Goudsche Courant, donderdag 4 april 1907

werken werken mogen er dan alleen ingenienra die Vlaamsch kennen in de m jn komen ot moeten niet Vlaamschkandige ingenieurs nit de gangen wegblgven waar die Vlamingen werken P Ën hoe als die Vlaamsche werklai uitstekend Fransch verstaan f Zon liet voorstel van de socialisten niet kunnen leiden tot stelselmatige wering van Vlamingen in Wailsche mgnenP Allenaal vragen die hinderlijke moeilgk heden kunnen brengen maar niet behoeven te brengen Begrijpen is hier de groote zaak £ lkaar begrijpen elkaar s wenschen en bezwaren begrijpen en willen begrijpen Onoverkomelijke moeilijkheden zijn er niet in den taalstrijd De partijen willen elkaar niet veroveren maar zij wenschen althans zoo zeggea zjj gel kheid voor de beide taleu De Fransche troepen die nit Lalla Marnia oprukten hebben Zaterdag zonder een schot te lossen Ondja bezet Kolonel Beibell bad de bevolking van Ondja op zeer verstandige wijze op de hoogte gebonden van wat er zon gebeuren en met welke bedoeling de Franschen die plaats wilden bezetten dientengevolge was er niemand die aan togen tand dacht Toen de Frunsche kolone Ondja bereikt had liet kolonel Beibell die de voorhoude aanvoerdde den Emir pasja Ben Kerroum en de andere autoriteiten nit de stad ontbieden en deelde hen mede dat dn Fransche regeering zich in de noodzakelijkheid gebracht zag van hen te eischen dat zij de stad goedschiks zonden overge en Met Oostersch latalisme schikten Ben Kerroum en de z nen zich in het onvermijdelijke en gingen toen generaal Lyvantey begroeten die in een automobiel kwam aanrijden De generaal plaatste zich aan het hoofd der troepen en met vliegende vaandels onder het spelen van een marsch trokken de Franschen Oudja binnen Twee compagniSn zouaven en een eskadron spahis bleven In de stad de rest trok de Zuidbrpoort weer nit om buiten Ondja een bivak te betrekken Uit de beschrijving van Oudja biykt dat het een zeer ellendig vuil plaatsje is de traten ziJn zoo smal dat in de meesten niet eens twea man naast elkaar kunnen loopen de huizen zyn nit leem opgetrokken Tot 1889 had Oudja vier leemon torens waarvan de ruïnes nog te zien zijn De Emir heelt sedert de stad doen omringen door een munr van leem steen en kalk die 6 meter hoog is en 4 poorten heeit Oudja ligt in een vruchtbare oase die graan raenttn n Iruit oplevert V De Rijksdoema in Rusland heeft op merkwaardige wijze de moord op den afgevaardigde ter eerste Doema dr Jollos behandeld Er was geeu interpellatie ingediend de algevaardigde Roditsjef hield een gedachtenisrede en alle aanwezige ministers verhieven zich van hun zitplaatsen bij wüie van huidebetuiging aan de nagedachtenis Tan den gedoode Toen echter kwam een incident De sociaaldemocratische algevaardigde Djaparidse riep den l den der rechterzijde toornamelgk de Busaische mannen toe 0ij hebt Jollos vermoord 1 President Qolowine riep hem tot de orde en wees er op dat nog niet b wezen is dat de moordenaar in den Bond der echt Russische mannen gezocht moet worden Nog niet 1 riep men van de linkerzijde Eu zeker is de twijfel dien de President uitsprak van znlver formeelen aard Niemand in de pers ol in de Doema twjjlelt tr aan of de moord op Jollos moet worden btaehouwd als de voltrekking van een vonnis van het veemgerecbt der Russische Mannen De moordenaar is nog niet ontdekt en wanneer met dezelfde zorgvuldige voorzichtigheid gezocht wordt als naar de moordenaars van Herzenstein dan zal de moordenaar wel niet spoedig gevonden worden Want de Russische politie kent ook het latijnsche spreekwoord dat zegt dat er ook een kunst van niet weten bestaat Maar opmerkelijk is bet zeker dat de arbeider Lebedel die dr Jollos tweemaal gewaarschuwd heeft in hechtenis is genomen Toor den rechter van iuKtructie