Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1907

Eigeu schuld D Lr Igef Iwam eef iuZuw in den winkel om oen flesch Sanguinose maar miinheer geef mij de eihte zeide üij k ben bö lomand geweest die mg natSaak in de haulen V topt heeft Wat ben ik boos geweest dat goed heeft tMftn r aat i heel jammer maar neemt U mg niet kwalgk bet is Uw eigen child Het wordt gedurig in de courant medegedeeld Alleendei8aug liio§evaiiVA AIII Co I § de ecble Alléén de firma VAN DAM Co is door het bureau van den induFlrioelen eiiTMidom nrmnehtiad de Sanguinou m den Handel U brengen De n rén bei etiket beide van de Sanguinose zgn wettig gedeponeerd Wflr ht 11 dns voor namaak De namaak helpt ü geen lier Al onze flacons hebbeu het mtltg gedeponeerd Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 VAN DAM Co Met den dag neemt de vraag toe naar ons nieuw middel Vüfirenhonigvoor hoestenden = Neemt eens eene proef Prgs f 1 Te Gouda bU WOLFF Co W eüihaven 198 X ontwikkeling van Polen btjgedragen B ral rechts Do Poolsche algevaardigde Jnkowsky verklaarde dat Polen slechts in 1905 een tekort betft gehad ten gevolge van den abnormalen toestand De spreker gaat dan tot de behandeling van de begrooting in onderdeelen over Toen Je minister van financiën weder de tribane besteeg om dezen spreker te beantwoorden werden op verschillende banken der linkerzgde teekenen van ongednld gegeven De minister bestreed verschillende beweringen van Jnkowsky voornamelijk belrekking hebbende op de gebreken in de organisatie van het alcoholmcnopolie De behandeling der begrooting in de Rnsaische Doema is begonnen Dit is de proelsteen voor de bonding der rereering want als de regeering het badgetrecht der Doema erkent dan is er kans op een geregelde samenwerking Maar welke zonderlinge opvattingen Bassiacbe ministers hebben over het budget en over de wtjze van verantwoording der openbare gelden blijkt uit het antwoord dat de minister van financiën Kokowzel gat aan den ondminister Enttler die thans nis lid der K D partij deel vp n de Doema uitmaakt Kultler had er op gewezen dat op de begrooting volstrekt niet voorkomen de uitgaven voor het departement der keizerinweduwe MariaFeodorowna De miuister Kokowzel antwoordde dat departement heelt zijn eigen begrooting met zijn eigen inkomsten en behoort niet op de staatsbegrooting Zoolang de thans bestaande wetten die de oud minister Kattler verouderd noemde niet gewijzigd ol ingetrokken zijn achtte de minister van financiën zich verplicht daarnaar te handelen Welke wet een minister beletten kan een deel der begrooting als een staatsgeheim te behandelen is niet duidelijk Het aantal oekases besluiten bevelen en keizerlijke rescripten is bovendien zoo groot en vaak ziJn deze verordeningen onderling zoo tegenstrijdig dat een beroep daarop in een wetgevende vergadering wel een zeer zonderlingen indruk moet maken Verspreide Berichten FKiJIICHIJK Het gerechtelijk onderzoek naar de ramp der Jèna gevoerd door den kapitein luitenant ter zee Legras als rogeeringscommissavis bij de maritieme rechtbank is gesloten Het rappoit verwerpt elke veronderstelling van boos opzet en concludeert tot zeltontbranding van het kruit De kapitein luitenant Legras zal zich ter bescjiikking stellen van de commissie uit den senaat Dditsciilud De Oostenrgksctae minister van buitenl zaken die naar Berlijn komt zal vóór dien tijd nog een onderhoud hebben met zijn Italiaanschen collega Er schijnt toch wel wat al te handelen te wezen Slmon Kopper de hoofdman