Goudsche Courant, woensdag 3 april 1907

VEESOBEIDENHEID Het Mnseum van Knnstnyverheld te Haarlem werd gedurende de maand Maart bezocht door 389 belangstellenden UU de aan het museum verbonden boekerj werden 286 boek m plaitworken naar noodig hadden knnoen z jn ingeval van verzet De bedoeling van de heele inneming van Oedzjda is dan ook niet het overwinnen van de Harokkaansche bezetting maar het laten voelen van doortaatendheid en laten zien van machtemiddelen Te Oedzjd was niemand op de hoogte van de nadering der Franschen Den vorigen dag had de Fransche gezant te Tandijer aan Mohammed el Torres des Sultana vertegenwoordiger medegedeeld welke beslniten de Fransche regeering genomen had in verband met den moord van Hanchamp Qisteren heett MohammedelTorres een teer beleefd bezoek bjj den gezant gebracht om hem te verzekeren dat er voor de veiligheid van alle vreemdelingen zon worden gewerkt De Fransche kruiser Lalande is naar Marzagan vertrokken om het lyk van Maucbamp te halen Verspreide Berichten Fbakiruk De door de kamer benoemde commissie van onderzoek telt onder haar leden Delcassë Lockro admiraal Bienaimi den socialist Allard on den conservatief Denys Cochin Na de verkiezing der commissie ia de kamer tot 7 Mei niteengegaac Clemoncean i jn kabinetchef en generaal Picquart wellicht gaan da Paaschvacantie in Spanje doorbrengen daarna gaat ook de onderminister van binnenlandsche zeken de Pyreneeën over Het bericht valt samen met het verhaal dat onderhandelingen aan den gang ztjn om een vlootbetooging van Fransche en Spaansche schepen in de Marokkaansche wateren te houden Na het bezoek van koning Ednard aan Cartagena zonden Spaansche krniaara naar Tanger stoomen DciracHLMD De wegens do schoolatakiog van de Poolsche gymnasia weggestnnrde leerlingen hadden voor oen deel verzocht opgenomen te worden in Beiersche gymnasia Maar jBt verzoek is van de band gewezen I De Hambnrgsche bootwerkers hebben verklaard de aangeboden loonen te willen aanvaarden en hun bealnit niet langer dan 10 nnr s avonds te werken te laten vallen Maar de patroons vragen nu nog erkenning van de apaar en onderstenningskassen EKaiLAKD De beweging om gratie te verkrijgen voor Whiteley s moordenaar neemt dergelijke afmetingen aan dat het een grootsch e manifeatatie wordt voor afschafflng der doodstraf De koning had op doeden Vrijdag zijn kaateel Windaor ter bezichtiging willen stellen voor het publiek Maar dadelijk gingen stemmen op over een dergeiyke ontheiliging van den vierdag En de koning zwichtte voor dien aandrang SFAxn Het corps diplomatique te Madrid is Don derdag in het Koninklijk paleis wederom tegenwoordig geweest by de traditioneele voetwaaaing van een twaalftal arme grysaards door den koning De paus heett zich over de gezondheid van yn Katholieke majesteit laten inlichten en daarby vernomen dat er niets van waar Is dat Alfons bloed opgegeven zon hebben BUSLlitD De Roess vertelt dat Hessen het doemalid een brief met het bericht van zgn aanstaande vermoording heeft ontvangen In een particulier telegram aan de Frankf Ztg nit Petersburg komt de volgende passage voor Oisteren liep het gerncht dat de Doema afgevaardigde Rodetachew vermoord was Znlke gernchten plegen aan voorvallen als de moord op Herzenstein vooraf te gaan BINNENLAND Da minister van bnitenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis dat de erfgenamen van 8 Kroon in leven matroos aan boord van het Britsche schip Cromartyshire leeftyd en plaats van geboorte onbekend overleden 24 October 1904 zich ter zake van diens nalatenschap rechtstreeks behooren te wenden tot bet consulaat generaal der Nederlanden te Londen Finabnry Circus House 12 Blomfleld Street Oemenffde Berichten Hen meldt on nit s Gravenhage Naar men verneemt is het ontwerp onderdomsverzekering thans by den Raad van State ingekomen Volgens betronwbare inlichtingen