Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1907

Dinsdag 9 April lOOT 46ste Jaargang fKo ioaos ftouDSCHE mum Meuwê en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken releliHM ADVERTENTIEN wonlen gepüatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters w t ieii berekendnaai ilaar ruimtn f Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TaletaiiMo 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Afdeeling GOUDA der M VrouwenTereeaigiag TBSSHLSCHADB Het Bestonr deter Atdeeling i aamengelteld uit de Damei Mevronw PKINCE Scuw rui om Loi presidente sn directrice van het Benldde lings bareaa MevroBw BERESDSdi Riddik directrlc van bet VoorUehtiagsbnrean MevroBW CAMBIEE VAN NOOTEN Fbib penningmeesteres Mevronw VAN fiUN VAN ALKEMADE DuiBOOHii sacretaret Het Bem Borean tracht vronwen en meisjes betrekkingen te bezorgen ook geeft het inlicbtingen aan betrekking aanbiedenden Mevronw PKINCE ia hierover t spreken lictit WoenBlagimorgens van 11 1 Het Voorlichtingtbaraan licht betrekkingzoekenden in omtrent aard voornitzlchten kosten van opleiding enz van verschillende betrekkingen SHal houd crir Voor de bediening en ailvoeriog van Stalhonderjjorders bevelen de ondergeteekenden zich vanaf heden beleald aan H UKGRRAk P ZEVENHOVEN J MUIS S VEHGEER Stalhondery voorheen BOTH Tileioon no 35 M B Om Omnlbasdienat N B T v n HJkkottsen n volgrUtutgmt teêehiia aar Eiken Zaagsel TE KOOP AANGEBODEN bg groote en kleine partijen Te b vr H AULHAN Vyversteeg 12 Botterdam M M V LOOiM DUBBELE BUÜET B 18 TaUn 117 Ia t ruimst voonien van in elke sttjl van de eerste labrieken tegon concarreerende prijzen Aanle Cf t Gts Wtler Spreek BI r D Eleetrisohc geleidiiigtii wie van goed licht hondt wende zich naar het Qoudêoh rerHeMing MagoMyn DE AVONDfilTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Verkrijgbaar in flesschen M eta TS et en t t S b j H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKMB I F AD BICHTER Co Botterdam Te OovDA hg C LÜÜER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Weathaven 118 HUIS TE HUUR Hcrreohuls Oosthaven S8 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder linke Tnln Voonien van Gai en WattrItiding Te bevragen B 89 Qrada Dnk van k BBINKMAN Z fitchoolgeboiiw lloulman§graclit TENTOONSTELUl vak ARTISTIEKE rOTOBSAPIES werk der leden Neilerl Fotogr Kunttkring Van Woensdag 10 tot en met Maandag 15 April Geopend van 10 tot 1 en 2 tot 5 uur TOEGANOSPBIJS op WOENSDAG DONDEHDAÖ en VKIJDAÜ ZS eent ZATERDAG ZONDAG en MAANDAG 10 eeitt üe opbrengst is bestemd voor de Goudscbe Gezoodbeidskoloole 1411 nit beschaafden stand met goede relatiéo knnnen zicb tegen liooge provisie als aener eerste firma te Amsterdam voor den verkoop van verpakte Koffie en Thee aan Particniieren eene flinke bijverdienste verzekeren Vr iagt 8 V p nadere inlichtingen onder Letters T B Alg Adv D Y ALTA Amsterdam WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior DruivenLiirsthoning Kx ract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningfen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoegt Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIA NTHE is verkrijgbaar b j allo voorname Apolliekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehachten in Nederland Frankrijk Duütddand Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MSLIANXUE werd 9 maal met Goad en 3 maal met Eere Uedailles bekroond UELIASTUS in flacons f 0 40 f 0 70 en f J UBLIANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrsgbaar bj Firma WOLVF Jt Co Westhaven 198 Oouda GBENUEL Gouda E B VAN MILD Veerstal B nü Gonda k BOUMAN jl ooni cA P1NK8E Nieuaerkeria d IJul A N v ZESSEN Sehoonhoven B v WIJK Oudeaairr A SCHEEB Haattreckt P W EDB OudeutaUr K tak dsk HEMDEN Ie Seeumijk P t o SPEK MoereapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKK VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A