Goudsche Courant, maandag 8 april 1907

nomen worden heeft het Ijeatuur van Armenzorg besloten toch reeds een begin te moeten maken vooral met t oog op den tyd van t jaar nu hg t schoonmaken allerlei huisraad wordt afgedankt Binnen enkele dagen zullen kaarten worden verspreid die voor t laten afhalen van brokken dienst kunnen doen Nogmaals zg de aandacht gevestigd op de goede bedoeling en practische werkwyze van een Brokkeohuis Het is de verzamelplaats van alle mogeiyke hnisboudeiyke ot bruikbare artikeilen meubels kachels kleeren schoeisel enz enz die worden algestaan om na gesorteerd en gerepareerd te zyn te worden verkocht tegen uiterst lagen prya aan minder gegoeden en tegen den vollen prys aan ieder ander Kleine burgers en armen kunnen zich daardoor het noodige aanschaften de baten der onderneming komen ten goede aan de kas van Armenzorg terwgl h t afhalen en repareeren der goederen allicht aanleiding geeft tot werkverschaffing Gaarne wordt door het Brokkenhnis ook van allerlei in ontvangst genomen dat later hg voldoenden voorraad te gelde kan worden gemaakt o a blikken busjes flesschen enz Moxe deze onderneming van Armenzorg slagen en ieder die wat heelt op te mimen f ol te missen daarvan bericht zenden aan den secretaris der vereeniging Ds A Wartena die zich ook voor geldelgke toezeggingen aanbevolen houdt VKR6 DERIlV PiDEN6l MËEKTeR44D VRIJDAG 5 APRIL 1907 Vervolg Aan de orde De benoeming van een sluiaknecht Benoemd wordt B D BOERE met 12 stemmen 1 stem was uitgebracht op A Kraayenbrink Aan de orde Het voorstel in zake de verlenging van bet aan den heer A L van Uven leeraar aan het gymnasium verleende verlof Wordt zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde De rekeningen over 1906 van a het gemeente pensioeutonds 6 de Bank voir Leening c de Kamer van Koophandel en Fabrieken Worden zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verbouwing van de Tweede Burgerschool voor jongens Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot amotie van het brandspnithuisje aan de Wachtelstraat Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel in zake de salarisregeling van de onderwyzers weduwnaars in verband met een verzoek van den ouderwyzer H Klegn De heer van der Boe M de Voorzitter tot mgn spgt kan ik niet medegaan met bet voorstel van B en W bg ii behandeling der begrooting is dit artikel tor sprake gebracht en jnist is toen besloten dat weduwnaars vergoeding zouden krygen en nu behoort ook de heer Klegn onder degenen die daarop aanspraak hebben Zgn meubelen zyn gedeelteiyk hg een ander geplaatst en ook op zyn kamer Wanneer een onderwi zer de huishuur betaalt kan hy toch wel bg een ander inwonen en zelf als huurder ge boekt worden De Voorzitter Het gaat juist over de bedoeling van het woord huishuur een on derwyzer die by anderen inwoont betaali geen huishuur Men kan toch niet aannemen dat een onderwyzer de huishuur zou betalen voor zgn huisbaas Het komt B en W onbiliyk voor aan den heer Kleyn de bgdrage te verleenen dan moeten zg die aan alle onderwyzers geven Do heer Derckaen Ik moet mededeelen dat ik voor het voorstel van B en W zal stemmen Ik heb het voorstel toen ter tgd onderateund en mgn bedoeling is geweest dat onderwyzers die weduwnaar worden en dan die f 75 zonden moeten derven hun huishouden zouden moeten opbreken en dat zou zeer onbiliyk zyn De heer van der Ree B en W schynen het niet goed te knnnen begrypen en naar ik ben ingelicht ia die toelage bgna uitbetaald aan den heer Klein De Voorzitter De heer van der Ree is alechta van een kant ingelicht en niet goed Het mandaat waa geschreven en toen het werd geteekend werd dit bemerkt De tont was gemaakt door het personeel van de Secretarie maar is door B en W hersteld De heer Herman Ik kan niet medegaan met do gedachtengang van den heer van der