wordt daarby aan werklieden die den wachttyd vwvald hebban op 66 jarigen Iwiiyd nae I ouderdomsrente verzekerd eveneens aan hunne weduwen op denzelfden leeftyd Tegen invaliditeit wordt bg dit ontwerp niet verzekerd doch ü die wegens invaliditeit de premiebetaling niet hebben kunnen voortzetten ontvangen op 65jarigen leeftyd eene rente waarvan het minimum f 104 sjaars bedraagt Overigens loopt het bedra der rente voor de verzekerde werklieden uiteen naarmate van hun Inonklasse en van het aantal betaalde premiëo terwgl de wednwenrente op een vast bedrag van f 104 s jaars bepaald wordt Door overgangsbepalingen wordt gezorgd voor hen die hg het in werking treden der wet deu zeventigjarigen leeftgd bereikt hebben N E Ct Men meldt nit Dinteloord Zondagvoormiddag is een marskramer op den weg naar Steenbergen onder deze gemeente door een automobiel overreden en gedood Het ongeval moet niet te wijten zyn aan de automobilisten die na aangifte te hebben gedaan bg de politie naar hunne woonplaats Kotterdam zyn vertrokken Zondagavond omstreeks bniftwaalf ontstond in den kelder van het magazgo der firma Oetcber en Kemper aan deRynstraat te Arnhem brand Een agent van politie die rook uit den reeds gesloten winkel zagkomen verschafte zich toegang door het bovenlicht van de denr Ten gevolge van de duisternis stapte hg op den roeten koperen stang voor de gas verlichting die terstond afbrak De gasleiding was gelukkigafgesloten De brandweer beperkte het vuur tot de kelder waar een groote partg cocoatapyt verbrandde of waterschade bekwam Verzekering dekt de schade HM De Bergentheimsche kwestie is voor de Zwolsche rechtbank geweest De erven van Rogen hebben te Bergentheim een veenderg met tnrfstrooiselfabriek waarvan de heer J van der Sanden a iniinistrateur is Deze had eenigen tgd geleden zyn voornemen te kennen gegeven arbeiders die bun kinderen naar de christ school zenden te ontslaan Wel is de heer v d S op dat voornemen teruggekomen maar intnsschen had de zaak onder een doel der arbeiders verbittering tegen hem doen ontstaan waarbö zelfs bedreigingen tegen zjn leven werden geuit en in den avond van 7 Februari werd inderdaad op e n raam van het kantoor van den heer v d S nit een geweer een schot hagel gelost Gelukkig waren er houten blinden aan de binnenzgde van bet raam zoodat niemand der in het kantoor aanwezigen gewond werd Wegens dit feit heeft nn do 19 jarige P B terechtgestaan en het O M eischte wegens poging tot doodslag 8 jaren gevangenisstraf Een landbouwer te Leusden kocht verleden jaar do hofstede Enitenbeak welke grenst aan het landgoed Lockhorst van mevr Eooyaards geb van Hardenbroek te Utrecht De ligging van Ruitenbeek is zoo dat tenzy men ongeveer een nnr wil loepen de openbare straatweg naar Amersfoort niet anders te bereiken is dan langs een laan loopende over Lookhorst De vroegere bewoners van Euitenbeek hadden van die laan steeds gebrnik gemaakt en de tegenwoordige eigenaar ging daarmede dan ook voort tot hg op zekeren dag met paard en wagen langs de laan naar den straatweg willende rijden zich daarin verhinderd zag doordat over de heele breedte van de laan een afslnitboom was geplaatst Do landbouwer verwgderde de versperring door de palen waaraan de afslnitboom met een hangslot bevestigd was uit te graven en legde boom en palen eenvoudig aan den kant van den weg Maar den volgenden ochtend stond de versperring er weer Nadat het spelletje van verwyderen en weer neerzetten nog eenige malen was herhaald bo slojt de landbouwer tot krachtdadiger maatregelen en zaagde den alaluitboom door Daarop volgde een aanklacht van mevr Booyaards wegens laakbeschadiging De rechtbank te Utrecht van meening dat de boer een ongeoorloofde daad had gepleegd veroordeelde hem tot een boete en tot schadevergoeding laan mevrouw Rooyaards die ook als civiele partg was opgekomenVan die