Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1907

prak bS bet afscheid van eeo kameraad over een revanche oorlog den korpscommandanten een schrgven doen toekomen waarin hg bnn op het hart drakt bg in dienst treden oi i fscheid nemen van officieren alle nitdrnkkingan ta vermgden die de bevoegdheid der militaire overheden overscbrgden of tot overdreven uitleggingen aanleiding knnnen geven Kolonel Stoffel die van 1860 tot 1870 militair attaché in Berljjn was en in zün berichten over het Prnisische leger Napoleon III voor een oorlog met Dnitscbland waarschuwde is op 88 jarigen leeftgd overleden ExaxLAXD Het bljjkt nn dat er aan boord van de Dreadnonght twee stoompüpen gesprongen fijn op haar laatste reis drie measchen iQn er ernstig by gekwetst Mankeert er dan toch wat aan het schip F Men weet dat al vroeger bet gerncht ging dat er veel te veel baast by den bonw was gemaakt ten nadeele vooral van de machines De bladen brengen een brief van lord Boberts den hertog van Wellington lord Heatb lord Cromer en lord Raglan een krachtdadig beroep op t land doende ten voordeele van 4en algemeenan dienstplicht In den lijkoven te Londen vonden in 1905 het eerste jaar negen verbrandingen plaats en in het vorige jaar reeds drie en twintig terwijl in geheel Kngeland bet aantal lijkverbrandingen is gestegen van drie in 1 5 tot 743 in 1906 en er in die een en twintig jaar in het geheel 6761 verbrandingen hebben plaats gevonden Itaui Dat er Ttaliaanscbe troepen op de been tonden komen by de definitieve byzetting van bet lyk van paus Leo XIII wordt beslist tegengesproken Er komen Katholieke vereeniglngen langs den weg te staan en de overbrenging geschiedt overdag ZwiTSISLiND Bjj den Nationalen Baad en den Stendenraad tal tydens de zitting van dezen zomer een ontwerp worden ingediend tot het maken van een tweeden doorgang in den Simplontnnnal De Bondsraad heeft voorgesteld allen ambtenaren een toelage te verstrekken met het oog op de dnnrte der levensmiddelen gehuwde 100 tr ongehuwde 50 fr TüBKlJE Drie treinen met aoldaten zgn naar Demirhlasar in Macedonië vertiokken Twee andere tonden volgen Deze verplaatsing Tan troepen geeft aaaleiding tot allerlei veronderstellingen Demirhissar ligt n m l aan de Bulgaarsche grens Afrika Minister Smuts heeft gezegd dat de rageering trachten tal alle boeren die OTer da wereld verspreid zgn na den oorlog weer naar Transvaal te brengen Maar zy moeten dan trouw aan het Engelsche bentuur beloven AUBIKA De vooriitter van het Amerikaaniche huis van afgoTaardigden Cannon heeft te Kingston taan te betoogen dat de Vereenigde Staten Cuba zouden annexeeren indien het Tolk daarom Troeg Nu het Tolk doet dat ook maar langs den minder gebruikeltjken weg van revolrer choten 50 negers hebben nu weer een moord gepleegd op Ayala ond politie chef onder Palma s bewind Gemenffde Berichten Omtrent de plechtige nitreiking der Re S eeringsonderscbeidingen aan redders Tan e Berlin zyn nog de volgende byzonderheden bekend geworden Da Minister van Marine vergezeld van dan Inspecteurgeneraal van bet Loodswezen n zgn adjodant werd aan bet station ontvangen door den waarn inspecteur van het Loodswezen In het 4e en Se district den luit ter lee Ie kl J H Von Lescben Aan boord Tan het Stoomloodsvaartuig HeIleToetsluis waarheen Z Ezc zich begaf waren vereenigd behalve de mannen die uit handen van ZÉic de decoration zouden ontvangen de burgemeester van s Oravenlande de heer mr Bruut de commissaris der loodsen aan den Hoek van