Ree en ik vind dat B en W het goed gezien hebben de Redactie nog duideiyker te doen luiden De heer Donker By mg heeft geen andere gedachte Toorgenten du dat die ver De natie heeft toeh reedi tluns leeren inzien dat wat ook de uorspronkelijk 1 bedoeling moge geweest zijn met de in 1 stelling eener Kente Kamer op den tegen 1 woordigen grondsUg na de verpolitieking welke zij onder het miniuterie Kuyper heeft 1 ondergaan dit college van karakter i I veranderd en zoo men eene tweede in 1 stantie voor onze wetge ing wil behouden I haar grondslag veranderd dient te worden 2al ons staatsieven niet aan acute ver 1 giltiging blootstaan I Waar eenmaal die overtuiging veld ge wonnen heeft helpt de zuivering door de gekrapte verkiezingen niet meer aan d Kerste Kamer moet een nieuwe grondslag gegeven worden ook zij moet rechtstreek worden gekozen Maar bovenal moet de Tweede Kame gekozen worden op breeder basis en moeten tot hare samenatelling alle burgers ge roepen worden wien het kiesrecht nie om wel omschreven redenen van staatsbelang moet worden onthouden Telkens nieuwe behoeften doen zich op Bteeds moet de Staat met zijn macht dieper doordringen in elks levenskring voortdurend moeten nieuwe regelingen worden getroffen op elk gebied en slechts dan kan die moeilijke en ingewikkelde wetgeving gelukken wanneer het geheele volk medegewerkt heeft aan de samenstelling van het college waaraan de gewichtige en verantwoordelijke taak om haar op te bouwen is opgelegd want eerst dan zal het volk daarin vertrouwen stellen omdat het in de vertegenwoordiging dan een beeld een afschaduwing van zichzelf zal kunnen vinden Hebben wij eenmaal zulk eene vertegenwoordiging in Tweede en Eerste Kamer beide dan zal zelfs in de oogen van de conservatieven geen blijvend gedeelte van de militie meer noodig zijn want oor rustverstoring zal dan geen reden meer zijn het volk zich zelf naar eisch vertegenwoordigd ziende zal toch niet willen optreden tegen een gezag dat het zelf heeft geschapen en telkens vernieuwt Vertrouwen heeft het volk altijd met vertrouwen beantwoord en alleen die staatspartyen hebben steeds voor goed het vertrouwen des volks verbeurd die onder achoone leuzen dat vertrouwen beschaamden of teleurstelden Bajonetten en repeteergeweren mogen voortreffelijke wapenen zijn eerst wanneer de handen die ze voeren toebehooren aan mannen die iets voelen voor de zaak die zij te verdedigen hebben kan men er op vertrouwen anders niet Dit gevoel nu kan men alleen kweeken bij burgers die zich één gevoelen met hun land omdat men hun de volle burgerschaprechten heeft geschonken en de wetgeving des lands berust oi het beginsel van gelijk recht voor allen 1 Buitenlandscb Overzicht Beuter seint uit Berlijn d d 5 April De Staataaozeiger deelt een bekeitdmaking meée van den miniator van landbouw van 30 Maart waarbij de invoer van levende herkauwende dieren varkens melk room verache en veracb geiouten huiden versche hoorna en klauwen van herkauwende dieren en varkens van diorlgke mest onbewerkte wol baar en varkenahaar uit België en Nederland is verboden op grond van de wet op de voorkoming en de onderdrukking van veeziekten Toegestaan blijll de invoer van overzeesche ruwe wol die alleen voor den dootToor in geooemde landen ia geweest Renter seint uit Baeooa Ajres d d 5 April Hen bericht uit Aaaomption aan de Nacion Het personeel der spoorwegen de stationcheta en de machinisten i jn in ataking gegaan xy eiachen BO procent verhooging van ularia ra een achtnrigen werkdag Het ontwerp op de inkomstenbelaatiog dat de heer Gaillasx minister van financiën in Fraokryk b j de Kamer beeft ingediend is er naar toe en het wordt de vraag o het wel levenakracbt genoeg hebben zal om door de beraadslagingen der commiasiën in de Kamer te komen Caillaax en Oamille Pelletan de voorzitter der