapport moet uitbrengen is verworpen De qnaestie kan dus worden uitgesteld zoodat de Regeeiing gelegenheid heeft twee maanden na de bijeenkomst der Doema de veldkrijgsraden af te schaffen door geen voorstel tot handhaving in te dienen Der regeering kan dan niet het verwijt worden gemaakt dat z j dit deed onder pressie van bet parlement Hoe de Doema erover oordeelt is duidelijk genoeg zelfs leden dey rechterzijde zooals bisschop Jewloge veroordeelden volmondig de Instelling en den werkkring dier krijgsraden En Stolypin beloofde te zullen bevelen dat allen de ergste misdadigers in buitengewone gevallen voor de knigsraden zullen worden terechtgesteld Maar dit was de Doema nog niet voldoende ziJ wenscht die uitzonderings reeb spraak geheel en al te doen verdwyuen Een heftig debat wordt verwacht naar aanleiding van het voorstel der rechterzyde om openlgk de politieke moordon te veroordeelen De aiteiste linkerzijde is voornemens dit voorstel op heftige w jzo te bestrijden Het zal vau de bonding der K D partij afhangen of dit vooratol zal worden aangeno men in de eerste Doema weigerden de K D een dergelyk voorstel van Stacbowitsjgoed te keuren Wellicht vinden zü thanseen formule die hen veroorlooft de kool ende geit te sparen In de jVlaamsche Gazet leest men De Kamerleden E Waroqné en P Bobl hebbeu een wetsvoorstel ingediend dat strekt om aan alle nijverheids en landbouwwerklieden een rnstgeld toe te kennen van 360 fr s jaars alsmede hetzelfde pensioen te verleeuen aan alle werklieden geijoften door onbekwaamheid tot arbeiden i Het voorstel onderzoekt breedvoerig de op te lossen zaak en wijst de middelen van uitvoering aan Ziehier eenige beknopte mededeelingen daaromtrent Luidens do volksoptelling van 1900 zjjn er in t ryk 865 353 nijverheidswerklieden en 268 237 werkvrouwen In bet landbouwbedryf werken 192 012 mannen on 55 458 vrouwen wat samen uitgemaakt 1 057 000 mannen en 323 000 vrouwen Behahe voor de mijnwerkers in de diepte werkend die rusigold ontvangen op 60 jaar wordt het pensioen toegekend op 65 jaar Men beeft bejekend dat op bovenstaande cijfers voorgaande het aantal pensioengenieters zal bedragen 139 242 wat vermenigvuldigd met 360 bedrag van bet pensioen eene uitgave vergt jaarlgks van 50 millioen 127 120 fr Uil eene berekening bigkt dat bot aantal invaliden onbekwaam tot werken voor den ouderdom van 65 aar te hebben bereikt zou bedragen 12 167 wat X 300 = 4 millioen 380 120 frank uitmaakt Er moet dus eene som gevonden worden 55 millioen 507 240 frank Om die som te vinden wordt voorgesteld dat elke mykwerker 2 centimen daags zou storten de eigenaars der mijn evenveel voor eiken weikman en de staat 5 centimen per hoofd en per werkdag Andere werklieden zouden 5 centimen daags storten de werkgever insgelijks 5 centimen en de staat ook 5 centimen Derwyze geraaks men tot 55 millioen 968 000 frank De staat zou moeten tusschenkomen voor 19 millioen 320 000 de werkgevers voor 18 miliioen 319 000 fr en de werklieden voor 18 millioen Het aandeel van den staat zou vergaard wolden mbt eene belasting te beffen van 1 p b op de schuldbrieven en aandeelen en de rentebrieven van den staat het recht van 0 50 per duizend op de beursverhandelingen en eene verbooging van de rechten op den alcohol Voor de werklieden zou de storting verplichtend gemaakt worden vanaf 15 jaar Aldus biedt men zich het voorstel Warocqué en Boel aan De moeilijkheden tot verwezenlijking zijn niet van dien aard om de indieners af te schrikken en van werkliedenzijde zal een ieder met vreugde 5 centimen daags storten om op 65 jaar een pensioen van 360 fr to genieten Verspreide Berichten Fbahkeijk In Cherbourg is men een weinig vertoornd over een daad van den minister van marine Nu de marine geestelijken