verklaarde Lebedef ariator in dienst van den Bond Tan echt Russische mannen te zijn Hij wees den advocaat Alexandrof bestuurslid vau dien bond aan als den man die tot den moord op Jollos had aangezet Het orgaan van den Bond bevatte op den dag van moord onder de rubriek Werklaarabtden van den Bond een groot zwart kruis Ken sinistere schnldbekentenis f Verspreide Berichten Frahkrijk In Parijs gaat men politiehonden aanschaffen om den strijd tegen de Apachen aan te binden De honden komen uit België DoiTsoHLurn Dt kalMr ii voomtoani xün 19 Jarigen zoon Oscar naar de Harvard nnivertiteit te 1 zenden om gezamelijk te studeeren met een zoon van pre ident Roosevelt Roosevelt en Wilhelm zQn wèl goede maatjes I Het is niet onwaarFchiJniyk dat de keizer toch nog dit jaar zijn Oostenrijkschen ambtgenoot zien zal maar dan te Weenen bij do onthulling van het gedenkteeken voor keizerin Elisabeth in Juni Oisteren is de eerste steen gelegd van bet Doitscbe Sanatorium op den Olijfberg in het Heilige Land Ekoelahd Ook in ölasglow heerschen de pokken Botha den nieuwen ministerpresident van Tiansvaal zal door het gemeentebestuur van Southampton bij zgn aankomst voor de koloniale conferentie op 13 dezer een feestelijke ontvangst worden bereid indien hij er ten minste niet op tegen is Spakjb Het proces tegen Nakens en Ferrer verdacht van medeplichtigheid in dan bomaanslag op den koning zal 15 April beginnen te Barcelona iTiLlI Volgens bericht nit Rjme heelt de aartsbisschop van Qnébec besloten don H Stoel welks jaarlijksche uitgaven 7Vi millioen frs bedragen te hulp te komen nu bet onderhoud der Eransche geestelijkheid te zijnen laste valt üe aartsbisschop heeft besloten permanente collecten in te stellen over heel Canada Rdsuüd Volgens het Novoje Wremja worden te Riga door het sociaal democratisch korailé 30000 oproepen verspreid opwekkend tot vermoording van alle grondeigenaars en tevens bevattende een handleiding bij bet doen van overvallen Balkam Statïï Petrof de moordenaar van den Bulgaarscben ministor Potkof wordt overeenkomstig de nieuwe anarchistenwet voor oen krijgsraad gesteld De bomaanslag te Constantinopel blijkt een particuliere wraakneming te zijn tegen een rïken Armeniër die sedert lang der politie handen spandiensten bewees l3e Armeniër een politieagent en acht andere personen werden gekwetst Ondervinding van een inwoner van Den Haag Een der zekerste teekenen van nierziekte is een waterachtige zwelling der leden en voeten of onder de oogen B hele hoofdpijn rhenmatiek lendenjicht matheid duizeligheid slapeloosheid slecht bloed puisten in het gezicht hartkwaal Al deze verschijnselen komen van de nrinaire onzniverheden in het bloed die door zieke nieren niet voldoende afgevoerd worden Wanneer ge gezond wilt ziJn moet ge Uw nieren gezond bonden Voor dit doel bestaan Foster s Rugpijn Nieren Pillen Mejnftrouw v d Marel Joubertstraat 87 te Den Haag deelt ons mede Uit dankbaarheid voor de groote verlichting die ik door Foster s Rugpijn Nieren Pillen bekomen heb in een nierziekte waarmede ik reeds twee jaren ben opgescheept geweest gevoel ik mg tegenover andere lijders verplic it U hiervan melding te doen Ik sukkelde veel met p n in de lendenen en leed veel aan eeo dof sul gevoel in het hoold gepaard met een alles overheerschende vermoeidheid Ik stond s morgens reeds zwaar vermoeid op en het leek mij toe alsol dit nog erger was dan den avond te voren Veel tijds was mgn gebeelo lichaam opgezet maar vooral mijn polsen en enkels De urine kwam gewoonlijk met een pijnlgk ge voel zag er vnil en donker uit en bevatte veel bezinksel Daar ik reeds verschillende medicijnen voor deze ziekte ingenomen had zonder de minste beterschap te bekoBMO liet ik op aanraden een doosje van Uw pillen komen Na eenige dagen