commiaaie reizen thana het land door om overal redevoeringen te honden tot aanprijzing van het ontwerp lUar MDdw veel ruultaat Hetostwwp atnit op den tegenstand ran een breede volkamaaaa en die tegenstand neemt toe naarmate de byzonderbeden van het ontwerp meer bekend worden Dnarbg komt dat de heer Caillanx blgken gaf van een verwonderlijke onbekendheid met de inrichting en de werking der inkomstenbelasting in andere landen In Lyon betoogde h j dat in de Verecnigde Staten de inkomstenbelasting tot algemeene tevredenheid werkt het blfjkt dat die belasting na den burgeroorlog werd ingevoerd twee jaren heeft bealaan on sedert veertig jaren is afgeschilt Van alle kanten komen protesten tegen de invoering der belasting De Parijbche Kamer vun Koophandel heeft het voorbeeld gegeven andere Kamers van Koophandel congressen en vereenigingcn volgden bet Renteniers verkoopen hunne Fransche rente en beleggen hun geld bü Belgische ot Zwitserscbe banken men noemt bedragen van bonderden millioenen die op deze wijze uil Frankryk z n gegaan ïn beurskringen en aan de groote banken bestaat de vaste overtaiging dat sedert de indiening van het ontwerp Caillaui ontzettende bedragen nit Frankrijk varzonden zi n Do minister Caillaux zal onder die omstandigheden een harden dobber hebben om zQn ontwerp door de beide Kamers te doen aannemen En daar hij verklaard heelt met het ontwerp te staan en te vallen spilst men zich reeds op een ministerieele criels Ën Clemencean troostte hem onlange met deze uitspraak Ieder ministerie dat in Frankrijk een inkomstenbelasting voorstelt moet vallen maar ieder ministerie dat er geen voorstelt moet ook vallen I Gisteren zette de Doema de beraadalaging over de begrooting voort Ëen socialist zeide dat hy de begrooting niet kon goedkeuren I omdat de leden der Doema er toch nagenoeg 1 niets over te zeggen hebbeo Daarop volgde de woordenwisseling over Polen ons reeds tel igra sch gemeld Toen de minister van financiën op d t pont ten tweeden male gesproken had mee den verscheiden leden van de rechterzgde I Aleiinski den arbeiders afgevaardigde n t Petersburg te hebben hooren zeggen dat 1 de ontbinding van de eerste Doema een verraad was Dat is majesteitscbennis I riepen I zil ook de tweede Doema moet ontbondenworden En zü verlieten de zaal I De voorzitter zeide dat Aleiinski niemand 1 beleedigd bad Hg had zonder cenige opme 1 king iets uit de Engelsche Economist voo 1 gelezen De Economist had de ootbiading 1 een verraad genoemd 1 Het gerucht ging in het Tauriscbe paleis 1 dat de recbtorzyde een deputatie naar den tTsaar zou zenden om hem te verzoeken de tweede Doema even misdadigd als de eerst I te ontbinden Trouwens van alle kanten berichten op dat er in die richting druk opden Tsaar wordt geoefend 1 I 1 I Volgens een ambtelgk bericht van gisteren 1 is in bet geheele land de rust hersteld Te Uioergioe in het district Vlasca Vala I chye hebben de grondeigenaars en de boeren 1 gezameiyk vergaderd en met eenparige stemmen bnn dank uitgeaproken voor de wy e 1I en krachtige maatregelen die de regeering 1I genomen heeft Mooier kan het al haa t 1 I niet I Het onderzoek in zake de revolutionaire 1 propaganda heeft tot talrgke arreslaties i geleid 1 I I De Russische regeering heelt aan al e 1 I mogendheden die aan de Haagsch conlerent e I zullen deelnemen een nota gezonden waarin wordt medegedeeld dat alle mogendheden 1 het program door Rusland voor de cool rentie opgesteld hebben aangenomen doch 1 dat enkele mogendheden beperking of uitbreiding van het program hebben voorge steld De Vereonigde Staten Spanje en Engeland stellen voor op het program de quaestie der I ontwapening te zetten Amerika wenscbt de 1 I dekking van ataataschulden ter sprake e 1 brengen Enkele andere mogendheden hebben I ook voorstellen in verband met het Russische program