Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1907

♦ ♦ ♦ A t l Het M kmt t tt mdMM wï reed melding van de rednvoadng die de Rosaiiclifl miniater van AnaocUin Kokolzet ter verdediging vaa de regeering en van z ne opvatting omtrent ket bodgetrccbt der Uoema Die redevoering ie meer handig dan overtnigeod Kokolief poogde aan ta toonen dat bet bndgetrecbt der Doema niet zooale veracbillende nprekere hadden uiteengezet lecbla eun theoretUcbe waarde heelt Dat bndgetrecbt beeft een zeer raime beleekenie en de bevoegdheid der Doema la werkeiyk grooter dan de verncbiilende spreker wel willen doen vooikumen Er zgn nlechtii enkele gedeelten in de begroeting van twee milliard die als door een pintaor bexchnt zgn tegen de aanvallen der Doema omdat ztl bernaten op taatswetten die door de Doema niet kunnen worden aangetast Dit zyn de hooldatnkken betredende dt nitgaven voor het keizerlijke bof en voor de betalingen ten dienatu der nationale sohnld en der staats obligation Dia liOofdatokken bedragen tezamen een som van 502 millluen Koebelu Dan is er nog Mn deel dat door een minder stevig pantser beschermd wordt daar bot op gewone wetten berust Do Doema kan die nitgaven niet weigeren of wijzigen zonder eerst de wetten af te scbatlon of te veranderen waarop ly berusten Het bedrag van dit gedeelti is 689 mlllioen Koebels De geheele begrooting sluit met een bedrag van 2471 mlllioen zoodat er dos voor de Doema gelegenheid bestaat om over meer dan de helft Ie bealissen daar dit niet door panters betchnt ia Verspreide Berichten Kramhijk Volgens de Kclalr zal de paus ter gelegenheid van het eerstvolgend consistorie een toespraak richten tot de kardinalen waarin bil het hebben zal over den kerk Igken strijd in Krankrjjk en over de openbaarmaking van de Montagnini papieren Kdgard Combes toon van den vroegeren ministor president en kabioeuchet zgns vadsri is aan blindedarmontsteking uver DumoHiiAio Het Pralsiscbe Hals van Afgevaardigden en de Dnltsche Rijksdag z jn gisteren na de Paaschvacantie weer voor het eerst bijeengekomen De K ksdag ia begonnen aan de tweede lezing der begroeting K IUItI lNU De kiesrechtvrouwen maken nu propaganda voor vroowenkiesrecht op het tooneel Mies Kobins beeft een stuk geschreven dnt Votes tor Wumen heet en dat Woensdag is opgevoerd in Court Theatre Het had veel ancces De clou van het stuk Is een scène die een openinchtmeeting op Tralalgarsqnare voorstelt Uit Brnrnel wordt gemeld dat de tweede stemming over de mijnwet waarschijnlijk spoepig tal plaats hebben dsar de regeering de spanning niet wenscht te rekken In den Ministerraad is het besluit genomen op da qnaeatte van den acht uren dag niets toe te geven RuaLAiD Uok het plafond der Catharinetaal brokkelt ai By kelierlgke oekase ts bepaald dat de nagelalen belrekkingen van b j do onderdrukking van opstanden om bet leven gekomen of door revolutionnalren vermoorde personen deieUde pensioenen tollen genieten ala de betrekkingen van voor den vgand getneuvelde aoldalen Een Londenache kwaker die naar Rusland gezonden Is om een ondsrioek naar den hongersnood In Ie stellen bericht dat in de provincie Samara 750 000 personen hongerfyden Amihika De werklieden aan hot Panamikauaal hebben aan l att geseind dat ly booger loon willen liebben Anders zullen ty in massa tvegioopen Het is er vreeseiyk ongezond in die streek de tiekenhuiten liggen vol Qeinenjrilfi Berichten Men aaldt nil Dordrecht Het bestiar van den Dordrechtachen Beslunrdersbond heeft gisteren een sirooibiljet verspreid waarin hel geheele verloop der staking bg de Irma Vriesendorp nog eens wordt uiteengezet en du huidige atand van taken wordt duideiyk gemaakt Toan tergisteravond de posten aan den aOravandreischen dyk werden uilgetel voldedan da aUkera naar het beweren der rgksveldwacht ntat anal genoog aan het bevel om aokUritt i laM waarop de ryks veldwacM vaa Miaaautok gebruik atakla E D w itakan dl niet loo inel ton wegkomen kreeg e n paar gevoelige slagen op hel hoofd De stakers hebben zich glatermorgen tot den ofAcier van jnatitie gewend met een klacht over bet huns inziens tartend optreden der rykaveldwacht hg deze gelegeobeld Mocht dez klacht niet baten dan zal da Dordrechtsche Baainordersbond zicli tot den minister van Justitie wenden met verz ek de rgksveldwacht tot bezadigd optreden Ie manen opdat hel niet lol botsingea kome Uit Terneazen u eldt men Op het atoumachip Karmand is beslag gelegd wegens de schade veroorzaakt door aanvaring van de nieuwe spoorwegbrug te HIniskil Kr wordt een waarborgsom g elscht van I 60 00 i Men meldt uit s Oravenhage Te ongeveer kwartier vO vyt werd gisterenmiddag de brandweer gealmeerd voor een bevigen binnenbrand in een perceel in de ijnoekatraat ontslaan in een bergplaats waarin een groot aantal brandbare stoffen lagen opgehoopt de vlammen vonden in den opgehoopten voorraad ruimschoots voedsel en slechts door de spoedige komst der brandweer werd het vnur lol het aangetaste perceel beperkt Met twee stralen op do waterleiding bleef men den brand meester By het blU8acbing iwerk kreeg een biaiidweermau vry ernstige brandwanden aan gelaat en handen en van een ander werden haar er banrd geschroeid Ook een van Je In de bergplants aanwezige werklieden werd in het gelaat door de vlammen verwond De brand moet ontstaan zyo doordat do vlam sloeg in eïn pot met smeltende bars De bergplaats brandde uil Hen meldt uit Monnikendam De botter MK 8 van de gebroeders Teerhuis die met een anderen botter aan het haring sleepen was werd glsterenmiddog ongeveer halt oen door hel ryksopleidinga schip Pollnz voor de matrozen overieild met zulk een kracht dat do botter onmiddeliyk zonk Een der broeders die in de roet lag te slapen kwam niet meer boven en is verdronken De andere Jaap Teerbuit klemde ilch nog aan ben mast vest en kon zich eenigen tgd bovea water bonden waardooi de andere botter gelegenheid kreeg om hem te redden Over den Italiaanachen bandiel Titarzi vermeldt de correspondent van de N B Ct te Home cm Toen er al een groote pryt op zgn arrestatie getteid en de politie met baitengewono versterking in du weer was hom te vangen kwam hy op een goeden dag in Kome en liet in een kofflohois onder hot schoteltje van een vertering die by er gebruikte zyn visitakaartje achter Basdieten honden er van wanneer zg geschoold zgn en de noodige boudheid gekregen hebben de openbaarheid op de een ot andere in het oog sprintende wgze Ie braveeren Hel gemakkeiykst vinden zy een klein podiom in de kranten die op ingezonden Blokken van dal gehalte zeer happig zyn Musolluo kreeg zyn brieven altyd gedrukt zonder dat de correctoren bet waagden ieU aan de spelling te veranderen De Italiaansche bandiet Salomone staart by zyn epistels ingaaloten een bankje van vgl gulden uit een overmaat van gulheid ol om bi t geplaatst te krygen in eene aldeeling die de redactie buiten haar verantwoordeiykheid hondt I H tcbrytl in de Zntph Cl I Nu bel voorjaar is aangebroken is de j tyd weer daar waarin men nachtvorst kan 1 verwachten Nu is looals men weel de I kans daarop grooter naarmate de lacht I helderder is en het is dan ook niet te var I wonderen dat gedurende de zoo heldere I nachten der laaUte dagen meermalen nachtI vorat voorkwam I Nu werd my naar aanleiding daarvan I de opmerking gemaakt dat hoewel het I s nachts had gevroren myn opgaat van I den langsten stand van den Ihermemeter I op den daarmee ovsreenkomenden datum I geen vorat aangaf doch integendeel eenige I graden boven het vriespunt bedroeg Daar zulks my ook vroeger meermalen voorI kwam vermeen ik beiangstelleDden die I niet zoo geheel daarvan op de hüugio zyn I geen ondieust Ie doen met bet navolgende I Myn opgaven der temperatuur van hel I afgeloopen etmaal die dageiyks in deie I courant voorkomen hebben betrekking op I de lucbllemperaluur Nn dient men deze I kortweg meestal temperatuur ge I noemd wel te onderscheiden van de nilI stralingatemperatunr de temperatuur die I de bodem en de onmiddellgk daarop rusj lende luchtlaag verkrygt Deze toch ia al tgd lager dan de laohttemperatanr die men j op een tweetal meiera boven den grond waarneemt I De afkoeling van den grond kan onder daarvoor goiiatife omal ndi hadra nl by lage teaperatnar heidera droge rgitige lucht zoo groot worde i dat de lemperatnnr langa den bodera beneden bel vriespunt daalt Dat is nachtvorst Men neemt dan ook wel eens waar dat terwgl de iuchltemperatnar toch niet beneden het vriespunt is geweest omdat de atkoeling zich niet uitbreidde tot aan de Ittcbtlagon waarin de thermometer hing plaatsen i loolen en waterpoel n met een dun laagje gs zyn bedekt De Engelsche Boa d of Trade beeft gitier het onderzoek naar hel plan van bel havenbealuur te Dover om het hoofdgeld der aldaar zich ontschepende passagiers tol f l O te verhoogen ten einde gebracht Het havenbestuur had verklaard dat die verbouging noodzakeigk was ah gededtelgke dekking van de rente van hel kapitaal dat benoodigd is voor verbeteringen van de landingsbootden Sève de consnl generaai van België alsook Defrance vertegecwourdiger van do Belgische Staatsapoorwegen te Londen bestreden l et genoemde voorstel zy verklaarden dat de Belgische regeering vermoedeiyk Dover niet langer zon gebruiken nis ontschepingshaven in Engeland voor de Ostendebooten indien dit plan doorging Na een woordenwisseling met zgn hospes den kleedermaker C aan het Noordeinde te Leiden greep gistervoorraiddng in opgewonden toestand de 22 jarigo student J een guladen revolver en glde daarmee op zgn buiaheer toe De muzenzoon bepaalde zich or echter gelukkig toe er den heer C oen paar gevoelige likken op het voorhoold mee te geven welke vry raak aankwamen en een ernstige verwonding veroorzaakten Vervolgens verliet de student het woonhuis en sprong ter hoogte van do Kweekschool voor Zeevaart in den Rgn waarnit hg echter spoedig weer op het dro e werd gebracht door een der officieren van die inrichting Van bet gebeurde werd proces verbaal opgemaakt Te Aalten heet de Chr öeheclonlhonde sverueniging aan den gemeenteraad ver zocht te willen bepalen dat opdejoarmark ten alles wordt verboden wat op een kermis thnis behoort Door dit adres zal de a s Raadsverkiezing een scherp karakter krygen daar de secretaris van genoemde vereeniging candidaal voor den gemeenteraad la on de burgerg zulke ingrgpendu bepalingen natnurlgk nadeelig voor de neringdoenden acht De aangesloten bakkersgezellen te Msraei lie hebben zich niet gehouden aan de bevelen uit Parys ontvangen en volgens welke de staking heden zou aanvangen Dicsdagavond reeds legden zy op een beslnit op de arbeidabenrs in den namiddag genomen het werk neder zonder groote kans op welslagen echter daar de stedelgke overheid onmiddellgk noedbnipen Ier beschikking stelde en de bakkeryen onder bewaking stelde van politie en gendarmuriu In Portugal staken de studenten aan alle hooge scholen Een paar maanden geleden jonwden aan de universiteit van Cuimbra de studenten een professor uil die een examinandus genegerd had In de Paaschvacantie werd bekend dat zeven atndenten wegens dal uitjouwen van de universiteit weggestuurd waren Daarom slaken de studenlen in heul Portugal 10 000 naar t haat De brigadecommandant der Koninkiyke marechaussee te Stad ikaoaal verzoekt aanbsuding en bericht van Jurrien Roossien 40 jaar arbeider wonende te Stadskanaal gemeente Oustwedde die als verdacht van opzettelgke brandstichting aangebonden in den nacht van 3 op 4 April jl uit de cel is gebroken en gevlnchl verm adulgk naar Duitschland Signalement middilmatige lengte gezel gezonde kleur volle rossige baard met knevel gekleed met donker vale colbert jas donkerblauwe pet en lage schoenen Met het oog op het bezoek van den Itaiiaanscheu Koning te Athene heeft de politie huiszoeking gedaan hg verdachte kerels en ook in logementen Zoo werden twee Hollanders aangehouden dragers van een bom Op t politiebnreau gebracht en streng ondervraagd bekenden Je Nederlanders dat hun bom een Edamsche kaas was en on allen argwaan weg te nemen sneden ze haar midden door Hel schynt dal er te Barcelona het braudpant der anarchie niet één ot twee maar vyt boramopaanslagen hebben plaats gevonden sinds Maandag Toen begon I in een buis in de Calle Bo eria waardoor een deel van dit gabonw instortte en drie menschen twaar gewond werden één licht Byna tegeiykertgd sprong er een bom onder de IrlbaDe waarop da astortlaltan gataigan waren gewent vu de eedtallagging der recruten De beide andere oolplutitngen richlten geen schade aan wei de vgtde die Dinsdagmorgen