Goudsche Courant, donderdag 11 april 1907

Vrijdag 18 ApilM907 Waarom zult gij voor 5 cent PODDING met SACHARINE eten Als gij de A J P s Pudding de beste aller puddingen kunt koopen voor 7 cent per pakie 20 cent de 3 pakjes o 10305 46s e Jaargang GOüDSfflE smvm iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken leleloan No A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild Telefoi n Ho S De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zor en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN rif OlMNÖ j JISNOlI PHONOLIST acmalogeeiisPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen nioeitarmoeile Êlleekmitchl ZeumcMicakte lÊoofdpIfiien Htapelttutheid OUÊuackteu Vevmagering en l ermludettug tier Hehaamikrachten aeiiialoj een in Poedervoriii DAMES ZANGVEREENIÖINö ARMOLII fiiPOEL Directeur J H B SPAANDEKMAN IJITVOKRIIG op MAAyUAO lts APRIL a ê in de naai Kunstmin der Sociëteit Ont Oenoegen avond 8 uur met welviUeDde medewerking van H H Invilé Solisten lUe IllLLY TIBO Sopraiin Utrecbt en eenige werkende leden der VereeniginK Introductiekaarten voor dames van Donateurs en Knnstlievende leden 76 ets H H siet Ieden I 1 00 Verkrijgbaar bü den Heer J DE VEN Boekhandel Wijdstraat Plaatsen vansl beden te bespreken HUIS TE HUUR Hcerenhuls Oostbaven 88 Zes Kamers groote Keoken drooge Kcldei linke Tuin Voorzien vun Uas en Wattr leiding Te bevragen ü H9 DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTiaOHE DE UEEST VOLLEDIGE iioPKin T Ë ¥ sün beslist die der Firma WKLIIOW THE LADIES JOVUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DRElSSMAKKU met een gratis geknipt patroon TUE HAXAAU OF CUILO UESa FASHIONS V Kindermodes met vele gratis ge A knipte patronen rilAAUT Vw BoekhamUliiat Froefnummem a Alle mM lioatel llotl lHJeoeyiifl f Van alle iu deie bladen voorkuinendn modellen zijn ËKNIPTE PATKONKN met HoU verklaring Ir p p togen vooruitbetaling van 1 0 6ü verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag WORMERVEER HOLLAMÖf Wild en Gevoiiiclle Van al heden en verder dageiyks versch verkrSgbaar Braadkuikens Soepkippen Daiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijien Snippen Korhoenders Reevleesch eni eni tegen de meest sterk concarreerende prfizen Panklaar schoongemaakt tranco door geheel Nederland Aanbevelend T OfTTJIIiIiVG Poolier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intero No 2081 Alle lijders moesten dit weten Ik mag met eene blijde ti ding tot a komen Ik was eene ecbte zennwlijderes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zennwziekte De doctoren baddon al van alles aangewend doch niets mocht baten Totdat men mg gegeven heeft De Saogninose heelt mü geholpen Na bet gebrnik v m eenige flacons ben ik totaal beter Maakt a gemat van dit schrijven gebruik want alle zennwliiders moesten bet weten Mej J TRUMPE Cuijpstraat 66 Den Haag Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en bnitenland hebben de SANGUINOSE beproeld bevonden in alle gevallen van zwakte en algemeene vorslappingstoestanden 8ANGUIN0SE kost 1 1 50 per fl 1 8 6 t 15 12 flacons Te Gouda bIJ WOLFF Co Weslhaven 198 GEBR RIJKEN t DE LANGE Wf ROTTERDAM WÊÊ VLEUGELS OBGELS PIANINO S IIoofdinaga iJn Gedempte Binnenrotte 1S4 lelet HS09 tie Magaxijn Went Nleuwland 9 nitblj Station Beurt Telef 4057 INRUILEN STiiMHEN VERHUREN REFAREEREN DE PHONOLA dajcelUks In onze üalonr te ho iren 1 heelt een aangename smaak en kan m alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POKDERVORM is het praoperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEÜERVOSM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pet düos luet ffebruiksaanwijzing f 1 50 Ecntge fabrikanten II v SCn IK k Co Uen Haag Vorkrngbaar bvj Firm WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL B H VAN MILD Veerstal Uoui a