gedaan Dit wat de uitbreiding betreft I Engeland en Japan verklaren dat zg lich de vryheid voorbehouden niet deel te nemen aan de beraadslaging over punten van bet program die naar hunne meening toch niet tot een bevredigend resultaat kan lelde I Dnitschland en Ooatenruk Hongarge majten I een soortgeiyk voorbehoud voor de behandeling van punten die niet tot een pracbtiach resultaat kan leiden De Russische gezant te a Qravenhage heeft van zgn regeering de opdracht ont I vangen de Nederlandsche regeering te verzoeken de conferentie tegen 16 Juni byeen I te roepen V Uit Sofia wordt gemeldt dat daar een I aUohrlit van en achryreDfiircalwit dat een aantal afgevaardigden tot de meerderheid in het Engelsche porlement behoorende gericht hebben aan den minister van bnitenlandscbe zaken in Engeland Sir Edward Grey Daarin wordt melding gemaakt van dan troosteloozen toestand in Macedonië en lietinoerd dat Lord liansdawne in 1903 een alzonderiyken gouverneur en in 1905 volledige controle op 4e administratie en op de nitvoerende macht in Macedonië beeft gpeischt Het scbriiven wgst er op dat die eischen van Engeland na het aftreden van bet ka binetBalfour in het vergeetboek zgn geraakt het zet verder uiteen dat de toestanden in Macedonië steeds slechter worden en dringt er op aan dat de Engelsche regceriog een Eoropeesche conlerentie zal bijeenroepen om de Macedonische quaeslie te regelen fndien een der groote mogendheden dan de Engelsche voorstellen mocht verworpen zou men tenminste weten wie verantwoordelyk gesteld moet worden voor het voortduren van den ellendigen toestand in Macedonië Dat is althans de meening van de onderteekenaars van den bedoelden brief aan Sir Edward Grey Vertrouwbaar Gondsch bewijs Pyn in den rug en lendenen is een teeken dat de nieren zwak n aangetast zijn De nieren zgn niet bestemd om veel vermoeienis te ondergaan en wanneer zj meer werk krggen dan zij verrichten kannen dan krg gt men rugpyn een lammen rug hooldpgn een vermoeid gevoel en last met de urine Wanneer de nieren niet op tgd geholpen worden dan knnnen hieruit waterzucht suikerziekte rhenmatiek en andere ziekten voortkomen Foster s Bogpgn Nieren Pillen zyn een speciaal middel voor de nieren en knnnen met vertrouwen door jong en oud gebruikt worden Wanneer zich eenig teeken van nierziekte voordoet is het raadzaam deze pillen dadelgk te gebruiken Mejnttronw L van Rüswgk Geuzenstraat 39 te Gouda meldt ons Gaarne verklaar ik hiermede dat Foster s Rogpijn Nieren Pillen uitstekend geholpen hebben by mgn zoontje van twaalf jaar Voordat hg deze gebroikte moest hg wel tot twintig maal per dag urineeron een kwaal die nalnurlgk roer een kind zeer lastig is Nadat hg eenigen tgd Uw pillen had ingenomen kwam het water weer geheel normaal Ik zeil heb ook Uw goede pillen gebruikt daar ik veel aan pgn in den rug en in de lendenen leed en meestal erg vermoeid was Het verheugt my U te kunnen zeggen dat ook ik er de weldoende werking van ondervonden heb want de rugpyn was spoedig veel minder ik was veel opgewekter en ik zal nu oog een doosje innemen ora geheel en al van mgn ziekte bevrgd te zyn Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstamde waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Spreek langzaam en doideiyk wanneer gg Foster s Rugpyn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben Zij zyn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel b F 1 75 I voor één of F IO voor zes doezen Verspreide Berichten Fkasihuk Luitenant kolonel Bon aan wiens onoplettendheid het te wijlen is geweest dat Pargs voor een deel militair bezet is geworden omdat hy verzegelde orders had opengebroken is door minister Picqnart op nonactiviteit gesteld Dü Deenscbe koning komt 24 Mei voor vyf ot zes dagen naar Pargs Het Japansch eskader dat het feest te Jamestown gaat