Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1907

Opr aand Cnltuar Hy Haron f 200 Holland Bank ex dividend 1906 f Holland La Plata Hypotheekbank f Javasche Bosch Expl Uy t 4 pet Pandbr Westlandsche Hypotheekbank 94 pCt 80 50 32 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires HOMIWHMJKR FtBIIIKHKN Voedert uw Vee m t de xuivere murwe merk Mer en W uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Blploma Parij 1900 Negen Gouden UeilaUle Ituadt0 c xiiaff met roode letters Oberlahnstein ECHT OlMCenUKDtll VICTOKIABItO OaiRLAHHSTCIN Overal lft verkrijgbaar Maattetiapp0 tot ExploUeUie van de Fletoria Bron Kati w 90 IftatrtanO Bmmpjeê éO BoUerdam eenipiiiK gaf Eogeland dezeUde iMlolten aan d Iwide Terovtrde Bepnblieken Sedert hebben beide Tolken zich geschikt in den nienwen toestand Nn lieelt echter Transvaal een constitatie het heelt zyn parlement kannen kiezen en een eigon regeeriog gekregen De Vrgstaat ia ecbtar nog steeds kroonkolonie gebleven be Wet zegt dit niet omdat ook hjj verwacht minister in den Vrjjttaat te worden en hjj acht het onnoodig dat de koloniale conferentie ook door den premier van den Vrijstaat wordt bggewoond Haar gaarne loa by gezien hebben dat Botha voor ztjn vertrek eens met de leiders in den Vrgstaat had gesproken om hnn raeening en hunne zienswiize te leeren kennen Het geheele verhaal dat in de Ëngelsche pers met vrg wat ophef wordt medegedeeld maakt den indruk wel wat te z n opgeblazen om Botha s positie op de conferautie te bemoeilgken of de goede verstandbolding tasschen de beide voormalige repnblieken te benadeclen Deakin de eerste minister van bet Australische Qemeenebest dezer dagen voor de nationale bijeenkomst te Londen aangekomen beeft na ook bekend gemaakt wat bg op de bijeenkomst zal voorstellen In de eerste plaats de instelling van een Rijksraad en dan voorkeurrechten tasschen het mopderland i n Hr Hs bezittingen over zee Algemeene rrljbandel zoo wil Üeakin de bijeenkomst laten bealiastn is onder de gegeven om standigheden der koloniën niet in te voeren Haar om den handel binnen het rijk te bevorderen moeten de kolonidn die t nog niet doen het moederlaud aanmerkelgk minder invoerrecht laten betalen als het buitenland Haar dat omgekeerd bet moederland ook zoo doe tegenover de koloniSn üat ook de koloniën elkaar voorkearrecbten verleenen 1 Het bericht van de Standard dat de koloniale ministers besloten hebben onder elkaar en nienwe conferentie te honden voor bet geval Engeland op do byeenkomst de voorkearrecbten verwerpt wordt tegengesproken W j hebben deze week reeda de aandacht gevestigd op de poging van den Rnssischen minitier Stolypin om de Üoema te beletten direct met de bevolking of met de Zemstvos in aanraking te komen Die poging om de Doema te isoleeren zoo wordt uit Petersburg gemeld schjjnt tot een lonflict te zullen leiden tasschen de regeering en de vortegenwoordiging want de Doema in niet van plan zich te laten isoleeren atolyplo heeft inmiddels alle Zemstvos per circulaire er van in kennis gesteld dat zy met de Doema niet in directe betrekkingen mogen treden doch alleen door tasscbenkomit van de gouverneurs en hy heeft aao de Doema commlssle verboden in de bladen een oproeping te plaatsen aan de Zemstvos om haar het materiaal voor de verplegingsquaestie toe te zenden In alle ministerieele bureaux zoo wordt uit Petersburg gemeld is de tendenz merkbaar de Doema goed Ie laten gevoelen dat de regeering baar zeer enge grenzen hoeft getrokken De minister van tinanciën Kokowzet heeft aan de begrootings commissie geweigerd inzage te geven van het materiaal dat voor de grondige studie van het budget eoodig is onder voorgeven dat daarvoor de