dit geneesmiddel te hebben iageBomen bemerkte ik dat ik zachtjes aan vooruitging Ik zette vol moed de behandeling verder en toen ik vier doozen geledigd bad waren mjiu pijnen grootendeels verdwenen Mgn polsen n enkels hebben weer bon normalen vorm aangenomen en ik gevoel mg thans veel flinker en opgeruimder de eetlust die zeer mlrilem gewerden was ia thans teruggekomen terwijl ik ook nu de noodige rust in mijn slaap vind Ik geef U dit bericht in de hoop dat dit voor vele andere nierlijders van nut zal mogen zijn Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek to maken op elke wijze die U goeddunkt Spreek langzaam en duidelijk wanneer gij Foster s Rugpijn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaata hebben Zij zijn te öonda verkrijgbaar biJ de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poslwissel 4 1 1 76 voor Ma ol 110 voor ni doo n Büanken uit Selioonlio7e XCIV Uit de Albrecht Beijling veste anno 1425 O bange tijd In donkren nacht Trekt langs de Oade Singelgracht Een stoet van krijgers zwggend heen En in hun midden voerend én In zware boeien vastgeklonken Hy beeft zgn eerewoord geschonken Na maand en itag hier weer te staan Om t wreede vonnis te ondergaan Ter Kruispoort nit het Hofland h en Komt Beiiling moedig aangetreên Tot hg het versch gedolven graf En zwggend daalt hg daarin af Dof valt de aardkluit op hem neer De een na d ander en steeds meer Een laatste zucht het leven vliedt Het vreeslijk drama is geschied Anno Deo 1907 O bange tijden van weleor I Zg keeren in deez veste weer Maar tndert in vtrfijndtn vorm Loopt men nu tegen frijhtid storm Wie waarheid spreekt heet leugenaar Is veel te grof heet een gevaar Voor groot en kleen ja voor t Gezag Iets dat men toch niet dulden mag Vooral niet in den amhUnaar Voorlichter van de Borgerschaar Er uit met hem bela n met spot In naam van t Recbt ter eer vao God Bedreigen zg hem tot zijn straf Met hongerdood t moderne graf Waarin men waarheid smoren wil O Christenen zoo wreed zoo kil Uw Christendom is lonter schijn Vol Utigtn haat en hehch venijn 1 Want Christus was de Waarheid zolf Die onder tjoodsche kerkgewelf Nog krasser taal deed hooren Dan iemand ooit te voren Hij sprak van addtrengebroed En fdrizeeschen overmoed Van liondtn en hoereerden Van valsche Mammon eerders Dat s taal van den Profeet Die voor de Waarheid streed Geeft Zgne taal u ergenis P Zoo velt gij zelf uw vondeois Dat niemand zijnen broeder verlrede noch bedriege in zijne handeling want de Heere is een wreker over dit alles I Thess IV 6 Want de tooru Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der nienschen aU die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden Rom 1 18 BomeCalvijn Jezus Rome dat den menschelgken geest gefluisterd houdt in de gzeren boeien van banvloek en dogmatisme dat het menschdom wil doen zuchten onder den druk van priesterheerschappg dat voor zich bot recht opeischt nog beden ten dage het recht om kttlere te verbranden Calvijn door wiens medeweten en medewerking do edele Michael Servede op deu brandstapel het leven liet Rome en Calvijn beide richtingen zich toeëigenend het monopolie van Christelijkheid zg hebben bon leer verbreid met zwaard en brandstapel met dwang en hongerzweep En stel daar tegenover Jezna en zijn leer Die niet liefheeft die heeft God niet gekend want God is Liefde 1 Job IV 8 En de wgze waarop Jezus zgn ker predikte en verkondigde en verbreid wilde zien spreekt duidelijk nit Joh 18 Toen Jezus door do dienaren van den Hoogepriester gezocht werd sloeg Petrus aan Malchns een oor af Doch Jezus dit ziendo zeide Steek uw zwaard ia de schede De drinkbeker dien mg de Vader gegeven heeft zal ik dien niut drinken P Joh XVIII 11 Zonder zwaard of bloedvergieten zelf het leven veil als een Held