Holland de heer Van Henveln en velen van lot het loodswezen behoorend personeel De Minister sprak aan boord de kloeke redders tue waarby Z Eic zeide dat het bom byzonder aangenaam was kennis te kunnen maken met de mannen van wier daden na de vreaieiyke ramp op 21 Febr jl geheel Eoropa gerept had Dat zj bewezen dat bet voor ons Hollanders niet noodig was tot de tyden van De Buyter en onzer zeeoorlogen terug te gaan om mannen ter ze te vinden wier daden byzouderen moed e laUTarloocbaslng toonden het waa dan m aan de Regeering een aangename taak geweest hen aan H H de Koningin voor een onderscheiding voor te dragen en toen deze onderscheidingen door H H werden toegekend was by Z Exc dadelgk het voornemen gergpt deze persoonigk uit te reiken en de Minister achtte zich gelukkig dit nn te kunnen doen Z Exc eindigde met den wensch dat hun leven in verderen voorspoed mocht zyn dat het steeds geleid zon biyven door gevoelens als die hen op dien gedenkwaardigen dag van 22 Febr bezielden en het bezit van bet eeremetaal dat bnn borst zon versieren daardoor zulk een hooge waarde mocht krggen Z Ezc reikte daarna de onderscheidingen nit met het aanbieden zgner gelukwenschen hen ieder daarbi persoonigk toesprekende By monde van den inspecteur werd op verzoek der gedecoreerde mannen aan Z Exc verzocht den dank aan H H over te brengen voor de toegekende onderscheidingen en den dank te aanvaarden voor de eer hnn aangedaan dat Z Eic persoonigk de onderscheidingen had uitgereikt Na het verlaten van de Hellevoetsluis bezocht Z Exc nog den schipper Jansen van de Btoomreddingboot terwyi hierby schipper Maarten Sperling die op zgn vaartuig voor het kantoor van bet loodswezen liggende te werk was ook nog door den Minister toegesproken werd Uit Haarlem meldt men Alhier is een boekhouder der firma G sinds eenige dagen nit de stad verdwenen zonder adres na te laten De boeken zoo niet in orde bevonden en men spreekt van een aanzieniyk tekort De politie stelt een onderzoek in Te Hillegom is door de stoomtram Haarlem Leiden een 65 jarig man die te dicht langs do rails liep door een der wagens gegrepen en overreden De man was onmiddeliyk dood Zwaar verminkt is by opgenomen Te Baarn heeft het personeel van een der openbare lagere scholen een onderzoek Ingesteld naar bet rocken door de leerlingen Hieruit bleek dat er door 67 van de 125 jongens van 6 tot 12 jaar werd gerookt Om dit kwaad zooveel mogeiyk te bestrgden heeft men aan de plaatseiyke geneesheeren gevraagd zoo spoedig mogeiyk hnn oordeel mee te deelen over den schadelgken iniloed van het rocken door jengdige kinderen Bereidwillig werd hieraan door allen voldaan Tabak is een hartvergif Rocken is hoogst schadelgk op jeugdigen leeftgd Dr Voortbuyseu schoolaris Ik vind bet rocken van tabak in eiken vonn voor jongeliedea zeer nadeelig zoowel met t oog op de oiitwikkeling van bet lichaam als van den geest Met name bet rocken van sigaretten is allernadeeligst Dr Oreidanus Het rooken kan bepaald schadelgk worden genoemd voor jonge kinderen het moest aan kinderen beneden 16 jaar ten strengste verboden zyn Dr Thomat Zeer zeker is het rooken vooral voor jeugdige personen schadeiyk voor de gezondheid Verschillende organen ondervinden daarbg zoowel directe nadeelen zoo l v oogen keel en longen alsook indirecte gevolgen dnizelingen hartkloppingen maagttoornis en kunnen daaruit voortkomen Dr Mngsken AlIe tabakgebrnik moet zeer nadeelig worden geacht voor kinderen beneden 17 ji 18 jaar Dr Astro Het rooken van