toestemming van den ministerraad noodig i De Doema commissies waarin gewerkt wordt xyn klaarbiykeiyk der regeering een doorn in het oog Verspreide Berichten DurrsciiLiiiD De Fransche gezant Chambon zeibgzyn ontvangst tot den keizer dat hy trachten zou de goede betrekkingen tusscben Frankryk en Duitschland te bewaren Keizer Wilhelm antwoordde dat de gezant daarby op zyn medewerking rekenen kon in het belang van beschaving en voortuitgang De auto waarin de keizer zat is gisteren byna tegen een andere opgebotst de chuaffeur remde uit alle macht Met kracht kwam toen de auto door te slippen tegen den trottoirband aan Het heet dat er gisteren Ie Newcastle er 31 000 patrontn gevonden zyn Volgens de Standard lullen de eerste Hinixters der koloniën wanneer op de conferentie niet besloten wordt tot een voorkeurhandel tusscben moederland en koloniën een afzonderiyke conferentie houden om een Toorkturhandel tusscben de koloniën te ontwerpen waaraan het moederland desverlangd kan deelDemen DiiNiiiiRKan Een correspondent van de Times beweert dat eenige dagen geleden de commandant van een Duitsch oorlogsschip te Skagen patiouillea aan wal heeft gebracht zoog aumd SB i ord ondar da pautgitraiida matrozen te bewaren Dat moet al meer gebeurd zijn Bii Kai Stxteü Torkscbe troepen aan boord van een van Arable komend transportschip zgn in opstand gekomen en hebben den kapitein gedwongi n naar Suez te gaan Zy willen in Egypte aan land gaan Natuarlgk honden de Kngelscben een oogje in t zeil AziK Nog altgd is Ce qnaestie der scnadeloosstelling welke de Cliineescbe tegeering zal te betalen hebben voor de slachtoffers van den opstand te Shangai in 1905 niet geregeld De underkonin van Nanking zegt een opstand te vreezen wanneer den Engolscben bun zm gegeven wordt Nader bigkt dat Duitschland voor den vermoorden student in Noord Perzie alleeii maar vraagt bestraffing van de daders en een schadeloosstelling vao 15 000 tomans BINNENLAND Du Koningin ontving gisterenmiddag den afgetreden minister Tan oorlog generaal Staal in audiëntie Oeineng de Berichten Hen meldt uit s Oravenbage Naar men verzekert zgn tusscben het hoofdbestuur en de afdeeijng Scheveningen van de Noord en Zuidhollandsche ruddingmaatschap pg overwegingen hangende betrekkelgk ie geblekt n behoeften in verband met de visscbershaveii om aldaar een stoomreddingsboot te stationeeren De aldeeling Scbeveningen moet krachtig aandringen op het verkrygon van dien toestand waarvan het gemis reods meermalen werd gevoeld Men meldt uit Venuendaal aan do N Arnh C Bg de gisteren alhier gehouden stemming voor een lid van den gemoeateraad heelt zich een zeldioam incident voorgedaan P on kiezer wierp voor het stembureaa komende zgn oproepingsbiljöt op de tafel en antwoordde ontkennend op de vraag van den voorzitter van bet stembareau of hg het hem niet ter hand kon stellen Op dit antwoord zeide voorz Hargom tot den kiezer dat hg hem dan ook niet het stembiljet kon uitreiken en hem dus ditmaal van de stemming uitsloot Als strg dende tegen den beleefdheidsvorm is de houding van den kiezer algemeen afgekeurd doch de vraag is gerezen of men hem daarom bet stemrecht kan onthouden Art 75 der kieswet zegt voorwaardolgk De kiezer overhandigt aan het stembureau de kaart veimeld in art 55 terwgl art 76 eveneens woordeiyk zegt De kiezer ontvangt daarop uit handen vun den voorz enz Art 76 bepaalt dus nltdrukkelgk dat de voorzitter persooniyk het biljet aan den kiezer moat overhandigen terwgl art 75 meer algemeen zegt dat de kiezer zgn oproepingsbiljet moet overhandigen aan bet stembureau Heeft nu de kiezer daaraan voldaan door t biljet op tafel to werpen f De zaak is bier in drukke bespreking en in