Goudsche Courant, donderdag 11 april 1907

Donderdag II April 1007 40s e Jaargang o 10304 mmsM mmmï J ieuwS en Advertentieblad miir Gouda en Omstreken Teleloon o ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GixH te letters wor len berekend naar plaatsnümte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dès midd Telein n Ie SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dage lij ka met uitïondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maaAden is 1 25 franco per mt f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Openbar e Yer kooping iVolarls Monlljii te QOVUA zal ten verzoeke van dhr M W HOFFMAN in de Sociëteit 0 QnOKOix aldaar op Din dag ga April 1907 s voorm 10 nar publiek en om eotUant geld vorkoopen 4 goed loopende B I L J A R T S met toebehooren 1 Tonlet 2 t Ia me ed 10 en 1 Diestelhorst Qnenenrek voor 72 taenen eene party KoltehnisUiels Stoelen Toetbankjes nienwe Theestoven en Koperen Ketels eenige Mozieklessenaars eenig Uenbilair en wat verder te voorschijn zal worden gebracht De biljarts zjjn dagelijks in de Sociëteit tt bespelen en een en ander is te beiicbtigen op Maandag 22 April 1907 Openbar e Yerk ooping Do Notaris H GROENENDAALte Oouda Is voornemens op MAANDAQ 16 APRIL 1907 des voormiddags It anr in het Hotel Di Zalm aan de Markt te Omda in bet openbaar io ééne mliUng te veilen en verknopen No 1 Een goed onderbonden HEERENHDIS met ERF en OKOOTEN TUIN aan de Crabethatraat te Oimdtt wi k Q no 266 kad sectie H 899 groot 1 are 80 centiaren No 2 Een goed onderbonden HEERENHUIS met ERF en QROOTEN TUIN naast het vorige perceel wijk Q do 264 kad sectie B no 898 groot 1 are 80 centiaren V e r b n n r d aan den Heer dr R A M 8TAVËNISSE DE BRADW voor 1600 per iaar tot 1 Mei 1909 Beide bolMn uitlicht hebbende op het Tan Bergen IJzendoornpark bevatten beneden voorkamer en suite met serre kantoor opkamer en keuken met kelder en boven i kamers en zolder met badkamer n dtenstbodenkamer No 3 Een goed onderhouden HEERENHUIS met ERF on GROOTEN TUIN aan de Turfmarkt te Oouda wUk H no 90 kad sectie B no 643 groot B aren 30 centiaren met het mede gebrnik van den gang kad sectie B no 641 groot 60 centiaren Het huis bevat beneden marmeren gang met vestibule voorkamer en suite tuinkamer kenken met sobnartje en kelder en boven groote voorkamer tnsachenkamer twee achterkamers en daarboven zolder met dtenstbodenkamer No 4 Een HUIS met WERKPLAATS en ERF lan den Rozendaal te Oouda wyk M no 20 kad Sectie C no 2059 groot 1 are 16 centiaren De nos 1 2 en 3 lijn allen voorzien van gasen waterleiding vele kasten en andera gerieleiykbeden De pereeelen zyn te aanvaarden by de betaling der kooppenningen de nos 1 ec 2 op 1 Mei 1907 en do nos 3 en 4 op 15 Juni 1907 o vroeger Te bezichtigen drie werkdagen v6ór den verkoop van 10 12 en van 2 4 nor en op den dag der verkoopiog van 9 11 our de nos 13 mits vooral belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris QROENENDAAL te Gouda Zenuw en Maa lijders ordt ait ovettniging als een werkelgke balp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaugat van adres per bn fkurtKor i d t boekje tranco per post toageaouden dooBOLKFOBL B aoekhan Zkltbommel Gouda Dnk van A BRINKMAN t Zx WERELD SUCCES Df Wereldberoemde Superior DruivenLorethoning ExIract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoegt Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIASTHB is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Ntdtrland Frankrijk Dmttehland