bgwanon zal daarna een bezoek bren en aan Engelsche en Franache havens DCITSCHLIFD In Eydtkuhnen dna op Pruisisch gebied is een Russische politieke misdadiger die gevlucht was door een gendarme en twee Rnssische spionnen gevat De Hartungsche Zeitung verlangt opheldering over dit geval door de Pruisische overheid Ehoeland Vandaag vertrekt de Russische keizerinweduwe naar Dnitschland Tgdens baar vorbiyi in Engeland waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen Te Sunderland is opschudding verwekt door de ontdekking van een bergplaats in een kelder welke 30 000 geweer en 5000 revolverpatronen bevatte Een Duitscher die de kisten in bewaring had gegeven ia thans zoek Hg had verklaard dat zg automatisch kinderspeelgoed bevatten voor een spoedig te openen winkel De patronen I waren afkomstig uit een vaatelandshaven en I waren van Duitaoh fabrikaat Desehaikh De regeering heeft oen wetsontwerp ingediend om het rooken aan personen beneden den 16 jarigee leeftgd te verbieden en het verschallen aan dezulken stratbaar te atellen KUSLANU Het kabinet he tt een Amerikaaosch syndicaat de gevraagde concessie voor een tunnel door de Behringstraat ter verbinding van Azië met Afrika geweigerd AraiKi Er is aan de Marokkaanscbe kust een Spaanscbe kanonneerboot door bergstammen beschoten De Moorcn verontschuldigden zich over het geval zg dachten dat het de kanonneerboot vnn den sultan was I Amebika Roosevelt publiceert een aantal brieven van den spoorwegmagnaat Harriraan waarin deze er zich op beroemt de beide kamers van het congres en alle oyerheidspersonen te knnnen omkoopen I Roosevelt atelt de verdorvenheid der geldmannen daarbijin het licht nit wraak voor de onaangename dingen die H irriman hem heeft aangewreven Geuaenjfde Berichten Men schryit aan de N R Ct Op de heuvelen in de Order bosschan naby Apeldoorn zyn bg de ontginningswerkzaam heden groote kollen ontdekt waarin zich een aanzienlgke hoeveelheid metaalslakken geen erts bevond Vermoedeiyk hebben eeuwen geleden op deze plekken ovens gestaan en zyn daar wapens gesmeed waarvan nn en dan exemplaren op de Veluwe worden jevonden De drie kuilen liggen op ongeveer 100 M afstand van elkander Een deskundige stelt een onderzoek in Te Sneek zyn twee 16 jarige jongens van welgestelde burgers zonder voorkennis hunner ouders de wyde wereld ingegaan Voor hun vertrek hebhen zg een brief gepost waarin werd megedeeld dat alle nasporingen naar hen vruchteloos zouden zgn Men meldt aan de N R Ct Gisteren is er bg Den Briel weer een lyk van een man aangespoeld in verren staat van ontbinding Het is naar s Gravenzande overgebracht Aan de vingers bevonden zich twee gemerkte gouden ringen Het Igigoed was gemerkt D D Uit Ngmegen meldt meni Do verschillende vakVereenigingen alhier hebben met afwgzing van bet door de patroonsvereenigingen ontworpen collectief arbeidscontract dat op verschillende ponten Van bun ontwerp afweek verzocht om tegen 1 Mei het loon met één cent per uur te verhoogen en maar a te zien van het totstandbrengen van een contract Gistermorgen onjeveer 7 uur had in do kandgfabriek aan den Verlengden Weatersingel te Sneek een ongeval plaats dat behalve materieaJe schade gelukkig zonder persoonlgke ongelukken is algeloopen In een ketel met een zeer groote hoeveelheid onbewerkte suiker inen spreekt van duizended kilo s sloig door onbekende oorzaak vermoedeiyk zwaren luchtdruk met hevigen knal een gat waaruit de stroopachtige massa zoo krachtig wegspoot dat ruiten van de fabriek er door werden vernield en de stroop zelfs op de erven aan de fabriek grenzende terechtkwam L 0 Men meldt uit Amsterdam aan de N R Ct In verband met de Znid Alrikaansche tentoonstelling hield de heer mr W Roosegaarde Bisschop gisterenavond een korte lezing over Rhodesia Met lichtbeelden werd de voordracht opgeluisterd teiwgl