pypen sigaren en sigaretten beschonw ik als hoogst nadeelig voor de lichamelgke en geesteiyke ontwikkeling Dit geldt in niet mindere mate bet tabakprnimen den allernadeeligsten Torn van tabakgebruik Dr Heybroek Het oordeel van de geneesheeren wordt nu aan de ouders toegezonden te gelgk met bet volgende scbryven van het personeel der school Daar wy het gebruik van tabak In eiken vorm ook allernadeeligst achten voor do licbameiyke en geestelgke ontwikkeling van kinderen wenden wg ons tot n met het Tcrzoek ons te willen helpen dit kwaad dat blgkens een ingesteld onderzoek onder onze leerlingen reeds groote afmotinj en heeft aangenomen te bestrydenQeeft uw kinderen geen verlof er toe en ge bewyst hnn een weldaad Het bestuur der Vereeniging tot bestryding der tuberculose te Rotterdam heeft inzake het te bouwen zee hospitinm moeten afzien Tan het eerste plan om een kleine inrichting te bouwen waartoe een uitgaaf Tan f 50000 noodig zon zyn omdat de exploitatiekosten veel te hoog zouden worden Er zal nu een eenvoudige inrichting worden gebouwd volgens de eischen van den tegenwoordigen tyd maar op veel grooter schaal waarin ongeveer 100 bedden beschikbaar tonden zyn indien bet kapitaal voor den bouw en inrichting van f 150 000 te vinden zou tyn De commissie is er in geslaagd tegen een billgke vergoeding een zeer geschikt en prachtig terrein in erfpacht ta krijgao al tn in da daimn ta Katwgk vlak by het strand ter grootte van 120000 vierk M Dit terrein is zoo groot genomen omdat men in navolging van het buitenland de te behandelen kinderen zooveel mogelgk op eigen terrein wil houden Een ingezetene van Rotterdam die vroeger voor dit doel f 100 000 beschikbaar stelde heeft toezugging gedaan voor de reateerende f 50 XK Een ander inwoner van Rotterdam beloofde als bgdrage in de ex pluitatie f 1000 per jaar terwyi er verder verschillende giften zyn ingekomen Voor de verpleging en behandeling van 100 kinderen zyn evenwel groote sommen noodig Het bestuur der vereeniging tot bestrgding der tnbercujose wil nu door een fancy fair voorstelling of loterg een kapitaal van f 100 000 bgeen zien te krygen waarvan de rente zal moeten dienen iIs waarborg voor een deel der exploitatiekosten Men meldt De mandaten der Rgkeverzekeringbank voor anderen dan werklieden boven 10 gulden waren onderworpen aan zegelkosten Deze zyn thans atgeachaft De voldaanteekening op qnitantieu boven f 10 ia echter over ptakzegel te stellen Door den mist geraakte Zaterdag tnsschen Wyk a Zee en Egmond aan het strand het Engelsche stoomschip Eenjarig van Ranhoon naar Amsterdam Met assistentie van de sleepboot Vischploeg is het later vlot geworden Ook de stoomtrawler Eendracht raakte naby Egmond aan den grond deze kwam met eigen k racht vlot fTusschen Eindhoven en Steensel werden gernimen tyd geleden by graafwerk in de heide vele nrnen en doodsbeenderen gevonden Thans hebben ondheiJkundlgen deze opgravingen doen voortzetten met het gevolg dat opnienw vele nrnen waaronder zeer fraai bewerkte werden opgedolven Ook werden eenige aoi ere oudheden gevonden Het onderzoek wordt steeds voortgezet Giisterennacht brandde door onbekende oorzaak het hnis bewoond door den timmerman Kip te Ambt Doetichem tot den grond toe af De bewoners werden gewekt door het blaten van de geit zoodat ze nog juist tgd hadden zich te redden Verzekering dekt de schade De persoon die te Doetinchem gearresteerd werd als verdacht van rywieldiefstal doch op handige wyze wist te ontsnappen is gebleken te