Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1907

Visdag 5 April 190T So 10209 45s e Jaargang ftOÜDSCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Telefoon Ko lit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mfdd TeletoinSlo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN l§llalhouderiJ Voor de bediening en uitvoering van Stalhonderöorders bevelen de ondergeteekenden zicli vanaf heden beleefd aan H UNGRRAk P ZEVENHOVEN J MUIS S VERGEER Stalbonderij voorheen BOTH Telefoon no 35 S t g P Omnibaadienat HUIS TE HUUR Hcerenhiiis Oosthaven B 88 Zes Kamers groota Keuken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOi DUBBELE BUÜKT B 13 Telfn 117 b t rnimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stijl van de eerste fabrieken teg in concorreerende prözen Ainlegger van Gas W ler Spreek IJlui en Eleotrische geleidingen Wie Tan goed licbt houdt wende zidi naar het GouiUeh Verllehtlng MagaxUn DE AWOUDfilTER daar alles door bekwame fitters verriiilit wordt Ontvangen ALLE SOOBTEN Schoenwerk Toor bet a s Seizoen ïkinede en ruime sorteerinj voor hel AaBBemen in bet Noord Urabantsch Schoenen Laar enmagazIJu KLblWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle ret rati n en aangemeten werk DE I O0BDK00P8TE I DE MEEST PBACTISOHE DE aiEE3T VOLLEDIGE MOPEBI ADKIl zöo beslist dio der Firma WELUOtV TBB LADIBS JOÜHXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat THE ILL DHESSMAKEH met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAB OP CHILD BBS S FASaiONB Kindermodes et vele gratis geknipte patronen VRAAQT Vte BoekhandelaarProetnummer Alle met koêtel Holt BU oeg el f I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN I mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bS MILLY SIMONS Den Haag Dekroi nii Toatooo I ittiUingSoho Dmftkttry llftgo Aug ISöfl W ldberosmd Schoeri Appr mor ÜP rin SêXia OM tju a bwia I middolui Toor het londn moBite I kvmim poabr nn He mwr o fftUaord Mhwnwwk VBrfcryeb t vlnkallun in Hbosnvnk Qidwa rien Dn g ywi J I Md op num tn fftbrisksuurk s A mlt W Uiimtm Arahim Gouda Drnk yan A BRINKMAN Zs GEBR RIJKEN É DE LANGE WÊÊT ROTTERDAM VK VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofd ifiga Ut Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2599 Xe M ina tjn Went Sleawl ind 9 nabij Station Bear Telef 4057 INRUILEN STEHMEN VERHUREN REFAREËREN DE PHONOLA daKelUks la onze JJalOBi te honran FiommNo umoN mmii Eigen schuld Een onzer afnemers schrijft ons Dezer dagen kwam eene juffrouw in den winkel om een flesch Sanguinose maar mijnheer geef miJ de echte zeide z ik ben bjj iemand geweest dio rog namaak in de handen gestopt heeft Wat ben ik boos seweest dat goed heeft mö niets geholpen Ja juffrouw dat is heel jammer maar neemt U mi niet kwalgk het is Uw eigen schold Het wordt gedurig in de courant medegedeeld i lleen de i§aiignliio§e van V 4 DAll € o f § de echte Alléén de firma VAN DAM Co is door het bure iu van don industrieelen eigendom emachti d de Sattfjuinoae in den handel te brengen De naam en het etiket beide van de Sangninose zjjn wettig gedeponeerd Wacht U dus voor namaak De namaak helpt ü geen zier Al onze flacons hebben het wettig gedeponeerd etiket Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 VAN DAM Co Met den dag neemt de vraag toe naar ons nienw middel Vijgenhonig voor hoestenden Prijs f 1 Neemt eens eene proef te Gouda bIJ WOLFF Co Westhaven 198 acraalogeeii Poedervoim is het eenig ste helpend middel tegen Hloeilarmoede BleekaiucM Xeuuwaiicakle Hoofdptfnen miapetootheia OHmaehten fermagerlng en rermtuderlng der Ueliaamtkvachten aemalogeen in Poedervorin smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen I beeft een aangename worden opgelost Prijs per Ëenlp e labrlkanien HAEMATOOEEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 l V SCHAIK Go Deo Haag Verkriigbaar bfl Firm WOLPJP Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gourfo