Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1907

Maandag eii Dinsdag I en 8 April 1007 45ste Jaars ang o 10396 mimm mum ISieuwS en Advertentieblad i or Gouda en Omstreken TelefMii 1o Sfl ADVERTENTIEN worden gepliatat van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild Telelom So 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Grootst Speciaalhuis voor HEEREN en KINDERKLEEDING Alle Afdeeliiigen bevatten de grootst mogelijke sorleering in alle prijzen COLBERT COSTUIJMS in diverse Fantasie Stoffen f 4 75 f 5 25 f 6 f 6 75 f 7 50 f 8 50 f 10 f 11 50 f 13 60 t 15 COLBERT COSTÜÜMS in de nieuwste Schotsche Patronen prima afwerking f 16 50 f 18 f 19 50 f 22 50 f 25 f 27 f 29 50 f 32 JONGEHKEREN C08TÜUMS met korte en lange broek Enorme borteering vanaf f 3 50 tot f 19 De Afdeeling K1 ÜERKLEED1NG biedt eene overstelpende keure in de nieuwste stoffen en modellen vanaf f 0 90 tot f 16 De vervaardiging der Kleedingstukken geschiedt in volmaakt Nieuwen Stijl en onder volledige garantie Soliditeit der stoffen en afwerking der Kleedingstukken in aanmerking genomen zijn onze prijzen beslist de laagste De lagazijnen zijn den l n PaascMag gesloten 2 ® PaascMag geopend van 9 tot 1 nur NOTAEIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA zal op WOENSDAG 3 APRIL 1907 des v66rmiddag8 ten tt nre in het Gebouw der KOOMSCH KATHOLIEKE LEESVEREENIGING aan de Westhaven aldaar In het openbaar verkoojten No8 1 n BE STOOUBIEESEAIJ pnaamiiilieTSPRmDEPAARDi aan het Jaagpad Wijk Q Noa 46 eu 47 te Gonda gnnitig gelegen op den hoek van de Goowe eu de Nieuwe Taart en bestaande Uit Woonhuis Wasacherij werkplaats en Bleekveld groot 30 Aren 70 Centiaren Te veilen ia 17 perceelen waaronder 15 perceelen Bouwterrein zooals die zgn uitgemeten en algepaald No8 18 en 19 Een Woonhuis en ERF aan de Smalle Zpe van de Karnemelksloot Wijk R No 520 te öoada met Tuin Schuur of Werkplaats en Bergplaatsje groot 4 Aren 68 Centiaren Te veilen in twee perceelen No 20 Een Woonhuis waarin Tapperij en Erf aan de Wachtelstraat te Gouda Wijk P No 187 groot 17 Centiaren No 21 Ken WOONHUIS en ERF met GROND Q no 104 aan de Van StrSenstraat te Gouda En No 22 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwehaven te Gonda N no 171 groot 55 Centiaren met medegebruik van den daarnaast liggenden gemeenen Gang De perceelen zjjn te aanvaarden bö de betaling der kooppenningen op den 2en Mei 1907 Te bezichtigen 3 werkdagen v66r den erkoopdag van 9 2 en 2 4 ure en op dien dag van 9 11 nre Nadere inliohtiogen gealt voornoemdj Notaris makktlykit yoctimlddtl voor He rts ta vooral duiiHtnKiDdflnclxMowtrk I U de Appratuw nu C M Miltor k Ca f Swlll B lrth tr l4 Menl tmo Sh Of naam ni fabrlekuntrlc irbntw IJ t HMMUn i H lr Stoombootreederij Je IJssel Ecrile en Tweede van GOUDA naar ROTTERDAM 7 uur v ra en 5 uur n m van ROTTERDAM naar GOUDA 7 uur v m en 5 uur n m Aanvang Zomerdienst 2 Aprit Zie dienstreg eling en i krijgbaar aan de Kantoren der Reederij DE DIRECTIE EXPOSITIE TAFIJTHA AZUN GoiweCM Aanbevelend Firma B DE JONG Alsmede de Mouveaolé s Plateelbakkerti ZÏÏID ÏÏOLLAro Hoek Heerenstr EOTTERDAl ZWOLLE APKLIIOORIV HAMPEN TOONEELÜITTOEmS ten bate van ARMERMRG Zaterdag 6 April 1907 Sociëteit ONS GENOEGEN GROOTE STADSLÜCHT Blfspel in 4 bedrijven van BLÜMENTHAL en KADELBERG Sanvaag 8 uur Toegangabewözen voor leden 4 l 0 9 niet leden f 1 verkrygbaar bd den heer J DE VEN Wpstraat