veroordeelingen kwam de beklaagde in hooger beroep bg het hof te Amsterdam en dit heeft hem na vrygesproken en ook van t betalen van schadevergoeding ontheven Men meldt nit Almelo d d 31 Maart Hedenmorgen ontstond er een hevige boBchbrand in het Nyreesbosoh gelegen aan de lyn Almelo Hengelo onder ambt Almelo toebehoorendo aan den heer A F h graaf van Rechteren Limburg buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bern Daar de brand ontstond na het passeeren van den sneltrein van hall twaalf vermoedt ii D dat de brand ontataui ia door vonkan uit de locomotief Een oppervlakte bosch is vernield Onze correspondent te Haarlem schrgft De politie van Bloemendaal heeft Zondag een mooien slag geslagen Zy betrapte op heeterdaad bezig met inbreken bg de heer de Slnrler aan de Cleverlaan vier beruchte inbrekers en wel C J en v O nit Haarlem en Bnit Haarlemmermeer C B en V O wisten eerst te ontkomen en j zich in de knip ziende trachtte dit nog te doen door een spiegelruit stuk te slaan doch hg werd dadeiyk gevat De politie telefoneerde naar Haarlem daar werden alle toegangen dadeiyk afgezet on een voor een liepen de drie anderen nu in den val Zg zitten achter slot en grendel N R Ct In 1904 had een millionair uit Chicago een Pargschen dokter verzocht zgn vronw te behandelen die aan kanker leed Het honorarium zon f 50 000 bedragen en kort na de behandeling vorderde de dokter het op Het werd hem geweigerd omdat hg volgens den millionair beloofd had de patiënt te genezen en ze was gestorven De rechtbank veroordeelde den Amerikaan echter tot betalen hoewel zy toegaf dat het honorarium wat hoog was Bg den bouw van het nieawe ziekenhuis te Ancona was eenig graafwerk noodig Bg de uitvoering daarvan kwam een tofsteenen graf voor den dag dat dateerde nit da derde eeuw voor Chiistus In het graf iverden gevonden gouden oorknoppoc met granaten ingezet een gouden ring met vronwenhoofd een zilveren renkflescbje en nog eenige andere kleine zilveren voorwerpen Bg Metapont zijn bg de uitvoering van kanaalwerken Qrieksclio graven nit de 4e eeuw voor Christus aangetroffen Deze graven zgn niet alleen talrgk maar de daarin aanwezige geraamten zgn alle gaat en in uitstekenden toestand Een tiental jaren geleden werden de bloemkoolplantjes des winters zorgvuldig gedekt in do laatste jaren werd er niet zoo op gelet omdat by de zachte winters de planten gewoonlgk meer schade dan voordeel hadden van het dikke dek Na echter de winter zich eens heeft laten voelen zgn er in t Westland zooveel bevroren dat er thans groote achaarscUte heerscht De tninders die zich toeleggen op de teelt van planten voor den handel en over het algemeen vrg goede voorzorgen hadden genomen waardoor hun planten zgn gered staan er goed moe Is in de gewone jaren de prys 6 8 gulden de 1000 stnks thans vraagt men reeds 12 13 gulden Ook de slaplanten die vrg veel geleden hebben zgn dnur Waarschgnigk zal binnenkort in Frankrgk de doodstraf afgeschaft worden De guillotine zal dan ruim een eeuw dienst hebben gedaan Uitgevonden door den arts Guilloton in 1789 werd zg in 1792 algemeen in gebruik genomen Het volk noemde haar eerst de weduwe later Lonison of Ijonisette naar Louis een vurige stryder voor deze wy e van terdoodbrengen Ook kreeg ze nog den naam de plank met de assignaties bet kattengat en het scheermes van de natie De aannemer en timmerman E J N S te Velp Gelderland die failliet was verklaard en geen inlichtingen aan zyn curator wenschte te geven is Donderdagmprgen jl op last van den beer Officier van Justie te Arnhem door de gemeente politie te Velp I gearresteerd Tel In verband met den moord op dr Jolles I die dreigbrieven uit Moskou moet hebban ontvangen en in de eerste Rykdoema een der Kadettenleiders was is een man die I ooggetnige was van de daad in een eenzame I straat gepleegd aangebonden Jolles werd gedood door