Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1907

Maandag 8 April 1907 45s e Jaargang So 10301 ftOüDSCHË COIMM JSieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Tel lM 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regfels a 50 Centen iedere regel meer 10 Céntén Groote letters worden berekend naa plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T l totaI M De Uitgave derer Courant geschiedt dagelijks met uitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per liost 1 70 Afzonderlijke Nommera VÜF CENTEN HUIS TE HUUR Ucerenhuls Oost ven B 88 Zes Kamera groote Kctfkcn drooge Keldi i Aiiike Tain Voorzien ï id Gav en Wal leiding Te bevragen Bj 89 EENISDEFOT TAN IEEE UIT HBT MAn allJN VA M IIAVENSVVAP ZONEN GORINCHEU Deze THKitEN worden afgelcrerd iii rerzQffelde pakjes ran v twee en een H lf en eên Ned ont met TermeldilQg ran Nomtner ei LPr R roomw van nevenstaan IMerk rolgenja de Wet gedopo neerd Zich tot dd uitrOL int van ge eerde orders vwnbev ende J G I BIJL voorüeen J BRE eBAART Lz Ëohta Oude Jenever Mi htcap p Ihoppe VerkilÜgbaar by PEI TEI18 il Lêt op tiickft en htrkbrand DE OOEDKOOPSTÉ HE X IE f ïl K J è i DE MEEST PRACTVSCHE DE MEEST VOLLEDIGE IwödTTbï a iijn beslist die d r Firma WELIfOIV THE LAUIHS JO UUyAL met minstens drie gifatis geknipte patronen en een gdkleurde plaat TUB ILL DUKSSMAKBU met een gratis geknipt patroon TUE BkXAAK Ot CUILIJ aeya fasuioss Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vie Boekhandelaat ProefnttmmerH é Alle ko M UoU liiJ ofg el I Van alle in deze bladen voorkomende modellen i a ÖKKNIPTE PATHÜNEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f ü 5ü verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Victoria Water Geregfeldc aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zooii H aemalogeeii Poedervorm is bet rciiig ste helpend middel trgeri nioeilur moede IBhekxueM XeiiHmmicttkte Uoofd ilJueM Hiapelooêlield OuaiacMen f ermagerltig en rermlnderlng der Uchaamtkrachteu aematogeeii iii Poedervorm beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAKMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMAïOöEEN IN POEÜKBVOUM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pi ijn per doos met g ebruiksaanwijzing f l èO l nii c labrikaiuen II v SCIIAIK Co Den Haag Verkrugbaar bij Firma WOLfF £ Co Westhaven 193 GRENDEL E 8 VAN IVllLü Veerstal üouda A IIOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumrhrk ad lj ul N VAN ZESSEN Sc ioo hoven B v WIJK P W i EDE Oudewater A JHEER Haattrnht K VAN DEU HEIJDEN Reeawijt P t d SPEK Moercapelü D v o sTAll Wed J HOLST M KOLKMAN AHN t d HEIJDEN Waddingmen P A dbGROOt A DB JOSGII Oudewater 3 P KASTELEIN I oMroekerdam D BIKKER Betitchop WAAllSOHUWING Laat U niet misleiden doof Abdij Sirooi Het klonsterflnncra Paulo Abdij be itaat niet dua Slroo van eenerlel wnarde GEBR BUREN Ê DE LANGE ROTTEBDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S U Mfdmaga ijn Oedempte Binnenrotte 1S4 Telef iS99 He HaiiaxIJn West Jileuwl ind I nabij Htatton Beitru Telef 4057 STëHHEN INRUILEN VERHUREN REPAREEREN dii elUks lil onze Salons te boTtn DE PHONOLA iwMim uisNON mmm GebrS 9 t öll W rck a Chocolade im Cacao JVR matifje noot e tii m Tft © iiilnnding n if ina iunaul gobied rerbeterde hbrlc tle Uitduitttüd ibruik va s f nc mo fijPAtti grtHKlütul t ii urandBerei iot wbruiker van StoUwerck s Ohoculade en Cacao oefi luuibevQ usvrfi mlig fa itkiiit iiüuwi curif UAntwoordende win den üihood der nep Ktiketteo Dl irnia b T ual le 87 Brevets als