plaats vond maar waarover nog niets wordt losgelaten De terroriatun schgnen te Lid volkomen de baas Ie zgn Gisteren en eergisteren zgn twaalf werklieden bg onderlinge gevechten gedood en veertien gewone en by de plundering van twee staat nlkoboipakhuiteo zyn twee soldalen die met de bewaking belast waren gedood Er heerschte tengevolge van den ernstigen toestand in den stad en paniek De beweging onder de Rniasitche boeren in sommige districten tegen de betaling vau belasting neeral weer toe en onlusten zyn er bet gevolg van In du provincie Toela is t al beul ernstig in Koersk en Orel eveneens en overal zgn kozakken been gezonden Baron Taul de commandant der gendarnufg rie is met buitengewone volmacht naardMiKaukasuB gezonden ter hmdhaving van diH orde in de noftadistricten 1 Uit Petersburg wordt geranld dat Uf keizerlgke oekase is bepaald dal de nagelatagt betrekkingen van bg de onderdrukking vaf opstanden om bet leven gekomen ol doo revoluiionnairen vermoordu personen dezelfd pensioenen zulten genieten els de betrekkiagafti van voor dun vgand gesneuveldu soldaten I Stadsnieuws M GOUDA 12 April 1901 Wê I In Eigen Haard van C April lezen WJt H I lint volgende m I Het tl aaie kleed van jnttronw Rika Hopper 9 I in Onze Kate wordt in bet mude bargoensch I dat ik t r ver nederlandsching eerbiedig I aanbeveel by Het Nedurlandscb Verbond I aldus omschreven Het costuum beslaat uit Lnxeuilkant I hier on daar gegarneerd met gouden kwastjea I op zacht rose taffetas Het onderkleed is I wit mousseline de suie tron trou Vülaots aan I de jupos Aan de onderkant van de daarI over hangende jojie Luxeuil kant is een beI trekkelgk breede band vun velours do sole I couché in kleur eau du Nil aangubracbt Het 1I corsage wat klinkt het echt Hoilandsche i I keurslgf mooier I is eveneens van m I Luxenil kant op dezxltdo fond als de jupe 1I en op smaakvolle wgze met Valenciennea 1I kant mousseline de soie eo met plooien I gearrangeerde bretelles van dezelfde klaar 1I velours couché als de rok gegarneerd De 1 I korte mouwen hebben dezelfde bamenstelling I van diverse stoffen als bet geheel waar J r tusschen ook gouden kwastjes zgn aange J I braclit De ceintnre met lange breed uit 1I ioopende einden is van rose met eaude Nil i I kleurig l ompadourlinl 1 I De dainej thuis in dit mode bargoenscb 4 I zullen zich nn leveidig kannen voorstellen I welk eene prachlige verschgning jaflr Kika I Hopper was toen zg in deze kleedg een I keuri ten zomerhoed mut een rgkdom van I teeder rose rozen op de gitzwarte haren met I big gezicht en groote opgewektheid voor bel I eerst opkwam en wellc eene tegenstelling I zg vurmde met de moeder en dochter be I scheidenigk gekleed met droeve en behuilde I gezichten de moeder een treurwilg gelgk I Wie dacht dat ttooda behalve ioudsche I pgpen Gottdache spritsen en de gekleurde I kerkramen zich ook op het gebied der mode I onderscheiddcl Hot boven beschreven kostuum I van jnttr Rika Hoppei is vervaardigd op I het atelier van D Samsom te Gouda inderlgd I met zilver bekroond op de Internationale I Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam I Eindverslag is uitgebracht over helweta I ontwerp tot bevordering van de voltooiing I van den apoorweg van Gouda naar Schoon I hoven en verzekering van de geregelde i I exploitatie van de spoorwegen s Gravon I hage Voorburg Leiden en Gouda Oude I water I Bedankt voor het beroep by de Ned I Hervormde Kerk te Oudewater door ds ¥ J I de Gidis te Goedereede Gisteren slaagde te Gravenhage voor het examen lager onderwga de heer H Hogeweg te Nienwerkerk a d Llael Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen lager onderwys de beer P Bloatc j Ammerstol Gekozen tol lid van den gemeenteraad t Zevenhuizen de heir W v Dorp Te Nienwerkerk a d IJsel ia voor bel derde district van Schieland herkozen tot hoofdingeland de beer D P Van Capelle en tot hootd ingeland plaatsvervanger warden gekozen de heeren S PanI C n M Molenaar Ta AmDarstol is een langfcreeniging Aurora opgericht Het bestniir bestut oit de heeren O N üUnan Au voori J L De Jong neer T Scholten pann H J Scholten en W Doglerom Het Omwerp Verordening belrettende het j loon den wwktgd de aanstelling het ontslag 1 enz van de werklieden in dienst der gemeante Gouda luidt aldus Art 1 Onder werklieden worden in deie I verordening verstaan de by de fabricage en 1 by de gasfabriek in dienst der gemaente zhnde personen wier loon ander dan by de maand ot per jaar wordt bepaald Op werklieden die niet langer dan twea achtereenvolgende weken in dienst der gemeente zgn jrkzaam geweest ia deze verordening niet van toepassing Art 2 De werklieden worden onderscheiden in vaste en tgdeiyke werklieden Vaste werklieden tgn zg die als zoodanig eene aanstelling ontvangen hebben Tgdelgke werklieden zyn zg die in dienstzgn genomen voor een tyduiyk werk o die op proef voor eene vaste betrekking zyn I aangesteld 1 Art 3 De Igdelgke werklieden wo den 1 aangesteld door het hootd van den betrokken 1 tak van dienst I Om tol tydeiyk werkman voor de eerate 1 maal te worden aangesteld moet men den leettyd van 20 jaar hebben bereikt en bet 35e levensjaar niet zyn ingetreden en len genoegen van den betrokken dienstchet lichamelgk geschikt zgn voor de wiTkznamh den welke aan den Igdeiyken werkman zullen worden opgedragen Wanneer twee jaren na de indiensttreding als tgdelgk werkman geune va te aanstelling ia gevolgd kan de werkman slechts met byzondere vergunning van Burgemeester en Welboudors telkens na een jaar te vernieuwen in dienst der gemeente bigven Art 4 De vaste werklieden worden aan gesteld door Burgemeester en Weilionders op voorstel van den betrokken dienstcbel an de betrokken commissie van bgstuiid gehoord Om tot vast werkman te worden aangestoid moet men lo op het tydstip der aanstelling dun leetiyd van 21 jaar hebben bereikt 2o gedurende ten minste zes maanden op proef als tgdelgk werkman in dienst der gemeente tgn geweest 3o Overleggen eene verklaring van een door Bargemeester en Wethoaders aan te wgzen geneeskundige waaruit biykt dat men voor de te verrichten weikzanmheden licbameiyk geschikt ia Zg die onder dan 35 jaar zyn kannen slechts dan tot vast werkman worden aangtateld ais zg van hun 3ae jaar af onafgebroken in tgdeiyken dienst der gemeente zgn geweest Art 5 Aan de an Iers dan voor een tgdeiyk werk aangestelde werklieden woidl met een exemplaar van deze verordening eene schritteiyke aanstelling uiigureikt vurmeldende lo den naam van den werkman 2o de soort van arbeid waarvoor lig ia aangenomen 3o het hem toegezegde loon 4o het bedrag der door hem eventueel verschuldigde bydrage aan bet gemeentepensioenfonds 5o dagleekening en nummer van het besluit van Burgemeester en Wethouders waarby by eventueel is aangesteld Art 6 Ieder werkman is verplicht deze Verordening en de bgzondere voorschriften voor den tak van dienst waarby by is aangesteld na te leven en de hem opgedragen werkzaamheden met yver en nauwgezetheid te volbrengen en daarby stipteiyk de hem gegeven bevelen op Ie tolgen Art 7 Ieder vaat werkman is voortdurend en uitslaitand in dienst der gemeente zonder goedkeuring van bet hoofd van den tak van dienst waartoe hg behoort mag hy geen loonarbeid voor anderen verrichten ook niat in den tgd waarin zgne diensten niet voor de gemeente gevorderd worden Hy is verplicht gedorende ten hoogste Tier weken anderen arbeid dan waarvoor hy is aangenomen t verrichten wanneer hem zulke door hel hoofd van den tak van dienst waartoe by behoort of door Bnrge meester en Wethoudert wordt opgedragenhl ontvangt alidan bet voor dien arbeid Ttatgestelde minimumloon indien dit hooger ia dan zyn gewone loon Art 8 Ieder werkman ia verplicht zich jegens lyne meerderan zyne medewerklieden en bel pnbliek op betameiyke wyxe te gedragen Het is hem verboden sterken drank op het werk by zich te hebben ot te gebrnikan Art 9 Hel ig d n werklieden verboden onder welken vorm en onder welk voorwendsd ook giften ol gaven van laveranclers ot aannemers te aanvaarden Art 10 De noodige werktuigen en ge ii St M worden aan de werklieden mit utiondering van de timmerlieden van lamaentewega in bruikleen verstrekt nieuwe letMdschappen worden slechts algegeven teg inlavering van de versletene ot tegen Wl TOB hetgeen door Tanalm of onacVtzaambeid ie verloren gegaan Aii U De werktyden en raattyd n