onderzoek Hen meldt uit Veeneadaal Hedenavond 11 nur is een hevige brand uitgebroken in de sajetfabriek der Gebroeders Woudenberg Alles in het dorp was reeds in rust vandaar dat toen de brandweer eindeiyk by de fabriek kwam deze reeds in lichte laaie stond Vlammen en hitte waren verschrikkelyk Gelukkig heerscbte er windstilte en daardoor is het woonhuis en de omgeving vry van gevav Er werd gevreesd voor het springen van den ketel doch door maatregelen werd dit gevaar afgewend De oorzaak van den brand is onbekend Bg het opmerken door den eigenaar stond alles reeds in volle vlam Toch bad deze nog den tjjd de kantoorwaarden te redden Nader wordt gemeld Van de fabriek was niets te ballonden Een nur nadat machinekamer kantoor en bouwververij waren gaan branden begon het in de kammerg en spinnery Vier spuiten werkten te vergeefs De bejaarde bewoners van bet naast de fabriek liggend oudmannenbuis werden allen overgebracht naar de Oeretorm kerk Er heerschte nalouriyk hevige ontsteltenis onder de oudjes De fabriek was verzekerd op beurspolis en in de neringverzekering ook voor de arbeiders De brand levert een prachtig gezicht op De geheele omtrek is hel verlicht De gebeele bevolking is op de been Door de justitie te Zwolle wordt de aanhoudiiig verzacht van Herm Gerritsen BetialMr woseode te Avereeat By beMhlk king der Bechtbank te Zwolle dd 26 Maart II werd bevel lot gevangenneming verleend met rechtsingang wegens bedriegigke bankbreuk i is voortvluchtig De opsporing wordt verzocht va P AKi mei geboren te Haasl md tandarts thans vermoedalgk te Keulen die door de Rechtbank te Roermond it veroordeeld tot 10 dagen hechtenis wegens bet opzettelgk dragen van onderscheidingsteekenen beboorende tot een ambt dat hg niet bekleedt De politie der Se sectie te Amsterdam verzoekt aanhouding van een onbekend persoon donker uiterlgk baardeloos gekleed in grgze demisaison Hg geeft zich uit voor chaaffeur in dienst an Heinrich Klever te Frankfort a H Hg wordt verdacht van bedrog ten bedrage f 100 ten nadeele van den rgwielhandelaar J C Schulmayer Keizersgracht 197 te Amsterdam Men meldt aan de N R Ct De heer J J K te Velp had Dinsdagochtend bg bet te mi ird springen over hindernissen in een weiland onder Worch Rhedeii het ongeluk bg de sprong over een sloot en rekken met zgn paard te vallen De heer K buzeorde been en schouder terwgl Itet paard onmiddellgk dood was Politieke actie Twee bestuursleden van de sociaal democratische atdeeling to Doesburg hebbenelkaar bg de haren gehad om uit te maken wie candidaat voor den Gemeenteraad zou zgn L en V Men meldt uit Dordrecht De gisterochtend om elf uur in de burgo meesterskamer ten stadhuize gehouden samenkomst dor commissie van drie git de stakers en de firmantfn der ftrma Vriesendorp heeft tot geen vergelgk geleid Over de andere voorwaarden was men het wel eens geworden doch dé onderhandelingen zgn afgesprongen op de besliste weigering der Srma om de tgdens de staking aangenomen werklieden te ontslaan De eiscb der stakers is allen or in of allen er uit geen slachtoffers Ook willen zg het ontslag van den workman Van der Wcyden herroepen hebben Do burgemeester beeft zgn rol van bemiddelaar neergelegd Gisterenmiddag te twee uur kwamen de stakers bjjeen om het resultaat dor samenkomst te vernemen en hnn verdere houding te bepalen Uit Terneuzen seint men De gistermorgen voor bet eerst in gebruik genomen nieuwe spoorbrug te Sluiskil is juist nadat daarover een goederentrein gepasseerd was aangevaren door het Noorsche stoomschip Farmand komende van Gent Daardoor is in de brug een bocht van 33 centimeter gekomen De eene helft zal moeten worden afgebroken en opnieuw gesteld ilet scheepvaartverkeer