HofleverAUclor 44 Eero Biploma 8 goTiden enz Medafllfs oon wiJ8 oa uitmunlend fijn fabnl a tt Kr eds 1874 schroei da Accttdemlo national de Faris Noue vouB décamons une 11 dAJ11 it f r premiere clanHe en ooaridóratlon ae Totr exooi1an a fabHcatlon do Chocolat bonbons varies etc eto WtHwftTck fï f hr kaat h vtrkrijgbaar bii it il C mfiw3ur9 Banketbakkers na mis ïeneraaJvert nwoordigor oor ietteTland JiSlins MitteDfclodt Arosterdim KiilvcrsUiutt 103 Patent H Stollen wa ntirf nDiitrln Du iliuü tnr M aicti tlrgii i nimkni x Dtr ifroste ErtoUj am wdfnuno r t nt H st ue I ü trruniM lut Mêu JU i r I uhMtit w rtbbi en Sai ahmunff n j fi6 Nu Uuft dUuf unurt wlelê tchnrfen H StoU n i Mr m o Jmcl xo tUfHiMiuiiim f atM Hf tmMMH mutMtfitt ADYERTENTIEN in alle Coiiranten worden aangenomen door het Afivertentlc liareaii vao A KKl iiHAi dl ZOUW Ceven$pcrzekering I11aat$cbappi 8 V flfla t DordrccDI OM rtebl in IS73 maa cbapp li K Kapitaal PolUclwnd 1 1 000 000 OMSckcra Bcdrca ruim M milllsca Rcmtv ratal 11 kIIHmii M M V LOON DUBBELE BUOET B 13 Telfn 117 Is t rtjimst voorzien van 6AS0RNAHENTSN in elke Ijl van de eursle fabrieken teg ii roncorreerendo prozeu tïiile iftf van ias Water Spr tk lil r en Kleclrisrbe j eleidiiigen Wie van goed licht bondt wende zirli naar het Qoiidfeh FerllclUIng KngazIJn daar alles door bekwame fitters verricht wordt rerwerda Tiemaii Qrootste détail wijnlnndelaroa m Ned rland ÜCO O 72 St Estèpbe Medoc La Rose Ludon Chatrau Malleret 0 80 iicr llcch per anker vin 4i 11 Ai o so 0 99 0 72 135 0 99 Jliatenu Malleret Petit Büurgugno Graves Blanc Hant Saalomes Witte Bergerac Niersteiner 0 72 Büdesheimer 108 I Oude Rooile Porlwijn ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roede Portwun 1 44 Oude Witte Porlwyn 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellakw per Liter 117 Prij e t netto il contant DEPOT IE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Vorkrygbaar in flesschen 50 ets 75 et en f t l3 by H H Apothekers en Drogiatou Let op het merk ANKERl V AD EICHTEK Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGEE Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 Ontvangen ALLE SOOETEN Schoenwerfck voor het a s Seizoen alsDieile een raiine sorteemg mx hel knoemeo in het Schoeneo Laarzenmapzijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repuatiSn en aangemeten werk Gouda Dnk vao A BRINKUAK A Zx Voorliereideiid lülitür Onderricht Aanmelding voor den aanstaanden wintercursus De BURGEMEESTER Tan ÖODDA aakt bekend dat oor jongrii d ii van 16 2 jariften leeftijd indien althans b voldo d aantal hnnner licb aaaaaldt in den aa taacden winter een can aal worden gebonden tot het ontvaafen van voorbweWead militair onderricht Dit onderricht heeft o a ten doel lo aan toekorastige railitieplichtigen de gelegenheid te venehaffen om de geschiktheid te verwerven tot het voldoen aan de eischen van miliuire Iwkwaamheid en zooveel mogelijk ook aan die van lichameliike geoetendheid bedoeld bg art 104 der Militiewet 1901 en 2o aan jongelieden de gijoefondheid ta verschaffen tot het verwerven van het militair getuigschrift vereischt voor de toelating tot het Eeservekader der Infanterie der VestingArtillerie of der Genie Voor de toekomstige militieplichtigen loopt de cartas over twee achtereenvolgende wintertydperken voor de adapiranten voor het Reservekader over één wintertgdperk Het ondwriclit heeft plaats ten minste 4 oren per week het begint 1 October of zoo spoedig mogelgk daaua en dnnrt tot einde Januari De aanmelding tot deelneming aan bet