zijn afgeschaft zullen een aantal voorwerpen bij den eeredienst gebruikt publiek worden geveild De voorwerpen monstranzen wierooklaiiipsn doopbekkens enz behoorden tot de bij het marinehospilaal staande kapel Einde Mei komt koning Hakon naar Parjjs zooals gezegd in Juli wordt daar de koning van Denemarken verwacht de koning van Servië komt als by by den czaar op visite is geweest ook even by Falllères aanwippen en eindeiyk zal de koning van Siam die reeds uit Bangkok vertrokken is Franscb grondgebied betreden DOITSOBLAITD Hoewel er nog ruim 200 schepen in de Hamburgscbe haven ongelosi liggen heelt bet er allen schijn van dat de patroons het zullen winnen In den strijd om nachtarbeid want van lieverlede worden de open plaalseii door arbeiders van buiten Hamburg ingenomen Het is vanzelf nu zoo rustig niet meer botsingen met de politie komen herhaaldelijk voor ESGÜLAND Het Lagerhuis is gisteren met Paaschvac intio uiteengegaan tot 8 April De zelfverloocheningsweek van het Heilsleger heeft opgebracht 850 000 gulden AZIB A Te Sabzevar in Perzië is een opfo igebeweging ntgebroken tegen de Eussen Hoor het Enssiscb cojisuluat te Mesjed is ween ambtenaar met een afdealiog Kozakken £ ar die plaats gezonden De Perzische auloriteïen doen alle moeite om den opstand te qifferdrukkep F Hier en daar moet er in de door jon gersnood geteisterde districten vaq CBin menschenvleesch gegeten worden i AUERIKA I Er zyn in de Panam istreok thans SHOOO man werkzaam aan het Kanaal Etflzal ongeveer 110 millioen kubieke meter Mond uitgegraven moeten worden U 1 Bi Aan boord van het oorlojjsschip iVeriïbut is een matroos gevonden die blelk ieedmeisje te z n j Montfoort en Gouda r Menigeen lydt aan de nieren en aan piJn in den rug doch het A aerflaand6 bericht bevestigt onze meeiiiiigjllÉ hier kortby oen geneesmiddel daarvoèr bestaat dat met succes aangewend wordt+j De heer W RoozOnbèjom wonende Verlengde Hoogstraat A 53 la Montfoort mêl t ons Vanaf het oogenblik dat ik begonnen ben met Foster s Eiigpijrt Nieren Pillen is het mij mogen gelukliem verlichtingjte bekomer in mgn nierziekte waar ik de laatste twaalf maanden erg veel last van had Voornameiyk openbaarde deze zich in een hevige pyn in den rug en in de lendenen die mij geen oogenblik mot rust liet s nachts kon ik er niet rustig Van slapen en wanneer ik s morgens opstond was ik alljd erg vermoeid Ik had ook veel last van duizelingen en benauwdheden de urine kwam branderig en was veelal beslagen en als gevolg mijner ziekte was ik reeds meermalen gedwongen myn werk geheel en al neer te leggen Toen ik vernam dat zooveel menschen waarby zich dezelfde kenteeke ien hadden voorgedaan door üw pillen genezen werden wenschte ik er ook gebruik van te maken Ik kan niet anders zeggen dan dal ze een gunstige uitwerking bj mü gehad hebben na bet eerste doosje was de pyn reeds beduidend minder terwyi ik na drie doezen weinig of niets meer van myn vroegere ellende kon bespeuren Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Indien gy op de een of andere wgze lydt aan de nieren loopt gy gevaar een ontsteking aan de nieren te bekomen steenen in de blaas waterzucht suikerziekte enz want aangetaste nieren genezen nooit van zelf j indien men ze verwaarloost en zonder bnip laat is bet einde noodlottig Verzeker O dat men ü de échte Foster s Eugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die de heer Eoozenboom gehad heeft Wg waarschuwen tegen namaak en maken keepers er op attent dat op iedere doos de bandteekening van James Foster voorkomt Zy zyn te Gouda verkrygbaar bg de hoeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen ADVËÏITEl TIEN Voor de vele faartelgke bigkeu van deelname ondervonden bij het overiyden van onze geliefde Dochter