Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1907

Zaterdag Ap il 1907 m 10300 45ste Jaargang GOüDSCHE mum Diieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoc n Ulo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiulcring van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C Ë N T E N Telefoon o St ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HUIS TE HUUR Hcerenhuls Oostbaveo B 88 Zes Kamen groote Keoken drooge Kelder linke Tnln Voorzien tan Gaa en Wattrleiding Te bevragen B 89 DB nOBDKOOPSTB DE HEEST PRACT180HE DB HEEST VOLLEDIGE IIIOBEBLAWEM liJn besliet die der Firma WELDON TBE LADIES JOVBSAL è met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBSaaUAKBH met een gratis geknipt patroon TBE BKZAAB OE OBILD BBS S EAsaioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOI Vu Boekhandelaar Proe Mummerê Alle met koitel HoU Bijvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring tr p p tegen voomitbetaling van 10 60 verkrygbaar MILLY SIMONS Den Haag Ferwerda Tieman Qrootite détail wUnhandelaren In Nedarland o eo 0 72 St Estèpbe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 p r fieich per anker van 45 fl 82 0 80 0 99 0 72 1 S5 0 99 0 72 1 08 Cblltean Malleret Petit Bourgogne Qraves Blanc Hant SaoterneB Witte Bergerac Niersteiner ROdesheimer D I Oude Roode Portw 1 08 per OcKh Extra onde Roode Portwijn iM Onde Witte Portw n 1 08 Extra onde Witte Portwtn 1 80 Fine Old Pale Sberry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 14 Vermontb di Torino Dom Bellakdi per Liter 1 17 Frijnen netto d eontant HVfOfS TB QODDA kij F J J BOON TAH OSTAOB KLEIWEG E 29 Verkrijgbaar in fleasehan SO ota IS et n 1 t 9S by H H Apothekers en Drogisten Li op het merk ASKEB I F AD RICHTER A Co Rotterdam Te GouDi by C LDGER Apotheker Harkt en by WOLFF A Co Westhaven 118 V H t bMl swMbaMjrtal M f BuUnlrfctti fiiitinyiiil toot Hmmm L l tAMnlinfnne M Mtl r4 0t op DMUI j Goula Drak ru k BBINKHAN Zx D roonl AuwM XhidM msm mmmmmmm Oeabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnement elden zyn van 1 tot en met 8 APUIL Dt Dirtctnr D C W VAN DER LAAK GEBR RIJKEN é DE LANGE V ROTTERDAM Wl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatün Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 9899 e Magaeljn Weet Sieuwtand 9 nabi Station Beurs Telef 46S7 REPARBERUi VERBDRBN STEIIEN INRUILEH OHM Salon t kaïirea DB PHONOLA VelUki la rHOSOLAPMO MIBNON PMOIIS T WERELD SLCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoningr Eitract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening eD Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz HELIASTHB is verkrggbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrland Frankrijk ZhiUcIiland Engelatut Amm ca Ntd Indit Oranje Uivitr Kolom Trannaal mt UELIAlfTHB werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MMLIANTHB in flacons I 0 40 t 0 70 en 1 1 M EL1ANXBS in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Benige fabrikanten H N VAN SCHAIK f o Eoninkiyke Stoomfabriek De HoningMoem Den Haag Verkrügbaar bö Firma WOLFE e Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerital B 126 Ootda A BOUMAN UoordruM PINK8E Nimwerkérka d IJul A N v k ZBSdEN SchoonUtm B v WIJK Oudimiler A SCHEER HaaiirixM P W v EDE ChuUmtUr K vu d HEIJDEN te Rteuwnk P v d 8PEK MoermptUe D r d 8TA8 Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEUDBN Waddingnein P A u GROOT A d JONUH Oudewater 1 P KASTELEIN PoUbrotktrdam D BIKKER te Bnuchop WAAIISCBUWIWCI Laat U niet misleiden door b I in op Het klooster SanetaPttulo AbdÜ bestaat niet due Siroop van geenerlet waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Oealmatige door tl Bieumte uitvindingen op nuchinaal gebied vertoUrdt hkilMtic sUiiiiitand gebniilc ran ijn4 on fijnste graixdstoffen