Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1907

Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsDule een raiine sorleering voor bet knitmen in het Noord Brabanlsch Schoeo eo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Woensdag 3 April 1007 No 10397 45s e Jaargang mmm mum DiieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TeletO n No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFOENTEN Td i0M Xo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Stadsnieuws GOUDA 30 Maart 1907 De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier vestigt de aandacht op de tentoonstelling van Zaid Alrikaansche prodncten welke tot 8 April aanstaande te Amsterdam gebonden wordt Een bezoek aan die tentoonstelling stelt ider in staal te beoordeelen wat aldaar voor handel en nijverheid voor ona vaderland practische beteekenis heelt Gelijk bekend verondersteld mag worden is et te Pretoria in September van het vorig jaar een Nederlandsche Kamer van Koophandel opgericht Oelgk nit het inkomen van velerlei vragen op allerlei gebied is gebleken voorziet de Kamer in een werkelijke behoefte Om echter nog meer aan hare bestemming te kannen beantwoorden wcnscbt zijeenzoo volledig mogelijke monsterkamer samen te stellen De Kamer van Koophandel alhier het groote nnt van een dergelijke monsterkamer beamende is gaarne bereid hare bemiddeling te geven voor hen die genegen mochten zijn aan de Kamer te Pretoria de noodige monsters al te staan Uisterenavond tntschen zeven en hall acht nnr heelt men nit een poort op de Kleiweg een flets ontvreemd dit is in korten tjjd reeds de vierde tiets die ontvreemd is doordat zü onbeheerd laifgs den weg werden gezet Hedenmiddag ten ongeveer hall twee is het treinenverkeer over de Uonwebrng drie kwartier verstoord geweest daar genoemde brng was aangevaren Maandag a s is bet 20 jaar geleden dat de heer Print van Doesbargh als directeur van de toen aan de gemeente overgegane guilabriek werd benoemd Donderdag ilaagde te s Qravenhage voor het examen unttige handwerken de dames E M Blok te Woerden en A C Koeman te Haastrecht ti a s c o n t r 61 e 29 Maart 1907 6 nar namiddag Drak 11 m M LicUkracht U 78 Knarsen D aldaaling Nienwerkerk a d IJsel Capdle a d XJsel en Omstreken van de HollandHche Maatschappij van Landbonw telt thans 96 leden Het bostanr bestaat nit de heeren A C Koolmees Nieawerkerk a d IJsel voorzitter i K Preuyt Zevenhaizen M Molenaar H C Van Leenwen beiden te Nieawerkerk a d IJsel en J Nell en A L Hardijzer beiden te Capelle a d IJsel allen bestnarsleden en A Fgan te Nieawerkerk a i IJsel secretarispenningmeester Bij de te Waddingsveen gebonden aanbesteding voor bet maken van een kap op de Qraanmaalderij en het daarnaast boaweo van een molenaarswoning was ingeschreven als volgt J de Oroot öoada 16789 8 Karreman Waddingsveen 1 6689 B Donker Zevenhuizen 1 6490 C Tol en Co 16320 A H V d Sterre 1 6050 A van Vliet Waddingsvew 1 5999 ZxvsxHDiIsN 27 Maart De heden alhier gehouden uitvoering voor de donateurs van hot lanlarekorps De Kleine T orapotter was maar matig bezet wat wel jammer was daar de mniiekstnkken goed uitgevoerd werden Na de pauze werden duetten coDpletton en een blijspel lieen me je kamer opgevoerd die leer in den smaak vielen PoLSBROXK J l Maandag was de heer v E alhier met zijn echtgenoote op weg naar Oonda toen te Vliet zijn voor een tweewielig rijtuig gespsrnneu paard struikelde en tegen den grond sloeg De inzittenden werden nit het rijtuig geslingerd doch kwamen er wonder genoeg zonder eenig letsel at de hit had echter zijn voorpooten ontveld en t rijtuig wss deerlijk gehavend en der boomen o a was letterlijk doormidden Het rijtnig w É r sclinit naar Haastrecht hot paard Joïr fletsrijder naar huis