past zoo trad hii voor den Hoogepriester en droeg zyn verdediging voor Rome Dordtl Dwang D oodI Neen neen die leer kan die van Jezus niet zyn Zoo vreemd als het Licht is aan de Duisternis zoo ver zgn die twee wereldbeschouwingen van de Waarheid Daar wordt in Schoonhoven een kettergeriehl gehouden lezer Daar wordt een modem aattdafd aangericht t En geloovigen en zielekerders al wat Christeiyk voelt en denkt ziet eerbiedig zwggend toe Men wil daar iemand den langzamec hongerdood doen sterven Al jaren heeft men getracht hem door vernedering en vergissing het leven oudrageiyk te maken nu dat niet tot het gewenschte doel leidt zal men dien man in zgn brood en eer beide gaan treilen In Augustus van het vorige jaar is de heer Vinck sedert 14 jaren onderwgzer met verplichte hoofdakte aan School Ie soort werkzaam Er moest een plaatsvervangend hoofd aangesteld worden En wie werd daarvoor aangewezen P De beer Qelok de jongere collega die pas één minuut oudei wgzer met verplicbte hoofdakte was Vernedering krenking lagen aau den raad bfj daie handelwyie ten grondslag Zg troffen den heer Vinck bovendien in zgn salaris dat daardoor 125 minder bleef En thans is na 16 Januari 1907 maar één onderwgzer met verplichte hoofdakte noodig Br moet dus eon tcruggosteld worden En wie zal daarvoor anders in de eerste plaats in aanmerking komen dan de jongst benoemde Overal elders behalve in Schoonhoven 1 Daar luidt het voorstel aan den raad op 9 Maart Gelok als onderwgzj met verplichte hooldakte te beschouwen ea het traktement van Vinck met 1 100 te verminderen Maar wat heelt die man dan in s hemels naam gedaan zult ge vragen P Deugt hjj als onderwgzer niet draag hem dan voor tot ontslag maar iemand zoo vernederen en sarren on trappen is onmenscheiyk Dat doet men nog geen Koelie in Iiidië Op zijn ondervijs hebben de heeren nieU aa U merken Deze bekentenis is hun naar ik nit de beste bron verneem ontwrongen Deoorzaak ligt buiten de school En vraairt irti welke De man is Roorasch geweest en heeft de stoute vrijmoedigheid gehad met Rome te breken wgl hg den huichelaar nietwilde spelen Hierdoor zal hg door Rome vervolgd worden tot aan zgn jongsten snik Ds man heeftde buitengewone brutaliteit om voor zich de vrgheid van woord en geschrift op te eiscben Die man begaat de eerlgke stommiteit om zyn pen niet in dienst van Valk o s te stellen Bggevolg spar nen Rome en Dordt samen om dien man het leven onmogelgk te En wie zgn de toeleghers van dat luguber bodrgl fwee personen waarvan den een de gal door t Hoed ü geelagen terwgl de ander barst van nederig calmnietiuhen hoog moedK aan Plant uw calvinistischen Gesier huod voor t Stadhuis op een staak en gebied per instructie dat de openbare onderwgzer daarvoor groeten lal op poene van ontslag Twee personen waarvan de een op politiek terrein allerlei halsbrekend evolutiën heeft gemaakt terwgl de andere op kerkelgk gebied alles heelt afgereisd Groote Kerk ReinouBtrante Kerk Kerk A om ten slotte zgn anker neder te leggen in Kerk B Wij bedoelen do heeren Group en Valk die stellig niet kunnen begrgpen dat iemand een vatte overtuiging kan hebben waarvoor hy strgden wil en moet En als er dan heeren uit Amsterdam komen die eens komen zien naar het edele menschenwerk van deze brave Christenen dan weet de heer Valk toch zoo n gevoelig hart te toonen om de heeren te misleiden 1 Oordeel zelf lezer Jan Valk gezeten in de Consistorie van het Godshuis om wie weet welke hoog zedeUjke kwestie te bespreken wordt gevraagd oin een onderhoud En wat vertelt hg Ach heeren als ge daar Gelok ziet loopen in zgn sjofel jasje en go denkt aan zgn vrouw en zgn twee arme bloedjes van kinderen en ge wordt dan gesteld voor do vraag wie kan het best honderd gulden missen dan zegt je hart neen die man kan