A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerherk ad Umi A N VAN ZE88KN Sc iooa iooen B v WIJK P W v EDE ihidêviater A SdilEER Haastrtchl K VAN DEB HEIJDEN Remmjk P v o SPEK Moercapdk D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingtteen P A ds GROOT A u JONGH OudivmUr J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER Bentchop WAAltSCIlUWlNO Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSnnceo Puulo Abdij bestaat niet dut Stroop van geetuirlei waarde GtebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Otumatlge noot Ie nieunste uilvmdingen op uifc hinaal gebied TttrMerie Atbrleatic w lUtahiiten l gebruili vau fyh ju fijnst grumUtolien garandoerei iet etbruiker van StoUwerck B Ohocoiacle en Cacao een aaabcvbenswiuinllg fubrilcaat nnuwteurig beantwoordenda un v iakoiul d t ap Etiketten De Hrma bilia iUie tl Brerets dis HofleTemneier 44 Ëere Dlplomas gouden ene MedalUrs een liewüs an oitmunlend t a febrika t Bf 48 lS7t schrerf de Acctdemie national de Taris Nduk toi dteeraona niu Hcd Ule d or r iiiltTe Imiw n otnaUArkttoa o votP3 cxcoUanta Efebri illi n d Ohooolat bonbons varl eto etö ÜtBlfWM l l ikwil is vttkrygbaar bij 1 t Cunlisenrs Banketjfakksir mK ma leoeraalvertegenwoordiger vwr Sederlaod Jttlioa Satt nalodt Anjsterdrtm KaJveistrrtnt 10 1 M H V JLOOiX DUBBELE BUUKT B 13 Telfn in Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke sti l van de eerste fabrieken tegni concnrreerende prgzen kMikigte van Gas WaUr Spreek Uin eD Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudêch VerlleMlêig MagaxlJn DE AVOIDISTER daar alles door bekwame fitters verri t wordt Ferwerda Tiemanl Grootste détail wUnhandelareu 1 ia Nedrrland St Estèpho Médoo 0 60 1 La Rose Ludon 0 72 1 Chateau Mallere ƒ 0 80 per flesch per anker van 45 fl 1 i 1 Cbatenn Malleret 0 80 D Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hnnt Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 1 Rüdesheimer 1 08 1 Oude Roode PorI w jn 1 08 per flesch 1 F xtra oode Roode Portwijn 1 1 Oude Wilto Portwun 1 Extra oude VVitto Portwijn 1 h ine Old Pale Sherry 0 Goede Madeira 0 Mudeira Superior 1 1 Vermouth di Torino 1 Dom Bei lakdi per Liter 1 1 Prt fxi H netto a contant 1 S DEPOT TE UODOA 1 bij F J J BOON VAN OSTADE 1 1 KLEIWEG E 29 Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7iS et en f 1 3 bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te ÖOUDA bü C LUliER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 Eohta Oude Jsaerer Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz ut op eKhel M UrOmd öoBd Dn vu 1 BRINKMAN Zb ke misgevl g Ij eïchtingen wblke ukvaar schade or HINDSR KUN B VBROOMAKÏM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Geiien art 8 der HINDERWET Doen te weteo Dat ïij vergunoing hcbbeo verleend aan Vergeer en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasinotor van 4 P K voor het dryven van een dynamo ter opwekking van electrisch licht in het perceel aan den Kattensmgel wijk Q No 173 kadastraal bekend sectie A No 4136 GOUDA den 11 April 1907 Buraemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris HROUWER Uultefllandscti Uverzichl Benter seint aU Kopenhagen dd 10 April Het comité nit beide Kamers van den Rnksdag böeengekomen ter behandeling van het regceringsoutwerp op de invoering van het algemeen gemeentelijk stemrecht voor mannen en vrouwen met toepassing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging beeft hedennamiddag ïonder tot een resultaat te zgn gekomen ijn zittingen gesloten Renter seint nit Cincinnati dd 10 April Be hoer Longworth lid van het congres ie schoonzoon van den president heelt zich verklaard voor de benoeming in 1908 van den beer Taft tot president Hij zeide van meening te z n dat deze bij de bevolking stond aangeschreven ala do beste vertegenwoordiger van do