gebracht n het echtpaar vervolgde lijne reis per huurrijtnig BEURS VAN EOTTESDAM li K H KWOENSDAG 13 FEBR Staat9te9ntn jen PoETUfliL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 KnsuHD Xwang Dombr Obll f gatien 4 96 Auï Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLuaBu Qeconsolideerde Bni tenlandsche Scbnid Recepis L 100 IV 24V Hypothtlk BankenAandb idem idem 4 90 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb atrechtsc e Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algera Groninger ScheepsHypb 4 100 1 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 Bewijzen van Deelger Northw i Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99V Frtmüleeninqtn bii QiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divenen Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaarlr MaaUehappijen Pand Holland Gull Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pnndb O Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoonoegUeningen Itiuk Oblig Zuid Italiaanscbe Sp w lMj A 367 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Goitomes talll Dr en RegeDmaotels PosterUen en Telegraphic Benoemd 16 Maart tot klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse de tgdelijke klerk M H Linthont 1 April tot brievengaarster te Oostwold Westerkwartier mejullrouw S A Koops tot brlavengaarder te Bede A D Je Bruickere 16 April tot ingenieur der telegrafie de adspir ingenieur CR H Arntzenius Verplaatst 1 April de commiezen der posteryen en telegrafie 4e klasse K T IJkema van Amsterdam postkantoor naar Groningen telegraafkantoor en B van de Poll van Rotterdam telegraalkantoor naar Amsterdam postkantoor de klerk der pos terijen en telegrafie 2e klasse A Kuipers van Amsterdam telegraalkantoor paar Bronkelen 16 April de klerken der posterijen en telegrafie 2e klasse H Hazelhof van Hoogezand naar Veendam en W L Oling van Veendam naar Hoogezand 1 Mei de klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse J Klniver van Hattem naar Voorburg onder intrekking zijner verplaatsing naar Rotterdam telegraalkantoor de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse A O J Castelein van Voorburg naar Rotterdam telegraalkantoor Eervol ontslagen op verzoek 15 Maart de sarnumerair der posterijen en telegrafie H G Buisman te Rotterdam telegraalkantoor Laatste Berichten Naar men ons mededeelt heelt generaal Staal zijne benoeming tot lid der Ie Kamer aangenomen BurKerllJke Stand GEBOREN 28 Maart Cornells ouders F de Vroom en A Wieaer 30 Adrianns Johannes ond L van der Kleij en I M Larieveld ONDERTROUWD 29 Maart J Streng en J S Sarna W Slais en T Stolk A L J van der Veer te Boskoop en H C Broer H Tons en H Bakker P J de Botj en C van den Bos J E A Agten en W A van Putten P Schouten te Arnhem en F W Kromhont ReeuwUk GEBOREN Johannes ouders H Nap en J F van der Stok Kots ond A van Dijk en A M Ferdijk Krja oad Gde Jong en M C van Harskamp OVERLEDEN E C de WoU wed C 4 Jong 90 J ADVKKTENTIKIV BEHISBETOTTANTBES Hen w rU veriS iulit i ji t NBItK te letten UIT BIT MlOiU K TAN lUVËNSWAAY ZONEN OORINCHEm Deze THËËËN worden afgelererd iii verzegelda pakjes van UMe n eén half en een Ned ons met vermelding ran Nommer er PrgB voorzien van nevenstaan f Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoe in van ge eerde orders aanbev eode J G BUL voorneen J BBEEBAART Lz x A tuiver plantaardig licht verteerbaar suel werkend middel tegen SAN6UIN0SE Bloedarmoede en Zenuwzwakte Ik leed aan de maag en was altijd zwak maar na het gebruik van uwe Sanguinose voel ik mij reeds veel beter en sterker zoodat ik miJn werk nu weer grootendeels kan verrichten Mej P CORNELISSE Wilhelminadorp Nov 1906 By herhaald gevoel van oi ervermoeidheld en koortsacMgheld heelt het gebruik