gartadeerei im verbruiker van Stollwerck s Chocülade en Cacao e o aaakevaieaswaardig fabrikaat nauwteurig beantiroordond aas im Wwnrt te img Büketteo De Hrma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere J iploma 8 gomden ens Medalllri eeo mwQs van uitmontand ja bbrika t Kee 1874 sehree da Aocademia naüanal de Fkria Hon Ttnu d4D nion au II iiUte r yreaaMre claaw a eoailMcatloa O Totra xo Uaii te fbbrloaUoa d Ohooolat bonbons varltfa ato to ttOwtrok bbrikaat u verkrijgbaar bq H H Confiseors BanketbakktM bi aa flanenalvertarenwoordiger voor Kedarlaiul Juiu Katteaalodt JUnatwdam Kalverstraat 103 Cepensoerzekerittg lllaatscbappt OT s la M D r r eM OmciKM in IS73 niMrtMhappciilh Kapitaal ott k nd 1 1 000 000 acnaktra Baarag rMlw M Mllliasa Rcaarvc nam Ut innilan WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOIIinHL IJiCB rABHIKKBK Voedert nw Tee met de u v re murwe merk SMr en W Ki oitmnntende door hoog eiwit ao vetgehalte en grootata voedingsvraattte BereTMiiHuma Parii 1900 Segen CfoiidMt MtdaUleê Victoria Water eregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon wild eii Gevogelte Van a heden en verder dageiyks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt iraseo door geheel Nederland Aanbevelend T O PTïJSiljTG Poelier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 M M V L00i DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Ie I ruimst voorzien van GASORNAIENTBN in elke stgl van de eerste abrieken tegen concurreerende prgzen Amleiger aa Gas Water Spmk Bit r en Ëleclrisciie geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudiioh Ferltohtlng Uagatyn DE AVOÜDISTKR daar alles door bekwame fitters varrlukt wordt Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In allecerf getehUtlerte Fortretlen RelntareBogaertê Zy geven kracht en diepte die namakers oietkonnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Qetll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel fl B06AEB1 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wlen modellen te bezichtigen zyn Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voOr het a s Seiuen alsmede eea rniiie sorleering Toor bet AaDnemei iu het INoord BrabaolscIl Schoeo en LaarzenmagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aaubevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk klelnhaodel io sterken iraok BURGEMEESTER en WETHOUDERS v in Gouda brengen ingevolge art 12 lO der Drankwet ter openbare kennis Dat bij hen 13 ingekomen het navolgende verzoek om verlot voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van Margaretha van Vleuten Wed N C Wiezer in het benedenvoorvertrek van het peri eel aan de Vest wijk Ü No 612 liinnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tCöOn het verleenen van het verlof schnttelijke bezwaren inbrengen Gouda den 5 April 1907 Uurgenieester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteiilaiidscb Uverziclit Breitenbacli de Pruisische minister van spoorwegen heelt aan de Berl Lokal Anzeiger een brief gericht ovor de uitbreiding van het verkeer in Borl n en met de voorsteden die tengevoigu van den snellen groei van de rgkshoofdstnd een noodzakelükheid is geworden Berlijn zegt hjj heelt dringend behoefte aan meer verkeer langs viaduct tunnel en hangende spoorwegen Do Studtbahn wordt tegenwoordi zoo druk gebruikt dal er in elke richting al 24 treinen in het uur loopen toch bedragen de ontvangsten slechts wemig meer dan de onkosten van het bedrtjf en blgft er weinig over om het kapitaal te laten rendeeren De uitbreiding van het verkeersnet vergt natunrlyk groote sommen en zal ontzagigke technische moeiei kheden stuiten De minister acht het noodig dat voor alle stads ring en buurtsporen het electrisch bedrul word ingevoerd en dat voor de Sladtbahn oen derde