regeeringsopvattingen van president Roosevelt Het Berl Tageblalt vestigt de aandacht op do zenuwachtigheid die in de laatste dagen in de kringen van diplomaten en bankiers te Borlgn waar te nemen is geweest Het Engeliche ontwapeningsvoorstel de zaak an Baillond en do ontmoeting van Cartagena Ön als bijzondere redenen van deze ontItemming genoemd Men vond het ook een teekenend verschijnsel dat de Norddentsche AUg Ztg op eenigszins drogen toon het bericht van s Keizers reisnaar Coweslogonatralte Wy gelooven zegt het Tagablatt dat men ter hoogste plaatse de zaken weer veel kalmer prat en wg zonden alle zennwachtighaid betreurenswaardig en overbodig achten De lEViLLETOX IN DUBBELE BANDEN En dat kon by in dan bniseiyken kring iet vinden De dwaasheden zyner jeugd wreekten zich bg den man Ter prooi aan deze sombere gedachten zif bg eindelgk het lichte rgtnigje naderen dat door Etiennette zelf werd beatnnrd Hy Bto i op terwyi de jonge vronw uitsteeg en den koetsier beval met het rgtnig naar het kasteel terng te keeren Toen wendde zg zich lot Christiaan Bonjonr 1 Je ziet dat ik de nauwkeurigheid in persoon ben Ik ben dan ook zeer nieuwsgierig naar de wonderen van je fabriek Ben je dan alleen voor de fabriek gekomen voor den fabrikant ook wel n Nu J eetjel By zag haar oplettend aan Wat zag zy er rerleideiyk uit in haar eenvondig grgs toilet en witten hoed hoe veerkrachtig was kaar aiig hoe schitterden haar oogen HÜ legde lija arm op den hare Wtt Mi 4 Airtetonr wol Mgconr zaak van Baillond is door oenige beoordeelaars die Frankryk en de Frnnschen niet kennen zeer overschot evenals byonsdikwgis de invloed en de piirlementaire positie van Clemenceau aanmerkelgk overschat wordt Het staat vast dat de bedrgvige staatkunde van koning Edoard bedenking moet wekken en dat de bedoeling om Duilschland te omsingelen steeds duideligker aan hot licht komt Haar deze staatkunde welke bigkbaar door een persoonlgken wrok is ingegeven moet jnist aan al hare al te groote bedrgvigheid ten gronde gaan en ook koning Eduard Vil zou wel de waarheid van het spreekwoord Qni trop erabrasse mal élreint kunnen ervaren Reeds kan men waarnemen dat de Fransche pers de ontmoeting van Cartagena zonder bgzondero geestdrift begroet Een versterking van den Engelschen invloed in Spanje zon voor de oeconoraische belangen van Frankryk niot erg bevorderiyk zgn In den grond Igdl geheel Europa aan een groot misverstand Evenals men by ons dikwyis volstrekt ten onrechte gelooft dat het Fransche volk dat in werkelgkheid rust en vrede verlangt naar een oorlog haakt zoo gelooft men evenzeer ten onrechte in het buitenland aan oorlogszuchtige droomen van Dnitschiffid Deze averechtsche bcoordeeling van de Dnitsche bedoelingen is in den tgd van de Marokkaan cbe aangelegenheid ontstaan toen na den val van Uelcassi zekere stokebranden bg ons bun wil mochten botvieren De staatknnst van koning Eduard leeft en teert nn nog van de toen begane fouten Het zou een nieuwe font zgn meent het blad indien men in plaats van een kalm afwachiojde staatkunde naar een vast plan te voeren zich aan zenuwachtige gemoedsbewegjlngen wilde overgeven Het bezoek van koning Victor Emanuel van Italië aan den koning van Oriekenland in Athene heeft de aandacht gevestigd op den moeilgken staatkundigen toestand van het Helleensche koninkrgk die toenadering tot een groote Europeesche natie voor de regeering te Athene dringend noodig maakt Jarenlang zocht koning Oeorge een steunpunt voor zgn staatkunde in Weenen waar de persornlgke betrekkingen tot keizer Franz Jozef voortdurend van den besten aard waren Maar door de samenwerking van Rusland en Oostenryk op het Balkan schiereiland tot invoering van de hervormingen in Macedonifi waar Sriekenland steeds als de ergste rustverstoorder optreedt zgn de vriendschapsbetrekkingen tusschen Oriekenland en de