Goudsche Courant, maandag 15 april 1907

Kerkeigke Verkiezinuen 11107 De Kiosvereeniging Kerkeiyk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 4 April 1 1 ter vervulling van de plaatsen in drie Colleges voor het Beheer van en Toe zicht op de Kerkelgke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemrente openvallende door het periodieke aftreden van teritoud teeder herkietbare loden en vicaloros tnsschentyda ontstaan de volgeode Caodidaten gesteld l tor t College tan Êierkeoogdem 3 faeatufe 1 J A P MONTIJN altredende 2 A DORTLAND altredende 8 N F CAMBIEK VAN NOOTEN $ 0r I IMIege eau Xolabelem S Vacatureê J O C KAMPHUIZEN aftredeode 4 C O LANOERAAR aftredende D HOOGENDIJK aftredende 6 H J DE VOOGT aftredende G N KRUISHEER altredende r9 r 4e CemtMttle eau Opperl emleM r Faeature H RIPPING altredende 5 J G VAN DERvLAAB aftredende P HOOFTMAN altredende 6 H C EDAÜW H VAN VLAABDINQEN aftredende 7 G D KEU Mr D N BROUWER altridende zy beveelt deze Candidaten dringend aan by alle itemberoegde leden derGtmeiBte COUDt 9 April IM 7 Namtnê dt Kietvtreeniffinff n J NEDERH0R8T Voor7itter W KROMHOUT Waarn Secretarii A VAN REEDT DORTLAND Penningm M VAN KRIMPEN C VAN VEEN Az De ondertoelconing maakt het Btemblljet van onwaarde School gell oww Hommapsg raclH TENIOONSTELLINO van ABTISTIEEE FOTOSSAFIffi werk der leden Hederl t utogr Kunetkrlng Van Woensdag 10 tot en met Maandag 16 April Geopend van 10 tot 1 en 2 tot 5 uur TOBQASeSPalJS op ZATERDAG ZONDAG en MAANDAG 10 eent De epbreigst Is bestemd voor de Goudsche GezoDdbeldskoloole ODCtTolgd door Ut EMoo Qortt di liadi 1898 in Egjrptiachen dienat ia en das gelegenheid heelt gehad door lugdarige samenwerkisg net Lord Cromer diene staatksnde te leereo keooeo en diens tactiek lich eigen te maken Van Sir Eldon Oont b te verwachten dat hy de voetsporen van i in voorganger zal volgen en naar het woor l van Sir Edward Orty ui medewerken om het werk van Lord Cromer voort te zetten en zjjn pdiitiek te blijven volgen geheel in den geest waarin deze gedurende een kwarteeuw heelt gewerkt Dat die opvolger benoemd ia i i overleg met Ijord Cromer geelt voor die opvatting nog grooter zekerheid Kn wanneer Sir KIdon iont er in kan slagen het werk door Lord Comer begonnen voort t zetten en te voleindigen dan zal ook hg zich onsterlelijk verdicnatelgk naken voor Kgypte en voor de bevordering van beschaving en rooniitgang Da Mcretarit van de ütoawers vereeniging te LoodtD heelt aan een verslaggever van de Dailjr News z n hart gelucht 9ver de Kngelschen die te Hamburg het werk van de itakera hebben overgenomen H j noemde het MO schande voor den Kngelschen werkenden itud dat bijna 4liOO Kngelschen bereid waren onderkruiperhdiensten te verrichten Maar de Duitsche dokwerkeri weten nu dat het geen Kngelsche dakwerkers zijn die er lich toe geleend hebben Ken alvaardiging it hun midden is te Londen en Liverpool geweest en heelt zich kunnen overtoigen dat het meest dagdieven en kroegloopers zijn die zich laten aanwerven Wy hebben vertrouwbare berichten vervolgde de secretaris der Stouwers vereeniging over het werk dat die roeoschen in Hamburg doen Zg ver richten niet het tiende van wat in Engeland P de stouwers verwerken Qeen wonder dat de Hamburgiche renders naar het einde verlangen ea over een spoedige schikking preken Haar t Is gistüren bewe en dat de reeden naar een schikking niet zoo verlangen dat zy haar willen treilen op voorwaarden die hun niet aanstaan Aan de mededeelingen van Jen secretarie der Stouwers vereeniging ly nog ontleend dal naar by zeide do Doitsche dokwerkers in Engeland tot hun vqfrassing hadden bemerkt dat men daar reeds lang verkregen haait wat da dokwerkera te Hamburg nu ftdun trachten te krygeu Orojr de Engelsche minister van buitenlandsebe zaken zeide gisteren in het Lagerhuis toen hy het met het altreden van Cromer bekend maakte ook dit Er zullen andere gelegenheden zQn om Uitvoeriger over zyn Cromer s werk in Egypte te spreken maar ik zou wel aanstonds willen zeggen dat het plan van Hr Ha regeering is dat werk te handhaven en de politiek die by bezield beotl voort te zetten Tan welke politiek zyn laatste verslag aan bet Parlement aangeboden een aller bewondering waardige uiteenzetting bevat De Engelsche regeering denkt er dus niet lan Egypte parlementaire instellingen te geven waarvoor zgn Alg nieene Vergadering onlangs den wensch heeft uitgesproken Dat zy de bezetting van i gypte en het leiteiyk Engelsche bestuur handhaaft spreekt Tan lell want Cromer zeide ultdrukkeiyk lo zyn verslag dat hy dat uit naam van dt Engelsche regeering kon verklaren Verspreide Berichten FnüizauK f Een blad der rechterzyde ziet in het psUiekmakeo van de by Hontagnini gevonden papieren tactiek van de regeering die er op lit ion z jn het oude denkbeeld van een Qallioaansche kerk onder de Franscha bis ohoppan te willen doen herleven De