Zuster Behawdtaster en Tante betuigen wg hierbg aan allen omen dank Nanunê de famiUé C G LANGEEAAE 30 Maart 1907 A het andere is n maak Op de roode doos waarin de Bchle Kinadruppels van Dr DE VEU verkocht worden ttaat nieta mdert dan Victoria Water icregelde aanvoer AanbeveleniJ iFirmaHerman Zoon Openbare Vrij4lig9 Verkoopmg Ï Capellé a d IJsel lotarls J ƒ is voornemenl om op WOENSDAG o AFBIL 1907 v m U uur in h tKoffie La van den beer VAN DEN AKKEE a h Kralinglbe Veer in ééne ziWing bg veiling en f8l ïon er e hoogi pabl ek te t Tm fiOEö oNOBBèw im T f Perc aande op Erf en Gn I met Onderhuis deü Hoogèn SchielandBcben Èecdgk binnen dgks in Keetbn teJCapelle Vd l Tael get A 126 Mto der gischikt ki or u tnM huf i I i f jl Perc 2 grapetol ijlaiii5teii l e Boonigaaril met daarip staanf Schuur tel Kiin als voren bS hoefslagpSal 11 f Iff n MUt VOO 1502 M uUmu eind bouwterrein Ij Aanvaarding hetJhuU p Jum 1907 de grond biJ de betaling d r kooppenningenop 24 April 1907 i Ta bezichtigen de 3 laatste werkdagen TÖér de verkooping van 10 12 en 2 4 uur en op den dag van en vóór de veiling op aanvrage bg den eigenaar den heer H JONGSTE InmtddeU uit de hand te koop Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MOHTIJS voornoemd aan den Kleiweg E 21 te Goud a Openbare Vriiwillige Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MüNTIJN resideerende te Gouda zal op M a a n d a g 22 A p r i I 1907 s voorm 11 nnr in het koffiehuis HETSCHAAKBOED aan den Kleiweg aldaar publiek vriUn en verkoopen Perc 1 Een enkele jaren geleden nieuw gebouwd WIKKELHUIS met afzonderlgke BOVENWONING en ERF in den Lange Groenendaal I nos 118 en 118a te Gouda Het pand bevat beneden winkel 3 kamers en kenken en boven 3 kamers alkoof kenken en zolder met slaapkamer en is Tourzieo van gas en waterleiding Verhuurd beneden voor f 6 en boven voor 1 3 25 per veek p rc 2 Een Woonlmis met BOVENWONING met ERF en TUIN Achter de Visehmarkt I no 132 te Gouda Het pand bevat beneden 3 kamers enkenken en boven 2 kamers keaken enzolder en is voorzien van gas en waterleiding Verhuurd beneden voor 1 2 25 en boven voor 1 175 per week Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op Maandag 13 Mei 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 9 12 en van 2 4 nar en s morgens vóór de veiling Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wjk E no 21 te Gouda Broeder bï bUietten BoeM fe te Re euwijk Notaris i MONÏIJN te Gouda zal op WOENSDAG 34 APRTL 1907 s morgens nnr aan de Bo wmanswoning E 101 bewoond door den hoer P HOI GENDOOEN in s öravenbroek te Eeenwgk om contant geld publiek verknopen i f 14 stuks uitmuntend Hoorovee gekalfd hebbenfle op één na oenige Fokkalveren voorts Üouwen Melkgereedschjap w 0 2 EIKEN SCHOUWEN en eenig HUISRAAD Des morgens vóér d verknoping algennmmord te bezichtigen OpenbareJVerkóoping De Notaris H GpOENENDAAL Ie Oouda j is voornemens op MAANDAG 15 APEIL J907 des voormiddags 1 nuf in het Hót l Dk Zalm aan d Markt te iSo ip h t openbaar in éi uHUng te veilen verkoopen j A i Ein gold nn porbondln HEEEENHUll et ERF en GJEOOTtPj ffiN aan tabelfcstrafit te Gouda Wi k Q no 26Sj d sktie Hi 899 grootj urem centi8rert j No 2 Een S goed onderbonden H EEENHUIS jt EEF en ÖEOOTËN TüttJ naast heï iïrige perceel wgk Q n 26 kad sectie no 898 groot 1 are 80 centiaren V e r h u n r d an den peer dr E A M STAVENISSE DE BEAII voor f 500 per jaar tot 1 Mei 1909 Beide huizen uitzicht ebbende op het Van Bergen IJzendoornp k bevatten hemden voorkamer en j uile met serre kantoor Jopkamer en keueen met kelder on boven 4 kamers en zolder met badkamer en dienstbodenkamer No 3 Een goed onderbonden HEEEENHUIS met EEF en OROOTEN TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wyk H no 90 kad sectie