worddn vastgesteld door het belrokk n hoofd van den lak van dienit onder goed I keuring van Burgemeester en Wethouders 1 de belrokken Commiasie van bysl ind gehoord 1 Voor de werklieden die geregeld gedurende de zes werkdagen betzg dea daags 1 hetzy des nachts arbeiden bedraagt de werktgd ten hoogste U uur per etmaal buit n 1 de schafturen en voor hen die voor atw seelenden dag nacht en Zondagsdienst zyn aangesteld ten hoogste 12 nor p r etmaal 1 Art 12 De werklieden hebben recht p een rnsttyd van ten minste 8 achtereenvolgende uren tuischen twee dagelgkache werktyden Elke week hebben tg recht op een rnsttyd van ten minste 24 achtereenvolgende uren met uilzondering an hen die voor atw sselenden dag nacht en Zondagsdienst zyn aangenomen deze laalsten hebben recht op een rusttyd van ten minste 24 achtereenvolgende uren in elke veertien dagen Art 13 Wanneer de aard of hel belaiig van den tak van dienst het noodzakeiyk maakt kan van bet bepaalde in de artikelen U en 12 of van de krachtens deze artikelen vaatgestelde dienstregelingen worden atgewukn op laai van Bargemeester en Wethouders Art 14 De vaste werklieden n de t deiyke werklieden die ten minste een jaar onafgebroken in dienst der gemeente zgn guweesl hebben elk jaar recbt op een verlof Tan 6 werkdagen met behoni van loon Het verlof wordt verleend door het hootd van den tak van dienst telkens voor ten minste een dag onder de voirwaarden en op de wgze door hem te bepalen en slechts indien naar zyn oordeel do dienst of de reeds verleende verloven dit toelaten bet verlof wordt in den regel 3 dagen Ie voren aangevraagd Alt 15 Burgemeester en Wethouders Htellun op voorstel van bet ho fd van den betrokken tak van dienst en de betrokken commissie van bgaland gehoord voor iedere soort vnu arbeid een miuiraum en een maximum van bet uur ot weekloon vast Binnen deze grenzen wordt voo lederen werkman het loon bepaald door bel hootd van den tak van dienst waarbg rekening I wordt gtibouden met knude yver wurk I kracht gedrag en dienetlgd de bepaling I van het loon van anders dan voor een Ig I delgk wurk in dienst genomen werklieden I is onderworpen aan de goedkenring vnn j Burgemeesler en Wethonderii de betrokken Commissie van bgaland gehoord I Het loon van een werkman vnn meer I dan vgttig jarigen leeligd wordt zoolang by I aan de zelfde soort van arbeid werkzaam I is niet verlaagd wegens verminderde geschiktheid welke het gevolg is van het I klimmen dtr jaren I All 16 Overwerk waaronder wordt I I Art 18 Vorr de berekening van hel door I andere dan voor een tydeiyk werk op nurI loon aangestelde werklieden verdiende loon I op één werkdag wordt dat uurloon verhoogd I mei zooveel centen als het getal uren I waarop bet hootd van den belrokken lak I van dienst gelegenheid tot werken gat I minder bedroeg dan 10 Art 19 By niet gewettigd verzuim wordt I over den verzuimden tyd geen loon uilgeI keerd I Art 20 Is het voor de toepassing dezer I Verordening noodig het uurloon te berekenen van een werkman die een vast I weekloon geniet dan wordt hier voor aangeI nemen liet u bedrag van het weekloon I omgekeerd wordt voor het weekloon van I een per nor betaald werkman aangenomen I bet zestigvond van het uurloon I Art 21 Aan de andera dan voor een tgde I lyk werk aangestelde werklieden wordt wanI neer ty ten minste vier weken in onafgebroI ken dienst der geoieenle zyn geweest in geval van ziekte het volle gewone loon nitI gekeerd en wel o wanneer de ziekte het gevolg is van een ongeval den werkman niet door eigen grove schuld in en door den dienst der ge meente overkomen gedurende ten hoogste I zes maanden i wannear de ziekte niet het gevolg ia van een dergeiyk ongeval gedurende ten hoogste zestien weken met dien verstande dat gedïrende de eerste drie dagen der ziekte fita loon wordt aitbelaald Voor een werkman di na liekta dan arbeid heeft herval en binnen ééne maand daarna weder liek wordt zal de tweede ziekte worden aangemerkt ala eene voortietling van de eerste In byiondere gevallen kan wanneer de tiekte langer duurt dan de bier bovengenoemde tetmgnen door Burgemeester en Welhonders worden bepaald dat n g gedurende ten hoogste vier maanden bet