zgn Johannes Kiekens oud 20 jaar en een oud verpleegde van het Rgksopvoedingsgesticht De Kruisberg Hg werd dan ook toen hg deze week een troepje wandelende verpleegden passeerde door enkele herkend Intnsschen heeft E zich voor het verlies van zgn rywiel reeds schadeloos gesteld want door inbraak by den heer Marcelis te Wgnbergen heeft hg zich gisternacht voorzien van een zoo goed als nieuw heerenrywiel merk Plnto Tot nog toe is vergeefs naar den vluchteling gezocht De kantonrechter te Amsterdam v eroordeelde mevrouw Schechter die in haar werkplaats aan de Nieuwe Keizersgracht aldaar de meisjes had laten werken in onvoldoend of in het geheel niet verwarmde lokalen tot een boete van 60 gulden subs 10 dagen hechtenis Aan de glasblazerg by Delft heeft Zaterdag een groep werklieden verschrikkelgk hnisgebonden Een der mannen sloeg zgn tegenparty met een gloeiend yzeren staaf waar hij hem maar raken kon De mishandelde werd ernstig gewond De dader werd ontslagen en geverbaliseerd Te Hemmen bg Wageningsn beeft de tegenwoordige burgemeester zyn 50 jarig jubileum als organist bg de Ned Herv gemeente gevierd De jubilaris neemt het ambt van organist waar nit liefhebbery Te Washington is bet onderzoek in zake de Harrimaniynen door de Inter State Commerce Commission hervat Het verhoor had in hoofdzaak ten deel uit te maken of de Unionen de Sonthern Pacific Spoorwegmaatschappyen al dan niet concurreerende lynen zyn Volgens de verklaringen van den heer Harriman zon van concurrentie tnsschen de beide systemen geen sprake kunnen zyn zoodat het feit dat de belde stelsels zich in één hand bevinden niet als een overtreding van de wet kan worden beschouwd Intnsschen dient nog te worden afgewacht hoe de Inter State Commerce Commission hierover denkt en of de uitslag van het verhoor haar toch nog aanleiding tal geven een TtrTolging tagan BarrintD c i t doen instellen Da zitting Ttn de eamnlaaie leTerde overigens weinig bgzonderheden op Men acht het niet waarschgnigk dat Harriaan andermaal zal worden opgeroepen om voor de commissie te verscbgnen Advokaat Cravath bracht nog een en ander in het midden ter verdediging van de Chicags Alton gdeai Uit Haarlem meldt men De door den gemeenteraad benoemde commissie die een onderzoek insttlt naar de werkloosheid te dezer stede en de geldelgke gevolgen der gedwongen werkloosheid vat haar taak zeer breed op om daardoor een volledig overzicht te krggen van den omvang Zoo heeft zg nu aan alle patroons en vakverojnigingen Igsten gezonden met vragen nit de beantwoording waarvan kan blgken hoe groot het kwaad was van Mei 1906 tot April 1907 en ook aan neringdoenden en vereeniglngen een Igst waarin gevraagd wordt welke geldelgke gevolgen zy hebben ontdekt van de werkloosheid hetzy dan gedwongen of niet Per advertentie roept zg nu op de niet by vakvereenigingen aangesloten werklieden om zich by de commissie aan te melden tot het doen van mededeelingen en zg zal daarvoor Woensdagen Donderdagavond in acht lokalen zitting honden Men meldt nit Enkhnizen Het praamschip Espérance thnisbehoorende te Hoogeveen geraakte heden op het Enkbuizer Zand aan den grond Door viaschers van hier werd het vaartuig weder vlot gebracht Doch nauwelgks was het zeilende of de mast brak en het bovendeel stortte met al de tuigage naar beoedeu gelukkig werd niemand getroffen De aanwakkerende wind dreef bet vaartuig naar de zandbanken De risschfrs waren echter nog dicht genoeg by om terstond hnip te bieden Zg slaagden er met veel moeite