was een paar uren gestremd de herstelling van de brug zal geruiraen tgd vorderen Naar de Tel met leedwezen verneemt is de toestand van luitenant Schuurman die zoo deerlgk bij de ontploffing aan de Hembrng werd verwond z er ernstig Wel is de stand der wonden goed maar de geestestoestand van den patient baart thans weer ernstige zorg Volgens een bericht gisteren uit Suez geseind zyn de troepen aan boord van het Turksche transportschip Assyr dat van Hedeida kwam in oostand gekomen In plaats van te Akaba te ontschepen dwongen zg den kapitein naar Suez te gaan Thans willen zy bet kanaal oversteken de politie bewaakt het schip Men meldt aan het Soer Hbl Kort na zgn pensioneering als assistentresident van Bangkalan ruim een jaar geleden maakte de heer J E Hagen een begin met mynbouwkundige opsporingen iii Soeloong een bg uitzondering door een aapirantje bestuurde controloafdeeling van Ponorogo De heer Hagen vermoedde reeds vroeger als bestourshoofd van Ponorogo het bestaan van zinkertsen in exploitabele boeveelbeden Van die exploraties hoorde men te Madioen weinig of niet De heer H vond en vindt het niet raadzaam daar met spek te schieten en haast te maken met het in elkaar schroeven van een exploratie en exptoitatiemaatschappy Neen de heer H is op mynbouwkundig gebied tot dusver veel solider en verbeeldt zich volstrekt niet in zuidHadioen een nieuw Californie te hebben ontdekt Als het zink er is en het is er dan komt het byeenbrengen van het werkkapitaal wel terecht al is door het onzalige mynbouwgescharrel bet vertrouwen grootendeel geschokt wairover verscheiden kaal geI NhoreB Mhapen in de TontenUndeu tot zelfmoord geneigd inlichtingen kunnen verstrekken Het den uitvoer der zinkertsen zal nog gewacht moeten worden tot de tranign baar terminus Socmorolo of Balong zal hebben bereikt wanneer V Van dien terminus lig gen de zinkmgnen voor zoover reeds van mgnen sprake kan zgn nog een aardig eindje verwgderd zoodat een kostbaar tusschentranspurt noodig zal zgn Voor de zinkontginning heelt de heer H behalve den Indo Sametbini nog een stuk of wat Franschen geen ageerd die naar verluidt in de mgndistricten van Nooid Frankryk genoegzame ervaring hebben opgedaan en van werkelgken mijnbonw meer benul hebben dan sommige piosjiertors van obscure mgnbonwmaatschappgen Uit Zaltbommcl wordt aan de tel geschreven Voor eenige dagen weid op de middelplaat in de rivier de Waal te Haerewaarden het Igk van een ongeveer 40 jarige vrouw gevonden dat door den veerman naar den oever werd gesleept Buiten tal van toeschouwers waren ook weldra de wethouder V en de veldwachter aanwezig en was dr W gearriveerd om de lijkschouw te verrichten Deze constateerde verregaanden staat van ontbinding zoodat de wethouder beval het Igk op het land van v B te begraven Van B verzette zich hier tegen hg wilde van zgn land geen kerkhof gemaakt zien het Igk kou zeer goed naar de algemeene begraafplaats worden overgebracht Een twist ontstond tasschen veldwachter en v B en de laatste kreeg naar wg vernamen een proces ver baal Nu werd aan den oever een kuil gegraven die echter terstond gevuld was met water daarin werd het Ig geworpen waarna er ongebluschte kalk werd opgestort om daarna den kuil weder mot zand te vullen Zoover is wellicht alles correct en toch de gemoederen der ingezetenen ön opgewonden en wordt gemord en waarom Velen die bg deze begrafenis P tegenwoordig waren meenden dat niet alleen het Igk goed gekist bad kunnen worden doch ook wel naar het kerkhof had kunnen worden overgebracht Toen de twee ringen van den vinger werden geschoven was deze gaaf het gezicht was gaaf had niets afzichteiyks stank was niet te bespeuren Voor eenige jaren was n