spoor wordt aangelegd Bovendien moeten nog bgzoodere sporen op het Blaatbspoornet gelegd worden voor hel verkeer met de voorsteden Dan zouden elk uur op de spoien van de Sladtbahn 30 treinen kunnen loopen en 35 pel reizigers meer met dien spoor vervoerd kunnen worden De kosten voor de inrichting van het electrische bedryi waarbij een eenlasig wisselstroom van booge spanning gebruikt dient te worden worden op 120 millioen mk geschat Daarbjj komen do kosten voor den aanleg van nieuwe sporen zoodat men in het geheel een som van ISO millioen mk over een bonwtyd van 8 tot 10 jaren zal FEVtLLETOBi IN DUB BELE BA NDEW 64 Ja liet Vernier er onmiddellijk op volgen alleen oen paardemiddel kan nu noghelpen Thans is hei oogenblik gekomen om Christiaan te onderwerpen aan de proefneming die de doktor wil wagen Qe hebt gelgk vader I Een andere uitweg biyfl ons niet over Maar zal Cbiistiaau zelf zgn toestemming daartoe willen geven P Vernier gaf geen antwoord Wanneer zgn zoon weigerde hoe hem dan ov r te halen zich te onderwerpen aan de proefneming die de dokter zelf als gevaarlijk had beschreven Als Etiennette hem geheel in de armen der dronkenschap had teruggedreven zou hy zich dan aan dat juk vrgwiilig willen ontrukken f Maar Vernier bakte met zijn gewone voorharendheid den knoop door Als hjj weigert dan zal ik niet aarzelen gebruik te maken van mjjn recht ais hoofd der familie en mjjn toevlucht nemen tot geweld Ik herhaal ja eigen woorden kind Oni bljjlt geen udare lutweg orai I moeten besteden Maar dan zal het ook blgken het tarief te verhoogen De zaak is in onderzoek en studie en de uitvoering van de plannen zal naar de minister voorspelt een van de raoeielgkste vraagstukken voor do moderne techniek worden Wy hebben medegedeeld dat de Beieische Landdiig ontbonden is en dat de Beiersche minister van binnenldudsche zaken Von Feilitzsch ofgetredeii en vervangen is door den regeeringspresidönt van de Opperpnlz Von Brettreioh Beide besluiten van den prins regent slaan in verband met de afkondiging van de nieuwe Bejer che kieswet waardoor hel algemeene en directe kiesrecht wordt ingevoerd en het verouderde getrapte kiesstelsel wordt afgeschaft De nieuwe verkiezingen zullen in Mei worden gehouden Met de invoering der nieuwe kieswet begint voor Beieren een nieuw politiek lydpork waarin door den rechlstreekschfn invloed der kiezers op de s tmenslelling van den Landdag allicht een meer deniacratische strooming in de regeoring zal ontslaan De Beiersche liberalen hebben zeer onvoorzichtig gehandeld toen zg door hun zelfzuchtige behoudende staatkunde don weg baanden tot hel bondgenootBchnp tusschen bet centrum en de sociaal democraten Daardoor wordt de positie van de liberale en de vrgzinnige parlgen in Beieren zeer nioeilgk wel hebben zg zich nu aaneengesloten op een minimumprogram maar ook in den nieuwen Landdag zullen zg den ouden strgd moeten laten varen en eensgezind moeten samenwerken in vrgzinnigen geest Zg zullen het voorbeeld moeten volgen van Baden waar door de samenwerking van de geheele linkerzgde de clericale overheersching gebroken nerd en een vrijzinnig bestuur kon worden ingevoerd Moeilgk zal die strgd in Beteren zgn omdat de eenheid onder de nationale groepen nog niet vast genoeg is en de invloed der geestelgkheid in jBeieren zoo krachtig dat in districten waar do centrum candidaat geen kans van slagen heeft alle centrum kiezers bunne stemmen zullen uitbrengen op de socialisten Men verwacht dan ook niet dat de eerste nieuwe Landdag heel veel anders zal zgn samengesteld dan de oude men verwacht integendeel dat ook ditmaal een roodzwarte meerderheid zal optreden Maar van de toekomst verwacht men dat het land waarin Hobenlohe eens als minis terpresident zgn anticlericale staatkunde hoeft verdedigd den weg zal weten te vol Ge