Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1907

Woensdag 10 April 1007 468te Jaargang fVo 10303 fiouDSCHE mmmie JSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken telefoon Jl tl ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el metir 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletuRKo at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitïondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1JJ6 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BH TonnU der ArrondiiMniiiiiti rechtbaDk te Dordrecht van 6 April 1907 züo in ttaat van f ii verltlaard de handelaTennooUchap onder de firma J R Brledé en Zooen gSTeatigd te a reetkerk en hare leden JAN EEINDEE BRIEDÉ Sïsioe DIRK BEIEDÉ JAN BRIEDÉ en JAN BEINDEE BEIBDÊ JuitiOB allen timmerlieden molenmakera te Streefkerk en JACOB VEEHEIJ timmerman en molenmaker te Vliit met benoeming ran Mr H J U TIJSSENS tot Bechter commiuariB en van Mr J VAN DEOOÖE adfocaat te Dordrecht tot oarator J VAN DKOOGE Dordrecht 6 April 1907 BinnaDKalkkaTen 25 DAUS8 ZAMQVEEEENI0INÖ ARMOLO liPOEL Directeur J H B 8PAANDEEMAN UITVOERING p MAASDAO IS APRIL a ê in i naai Kunêlmin der Soeieteit Otu Oenotg savoudê S uur met Welwillende medewerking van H H Invitü BoliaUn Jlifi BILLY TXBO Sopraan Utrecht e i ecBlge werkende leden der VarMsiging IntrodacUolkaartéD Toor dame van Donateirs en Kanltltavende Jeden 70 cti U H iletleden I J 00 Verkrïgbaai bfl den Heer J DE VEN Boekhaldel wSditrut ipenbare AANmpBING op WOENSDAO den iTden APRIL 1907 dea voormiddag te 11 nre ten hnize van H POOT te Zottermter van de gedeeltelyke varnlenwiDg van het lleersclie Verlaat onder 8tompw ik nabü het Blesie Paard op een nar abUnd van het apoorwegatatioo ZoetermeerZegwaart Beatakken zljo tegen betaling van I 0 60 verkrygbaar by den Heer C L 3 BOS te Zoettmuer terwyi inlichtingen lUn te bekomen by den Heer H PADL ClvlelIa eniear te Leiden HUIS TE HUUR HeereDbuls Oosthaven B 88 I DB bÓBDKOOPSTB I DK MEEST PBACTiSOHKDE HEEST VOLLEDlOEj MOPEBLAHEil lyn besliat die der Firma WELDON THU LADISS JOÜBKAL met minatena drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBESSMAKSB met een g ratii geknipt patroon tam BKZAAR OF CBILD BBS a JFASBIOSa Kiodermodea met vele gratia geknipte patronen VBAAQT Vu Boekhandelaar jproefnummer Zea Kamera groote Kenken drooge Kelder linke Tuin Vooriien Van Ga en Wattrleiding Te bevragen B 89 AUe met konel BoU BiJvoegêel i Van alle ia deae bladen voorkomende modellen lyn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring tt p p tegen vooruitbetaling van 0 60 verkrygbaar I by MILLY SIMONS Den Haag aeuda Dnik ras A BBINSMAM Zh aemalogeen Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen HIaeaarmoeée HieekmueU Zenuwmmmkte Motfdplfuen Mlapeiooakeid 0 maehleu rertmagertmg em rermtndettn § der Uekaamikraehten acmatogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoUen 1 H H heeft een aangename B L HIa worden opgelost HAEMATOÖBEN IN POEDERVORM ia het praeperaat wat U spoedig i eneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eentge tabrlkanien H S v SGHAIK Co Den Haag Verkrnabaar bn Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Uoudo A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJueUkU VAN ZE8SRN Schoonhoven B t WIJK P W v BDE iudeu ater A SCHEER Bacutrecht K VAN DBB HEIJDEN Rteuwijk P i d SPEK MoercapeUe D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN d HEIJÜEN Waddingneen P A ds GROOT A u JONOa OudeaaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloo5t rSanc a Paulo Abdij bestaat met dut Siroop van geenerlei waarde öebrS Sfcollwerck s Chocolade en Ca ao i m i w e I Oeslmatlge lioor üe nicuTtste u l7indingen op rna hina l gebied verbettrde labrieatiê aa uitsluitend gnbruik van IJjA hja iUi gronJstuiïoo garandeerei 1 Wbruiker voo Stoliwerck 8 Chocolade en Cacao een aaabeveionrwaardig