van de Franzmann Hottentolten in Zuidwest Afrika is op zijn besluit om zich met zijn geheelen stam aan de Duitschers te onderwerpen teruggekomen De landraad die met een wilgentwüg bronnen zon gaan opsporen in de koloniën moet daar tot heden bedroefd weinig succes met z n tooverroede hebben gehad Nog nooit is er zoo n gebrek aan arbeids krachten in het Roergebied gèweolt als nu Het stroomt dan ook arbeiders uit de vreemde uit Holland ook daarheen De arbeiders zien dat niet graag Maar de patroons zeggen dat zij nog wel 60 000 tot 70000 man gebruiken kunnen EOSLAND Stakende zeelieden van de Kaspische leevloot hebben eenige schepen laten zinken waarmede door soldaten de postdienst werd onderhouden De gerechteiyko vervolging der onderteekenaren van het manifest van Wyborg is volgens den Petersburgschen correspondent der Times tot den volgenden herfst uitge teld Am nui Generaal Booth van het Heilsleger beeft zich na afloop van zijn Canadeeschen veldtocht naar Japan ingescheept BINNENLAND Naar wij vernemen bestaat hot plan deTweede Kamer bijeen te roepen zoodra dedemissionaire toestand van het kabinet geëindigd is met het aanbluveu van het ministerie en de benoeming van den Minisiervan Oorlog waartoe inderdaad generaal VanRapp rd aangeiooht is Hdb De tentoonstelling van oude weefsels die in het Mueenm vanKunstngverbeidteHarlem zal plaats hebben belooft zeer merkwaardig te worden Zij zal omvatten specimen uit de oud Sarateensche Perzische en Kgyptische alsmede uit de Orieksche en Romeinsche tijdperken Vele weefsels uit de middeleeuwen de Renaissance en de tijdperken der laatrenaissance zoodat deze tentoonstelling ons in haar geheel een geschiedkundig overzicht geeft van de weelknnst en hare versiering door genoemde tydpurken heen Daar de tentoonstelling uitgebreider is geworden dan men aanvankelijk had voorzien zoo zal ze vermoedelijk niet voor Ib April kunnen geopend worden men vertrouwe evenwel dat ze ruimschoots aan de verwachttingen zal voldoen zoodat de meerdere moeite er aan besteed beloond zal worden Geinenjfde Berichten Om eens en vooral uit te maken of t menecbelijk mogelgk is het Kanaal zwemmende over te steken zal de Auto den overtocht laten ondernemen door drio der beste Franscbe zwemmers die elkaar om de beurt zullen aflossen Zoo denkt men te weten te komen of do vrseselgke stroomicgen welke tot dusver zooveel pogingen deden mislukken door een niet vermoeid man overwonnen kannen worden Men meldt aan de N R Ct Oister is er biJ den Briel een igk aangespoeld io verren staat van ontbinding Het is naar s Qravenzande overgebracht üp het Igk bevonden zich eenige papieren waaronder een kaartje met den naam van Robert Davis en aan een der vingers zat een gouden ring met rooden steen Men meldt uit Rijseen aan de Zutph Ct Door den voorzitter van het stakingscomité is een aanklacht ingediend wegens rawe behandeling door den wachtmeester marechaussee Woensdag is te Utrecht aangebonden een Belgische artillerist in uniform die in gezelschap van oen anderen in burger mibscbien ook een deserteur zijn garnizoensplaats Antwerpen had verlaten naar Amsterdam was f etrokken en thans te voet verder reisde Door zijn vreemde uniform trok hij evenwel de aandacht der politie Met zijn kameraad heeft bg dien nacht aan het hoofdbureau te Utrecht vertoefd gisteren zijn z i op transport gesteld naar do Belgische grenzen n Vergissing De N Arnh C vertelt het Op den strijdweg van Nijmegen naar Eist hadden ze elkaar ontmoet beiden gezeten op