hebt gelijk vader Maar het is een drukkende veranlwoordelgkheid In Godsnaam I Het sanatorium is het eenige middel om hem het krankzinnigengesticht te besparen Binnen het uur had het lichte coopé tje hen naar Saint Remy gebracht De dokter zag hel rijtuig den hoek van de oprijlaan omslaan en wachtte zgn bezoekers aan den ingang op waarop hg hun naar zgn studeerkamer geleidde Hg is ons ontsnapt I begon Vernier mul de deur in huis vallend Waarheen Dat begrijpt ge wei dokter Althans wg vermoeden het Misschien zal hjj geheel genezen tot n terugkeeren mijnheer Vernier Na hetgeen Etiennette Dhariel aan u mevrouw verklaard heeft is het Ie voorzien dat zij Christiaan niet bizonder voorkomend zal ontvangen Zj heeft u immers ronduit gezegd dat geen liefde maar haat en wraakzucht haar er toe aanzetten hem weder in haar macht te krggen Zg heeft nu verkregen wat zjj wenschle uw vernedering Gij hebt haar tevergeefs gebeden en gesmeekt haar zegepraal is dus volkomen Waartoe zou zjj zich on langer om Christiaan bekommeren 1 Steingel ii rper danb9 gen dien hg inderlgd als den voor Beieren meest geschikten heelt aangewezen De minislerprosidont Stoerdza heeft gisteren aan het Koemeensche gezantschap in Berlgn beriobt dat de rust in Walachge begint terug te keeren er zgn de laatste dagen geen onlusten en botsingen met de gewapende macht meer voorgekomen De prefecUin gaan voort met hun bemoeiingen dat de giondbezitlers pachters en boeren een minnolgko schikking zullen treffen Zoo zjjn in vele gevallen drukkende bepalingen in d antract jn verzacht lo varscheideiie dorpen brengen de boeren vrgw ilig hel gerooide goed en vee aan de eigenaars terug Ën in hel district Valsca helped zy hg den herbouw van vernielde gebouiven In sommige plattelandsgemeenten zgn revolutionaire proclamaties gevonden waarin aan de boeren wordt v iorgepraat dat alleen zü land zullen krggen die in opstand komen Te Qioergioe werd beslag gelegd op anarchistisclie brochures Volgens den heer Stoerdza krggl men nu men bg de teruggekeerde rust alles beier kan overzien den indruk dal de aangerichte schade jiiet zoo groot is als aanvankelgk gevfeesd werd ngelsche bladen vernemen d d 1 April uil Teheran dal toen daar bol feil was bekend geworden van de vermoording van een Russisch onderdaan door oen volksmenigte Ie Sebsjewar de secretaris van den Russiscben consul generaal zicli met 25 man Kozakken naar die plaats begaf Te Bebsjewar aangekomen vergewiste de secretaris Giers er zich van dal do Russische banken en kantoren niet vernield waren en dal de orde in de stad was hersteld De Russische gezant te Teheran heeft een eisch ingediend bil Poizische regeering waarin wordt aangedrongen op bestrafflag der schuldigen op een waarborg voor de veiligheid van Russische onderdanen en op nitkeering van een schadeloosstelling aan de r abeslaandeo van bet slachtoffer In de e rsie dagen van April raakt men wel gewoon aan zonderlinge berichten en zoo hebbeo wg met licht te begrgpen schou derophalen de mededeelingen gelezen over een geheim Engelsch Italiaansch verbond waarop koning Edward hg gelegenheid van de ontvangst van den hertog der Abruzzen in een toost zou hebben gezinspeeld Wat weet gg daarvan P protesteerde Vernier geraakt door deze veronderstelling Do dokter moest onwillekeurig glimlachen maar ging voort Er is geen enkele reden om te vreezen dat mejuffrouw Dhariel hem bg zich zal boaden Integendeel zg zal hem zoo spoedig mogelijk naar huis terugsturen Door baar verstooten zal hg woder vervallen aan den drank om te vergeten Wg rekenden op u om hem daarvan te genezen Maak gebruik van uw laatste middel dokter De jonge geleerde vestigde zjjn blikken op Genevieve en sprak bgna fluis erend alsof h j meer het woord tot zichzelf richtte Dat is een gewetenszaak voor mgnog vreeselijker dan