B no 643 groot 3 aren 30 centiaren met het mede gebruik van don gang kad sectie B no 641 groot 60 centiaren Het buis bevat beneden marmeren gang met vestibule voorkamer en suite tuinkamer kenken met Schuurtje en kelder en boven groote voorkamer tnsschenkamer twee achterkamers en daarboven zolder met dienstbodenkamer No 4 Een HUIS met WEEKPLAATS en EEF aan den Eozendaal te Oouda wgk M no 20 kad Sectie C no 2059 groot 1 are 16 centiaren De nos 1 2 en 3 zgn allen voorzien van gas en waterleiding vele kasten en andere gerieielgkheden De perceelen zgn te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen de nos 1 ec 2 op 1 Mei 1907 en de nos 3 en 4 op 15 Juni 1907 of vroeger Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 on van 2 4 uur en op den dag dor verkooping van 9 11 uur de nos 1 3 mits vooraf belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris GROENENDAAL te Gouda HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Eenken drooge Kelder flinke TuinVoorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 VAN BlOMMLSTLINb IMHT ON SCHADELIJK Bil onderhandsche acte geteekend den 27 MAART 1907 is tqsschen C WITTE VAN DE VELDE en E HALEWIJN bestaande vennootschap onder de firma VAN DE VELDE EN HALEWUN tot het aitoetenen van den wgnbandel en aanverwante zaken met ingang van den len JANUAEI 1907 ONTBONDEN De liquidatie geschiedt door de beide venDooten gezamelgk j Namens partijen l Mr M M SCHIM VAN D E LOEFF Bg onder liandJche acte geteekend denj 27 Maart 190 ia jloor E HALEWIJN H GF W VAN DE VELDE wgnhandela ars te Gouda met N li aangegaan eene velinkiotsebap vah koophandel cpder de firma ïiBIlDIiiBMII gevestigjl tè Gouda De bide eerstgenoemden treden op als beheerenle venbooten N N als vennoot by wgze iwi geldschietjng De Ivennootschhp h ee tt ten doel het itooiMii enterkonpeH van a en aiiAeré JAranken en voorts alles wat tuit den irandel in wgnen en andere dranken gerekend kan worden te behooren in l den éeest ttitgebreiden zin en het vsrrichteli van daden van koophandel daafop betrekking hebbende Dy vennootschap Wordt aangegaan voor onb ièaalden tyd en wordt geacht te yn aangevangen met li Januari j907 Z i hl ten allen tijde opzegbaar mits zulks schfilflUyk geschiedt op een termgu van zes maapden Markt 60 Elk der bAeerende vennooten heeft bet recht derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden evenwel zal voor handelingen of contracten de waarde van f 1000 te boven gaande de handteekeniug van beide vennooten benoodigd zyn Hetzelfde wordt veroiscbt voor het haren verhuren koopen verkoopen of bezwaren in den rnimsten zin van onroerende goederen het acceptoeren van wissels het teekenen van promessen of orderbiljetten en het aangaan van borgtochtenNamens partgen Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF 5 cent KENNISGEVING Ondergeteekende geeft hiermede kennis dat op heden 31 Uaart de gebeele nitvoering en bedlening de STALHOUDEBIJ betreUende wordt opgeheven De nog in omloop zgnde Couponboekjes worden tot den laten Mei a s terugbetaald A angmomm bestellingen worden nog uitgevoerd Hoogachtend J il IfOTB B De verkooping van don INVENTJRIS blgft bepaald op DÏNSDAG 2 aIeIL a s Ïelephoonnet Goüda Aangesloten lor tol 0 103 J A VAN EIJN VANALKEMADE Crabeth straat 210 I I Ma kt 66 en 67 I 1 Ofitvangeii HÉT NIEUWSTE IN leeren Dassen j GEOOTB VOORRAAD fronts Boordea en Manchetten Solide Goederen Lag e Pr jzen zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n olieverf geacMMerAe PorIrelleu l eiutare Hogtterl Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereikeii Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOABBJ Ji Co Agent voor GOUDA GOUDA Firma A QOANT Knnsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn