Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1907

Zaterdag 13 April 1007 49s e Jaargang i o 10306 GOIDSCHE COHANT I ieuw8 en Advertentieblad roor Gondu en Omstreken Telefoon 1o M A 1 V E 11 T E N T I E N worden gepl at t van 1 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeMwaHo 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lijk 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 iranco per jKWt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF ÜENTRN Tooaeelelub BE GOU DSBLOEM DITYOBRING op ZATRKOAC 13 AFHIL 1907 s 8unr in N8 GËKOeCBN MÏÏUEBLOEMPjfs biyapel In 4 bedrijven lotrodQcUea op naam vtrkrijitbaar i I M per lok voor buiiigenoolen van leden beneden 18 jaar voor dame en voor beeren nietaladgenooten A f 1 voor heerenttadgeoooten bji COKN I HKIJ Tarlmarkt Voorïitter B D GROüTENDORST V d8traal Secretarli HUIS TE HUUR Ileerenhuis Ooslbaven K 88 Zes KdmerH groote Koaken drooge Keldei linke Tnin Voordien van Oa en Waltrleiding Te bevragen B 89 Ontvangen ALLE 800ETEN Schoenwerk voor bet a i Seizoen iMe een ruime sorleeriiiij mr het hmieiiien in het IMoord Brabanlsch Scboeo CD LaarzeDinagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegiteeg Aanbevelend c SiMirrs Alle reparation en aangemeten werk DB nOBDKOOPBTB ê DE MEBBT FRACTISGHE A DE MEE8T VOLLEDIQE f ilOBKBI IIKil lijn be ilat die der bMrma WELUOH TUB LAUIKSJOVBKAL f met rainatona drie gratii geknipte patronen en een gekleurde plaat Tas ILL DBKSfIMAKBH met een gratie geknipt patroon TUK BKZAAR OV CHILUIIBWS FASUIOSH Kiudermodea met vele gratia knipte patronen rUAAOT Vu Boekhandelani Proe unmmer AUe met ftoalol HaU JlUmtfitel Ooiida Dnk na A BHINKMiM Zi Van alle in dete bladen voorkomende modellen ign UKKNH TE PATSONEN mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbelaiing van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Uen Haag WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior UruivenLorsthoninjf KxIrart mguAMtmE wordt aanbevolen tegen BorHtaaniioeningfen Kinkhoest Zware Verkoudheid 8Hjinhoe t BorstpiJD Keelpijn Heeschheid enz UKLlAHTHK ia verkrijgbaar b alle voorname Apotbekera en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebachten in NtderUmd Frankrijt Ihdttcklandf hjngtland Amerika Sed lndü Oranje tivitr KoUmit Trantvaal nx HBLtATITHB werd O maal mat QoDden 3 maal met Eere Medaillea bekroond HKLIAKTUB in flacons 1 0 40 I 0 70 en l 1 HBLIdKTIIB in dooien tabletten f O iO en f 0 70 Eenigc fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomlabriek De Uonlngbloem Uen Haag Verkrngbaar bü Firma WOLVf Jt Co Weitbaven 198 Gouda ORBNUiSL Gouda Ë 11 VAN MILU VeersUI B 120 f oiuia A BÜUMAN MoordrecJU fiSKSS Nieumrk rka d IJul A N v ZESSKN Sehoonlunm B v WIJK OudM in A tJCHEKK flaailrukt P W V BÜB huUmUer K V4 oaa HEIJDEN te Rtmumk P v o SPJiK MotTcapeUt ü v o STAB W l i HOLST M KOLKMAN AKK VAN DEB ntMüfM Waddingnetn P A us GROOT A d JONUH CWnwi w J P KASTELEIN Polilnorktrdam I UIKKEU te Bnuchop WA HHfMVWIUm Laat C niet misleiden door lM lroop Het klooster SuncUiPttulo AbAtJ bestaat niet dtm Hlroup vnn gennerlel wnnrde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Jloilmfttif tiOL r Je itieu thU iiilv mtÜogcn op rna liinafll grtbied Tertetorde fabricatie M Utahiitend gobmik Mih fji r a lïjii rte giicHkfolïeti randeerei ka bruikor van StoUwerck s Ohocolade ec Cacao een aaiiberejensvfaarilig fabrikaat nnuM keurig beantwoordende aaa vkeo ÏBhottd der reap Etikotteo De irma iKiiiialdo 87 Brevet aIs llofleTersiAcler 44 Eero OIploma gouden enz Medalllrt een hewHs lan uitmuntend fijn hbri a t Breda 1874 schreed de Aocademie national de Faria Noua Toua dtoamona una Ii dc il t T pmalère eluwc an eoiiaMeratlon o votr ttxoallBiita tebrtoatloo da Ohooolat boabons varie eto to Mlwartk e blrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfiseni S Banketbakkenr toa na Hneraalrerteitcniimrdigor aot ederlaud Jalius Mattcmilodt Amsterdam Kah ii al raat 103 s SSKM wÊÊiXÊÊK GEBR RIJREN É DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S II uofdmaijniiiin Oeilempt lUnnenroUe 1S4 Tel iS99 Xe Mitgaxijn WMt NUuwland 9 naby lUntlon Bear Tetef 4051 INRUILEN SThHHEN VERHUREN REPAREEREN Dfi PHONOLA dagelUks in oaie Salona la taearen mm mm bmon phonolist w uiu rni 3itun iiin Fitmu Patêiit H 8tollen Mr t riM Br tflg Mt mam Paintl H lloUmi tminttii MèU r § Hfii lin wfrthltmen Kachahmuitm Matst mifk W iimn MaM Klutrftn H SMU Êmtmtm ittwt Mr M ikMi CkMtaiMbixa k asaia Htktl Imn u tmi MmU j mttkliitt m a mt MIm m t mtnl tm hO mt Pm Warnung BntrijdiDg van Bloedarmoëda Blaakiaoht II UrU Binnenkoortsl AlgemMDe Zwakte voortdurende naotdpljn Gebrek san eetloat De Echte KIHADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op de roede dooa den naam JfANNlNG en lelte daarop Zii i o verkrijgbaar f 0 7B Ook reclilstreek en franco van de fabriek tegen iniending van poslwinel i f 0 7B OhemlMhe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag Vraagt overal Dr H lll 4 HI is KIWITSr L i f 1 MperllterileMli per llterfleaelife 0 C v n$perzekerind I laat$cbat r l mmna H Dordrecbt Om HcM in W7 llUatocbamMliiR Kapitaal voHmImmI i i 00 00 MjHlMnl Ikttraa ntlai M diiieaa llMtr iMa ui miiiuaa Victoria Water iere felde aanvoer Aanbovelfnd iPirmaHerman Zoon wild e II Ge Oi elie Van al heden en verdur dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dolven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijjen Snippen Korhoendors Reevleescli enz enz tegen do meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O PTTiS£i2¥ö Poelier Oosterstraat 18 BOTTEBDAM ïelephoon Interc No 2031 Ferwerda TiemanJ Grootate détail irUnbandelarea iD Nederland om 0 72 St Estèphe Médnc La Hose Lad on Chateau Malleret 0 80 per ieich per anker van 45 li f 8ij 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Chateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Bant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rlldesbeimer I Oude Rooile Portwijn I I ƒ 1 08 per flesch Eitra oude Hoüdo I ortwgn 1 44 Oude Witte l ortwiin 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Eine Old Pale Sherry 0 99 Uoede Madeira 0 90 Madeira Superior 144 Vermouth di Torino Dok BiiLLABDi per Liter 1 17 Prijiten nelio H coiitiiut DEPOTTEtiOPDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Onnavolgbaar zijn thans door nienw gevonden toe mfBgen onze eUrcert tieëeklUerae fortretleH Helutnre BogaerT Zj geven kracht en diepte die iiainakars niet kannen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor do ecJkle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getaigaebrltten gratie op aanvraag Boxtel H BOQAEBls Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t beticbtlgen aijn 3 M eXPELLEI Verkrijgbaar in flesscliea SV cte 7S et en f I U biJ H H Apotheker ea Drogiaton Let op Ae m rJk AUKJint F AD KICHTEB 4 Co Rotterdam T OouDA H C LDiiEB Apotheker Harkt a bt WOIJ r Co Weitbaven lia Uullentaodscb Uverzichl Reuter seint uit Brnssel dd 11 April De Kamer beeft bg de vaststelling van den duur van den arbeidsdag in de mjjnen met 76 tegen 70 stemmen het amendementBeernaert dat door do regeering niet was aanvaard aangenomen In dit amendement wordt bepaald dat bjj gebreke Aan een speciale wet een koninkiyk besluit den arbeidsdaur lal vaststellen nadat de mijnraad en de opperste raad van nijverheid en arbeid zijn gehoord De zitting werd orgeheven onder hevige opgewondenheid een ministerieele crisis is weder waarschijnlijk geworden Een later telegram meldt Na afloop van de zitting had de minister een langdurig onderhond met den president van de Kamer Men verzekert dat het kabinet gemeenschappelijk zijn ontslag zal indienen De secretaris van den konin r de heer Oarton de Wiart beeft een onderhoud gehad met bet hoofd van het kabinet V Het Petersborgsch Teiegraaf ageotscbap deelt mede dat toen de grootvorsten Nicolaus en Peter gisternacht uit Tsarkoje Selo naar Petersburg terugkeerden en de trein tot ataau gebracht werd op bet baanvak ver eheidene schoten knalden De waclit van de spoorlijn meldde dat op het baanvak zich een viertal personen ophielden welken aan het bevel om zich dadeliik te verwijderen Idet voldeden Daarop is door de wacht vaar gegeven ten gevolge waarvan alle vier perlonen op de vlucht gingen Bg een vervolgens riet baanvak ingesteld onderzoek is echter luut niets verdachts kunnen gevonden worden Volgens in bet buitenland verspreide geruchten zonden bommen geworpen zijn ion men te doen hebben met een poging tot ten aanslag en zonden in verband hiermede talrijke arrestaties hebben plaats gehad Deze geruchten echter ontberen eiken grond ao ia het voorgevallene geheel en ai zonder belang V De nieuwe Franscbe gezant te Berlijn de heer Cambon is zoowel door het hof als door de openbare meening in Duitscbiand It groote sympathie begroet En die ontvangst heeft in Franscbe regeeriogskringen dep besten indruk gemaakt De mogelijkheid van een betere verstandhouding van een toenadering op enkele punten wordt met meer ernst overwogen nu men hoopt den rechten man te hebben gevonden om FEVILLETON IN DUBBELE BANDEN Dat zon een onnoemelijke schade zijn De premie voor de assuranties zijn te hoog zoodat wy on zelf e88snreerd hebben Daarom mag hier nooit met licht worden binnengetreden Kom laten wy nn maar verder gaan 1 leide zy ongeduldig Waarom Het is hier heel gezellig Wemand zal ons storen Bg wees baar een houten bank aan maar 4 ichudde het hoofd Die alcoholgeur bedwelmt miJ In myn nabyheid heb je immers nietste vreezen zy sloeg hem aandachtig gade maar om lyn wantrouwen niet op te wekken zette ij zich aan zyn zyde neder In de verte ratelden donderslagen Ik deed verkeerd het rytuig terug te turen leide ig Het wordt slecht weeri Je kant immera wachten tot het on weder bedaart Dat kan nog zoo lang duren I Zoï 1 dat ipytM r daarvoor met takt en toch krachtig werkzaam te zgn In een telegram uit Parijs wordt gezegd Uen verwacht van de besprekingen lussclien Cambon en den kanselier Von Billow belangrijke resnltuten In herinnering wordt gebrai bt dat vóór het Marokkaansche incident uschen de diplomaten der beide landen onderhandelingen of besprekingen plaats hadden over eEikele Earopeesche en buitenEuropeesche aangelegenheden en men aclit bet wenscheljjk en in het belang van beide mogendheden dat daarop thans wordt teruggekomen Bovendien worden in beide landen verlichtingen van liet tolvcrkeer gcwenscbt in het belang van liandel en nijverbeid on worden b sprekingen noodznkelgk geacht over de mogelijkheid van een koloniale overeenkomst tot regeling van verschillende mecningsverscbillen vooral wat de Marokkaansche qnaestie en de vaststelling van Earopeesche sfeoren van invloed in den Franschen Congo en Dnitsch Kameroen betreft V tii Cambon die van de Atrikaansche toestanden volkomen op de hoogte ia verwacht men op deze punten vooral bijzondere diensten Wanneer werkelijk Cambon door zijn op treden zich nattig kan maken voor de verbetering der betrekkingen tosschcn Duitscbiand en Frankrijk en voor bet boter begr pen van elkanders bedoelingen zou hiJ niet alleen aan die beide landen maar aan gebeel Europa een onachatbaren dienst bewijzen Kenter seint uit Hamburg dd 11 April In de bedenmiddag gehouden algemeene vergaderipg van den Hafenbetrieb8verein werden de gisteren in de motie gedane tegenvoorstellen der sjouweriieden beslist verworpen Het conflict blijft dus in zjjn gebeelen omvang voortduren Generaal Louis Botha is Dinsdag te Fuocbal aangekomen met de Carrisbrooke Castle en heeft daar een gezellig uitstapje gemaakt met den kabelspoorweg Hij vond ook tijd om aan den burgemeester van Sonthampton te melden dat hij met genoegen een ambtelijke verwelkoming in Engeland zal aanvaarden doch dan aan boord daar hij voornemens is onmiddellijk naar Londen door te reizen Aan de Eighty Club heeft de Tranavaalsche minister president telegrafisch gemeld dat hi de uitnoodiging tot een banket tegen Dinsdag a s in Holborn Restanrant aanneemt en den heiidronk zal nit Maar ik moet toch op tgd thuis zgn En wanneer je nu eens niet thuiskwaamt Je weet zeer goed dat dit onmogelgk is En wanneer ik je een halljaar geleden bad voorgesteld met mg naar het andereeind van de wereld te gaan V Voor n halfjaar was veel wat onsthans scheidt nog niet gebeurd Eén woord en het gebenrde is ongedaan Wil je dat woord uitspreken zy stond op en poogde te glimlachen Christiaan beste jongen deze plaats is niet gezond voor ons Je begint zottepraat uit te kramen Laten wg heengaan Hg vatte haar tanelgk ruw bg den arm en dwong haar weder te gaan zitten Laiater zeide by doodsbleek terwyi hg haar met doordringende blikken aanzag Het il thans tyd om openhartig te spreken Ontsnappen kun je niet want ik heb de sleutels in myn zak Niemand kan ons hoeren zells al zon jg je zoo belachelijk aanstellen door luidkeels om hulp te schreeuwen Het komt my voor alsof je een spel met my ipeait dat ik my echter niet laat welgevallen Dat is goed voor dien ongelikten beer dien Steingel Ik ben echter niet vergeten dat jy het uitgeslepenste schepsel vanFaryi bent Kom du rond voor je meening uit Wat hab je mit my Tsar r J weit sprekeo op de regeering Ondertnsschen belooft bet bunkot dat den kelhnialen premitr zal worden aangeboden in Albert Hall zoo ongeveer senig te worden in de feeslmalan eschiedenis van het llriuche rijk Keeda lüa er tweeduizend gatten en dagolyka moeten er honderden aanvragen afgo wMin worden De mujor domus heeft naar alle windslr keu opkoopers aitgezonden voor de twee honderd benoodigde salmen de derüffaiiend sloep asperge de 4000 pond vleeaeh de zes honderd pond Engelsche aardbeien de drieduizend kwartels enz enz Het af te werken meun is een volledig GUliuariach gedicht De vrOBW van den speaker van het Lagerbui mrs Lowther geefl Woensdagnamiddag 24 dazer een parljj voor de koloniale promieri die dan eerst in Westminister met bet Mgerhnis geluncht zuilen hebben D4 kerkelijke wereld van Noorwegen is in Ttf en roer Een predikant van de Luiheracbe staatskerk te Bergen Konow genaamd heeft gezegd dat hü niet geloofd dat Jeius uit een maagd geboren en ten derdea dage na z jn dood opgestaan is Algemiei verlangt men dat hij afgezet zal wordia Uj rnson de vrijgeest heeft zich voor tem in de broa gesteld maar dat maidh laak im K attw niat beter Daie weigert zelf zgn onlslng te nemen en na zal hjj vermoedelijk voor den burgerlijken rechter gedaagd worden als een staatsambtenaar die een onwettige opvatting van z jn rechtspositie heeft Wat de zaak nog bedenkelijker maakt is dat Konow overigens bekend staat als een knap theoloog en iemasd van hooge ontwikkeling Vgftig jaar geleden kwamen zulke opzienwekkende gevallen bg ons te lande ook wel Eenige dagen geleden ziJn er weer een paar honderd werklieden aan het taighols te Woolwich ontslagen Crooks de arbeidersafgevaardigde voor Woolwicb sprak er gisteren in bet Lag rhuis dan minister van oorlog over aan Haldane gaf het antwoord dat Crooks wei wist de bezaioiging h j leger en vloot maakt dat ontslag noodzakelijk zooveel mogelgk zon het afdankiu van werkvolk geleidelijk gescheiden Het ia Crooki en de andereu arbeidersafgevaardigden een moeiljik geval Zij behooren tot de sterkste voorstanders van vermindering van oorlogsuitgavi n maar ziJ zien er onmiddellijk de kwade gevolgen van voor den werkenden stand wat ik je liub voorgesteld Keer met mg naar Pargs terng en ik iaat alles in den steek om je te volgen zy beet zich op de lippen lk heb je reeds gezegd dut de tgden veranderd zyn De tgden niet Jgzelf bont veranderd Toen je belang het meebracht was jo minder zw aartillend 1 Zeg het ronduit Hebje ateingei lief Wat n vraag I Donk je dat by rgker is dan ik ben f Neen Wat houdt je dan terng P De zorg voor myn toekomst Hy zalmg trouwen Waartoe zal je dat dienen f Hy zal lichzelf vernederen zonder jou op te heffen Denk je dat het gravenkroontje Etiennette Dhariel zal doen vergeten In Lithauwen misschien maar te Parys nooit En halten Parys kun je niet leven Men kan de achting dor wereld niet koopen men moet zé verdienen Voor jon bestaat slechts één loven dat van weelde slechts éé i levensdoel het plezier Welnu ik zal je beiden verzekeren Wil je zy antwoordde op denzelfden vastberaden toon die ook zgn woorden kenmerkte Neen I Waarom beb jy je dap op m n weg gipliaut Trouwens voor de regeering die de arbeiders oen goed hart toedraagt is t ook een lastige zaak Haars ondanks vermeerdert zij de werkeloosheid en loopt daarbij gevaar in vele arbeiderskringen steun te verliezen Men zegt dat de graafschapsverkiezingen het ontslag aan bet tuighnis te Wuolwloh aan de progressieven vele stemmen heeft gekost IntUBSchen dringt men van liberale lijde aldoor bij de re eering op grootere bezuiniging in oorlogsuitgaven aan De reden waarom Charles Diike het legerplan van Haldane aanviel was voornameliik dat het nog te dunr is En gisteren vroeg een liberaal boeveel de negen linieschepen en tien gepantserde kruisers zonden kosten die in 1909 klaar zullen komen waarbij niet gerekend xyn de drie Dreaduonghts waaraan men van t jaar zon be rinnen Het antwoord van de admiraliteit was ongeveer 348 miilioen gulden De bedoeling van do vraag ligt er bovenop moet dat m zoo voortgaan f Het conflict tuuohen den Slendenraad en den Nationuleu Raad in zake den duar der recratencnrsussen voor de infanterie en de genie ia bijgelegd De Standenraad heeft toegegeven zoodat de duur van deie curaaisen nu gesteld is op 65 dagen De bedoelde recraten canuiin dtreu tbani tb dage Een vwleagl r i t 70 dagen zouals de Htendenraad on oen groot aantal olfloioren on ondor offlcieren wenschten zon zoo vreesde de groote meerderheid in den Natiuualen liaad de nienwe militaire wetten groot gevaar hebben doen loopen bij volksstemming verworpen te worden Sedert de verkoop van de Deensche Antillen de eilanden St Thomas Si Jan en Sta Cruz aan de Vereenigde Staten afgesproken ia heeft men van Denemarken uit zjjn best gedaan om die koloniën vooruit te helpen De Oost Aziatische lijn opende een vaart op St Thomas die al beleekenis heelt gekregen en in de haven daar heeft zil een opslagplaats van steenkool gevestigd waarvan schepen van alle landen meer en meer gebruik maken Met do opening van bet Panamakanaal verwacht men in Denemarken de waarde dier Antillen aanmerkolijk te zien rijzen De arbeldsloonen het zgn meelt negers die er wonen zjjn er laag toodat de schepen er waarschgnlgk goedkuoper dan elders aan kolen verbch water en levensmiddelen kunnen komen Bovendien is men met aanvankelijk goeden uitslag begonnen op die eilanden katoen te verbouwen Ik iiail er nu eenmaal luit in Zg zag h m uitloriend aan Dit piikl Ie hem nog hevigir en maakte hem woedend Je wist dat je tegenwoordigheid mynrost verstoorde on my in een scbeeve verhouding bracht tot mgn familie En tochheb jo t gedaon Zg haaide du schouders op Ik beb Immera aityd aan myn grillen toegegeven 1 Weet je wel hernam hg wat in myn omgaving gcflaisterd wordt Dat jg alleen naar Hammerie bent gekomen om iny te lokken Je biedt ja immers uit eigen beweging aanl En je stoot mg terug I Ja ik ben we laf om zoo naar je gunsten te bedelen zy lachte scherp onbeschaamd Omdat je niet zonder my kunt I 1a ik heb je eenmaal van mgn fabrieksmerk voorzien en zonder dat bun je niels waard Ik zon je verscheidenen kannen opnoemen die zich aan de scheiding niet konden wennen Julietti byvoorbeeld die mooie Italiaan die van verlangen naar my stierf na my tot yn universeel erfgenaam tn hebben gemaakt Die arme drommel t Maar men kanal zyn onde ninaaan loeh niet opstapelenall rnirre I Wordt vervolgd