A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJeBel S VAN ZESSEN Schoo ihoven B v WIJK P W v EDE hidewater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v d SPEK Moercapelk D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingtveen P A deQBOOT A UB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Polibroekerdam D BIKKER Bentchop WAAB8CHUW1NG Laat D niet misleiden door Abdij Siroop Het klooster 8 ne o Paulo Abdij bestaat niet du Stroop van geenerlei waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dnmiatige aaxit it nieu ifte u innding n ip raa flinaal gebied verbeterde fcbrleaöe a TUtatoitend gebruik vau üm i i Hjr stu yr Mulstol u garandeerei lei erbrmier van Stoliwerck s Chocolade en Cacao een anbeveicnsffaiu dig fabrikaat nauwIceuriK beantwoordend an ien iahond dat resp Etiketten De Irma boiiaalde 87 Brerets als HofleveruBcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medalllrs een bew Ja nan uitmuntend a Nou vou dóoMnon niw Hadaille d rremltre elMm en oonaldératlos Totre eioeUenli tebrloatlon ds Ohooolat bonbons varies eto eto tlUwenik 8 fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseurs Bankolbakkoi tna va Oeneraalvertegenwoordiger Toor Kederlaxtd J os HattenKlodt Amsterdam Kalvevstraiit 103 Ie w irlt ver f it ti t Uailli te tmtBit UIT HET MaOIZUN TAN VL IIAVENSWAAY ZOi E aORINCHEU Deze TIIEEE V worden afgeltrerd iii verzegelde pakjes van ir Uoee en een kalf en een Ned au met vermelding van Nommer ei Prijs voorzien van nevenataan iMerk volgens de Wet gedepo neerd ich tot de uitvoe in van ge eerde orders aanbev ende J C BUL voorheen J BREEBAAET Lz Verkrijgbaar in lesschen 50 ets 7 Ï t en f 3 Ï biJ H H Apothekers en Drogislon Let op het merlc AN RE KI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGEH Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 118 Eohto Oude Jenever IB Nightcap llEolJ p HOPPE 11 31 Verkrggbaar bj PEKTERS Jz 1 1 Of caekil n kurUrtni Alenw onorertroflen Prof Dr Liebera welbekend umv BaAcaT iLizia AIImd echt met Fabriekimvk tot voortdurende radicale en zekere genezing an alle zeli de meest hardnekkige xenuW giekten rooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Joca e genezing van elke zwakte Bleek tacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagp n slechte apgavertering Onvermogen Tmpotenz PoUatione enz Uitvoerige prospeotnasen Trijaror feaoh fl 1 fl fl 8 dubbele fle h fl C j OntraNDepÖt Matth v d Vagto Zaltbommj ü pöta M Oléban k Co Botterdam V Happel VGraTCnhage llalmma do Jong J C n Eotltplan W Iff fc Co ïoada n b alle droiptteii Buitenlaodscb Overzicht Renter seint nit Panta Delgada dd 3 April Op het eiland St Michel en Villafranca hebben heftige aardschokken plaats gehad de verschrikte bevolking is op de vlncht geslagen Renter seint nit Mttnchen dd 3 April De Prins regent verleende op zgn verzoek ontslag nit zgn ambt als minister van binnenlandsche zaken aan graaf Feilitzsch en benoemde tot zijn opvolger den heer Von Brettreich thans regeetings president in den Opperpali V De Daily Express weet thans mede te deelen welke punten op de koloniale conferentie te Londen waaraan de premiers van alle koloniën zullen deelnemen in de eerst plaats zallen worden besproken Die punten zgn de invoering van preferentieelo rechten tnsscben do verschillende deelen van het rjjk i de instellingen van een permanenten Bgksraad bestaande nit vertegenwoordigers van alle koloniën en van het moederland om te beraadslagen over de belangen van bet Eijk deelneming van de koloniën aan de rjjksverdediging onderstenning van de emigratie nit Oroot Brittannië naar de koloniën door den staat Een sterke groep koloniale premiers on der leiding van dr Jemeson van de Kaapkolonie en sir Joseph Ward van Nieuw Zeeland jveren zeer sterk voor de aanneming dezer vier pnnten een minderheid onder leiding van Deakin van Australië en sir Wilfrid Lanrier van Canada ziJD tegen deze