Engtland Anurika Ned Indii Oranjt Rivier KoUmit Tranmaal em UBLIANTHB werd 9 maal met Goad en 3 maal met Eere Medaiiles bekroond MBLlAXTaB in flacons t 0 40 1 0 70 en t 1 UBLIANTUB in dooien tabletten l 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAlK Vo Kottinkiyke Stoomfabriek Ve Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLFF Jb Co Weethaven 198 Oouda GRENUEL Oouda E H VAN MILU Veerstal B 120 Oouda A BOÜMAN MoordreAt PINK8E Nimmrktrka dlJKl A N vaK ZEHüBN Schoonkovm B v WIJK Oudeva n A 8CBBEH Haatreekl P W T EDE OudeuaUr K ia naa HEIJDEN te Reeuumk P v d SPEK MotrcamlU O v D STAR W i J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Worfdinyreew P A ui GROOT A o JONGH Oi in ato J P KASTELEIN PoUbrotkêrdam I BIKKER te Bttuckop WAAn8CllVWI G Laat U niet misleiden door MO roop Het klooster SanetaPaulo AbdU bestaat niet dun Blrooii van geenerlel waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Baiimfttlg door u oieu wté lurvindirgon p inoi btnaal gobled r rbeterd fkbrieatle M ttltiiuitend gobruik vai üyxt n fijiutu grui dNlul eii gftraadeerei It erbruiier van StoUwerck s Chocuiade en Cacao een aaabereienswurdig fabrikaat naawkcurig beantwoordend aan im iaboat dar tesp Etiketten De irraa U naalde 87 Brerets als Hoflereraiacler 44 Eero Oiplomas gouden ens Hedtlllrs een bewijs lan uitmuntend i ja hbrUüwt Keeda 1874 schreef do Accademie national d Paris Nona Tous déoamona una ncdaille t T première elaaiM en oonaMératloB oa ▼ otra exoeUent fobrlcotlon de Cbooolat bonbona varlèa eto eto tMfwartk e fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseoni Banketbakkera u az nmeraalvertegenwoordiger loor Kederlaad I Jdiins Hattenalodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEBR BUREN fe DE LANGE MF ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaiiifn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef XB99 Xe jaaga jn West Sieuwland 9 nabU tUation Beurt Telef 4057 INRUILEN STfcHHEN VERHUREN REFAREEREH DE PHONOLA dagelUka la onze üalons te kcirea Cevtnsoerzekering lllaatscbappi flfld t Der r clM OmmIcM In 73 maat enai p lt ii Kapllaal vatt k n 1 1 000 000 Oentlwrd Bedraa rMlm 0 nlllloan Kaaarwc rul Ut wWioaii B ir ding n Bloedarmoede Bleekauoht Wart Bino koori Algemeene Zwakte voortdurende HoofdpUn en Oebrek aan eetltut De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRU I dragen buiten op de roode doos den naam t MANmNÜ den lette daarop zij ijn overal erkr jgb arif 0 75 Ook techtatreeka en franco van de fabriek tegen inaending van poatwiaael i f 0 78 OheralBohe Fabriek van Dr H NANNINQ don Haag Vraagi overal Dr H JIASXIiti s EIWITSrAALi f l M per lHer ea k per literfleseh f e Rai vjjfes Patent H Stollen HUIS TE HUUR Heereohuls Oostbavea B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Keld r flinke Tnin Voorzien van Gas en Waltileiding Te bevragen B 89 n M V LOOi r DUBBELE BUURT B 13 Telfn il7 Is t rnimst vooralen van GASORNAIEHTEH in elke tgl van de eerste fabrieken tegou concarreerende prjjien Aanle ger van Gas Waler Spr et Bii r en Ëlectrisclie geleidingen Wie van goed licbt bondt wende lirh naar bet Qoudaeh rerllehtlng Maga ljn DE AVOlDfilTKR daar alles door bekwame fitters verriv t wordt Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen aWe een raiine sorleerinij voor bel ameoeii in het oor l BrabaDlseh SchoeD eo LHarzenmagaziJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Wild eii Ge o elle Van af heden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadkoikens Soepkippen Datven Poalurden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜTTBLISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 f DE OOEDKOOP8TE DE MEEST FRACT13CHE f DE MEEST VOLLEDIQE üOPEBLABEll z jn beslist die der Firma l WELIIOM f lUB LADIBS JOVBSAL § met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat f TBE ILL DBBSaUAKBK é met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CBILDf BBS S FASBIOSS m Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOX Vw Boekhandelaar é Proefnummer Alle met Hottél BoU Bijmegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooraitbetaling van f 0 60 verkrjjgbsar b j MILLY SIMONS Den Haag Victoria Water Cieregelde aanvoer Aanbevelend tFirmaHerman Zoon Bulteulaodscb Uverzicbl Een Renter telegram uit Petersburg van 9 April meldt In de Doema werd de beraadslaging over de begrooting voortgezet De kadet Fedoroff bepleitte de algemeene beraadslaging over de begrooting in de begrootingscommisBie Hg heette do versterking der prodnctieve krachten des lands een taak der regeering gispte het geringe bedrag van de daarvoor ijemaakte uitgaven laakte de begunstiging van den uitvoer van levensmiddelen en liet zich ongunstig uit over de vrees voor ontbinding der Doema De Rtjksdoema besloot met algemeene stemmen behalve die der sociaal democraten en sociale revolotiounairen de begrooting in handen van de begrootings commissie te stellen Uit Barcelona wordt gemeld Een bom is gisteravond ontploft in de Rogoera straat Vjjf menschen we den ernstig gewond onder wie een geestelijke wiens beide boenen af gerukt werden Dé stoffelgke schade is aam zienlijk Tegen 10 uur in den avond deed zich een nieuwe ontploffing voor Byzonderbeden ontbreken Het radicale Franscbe kabinet doorleeft moeilijke dagen en nog moellgker dagen staan het te wachten De stakingabeweging neemt telkens grooteren omvang en dreigender vormen aan Onder allerlei categorieën van arbeiders gist bet bakkers timmerliejden zeelieden dreigen met een algemeene staking en wat vooral voor het ministerie de moeilijkheden nog verergert ook onder staatsbeambten en onderw zers heerscht onmst Wjj hebben er reeds eerder op gewezen dat de lagere beambten van staat en gemeente en de onderwijzers zich gelgkstellende met de loonarbeiders in particulieren dienst voor zich dezelfde reebten opeischeo als de wet den arbeiders toekent Zij verlangen het recht vakvereenigingen te mogen vormen en eischen tevens het recht van staking Tegen de vorming van vakvereenigingen der verschillende bearobtengroepen bad de rogeering geen bezwaar maar zjj wil uiet toestaan dat deze vereenigingen zich aansluiten b de Confederation Générale du Travail C 8 T en io de arbeidabenrs vergaderen Zg stelt zich op dit standpunt dat loonarbeiders in staatsbedrijven tabaksbe FEVMLLETOX m DUB BELE BA NPEN 67 Zl heelt slechts naatr ja geluisterd om je ten verderve te voeren Zjj heeft het mjj ronduit verklaard Zjj wil je aan ons ontrukken je doen afdalen tot beneden bet peil van een dier en dan Imd lachende om je lichtgeloovigheid je wegwerpen als een uitgeperste citroen Je vader en ik babben zich voor haar vernederd ik heb den knie voor haar gebogen het baatte niet Kom Christiaan slechts één oogenblik van helderziendheid en je zult beseffen waarheen je blikken te wenden Mgn Qod over welk een macht beschikt toch die vrouw dat je alles opoffert aan haar alleen f Hij maakte een wanhopig gebaar Laat mij aan mgn lot over aan mijn