nwer Sanguinose mij menigmalen goed gedaan Mevrouw RAHOSEN Arnhem Rnim zeventien faren Wis ik by een docter aan huis werkzaam al die jaren leed ik aan omeUende hoofdpijnen door bloedarmoede en zwakke zenuwen Mgn docter gal mg allerlei soorten van staal maar niets hielp rog Thans kan ik u verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing vaii allen die miJ jaren lang als een lljderes gekend hebben Mej E J BRIEDÉ Van Brneghelstraat Den Haag Ondergeteekendo verklaart volkomen genezen te zijn ven duixelingen door het gebruik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSCHOTEN Den Haag RiJsw Btraat 101 Ik was eene echte Zentiwllédere De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mij de Sanguino e gegeven heelt Die heeft mH geholpen Na het gebruik van eeuige flacons ben ik geheel beter Mej J TRÜMPE Cnijpstraat 66 Den Haag ög die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proel met de SANGUINOSE wanneer gg geen baat vindt bij Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en buitenland raden d Sanguinose aan als versterkend tonifieerond middel bij zwakte en algemeene verslappingstoestanden Sanguinose kost I 1 50 per fl zes fl 1 8 twaall fl 1 15 foellt U voor namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Hoest gij Gelruik VIJGEraOlTIG koet per fiesch een Gulden en ia het eenigste middel M dat terstond helpt I aemalogeeii Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioedarMoeite Bteekmucht Xenniemicaiae Mo0faplfHeH iStopelaoaJkeM Oumaehlem yermagerlmg en FermtlMilerfKg 4er Uekaamêkraekteu aeinato een in Poedervorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoftan worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pr J8 per doos met gebruiksaanwijzing f l öO Ëenige iabrikaoien II v SCHAlk Co Den Haag VerkrBgbMr bg Firma WOLVF Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD VoonUl üou fa A BOÜMAN Uoordreda PINKSE Nieawerkerk ad IJ ul li tl VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Ihtdetmter A SCHEER Baaf trecht K VAN DKB HEIJDEN Bteuaijk P v d SPEK MoereapeUe D v n 8TAB Wed J BOLST M KOLKMAN ARN v D HEIJDEN Waddingiveen P A mGROOT A UI JONOB OudeumUr J P KASTELBIN PeUbroekerdam D BIKKER Beviehop WAARSOaUWINO Laat U niet misleiden door Abdif Siroop Het klonttndatiota Paulo AbdH beitaat niet dus Siroop va gtentrlH viaard ILIeinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art ia i der Drankwel ter openbare kennis iat bl hen is ingeliomcn de navolgende aanvrage om vergunning voor den verkoop vansterken drank in het klein van Geerlruida van der Vliet Wed W Verbeij voor het voorhuis en de binnenkamer van het perceel aan de Boe lekade Wijk R no io7 Binnen j weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijke herwaren inbrengen Gouda den 2 April 1907 Burifenieester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Uuilenlandscli Uvirztchl ToBschen den Engelschen geiant te Washington Bryce en den minister der Vereenigde Staten Root zonden naar luid vanAmerikaansohe berichten besprekingen hebben plaats gehad over do geschilpunten die nog steeds hangende sjn tnsachen do regeeringen van Canada en van de Vereenigde Staten In een schrijven uit Otlawa aan do Londensche Tribnne wordt op vrg scherpen toon over die besprekingen geoordeeld Hoewol de heer Bryce reeds eenige dagen te Ottawa ïiertoelt heelt hy den minister van Canada nog in geen enkel opzicht iets daarvan medegedeeld De berichtgever van de Tribune noemt enkele pnnlen van do ontwerp overeenkomst voor Canada beslist onaannemelijk in de eerste plaats het voorstel dat Canada een verschil zou maken in de douanetarieven ten gunste van de Vereenigde Staten en dat Canada Amerikaansche manulactaren vrö van rechten zon toelaten En