het allerminst daarvoor in aanmerking komen Lezer als ik het niet uit vertrouwbare bron had ik zon het niet kunnen geloovon nog veel minder schrgven Wel zeker Jan de keus kan niet moeilgk zgn Als je tegenover Gelok in zgn sjofel jasje ziet gaan Vinck met hoogen huid glad handtehoenen in een woord de verwaand beid in persoon dan zegt iedereen dadelgk kortwieken dat vinkje Is het niet treurig vermakeiyk P O wat hnichelarg I Terwyi het nanwelgks een paar maanden geleden is dat van de zgde der onderwgzers een adres om verhooging is ingediend en op de bekende wgze behandeld nul op rekwest daar kan ik het niet anders noemen dan huiehelarij om een paar maanden 1 iter zoo de barmhartige te spelen I Wil ik eens precies zeggen Jan hoe da vork eigenlgk aan den steel zit In het voorjaar van 1906 hebt ge Vinck het zwggen trachten op to leggen door de bekende motie van Jan Valk waarin gij dreigdet met andere maatregelen als deze zich niet matigde bedoeld werd ophield Vinck heeft na als voor dien tgd den strgd voor de openbare school voortgezet heelt menig treurig leit op ohristelgk onderwgsgebied aan het licht gebracht en ziet de heeren zien nu de kans schoon om zich te wreken Ook voor hun Christeiyk gemoed is de wrake zoet Het is niets anders dan de uitvoering van de bedreiging in 1905 Oy Christenleeraren en lidmaten die gelooft in de solidariteit van de zonde gS allen staat mede schuldig aan het onrecht dat hier in Schoonhoven gepleegd wordt zoolang gg uwe stem tegen dien aanslag op de vrgheid niet verheft JAN BAZOIN Gemengfde Berichten Men meldt uit Almelo jOistermorgen hebben ongeveer 190 metseilaars opperlieden en stukadoors het werk estaakt Aan de werken voor het nieuwe Biklion en de nieuwe gasfabriek wordt niet getaakt wyi daar het loon reeds hooger is dan thans geescht wordt Twee metselaarspatroons en een stucadoorspatroon hebben reeds toegegeven en daar is het werk toen hervat Men meldt uit Eindhoven De eerste tram gisterochtend komende van de Belgische grens is tusschen Eersel en Steensel gederailleerd Eerst kwam de machine en daarna de eerstvolgende personenwagen die vol zat in een sloot terocbl Zeven reizigers zgn meer of minder ernstig gekwetst een heeft er eon arm gebroken De reizigers van den tweeden wagen bleten ongedeeld evenals het trampersuneel Spoedig waren de geneesheeren van Eersel en Veldhoven ter plaatse De treinenloop is gestoord er is van Eindhoven onmiddeliyk materieel gezonden om den weg vry te maken De heer J Kotjen secretaris van het De Ruyter coinité in Den Haag deelt naar aanleidiog van de kritiek die de postzegels hebben nitgelokt mede dat de oorspronkelgke teekening fraaier was De N Ct die dat ontwerp heeft geziun verklaart dat het zich inderdaad van het in den handel gebrachte zegel zeer gunstig onderscheidt Maar de firma Enschede maakte dadeiyk de opmerking dat zg het zou moeten veranderen daar het te bezwaarlgk was dat ontwerp te volgen De uitgegeven postzegels zyn dus gemaakt volgens een ontwerp van de flrma Enschedé eu niet volgens dat hetwelk het comité van den teekenaarontving Nu de arbeiders te Hamburg zich bereid verklaard hebben nacht en Zondagsarbeid te verrichten is de kwestie nog niet uit De vereeniging van werkgevers wil niet ingaan op de door de werklieden gestelde voorwaarde dat by weer in dienst aeming een dagloon van f 3 betaald zal woiden en dat hot niet verplicht zul zgn toe te treden tot de door de Hafenbctriebsverein opgerichte spaaren ondersteuningskas De vereeniging wil dit loon alleen verzekeren aan werklieden die een contract voor een jaar sluiten en die wel tot de kas toetreden Arbeiders die geen jaarcontract aangaan kunnen maar 1 4 88 verdienen en moeten zich dan ten allen tyde verbinden tot het verrichten van nacht en Zondagswark