ut GROOT A o JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polibroekêrdam D BIKKER te Bemchop WAAIISCHUWIiVe Laat U niet misleiden door l d 51roop Het klooster SanelaJPaulo AbdIJ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires HOIVINKl IJKB rABRIKHKM Voedert nw Fee met de zuivere murwe merk Sler en W Li nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parijs 1900 Segen Oouden Medailles GEBR RIJKEN Ê DE LANGE IV ROTTERDAM mt VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagn iJn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef liS99 Xe MagaxUn Weet Nieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4687 INRUILEN TERHDREN STEMMEN REFAREERBN DB PHONOLA dageiyks ii onze Salons ta ka iraa fHOliOLAPIANfl HIBKIK PHONOLISI Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiaoht Halaria Binoenkoorts Algemeone Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op de roodc dooi den naam NANNINU Hen lette daarop zij liJn overal rerknjgbaarif 0 76 Ook rechlitreek en franco van de fabriek tegen iniending van poatwissel 4 f 0 75 t3hemlsohe Fabriek van Dr H NANKING den Haag Vraagt evenl Dr H JIAl llUie KIWITS rAAL f l W r llteraesch per llterflesch f 9 0 yÖ Patent H Stollen tu iliiii rru tiautm nhlki 3ictillrilin rüiMiii Warnung Dar m owo Briott Mn uu Patmt H StcUm mi i M al iMm mMUKte UKrtMoMH Nachaltmunten MaS i u tKfi M r lumn UI tcharftn H SUMm av na laa lUvct KUr In xMm fmii M ln r Smm ëtstr Httêt In nebmtum tmteUtll S Frelt l UétfK tt tswimimti f Ue mt pn Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede eeo niine sorieeriug voor het itamieiiieii in het Schoen eo Laarzenmagazyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repAratién en aangemeten werk Eobte Oude Jenever P HOPPE Verkrygbaar bj PEETERS il l€t op CMhet sn htribrnnd DE OOEDKOOPSTB DE MEE8T PBACTISOHE DE HEEST VOLLEDIGE MODEBL tllEM zijn beslist die der Firma WELUOil TUB LADIES JOÜHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBESSMAKElt met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OI CHILD REUS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vw BoekhandeUiar Proefnummers Alle met hostel Holl Bijvoegsel ENf gen J aar Van alle ii deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holi verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 60 verkrtjgbi bö MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze In olleeerf getehUOerde For treHvu FelHture Hogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeïll Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratie op aanvraag Boxtel a B06ABBI Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zijn Victoria Water geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHermaA Zoon Zenuw en Maag lijders woidt ait overtaiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrM per briefkaartworat it toegezonden door in Za tbommeL dit boekje Irinco per post toegezonden door BOLKPOBL S Boekhan Bultefllandscb Overzicht De gebeurtenissen in Marokko hebben in sommige Fransche kringen aaleiding gegeven tot het denkbeeld een koloniale overeenkomst aan te gaan met Dnitschland De Temps raadt de Fransche regeering aan te pogen Dnitschiand s desintëressement in karokko te verkrijgen door het toestaan van concessies wat den Bagdadspoorweg betreft Ook het Journal dringt op iets dergelijks aan Het blad zegt dat op het oogenblik toen de Harokkaansche crisis haar hoogtepunt bereikt had na den val van Delcassé de minister Ronvier in Berlgn zeer nauwkeurige verklaringen liet afleggen over den stand der qnaestie eo daaraan het voorstel verbond de Marokkaansche qnaestie te verbinden met die van den aanleg van den Bagdadspoorweg De Duitsche diplomatie wees toen die voorstellen al wat wellicht een lont was Uaar sedert is de toestand zeer veranderd De beer Von Bttlow heelt de mogelgkheid