daar niets er op wóst dat do Vereenigde Staten geneigd Zfln over de handelsquaesties te onderhandelen onder voorwaarden die voor Canada als verstandig kunnen worden beschouwd is de regeering van Canada besloten noch lyd noch geld te besteden voor oen bespreking die toch tot geen resultaat kan leiden Ook do Canadeesche pers is over de medegedeelde voorstellen zeer ontevreden De Ottawa Iree Press spreekt haar verbazing nit over den moed van den Amerikaanschen minister om znlke voorstellen aan Engeland te durven voorleggen tenz Engeland bereid ia alle voorstellen aan te nemen om zich de vriendschap van da Vereenigde Sta tbVlLLETOX IN DUB BELE BA NDEN D Pardon tevens de myne Mgn echtgenoot zou in de catastrophe die n uitlokt meegesleept kunnen worden en dat moet ik voorkomen Wel wel Hoe komt n tot de veronderstelling dat uw man er bg betr kken isP Als eenig antwoord toonde Genevieve haar den brief dien de kamerdienaar haar den vorigen dag voor Christiaan bod ter hand gesteld Etiennette nam hem aan en woedend verkreukelde zg het papier tnsschen haar vingers U onderschept dui de correspondentie van uw man 1 In de gegeven omstandigheden heb ik daartoe het recht En hy Iaat dat toe f A Het is hem onbekend Trouwens welke vrouw zou anders hondelen ü zoudt nog verder zgn gegaan Als gy hetzellde wistvan den graal als wat my bekend is vanmyn chtgenoot Qenevltve iprak dit ten te verzekeren Het blad zegt dan verder De voorwaarden die door Bryce worden medegebracht moeten den nationalen trots van eiken Canadees kwetsen Als de regeering te Londen geneigd is de door Root voorgestelde voorwaarden te verdedigen dan zou Sir Willrid Laarier beter doen te Ottawa te blgven en de Canadeesche zaken te behartigen dan naar Londen te gaan om er te spreken over voorstellen waarin de belangen van Canada als van ondergeschikten aard worden beschouwd Andere blade 1 sprekrn op denzellden toon De heer Bryce weet nn wat hy van de Canadeesche regeering te wachten heelt Koning Carol van Roemenië heelt een manliest uitgevaardigd dat de Agence Roaraaine publiceert üe bnitengewone nood die in liet land heerscht en die tot den opstand der boeren heelt i eleid maakt buitengewone maatregelen noodzakelgk Die koning acht hot wenschelgk zyn persoonlijke meening daarover nit to spreken en de maatregelen bekend te maken die in overleg met de nieuwe regeering zün opgeslel I om de oorzakea van den boerenopstand weg te nemtn Die maatregelen zgn van zeer verre strekking Zy doen denken aan de Engelsche regeeiingsmaatregelen toen de agrarischü twestanilön In Ierland een gevaar voor het rijk dreigden Ie worden Aan de pachterstrnsts wordt een einde gemaakt en alle by contract vastgestelde pachtsommen worden m t verminderd op V gebracht Het besluit van de koning is zoo dictatcriaal mogelgk maar wellicht zal het door de uitwerking blgken de eenig juiste opvatting te zgn Het is zeker opmerkeiyk dat do afgetreden ministers en de leiders der oppositie in de Kamerzitting met zekeren plecliligen ernst vorzekerden dat zg het kabinet Sturdza zallen steunen bg de invoe ring der maatregelen in het manitest genoemd In kalmer tgden zon wellicht met minder vergaande hervormingen meer bereikt geworden zgn Maar de bojaren in Roemenië hebben nooit van hervormingen willen weten en eerst nn de boeren in volslagen opstand zgn uu de landgoederen en kasteelen in Moldavië in de asch liggen nn de onhoudbaarheid der toestanden met gruwelgken ernst gebleken is verwachten zg heil van krachtig ingrgpen stemmen zg toe in wat koning Carol voorstelt Voor Roemenië is het te hopen dat de fiinkheid waarmede de koning en minister Stnrdza opgetreden zgn aan den opstand laatste woord met bizooderen nadruk uit dan zondt ge n het genoegen niet ontzegd hebben