Op het oogenblik zgn er 4460 arbeidswilligen Zaterdag kwamen weer 50 Engolsche werklieden aan Vleeschkenring in Montloort In een schrgven aan de N R Ct uit deze plaatslezen wg dat de keurmeester van vleesch is de veldwachter gewezen boerenknecht Ten bewgze van zyn tecbnische kennis het volgende Een paar weken geleden vertelde mg iemand uit Montloort dat hg tegenwoordig was geweest bg liet nitbeenen van een zog en van drie kalveren Deze cadayers verkeerden in zoo n staat van ontbitiding dat de vilders A De V en S het zel niet konden doen vanwege den stank Allen stonden er dan ook met een zakdoek voor den nensbg Voor dit werk werd de eenige inan gebruikt die znlke zaakjes kan opknaplien De zog werd opengesneden de beenderen werden er uitgehaald en hot cadaver ging weer dicht Op de vraag ol dit vleesch dat z6o ontbon den was vervoerd mocht worden liet hg het keuriugsbrielje zien Eu het ging de wereld in Eon paar weken geleden was er een wagen met manden vleesch geladen om ze te Woerden op den trein Ie brengen Doch dicht by het station werd halt gehouden en beraadslaagd ol het toch wel ter verzending zon worden aangenomen vanwege den stank Het einde der discussie was dat men er maar liever mede terug keerde Aan de meeste dezer vleeschzendingen hangt een kaart met het adres Vorden in Gelderland Engeland peinst over den aanleg van een tweede Suezkanaal Roekeloos als lietsers soms kunnen zyn trachtten Zondag op den weg tusschen Muiden en het Merwedekanaal eenige wielrgders de stoomtram by te houden eir daarbg reed een hunner zoo dicht naast de tram dat de machinist hem een paar malen waarschuwde voorzichtig te zgn hg bleef echter naast de wagens ryden en op een noodlottig oogenblik reed bg tegen den eersten wagen aan viel no geraakte onder de tram die met de viar volgende over hom heen reed De ODgelakkigg bleek in stokken te zijn ge scheurd de dood moet onmiddeliyk zgn ingetreden Er zyn voor de Transraalsrhe mgnen veel meer kaffers beschikbaar dan er noodig zgn Dat zal de wegzending der Chineezen vergemakkeiykeo als het aanhoudt Het opstootje te Barong Naar de correspondent van de Locomotief te Kediri weet mee te deelen bedroeg het aantal gearresteerden aanvankeIgk wel oen 150 personen doch sommigen bleken onschuldig aangehouden te zgn zy stonden onder verdenking doch wisten wat spoedig uit het onderzoek bleek van niets af en werden dus weer in vrgheid gesteldMaar toch zitten verscheidene personen in voorloopige hechtenis op Ngandjoek haast zooveel als te Sidhoardjo in de eerste dagen na den Gedangan opstand en onder die aangehoudenen bevinden zich lieden uit Djombang Bodjonegoro Ponorogo en zells nit Koedoes doch voor het meerendeol uit Barong Kertosono en omstreken Die lieden van Koedoes worden gezegd bloed ol aanverwanten van Dermodjojo te zyn Hg uit Koedoes alkorastig verliet weliswaar reeds langer dan dertig jaren geleden voorgoed die plaats maar hy kwam er toch van tyd tot tgd en in de laatste jaren moet hy daar zelfs dikwyis gezien geworden zgn Onder de aangehoudenen moeten zich verscheidene vagebonden nit Kertosono bevinden zg hebbeu waarschyuiyk zich voor wat geld en opinm laten overhalen om deel uit te maken van het gevolg van Dermodjojo Zgn vrouwen en andere familieden de vrouweiyke huisgenouten dan zgn een dag of wat op Ngandjoek in verhoor geweest by den regent zg werden door een flinke politiemacht van Bendoengan naar Ngandjoek geëscorteerd Bg thuiskomst was de woning nagenoeg geheel uitgeplunderd d w z het buist aad geld en kostbaarheden gedurende hnn afwezigheid hadden nl eenige bewoners van Bendoengan en omstreken er geroofd wat van hun gading was niettegenstaande het huis door de politie bewaakt was Op de klachten van Derraodjojo s vrouwen over die berooïing haastte het