ondeugden en aan mijn dwaasheid I Dat nooit 1 Toen ik je vrouw werd heb ik den plicht op mg geladen je zedelijk op te beffen ik i al dien plicht niet verzaken Herinner je onze afspraak op den avond voor ons huwelijk toen je vol schaamte over je laakbaar gedrag een dnren eediwoai nitt wader tot ja ondaugdui U ver werkers arbeiders in de lucifersfabrieken inderdaad als arbeiders zgn te beschonwen die dus onder de bepalingen der arbeidswetgeving vallen maar dat eigenigke staatsbeambten onderwgzers douanebeambten posten telegraafbeambten gevangenbewaarders e d niet onder deze bepalingen vallen en in geen geval het recht van staking voor zich kunnen opeischen De beambten beginnen nu te dreigen met staking en met Igdelgk verzet De postbeambten hebben reeds bekend gemaakt dat zg als de rpgeering niet toegeeft bun werk io de war inllea staren saboter i hiervoor de technische uitdrukking en de Uer Ciemencean zal al zijn enatgie nood gi hebben om de dreigende anarchie den kap in te drukken Uit hetgeen tot dusver is bekend geworden bigkt echter dat de beer Clemenceau niet van zins is met zich te laten spelen en dat zijn bonding reeds eenigen invloed op de meer bedachtzame elementen heeft blijkt uit een mededeeling onder Buitenlandsche Kroniek opgenomen V Nieuw Zeeland zal de kweatie Van voorkeurrechten op de koloniale bijeenkomst in een nieuwen vorm aan de orde brengen Ward de eerste minister dier kolonie zal er nl een besluit voorstellen waarin het voor de welvaart zoowel van het Vereenigde Koninkrijk als van de kolonifin noodig wordt genoemd in de koloniSn voorkeurrechten te verleenen aan Ëngelsche waren op Engelsche schenen aangebracht en in Engeland aan den invoer uit de koloniën in de waren die reeds belast worden Tegen dit voorstel kan de Ëngelsche re geering niet het bezwaar inbrengen dat zg waren die nu vrg inkomen lou moeten belasten om den invoer nit de koloniën boven dien nit het buitenland te bevoordeelen Maar het is de vraag of de liberale regeering zal willen afwijken van t beginsel van invoerrechten uitsluitend als bron van inkomsten te beffen Eenmaal op den w g van protectie weet men niet waar men belandt En zou b v Canada met zjjn uitvoer van graan en bont Australië met zjjn wol en vleesch gebolpen zijn no die invoer op t oogenblik niet in Engeland belast is In tabak waarvan de invoerrA hten in Engeland het meeste opbrengen kunnen de Ëngelsche koloniën met veel opbrengen De thee die in Engeland gedronken wordt komt reeds voor het grootste deel nit Oeylon eu ËngelschIndië Misschien zouden de koloniën voordeel kunnen hebben van voorkeurrechten in suiker wijn aterkedrank Maar er geiden bij bet gebrnik van deze dingen nog andere vallen en mg smeekte je te vergeven Daardoor heb ik een recht verkregen dat nu ik je vrouw ben nog beiligei is geworden Slechts èën middel kan je redden uit de klauwen van dien vronweiyken demon Dat is de vlucht Lait ons heengaan ver van bier ver van baar Dan ben ik zeker je te znllen genezen 1 Hg hijgde als werd hem de last te zwaar om te dragen Al gelukt het je rajj aan baar invloed te onttrekken znl je mg nooit kunnen onttrekken aan de ondengden die zg my heeft ingegoten Ik zal drinken ora haar te vergeten Neen wjj znllen je tegelgkertgd moreel en physiek genezen Dokter Augagne steltzich te onzer beschikking Het jacht wacht in de haven van H vre Kom mede Binnen een jaar ben je terug geheel meester vanjezelf genezen gelukkig I Haar wilskracht scheen zich aan hem te hebben