een rijwiel samen trapten ze verder onder gezelligen kout De avond begon te vallen men bereikte Eist en besloot aldaar een kleine bartversterking te nemen t licht der fietsen te ontsteken en dan samen verder te peddelen naar Arnhem De een Arnhemmer de andere een vreemde met Duitach accent samen gaan ze het café binnen gebruiken de bartversterking die de Arnhemmer betaalt Buiten ia t volslagen duister geworden Daar bemerkt onze Arnhemmer dat de vreemde is verdwenen hg staat als verpletterd zijn fiets zgs nieuwe kar naarde maan de vreemde is weg is verdwenen in de duisternis achterlatende zijn oude rammelkast Onze Arnhemmer radeloos bestijgt de kar van den vreemde en vooraf gaat t trappen wat hij trappen kan door Elden naar Arnhem aan ieder haar een zweet druppel hijgende blazende bereikt by de Rijnbrug Thans aan t informeeren niemand had den vreemde gezien hg was er paf van en kon er geen hoogte van krijgen Daar vraagt hem een der omstanders wat was t voor een merk 1 Ja zoo en zoo en thans volgen de aanwijzingen die precies kloppen met t rijwiel waarop hij zijn jacht gemaakt heeft en o wonder nu gaat hem een licht op hg beziet betast staart het karretje aan ja nu is er geen twijfel meer aan t is zijn eigen fiets die daar voor hem staat en waarop hg zich in angstzweet heeft getrapt Thans is zijn hart gerust onder het gegrinnik der omstanders gaat onze held met zgn eigen flets naar hui i afdrogende zgn zweetdruppels niet begrijpende zijn grOote vergissing Men meldt uit Nnnspeet aan de Zw Ct Qistermorgen omstreeks 2 uur is het huis met bakkerij van J v d W staande in de buurtschap Oosteinde bij Nnnspeet geheel afgebrand Ook de kruidenierswinkel met winkelvoorraad en het ameublement ia geheel verbrand De oorzaak ia niet bekend Een en ander was tegen brandschade verzekerd Het levende vee dnt in een schuur bg het huis stond kon worden gered De onderhandelingen tusschen de firma Vriesendorp Zoon te Dordt en haar stakende arbeiders duren steeds nog voort De firma most lich bertid verklaard hebben da vakvereeniging te erkennen en later voorkomende arbeidsgeschillen te onderwerpen aan een scheidsgerecht onder voorzitterschap van den kantonrechter Over het arbeidscontract zgn partijen het echter nog niet eens met name over de bepaling van den opzeggingstermijn en het staangeld maar vermoedelgk zal ook daarover wel overeenstemming worden verkregen In de gister gehouden vergadering der stakers kwam de heer Berlage die dekens had geleverd voor de onderkruipers zich bi de vergadering vervoegen om het bestuur te spreken Hg deelde toen mee dat een zekere van T hem er in bad laten loepen door niet te zeggen waarvoor de dekens waren en daar zoowel kwaliteit als afmeting niet konden doen vermoeden dat deze dekens voor groote menschen waren bestemd De dekens kostens nl slechts 65 cents De heer Berlaxe beloofde geen dekens meer te leveren Maar daarvoor vroeg hiJ aan de stakers geen manifestaties voor zgn huis te maken Met algemeene stemmen besloot men hierop in te gaan In do Helmorsstraat te Amsterdam heeft een commensaal herhaaldelgk revolverschoten gelost waardoor een jongetje verwond werd en toen naar het Buitengasthuis gebracht Do dader dadelgk gearresteerd werd mede naar het Bnitengasthuis vervoerd Hg is vermoedelgk ontoerekenbaar Naast den inktwerper heeft Amsterdam nu ook n verfgooier gekregen Oisterenmiddag wandelde n jonge dame in licht toilet op t Damrak n Ongeveer 20 jarig jongraensch fietste haar achterop peddelde eerst n paar