fabriltaat nauwiieurig beantwoorden aan ien tahoud te w p Etiltetten De frma bciisalde 7 Brerets 41 HofleTeramcler 44 Eere Diploma i gouden ene HedalUfi bewys van uitmuntend Bjn fcbrikaat Keedi 187 schreef de Accademie natienal de Paris Moua Toua déoamons une UeAe Me d er yrcaaltrc ciMwe m ooniiddnstlaa aa TOtr exoellenta ffcbrtoatlon da Ohooolat bonbous varies eto te Mittwirck e fiil rikaat ia ve kr igfaaar bij I H Confisenn Banketbakker sna m Ganeraalvertegennoordi r Toor Sederbitd JhUu Jtattenalodt Amaterdam Kalverstraat 103 GEER RIJKEN t DE LANGE Wtr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagmrijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2599 e MagaeVn Weet Meuwland 9 nabij Station Bear Telef 4057 INRUILEN STEHIEN TBRBDRBN REFARBEBEN Du a uUnULA daielUks la onze Salons te houren tiaadtaékaninif met rood lettarté rBOHOLAFUND KMDN PIONOLIST MaaUehaptU tot BastMiatié van de VUtoria Bnm KantnvrxoorSederUmA Soou pjeê éO Botterdaifi ABVERTMTEËN in alle Couranten worden aangenomen door het Atfveneiiac re a v i A BKlNkMAN ZOON Wild B Gev eU Van al beden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkaikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Ééadvogels Talingen wilde Eendvogels Fatanten Patrgzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzcD Pankinar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTELIVO Poelier Oosterstraat 18 KOTTEBDAM TelepUoon Interc No 2031 Ferwerda Tieman OrootBte détail wUnbandelareB in Nederland 0 60 0 72 St Ëstèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 80 per eich per anker van 45 fl 8JÏ 0 80 0 99 0 72 1 36 0 99 0 73 1 08 ChfLteaa Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Santernes Witte Bergerac Niersteiner Ettdesheimer I Oude Roode Portwijn ƒ I OS per flesch 1 Extra oude Roode Portwjjn l U Oude Witte Portwijn 1 08 Eïtra onde Witte Portwjjn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bell lrdi per Liter 1 17 Prijzen netto H contant DEPOT TE OOÜDA bij F J J BOON VAN OSTADfi KLEIWEG E 29 EEHIBBEFOTVANTESE Hen wordt r rioeht op t NEKK te lettoa UIT HET MA 01SUJM TAH II KAVËNSWAAY ZONEN QOBINCHBH üese THEEËN worden afgelererd iu verzegelde pakjes van v f Ueee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en IPrgs voorzien van nevenstaanc IMerli Tolgens da Wet gedspo neerd Zioh tot de Ditvoe ing van ga serde orders aanbev ende J C BUL voornoen J BREEBAABT L WORMERVEER HOLLAMC Victoria Water Ger 0 el awavoer Aanbevelend Firma Hermm Zooi BulteDlandscti Overzlcht Renter seint ait Londen dd 8 April Volgens een telegram uit Dovonport is het Engelsche oorlogsscbip Trafalgar op weg naar Plymonlh bjj Devilspoint Stonehouse op de rotsen geloopan er zijn sleepbooten nitgezonden ter bnlpvorleening Benter seint uit Devonport dd 8 April De Tralalgar is door de hnlp der sleepbooten te B nnr 45 weder viot geraakt on keert naar de haven terug om daar te dokken en te laten uitmaken in hoeverre het voorste gedeelte van het schip waarin 18 duim water stond heelt geleden Benter seint nit Tanger dd 8 April In de verklaringen van den Sultan voorgelezen in de moskee wordt in herinnering gebracht de moorden op Fransche onderdanen te Teha Tanger en Fez welke leidden tot de bezetting van Oudjda waarbj Frankruk in zijn recht is De Sultan stelt de Marokkaansche overheden verantwoordel jl voor de gebeurtenissen en voegt er aan toe dat de zaak geschikt moet worden door de opoUering van menschen en goed om de goede relatiên met Frankrjjk te hersteilen en een einde te maken aan de bezetting lerw jl hij allen opwekt zich van alle beroering te onthouden Zaterdag heeft het beatonr van den nationaleo bond der werklieden in de voedingsbedrijven een vergadering gebonden in den Parijsehen arbeidsbeurs Wat daar besloten is is gedeeltelijk geheim gehouden Hot belangrilkste is echter aan de pers bekend