voor het slot een reeka kinematografische platen werden vertoond die zeer in den amaak vielen I Vooral de kgkjes van den aanleg van den spoorweg in het ifrikaansche binnenland waren zeer interessant I Het verwonderde ons dat de zaal van het Concertgehonw bg de voorafgaande kindervoorstelling zoo matig bezet was Als een curiositeit wordt gemeld dat in de zitting van het eerste kantongerecht te Rotterdam een kind van l1 jaar terecht stond wegens een politieovertreding Op den eisch van het O M tot betaling van f 1 boete of een week tucbtbuisschool gaf het kind ten antwoord dat ze het erg gek vond nu nog naar school te moeten nu ze reeds meer dan een half jaar getrouwd is Ja mevrouw zei de kantonrechter dan zal het beste maar zyn dat n de boete betaalt I Men meldt uit Doetinchem Gisterenmiddag trachtte een net gekleed persoon hier een rgwiel te verkoopen voor f 1 Daar men vermoedde dat de fiets door dietatal verkregen waa werd de politie wordt gewaarackuwd die den persoon medenam naar het bureau waar hg verklaarde te zgn zekere W nit Haarlem Het rgwiel zon aan zgn vader behooreo Tgdens het nazien van zgn papieren verzocht hg zich even te mogen abaenteeren wat hem werd toegestaan Tot nu toe wacht men evenwel vergeefs op zgn terugkeer en berusten fiets en papieren op het bureau Naar den vluchteling gezocht Stadsnieuws Olymaan den GOUDA 6 April 1907 Voor de Goudsche voetbalcompetitie wordt morgen een wedstrgd gespeeld tnssctaen de clubs B V V nit Boskoop i pia lp alhier op het terrein Rotterdamschen dyk Armenuur een De Onderstanda Commissie van zorg zal a s Maandag om 2 vergadering houden in het gebouw Arti Legi Do tooneelclub De Goudsbloem lal op Zaterdag 13 April des avonds te 8 nnr in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoe en een tweede uitvoering in ditaeizoen geven Opgevoerd zal worden Muurbloempjes blgapel in i bedrgven naar het Duitsch van Oscar Blnmenthal en Gnstav Kadelberg Waar de Goudsbloem steeds met succes haar uitvoeringen heelt gegeven zal ook nu zeker een aangename avond aan donateurs en kunstlieveude leden geboden werden Tevens zgn ook voor hen meerdere introdactie s verkrggbaar gesteld en wel hg den Voorzitter en Secretaris der vereeniging G a s c o n t r 61 e 5 April 1907 5 uur namiddag Druk 37 m M Lichtkracht U72 Knarsen Warmtegevend q g ij Vermogen Op Maandag 15 April a s zal door de Dames Zangvereeniging Arnold Spoel een uitvoering worden gegeven in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen waarbg behalve de werkende leden der zangvereeni ging die gedeeltelgk de solo partgen opyich hebben genomen zal medewerken Mejutlrouw Hilly Tibo Sopraan zangeres te Utrecht De nit te voeren werken bestaan uit Psalm 42 en 95 van Mendelsohn De Leliën van het Mummelmeer van Jan Rgken en Die Liebe 1 Cor 13 van Jan Brandts Bugs enz Moordrecht 4 April Door Stemgerechtigde Ingelanden zgn benoemd tot HoofdIngeland van Schieland de heer J H van der Torren te Gouda en tot HoofdIngeland plaatsvervanger de heer A J Dykaman te Nieuwerkerk a d IJsel de eerste vervanging van den heer P Vrglandt Cz die verzocht had niet weder in aanmerking te komen de laatstgenoemde ter vervanging van den heer J de Jong IJJz die overleden ia MooRDBicHT 4 April Gisteren avond hield de vereeniging A D V E N D O eene uitvoering in zang en tooneel en opgeluisterd door eenig strykmnziek Kon de opkomst grooter geweest zgu de aanwezigen hadden een genoegiyken avond De leden hebben fiink gewerkt Krwpen a d IJsel Dinsdag avond sprak alhier de heer Mr H Smeenge van Amsterdam voor de vereeniging Volksonderwye over Volkaonderwya en Volkswelvaart Spreker ging uit van de stelling Kennis ie macht Deze stelling werd met verschillende bewyzen ontleend aan onderscheidene takken van bestaan gestaald Dit eenmaal vaststaande behoefde het verder niet veel