maal om haar heen en haalde toen kalm n busje uit z n zak waarvan hij den inhoud over t kleed der dime uitstortte De vlegel nam toen met de fiets de vlucht en was door z n groeten voorsprong niet in te halen door voorbggangers dio door de jonge met t gebeurde in kennis werden gesteld De uitgeworpen stof bleek groene verf te zijn üie het toilet natunrlijk geheel had bedorven De politie bemoeide zich dadelgk met de zaak maar zonder resultaat t Is intusschen te hopen dat zou detallooze inktgooierijen tot nn toe straffelooshebben kunnen geschieden het der politienu eindelijk eens zal gelukken den dadervan deze lafheid te vatten Tel Tusschen de uitgeslotenen en die tot werken gezinden is t opnieuw tot ernstige botsingen gekomen Tweeden Paaschdag werd mot messen en revolvers gevochten tusschen de Duitschers on de Engolschen waarbij acht Engelschen zwaar gewond werden Dinsdag kwam t tot een herhaling maar nu was de politie op haar hoede en op de schepen zijn politieposten geplaatst Duizend man joegen Maandag een honderdtal Engelschen op en velen werden te water gedrongen op Pruisisch gebied waar geen politie zich deed zien Gisterenmorgen heelt op de Leidschegracht te Amsterdam een moordaanslag plaats ge had Zekere B Adier geen vast beroep uitoefenende stak zgn vroegere echtgenoote man en vrouw leefde gescheiden met een mes in de maagstreek waardoor een zeer gevaarlgko wonde ontstond De vrouw stortte hevig bloedende op straat en werd per brancard naar het Wilhelrainagasthnis gebracht De man meldde zichzelf aan het politieburean Leidscheplrin aan en werd daar onmiddellijk in bewaring gesteld De vrouw heet Kwekelaar en woonde bj baar moeder aan de Passeerdergracbt Alvorens de man haar gisterenmorgen stak moet een woordenwisseling tusschen beide hebben plaats gehad Nox niet lang geleden pleegde AdIer reeds een moordaanslag op zgn irouw zij word toen zwaar door hem mishandeld De toestand van de vrouw liet toe dat zg gisterenmiddag te 1 uur in bet gasthuis door den commissaris van politie de heer Dusser de Barenne zon worden gehoord Behalve de steekwond in de buik werdenhaar ook eenige vingers van de linkerhandverwond Hbid Onder talrgke bigken van belangstelling mocht de heer W J van Randwijk gisteren op zijn zeventigston verjaardag het feit herdenken van het honderdjarig bestaan zijner firma de bekende uitgevers zaak van De Gebroeders Van Cleef to s öravenhage welke gedurende 36 jaren door hem werd gedreven daarbij ruim 30 jaren geholpen door den heer C van Wermeskerken eveneens thans nog in de zaak werkzaam Vele brieven en telegrammen van geluk wensching werden ontvangen Uit vele woningen aan het Spui waar de zaak der firma is gevestigd was de vlag ontplooid Gistermorgen heeft het personeel den waardigen jubilaris gehuldigd bij monde van don beer Van Wermeskerken die in een van groote waardeering getuigende toespraak herinnerde aan de voorbeeldige fjver toewij ding en kunde van den heer Van Randwijk In den loop zgner toespraak deelde de heer Van Wermeskerken den jubilaris mede dat ook de Regeering de verdiensten van den beer v Rand wgk heeft willen erkennen door hem aan H M de Koningin voor te dragen voor oene benoeming op den dag van gisteren tot ridder ih de Oranje Nassau Ordo en het H M behaagd heeft die onderscheiding te verleenen Met groote instemising werd deze mede de ling door de aanwezigen ontvangen Het personeel schonk den jubilaris toepasselgke geschenken als herinnering aan dezen gewichtigen dag Ten zeerste door