bestuur zich om een onderzoek te doen instellen en naar de goederen te zoeken en ze te doen terugbrengen maar er zal wel niet veel teruggevonden worden hot geld en de preciosa zullen wel voorgoed verdwenen zyn en biyven Naar wy vernemen vertrokken de Koningin en de Prins hedenmiddag te ongeveer 5 uur stadstyd per Staatsspoor van Den Haag naar het Loo Stadsnieuws GOUDA 3 April 1907 VERGADEBINÖVA dbhGEMEENTERAAD op Vrydag 6 April 1907 des namiddags half twee nur Aan de orde De benoeming van een sluisknecht De rekeningen over 1906 van a het gemeentepensioenfonds b de Bank van Leening e de Kamer van Koophandel en Fabrieken Het voorstel in zake de verlenging van het aan den heer A L van Uven leeraar aan het gymnasium verleende verlof Het voorstel tot verbouwing van de Tweede Burgerschool voor jongens Het voorstel tot amotie van het brandspuitbuisje aan de Wacbtelstraat Het voorstel in zake de salarisregeling van de onderwgzers weduwnaars in verband met een verzoek van den onderwyzer H Kleyn Het voorstel tot het verleenen vaneervol ontslag aan deu brugwachterC van Balen Het voorstel tot het Toor drie jaren verpachten eener standplaats op de kermis aan den Btoom carrouselbouder K Benner De ontwerpverordening tot wyzigingder Algemeene Politieverordening Zondag 31 Maart heeft de Postdnivenvereeniging de Zwaluw een onderling concours gehouden van uit Schoonhoven los 10 06 de t Mlag was als volgt ringnommer T Willemse 10 24 26 164 06 T 123 10 30 29 167 06 T 7 H Ravestgn 10 46 41 ongeringd A A Arret 10 48 24 170 06 T 50556 C Bojeyal 10 48 58 ongeringd A de Boog 10 66 7 73 06 T 168 D V d Pool 10 59 13 A D v 05 809 G L Hammer 11 16 43 164 06 T 37 M V Groningen 11 21 38 78 06 T 72 J J Holthnizen 11 21 39 164 06 T 19 T Stoppelenburg 11 43 26 62 05860 By Eon best van 2 deiar is met ingang van 1 September benoemd tot leeraar aan de Rgks hoogere burgerschool alhier F J CE Douwes Dekker thans leeraar aan de Bgkshoogere burgerschool te Sappeneer met toekenning van gelgktgdig eervol ontslag nit laatstgenoemde betrekking GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Maart zyn aan het bureau van politie gedeponeerd 5 sleutels 1 zwarte portemouuaie 1 rood dasje Voprts zgn te bevragen 1 paar dameshandschoenen by Dercksen Regentesseplaotsoen 2 Fransche leerboekjes bg Spaans Markt 64 1 band kinderwagen by Loogaard Raam 299 heerenvest by Vos Groeneweg 120 witte zakdoek bg J Meolman weeshuis F 12 yzeren hoepel by W Happel Vlamingstraat 364 nickel horloge by H Spee Robaarsteeg 152 zwarte handschoen hy C de Jong Peperstraat 16 Fransch taelhoekje by L van Groningen 4e Kade linnen baalzak by W Swanink Spoorstraat 23 houten wagenbakje bg J Valk Prins Hendrikstraat 304 portemounaie inh eenig geld bg J de Ruiter Crabethetraat 266 goudju damesring hg H de Jong Raam 411 bruine portemounaie by J van de Kasteelen Korte Tiendeweg 86 gouden oorknopje by 0 J van Leeuwen Nieuwsteeg 16 ceintuur by H Akkerman Boelekade 232 schaar bg W Reparon Spieriogstraat Oude Mannenhuis psalmhoekje by J Veening Wgdstraat 41 rolletje wit garen en breipriemen bg J Potharst Kleiweg 50 huissleutel bg A Bloot Houtmansgracht 260 scbrglboakje by G de Bruin IJssellaan 782 Rgksd en 1 gulden bg B Begeer 0 Haven 49 2 sleuteltjes aan een veler bg M van der Stappe Bockenbergstraal 885 gouden kwastje van een ketting by P Klerks Genzenstraat 74 schaar by M Lakerveld Bleekerssingel 271 bril by J Lucbtbart Prins Hendrikstraat 296 zak adres J van Leeuwen Gouwslnis bü A Wildenburg Turfmarkt 70 eend bg S de Jong C Eetelstraat 641 roz nkrans by mej Kloot Karnemelksloot 594 gouden belletje by Leeflang Bockenbergstraat 781 honden muilband bg M Lunenburg 3e Kade 403 2 strengen tonw bg P J v tjoon Kuiperstrnat 204 gouden belletje met rood steentje bg J Arts