onderricht moet geschieden v66r 1 Jnni eerstkomende ten bareele van den Heer Majoor Garnizoens Commandant alhier alwaar verdere inlichtingen kannen worden verkregen en de volledige regeling dezer aangelegenheid voor belanghebbenden ter iniaga ligt Jongelieden die op 1 Jam e k nog niet militiepllcbtig waren of wel railitieplicbtig lynde doch zich ter zake van nitoefening van of opleiding tot landbouw handel of nyverheid enz buitenslands bevinden en eerst na 1 Jani in Nederland tenigkeeren kannen zich ook na genoemden datum jnitsv66r den aanvang van het onderricht tot deelneming aanmelden Voor hen geschiedt de aanmelding zoo tydig mogelijk rechtstreeks by den Inspecteur der Infanterie te s Oravenhage onder dpgaaf van het juiste adres van den belanghebbende en van de Gemeente waar hy het onderricht wenscht bg te wonen en onder overlegging van de bescheiden waaruit bigkt dat by tot het doen zyner aangifte v 6r 1 Jnni niet wai gebonden FEVlLLETOni IN DUB BELE BA NDEN 65 Wanneer ge zult weten wat gt te hopen of te vreezen hebt Dus nadat wy Christiaan geiien engesproken hebben Dan is één woord nwerzyds voldoende om my te doen toesnellen Denk u dokter Vernier bad zich niet vergist Christiaan had zich inderdaad naar Dammerie begeven Een koortsachtige begeerte naar Ëtiennette dreef hem aan Ofschoon zyn verstand zoo helder was als in zyn beste dagen en hem onophoudelgk de laagheid zyner handelwyze onder het oog bracht kon by aan den verderfelgken inrloed geen weerstand bieden en in dolle vaart zette hy zgn automobiel aan den chauffeur had hy zelfs niet van zBn plan verwittigd om nit ts ryden ten einde m ipoedig mogeiyk de plek ta bereiken waai naar by wiiL hem het ongeluk d r ifMB wubtU an xUn tigen Mbande Jar elieden deaer categorie die reeds in dit jaar moeten lotea en van wie alzoo te Toorxien is dat zy wellicht slechts gedarende één wiutertydperk het onderricht kannen volgen lullen zoo zy in eene garniloansplaats wonen of zich daartoe naar eene naburige garuizoensplaats willen begeven in de gelegenheii gesteld worden in te halen hetgeen y door het niet bgwonen van het onderricht in bet vorig wiutertydperk hebben verzuimd Latere aanmelding voor het onderricht is ook toegelaten voor lotelingen die in bet vorig jaar reeds hebben geloot en in verband met het door hen getrokken nummer in aanmerking komen eerst in het aanstaande jaar by de militie te worden ingelgfd Voor deze categorie van militieplichtigen moet de aanmelding geschieden hg den Officier met het onderricht belast en wel bg den aanvang het eerste oefeningsuur in den aansUÜden winter In de eerste helft van Jaunari a s zal voor hen die in aanmerking komjn om in het volgend jaar bg de militie te Wiirden ingeiyfd gelegenheid worden gegeven tot het verwerven van een bewgs van voorgeoetendheid De bewyzen van voorgeoefeodheid lyn drieërlei een bewys van militaire bekwaamheid aen bewys van lichaoMlpa gaoeiendheid w een bewgs van militaire bekwaamheid en lichamelgke geoefendheid De lotelingen die een dezer bewyzen verwerven worden op hunne aanvrage ingelgfd by het korps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze voor zoover zy daartoe geschikt zi n en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen Be tters van bet in dé laatste plaats genoemd bewgs hebben echter in deze den voorrang boven bezitters van een der beide eerstgenoemde bewgzen De houders van een bewgs van militaire bekwaamheid ën lichamelgke geoelendheid hebben bovendien aanspraak om vóór anderen in aanmerking te komen tot iniyving voor korte oofening