een en ander getroffen sprak de heer Van Randwijk zgn innigen dank nit en huldigde daarbg op zgn beurt den heer Van Wermeskerken voor de trouwe holp gedurende 30 jaar van hem ondervonden Er had des namiddags eene zeer druk bezochte receptie plaats waarop verschillende hooggeplaatste personen en deputaties verschenen om den firmant den heer v Randwijk geluk te wenschen Namens den minister van oorlog kwam de adjudant van den bewindsman den jubilaris die gedurende zoovele jaren het Recenil Militair en andere militaire werken heeft uitgegeven complimenteeren Zekere L wonende in Lonneker bracht Dinsdag een bezoek aan de familie S aan den Losserschen weg aldaar Plotseling richtte hy een revolver opzijn hoofd trok nf doch miste Eenige familieleden die hem het wapen afhandig wilden maken werden door L bedreigd en kozen het bazenpad Hierna stak L den revolver in zijn mond en schoot zich dood Men vermoedt dat de man door achteruitgang van zaken aan verstandsverbgstering Igdende was Men meldt uit den Haag a Op een der Paaschdagen terwyi de bewoonster mevrouw de wed G uit de stadwas en hare afwezigheid met het bekendebordje niet tehuis achter de vensterruitenwas aangekondigd is in haar woonhuis aanhet Bezuidenhout ingebroken t Bg onderzoek is gebleken dat de dader of daders zich in het achtergedeelte der woning toegang hebben verschaft door een poort die van den Schenkweg n lar den tuin van het perceel leidt Ër wordt nit het huis f 2000 aan verschillende waarden vermist die de inbreker heeft medegenomen Het politiepersoneel in het posthuis datschuin tegenover den Schenkweg gelegen is heeft van de inbraak niets bemerkt j Men meldt nit Apeldoorn J In verband met de aanwezigheid op het J Loo van het hof is er op Hoogsoeren een i brigade marechaussee gedetacheerd en de brigade te Apeldoorn is versterkt Rechercheurs van den veiligheidsdienst der Koningin bemerkten gistermorgen te Apel j doorn een als heer gekleed persoon die zicb 3 zondi rling gedroeg Hg begaf zich in de J richting van het Loo en weigerde de politie M te Apeldoorn naar 1 et bureau te volgen Toen hg onder verzet gearresteerd was trachtte hg onderweg te ontvluchten Hy ia vermoedelgk een zenuwlgder later is bü onder toezicht en belofte van te zullen vertrekken vrggelaten Het 16 jarige kindermeisje van een bakker in een voorstadje van Plauen was door haar meesteres berispt geworden en heeft toen uit wraak een jongentje van twee jaar dat aan haar hoede was toevertroawd in een vgvei verdronken Amsterdam 3 April 1907 Volgens bet Weekblad van de Oommissiebank te Amsterdam zijn In de week geëindigd 3 April door tusscbenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Algemeene Hypotheekbank 20 pCt gestort ex dividend 82 pCt 5 pCt Oblig Cultuur My Gending 100 Aand Mg Helenaveen 109 Landbouw Mg Ngoepit 260 Handelsvereenig Holland 50 ik pCt Oblig IJzergietery efl Emailleerfabrieken Vulcaanaoord v hRaesfeldt de Both en Co 80 Aand Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde levensmiddelen v h W Hoogstraaten Co 75 ütrechtsche Algem Braud verzekering Mij 10 pCt ges 95 Nationale levensverzekeringbank 10 pCt gestort 390 Nederland Mg van Verzekering op het leven 50 pCt gestort 85 Assurantie My tegen brandschade en op het leven deNederlanden van 1845 cnmdividend 1 400 pCt Oblig My tot exploitatie ru waterleidingen in Nederland 85 pCt Aand Concertgebouw te Amstord 5Ü 4pCt Oblig Gemeente Haarlem Leening 1997 100 Winstaond KnninUgke Pakotvaart MaatscbappS t Bow ï Deelger