jongeling te Zaltbommel woonachtig ook te Heerewaarden opgeviscbt had slechts éen dag te water gelogen en ook toen was een plek bg de kribben aan den kant der rivier de begraatjilaats U g zgn overtuigd dat alles gebeurt overeenkomstig wetteiyke voorschriften doch wy vragin ons at zon de gemeente op zulke zware kosten komen wanneer het lichaam zg het in een ruwe kist naar de begraafplaats ware gebracht P Wg zouden wenseben meer eerbied voor doze onbekende dooden en wg zgn overtuigd dat de ingezetenen voor de kosten van begraving gaarne in den vorm van belasting bun penningske willen offeren I Nader vernemen we dat het lijk door aanwgzingen omtrent vorm en kleeding als mede door de ringen herkend is door H J Reymers schipper domicilie hebbende te Antwerpen als zgn ecbtgenoote Janna Van Prooyen geboren te Sliedrecht den In Juli 1871 welke den 25n Februari te Niehl by Keulen is verdronken De beide vinders van het lyk ontvingen een flinke belooning Amsterdam 9 April 1907 Volgons het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam ziJn in de week geëindigd 9 April door tusichenkomt dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen 4i pCt Suhuldbr ütrechtsobe Voorschotbank 99 pCt Aand Noordeiyke Hypotheekbank 20pCt gestort 101 Cultuur Hy Balapoelang 112 5 pCt Oblig Cultuur Mg Gendiag 100 Aand Ramoenia Cultuur Mg 277 5 pCt Oblig Cultuur My Watoe toells Poppoh 100 5 pCt Oblig Crediet en Handols vereeniglng Banda 100 l l pCt Oblig Onderlinge Pharraa ce itische Groothandel 90 Gew aand Ravonswaay s Bierbrou werg My 75 Aand Maats voor Meel en Broodfabrieken 75 5 pCt Oblig Nederl Stoombleekery 100 4V pCt Oblig Commanditaire Vennootschap Tieleman en Dros 98 5 pCt Oblig Scheepswerf e i Werk tuigenfabriek Werf Conrad 100 Aand Hy Amsterdamsch Goede renrervocr 75 Nederlandsche Bouw My f 830 Algemeene Verzekering Hy Diligentia 10 pCt gest il dividend 1906 44 pCt LeeuwarderWatarlaidinfHy 85 Amsterdam 9 April 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen Aaud 25 pCt 112 68 Offerte 25 pCt 116 9 65 23 f 45 90 pCt 80 88 80pCt 93 100 171 95 40 Bod 5 Bod Bod Bod 197 GEVRAAGD Ned Hy V ZekerheidBstelling van ambtenaren en beambten Surinaamsche Bank 5pCt Oblig Hg tot expl der C G Rommeohöller sche Koolzuur en Zuurstofwerkeu Aand Flesschenfabriek Delft v h Boers en Co Stoomvaart Mg Triton Arnbemsche Tramweg Mg sGravenb Passage Mg Verzek Hy Arastelland Kon Confederatie Ned Ver tot ber van Melkproducten Opr aand Javasche Bosch Expl My f 32 Winstaand Kon Paketvaart My f 600 Bew V Deelger Vereenigde Amerikaanscbe fondsen Kerkhoven c 8 2e Serie 4 pCt Oblig Vereen t ebristelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland 4pCt Pandbr Centraal Nederlandsche Hypotheekbank 4 CentraleHypotbeekb AANGEBODEN Aand Lissesche Bankvereeniging Holl La Plata Hypotbeekb 4V pCt Scbnldbr Stichts Credietb Aand Nederl Znid Afrikaansche Hypotheekbank Serie A Zeenwfcbe Hypotheekbank ex dividend 1906 Cert V aand Petroleum Mg Hoesi Ilir f 120 5 pCt Oblig Holl Kaaa Export My Aand Transatlantische Handelscompagnie Verwey en Lngnrd s Automobiel Import Mg Batavia Arak Mg5 pCt Oblig Eau de Colognetabriek v h J C Boldoot Aand Nederl Indische Gas Mg Nienwe aand My t expl der O G Sommenböller sche Koolzuur en Bod Bod 115 98 75 6 75 Bod Bod 85 135 Zuurstofwerkeu 5 pCt Ie Hyp Objig Idem Aand Katoen Maats v h Gebrs Scholten en Co Oblig Commanditaire Vennootschap Tieleman en Dros Aand Nederl Rgwielfabriek v h Burgers Ink Oblig Nederl Electriciteit Mg Aand My Amst Goederenvervoer Passoeroean Stoomtram Mg 4pCt 0bl Idem ld m ld Aand Nederland My van Verzekering op het leven Eerste Onderlinge aannemers Verzekering My Kon Confederatie Ned Ver t