vier maanden Aan het bovenomschreven onderzoek kan ook worden deelgenomen door tot korte oefening ingelgtde lotelingen in hel genot van uitstel van eerste oefening die bun vroeger verkregen bewgs van militaire bekwaamheid én lichameiyke geoefendheid wecschen te vernieuwen ten einde dafirdoor aanspraak te verkrggen op verlenging van dit uitstel Gouda den 6n ipril 1907 De Burgemeester oornoemd R li MAETENS Inmiddels zat Ëtiennette in druk gesprek met haar oude vriendin Mauduit die zg in geuren en kleuren vertelde hoe Oenevie e zich voor haar vernederd had Maar je hebt haar natouriyk geen hoop gegeven Wel neen I Heb ik Christiaan geroepen P Maar je houdt toch niet meer vanhemr O neen hy hangt mg gewoon den keel uit I Maar ik was dien idioot nog een lesje schuldig En wat ben je van plan met hem uitta roerenP Hem geheel en al krankzinnig maken Dan kannen zy hem terug krygen als zehem nog lusten Maar wees op je hoede Als de graafbat in de gaten krggt dan zit er wat voorje opl Die F Och die ziet niet verder danz n neus lang is Ik wikkel hem compleet om myn vinger Als ik mgn wraaklust aan Christiaan gekoeld heb dan geel ik één kikje en de graaf neemt my mede naar zgnland waar hg my tot zyn gemalin verheft Direct na de plechtigheid keer ik wedernaar Parys terug koop e n piekfijn hotel I in da Champa Ely sees richt my daar in alsof I 01 net aan gravinnankroootje op da wereld WAT NU ndelijk is de crisis tot een oplossing gekomen en zal het Kabinet op verzoek van H M verder de zaken blijven leiden maar met een nieuwen Minister van Oorlog Natuurlijk zal dit einde van den verwarden toestand waarin het land geraakt was door het optreden van de vereenigde rechterzijde in den senaat de rechtsche pers en de rechtsche leiders niet bevredigen vooral omdat het met anders kan of het Kabinet komt sterker terug na al het gebeurde Immers het is gebleken dat in den bestatuiden toestand geen ander Kabinet mogdlijk was zoodat de samenstelling van dit ftiinisterie toch nog niet zoo dwaas schijnt te zijn als sedert zijn optreden onopboudelijk door zijn vijanJeu is verzekerd Maar met groote nieuwsgierigheid wachten wij af wat de rechtsche pers wel van deze oplossing zal zeggen Ceel instemming verwachten wij laarmad met integendeel Of zou de verwachting dat de rechtsche pers verzamelen zal blijven blazen ook tegen het gereconstrueerd Kabinet ongegrond zijn Gaan wij te rade met hetgeen gebeurde vóór de beslissing in de beide Kamers dan zeer zeker toen toch was de rechtiiche pers beslist tegen den aanval op het Kabinet die in een afstemmen van Generaal Staal a begrooting lag waar sedert de vereenigde rechterzijde plus van Houten het dwaze politieke avontuur had begonnen om de oorlogsbegrooting af te stemmen terwijl notabene de politieke Kamer de Tweede Kamer aan het Kabinet rendezvous had gegeven in April toen dus de Senaat aan de rechtbtreeksche vertegenwoordiging des volks het heft uitbanden had genomen toen draaide de voorname rechtsche pers Zal z j weer op nieuw draaien Het is mogelijk maar waar v ste beginselen heeten te bestaan van hen wier meeningen stoelen op één wortel n l het ben gekomen en je zult zien na een paar jaar komt het meest aristocratische gezelschap zich in mgn salons verdringen Ik zal my wel vervelen tnsschen al die nufjes en kwezels maar n mensch moet toch wat over hebben voor de eer De graaf maakte een einde aan dit onderhoud doordat hy heel bescheiden aan de dear van de toiletkamer kloptii De heer Christiaan Vernier ii in het salon lieve en verlangt je te spreken O