in het schip alhier binnen te brengen Aan welk een grnwelgk Igdon levende wezens worden blootgesteld tot t verkrygen van een lekker maaltje getaige t volgende De paling is een tyn bezenuwd dier en daardoor sterk gevoelig voor pgn Onder t oog der politie en van ons en onze kinderen worden de kleine dieren op straat letteriyk doodgemarteld Levend wordt de baik opengesneden worden zg geledigd en gevild Daarna mogen zg uren liggen kruipen van PÖn Van de groote wordt dikwyis de kop afgesneden schynbaar is dit beter maar ook alleen schgnbaar De paling is nameiyk een kondbloedig dier en de kop bloedt niet ledig maar bigit nog nren leven Soms nog wel 24 uur Als de mootjes smakelgk worden verorberd op uw tafel ligt de kop nog In de vuilnisbak te gaped en met de oogen te draaien vermoedeiyk helsche pgnen lydend Men kan dit voorkomen door de dieren te doen slachten voor zg gevild en gekerfd worden t Zekerste middel is de hersenen te kwetsen door t aanbrengen van een drietal flinke sneden in den kop ëën langsnede en twee dwarsseden even boven en onder de oogen Ook kan men met een hamer de hersens inslaan De stuiptrekkingen die dan nog TOlgen hebben met gevoel niets te maken Het bewnstzjin zetrlt in de hersens Zyn deze dood dan is alle pyngevoel verdwenen t Is evenwel niet voldoende de vischvronw of boer te zeggen dat zg zoo moeten doen Hebt gy u omgedraaid zg gaat haar gewona gangetje Is t n ernst met de raak biyf er dan by tot het slachten is afgeloopen en let er op dat bet goed gebenrd üit Natnnrleven Stadsnieuws GOUDA 8 April 1907 Naar aanleiding der heden ontstane slaking wordt ons het volgende medegedeeld De Federatie en den Ned Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers afd Gonda zonden Zaterdagochtend j l 10 nar een scbryven dit was 14 dagen innittioht aan de Vereeniging van Tabaks en Sigarenfabrikanten voor Gouda en omstreken waarin werd medegedeeld dat indien de gestelde looneiscb by de firma v d Post niet werd ingewilligd de staking onder de slgarenma kers voor Maandag a s geproclameerd waa Zonder evenwel de patroons in de gelegenheid te stellen eene vergadering te beleggen om het scbryven te behandelen werd er Zaterdagavond reeds by genoemde firma gepost als teeken van staking De Katholieke en Christeiyke Bondan gaan niet mode De loonen by de firma v d Post zün geheel gelUk aan den loonstandaM alhier en door de Sigsranlabrlkantanveraeniglnc gudiakeorl Het Bchgnt dat de sigarenmakers wat voorbarig zgn Op de fabrikantenvergadering Tan 2Vi uur hadenmiddag werd het schrgven besproken Tan de stakende sigarenmakersorganisati n dat Tan den volgenden inhoud was Aan de Patroons Vereeniging Hyne hoeren 1 Ingevolge het besluit onzer Vergadering deelen wj u mede dat zoo er op de looneischen gesteld by de firma v d Post geen toenadering of inwilliging ia te wachten wg voor Maandag a s de staking geproclameerd bonden Namens de afd Gonda Namens de der Ned Bond Federatie J a VERKERK C LOOIJAARD Secret Secret Algemeen kenrde men in deze vergadering de houding van de stakende organisatien ten zeerste at en werd besloten een scbryven aan hen te richten dat de fabrikantenver eeniging geen verdere onderhandelingen met de beide vakvereenigingen voorloopig zouden Toeren Groote Stadslucht Bo Quick gaf Zaterdagavond een tooneeluitvoering ten bate van Armenzorg Daarvoor had men het bekende geestig ge chreven bigspel Groote Stadslncbt gekozen dat hier voor enkele jaren door een Stndentenvereeniging met veel encces is gegeven Wat