gemaakt Het bestuur heeft een dag vastgesteld dat de algemeene werkstaking in de voedingsbedrijven zal uitbreken niet alleen in Parijs maar in alle deelen van het land waar de bond zjjn vertakkingen beeft Er is dos bekend dat maar nog niet bekend wanneer deze staking zal aanvangen De Temps heeft echter een opruepingspapier in handen gehad gericht tot de bakkersknochts waarin deze worden bijeengeroepen tegen Donderdag 11 April op de Arbeidsbenri Dien dag denkt de Temps zal werkstaking wel nitbreken De bond stelt zich voor dat niet alleen de gewone bakkersknechts maar ook de bescbuitbskkers en de werklieden der snikerralfinadergen zullen meedoen Voor den politierechter te Stratford ver TOK FEVi ElE I IN DUB BELE BA NDEN 66 Toen riep i j alt alsof sü weder tot zichzelf kwam Daar vergeet ik mij waeri Stoute jongen je hebt mij geheel in je macht I Uaak maar ganw dat je wegkomt I Het het voorkomen van een vronw die op het punt staat bet hoofd te verliezen schoof zij hem naar de deur wierp hem een kushand toe en vlood henen XXIL Langzaam reed Christiaan terug naar Qosmevilla H dacht na over hetgeen Etiennette hem had medegedeeld Dus zijn vronw en zjjn vader waren naar Dammerie geweest en Genevieve had zgn minnares gesmeekt zich niet langer met hem bezig t honden Had Etiennette daarom weerMand geboden aan zjjn verzoek t Van welken aard waa het gesprek tnsiehen heide vrouwen geweeatf Dat iSn vrouw en zyn vader hemonkundi haddra gaUtteD vki bat beioek verwan scheen Zaterdag een man die een wonderlijke kostwinniog bad Hjj loefde van de ongevallenwet Hii had de gewoonte zoo bleek t om op straat of waar t pas gaf zich te laten vallen b v door over een touw te struikelen of op stijfsel nit te glijden Hij bleef dan liggen en klaagde over een gekneusde knie die werkelijk niet in orde is en sprak dan de persoon of zaak die van t ongeval verantwoordelijk kon gehouden worden wegens schadevergoeding aan HiJ ging daarbij onder verschillende namen door Merkte hij dat hi hg een verzekering maatschappij terecht kwam die hem al kende dan gaf hij zijn eiscb prgs Zoover was na te gaan had hg al een 200 pst op die manier binnen gekregen Laatstelgk eischte hy schadevergoeding van een maatscbappg die biljetten laat aanplakken Dat was t geval toen de nan beweerde uitgegleden te zün op stijfsel dat de aanplakker op den grund had laten vallen Hg verdiende ongeveer f 70 in de week zeide hij en verlangde dus een duchtigen onderstand Hg wilde wel met f 480 genoegen nemen f 144 die men hem aanbood vond hü te weinig Toen opeens liet bij de zaak varen Blijkbaar vreesde hij in den kijker te loepen De zaak kwam Zaterdag niet tot einde Een der leiders van de ueger partQ op Cuba generaal Eloy Gonzales beeft te Clenfuegos een manifest uitgevaardigd waarin een dreigende toon wordt aangeslagen tegen de blanken en waarin hü deze laatsten beschuldigt te Clenfuegos zekeren kapitein Francisco Martinez ook een neger te hebbeo vermoord Dit manifest beeft op Cuba groote opwinding teweeggebracht Het schgnt echter dat Martinez die enkele dagen geleden werd vermoord is gevallen in een onderlinge vechtpartij van negere Hei schijnt met het oorlogje in Centraal Amerika nog alles behalve gedaan te zgn Volgens een bericht uit Puerto Barrios Guatemala heeft een vereeniging plaats tusBchen de troepen van president Bonilla en generaal Medal met het legertje van Figueroa den president van San Salvador Deze troepenbewegingen vinden plaats aan de grens van San Salvador De krijgsmacht van president Bonilla houdt alle steden aan de noordknst van Honduras bezet Trnjillo uitgezonderd en de beide hoofdbavens der repnbliek Amapala zuidkust en Puerto Cortez noordkust De Servische Skoepschtina wil bet aftre derde hem niet maar in Etiennette s bonding meende hy het gevolg te zien van de afspraak tusschen de beide vrouwen waarvan by de dupe was Hy