halve loon wordt uitbetaald Art 22 Met atwgking in zoover van hel bepaalde in bet vorig artikel wordt aan lantaarnopstekers bg ziekte welke niet het gevolg is van een ongeval in en dour den dienst der gemeente overkomen uitgekeerd de helft van het gewone loon Art 23 Aan voor een tydeiyk werk aangestelde werklieden kan door Burgemeester en Wethouders in geval van ziekte worden toegettaao de uitbetaling van van het loon gedorende ten hoogste de helft van hel aantal voilu weken dat ty in onafgebroken dienst der gemeente tgn werktaam geweest Art 24 Gedurende eene tiekte welke bet gevolg is van eigen grove s hatd ot middeiyk ot onmiddelgk van dronkenschap wordt den werklieden ƒ luon uitgekeerd Ari 25 In gevat van tiekte ala bedoeld in de artikelen 21 22 en 23 wordt bet loon slechts uilgekeerd wanneer bg den aanvang der ziektu en voorts op lederen wekelgkschen betaaldag de tiekle wordt geslaafd door eene verklaring van een geneeskundige Burgumeealer en Wethouders hebbon het recbt den als tiek aangegeven werkman ten allen tyde door een gemeenlearts te doen onderzoeken Art 26 De betaling van het krachtens de artikelen 21 22 en 23 oit Ie keuren loon wordt gestaakt indien 1 de werkman de hemg egeven genees kundige voorhcliritten waartoe buhourt dat om zich Ie laten opnemen in oene ziokuninrichling niet opvolgt 2u de werkman weigert om met behoud ran tgn loon andere dan zyne gewone werkzaamheden hem in overleg met zgn geneesheer Opgedragen te verriclitou 3i de werkman arbeid verricht voor een anderen werkguver 4o do werkmnn weigoit zich te onderwerpen aan bel onderzoek van den in het tweede lid van het vorig artikel bedoelden gemeente arts 6o de werkman door deien gemeente arts geneien wordl verklaard Art 27 Indien do ziekte recht geelt op eene nitkeering krachtens do Ongevallenwet 1901 wordt het loon ullbotaald onder aftrek van dezo uitkeering Ontvangt du zieke werkman eene uitkeering uit een ziekenfonds dan kunnen Burgemeester en Wethondera bet loon doen uitbetalen onder aftrek van een deel dezer nitkeering Art 28 Oïerlgdt een werkman zonder achterlating van e ine we luwe of van kinderen jonger dan 18 jaren dan wordt aan du rechthebbenden het loon uitbetaald over de volle bö het overiyden aangevangen week Overlgdl hg met achterlating van eene weduwe ot van kinderen jonger dan 18 jaren dan wordt het loon uilhetaald o indien bg in vasten dienat waa tot enmet vier weken na dun dag van bet overiyden 4 indien hg tgdelgk was aongesteld ot en met twee weken na den dog van hel overlgden Indien het overlgden recht geeft op enne nitkeering krachtens de Ongevallenwet IWl wordt het loon uitbetaald onder aftrek van de bedoelde uitkeering Art 29 Wegens overtreding van eene of meer der bepalingen van deze Verordening of van do byzondere voorschriften voor den tak van dienst waarbg do werkman is geplaatst wegens het niet behooriyk nakomen zyner verplichtingen alamede wegens handelingen of nalatigheden trgdig met de eiscben ol het belang van ztn tak van dienat kan door Burgemeester en Wethouders aan den werkman een der volgende straften worden opgelegd lo onlhooding van verloldagen 2o opdraobt Tan andere werkzaamheden 8o overplaatsing naar een anderen tak vao dienst 4o terugzelling tot een lager beioldigden werkkring ot vermindering van loon 5o schorsing met geheele of gedeelteigku inhouding van loon 6o niet eervol ontslag Bargemeester en Wethouder tpreken geen straf ail zonder den werkmnn m de gelegen beid Ie hebben gesteld tich by hen ot bj een der leden van bon College persooniyk te Turantwoorden j De door Bargemeester en Wethouders uitgesproken straf wordt den gestrafte onder opgaaf van redenen achrifteiyk medegedeeld Art 80 De gestrafte kan van de hem opgelegde straf in beroep komen hy bet in artikel 31 genoemde cbeidsgerecht mil hg dit beroep uilerlgk op den 7en d g na do uitreiking der mededeeling zyner bestralling schrittïigk indient bg bul bootd van zgn lak sarMp op het scheldigarecht acborl de uitvoering van de straf a Art 31 Het tcheidagereeht dat in hoogsU instantie over betwaren lagen door Burgemeester en Wethouders uitgesproken straffen beslist bestaat alt drie leden en drie plaat