drie schoten een in de borst een in den kin en een in den mond I De toestand in Zwitserland na de afkon I diging der algemeene werkstaking is zeer I ernstig De antoriteiten vreezen een grootere I nitbreiding der beweging door de opruiing I der anarchisten van wie er reeds eenige I aangebonden ign Alle bedreigde pnnten I liJn door soldaten bezet yu Milaan Geneve Frankrgk zyn anarcUi te Lansanne aangekomen De staken ktkben een manifest uitgevaardigd Er wordt voor botsingen gevreesd I Het posten van de heeren Bekker I voorzitter van da Vereeniging van WerkI gevers op Scheepvaartgebied te Amsterdam en Menrsing vertegenwoordiger van de maatschappg Ocean aldaar door de slaohtI otters van de jongita taking aan die maatschappg is weer begonnen Hoe onaangenaam dit ook voor de betrokken heeren is de politie kan hier niet aan duen omdat het posten zelf met geen eakei wettelgk voorschrift in stryd is N V N Uit Samaden wordt gemeld dat drie werklieden van de Toboggancinb door wier nalatigheid graaf van Bylandi den doo gevonden heeft zyn veroordeeld tot 15 eo 20 dagen gevangenisstraf Te Amsterdam neemt natunrlgk in verband met de uitbreiding der bevolking de toevloed van trouwenden zoo toe dat de algemeene trouw niet meer op één dag kan worden afgedaan Door B en W is nn de dag voor het aanteekenen van Donderdag naar Dinsdag verlegd waardoor ook do heele Donderdag voor het trouwen is vrggekomen en voortata des Woensdags en des Donderdags niet meer alleen tot 12 uur maar den heelen dag getrouwd zal kunnen worden Lize dë weggeloopen dienstmeid vai mevrouw Hollrop die deze op de Weteringschans te Amsterdam aanviel sloeg en schopte is door de rechtbank veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf De eisch was 14 dagen Postzegolhandel op de straat De opkoopers te Amsterdam doen nu hun voordeel met het rerkoapen van hun Da Bnyterzegels zoolang de nieawe oplaag nog niet is verschenen Een koopman o a posteerde zich Donderdagmorgen voor het postkantoor en ferkocht een sorteering van 10 centen Een sorteering bestaat uit 3 zegels 1 van 2Vi cent 1 van 1 cent en 1 van Vi cent totaal 4 centen zoodat de man op elke drie zegels een zoet winstje maakte van 6 cent of 150 pet En de menschen verdrongen zich om hem heen om zegels te kunnen knopen zoodat de man zyn bgtyds ingeslagen voorraad wel spoedig zal hebben uitverkocht Stadsnieuws GOUDA 2 April 1907 Aan de Raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 12 Maart 1907 De brngwacbter aan de brag op de Gouwe tegenover de Lange Groonendaal C van Balen is door ouderdom ongeschikt geworden voor de vervulling van zyne betrekking hy werd den 21 October 1833 geboren en telt das raim 73 jarenBovendien heeft hg eenige jaren geleden eene ernstige ziekte gehad waarvan de gevolgen thanb nog merkbtar zgn meermalen is hy ongesteld nu weder sedert 18 Februari jl zoodat in zgne plaats een noodhulp in dienst moet worden gesteld tegen eene belooning van f 1 30 per dag De Havenmeester heeft de overtuiging dat van Balen niet meer in staat is de brug te bedienen waai om hy niet langer de verantwoordeiykheid op zich kan nemen om dezen brngwacbter in zynen werkkring te handhaven Oudor deze omstandigheden zien wy ons verplicht Uwe vergadering in overweging te geven aan C van Balen eervol ontslag nit zgne betrekking van brngwacbter te verleenen met ingang van den len Mei e k Gouda 19 Maart 1907 De carronselhonder K Benner te Roermond heeft zich tot ons gewend met het verzoek om voor den tyd van drie jaren aanvangende met 1908 eene staanplaats voor zyn stoomcarronsel op de kermis alhier te mogen hebben Hy is bereid telkens nameiyk per jaar daarvoor eene som van f 2000 te betalen en tot zekerheid van zgne komst een pandbviet ter waarde van f 1600 te déponeeren Hg onderwerpt zich voorts aan de verdere conditiën die hem dezerzyds mochten worden gesteld en