voor wion ook Genevieve wondde verlegen het hoofd af Zij herinnerde zich Etiennette s toespelingen op Jean s liefde voor haar Augagne scheen echter een vastberaden besluit te hebben genomen Mgn plicht schrgtl mg voor niet Ie aarzelen Het geldt bier een menschenleven ge kunt op mji rekenen I Dank u dokter sprak Vernier terwgl bil Jean de hand drukte Genevieve zweeg ma ir de blikken van dankbaarheid die zij op Augagne vestigde waren duidelijk genoeg Dat bericht was het eerst te vooiscbyn gekomen in een Ilaliaansch blad en was daarna in een zonderling fantastisch gewaad gekleed verschenen in de Vïukischer Kdrier die er een Fransch Italiaansch bondgenootschap aan vastknoopte en met ernstig gelaat Duitscbland waarschuwde om toch vooral op zgn hoede te zgn voor deze nieuwe Tiiple Alliante die sleobts tegen de heide Midden Europeesche keizerrgken kon gericht zgn De omvang dien het verhaal geleideiyk aannam heeft de Ëngelsche regeering ein delgk genoodzaakt in een offlcieuse tegenspraak aan hel gefabel een einde te maken Van een bondgenootschap zou luidt die tegenspraak weet in Ëngelsche regeeringskringen niemand iets de belrekkingen tusschen Engeland en Italië zgn van zeer vriendschappelgken aard en zullen dat wel bigven Maar koning Edward heeft niet gesproken tot den hertog der Abruzzen als tot den zoon van een bevriende en verbonden natie maar van een illustrious race daarmede doelende op hel Huis van Savoye waarmede koning Edward zich persoonigk bevriend verklaarde Na deze tegenspraak kan de Aprll geschie denis wel als afgedaan worden beschouwd Renter seint uit Petersburg dd 4 April n de Rgkidoenia werd heden de beraad slaging over do begrouting voorlgez t ba Püolsolie afgevaardigde Sierzky besprak voornameig k de algemeene politiek der rpgeenng die zich een vgand toont van hot Kussiicho volk De Polen zullen slechts voor een begrooling stemmen zoo deze door een autonomen Foolsclien landdag wordt onderzocht De minister van financiën verklaarde dat de Doema slechts over de begroeting heeft te beraadslagen in deze veigadering ziel de minister geen vgaiiden van hel Kussische volk docli slechts vertegenwoordigers van het Russische volk die door den wil van den Tsaar zgn bijeengeroepen om de wenschen van het volk nit te spreken en de door den monarch benoemde ministers die in de Doema aandachtig moeten luisteren om die wenschen iu overeenstemming met de bestaande wellen te vervullen De uitgaven voor Polen zgn veel groeier dan de uit Polen komende ontvangsten het Russische volk is tot die uitgaven gedwongen niet alleen omdat Polen eeo beschaafd land is zooals Sierzky opmerkte maar ook een land van moorden en revolutie dal aan de uiterste grenzen van het Rijk ligt Het Russische volk heeft veel tot Waarin bestaat dat middel P vroeg Vernier Op zichzelf Is het zeer eenvoudig een inspuiting gelijk uan die met morfine en dut gedurende een week tweemaal daags des ochtends en des avonds Mocht Chris tiaau weigeren dan wordt hg gechloroforraeerd Na de eorste inspuiting zal hg geen weerstand meer bieden Maar is dit middel op zichzelf zeer eenvoudig de gevolgen kunnen zeer ernstig zgn Het is noodig hem geheel te ontlrekken aan we ke gelegenheid ook die prikkelend op zgn zenuwen zou kunnen werken Voor ieder ander zou ik opname in liet sanatorium geëischt hebben voor Chrislia m vorder ik verplaatsing naar een andere omgeving ü hebt van een zeereis gesproken Dit zou hot meest aanbeveling verdienen Mijn jacht ligt te H vru gereed Kan het over drie dagen vertrekken P Zeker Zult u hem vergezellen dokier P Jean wendde hel hoofd af maar na eenige oogenblikken antwoordde bg met de meeste kalmte Dat is Oiinoodif De tegenwoordigheid van mevrouw Vernier is voldoende Wanneer moeten wjj een beslissing nemen over wal ons te doen staat P Wordt vervolgd