Mgnhfer Moulin Wel dat ik ho l gelukkig ben zoo n mooie vrouw te mogen rondleiden En de werklui Die zullen begeerige blikken op jewerpen zooals alle mannen die je zien Dat is waar De mannen denken aanniets anders zy waren de voorplaats genaderd door de achterdeur Een draagbare spoorweg diende om de trolley s gelegenheid te geven de fusten en vaten naar de vrachtschepen die in de rivier lagen te vervoeren Talrgke werklieden liepen af en aan die in het voorbygaan eerbiedig hel hoofd ontblootten Drinken die lui niet vroeg Etiennette Zg hebben het toch maar voor het scheppen I Het is bun ten strengste verboden En bovendien walgt hin de alcohol wiens geuren zg onophondelgk inademen Dat is wel gelukkig Hun beproevingzou anders dnideloos zyn zy liepen de verschillende kantoren door en bereikten eindeiyk Cbristiaan s particalier bureau waar proeffleschjes en kroesjes stonden evenals op den dag toen hy zich met den ingenieur daar had bedronken zy zette zich in een leunstoel neder Christiaan plaatste zich op een tabonret aan hur Toetni Zy roioido 00a lorendlge blijd beide groote mogendheden wel wat verkoelfl het wantrouwen tegen Rusland en Oosltorgk is toegenomen en men verwacht nu tan Italië steun tegen mogelijke plannen van Oostenrijk om in den ltalk in zgn invloed es gezag uit te breiden In den Balkan zelf zgn de betrekkingen van Grifkenlfnd tot Roemeniö en Bulgargu verre van goed integnndüel ten gevolge van de verschillen vau meeiiing over hel optreden in Macedonië bepaald vgaudig inetRoemeirfë zijn de diplomatieke belrokkingen verbroken en met Bulgargo is de goede verstandhouding nog iung uiut hersteld De ovfirige Europeesche mogendheden staa op hut standpunt dat de zorg voor do Macedonische hervurniingen eenmaal uan Oostenrgk an Hu land opgedragen niet door Grieksche eigenzinnigheid mag worden belemmerd Slechts Italië dat sedert eenige n tgd wegens zgn Albnnische staatkunde Oostenrgk s optreden in den Balkan mot bezorgdheid gadeslaat schgnt in staat die voornemens van Griekenland openlgk te stenoën Dat is gebleken en gezegd bg de samenkomst die koning George verleden jiar met den koning van Italië had dat is thans weer gezegd aan het gala diner te Athene waar de groote sympathie die tusschen Italië en Griekenland beslaat met wnrme woorden werd herdacht De Matin maakt enkele stukken openbaar die betrekking hebhen op het verbod van paus Pius gegeven in Di oomber 1906 beireffendo de jaarigkscho aangiften voor het houden van godsdienstoefeningen door de geestelgkenVoordal de Paus lot een beslissing kwam wilde bg op de hoogte zijn van de meening daaromtrent in hooge Fran sche katholieke kringen Merry del Val seinde volgens de Matin i December 1906 aan Montagnini Voordat ik den aartsbisschop van Parijs antwoord zend over de aangifte zon ik uw persoonlijke mcening willen kennen Telegrafeer ook wat de meening is van andere personen die bg ten Heiligen Sloel vertrouwen genieten Montagnini antwoordde nog denzetfden dag De aartsbisschop van Parijs zon porsoonlgk liefst weigeren de aangifte te doen zonder de kerken te verlaten maar hg vreest dal de katholieken onder don invloed van ban omgeving die weigering niet zullen begrijpen daar zij leven in bet vooruitzicht dat de kerken gesloten zullen worden en ag van den eoredienst in het openbaar zullen moeten afzien Qrousseau en anderen zijn tegen de aangifte die niet overeenkomstig schap door zich in zgn gezelschap te bevinden te midden van zgn bezigheden Leg mg nu eens uit hoe al die vloeibare lekkerngen vervaardigd worden Ik zal je straks wat buitengewoons laten proe en Oude monsters die in een afzonderlgk cabinet worden bewaard Laat mg eerst de fabricage zien De theorie moet de praktgk voorafgaan Hg schelde en liet den directeur verzoe ken hem de sleutels van do opslagplaatsen te brengen Het allereerst bezochten