wist dat zyn vader al het er op aankwam grof betaalde en Etiennette voor grol geld voor alles te vinden was Hy beefde van woede Was by dan een kwajongen dien men buiten hemzelf om de wet kon voorschrgven Kon men hem zoo by den neus nemen en dan nog achter den mg uitlachen op den koop toe By had haast om thnis te komen en opheldering te elschen van zulk een scbandelgk gedrag zyn eerste vraag by zyn thuiskomst waa naar zgn vrouw Deze zat in bet kleine salon en zag reeds aan het gelaat van den binnenkomende dat by aan een hevige opwinding ter prooi doch tevens en zulks was haar een groote gernatstelling dat hy incbteren was Hy beeft die vrouw gesproken en zy heeft hem alles verteld 1 was haar eerste gedachte die reeds dadeiyk door CbrlBtiaan bewaarheid werd Hoe komt bet vroeg hg dat ik eerst on verneem van het bezoek dat gy en vader Mts graal Stelngel hebt gebracht I Niet by den graat luidde haar kordaat utwoord mur bt d rrouw di lieh lyn den van den minister van binnenlaudsche zaken Protitsj doordrgven tengevolge van het willekeurig optreden der politie Maar ministerpresident Pasjitsj wil Protitsj tot geen prjjs opofferen hjj kan echter de Skoepschtina niet verdagen zoolang de begrooting niet is aangenomen Van dezen toestand maakt de Skoepschtina thans gebruik om door obstructie het leven van het kabinet te vergallen De jongradicale leden stellen bi ieder punt dat atn de orde komt een aantal vragen en daarover ontspinnen zich langdurige debatten Het debat over het departement van buitenlandsche zaken gaf daartoe gereode aanleiding De onderhandelingen over het handelsverdrag met Doitschland de wenken van Busland en Oostenrgk over de beperking van het optreden der Servische benden in Oud Servië en Macedonië en de bonding van Oostenrgk in zake de douane overeenkomst werden zoo breedvoerig besproken dat de minister president die tevens de porteieuille van bnitenlaudsche zaken beheert gelegenheid genoeg had om nu en dan zijn ongedold te toooen Merkwaardig was de opvatting die Pasjitsj toonde over het optreden der benden in Macedonië Op de vraag van een afgevaardigde of bet ouafhankelgke Servië tegenwoordig onder toezicht van Rusland en Oosteprijli staat en van deze bevelen heeft at te wachten f zeide Pasjitsj Noch Rusland noch Oostenrijk beeft ons bevelen te geven Zg hebbeo slechts op vriendschappeigke w jze de aandacht gevestigd op het optreden der Servische beudenj de Servische regeering heelt daarop geantwoord dat ziJ gaarne voor zoover het in haar macht is met moreele middelen wil optreden tot het beperken van die bendeo Maar aangezien die benden opereeren in een vreemden staat meent minister Pasjitsj dat het op den weg van dien staat ligt om daaraan een einde te maken Nadat de zeer langdurige besprekingen over het departement van buitenlandsche zaken worden geëindigd kwam het departement van oorlog aan de orde waarbij de Skoepschtina besloot een geheime zitting te honden die Zaterdag tot laat in den nacht voortduurde De houding der vertegenwoordiging in Belgrado is zoo fel tegen minister Pasjitsj dat men het aftreden verwacht van bet gebeele kabinet Reeds wordt de Servische gezant te Parijs dr Wesnitsj als de opvolger van Pasjitsj genoemd Dr Wesnitsj werd met groote meerderheid van stemmen gekozen tot eersten president van de Skoepschtina zoodat h j het vertrouwen der vertegen naam aanmatigt en die gg maar al te goed kent Haar kalmte maakte hem nog opgewondener Laten wy de puntjes op de i zetten lelui beiden bent bg mi n voormalige minnares op bezoek geweest I Volkomen juist Wie heeft je zoo goed ingelicht f Etiennette in eigen persoon Ie komt dus van haar Van mg is dit raioder verrassend dan van jon I Zg stond op een weinig bleek maar volkomen bedaard schelde en gat de kamenier last haar schoonvader te verzoeken dadelgk boven te komen Haei kalmte deed hem te meer zyn eigen