Plaatsbespreking van Dinsdag 2 April t bS den heer HOFFMAN Soc O G Verkrggbaar in flesschen SO ets Ttl et en f l SS bij H H Apothekers en Drogist Let op het merk AHKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bfl O LütJEE Apotheker Markt en bij WOLFF A Co AVesthaven 118 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHBNTfiN in elke stijl van de eerste fabrieken tegeu concurreerende prijzen AïDieggef van Gas Walw Spreek Blur eo Electriselie geleidingen Wie van goed licht houdt wonde zich naar het Qoudêch rerliohting lllagaxljn DE AVOUDSTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Gonda Druk van A BRIDKUAN 4 Zx ê TWKED E BLAO Gemengde Berichten Ik een breedvoerig ingezondeu stuk in het HM bespreekt mr J A van Hamel het fongènskosthuis van de glasIabriek Eegout te Maastricht en deelt daarin mede omtrent den man die aan het hoofd daaivan geplaaist is j V Tegen dezen den abbé 8 zoo deeti hg mode zijn te Parijs in de jaren 1906 en 1907 twéé gerechtelBke vervolgingen aanhangiggemaakt éèee als zoude hy door hem geplaatste kinderen hebbon gedekt met valsche documenten welke op hen geene betrekking hadden éêne als zoude hü kinderen hebben geplaatst buiten weten van hunne onders Het is de Parösche rechter van instrnctie Andfé vervolgt mr van Hamel die mij dit desftvraagd schreef Hjj zelf voerde bet ondirzoek in die zaken en laat volgen de berichten in den Matin over deze veriplgingen zBn In t algemeen jnist tk had namelgk in den Matin gelezen dat de abbé S onder voorspiegeling van plaatsing in boerengezinnen placement familial onvermogende ouders bewoog hem hotttle kinderen af te staan iat bij ze dan echter aan fabrikanten Ieï de met melke hg in geregelde verbinding stond tot het leveren van ongeschoolde werlilui dat hij als de kinderen nog beneden den wetteltjken leeftp waren ze van valsche namen en akten voorzag dat hij dè kinderen onder onware voorstellingen bij sprak van ambachtsscholen enz van de straat liet medetroooen en naar de fabrieken bracht Te vinden ii den Matin van 28 Juli 29 Juli 1 Aug en 3 Aug 1906 Daar ik wéét dat de Matin een aardig maar ophakierig blad is heb ik getwijfeld en gevrallgd Sinds dien is mjjn twijfel opgeheven Eindelijk schrjft nog de rechter van instmctit De rechtsvervolgingen zijn nog steeds aanhangig Dit beduidt in goed dietsch het heerschap is uit Frankrók ervan door gegaan toen t hem begon te branden aan de schenen Hü is gedagvaard weggebleven en verzuimde zicb te zuiveren HiJ gaif integendeel de directie van l oeuve de placement familial op en vertrok waarheen vraagt het den hee Regout directenr van de fabriek De Sphinx te Maastricht verantwoordelijk houder van een kosthuis van 120 in zijn fabriek werkende jongens Het benieuwt mg vraagt de schrgver nog of één Nederlander ook eenig Nederlandsch fabrikant in zijn hart het Maastrichter stelsel kan billijken Het ontbeert eiken grond waarop men ten onzent lijden mag dat een menschelgk wezen wordt gekazerneerd Hij is onnationaal antinationaal en t jongenskosthois van Regent is een smartelijk verschijnsel in ons land Treft men hét buitenslands algemeen aan dan ziJn vg viór niet achter bjj het bnitenlandl En hü eindigt met de verklaring d it het ding in zijn diepste wezen verkeerd ia in ziJn doel De heer Eegout bedenke dat men o k kan zeggen het doel ontheiligt de middelen Evenmin als zich een ridderzwaard tot ploeggzer gebruiken laat deugt een