verbindt zich tevens geenarlei aanspraak op eenige schadevergoeding te doen gelden wanneer soms door de eene of andere omstandigheid de kermis in een der jaren 1908 1909 en 1910 niet mocht worden gehouden Alvorens op het verzoek eene beslissing e nemen hebben wy gemeend de zaak aan het oordeel Uwer vergadering te moeten onderwerpen wy hebben daarom do eer het hy ons ingekomen adres aan U over te leggen en U voor te stellen ons College te machtigen de door den adressant gevraagde vergnnniug te verleenen Gouda 19 Maart 1907 Toor da benoeming van eenen slniaknecht op eeb traetement van f 8 per week ter voorziening in de vacature ontstaan tengevolge van het aan den sluisknecht T Bos verleend eervol ontslag hebben wü de eer voor te dragen B D BOERE ond 22 jaren pakhniaknecht en A KRAAI JENBRINK oud 22 jaren bontzager beiden te Gouda woonachtig Gouda 12 Maart 1907 Ter voldoening aan s Raads in zyne vergadering van 15 Februari jl uitgesproken wensch hebban wg de eer hierbg eene door ODS ontworpen verordening tot wgziging van artikel 66 der Algemeene Politie verordening voor deze gemeente ter vaststelling aan te bieden De Commissie voor de strafverordeningen R L MARTENS F HERMAN Fz N A VAN DER EEE VERORDENING tot wöziging der Algemeene Politie verordening voor de gemeente Gonda Eenig Artikel In de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den 1 Juni 1906 en afgekondigd den 22ea dier maand wordt artikel 66 gewyzigd eo gelezen als volgt Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders onaangesp nnen ry of voertuigen en bandwagons op straat te laten staan andei s dan voor het geregeld voortgezet op of afladen van goederen in welk geval daardoor de vrge doorgang niet belemmerd mag worden of iemand die van den openbaren weg gebruik maakt daarvan geen nadeel of hinder zal kunnen ondervinden In aansluiting met het bericht in ons vorig nummer over de aanvaring der spoorwegbrug over do Gouwe alhier kan nog worden gemeld dat de schuld hiervan naar men mededeelt ligt by den machinist die niet op zgn post was toen een bevel tot achteroitstoomen werd gegeven Daardoor kwam de boot met kracht tegen de brug aan en verzette deze plm 1 decimeter Er bestond toen geen aansluiting der rails meer zoodat de treinenloop werd tege gehouden Dit duurde ongeveer een uur toen men zoover was gevorderd dat de treinen weer konden passeeren Te 4 uren ongeveer was de brug ook weder draaibaar gemaakt zoodat van toen af ook de scheepvaart weder geregeld kon plaats hebben De bewuste boot kreeg weinig averg doch de brug werd belangryk beschadigd Gedurende de muand Febrnarl werden in de Volksgaarkeaken in de zaal gebruikt 1798J portiën van 10 cent en 477 van 16 et te zamen 22751 portiën Afgehaald werden 11694 portiën van 10 ct en 27 van 15 cent te zamen 1196 portièn Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Maart 1907 in de RykspoBtspaarbank ingelegd f 2562 19 terugbetaald f 36659 22 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1408S Gedurende de maand Maart zyn in de Spaaren Halpbank Gonda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 409 posten f 12108 87 bygesohreven rente 17 12 71212199 Terugbetaling in 142 posten 20233 70 Meer terugbet dan ingelegd f 8107 71 Aan het einde der maand Febr was ten name der Inleggers ingeschreven 495877 90Vi Zoodat hun tegoed ülto Maart bedraagt 1487770 19 In den loop der maand Maart zgn 15 nieuwe boekjes afgegeven 9 afgeloopen boekjes opnieuw in gebrnik gesteld en 19 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Maart 2373 boekjes in omloop waren De uitslag der overgangs examen aan de Ambachtsavondachool ia aldus Van de 1ste naar de 2e klasse J A Erugt C J van der Want J Vopk A Meger A M de Korte Z Groenewend C W Streefland W Buitelaar C E Z P Amsingh J G de Bruin J W Belonje C Perdyk Joh de Mol M F German C Brenkman D J Meger