ber T Melkproducten 100 aand Bod Stadsnieuws GOUDA 11 April 1907 Op de vergadering van bedenmiiidag van de Sigarenfabrikantenvereeniging v Gouda en Omstreken is besloten dat aan den arbeiders beboorende tot de Chr en Kath vakvereen evenals aan den ongeorganiseerden in geen geval werk voor de firma van der Post zal worden opgedragen Gister hebben 54 sigarenmakers hun ontslag nomen Hedenmiddag werd een 2 l jarig kind van Van der B op de Qroeneweg door een wagen overreden met bet treurig gevolg dat het onmiddellgk dood waa In de Groote Kerk alhier worden deteekeniugen die de Crabeth s en anderen maakten voor de glasschilderingen die van deze kerk nog altyd een der merkwaardigste van ons laud maken zorgvuldig bewaard Maar ook de oudere ontwerpen voor glazen werden daar tot nog zeer kort geleden in bussen opgerold bewaard Deze teekeningen stonden bekend als ontwerpen voor de glazen der iu 1555 verbrandde kerk die op de plaats der tegenwoordige gestaan beeft en de overItrtring wil dat zy van Lucas van Leiden tyn Deze teekeningen erg bedorven zgn onlangs van hier naar Amsterdam gebracht n daar in het Prentenkabinet door da zorg van den heer Beland onderhanden genomen loedat 1 $ voor verder bederf behoed lyn Opgeplakt op linnen en in zeer eenvoudige eikenhouten Igsten gezet zyn zg nu goed te zien Sommige zgn erg gehavend andere nog heel dnidelgk Men twgfelt er nauwelgks meer aan of de teekeniniten die van l520 dateeren zyn van dei i eidenaar zg stellen vermoedelgk de Heilige Sacramenten voor H Ct Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Waarder en Laigeruigeweide toez dsW Zglatra te Bruchem ca Voor een lid van den gemeenteraad te Moordrecht vacature wglen den beer J de Jong ign candidaat gesteld de hoeren H van Dorp en A Oudgk 3g ste staats loterij April 17541 17659 63 17797 17932 18635 18818 18960 61 19359 19455 20023 20428 20684 2e Klasse Trekking van Donderdag 11 Pryzen van i 30 25 4360 7601 10220 12364 14612 177 4756 7726 10805 12489 15276 239 4901 46 11001 95 15390 386 19 7981 35 98 15644 1300 97 8175 78 12653 15769 2018 5178 8233 11365 61 16205 62 5344 8469 79 12727 41 73 5643 8537 11403 13035 72 2101 5952 87 4 13239 16445 2334 6017 8602 6 13465 16529 2659 19 31 11881 14210 16668 3437 6389 8969 11999 14404 16751 94 6975 9691 12258 62 17253 3610 7106 9956 12339 14603 17449 4068 7229 HARKTBEBIOHTEN Qouda II April 1907 GRANEN De aanvoeren nemen wchtbaar Rl Prijjen onveranderd Tarwe ieeuwsche 8 25 i 8 50 mindere duo 7 60 i 7 90 Afwijkende 6 50 i 6 75 Polder y 6 20 4 7 10 Nieuwe Zeeawsche a Rogge Zeeuwsche 5 90 a 6 15 Polder J i Buiteniandsche per 70 kilo 4 Gerst Winter i Zomer i a Chevalier 6 4 6 75 Buitenl voergerst per 70 Itilo 4 Haver per hectoliter 4 15 4460 Per 100 kilo 8 J5 4 ft Hennepzaad Builenlandsche per 50 Kilo 650 4 7 Kanariezaaii V50 4 10 K arwijtaad per 50 Kilo 4 ƒ Koolzaad per 50 Klio 4 Erwten Kookerwteo 875 4 9 50 Buiteniandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 4 675 Boonen bruine Boonen 9 25 4 10 50 Witte boonen 4 Paarden boonen 7 20 a 7 40 Duiven boonen 4 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 4 6 30 Kleine ronde 6 75 4 7 25 Vermarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer wet Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 22 ft 23 ct per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer hendel vrijwel 20 4 22 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ I 15 4 1 75 per week Vette Schapen geen beteckenis Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 6 4 8 50 Foklialveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 97 partijen handel vlugger ie kwal 28 4 30 2de kwal 24 4 27 Xoordhotlansche 30 Boter 2348 