jougensgesticht ten behoeve van een fabriek Meii ttiHdt aan de N R Ct Er komt eed tweede oplaag van de de RuiJterzegalB Zii zgn gelijk aan de reeds Bitg g tene Mén siürijtt uit SIttard De deuhandelaar P Kitiii die M ahdagnaniodag bfj het berijden van ponies kwam t Tallen en een alag van t paard ODtrigg Il giittrmiddtg re di au da ge volgen overleden zonder tot bewustzijn te ziJn gekomen Eveneens overleed de bierbrouwersknecht Andrée die bg bet neerlaten van vaten in een kelder zwaar gewond werd Men meldt uit Amersfoort Driesman de tweede verdachte in zake den moord in November op den spoorwegarbeider Drost alhier gepleegd is gisteren ook door de Utrechtsche rechtbank uit de voorloopige hechtenis ontslagen Het scbijnt dns dat er geen licht zal komen in deze duistere zaak Er is besloten een tweetal politieschepen in de vaart te brengen ten einde de talrgke diefstallen die er van de schepen op de Maas te Rotterdam plaats hebben tegen te gaan luder schip zal bemand worden door zes politie beambten Door de Nederlandsche Weerbaarbeids vereeniging worden op 2 3 en 4 April velddienstoefeningen gehouden met inkwar tiering te Vinkeveen en Hilversum Hieraan nemen deel de afdeelingen Amsterdam Haarlem Leiden den Haag Delft Rotterdam Gouda Hilversum Arnhem en Zetten Met de leiding belast de res le Iuit J W Klein van het 7o reg irfanterie kommandant van het korps Men meldt uit Baarn Op den straatweg naar Soestdijk kwam gistermiddag de automobiel H 168 van de Haagsche Aotomobiel Maatschappij hierheen rgdende in botsing met een motorrgwiel met voorspanwagen komende van Amsterdam De bestuurder van dit laatste de heer A Coronel van Arasterdam brak de linkerarm De heer Miranda nit Londen die in den voorspanwagen zat bekwam ernstige hoofdwonden De motor is geheel vernield de auto werd beschadigd doch de inzittenden kregen geen letsel Men meldt uit Amsterdam Naar men zich herinneren zal weigerde de Vereeniging van werkgevers op Scheepvaartgebied dezer dagen in te gaan op het verzoek der bootwerkersvereeniging Recht en Plicht om de 50 slachtoffers van de laatste staking aan de Oceaan weder in het bezit te stellen van hunne werkboekjes Echter verklaarde zjj zich ter leniging van den nood der mannen en hunne huisgezinnen bereid f 800 beschikbaar te stellen Gisteravond werd in eene gecombineerde besturenvergadering van zeven havenarbeiders organisaties over dit aanbod gesproken Eenparig verklaarden de hestoren van dordeel te zgn dat op een dergelijk voorstel Diet moét i ordon ingegaan Verder nitten zg als hun meening dat de straf der uiteëtiotenen reeds zwaar genoeg ia Nimmer znlHii de heStliren kunnen goedkeuren dat dez ttJ Deiuh geheel nit het bedrijf worden j ezet Ten sterkste protesteeren zij tegeil eén dergeipe handelwijze der patroons De beslissing over het aanbod der patroons zal tbinsscbeu aan de slachtoffers zelven wordèfi d ergtlaten Uit Amerika wordt bericht dat overeenlgen tt d een vijftig Amerikanen Inet hun autos naar Europa zullen komen om door een reeks groote tochten nit te maken elk type van wagen t meest geschikt is voor Ënropa s wegen Aan wedatrgden zullen zü niet deelnemen DeEuropeescbeauto industrie ondervindt misschien nog wel eens de gevolgen van deze terreinverkenning Te Berlijn Worden de laatste dagen herhaaldelijk kleine Russische meisjes opgepakt die zakkenrollen Z beweren allen dal zjj door een vreemde man meegenomen zijn naar