R van den Berg H C Klein F K van Wingerden J M van Maaren C van der Smeede P Sanders P J Kerrebgn C A Tgbont J Verkerk C Lok A J Swillens S C van Hofwegen Joh van Hoorn J A Fennet J van Loon Ph E van den Draag M Binnendyk H J Rabouw A van Leest A Sas A C Steenwinkel A Dessing J A van Breukelen L Dnym A Brenkman A P M Lafeber M Slióger G Uitenbroek E van Straaten M K Hailing K Schoondarwoord J Kashergen Van de 2e naar de 3e klasse J vaif der Kilt D van Hoorn J L Gravensteyn J L Vaibetl N B Verkerk K Langeraar Andr de Jong M Slinger J L Mullaart I G Idenbnrg G Vonk P J Verboom B Reinders J Sterk T Gravosteyn C Slie1 drecht A van der Wegden N Lafeber P JEndenburg W Sirre W Sliedrocbt F Verschnt v w G J Boot A M Vergeer A A Woerlee A G van Vliet D Verstoep 1 van deu Berg J Verkaaik N de Jong ï J de Rek N C Wiezer C H de Wilde G H Grevenstuk J S Futselaar W Groeneweg M Kwinkelenberg N Klomp A van der Laan H J Jauson P J van der Pool J Radix Van de 3e naar de 4e klasse W C Blonk L Koorts J den Boon L L Slootjes C Hoogendoorn fi van der Lecq D W van der Kemp A P van Vliet G J Boot H Slinger A de Knegt T van Vliet J Uitenbroek C A van Harten J A Modderkolk F Polot R Oosterling J van Ham J G van Straaten v w J Lnthman H Hoogland P Nieveld D van Dam J Boekamp A Verkaaik C P J Bik P W de Benn J van Eyk v w Van de 4e naar de 5e klasse J H Rietveld N C Kool J Dessing J Cnsveller A P de Grugl C H Bardelmeyer W Verhoef G van der Klis E Sanders J den Ouden J C Langeraar C Macdaniëi J M van den Berg P J Koerta T Perdgk L Uitenbroek J Vermeer D Kasbergon W van der Smeede A van der Kind C van Iperen C A Prins J O Jne H Futselaar G J van der Ploeg Th Vergeer Het diploma voor geslaagd eindexamen werd uitgereikt Voor Timmerman aan N van Leeuwen W Meilof M J van dor Horst H Binee K Koorts W Boot T Pnnselie P Lok Voor Metselaar aan L van der Lecq Voor Machinebankweiker aan L A Scherens E Meilof L de Weger P J van der Want H Vaarkamp Voor Wagenmaker aan G van Vliet A den Hertog Voor Schilder aan H D Tnmse Prgzen werden toegekend aan Ie k1 a Joh de Mol Ie pr Lgnt en 2e pr Handt D J Meyer 2e pr Lynt en Ie pr Handt A van den Berg 2e pr Handteekenen Ie kl 4 J A Fennet Ie pr Lynt J van Loon 2e pr Lgnt en Handt C A Tgbont Ie pr Handt Ie kl c L Dugm Ie pr Lynt J Sprayt 2e pr Lgnt A Brenkman Ie pr Handt M K Hailing 2e pr Handt A Dessing Eerv verm Lynteekenen 2e kl a A van der Weyddo Ie pr Lijnt en Handt J L Gravestegn 2e pr Lynt F Verschnt 2e pr Handt 2e kl 6 P J van der Pool 1 pr Lgnt en Handt J Verkaaik 2e pr Lynt J van den Berg Ie pr Handt 2e kl J Sterk Ie pr Lgnt en Handt T Gravesteyn 2e pr Lynt W Sirre Ie pr Handt W Groeneweg 2e pr Handt 3o kl Jl Lnthman lo pr Vakteekenen J den Boon 2e pr Vakt Q J Boot 2e pr Vakt C A van Harten 2e pr Vakt H Slinger Eerv verm v ijver Vakt A de Knegt Eerv verm r Sver Vakt A Hoogzand Eerv verm v y ver Vakt J van Ham Ie pr Handt A Verkaaik 2e pr Handt B Oosterling Eerv verm Handt F Polet Eerv verm Boetseeren 4e kl J den Ouden Ie pr Vakt C van Iperen Ie pr Vakt N C Kool 2e pr Vakt Q van der Kils 2e pr Vakt P J Koorts 2e pr Vakt J Dessing Eerv verm Yakt J Cnsveller Eerv verm Vakt W van der Smeede Eerv verm Vakt C A Prins Ie pr Handt Th Vergeer 2e pr Hand G J van der Ploeg Eerv vorm Boetseeren 5e kl N van Leeuwen Ie pr Vakt T Pnnselie 2e pr Vakt W Meilof 2e pr Vakt K Koorts 2e pr Vakt L Scherens 2e pr Vakt L van der Lecq Eerv verm Vakt en Boetseeren G van Vliet Eerv verm Vakt H Vaarkamp Eerv vorm Vakt E Meilof Eerv verm Vakt P J van der Want Eerv verm Vakt A den Hertog Eerv verm Vakt H D Tamse Ie pr Handt C Uithol Eer vorm Handt Donderdagavond kwam de heer V met zgn fiets van het dorp Capella ad IJsel ryden In de Keetensche boomen kwam hem zekere Schonten tegen die reeds eenigen tyd malende was Plotseling trok Schouten een revolver en vuurde op den heer V De kogel