medegedeeld Welnu als alles waar is wat je my gelegd hebt als die vrouw my inderdaadtot baar speelbal wilde verlagen dan geefik je myn woord dat ik met ja zal vertrekken Haar eerst wil ik mg van dewaarheid overtuigen Waartoe f vroeg Vamier ongarut Wat wU i dsw f overwegingen dan de vraag van goedkoopte En de groote nitvoerartikelen van de koloniën bleven r buiten Toen de koning van Italië Maandag in den Piraeus aankwam begroette bera de burgemeester met een redevoering waarin hy aan de oude blinden tusschen öriekenland en Italië herinnerde De koning van Italië antwoordde met enkele woorden Daarna begaven de beide koningen zich onder stormachtige tl ejniching van de menigte naar het paleis waar de koningin en de overige leden van het koninkigke hais Victor Emanuel bagroetten Later liet deze zijn kaartje brengen bg Theotokis den minister president Skoeses den minister van bnitenlandsche zaken en Levidis den voorzitter der Kamer Do Italiaansche ministers Tlttoni en Mirabello brachten een bezoek aan Theotokis en overhandigden bem de teekenen van bet grootkruis der orde van St Mauritius en St Laaarus De koning van Öriekenland verleende Mirabbello het grootkruis van de orde van den Verlosser dat de andere hooge volgelingen van de koning van Itelië reeds bezitten De Sultan veroordeelt zonder eenlg voorbehoud den moord op dr Maachamp en men mag dus verwachten dat de Marokkaansche regeering alles zal doen om aan htt incident een bevredigende oplossing te geven De groote vraag tal alleen maar ign hoever de macht van den Saltan in dezen reikt Wat tot dusver in Marokko is gebleken beeft getoond dat Saltan en Maghzen betrekkelijk weinig hebben in te brengen en dat in de omgeving Keif van den Sultan ook nog lang niet ieder op diens staadpant staat zou men mogen opmaken uit de eerste lezing die ontrent des Sultan s manifest de wereld werd ingezonden Daarin toch heette het de Times deelde haar gisteren mede dat de Sultan hoewel het gedrag der Marokkanen afkeurende de tijdelijke bezetting van Oudsja door de Franschen in strjjd noemde met alle verdragen en als zonder eenig recht geschied brandmerkte De boven gegeven lezing zal echter wel de juiste zjjn ds erkenning van de rechtvaardigheid van Frankrgk s optreden ie immers in overeensteqming met hetgeen voorafgaat en volgt De KSIn Ztg meent uit de woorden van den Sultan die zoo onomwonden pater peccavi zegt reeds te mogen opmaken dat hjj zich tegen de onder Europeesche leiding ontworpen hervormingen niet zal verzetten Wie zoo spreekt als hg moet wel een juist Laat my vierentwintig uar tgd Morgen op dit uur zal de zaak opgehelderdziJn Indien het waar is dat zy my baat dan wee haar I Maar als gy beiden my bedrogen hebt O dan kunnen wg gerust zgn nietwaar Oenevieve t hernam Vernier Bewust vanons goed recht staan wy je dit uitstel toe Ja vader 1 En öod geve dat dezeproef beslissend zy Dat zal zy zeker I besloot Christiaanmet een raadselacbtigen glimlach XXIII Den volgenden namiddag omstreeks halfdrie zat Christiaan op de aangewezen plek aan de oever van de Seine Zgn vader en diens vrouw benevens Raymond en Vertemousse waren een rgtoertje gaan maken dat tot den avond zou doren en hg wist evenzeer dat Qunevieve bem uiet zon storen Hg wachtte dus op Etienuette om eindelgk te weten te komen welke drgfveeren haar bezielden Wat zgn vrouw bem had medegedeeld vervulde zyn gedachten onophoudelgk en bg nader inzicht kwam het hem niet onwaarsobyniyk roor Reeds In het tweede jaar van hun samenzyu