betoog dat bet gewone lager onderwys moest zyn van uitstekende kwaliteit gegeven door bekwame personen welke zich geheel en al aan hun taak moesten kunnen wyden Ten slotte de vraag besprekende welk lager onderwys het best aan de behoeften kan beantwoorden meende hg met volle overtuiging en met bewyzen het openbare als zoodanig te mogen noemen De rede met gloed geuit werden met de grootste aandacht aangeboord Een afdaling van Volkaonderwgs alhie waa het antwoord op het gehoorde r Eeu BrohkeHlinls Gernimen tgd geleden vatte de vereeniging Armenzorg bet plan op om hier ter plaatae een zg Brokkenhnia te aticbten Pogingen werden aangewend om door middel van aandeelen ad f 5 een ka pitaaltje van 1 800 te verkrggen noodig voor de exploitatie Tot heden kwam men niet hooger dan 110 aandeelen ot f 550 Is afwachting dat de overige 50 aandeelen do t walwUtenae isgeutenen nog mllen ge goeding zon worden uitgekeerd aan hen die een eigen huishouden hebben en zal dus stemmen voor het voorstel van B en W In stemmiag wofdt gebracht het preadvies tot atwüziug van B en W Dit wordt aangenomen met 12 tegen 1 stem die van den beer van der Ree Art 4 wordt daarop zonder hogfdeiykestemming goedgekeurd Aan de orde y Het voorstel tot het wflaenen Van eervol ontslag aan den brugwachter C van Balen De heer Vergeer M de Voorzitter het ia niet over dat ontslag dat ik wil spreken maar ik zou gaarne zien dat B en W by de behandeling van het pensioen ook in aanntcT pg namen dat van Balen reeds in 1878 in betrekking was by de gemeente De Voorzitter Die vraag zal ik bg B en W ter sprake brengen Het voorstel wordt zonder hootdeiyko stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het voor drie jaren verpachten eener standplaats op de kermis aan den stoom carrouselhouder K Banner De heer de Jong Ik zou willen voorstellen deze zaak aan 6 en W op te dragen daar die toch met de kermis aangelegenheden beter bekend zgu De Voorzitter Bg B en W heeft voorgezeten dat zg de gemeente niet willen binden voor drie jaren zonder den raad daarin te kennen De heer Herman Werd vroeger daar niet voor ingeschreven De Voorzitter Vroeger was het een openbare inschrgving maar er is een vereeniging opgericht onder die raenschen en dan werd er hoe langen hoe minder ingeschreven daarom heblien wy het onderhands verpacht De heer Donker Ik zou willen voorstellen dat B en W in de voorwaarden ook de plaats aanwezen om te voorkomen dat een ander een f 10 geeft om een mooie plaats te kunnen krggen ik zeg niet dat dit gebeurt maar het is om dat te voorkomen De Voorzitter De laatste jaren werd steeds voor minder ingeschreven Het voorstel van den heer de Jong wordt in stemming gebracht en met alg stemmen goedgekeurd Aau de orde De ontwerp verordening tot wgziging der Algemeene Politieverordening De beer van Egk Het spyt mg dat ik niet met deze wgziging kan medegaan ik geloot dat wg in nog moeilgker conditie zQllen komen ik zou die woorden andera dan voor bet geregeld voortgezet op of afiaden van goederen willen laten vervallen Als men voor den kantonrechter komt d in helpt het niet ol men met goede bedoe lingen komt hg zegt eenvoudig dit staat er EifSjm nu te voorkomen dat dit kan gebeuren staf ik voor dit artikel aldus te l doen lezeg Het is verboden zonder vergnnningy an Burgemeester en Wethouders onaanMspannen ryot voertuigen en handwagenl op straat te laten staan Deze vergunnng wordt niet vereischt wanneer do rgm voertuigen of ha idwagens in gebruik zi n of gebruikt moeten worden tot het open afladen van goederen waardoor de vrge doorgang niet belemmerd mag worden ol iemand die van den openbaren weg gebruikt maakt daarvan geen nadeel of hinder zal kunnen ondervinden De Voorzitter Do Commiasie voor de slralvorordeningen was bet er over eens dat die vergunning niet noodig was voor dep tgd die