ging den beer V door den arm Schouten zette het daarna op een loepen De politie die spoedig gewaarschuwd was ging den krankzinnige achterna Gisterennacht gelukte het haar hem onder Moordrecht te pakken te krygen Gisteren werd hij naar het huis van bewaring te Rotterdam overg ebracht FoaTBK iiTBTNr Postkantoor te Gouda Lyst van de aan dit kantoor en de daargOdet behoorandt Imlpkantorcn ter foit be zorgde brieyen en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Maart niet zyn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland A Verhnrg Amsterdam J Sohoonderwoerd id Kromhout Boskoop Tante Neeltje Kl Ammers K Kloek Rotterdam Briefkaarten C Verdonk Amsterdam C F Hien id Brieven Buitenland 8 Schrifsteller Gardenier Dusseldorf öBakker Emmerik Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarhoid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQUIN Veemarkt te Rottei dam Dinidag 3 April 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 36 ade Itwai 33 3de kwal 17 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 30 ade kw 28 3de kw 34 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kwal 25 ade kw 24 3de kw jo cents per half kilo Stieren red aanvoer iste kwal 30 ade kwal 7 3de kwal 23 cent per halt kilo Schapen vrijwel aangevoerd Handel in vet vee vette kalveren en schapen stug melkvee stug doch duurder varkens prijshoudend BEUES VAN ROTTERDAM H K L K WOENSDAG 13 FEBR StaaUUentnqen PoMDOii Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 Eo LiKD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azië Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUHBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Eecepis 1 t 100 IV 241 1 i Hj pollutk Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsohe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 r Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrietbank 4 99 andb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUeninqen buLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l i7tMrMn My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sche pvaart Maatiehappijen Pand Holland Guit 8tv My 35 Pandb National Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoormglemingen iTALia Oblig Znid Italiaansche Spw lMy A 367 Ootvaagen DE NOÜVEAUTÉ S IN Coitames tallleor ei RegeDinantels versehillende plaatsen van ons land verzonden Men Bchrgft nit Bred aan den Esb Ons raadslid de heer J die dezer dagen wegens dronkenschap werd ingerekend is iemand die nogal niet gauw nit t veld geslagen is Toen hy in den amigo z n roes had nitgeslapen en de agent hem zou uitlaten herinnerde hg zich plotseling z n kwaliteit en vol waardigheid sprak hy Nn ik toch bier ben wensch ik de arrestantenlokalen weleena te bezichtigen De verblufte agent diende Z E Achtbare tot gids Men verwacht n interpellatie over het interieur der arrestantenkamers ADVËRTEiNTIEN fiHal hoiid crll Voor de bediening en uitvoering van Stalho ergorders bevelen de ondergeteekenden zich vanaf heden beleefd aan P ZEVEi HUVEN J MUIS 8 VERGEER Stalhoudery voorheen BOTH Telefoon no 36 N B Geen Omnibusdienst Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkryghaar hy PEETEB8 Jz l4l if cmcM n ItmUnmd Verkrggbaar in fleaschen 50 ets 7S ct en f t 98 by H H Apothekers en Drogisten tet op het merk AS KB BI F AD EICHTER k Co Rotterdam Te Gouda by C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF A Co Westhaven 118 Victoria Water ticregelde aanvoer Aanbevelend IFirmaHeman Zoon Zenuw en Maatrlijders irordt uit overtuiging ala een werkeiyk hnlp in dan nood het boek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaart worlt d t boekje franco per post toegezonden doo BQLEFOBL S Hookban Za tt omm l Al het andere is n maak Op de roode doos waarin de BcMe Kinadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden ttaat nUtn ander dan