juist ik weet wat hy mg komt vragen Je zoudt juist uitgaan nietwaar Hermann P Ja naar Fontainebleau Tot vanavond I Nu wat heb ik gezegd P zeide Ëtiennette tot Maadoit Wacht hier maar evenop my Ik ga mgn baltergen opzetten I In hot salon tiof zg Christiaan in gesprek met den graaf die zich tegenover zgn bezoeker verontschuldigde dat hy hem verlaten moest Toen het ratelen van het rytuig niet meer hoorbaar wa greep Christiaan de jonge vrouw by de armen O Ëtiennette 1 Zg rukte zich los en plaaUte zich op eenigen afstand van hem Niet zoo famioljaar asjeblieft I Het doet mg voel pleizier dat je gekomen iMots ill wlldo je jBlst lat roapen om je Openbaringsgeloof mag men van de rechtsche publicisten verwachten dat zij thans eens zullen blyven drijven in de laatst gekozen richting Wel 18 dit een eeuigizins gevaarlek gedoe voor hunne partijen want wie eenigennate democratisch voelt in de rechtsche gelederen moet wel de vraag bij zich voelen oprijzen of waar de eerste stap in de richting van eene betere organisatie van onze weermacht reeds zulk een misbaar verwekte bij alles wat conservatief denkt in onze pers en onze vertegenwoordiging aan dat misbaar wei de steun van de democraten die toch ook onder rechts heeten voor te komen had mogen gegeven worden maar de woede over de nederlaag van 1905 is nu eenmaal nog niet bekoeld en rechts kan men nog altijd zich maar niet verzoenen met het denkbeeld dat de uatii geu i had van het Kuyper bewi id en die woede drijft een groot der van de rechterzijdsche politici nog altijd te hoop zoodra er maar afbreuk te doen valt aan het Kabinet dat het groote ministerie Kuyper verving Welken invloed dergelijke politiek heeft op de kiezers zullen de heeren naar wij hopen dezen zomer bemerken de kiezers hebbon fijner voelhorens dan de politici veelal meenen en het volk begrypt zeer goed dat waar deze eerste stap op legergebied de rechtsche senatoren tot zoo onbesuisde politiek voerde kiesrecht en belastinghervormingen evenzeer op een behoudziek verzet zullen stooten een verzet waarbij zich dan weer de rechtsche democraten zullen aansluiten Waar het aldus staat en den nieuwen Minister van Oorlog toch den tijd moet gegeven worden om zijn plannen in gereedheid te brengen zal het Kabinet wél doen met thans zijn voorstellen tot Grondwetsherziening in te dienen Debat en beslissing daarvoor kan tot zuivering van de politieke atmospheer uitnemend dienen en alzoo den kiezers hun gewaardeerde voorlichting schenken bij de verkiezingen van 1909 Een belangrijk onderdeel is er waarvoor die voorlichting zeker niet meer noodig is over het een en ander te spreken Sinds wy elkander verlaten hebben is er veel veranderd Jg bent getrouwd en ik sta op het punt je voorbeeld te volgen Onzin 1 Het spyt my genoeg dat ik die dwaasheid ben begaan Ik ben evenmin geschikt voor het hnwelgk als jy Spreek voor jezelf 1 Ik zal een uitmuntende hoisvrouw worden Op mgn gedrag tegenover den graaf valt niet het minsteaan te merken Maar viel hy haar driftig in derede onlangs in bet prieel Toen ben je op mg aangevallen als een wild dier Jg hebt geheel en al uit het oog verloren dat ik geen meesteres meer benvan mgzelf Maak je vry 1 Waartoe P Om met my te vluchten Zoo zoo I Ia dat je plan P zy zag Christiaan aAn met denzelfden blik van hartstocht die vroeger in ataat was hem tot het uiterste te dryveo en ook nu zyn altwerking niet miste Kom Chrialiaantje vleide zg word toch verstandig Ik heb de eer gehad vanhet bezoek van je vrouw Hy verbleekte en staarde haar met verbazing aan Wordt vtrvolgd