Nederlandsch Indische Landbouw Mg f 40 Winstaand MiJ tot exploitatie dor Suikerfabriek Waroe f w H pCt Scbuldbr Stichtsche Cre dietbank 8 P Aand Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse ex dividend 7b Stadsnieuws GOUDA 5 April 1907 De vereeniging Bo Quick die reeds meermalen hier ter stede uitvoeringen gaf die altgd een zeer goeden indruk hebben nagelaten zal morgen wederom een voorstelling geven Gisteravond bezochten wg de groote repetitie en wg kunnen niet andera dan bovengenoemde uitvoering aanbevelen Zonder in nadere bgzonderheden te treden durven wg oonstateeren dat het spel uitstekend en de regie in goede handen is en dat een volle zaal be goede doel Armenzorg ten goede zal komen Tot onderwijzeres aan de school voor g 1 0 3e klasse te Rotterdam is benoemd nej J K Futselaar alhier INGEZONDEN Beitelman Fonds te Gouda De ondergeteekenden gecommitteerden uit Je leden van het Bertelman Fonds en mot bet beheer daarvan belast hebben de eer aan contribuanten en belangstellenden bg deze verslag te doen van den toestand van gemeld fonds als volgt Gedurende den cursus 1906 1907 op de Avondschool voor Ambachtslieden alhier op welke school het fonds tot dusverre uitsluitend ondersteuningen verleent ten behoeve van het aldaar gegeven wordende teekenonderwgs werd bgdragen gegeven aan 13 leerlingen aan wie bet naar het oordeel der Commissie goed was besleed en waarvoor werd uitgegeven een totaal bedrag van f 61 27Vi Het fonds bezat op 1 Januari 1907 een kapitaal op de Spaar en Hulpbank te Gouda van f 718 85Vi met inbegrip der gekweekte renten Sedert 20 November 1901 bezit liet fonds rechtspersoonlijkheid zoodat het erfstellingen makingen of schenkingen op wettige wgze selfstandig kan aanvaarden De niet benoodigde bgdragen en renten worden jaarlgks bggeschreven bg het kapi taal op de gemelde Spaarbank Met het innen der bgdragen heeft de Commissie jiwocht lot na dit verslag en zal zg daarom thans de vrgheid nemen over de toegezegde contrihutién te beschikken Het fonds wordt in de aandacht van het Gondsche publiek aanbevolen daar door sterfgevallen als anderzins vroegere conlribntiën zgn vervallen D dankende M de R voor de plaatsing van dit verslag Het Comité H J DE VOOGT Lid van het Bnrgerlgk Armbestuur J J A MONTIJN Lid der Plaats C van T op het Lager Onderwgs B E SPIJKER Directeur der Avondschool voor Ambachtslieden Gouda 5 April 1907 Per Telegraaf De ministers hebben op verzoek van H M de Koningin hun ontslagaanvrage inge trokken Generaal Staal is eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de bewezen diensten Tot minister van oorlog is benoemd Generaal Ridder van Rappard Commandant in de stelling Amsterdam VKRGADERIN iViNDEN6KH8fiNTERA4D VRIJDAG 5 APRIL 1907 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zgn de bh van de Velde Nederhorst de Jonj Herman van Eyk Knuttel Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Donker Afwezig de bh Prince Dercksen van der Torren Dessing Jongenburger Mnglwgken Vingerling De Voorxitter De bb Jongenburger van der Torren en Prince hebben kennis gegeven verhinderd te ign de vergadering te kunnen bijwonen De notalen der vorige vergadering worden ToergeteMB n osreniiderd goedgekeurd De Voorzitter deelt vervolgens mede dat Bg beschikking van den Miuister van Binnenlandsche Zaken de rgksvergoeding in de kosten van bet lager onderwgs dezer gemeente over 1905 ia vastgesteld op f 21001 99 Door Ged Staten is bet raadsbesluit van 8 Maart j l No 21 tot het voldoen van