innig mooi en pittig is biytt behagen en daarom verdient de keuze van iit stuk lof Geen wonder dan ook dnt de opkomst zeer goed was We durven gernst laggen dat we ons nog meer gesmnseerd hebben dan by t onlangs hier opgevoerde blijspel Huzarenkoorts In de eerste plaats brengen we bolde aan de verzorging van bet tooneel dat soms by dilettanten te wenschen overlaat Van t spel der Dames en Hoeren kunnen we in t algemeen getuigen dat er fijn werk is geleverd en dat by de meesten dnideiyk bleek dat de regie in goede handen was Martin Schroder fabrikant speelde nitstekend evenals Dokter Crusins die beiden door natuurlgk beschaafd spreken en optreden ieder voor zich innamen Ook de uitdrukking op t gelaat van Schrödcr gaf zoo precies weer wat hy bedoelde Zyn ernst te bewaren als de zonderling uitgedoste Mevrouw Crusins en Mevrouw Anistedt binnenkomen zal hem zeker bg de repetities wel moeite gekost hebben trouwens dj overige medespelers zullen ook weleens uitgebarsten zyn in lachen by t verschyneu van de kleinsteedsche temerig pprekende haute chique van Ludwigswalde Spontaan was t applaus en t gelach dat er uit de zaal kwam als die twee Dames aan het woord waren Ook t optreden van den fatterigen Bernhard Gempe wekte nog al eens de hilariteit op Misschien zullen sommigen nit de bourgeoisie er een lesje aan genomen hebben die zich evenals Gempe verbeelden dat de beschaafde uitspraak bestaat in t onnatnuriyk weergeven van sommige klinkers zooals de i en de en bet overdreven rollen van de r enz Gempe beeldde een type van deze meer en meer gebrnikeiyke would be beschaving in spreken en in manieren op eenige wyze nit I Niet minder goed speelde de ingenieur Flemming die een groote en lastige rol had te vervullen het fuifje met den Dokter en Gempe was voortreffeiyk Sabine de vrouw van Flemmlng was vooral tegenover haar vader in den juisten toon Als jong meisje earat en daarna ala pas getrouwd vrouwtje had ze zich iets vroolijker kunnen toonen de scbrgver van het stuk list haar te dikwyia twygen en dit was moeiiyk haar stil spel vergoedde veel Mevronw Lent in haar keurig toilet heeft in de beide laatste bedryven vooral b gzonder mooi gespeeld trouwens hierin had te meer gelegenheiil om uit te komen Haar echtgenoot Mynheer Lenz hoe goed in sommige tooneellles had zich nog wat genakkeiyker knnnen bewegen Een leuk type van den Ludwigswalder Bactor was Mynheer Arnstedt hy was zoo g oed gegrimeerd dat men moeite ad hAu te herkennen Trouwens als we denken aan den Dokter en de thee 4ante s dan moeten we dén kapper hiervoor in t byzonder onze hulde brengen I Er is veel en harteiyk gelachen en w a r m geapplaudisseerd soms bg open doek Het succes dat Be Quick nn en vroeger met recht beeft gehad moge een aansporing wezen om ons meermalen te vergasten op zulk uitmuntend samenspel Armenzorg of dergaiyke Instellingen zullen er wel by varenl l Jl L I Rechtsaken Door de Arrondissements Rechtbank te Botterdam werd Zaterdag rrygesproken J H Van t H 46 jaar koopman te Schoonnne beklaagd geweest Tan diefstal althans letdaliterlag Ttn en gondoi kmli VerTolgens stond terecht H A De L Hy kon geen betrekking ala kellner krygen Tortelde hg heel kalm aan den president Je zoekt niet hard hè t telde by Jawel meneer k heb me by Coomans en Suisse aangemeld Je hebt al 4 maal in de geTangenis gezeten nietwaar t Precies Tiermaal En in Haart op n nacht heb je je in een rytuig naar t politiebnrean laten ryden Je hebt de inspecteurs toen wys gemaakt dat je met een