had Etiennette hem btdrogan Dat by dit destydi met ooglui inzicht in de Europeesche machtsverhoudingen hebben meent bet Kenlscho blad De Romeinsche correspondent van de Tempi schrijft dat Montagnini aan het Vatikaan geheel in ongenade is gevallen Daar bestaat geen verschil van meening over Er zgn er echter die meenen dat de ongenade van Montagnini van diplomatieken aardis dat luu de ocnige diplomatieke zaak ztjn die in deze geschiedenis te vermelden valt merkt de correspondent op dat ra a w Montagnini geheel met eigen goedvinden op i wordt gezet met de bedoeling de kwade gevolgen af Ie weren van de openbaarmaking der papieren Anderen verwgten het Vatikaan dat het z jn dienaar laat boeten voor de font die het zelf heefi begaan Ik geloof zegt de correspondent dat men op het Vatikaan verbluft staat te kijken over de lichtzinnigheid de kinderaobtigheid bet volslageu gebrek aan elke diplomatieke boedaoighiiid waar de secretaris der unntiatuut te l aigs bigk v o heeft gegeven Men had Montagnini te Pargs gelaten in de meening dat hij goed op de hoogte zou zijn HiJ was vol belangstelling levendig beweeglijk deed zich goed voor Én men rekende er op dat bg bescheiden was zooals dat van ouds alle agenten van Rume zijn Maar daar kumt a mans onbescheidenheid en llchtvaardigheid in bet icbelle licht t staan Wie zon ooit gedacht hebben dat er een hooge Roomscbe geesteljjkti op de wereld zou zijn zoo kinderachtig dat hjj alle praatjes ojiteekende en alle paperassen bewaarde f Wie de geheimzinnige atmosfeer van het Vatikaan kent waar alles diep in hot gemoed begraven wordt die kumt rgn vorbaiiiig niet te boven En wat een stumperig waarnemer en menschenkenner was die prelaat I Ug begreep niets van personen en zaken Allen kletspraat dien de leden van clubs hem vertelde geloofde hg Verbalen die al twintig jaar lang op de boulevards versleten zjjn pakte hiJ op om ze als nieuwste nieuwtjes naar Rome te melden Hg wist minder dan de eerste de beate kaarsensnnltet van Sint Pieter Ze znllen dien Montagnini de huid wel vol gescholden hebben en dit beeft hy verdiend ook meent de correspondent Merrjr del Val moet wel overvloeien van christeliikn goedertieiri uheid als hg zich tegeuo er d ma onmogeljjken botterik niet tot om veugnigen uitval laat verleiden die voor de taeele wereld den goeden uaaii der Roomscbe diplomaten te grabbel heelt gegooid kende onverschilligheid had toegelaten was een grooto font geweest Zy schroef dit aan zwakheid toe en leerde daardoor hem minachten Haar eigenbelang schreef haar voor hem aan haar te ketenen maar de hartstocht dien zg voor hem had gekoesterd verdween Toen kwam de slag dien hy aan haar prestige had toegebracht door haar als een gewone coqnette met een ruime schadeloosstelling aan haar lot over te laten Waartoe klemde zg zich thans aan hem vast daar zg hem sinds lang niet meer lief had en haar eigenbelang gonoe j waarborgen had in de onmeteiyke schatten van graaf Steingel f Dus badden zyn vader en Oenevieve geIgk r Was Etienpette zgn vyandin die zgn o idergang bad gezworen f Hg wilde zichzelf geen antwoord geven op deze vraag want dan diende hg zyn geheel leven te veranderen maar het be staan dat bg sinds zyn buweiyk bad gevoerd was hem te dor te saai Liever de dwaasheid en de ondengd dan de regelmatige kalmte van het familieleven dat hem versti kte Ja hij was een slecht zoon een onwaardig echtgenoot hy was een laffe eIWodelmg smaar by wilde leven zy het ook maar gedurende één aar Wordt vervolgd