zg het cabinet vau den directeur waar kostbare en artistiek uitgevoerde recinmeplaten door de eerste artisteo van Pargs geteekend de wanden sierden Toen opende Christiaan ee i deur en geleidde haar naar de monsterkamer waar de verschillendo merken van de fabriek op siorlgke wgze waren tentoongiisteld De directeur was n zijn cabinet gebleven zoodat zg volkomen vrg waren in bun handelingen Etiennette wandelde de disliileerderijen en de koelkamers door vervolgens de boltelarg en de machinekamer en kwam eindelijk in een soort rotonde waar te midJen van de monster van alle voortbrengselen der fabriek de medailles waren tentoongesteld die zg in do dertig jaren van haar bestaan had behuld op de venebilleode tontooDatelliogon de wet zon zgn en zeggen dat alleen de Birgd voordeulig kan zgn voor de kerk Twee dagen later 6 December 1906 toen verscheiden bisschoppen ai hadden verklaard dat er in t geheel geen bezwaar bestand tegen de aangifte seinde Merry del Val aan Montagnini De Latgusche woorden beteekenen zich passief moet houden Met de circulaire lal Merry del Val als wy het wel begrgpen do beschikking van minister Briand bedoelen De redeneering van het Vatikaau immers was dat de geestelgken door aangifte te doen zich zouden gedragen overeenkomstig de beschikkmg van Briand wat zou kunnen worden opgevat als een berusting in den toestand zooals Briand dien voorloopig had Christiaan de Wet heeft zloh naar Engelsche bladen verzekeren op scherpen toon uilgelaten over Botha s vertrek tot het bgwonen van de koloniale cooferentio te Londen onmiddellgk na zyn optreden als miniiter en zonder een zitting van het Tranavaalsche parlement te hebben afgewacht lk vraag mi zelf af met het oog op de groote veranlwoordelgkheid die Botha aanvaardde hoe hg dit doen kan P Hoe kan hy naar de conferentie gaan als mandataris van het Alrikaanscbe volk waar hg nog niet eens dun tgd heelt gehad in het parlement de wenschco en verlangens van de partgen te hooren f Ik zou het wenscheiyk hebben gevonden dat hg niet naar de conferentie gegaan was voordal lig ten minste een jaar lang met het parlement had saamgewerkt Hy moet nog heel wat loeren over de boteekenis van zgn nieuwe positie en een parlementair debat over belangrgke Zuidafrikaansche uausties is een der botite miJdelou voor den Tran viulschon premier om zgn positie te leeren begrijpen Maar De Wet is ook ontstemd omdat Botha n et gepoogd beeft di weoscben van de Oranjekolonie te vernemen De Wet beriunirt dat toen de oorlog nitbrak die in do eerste plaats tegen Transvaal was gericht de toenmalige Vrgstaat zonder aarzelen zich aan de zgde der zusterrepubliek plaatste Toen de strgd het felst wa werd in den Vrystaat het hardst gevochten Toen erkende Transvaal zgn bondgenoot en deed niets zonder hem Bg don vrede van Ver in alle deelen der wereld Het kruis van het Legioen van Eer Vernier in I88U geschonken schiltoide met zgn rood lint door het goud en zilver heen Hier worden de hooge bezoekers ontvangen verlolde Christiaan De koning der Belgen en de prins van Wales hebben in dit vertrek onz waren geproefd Maar hun waardigheid baalt niet bg die van jou myu konii gin I Laten wg verder gaan zeide zg droogjes Zg vond hem Ie ernstig te sentimenteel en besefte instinctmatig dat z j verstandig zou doen aan dit bezoek zoo spoedig mogelgk een einde te maken Zg had er de voorkeur uan gegeven als hg haar hartstochtelgk in zijn armen had gedrukt Hy opende weder een deur een zwar alcoholgeur droni tot hen door zg bevonden zich in de opslagplaatsen Langs beide ryen van het donkere lokaal stonden hooge fusten geheel gevuld met sterkedrank van allerlei soort Er zgn hier duizenden hectoliters opgeslagen deelde Christiaan haar mede Een heel leger zou genoeg hebhen aan den punch van zolk een voorraad Als men daar eens de vlam in stak I Wordt vervolgd