een som i f 160 uit den post voor onvoorziene uitgaven der gemeenlebegrooting dienst 1907 goedgekeurd Door B en W is aan den eervol ontslagen sluisknecht T Boa een pensioen ten laste van het gemeentepensioenfonds verleend van f 231 £ jaars Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen Ingekomen Het verslag over 1906 van het Weesen Aelmoeseniershui 1 In handen van B enW om te dienen bg de samenstelling vanhet gemeenteverslag Een voordracht voor regentes van betWeesen Aelioezeniershuis Daarop zjjngeplaatst Mevr E Kesper Harmens en C A A J Knuttel van Gelder Ter visie 3 De Rekening van de Commissie overhel Museum van Oudheden Ter visio I Een brief van de Commissie voor deStrafverordeningen Een brief van B en W om eervolontslag te verleenen aan de brugwiichterC van Balen Een voorstel van B en W om aanK Banner een standplaats te verhuren opde kermis voor drie jaren Een voordracht van B en W voorSluisknecht 1 7 zijn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gei teld 8 Een preadvies van B en W op hetverzoek van do pplilieagenten vereeniging Per Aspera ad AÏstra in zake vervroegdpensioen Ter visie 9 Een brief van B on W daarbg indienende een ontwerp reglemeat voor de beambte en werklieden der gemeente Ter visie 10 Een voorstel van B en W tol wg ziging der verordening op de heffing van kaai ligen bruggelden Ter visie II Een brief van B en W inzendendede rekening der gasfabriek en tot goedkenrijgadviseerende Ter visie 12 Een brief van B en W ter begeleiding van een voorstel tot wgziging derverordening op de Handelscursus Ter visie 13 Een adres van den heer J van Kempen eervol ontslag verzoekende ais onderwgzeraan de openbare school No 1 De Voorzitter De Raad zal zeker met leedwezen vernemen dat mgnheer van Kempen die de gemeente langen tijd goede diensten heeft bewezen zich genoodzaakt ziet om gezondheidsredenen zgn ontslag te nemen Ik stel n voor hem dit eervol te verleenen Aldus besloten VTordt eervol verleend tegen 1 Mei a s 11 Een adres vab Mej A M Grebe verzoekende ontslag als onderwyzeres aan school No 1 Wordt verleend tegen 16 Mei a s 15 Een adres van het hoofdbestnur vando Nederlandschen Politiebond verzoekendeeen subsidie in de kosten voor het houdenvan examens voor politieagenten In handen van B en W om advies 16 Een adres van P Ooms verzoekendebestrating van de Krugerlaan In banden van B en W om advies Wordt vervolgd BEÏÏES VAN EOTTËËdAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR SiaaUleentjiQen PoETDQAL Oblig 3o Serie fr 050 3 59Vi Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 i RusLAND Iwang Dombr Obli gatien l i 96 AziK Japan Obligation 1899 1 71 71 CoLnMBU Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24i i Hypothetk Banktn Aandb idem idem 1 9i j Pandb Rotterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 1 100 Pandb Stedelijke Hypb 1 99 Pandb ütrechtsche Hypb 1 100 Pandb Westlandsctae Hypb 4 lOO i Pandb Znid HoU Hypb 499 andb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrieibank 1 99 Pandb Hollandsche Hjpb 4 99 Pfwiitleeninqen buOM Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Divirun Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 SehetpvaartrMaattflMppijfh Pand Holland Gulf Stï Mg 35 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G HypolheeL iank te Pmsterdam 4 100 3 poonoigleeningeii Italib Oblig ZuidItaliaanscheSpw IMy A 367 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Costumes tailleur en KeKenmaiitels VERSCHEIDENHEID De New York