vervangende leden die telkens voor een jaar titling hebben doch herkierbaar tgn Van beu worden een lid eo diens plaaUvei vanger op door Burgemeesler en Welholder te iiepalen wgte gekoten dour da anders dan voor een tydeiyk werk aangustelde werklieden een lid en zgn plaaUvervanger aangeweien door Burgemeester en Wethouders en na deie aanwyiing het derde lid en diens plaatsvervanger benoemd door den Raad Ambtenaren en werklieden der gemeente zyn niet benoembaar tot lid ot piaatsvervaagend lid De leden van het scheidsgerecht kieien uit hun midden een vooriitter door Burgemeester en Wethouders wordt aan het scheidsgerecht een secretaris toegevoegd Art 32 Hel acheidsgerechl is verplicht den gestrafte alsook het hootd van den lak van dienst waartoe hy behoort ot den ambtenaar dien dete in zyne plaats aanwysl te hooren Het stelt aoowei dun gestrafte ala den dienstchef in de gelegenheid getuigen aan te wyien en hoort voorts al degenen van wie het meent inlichtingen over de zaak Ie kunnen verkrygou Burgemeester en Wethouders leggen aan het scheidsgerecht alle stukken over die op de taak betrekking hebben De wgze van behandeling der zaak wordt doorbel scheids erecbl naar eigen goedvindon geru eld Art 33 Hel scheidsgerecht doet binnen veertien dagen na ontvangst van het beroep uitspraak Het is bevoegd de door Burgemeester en Wethouders uitgesproken stral zoowel Ie verzwaren als Ie verlichten en te bevestigen als op Ie hette i VanV de uitspraak wordt onmiddeiyk aan Bargemeester en Wethouders en aan den appellant scbritteiyk kennis gegeven Art 34 Indien by de samenstelling van het scheidsgerecht het door gebrek aan medewerking van de tgde der werklieden naar het oordcel van den Raad onmogeiyk bigkt hot tweede lid van artikel 31 toe la passen vervalt telkens als tich dat gebrek aan medewerking doet gevoelen het recht van beroep op hel scheidsgerecht zoodat alsdan de door Bargemeester en Wethouder I opgelegde straffen niet aan hooger beroep onderhevig zyn I Art 35 Burgemeester en Wethouders en het betrokken hoofd van den tak van dienat zgn bevoegd als maatregul van orde werklieden te schorten Wanneer die schorsing gepaard gaal roet een voor stel of gevolgd wordt door een besluit lot bestraffing kan gedurende den tgd dat de zaak in behandeling is het loon geheel ot gcdcelteiyk worden ingebonden Wordt geen straf opgelegd of de opgelegde straf door bet scheidsgerecht opgeheven dan wordt de achorting onmiddeiyk geëindigd en het ingehoadun loon uitbetaald In alle andere gevallen wordl hy de uitspraak dor straf tevens bepaald of en zoo ja in boever bet voorioopig ingebooden loon zal weiden nitbetaatd Art 36 Ontslag wordt verleend of gegeven a eervol op verzoek behalve in de gevallen vermeld onder en van dit artikel b eervol indien de oorzaak van het ontslag gelegen is in mindere beboetto aan arbeidskracht n e eervol indien de werkman de noodige geschiktheid mist voor de werkzaambeden welke van hem worden geeischt 1 eervol indien de werkman volgena verklaring van twee door Bargemeester en Wethouder aan te wgzen geneeskundigen wegens ziels ol liebaamigehreken ongeschikt is zyne werkzaambeden te verrichten niet eervol indien het ontslag wordt gegeven als i traf ol de werkman door ontslag Ie nemen ol te vragen zich aan bestraffing onltrekt j niet eervol imHen de werkman zonder inachtneming van de in de artikelen 37 en I 38 gesteldo optegginija ermynen den dienat verlaat ol bet werk stankl teozg Unrgemeester en Wethouders in byioiid re gaI vallen van dezen regel atwyken I Art 37 D vaste werklieden worden I ontslagen door Burgemeester en Weihouders I die de b rokken Commissie van bgslnnd I vooraf bi jrei als het ontslag ander lan I op verzoek van den werkman ol ais eirat I wordt verleend Van bat ontslag wordt I BCbrifteiyk kennia gegeven I By eervol ontalag niet overeenkomstig I eigen vertoek verleend wordt een opzegI gingetermgn in acht genomen van ten mioate I vier weken I Wenscht een vast werkman te worden ontI slagen dan d nt hy daartoe bot schrifteiyk I verzoek in by hel hoofd van dan belrokken I t k van dien al ten ninat 14 dagen teerden I dag waarop hy zyn dienat wenacbt te dotA I eindigen