van een Fransch Dnitsche toenadering op koloniaal gebied overwogen En in Pargs heelt men niet neen gezegd Het Journal brengt het bezoek van vorst Albert van Monaco te Parijs in verband met onderhandelingen tusschen Frankrijk en Dnitschland Het 6erl Tageblatt zegt naar aanleiding daarvan Hoewel de vorst van Monaco meermalen tnsschenpersoon is geweest bjj onderhandelingen tnsschen Frankrijk en Dnitschland gelooven wy tocb dat het Fransche blad wat te ver gaat Zoolang de nieuwe Fransche gezant Cambon die heden te Berlijn aankomt zich niet wat in de Duitsche toestanden heelt ingewerkt kan er van leitelijke onderhandelingen geen sprake ziJn Toch weoscht men ook in Dnitschland op een dergelijke wijze de goede verstandhouding tusschen de beide landen te bevorderen De Temps deelt mede dat de heer De Stners beslist weigert eenige mededeeling te doen aan de pers In de omgeving van den gezant zegt de Temps geelt men ten minste eenige Inlichtingen Volgens deze is het corps diplomatique van meeoing dat papieren betrekking hebbende op personen gedekt door diplomatieke onschendbaarheid niet gepubliceerd behoorden te worden te meer daar de man die ze heelt opgesteld van overdrijving ol zells van volslagen on FEViiLETOX m DUB BELE BA N EN 66 Heelt zg dat gedurfd 9 Hier 9 Ja met je vader Heelt j bet je niet verteld F Zy wilden weten wat ik bier toch eigeniyk kwam uitvoeren Je vrouw verzocht Btü oi t meer en niet minder dan dat ikje intii huis zon ontzeggen Chrjititan s blikken schoten vlammen van WO de Beschouwen zg my dan als een kind Zij bewaken mg het sehynt in hon plant leggen mij op te sluiten Ben ik danIlLraiiksinDig r Ja vroaw schijnt bang te zijn dat jeh t wqrdt Welnu dat zal ook gebeuren als ik op 4 W wtie Ugf voorüeves LnisttrEtiennette 1 Zoo kan het niet langer Ik kan my niet dwingen om langer zulk een klein burgerlijk bestaan te voeren in de omnving waarin ik thana verkeer Ik hebM lte aan een laven vol afwisseling en 4 aMlwiiag Mjjii prikkelbaaiheid is zoodanigg iteg i dat ik het kuis in brand MakUjUMn lUkn allMn om wat afldiUog t bvbbra nauwkeurigheid kan worden verdacht Dat is dus hoowel op zeer gereserveerde wijze een eerste démenti In de Russische Doema hebben de partgen der uiterste linkerzgde de verklaring algelegd dat zij de begrooting niet knnnen goedkeuren nu gebleken is dat de Doema in bndgetqnaesties meer een raadgevende dan een beslissende stem heelt Door die verklaring is de vraag in de orde gekomen ol er in de Doema een meerderheid zal knnnen worden gevonden voor de aanneming der begrooting De sociaal democraten beschikken over 44 stemmen de sociaal revolutionairen over 31 de volkssoeialisten over 13 stemmen van deze drie groepen is de bedoelde verklaring uitgegaan f j De Trndowiki en de Boerenbond die te zamen over 82 stemmen beschikken twijfelen nog welke houding zij zullen aannemen zg erkennen het gevaar dat er ligt in de verwerping van de begrooting door de Doema De Kadelten die 86 mandaten hebben zullen scherpe kritiek nitoelenen maar eindigen met voor de begrooting te stemmen In dat geval kan de regeering een meerderheid krijgen zells al zouden de Polen zich bg de uiterste linkerzijde aansluiten Maar de toestand kan nog gemakkelijk veranderen en de bonding van de Trudowiki en den Boerenbond is voor het oogenblik beslissend Wordt de begroeting verworpen dan gaat de Doema ongetwijleld haar ontbinding te gemoet het lot dat haar trouwens ook bij de agrariselie qnaestie wacht De Bond der Russische manqen werkt met alle kracht voor de ontbinding reeds zijn aan den Tsaar pieer dan 200 adressen van aldeelingen van dien Bond toegezonden De regeering wil voorloopig nog trachten de ontbinding te voorkomen Haar wat de bolkringen willen is tot nog toe in Rusland nog altoos doorgedreven De Stendenraad heelt by de behandeling van de nieuwe militaire wetten beraadslaagd over een