Berlijn en daar aan haar lot overgelaten Een had f 180 by zich Osgeldk te Zathdalli Te Zaandam is bit bat nterlatra van acn baicnlabrng door een onbevoegde de ketting gebroken waardoor de brng tegen 8 personen sloeg die bewliteloos neervielen Een knaap van 10 jaar K Kat werd doodelijk getroffen Gisterenmorgen ruim elf uur boorde de dienstmaagd van den coiffeur Holm op het Rokin te Amsterdam een knal komende uit de kamer van den commensaal n 27jarigen makelaar Zü ging hevig verschrikt den bediende roepon die den commensaal nog te bed vond liggen het hoofd en bovenlgf geheel in dekens gewikkeld en een rockende pistool in de hand Naar het Binnengasthuis per brancard vervoerd gelukte het den kogel uit den mond te verwgder n De man leeft no docb veel hoop op herstel is er niet Te Egmond aan Zee is men tegenwoordig om de hevige zandverstoiringen tegen te gaan druk bezig om de vlakke duinen met helm te beplanten Verschillende stukken duingrond o n het afgezande terrein van de Holiandscbe Spoorwegmaatschappg het bouirterrein ten noorden van den straatweg in igendom aan de Gebra Ghlcher te Hilvertum en te s Qravenbage zgn reeds beplant De boet wordt vastgesteld met helm van de Haatschappg Zeebad eu in de omgeving van de nieuw in aanbouw zijnde vacantiekolonie De helm voor de MaatschappgZee bad ia welwillend afgestaan door jhr W Six uit h Gravenland Het werk wordt uitgevoerd door tien man onder toezicht van den heer G Snoeka pro vinciaal duin opzichter Men meldt uit Almelo Donderdagavond werd alhier een vergaderiog gehouden van besturen van verschillende arbeidersorganisaties met de besturen der bonwvakpatroons om te pbgen in zake de loonkwestie tot een goed resultaat te komen Het gecombineerd bestuur der bouwvakorgauisaties verklaarde dat de bouwvakarbeiders hun eisch 2 cent loonsverbooging met ingang van 1 April hadden gewgzigd en thans vroegen 1 cent met 1 April en 1 cent met ingang van 1 Juli a B De patroons boden als uiterste concessie een loonsverbooging aan van 1 cent met 1 April en van weer 1 cent met ingang van 1 Januari 1908 zoodat men niet tot overeenstemming kwam Men vreest algemeen dat het den 2den April a 8 tot een werkstaking zal komen Op nadrnkkelgk verzoek van koning Edward van Biarritz uit hebben twintig officieren en honderd minderen van de Russisclie oorlogsschepen die nu te Portsmouth liggen gisteren een bezoek gebracbt aan Londen waar hun een luncb en een voorstelling in het Hippodrome werden aangeboden in den namiddag en een dinor en een voorstelling in het Aljiambra In den avond Met het fraaie weder der laatste week kreeg de politie van het Gevers Deynootplein te Scheveningen klachten dat een troepje jongens er een spelletje van maakte het circus aldaar te beklimmen tot aan den nok van den koepel wat een gevaarlüke liefhebberü is Tot dusver gelukte t niet ze te snappen daar ze als katten zoo vlug bü bet naderen der politie verdwenen Gisteravond ging t niet zoo glad en een vgf zestal viel bg het afdalen in handen der agenten Aan het pesthuis ontvingen ze een flinke berisping en werden vervolgens onder politiegelolde naar hun ouders gebracht De jongens noemden de klauterij een De Bnyterspel waarbj bet er om ging wie teerst den nok zon hebben bereikt van waar zü ook naar hun opgave een prachtig uitzicht badden D door de Belgische rechterlükri macht benoemd loheikundigen belast met een ingaand onderzoek naar de doodsoorzaak van