Herald verneemt uit Wasiiinglon dat mevrouw Zelaya de vrouw van den president van Nicaragua zich buitengewoon onderscheiden heeft bg hulpverleening aan de gewonden op de slagvelden Mevrouw Zelaya reed 2i0 K M ver op een muildier om hel slagveld te bereiken en hielp daar zelf mee aan de verzorging van de gewohden Nicaraguanen on Hondnreezen De Nicaraguanen verafgoden haar om hare zelfopoffering De kolondragers van Port Said hebben onder den eisch van loonsverhooging den arbeid neergelegd ingevolge waarvan een aantal schepen in de haven geen kolen innemen en dos niet vertrekken kunnen De Blakers zgn evenwel niet georganiseerd en men verwacht een spoedige hervatting van den arbeid In de Paaschdagen zijn in Noord Tirol tal van lawines naar beneden gekomen Bg SchÜnweis verspert een reusachtige sneeuwen g sklorap don straatweg over oen lengte van zoowat honderd meiers De bedding van de Inn ligt vol By Nassereit is een huis onder de sneeuw bedolven do straatweg is versperd over een lengte van 70 M Ook in het Paznaundal zgn verscheiden lawines gevallen Predikbeurt bU de HemonstrantgoUe Oereformeerde Gemeente alhier Zondag 7 April s morgens 10 uur Ds B TIDEMAN J Bm Den Haag ADVEllTKi TIIl VAN Blommlstein s Inkt is proütonde rVindelijk de BESTE j en volkomen ONSCHADELIJkI APELOOORN HOLLAND Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oHecerf geêchtUterae Portretleu PelHtureBegaerl Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geiil Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmtu op aanvraag Boxtel H nOOAbKl Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ign mieaw onovertroRen Prof Dr Liebora wolbeküQd S2S1 W K A0BT iI IXS3 Alleen ecbt niet Ktbrlekimerk tot Toortdareude radicale eii m zekere genezing van alle z tltt ISH de meest hardnekkige zenitW uBBÊ itiekten ooral ontstaaa door K KM afdwalingea op jeugdigen leef yi frenesing van elke zwakte BI z ïdc it öonauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spyavertenng OnFermogen Impotenz PoUutione enz iitToerige prospeotnasen il er esoh fl 1 fl a 8 t dtibhelo Hofloh il Oiilm 1 lïopöt Mattli v d Voute aUhoram I p jIi M CléliAa o liotterdato I Uappül a iravenlia e I t alnininns do Juui J Csn Rott am W Iff k Oj aoa lR n bii ftU droifiston IJokroi iiA T ntooii MlliiiKSohonntnakery Hagü Aug IKl WAreldbaroom to Bohoeii Apprvtnar Lip rin 9KtlD ene lyn iIs be te middelan voor bot fiader mouite keurig Vüfitwr r a kDo t art en gekUura fFho nwmk Tertryahau by wiukeliurH iii milioinwork liilan rieii Drogeryen nu U n laM voed op Dftun va fabriukiiinerk AJïWiti W Sardemtnn Arnh m Qen Ag ti W Vlild eii Gevo j elte Van a heden en verder dageljjks versch verkr jgbaur Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoonderft Reevleesch enz enz tegen de mei bt bterk cüucurroerende prezen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T WftELlNQ Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telopboon Interc No 2031 ► Hel beite onwhadelykite en makkelykite poetemlddcl voor Heeren en vooral damei en Klnderacboenwark Il de Appretuur van C M MUIIer II Cft M v Berlin BBBth 8tr 14 Men lette joed Mtii y op naam en fabrlekamerk Verkryftaar fey Heeren WIelielleri In lekeenwert laleeleriei rilHyen en e ir Oenereii Denfll by W rdeeiMM Arnheei Xpiiuw en llaajflijdt is wordt nit overtuiging als een werkelgke hulj in den nood het boek a inbe volen Na ontvaügst van adreiper briefkaartwor It d t boekje franco per post toegezonden doj r Bnr KPORL üookhan altljomm I