straatdame was uitgeweest die je op het Hofplein uit je rgtnig badt gezet en die je een bankbiljet Tan f 40 zon ontstolen hebben Jawel Maar Jat was niet waar Waarom nam je een rytuig zonder geld f Bekl baalde zyn schenders op Den volgenden morgen ben je op den trein gestapt naar Gouda zonder kaartje k Had geen centen Mensch wat bezielt jo f Toen heb je van de politie geld geleend om naar Woerden te reizen waar je voorgaf een vriend te hebben wonen Dat was ook niet waar Toen ben k opgepikt Eisch drie dagen hechtenis en 1 jaar plaatsing in een rykswerkinrichting voor den tyd van één jaar Meneer k zou assiblief niet opgezonden worden Je vrouw heeft last genoeg van je Dat zal niet meer gebeuren Uitspraak 16 April 384 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Maandag 8 April No 1524 6328 14159 en M749 ieder f 1000 13236 f 400 16038 f 200 2858 3928 9309 10412 14203 14752 en 14864 ieder f 100 Pryzen van f 30 10 33B5 6909 9676 12601 16182 18021 46 83 31 90 51 91 18209 103 3413 44 9707 12729 99 52 10 54 84 24 83 15255 63 13 74 7028 69 12830 94 18301 72 93 7254 9800 32 15601 11 97 3645 56 90 41 48 29 210 72 7315 9990 80 72 62 19 91 30 93 85 15637 66 313 3692 7468 10048 12900 15714 69 40 3707 7545 58 28 43 91 97 32 66 69 13029 77 18481 406 77 62 10113 13150 99 18512 82 3816 65 77 13206 16805 65 95 18 76 10223 13327 54 18631 563 26 96 70 70 58 76 77 3919 7602 10379 73 59 92 605 22 4 10400 97 88 18703 720 39 9 44 13406 15953 48 44 90 54 47 19 62 79899 4009 88 50 55 68 18823934 88 7743 73 62 72 39 1032 4143 7841 10629 80 89 18956 43 63 79 64 13573 16018 19039 45 87 86 10803 86 86 67 51 4308 7916 23 13617 93 75 97 19 21 11027 69 16160 19146 1147 4533 48 38 78 91 49 88 36 59 49 91 94 89 122B 64 67 87 13708 16230 19208 81 4763 68 11104 34 69 19309 34 5850 8006 6 89 16314 33 1321 70 21 14 13842 37 48 33 91 85 11212 46 16428 49 62 5040 8109 41 62 16654 54 83 5132 45 59 13958 86 61 1433 33 52 11320 77 16715 19409 1518 5234 8253 11461 14006 35 11 91 88 68 75 37 78 70 1650 6352 74 88 52 84 77 1736 5486 8340 IIBIO 87 16814 86 60 5522 45 16 14125 16 19530 1939 64 8433 25 14215 87 79 2228 6667 8540 27 36 16908 19665 44 6707 49 11608 14303 9 92 2322 20 8740 23 38 34 19721 59 68 8837 43 44 70 37 78 6813 47 46 66 98 74 2459 35 9039 62 14411 17066 19840 89 5936 71 11706 54 17116 19931 2506 68 9130 65 90 32 73 31 6102 71 77 14573 17227 95 2646 32 85 11904 14684 33 20074 70 48 94 39 85 59 20164 2748 86 96 12049 92 17389 81 2873 6208 97 62 14736 90 84 2929 39 9215 68 45 17504 20206 30 6306 16 12131 65 35 20369 84 52 41 33 81 94 20405 3046 6437 54 86 86 17617 19 48 79 63 12206 14823 17716 31 3111 97 9346 8 83 19 34 62 6662 92 10 16010 30 98 61 6620 9446 88 22 96 20531 3244 57 63 89 27 17817 70 93 6772 82 96 37 17902 20617 97 79 97 12427 15149 6 20718 3339 91 9584 67 56 21 20827 43 6865 9643 12551 69 18019 20939 48 84 70 68 BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL StaattletnttiQm PoEiDOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69 i Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RüSLAxn Iwang Dombr Obli g tien 4 96 Aziii Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüiCBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 24i Bypoilutk BantinAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid HoU Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrlefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 PrmiielMninqen bKLQiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Scheepvaart üaatsfhappijen