Toorstellen en wenschen gematigder voorstellen te doen Daar echter de meerderheid beslist voor preferentieelo rechten en bescherming is hoopt de Daily Express met een soort venijnig genoegen dat de koloniale conferentie bet liberale kabinet ernstige verlegenheid zal bereiden Alsof sir Henry Campbell Bannerman er niet voor zorgen zal dat dit niet het resnlti at der besprekingen zal ziJn De moord op dr Jolles brengt nog steeds groote beroering in Russische regeeringskringen en nog meer in de Bnssische maatschappij Stoïypin beeft in den ministerraad aangedrongen op een snel en nauwgezet onderzoek in deze geheimzinnige geschiedenis en de minister van justitie stelde toen voor FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 68 En ik ontving hem met koelheid maar hy Meld met toomelooze woede aan en dwong mS Begrypt nF Hg deed mg geweld aani V kunt hem niet ten goede veranderen Een man te verderven bem te doen worden als als als Christiaan nu is dat gaat gemakkelgk Maar hem opheffen nit de modder f Dat kan niemand en ik pas er voor mg aan die proefneming te wagen Wat gü fatsoenlgke vrouw niet kunt is voer een meisje van myn slag beslist onmogeiyk Wat zondt ge lachen als ik n zon willen helpen t En als ge my niet langer noodig bebt dan zondt ge n met verachting afwenden van die slechte vrouw Zoo zijn de eerbare vrouwen immers allen I Maar ik herbak het zelfs als ik wilde zou ik er niet toe ia staat ign Als ik bet pel ion spelen wat n mij laanwyst dan kwam hy ten alotta terecht in bet gekkenhiüa Hau de ondeugden die hem teo verderre voeren hebt gy by hem aangewakk rd den moordenaar zoo bij ontdekt wordt voor een krijgsraad te brengen Zoo bil ontdekt wordt I Want het blijkt dat de invloed en de macht van den Bond der echt Russische mannen grooter is en verder reikt dan die van het kabinet Stolypin Dnbrowin de bekende voorzitter der Fetersbargscbe afdeeling van dien Bond is oen gaarne geziene jgast op Tsarskoje Salo Hg wordt er vaak ontvangen en heeft dan lange besprekingen met den Tsaar en diens vlengeladjudant graaf Orlof een reactionair van den echten stempel Dnbrowin laat niets onbeproefd Qm de mystieke neigingen van den Tsaar voor zgo politieke bedeelingen te gebruiken en dientengevolge loopen de moordenaars van Herzenstein vrij rond in Petersburg en zal wat Stoïypin zich ook voorneemt de moordenaar van dr Jollos wel niet in handen der politie vallen evenmin als de aanleggers van den aanslag tegen Witte ontdekt konden worden De Roesskaja Snamja het orgaan van den Bond der echt Russische mannen kondigt thans bet voornemen aan de regeerinf te dwingen tot ontbinding der Doema En bovendien is bet doodvonnis nitgesproken over tien leiders der K D partjj die daarvan schriftelgk kennis hebben gekregen Stoïypin weet dat alles en doet niets Hii kan niets doen al doet hu nog zoo z n best om met de Doema saam te werken Want de invloed van Dnbrowin en do Ras sische mannen is te groot En Stoïypin mist den moed tot den Tsaar te gaan en hem voor de keu te itellen Dnbrowin of ik Te Rapallo een mooi gelegen kustplaatsje aan de Riviera di Levante heeft de Duitscbe Rijkskanselier prins Von Bülow het bezoek ontvangen van den Italiaanscben minister van buitenlandsche zaken Tittoni De beide hoeren hebben er lang en veel met elkaar gesproken En dadelijk is men van alle zgden in de weer om aan die ontmoeting en die besprekingen het hoog te politieke belang toe te schrijven De Tribana begon er mede dit Italiaanscbe blad verzekerde dat Italië op de Haagsche vredesconferentie de Engelsche ontwapeningsvoorstellen zou steunen en uit die verzekering meende men reeds te kunnen opmaken dat Italië zich te s Qravenhage evenals te Algeciras van Dnitschland zou afscheiden De Temps verzekerde daarop dat Dnitschland aan de vredesconferentie niet zou deelnemen als Engeland de ontwapeningsvoorstellen ter sprake bracht Die O neen mevronwtje antwoordde Etiennette met een smadelgk