den Rossischen onderdaan Tscberniak en enkele andere passagiers van de stoomboot tnsschen Malmd en Antwerpen hebben tal van proeven genomen maar tot een bepaald resultaat zgn zü niet gekomen al bigven zg dan ook bü de meening dat de doodsoorzaak een of ander gas is geweest Aan een misdadigen toeleg van den kant der Russische politie wordt niet gedacht door de Belgische jusiitie men meent namelük de zekerheid te hebben dat er niemand aan boord was die tot die politie in eenig verband stond De autoriteiten te Boekarest hebben mededeéling ontvangen dat vierduizend boeren optrekken in de richting van Boekarest onderweg de gezaghebbers gevangen nemend en de telegraafdraden afsngdend De troepen aan de ingangen der stad opgesteld zullen na een sommatie van de Wapens gebruik maken het garnizoen ia geconsigneerd bezettingen der torten Üo versterkt en bet koninkiük palels staat onder militaire bewaking In Moldavié keert de rust langtamerhaad terug doch in Walacbüe hebben zich weder ongeregeldheden van enistigen aard voorgedaan In den gemeenterdad van de Hongtarsche hoofdstad Boedapest is door het raadslid Pasica een voorstel ingediend den Raad verzoekende uit naam van de gefaeele menscbbeid te prutesteeren tegen de afgrüaelgka gruweldaden die in Roemenie tegen hnlpeloOze burgers vrouwen en kinderen worden bedreven en tegen het leven en den eigendom van Hongaarsche staatsburgers en tevaat om de Hongaarsche regeering te verzoeken maatregelen te nemen tot bescherming der in Roemenië wonende Hongaren en tot onderdrnkking van den toestand van regeeringloosheid die evenals in 1848 gemakkelük zich over de Hongaarsche grenzen zon kannen aitbreiden en de tot bloedvergieten en plunderen geneigde elementen der bevolking aanleiding zou kunnen geven bet voorbeeld der Roemenen te volgen Ons is gevraagd geworden door den ChefSecretaris van het Leger des Hells om de aandacht onzer lezers te vestigen op het feit dat hun Jaarlüksche Zelfverloocheoings Aanvrage zal worden gebonden van den 3drn tot den 16den April teneinde gelden bgeen te brengen voor de In eu Uitwendige Zeiidiog Het werk van het Leger des Hells In Ons land zoowel als in bjjna alle doelen der wereld wordt tbnns gunstig beoordeeld door alle klassen De tyd heeft bewezen dat de energieke William Booth en zün medewerkers Koede vrienden zgu van de armen en bulpbeboevenden en menseben van alle secteu nationaliteiten en standen hebben hun steun aan dit werk gegeven Wg laten bieronder eenige cijfers volgen waaruit men zich eenigszins een denkbeeld kan vormen van de uitgebreidheid en verscheidenheid van den I arbeid van bet Leger des Hells iu alle doelen dét wereld Wg weten iets af van hetgeen het Leger beeft gedaan in ons eigen land en JKpt het volste vertrouwen brengen wy daarOm deze Aanvrage onder de aandacht van onze lezers STATISTIEK Het Leger des Heils werkt daarom thans in 53 Landen en Koloniën predikt het Evangelie in 30 verschillende talen heeft 7646 korpsen en buitenposten 756 maatschappelgke inrichtingen 491 dagscholen 15 militaire tehuizen 15039 officieren en kadelten 5073 employees 19649 muzikanten 937T korpskadetten en geeft 66 verschillende tüdschriften uit met een oplage van 963370 per nummer HikiSTKiOHT De landbouwtentoonstelling van de afd Haastrecht en Omstreken van de HolUnlsche Maatscbappü van Landbouw is nu vastgesteld op 11 Sept a s en de daaraan verbonden verloting op 25 Sept d a T m