Pand Holland Gnlf 8tT M j 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank tePmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 867 Oiilvaiigeii DE NOUVEAUTÉ S IN Costumes tailleur en BegeDmantels Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 April iqo Vette ossen en koeien goede aanvoer preien aren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal 2 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kwal a8 ide kw 36 3de kW cent per hal kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kwal 35 jde kw J4 3de kw o cents per hall kilo Schapen redel aaogevoerd Handel voor alles stug doch prijshoudend VERSCHEIDENHEID Te Wageningen is Zaterdagmiddag het 3 jarig zoontje van J R bg het vischjosvangen in een sloot gevallen en verdronken Zaterdagmorgen geraakte aan de Raam te Delft de veertigjarige vrouw T te water Niettegenstaande zg betrekkelgk spoedig op het droge gebracht werd bleek zy reeds overleden Deelden we onlangs mede dat behalve de speelolub De Vereeniging die het wil trachten vol t houden tegen den nieuwen burgemeester te Vaals alle apeelclnbs successieveiyk den almarsch blazen nn vernemen wö dat een dier clubs bezig is te Valkenburg een geschikt lokaal te vinden om hare praktgken te gaan uitoefenen L K Door de tolbeambten te Hobokeo in Amerika zgn een aantal loten der Hamburger Staatsloterg in beslag genomen welke de Ie steward van een Hamburgsch schip De Duitsche keizer heeft prol Skarbina den bofschilder opgedragen een schildery te maken van het middernacbtelgke tooneel buitea het keizerlgk paleis ta Boriyn op den dag der herstemmingen voor den Uuitschen Rgksdag toen een geestdriftig gestemde menigte den Keizer een ovatie bracht Er moeten van het werk een millioen reproducties gemaakt worden ter verapreiding orer het gehaele land ADVËllTEf TIEN V Heden OTerleed ten mgnen huize onze geliefde Moeder en Bebuwdmoeder AALTJE OUDSHOORN Weduwe van Pietee de Kleer in den gezegenden ouderdom van rnim 84 jaar Uit aller naam G LANDWEHR Gouda 6 April 1907 Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede een raiiie sorleering mr hel AannemeD in het Scboeo m LaarzenmapzUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SiVlITS Alle reparatlên en aangemeten werk Aft l iïS S üSlü J Verkrggbaar in flesschen SO ets 73 et ent l ülf bjj H H Apothekers en Drogisten Jjet op het merk AXKEB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 118 DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAHBNTEN in elke etyi van de eerste fabrieken tegon concurreerende pryzen Aanle gec van Gas Walcr Spritek Biur en Ëlectrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zirh naar het Oouduch VerllcMlng Uaga Ua DE AVOIDISTER daar alles door bekwame fitters verriulit wordt MIenw onoveriroflen Prof Dr Liehori wolbokond ZX1IV SBACBT SI IXia 111mii ebt net Psfariekimflrk tot Toortdnrendet radicale i i lekere genezing thd i a zfjU de meest hardnekkigu xenttwulekteif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigtn leeftyï Xotn énezing ran elke zwakte Blo b ïdcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgRTertehng Onvermogen Impotenz Polltttione enz roerige prospectnssen liijjfu lewh fi 1 fl 3 fl 8V dubbol j floscb 11 f y I Onfra l Depöt Matth v d Vetste Zaltliomm j 11 piUi M Cléban Co Rottürdam V Happei t Gravenhage llatmmaat de Jong J Oia Botfff Um H MMhaMyfcato tn f ik makk rkttf pottMiittMcl f oor Hmcm n vooral damw a XliuliraehoMMrtrk W Iff t Cï Gouda n bit alle draió teD