lachje die eer komt my niet toe Hg bad ze al toen ikhem leerde kennen Ik heb ze alleen maar n beetje aangedikt Maar groote God met welk doel Dat zal Ik u zoo openhartig mogelgkzeggen Ik had voor dien jongen een zekere neiging opgevat Ik wilde bem behouden en dat kon mg alleen gelukken als ik hem deed afdalen tot het peil waarop ik stond Alleen door de ondeugd kunnen vrouwen tls ik een man van ontwikkeling aan zich ketenen Toen plaatstet gg u op myn weg en ik stelde alles in het werk om u te overwinnen Ik was bet die het plan opvattevan het bewuste dejeuner op den dag voor dat uw bnrgerlgk huwelgk werd voltrokken u weet met welk een uitslag Maar ten slotte hebt gy gezegepraald en voerdet bem mede Doe on uw beat hem te behouden Maar kom nn niet bg my zoete broodjes bakken gat ik hem nit eigen beweging zal afstaan Ieder zyn beurt Nu begreep Oenevieve dat van die zgde niets meer te hopen was dat zy slechts op zich alleen kon vertrouwen om Christiaan op den goeden weg terug te brengen Maar niettemin betreurde zy haar bezoek hoe vernederend ook niet Zy had haar Ttludin leeren kennen bet gevaar gepeild mededeeling werd echter onmiddellijk door den Dnitschen minister Von Tachirschky in een telegram aan de Londensche Tribune tegengesproken Maar de ontmoeting tnsscben Bttlow en Tittoni zou voornamelijk noodig geworden z jn door de behoefte van den Duitsohen kanselier om eens met ziJn Italiaanscben collega over de Haagsche conferentie en de ontwapeningsdenkbeelden te spreken Of dat het geval is wie zal het uitmaken De tallooze telegrammen nit Rapallo in de meest verschillende bladen over de gesprekken tasschen de beide ministers gevoerd verschillen op alle mogelijke punten zoodat er ten slotte slechts één conclusie mogeigk is dat de correspondenten in deze stille dag n meer met hun levendige fantasie dan met de werkelijkheid hebben rekening gehouden Een medewerker van de Frankf Zlg heeft een ondei houd gehad met Peter Carp den leider van de Junimisten Carp een zwager van den nieuwen minister president Dmitri Stoerdza staat bekend als een bekwaam en degelijk Roemeenscb staatsman zoodat het ongetwgfeld van belang is te vernemen hoe hij denkt over de toestanden in sgn land De thans aan t roer gekomen partij e verklaarde de beer Carp ia zooverre medeplichtig aan de onlusten dat zg de atmosfeer heeft gevormd waarin de kleinste vonk een geweldige ontploffing moest doen ontstaan De liberale partij omvat ook verscheidene halfsocialistische elementen niet socialisten die een bepaalde leer aanhangen uiaar desperado s die alles zouden willen stuk slaan om in den chaos hun zakken te spekken en die met alle middelen aan de staatsruif trachten te komen waarvan zij door het regime der conservatieven te lang ver gehouden zijn Deze menseben onderwgzers popen enz hebben de boeren opgehitst en hun allerlei moois beloofd Nu zgn de boeren veel verder gegaan dan zy bedoeld en gewenscht hebben maar dit ontslaat hen niet van bun medeplichtigheid Carp gelooft dat de onlusten betrekkeiyk spoedig bedwongen zullen worden Het leger is betrouwbaar Maar na de onlusten komt de flnanciëele crisis Het is nogheelemaal niet te schatten voor hoeveel waarde er vernield is En het crediet van het land is ernstig geschokt Wie waagt het nieuw kapitaal in een kruitvat te steken P En da liberalen zullen nog meer onheil stichten als zg nu populaire wetten gaan maken ten koste van het grootgrondbezit eu in dat opzicht was dus baar gang niet vruchteloos geweest zy wendde zich tot Etiennette en zeide haar met waardigheid terwyi zy zich weder volkomen meester was Ik heb althans de genoegdoening dat ik my ten volle bewust ben dat Christiaan van my alleen zyn redding te wachten heeft zy waren nu de drie heereo genaderd Jean en Vernier trachtten op Genevieve s gelaat den uitslag van het onderhoud te lezen maar het was volkomen ondoordringbaar Willen wy afscheid nemen P vroeg de jonge vrouw aan haar schoonvader