den briel aan den beer Von Steingel te overhandigen misschien geopend 1 Etiennette werd woedend en op dreigenden toon stiet zy nit Uw verachting gaat te ver öe vergist n 1 Ik veracht n niet maar ik wil niet dat er tnsschen ons een misverstand heersche en daarom spreek ik met znik een openhartigheid tot n Ik wil weten waarom ge myn man achtervolgt Lielde kan nw drglveer niet zyn want dan zondt ge hem licbameiyk en moreel niet zoo laag hebben doen zinken Terwyi wy zyn ouders en ik alles in het werk stellen om hem op te bellen hebt gy getracht hem steeds dieper en dieper te doen vallen Nu hy eindeiyk is geworden tot wat wg van hem wenschten te maken komt gg plotseling weder te voorschyn Waarom Etiennette verscheurde langzaam het verkrenkelde papier tnsschen haar vingers en wierp de snippers in den wind To n antwoordde zy op yskonden toon Omdat ik hem haat I Waarom f Wyi hg mg beleedigd heelt In welk opzicht f Door te doen wal voor hem geen mandnrM doen m verlaten mfj die drie maan een einde zallen maken De nienwe minister president deTi jarige Stoerdza sedert vele jaren de intieme vriend van den koning heelt verklaard dat alle partijen het er over eens zgn dat er aan de boeren land gegeven moet worden Waarschgnlgk zoa er worden gehandeld naar de beginselen die ten aanzien van dit vraagstuk door de liberalen worden voorgestaan zoodat er binnen tien ol twaall jaar een bezittende boerenstand gevormd zoa kann zgn Even noodzakelgk was het op de Kegrooting bezuinigingen aan te brengen Set samengaan der partgen was oprecht motir zoo nieuw dat de pers en de partymannen in de provincies niet zoo ganw het goede voorbeeld konden volgen Roemenië zon de crisis glansrijk doorstaan Renter seint uit Madrid d d 30 Maart De koning teekende het besluit waarbg het parlement wordt ontbonden en de nieuwe verkiezingen bepaald voor de Kamer op 21 April en voor den Senaat op 5 Mei het parlement zal byeenkomen op 13 Mei Bg hetzallde besluit werd benoemd een comité van nationale verdediging dat kennis zal nemen van alle quaesties die zoowel op de verdediging te land Ma ter zee betretkiiig hebben De raad van state heelt een belangryke beslissing genomen De wet van 7 Juli 1904 heelt een einde gemaakt aan het leven van de geesteiyke orden die zich op het onderwgs toeleggen Op grond van de wet van 7 Juli 1901 werd de inrichting van de cingregatie der Dochters van het Kruis te Merdrignac in het departement CStea du Nord geslotenl Dit geschiedde eenige dagen na de alkondiging van de wet van 7 Juli 1904 De congregatie van de Dochterti van het Kruis legde zich inderdaad toe op het onderwgs maar het geven van onderwijs was niet haar eenige maatschappeiyke zorg Zg hield ook een tehuis voor vrouwen Opgrond hiervan meende de congregatie dat zg niet in de termen viel van de wet van 7 Juli 1904 en dat mitsdien de ministerieele beslissing waarbg de heele inrichting gesloten werd niet geldig kon zgn Van de beslissing was beroep Op den Raad van State Do Raad van State heelt de congregatie der Dochters van het Kruis in het gelgk gesteld en uitgemaakt dat de ministerieele beschikking waarbg de geheelo inrichting der congregatie te Mer den lang een Spaanschen prins tevergeefs heelt doen smachten en zich niet bekommerde over den zeilmoord van lord Harringham Ik nam de eerdte plaats in onder de vrouwen der hoogere galante wereld maar doordat een man eindelgk my wegwierp als een nitgekoepan citroen verloor ik mgn prestige en werd ik gelgk gesteld met oen eocotle van het allerlaagste allooi Dat vergeel ik hem nooit dat zal hg mg duur betalen Oenevieve mat ha ir met een blik vol minachting Betalen f Hpeveel P Etiennette heelde van kwalgk verborgen loom Het is goed Deze beleediging zal by de andere gevoegd worden