gebruikt moet worden voor het opol afiaden en daarom is gesproken van het geregeld op en afiaden Er moet bigken wat de bedoeling is en da redactie van den heer van Egk zal gelooi ik veel ontduikingen in de hand werken De heer Dercksen Men kan toch niet zoo maar een wagen neerzetten zooals men dat wil In een kleine plaats als deze moet men toch de handel en de industrie zooveel mogelgk bevoordeelen De Voorzitter Mgn bezwaar is dat er van geen tydsbepaling gesproken wordt Men kan een wagen neerzetten en zeggen die wordt de volgende week geladen De heer van Eyk Wanneer iemand een wagen neerzet en die pas in de volgende week zou laden dan zou de politie zeer zeker wel proces verbaal kunnen opmaken De voorzitter De redactie van den heer van Egk acht ik niet goed daar er van geen tydsbepaling gesproken wordt De heer Vergeer Ik heb het voorstel van den heer van Egk ondersteund omdat het oude artikel ons zeer veel moeilgkheden bezorgd heeft Do heer van Galen Ik zon willen voorstellen dit punt voir heden van de agenda af te voeren Dit wordt in stemming gebracht en met algemeene stemme aangenomen Niets meer aan de orde zynde wordt de den VooriiMer gesloten vergadering door VEBSCHEIDËNHEID De Synode der Gereformeerde Kerk in Znid Afrika beeft naar wy in het Christ elgk Schoolblad lezen een besluit aangenomen waarin het weer staats sobsidie Voor vrge scholen eischt Verder zegt de SyoiMe Zy besluit in eiken staat een commissie te benoemen die op introductie van de correspondenten der algemeene vergaderingen de verschillende regeeringen zal ontmoeten over deze zaak te bevorderen Aan deze commissie worde verder opgedragen om de roedewerking van andere kerkgenootschappen voor deze zaak te vorkrij gen De Gereformeerde Kerk zegt het Chr Schoolbl verder telt pi m 14 000 beiydende leden Denkeiyk zal de Hervormde Kerk in Transvaal in dezen wel steunen Maar beide kerken zgn nog niet tairyk naast do Ned Gerei die alleen in Transvaal ongeveer 80 000 lidmaten telt Onder vrye scholen verstaat de Geret synode in haar besluit ook kerkscholen Steunt nn de Ned Geret kerk de beweging voor sobsidie dan zal de regeering daarmee wel rekening houden Br heerscht evenwel zulk een verzoeninsgeest dat de kerkscholen licht een struikelblok zouden kunnen worden BEÏÏRS VAir ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 13 FÏJ S StaaUUemniten PoKTtioAj Ublig 3e Serie fr 050 3 69 r Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAKD Iwang Domhr Obli gatien 4 96 4 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 U Columbia Geconsolideerde Bi tenlandsche Schuld Rocepi IV 24 L 100 99 101 97 100 99 100 100 a 100 i 99V 101 4 3 4 Bypothetk Banke i Aandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsobe Hypb Pandb Westlaiidsche Hypb Pandb ZnidHoll Hypb 499 audb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 Pandb Nederl Hyp Pandbrlefbank 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 Bewijzen van Deeiger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb flataaiaohe Hypb 4 100 Oiilvaiigeii DE NOUVEAUTÉ S IN Co pif 4fUleur ea ReneDDiantels ♦ vt JSlfi éÜt Burger Uke Btaitd GQBOBEN 5 Apr Asthonius Franoiacns oud J M Steonwinkel en F W van Hooft Johanna Everdina oud E J Ngkampen G Snel OVERLED iN 4 6 E Burger 8 m A Kwinkelenberg 82 j C Rakker 3 m 5 A Mulder 58i A Slappendel 74 j 6 A K van Dortb 65 j A Oudshoorn wed van P de Kleer 84 j Moortlreolit GEBOREN Theodoras Adrianus onders C Zcgers en M Kool Maartje ouders W C van Hulst en T Verhoef Lëna onders W Koemans en i Bloot Jan ouders D de Jong en A Burggraaf Teunis onders G de Bruin en J J van Koeten GEHOWÜ A T h den Heuvel te Ouderkerk a d IJssel en E lie Vries OVERLEDEN L Sleiuvoort 2 m J Oudgk 78 j IK DAALMAK8 hnnne 25 jarlge Eclit7ereenigiüg Hunne dankbare Kinderen öouda 7 April 19Ql ADVEllTKNTIKN