De graaf wilde zgn bezoekers nogeenige ververschingen doen aanbieden en sprak den wensch uit den heer Vernier en zgn familie over eenige dagen op hun villa te mogen aantreffen daar bg en de gravin hen wilden bezoeken maar Etiennette kwam tusschenbeiden Mevrouw Vernier gaat binnen eenige dagen naar Parys terug Wg kunnen duseerst later het genoegen smaken haar ende familie weer te zien Zonder een woord tot afscheid liep Qeneviovo naar het hek waar het ri tnig wachtte terwgl Jean en Vernier beleefd groetten Stiennette zag glimlachend het gezelschap initygen Eerst op bet oogenblik toen de Naar het oordeel van den heer Carp is het groot grondbezit op zichzelf geen oeconomisch nadeel voor een land Hg maakt zich sterk voor een Enropeesche enfnêtete bewijzen dat de Roemeensche boer noeh wegens gebrek aan grond noch onder het grootgrondbezit gebukt gaat Zgns inziens lijdt de boer enkel onder de beambten de prefecten popen onderwijzers dorpsnotarisseo enz die zoo beweert Peter Carp allemaal van den boer leven en bjj de snelle wisseling van de partij aan t roer zoo gauw mogelijk bun schaapjes op t droge willen hebben Die zelfde menschen hitsen als zg in hnn betrekking door anderen zgn vervangen de boeren op en als lij in dienst zijn maken zij de boeren wga dat de groot grondbezitters en de Joden de schuldigen ziju Hervorming van de administratie dat is naar de meening van Carp het middel tot verbetering De Junimistische party kan niet de meer derbeid krygen omdat Peter Carp naar by verklaart het versmaadt zyn aanhangers te helpen ten koate van de staatsbegrooting V De New York Herald van Zondag 24 Maart geeft verslag van een lezing die te New York gehouden is door majoor Seaman Majoor Seaman is pas teruggekeerd van eeo groote reis door Afrika De kolonisatie van Afrika door de Enropeesche mogendheden is een reusachtige misdaad in daam der beschaving Dat was de stelling die majoor Sealnan verdedigde Ondanks alles wat verteld en gedrukt ia over den Kongostaat en de gruwelen daar bedreven door het Belgisch bewind zeide Seaman heeft toch koning Leopold bet monopolie der barbaarschheid in geene deele De slachting en mishandeling van inboorlingen die door Engelscheu en Duitschers geschiedt gaat nog te boven wat de Belgen ten laste wordt gelegd Majoor Seaman had nog onlangs in Dnitscb OostAfrika duizenden weerlooze negers zien afmaken omdat zy zich verzetten tegen de betaling van onrechtvaardige en drukkende belastingen Wat het pgniykst treft bg het bezoek der negerdorpen dat zgn de j yen inboorlingen aan kettingen gebonden gereed om als slaven te worden vervoerd De kolonisatie in Afrika is een coSperatieve roofonderneming waar byna alle Enropeesche staten deelgenooten van zgn Majoor Seaman stelde Engeland als koloniseerende mogendheid tegenover de Vereenigde Staten Engeland beeft de Cbineezen met kanonnen gedwongen opium te slikken Het heeft in Noord Amerika de alaveroy koetsier de leidsels ter band nam boog Genevieve zich in een laatst gevoel van wanhoop tot haar tegenstandster over Het is nog tyd mevrouw I fluisterde zy Etiennette baalde de schouders op en antwoordde luide Vaarwel mevrouw I Het rytuig reed weg Graaf Steiogel en zyn gezellin traden het kasteel weder binnen XXI Gedurende de twee volgende dagen verlieten Vernier en Genevieve Christiaan byna geen oogenblik Hy toonde iStb gewillig en volgde zyn vader naar de fabriek maakte automobieltocbtjes met Genevieve en Éaymond Vertemonsse en Emmeline die inmiddels uit Parys waren overgekomen en reeds begon men aan een begin van herstel Ie hopen toen by den derden dag eensklaps was verdwenen Vernier was ten zeerste ontsteld en toen hg Christiaan na eenige uren nog niet zag verschynen vermoedde hy dat Etiennette daar de hand in moest hebben En alsof beiden in hun gedachten dezelfde redeneeiing hadden gevolgd klonk tegeiykertyd de uitroep uit hun mond Als wy dokter Jean eens raadpleegden 1 Wordt vervolgd