Laten wy die groote woorden zooveel mogeiyk vermyden hield Oenevieve aan met gskoude bedaardheid Uw gekrenkte trots werd immers volkomen hersteld doordat graal Steingel n in zulk een mate heelt Hel gekregen dat hy n aan allen hier in denomtrek als zyn vronw voorstelt Wat wilt gy nog meer Zyt ge zoo haatdragend f Ook by Etiennette scheen thans de kalmte geheel te zgn wedergekeerd Ik heb alleen rekening te honden met mgn gevoelens en te oordeelen naar de gegrondheid der redenen die my er toe leiden Obriitiaan ta baten Maar na da itoUeiyke drignac gesloten wordt verklaard nietig is In denzellden geest heelt de Raad van State arresten gewezen voor nog eenige congregatiën die zich gelgkertgd op het geven van onderwys en op lieldadigheid toelegden De Raad van State is van oordeel dat al deze congregatiën kannen blgven voortbestaan als lieldadige instellingen De regeering van Canada is in den jongsten tyd zoo overspannen door de overtuiging dat Engeland voor de vriendschap van de Vereenigde Staten de verdediging der Canadeesche belangen zoa kannen opgeven det een verkeerde stap van da Engelsche regeering tot de grootste onaangenaamheden kan leiden Het zeilbewastzgn der kolonie neemt toe en de spanning tosschen haar en het moederland in gelgke mate Dit wordt treilend bewezen door een redevoering die generaal Otter commandant van de Canadeesche West Ontario divisle voor een paar dagen te Toronto hield Daarin zeide hy Ik wensch volstrekt niet te worden aangezien voor de aanleiding tot ongernstheid maar ik ben er van overtuigd dat voor Canada de dag zal aanbreken waarop w4 bet land zullen moeten verdedigen tegen een inval van buiten Bet niet te ontkennen lelt dat ons land een rjk en een mooi land is is al reden genoeg om een ijverznchtige natie aanleiding te geven zich er van meestet te maken kan bet niet op andere wyte dan door strgd Eu als de Canadeezen dan niet gewapend en geoeleod zyn voor de verdediging van han vaderland zallen zy bet onderspit delven Het is zeker merkwaardig dat de generaal niet alleen stryd voorziet maar ook dat hg zich de verdediging van dp kolonie denkt door de Canadeezen alleen zonderde hulp van het moederland De Fransche troepen die gisteren Oedzjda bezet hebben waren samengesteld nit twee bataljons zoeanen een bataljon tlralleurï twee eskadrons spahi s dit is inlandscha ruiterg In Eranachen dienst twee battergen en 200 guemi s een soort inlandscbe schntterg Samen zoowat 1500 man te voet ruim 400 ruiters 200 kanonniers met 8 kanonnen een legermacht sterk genoeg om in t open veld de strgdmscht van Sultan en alle pretendenten tegelgkertyd mee te verdelgen Opzetteiyk zgn er veel meer manschappen gebruikt voor de bezetting van Oedzjda dan schadeloosstelling die zgn vader mg toestond in den vorm dier ellendige driehonderdduizend Irancs biyit de moreele schadeloosstelling over Moreel uf Noem het zoo ge wilt maar wat dat betrelt ban ik het hevigst benadeeld Maar is mgn tegenwoordigheid danniet de beste voldoening P Ik bevind mg bg n spreek met n in tegenwoordigheid van mgn schoonvader dokter Augagne en graaf Steingel is dat niet een erkenning van uw overmacht P De wettige vrouw smeekt ten huize van de minnares deze laatste om vergiffenis Is dat niet genoeg ol moet ikdeze heeren er bg roepen om hen getuigen te doen zQu van mQn vernedering en hun nederlaag P Hm knikte Etiennette ge zyt heel handig I Die stommeling van n Christiaan deed een goede keuze door u tot myn opvolgster te nemen Ook gy z t een avontnrierster wie hel te doen is om het goud dier Vernier s Zy zyn even r k als dom nietwaai P Og zult wel weten wat die oude slokjesbaas al op zyn kerfstok heelt dat hy reeds met de politie heelt kennis gemaakten nu den aristocraat uithangt Wordt vervolgd