Boelekade 213c R C kerkboek by C van Berkel Bleekerssingel 253 zilveren omsing kerkboek bg van Krimpen O Haven perie d amour broche bg T Woudenberg Heerenstraat 506 rozenkrans by H Vonk Kleiweg 90 eendenkorf by L J Donker Baanstraat 172 stok vun een lantaarnopsteker bg W van Wgk Wilholminastraat 76 vaarboom by H de Vries Tninstraat 320 portemounaie met 3 sleutels bg J Buitelaar P 357 rozenkrans bg A van der Veen L Tiendeweg 26 portemounaie by W van Bokknm L Groenendaal 78 portemounaie met eenig geld bg O Woudenberg Boomgaardstraat 56 zilveren arm jund by A van der Zwalm Graal Florisweg 74 De Commissaris van Politie W N VAK GABDEREN BEUES VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG IS FEBR StcMteleeninqen PoBTuaAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2600 3 69V RuSLANO Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74V 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi HypotheekBanken Aandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb UtrechtBche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Paiidb fiataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 997 Premieleeninqen b uam Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diversen My tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89V Sehiepvaart UaaUehappijen Pand Holland enlf StT My 86 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb O Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpovtmgUtningen Itaui Oblig Zuid Italiaaosche Spw IMy A 867 Ontvangeu DE NOUVEAÜTÉ S IN Cosiumes tailleur eo Regeomanleis Afloop der Openbare Terkooplng van Onroerende Goederen op Woensdag 3 April 1907 gehouden door Notaris N F Cambier van Nooten Perc 1 tot en met 6 10 12 en 13 Negen perceelen bouwterrein aan het Jaagpad te Gouda koopers de heeren J B Bea en B AelberB te Allen a d Byn en J J Bes te Roermond voor 1 2420 Perc 7 Een perceel bonwterrein als voren kooper de heer M M van Loon te Gouda voor 1 360 Perc 8 9 en 11 Drie perceelen bonwterrein als voren kooper de heer H Eyssen te Gouda voor 1 1110 Perc 14 16 en 16 Drie perceelen ala voren kooper de heer J de Jong Wi te Gouda voor 1 1240 Perc 17 Kleederbleekery als voren kooper de heer L Jaspers Gi te Gouda voor 1 4400 Perc 18 en 19 Hnis met tuin aan de Smalle Zyde der Karnemelksloot te Gouda R 620 kooper de Intercommunale Hypotheekbank te Amsterdam voor 1 2665 Perc 20 Tapperg aan de Wacbtelstraat te Gouda P 187 k de heer A J Saa te Gouda voor 1 960 Perc 21 Niet verkocht Perc 22 Woonhuis aan de Nieuwe Haven te Gouda N 171 k de heer E Radix te Gouda voor 1 870 Laatste Berichten Omtrent den atand der crisis op heden deelt het Uaagscbe Correspondentiebnreaa het volgende mede Mochten waar bet thans vaststaat dat generaal Staal by zyn ontslagaanvrage ala minister van oorlog biyit volbarden de pogingen tot reconstructie van het Kabinet op den grondslag zgner beginselen in zake het biyvend gedeelte slagen dan zon naar verluidt de plaats van minister Staal worden ingenomen door den generaal W F Bidder van Bappard commandant der Stelling van Amsterdam In ieder geval zon de voor de porteleullle van oorlog in aanmerking komende titularis morgen door de Koningin in audiëntie op het Loo worden ontvangen ADVËRTEi TIE BEQUIC R TOONESLÜITTOEmS ten bate van IRMENIOKC Zaterdag 6 April 1907 Sociëteit ONS GENOEGEN GROOfB STADSLDCir Biyapel in 4 bedryven van BLUMENTHAL en KADELBEBG Manwrng S itr Toegangsbewgzen voor leden 1 1 0 fS niet leden 1 1 3S verkrygbaar by den beer J DE VEN Wgdstraat Plaatsbespreking van Dinsdag 2 April ai by den heer HOFFMAN Soo O G Wild en Gevogelte Van al heden en verder dageiyks verach verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O PTTUt JTG Poelier Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2081