nienw artikel dat in den Natinnalen Raad op voorstel van het sociaal democratische lid dr BrAstlein in het ontwerp ingelascht werd en voorschrgft dat bet oproepen van militairen bg werkstakingen enkel mag strekken tot bet handhaven der openbare orde De rapporteur stelde vast dat er in Zwitserland nooit militairen zgn opgeroepen om werkstakingen te onderdrukken Intnsscben jy alleen bent in staat my het bloed sneller in de aderen te doen vloeien Zg hebben my tot den arbeid aangezet om de verveling te verdryven maar bet beroep van koopman in vergift stuit mg tegen de borst Ik keil helaas maar al te goed de gevolgen van het drinken van het alschnwelgke brouwsel dat ons ryk gemaakt heeft ea als jy je niet over my ontfermt dan drink ik weder Heb medeiyden met my en vergeet het gebeurde Ik heb geen vrouw meer jy hebt geen minnaar meer Bepaal met mg een uur en een plaats te Pargs en wy zullen vertrekken om nooit weder van elkander te scheiden Zy glimlachte En de politie f Myn familie is te zeer beangst voorschandaal om die in het geval te betrekken En wanneer je voor de tweede maalvan plan verandert Dan ben ik jon enden graal kwyt en deze laatste is een tevet melkkoetje dan dat ik bem zou willenmissen Ik zal een som voor e deponeeren wier waarde jezell kunt bepa en Dat zou ik nog eerst moeten zien Hy had haar weder by den arm gegrepen en drukte haar hactstocbtelgk aan zgn borat ZS wai zoo verltidelgk dat zyn toeatand Tolkmon t bogrüpen wai Zy ug hem aan bad de commissie er geen bezwaar tegen dat de bepaling in de wet werd opgenomen De Bondsregeering echter bleek daartegen wel bezwaar te hebben Minister Forrer betoogde dat het artikel zon knnnen leiden tot dienstweigering en over de vraag ol het voorscbrilt der wet was in acht genomen zonden dan niet de Bonds en kantonnale autoriteiten hebben te beslissen maar die vraag zon worden voorgelegd aan den strafrechter Ook was het een vage bepaling Ze liet twijfel bestaan omtrent de vraag ol bgvoorbeeld by een werkstaking van bakkers aan de militairen het bakken van brood opgedragen zou mogen worden opdat de bevolking niet verhongeren zou Het gebruik van militairen was de ultima ratio der staatsorde ea daarom mocht het niet door dergeIgke bindende bepalingen worden beperkt Met eenparige stemmen had de Bondsregeering besloten de schrapping van het artikel voor te stellen Over een voorstel om het artikel terng te zenden aan de commissie ter overweging van de bezwaren der Bondsregeering staakten de stemmen De voorzitter besliste toen ten gunste van dit voorstel In de volgende zitting stelde de militaire oommissie voor hoewel zg niet gelooide dat op grond van het artikel de militaire gehoorzaamheid geweigerd zou knnnen worden zich met het voorstel tot schrapping te veraenigen en dienovereenkomstig heeft de Stendenraad besloten Een merkwaardig artikeltje in de Daily Graphic dat duidelgk bigkt rechtstreeks tegen het optreden van het Kabin H Bannerman gericht te zyn Het is onbegrypeiyk en onverdragelgk dat zooveel tgd verknoeid en zooveel beweging en opwinding gemaakt wordt over een ontwerp dat absoluut geen kans heelt om verwezeniykt te worden en dat slechts aan de orde is gesteld om tactische zniver binnenlandscbe politieke belangen van Engeland te dienen Wy bedoelen het ontwapeningsvraagstok Dnitschiand s bonding is volkomen begrgpeljk peljkEn erkend moet worden dat de door Dnitschland geopperde bezwaren niet zonder beteekenis zgn Dnitschland is overtnigd dat het zgn belangen slechts afdoende kan beschermen door een zoo sterk mogeiyke militaire macht te onderbonden Duilschland wonscht verder niet voor de belastingbetalers van geheel Enropa aan de kaak te worden gesteld als de eenige Gnropeesche mogendheid die door haar hardnekkigheid met smacbtendo blikken haar geheele lichaam straalde welinst nit Hg wilde haar nog vaster tegen zich aandrukken maar