minderwaardigheid beselfen Hy begreep dat zgn vronw hem moreel beheerschte en meende geringschatting in haar oogen te lezen Weldra werd de deur geopend en Vernier trad binnen Hy zag eerst zyn zoon aan die beefde van toorn toen Genevieve Ik l eb n laten roepen om my te helpen Christiaan een verklaring te geven van de redenen die ons noopten tot bet bezoek dat ons zooveel moeite kostte af te leggen en waarvan hy my een verwyt maakte Zoo dnrlt hy Jon daar een verwyt ru woordiging schgnt te bezitten Het Wiener Fremdenblatt bevat een bespreking van de Russische circnlaire over de tweede Haagsche conferentie waarin het blad wijat op de zeer ongelgke wgze waarop de Eoropeescbe regeeringen handelen met betrekking tot de punten in het Russische program uiteengezet Het blad ziet hierin een gevaar voor bet totstandkomen eener goede regeling want waar de gebenrtenissen in den jongsten Oosl Azialischen oorlog de staatslieden liet dnidelijke bewijs hebben geleverd dat men de humane denkbeelden der vredesbeweging slechts door de verdere uitwerking van de internationale rechtsregeling kan bevorderen daar doet het zonderling aan dat Japan en Engeland reeds bij voorbaat een afwgzende booding aannemen tegenover do uitbreiding van het oorlogsrecht tot den zeeoorlog Dientengevolge zal bet positieve werk der conferentie zich moeten bepalen tot het regelen van enkele kleiniglieden die in vergelgking met het veelomvattende eu zorgvuldig opgestelde Russische program van zeer geringen omvang zullen zgn Maar hot blad hoopt desoodaoks dat iudeie zij het nog zoo buscheidon htap in het belang iler humanitaire denkbeilUcn een groote raoreele beteekenis zal liebben OostenrgkHongarije zal naar het offtcieuse blad ten slotte uiteenzet krachtig optreden voor alle voorstellen die den geest dezer humanitaire ideeën belichamen en die niet volkomen den indruk maken toch niets te zullen opleveren De houding der monarchie toch is niet gericht op het dienen van eigen belangen maar op de ver achting en wegnemiog van de rampen des oorlogs De Basbische circnlaire geeft ons de verblgdende zekerheid dat dit gezichtspoAt ook voor Rusland en Duitschland geldt zoodat de hartelgke betrekkingen tusschei de drie keizerrijken in s Qravenbage wedw plechtig bevestigd zullen worden Steeds meer wordt de verhouding gespannen tosBcben de Russische regeering en de Rgksdoema Dat blgkt nit allerlei berichten en mededeeiingen Vrgdag werden in de Doema de beraadslagingen over de begrooting voortgezet maar geen enkele minister verscheen in de regeeringabank zoodat een der sprekers de schampere opmerking maakte dat de regeoiing de Doema als ondergeschikt en onbekwaam behandelt De afwezigheid der ministers bjj de begrootings debatten had een zeer demonstratief karakter Onder de sprekers bevond zich weder de maken begon Veroier met zgn luwe openhartigheid Dat is wel de brutaliteit ten toppunt verheven I Denk je jongen dat wy dat voor ons plezier deden Wg wilden weten wat dat schepsel met je voor beeft nu weten wg t en daarom betienren wy die opoffering niet Dat juffertje heeft ons tamelgk oprecht gezegd wat er op stond Christiaan deed zich geweld aan om te glimlachen En mag ik weten wat zg o gezegdheelt Waarom niet Zy maakt er geen geheim van dat zgmet woedende wraak tfgen jon vervuld is en dat zy je voor de beleediging die gy baar hebt aangedaan door haar te laten zitten duur wil laten hoeten Dat is alles Dat is gelogen 1 riep Christiaan uit zyn vrouw zag hem met medelijdende blikken aan Arme Christiaan 1 Arme zieke jongen I Jou maak ik er geen verwyt van t Om je volkomen ophelderiug Ie verschaffen heb ik den vernederenden gang gedaan naar die vrouw Want mg alleen heeft zg zich bloot gegeven Met cynische openhartigheid heeft zy tot mg gesproken en ik beefde by baar woorden Zgj baat je Christiaan en zal je nooit verglUenis ichenken Wordt vervolgd