stukken van KG Handel afloopend Goeboter i io 4 115 Weiboter 0 85 4 0 95 ÖEUES VAN ROTTEHDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL StaatêteemnQen PoRTuoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RuSLzsD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLiniBU Geconsolideerde Buiteniandsche Schold Recepis L 100 1 241 1 Bypothttk Banitn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pandbriefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerate Med VHypotheekbriefbauk 4 99 Pandb HoUandscbo Hypb 4 99 PrtmitUmitufen bBi 011 Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 üioerun Hy tot Expl Laan vanHeerdervoort 1902 89 Seheepvaart Maattfhappijen PandHolland GulfStv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 3poorwglt nififfen Italis Oblig Zaid Itali ansche Spw lMg A 367 I l I 3 omvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Gogluines tailleur eo ReKenoiantels VERSCHEIDENHEID Naar men maldt heeft ook zuster Graf verpleegster op Oranje Nan Sou 8 ourd haar ontslag als zoodanig aangevraagd zoodat thans op één na alle verpleegsters die stichting met Mei zullen verlaten Die ééne is naar me n zich herinneren kan de vertroawile van m vrinw Grnafland Bg advertentie wnrden nu gegadigen sol licitanten opgeroepen voor de belrekkinge van geneesheer directeur en 2e geneesheer nan de stichting Het schijnt du dnl de vroeger door hel bestuur gedane meedeeling als oudeu zich reeds sollicilanten hebben aangemeld onjuist is bigkbaar althans geen geschikte Te sGravenhaga wordt ergens een ten toonstelling gehouden gral is loegaukelgk Een meneer treedt binnen en vraagt hoeveel bet entree is Het antwoord luidt dat er geen entree geheven wordt 0 zegt de meneer en daarop togen zyn vrouw die buiten was blijven staan kom jij dan ook maar binnen Éargorlljka Stand GEBOREN 6 April Sobanna Alberdina ouders P Broekhuiseu en 1 Buurman Geertruida Dina Maria oud C Jansen en D M van Hooft Josephin i Helena Maria oud H A Kngs en A M Fnrrer 7 Antonia Geertruida ood J J Schneider en M Zegveld Theodoras Wilhelmus oud H Laurier en A M Boere Johanna Sophin oud J F Bredie en S M Znödveld Pelronella Susanna Maria oud H M G de Moree en P F Smits 9 NelaElisabeth oud J J van Piershil en J Groeneveld Jacobus oud O Schouten en G de Jong HiUegonde Maria oud C A Sevenhoven en A C de Lange Zj t vooral op d T OVERLEDEN 7 April J L Tuinenburg 2 8 C Overhand 18 j 9 M F Jansen 2 j 11 m M A van Lonkhuysen buisvr van J Schultz 62 j N C de Weger 10 m A Vergeer 79 j A Hol Ja j GEHUWD 10 April H Tons en H Bakker J E A A ten en W A van Putten W Sluis en T Slolk A L J van der Veer en H C Broer P Schouten en F W Kromhout AÜVKUTK TIIIN M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien nn GASORNAfflENTEN in elke styl yitn de eerstö iibrieken tef m oüDcarreoreode pr zen Unlï gcf van lias WaliT Spn ek Ulii en i Jectrisrbe gelddiiigeii WIq van j ood licht lioQdt wendd lich naar het OoHilnch Verlichtinfi Ha fa7$Un UE AVOilDiSTi daar alles door bekwame tiUars verric t wordt MlcBW onoTcrtroAflB Prof ï r Liobers vrolljokoiid ZfiKUW E ACBT II IZ£a AHmii coht met Kkbriekimtrk tot voortdiirfndü radicale t w ekere ï llflt nJRjÉ lehten ▼ ooral outataao dftor enDKiug van elke zwakte B aclit Beoaawdheid Uoofdpyn Mn raiiie Hartklopping MaagpjJD slechte apuêverteriog OuTermogen Inipotetii Pollutione ns UitToengo proHpectuMeu liiifir I Mrli fl L 1 i a 8 dubbelefloATh U ii r i r l epól Mattli v 1 Vo to ZsltbiiBiu I póti M Ubaii k llo llüttwrdam 1 Htippol JravenlmKO I llalmiDaiiR M Juii J Htn HotlvrUtt 1H h Cl ioutia n I i4 ftUn dfoifiüU n Eohto Oude Jeaovor i ightcap i HOI PE Veikrijgbaar bg l EKTKftS Jz i UI tf t M n hirttrni