weder rokte zjj jzich los barstte in lachen nit en eensklaps maakte de verleideiyke uitdrukking op haar gelaat plaats voor snerpenden spot Je gaat weer te ver ventje I Denk je dat het zoo gemakkelgk gaat Ik heb my eenmaal de vingers gebrand maar zal nu beter op myn tellen passen Wy znllen elkander nog wel weerzien De graal heeft veel met je op Kom gerust terng wanneer je er zin in hebt Etiennette zeide hy op bitteren toon je doet verkeerd zulk spel met mg te dryven Wees op je hoede I Bedreigingen f Wees zelf op je hoede I De melodramatische toon gaat je niet goedal Maak er liever een klucht van 1 Maar begrgp je dan niet den ernstvan het plan dat ik je heb voorgelegd f Zeker wel Maar ik neem het nietzoo tragisch op Wees toch niet zoo saai I Hg hield aan Breng mg niet uit het uiterste Etiennette I No wy znllen er morgen nog wel eens uitvoeriger over preken Zg stond op In droevige stemming en geheel afgemat volgde hg baar Bel moet tooh wel een aardig gezisht verantwoordelgk is voor alle lasten van den gewapenden vrede te meer waar andere mogendheden voornamelgk Rusland en Frankrgk er even zoo over denken als Dnitschland De Daily Graphic is nooit zoo vriendeIgk voor Dnitschland geweest als nu het geldt een voorstel van Sir Henry Campbell Bannerman te bestrgdeo Best mogeiyk dat het binnenkort tot een groote werkstaking aan de Ëngelsche spoorwegen komt Het personeel beeft aan de maatschitppgen verschillende eischen gesteld b V erkenning van het algemeone vakverbond hooger loon voor nagenoeg alle afdeelingen den achturigen werkdag voor rangeerders en treinpersoneel anderhalf maal het gewone loon voor Zondagsarbeid Op sommige Igoen wordt dit Zondagsloon al verdiend en rangeorders hebbeu op de meeste den achturigen werkdag De antwoorden tot nog toe van de maatscbappgen ontvangen zyn ongunstig Den 12en Mei houden verscheiden vakvereenigingen van spoorwegpersoneel vergadering Beslniten die de eischen door te zetten dan dreigt er gevaar vour een algemeone staking Sauer een van de voormannen der ZuidAlrikaansche party in de Kaapkolonie heelt er zich in en redevoering over beklaagd dat dr Jameson de eerste minister het Kaapscbe Parlement eo het heele land minachting bad betoond door niet te zeggen wat hg op de koloniale bgeenkomst zon voorstellen Dr Jamesom zeide Saner vertegenwoordigt in zake de voorkeurrecbtón voor Engeland die bij voorstaat de Kaapscbe bevolkidg niet Uit Washington komt bericht dat pres Roosevelt bewgzen heeft dat Harriman Hearst en Rockefeller zich vereenigd en een fonds van vgf miliioen dollar bgeen hebben om zoowel in het congres als op de partgdagen van republikeinen eo democraten de politiek van Roosevelt te dwarsboomen Een vroegere stenograaf van Harriman is in hechtenis genomen bescholdigd van den inbond van Harriman s brief betreffende Roosevelt aan de World meegedeeld te hebben Verspreide Berichten FBisnauK Minieter Picquart heeft naar aanleiding van de woorden van generaal Baillond lig zyn al die fusten en flosschcj zeide zy Ik won bet wel eens zien Zon ik 4e brandery niet eens kunnen bezichtigen zonder dat iemand er aanstoot aan kan nemen Zgn oogen schitterden met een vreemden onheilspellenden glans Ja kom I Daar knnnen wg op ons gemak praten Het mgn automobiel zyn wy binnen een uur te Montereao en vandaar waarheen je wilt Een schaking f Hoe romantisch 1 Maar je vader f Is gednrende dat nur afwezig Komje morgen f Hm ik zal zien antwoordde zy ontwykend Wees in ieder geval om drie uuraan de bocht van de Seine I Stel mg niet Ie leur Etiennette En als ik de graaf eens meebracht f Dan zou ik hem in een vnt absinthe verdrinken O la la wat sla je door I Maar zooheb ik je toch liever je ziet er nn ten minste niet meer zoo vervelend nit Je krggt weer schik in je leven Tot morgen I Hy greep haar nogmaals om het middel en ditmaal liet zy zich door hem kussen Wordt vervolgd