staking in de voedingsmiddelenbedryTen te Parys is alleen te ontwaren aan de ontplooiing van troopenmacbt en politiebrigades naar overigens is alles bg bet oude De politie verzekert dat er slechts 600 takers yn De bakkeryen worden bewaakt Te Tonlon en UarseiUe is er wat meer animo onder de werklieden De leiders te Parys hebben gedreigd betoo 4lti n doen bonden tegen jlemenceau De minister president laat zich daardoor niet Intimideeren zju woning wordt slechts door ién agent bewaakt DulTSCULtZiJ 4 een schoolboekje dat in Beieren heel Teel gebruikt wordt Heipatkunde Ton UUnchen ond llmgi gend heell de Kreis Ztg en niet ongnppigo druklont ontdekt Bg de beschryving van de imposante Overwinaingipoort leest t blad Op de poort staat t n atandbeeld van 5 U hoogte Bivaria oP aon door leeuwen getrokken Bierapan EXOILAIID Te Dover zyn gisteren twee lorgedojagera Bet Ikander in aanvaring geweest Beide U p B tnatig avtrV De Cariabrook Caatle die gcMrwsT Botha naar Engeland overbrengt ia Hadeira voorby Up het eiland werd de eerste Minister van Transvaal leestelgk ontvangen en rondgeleid Hg beantwoordde een telegram van bet gemeentebestaar ol hg op eeo 0 Scieele ontvangst te Honthampion prgs stelde bevestigend maar zeide lielst in eens door Ie willen gaan naar Lolden en duE de ontvangst aan boord te willen doen plaats vinden i RUSLIXO Van de 18 vroiiwen die gekozen zyn tut leden van den Kinschen Landdag zyn er 9 socialisten nl een journaliste eeniaaii ter een onderwyzeres een employee in een weverg en een lid van den Bond voor de Hechten der Vrouw 6 Vrouwen behooren tot de Oud Finsche party van Wie één onderwyzeres is een de vronw van een dominé en een herbergierster De drie overigen zgn ook onderwgzeresen Azii Er komen vier steunpniiten voor de Cbineesche vloot Het voorstel tot vloothervorming strekt ook om jaariyks 12 millioen te besteden aan den aanbouw van gepantserde kruisers torpedojagers en onderzeesche boelen Oouda nit zich Zulk een verslag telkens weer te lezen is aanmoedigend Rugpyn is een teeken van nierziekte want de pyn komt niet uit den rug doch uit de nieren die juist onder het smalle gedeelte van den rug liegen De pyn ontstaat door het nrinezuur en andere vergiften die de nieren hinderjiBi en wanneer deze vergiften niet verwgderd worden kunt ge niet gezond zgn Foster s Kngpgn Nieren Pillen zyn een speciale medicyn voor de nieren en blaas Uejnllrouw v d Tuin Karnemelksloot 589 te Uottda meldt ons Alvorens ik gebruik maakte van Foster s Rugpgn Nieren Pillen heb ik vyi jaren gesukkeld met een hevige pyn in den rug booldzakeiyk tnsschen de schouderbladen De pyn liet roy geen oogenbllk met rust en veroorzaakte my menigen slapeloozen aacht Myo eetlust liet vel te wenscheo over en het spgsvorteringstoestel was ook in de war Verschillende behandelingen die ik bad ondergaan brachten ray weinig ol geen baat en ik was zeer neerslachtig en melancholiek door de idee dat ik op deze wyze zou moeten verder sukkulen Het gebruik van Fosters s Ragpgn Nieren Pillen evenwel heeft een merkwaardige verandering in ovjjn gestel gebracht k uoet eeriyk zeggen dat deze my uitstekend geholpen hebben na een paar dagen kon ik dit reeds gevoelen en nadat ik een doosje geledigd had kon ik weinig ol niets meer van mgn verouderde ziekte bespeuren Ik zal dan ook nit orkentelgkbeid gaarne andere lyders hierover nader inlichten Ik ondergeteekende verklaar dat het bo venstaande waar is en machtig U het publiek te muiten op elke wyze die U goeddunkt Foster s Rugpyn Nieren Pillen zyn de pillen die U zullen genezen laat U niet overhalen Iets anders Ie probeeren Zy zyn te Oonda vVkrygbaar by de Hoeren Wolll Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel I 1 75 voor én ol 1 10 voor zes doozen BINNENLAND Onze correspondent te Batavia seint In den nacht van 3 op 1 dezer heeft de marechasaee onder kapitein Hegligjrs de schuilplaats van radja Koro een bendehoold van Oewasa Roerang overvallen De radja en acht volgelingen sneuvelden N E Ct Gemenjfde Bericbteo In een Engelach armhuis heelt mei een oad man de deur gewezen omdat hy er aanhoudend flaawe en ongepaste grappen uithaalde die hem ook met strenge strallen niet at te leoren warun Eens toen bg zich weer onbeboorlgk had gedrager sloot men hem tot strat in de lykenkamer op waar juist een lyk in de kist lag Wonderlgke stral 1 in het voorbygaan De malloot baalde bet lyk uit de liist en zette t tegen den mirtlr aan lell ging hy in de kist liggen Toen een dienstbode met eten voor den gestraite kwam zag zo met schrik de gedlaute tegen den muur en toen klonk er met bolle stom nit da kist Als die niet eten wil ik wel t De dienstbode viel lanw Toen de armmoester hem met den rechter drtfigde zei de oude dwaas In de gevangenis ol ergens and rs t ia m om t even WoenadaikTond tnssehan 8 en 9 uur hielt de 19 jarig wtrkman Eoil Bum een moord Ml4 iJ Pl d op den 60 jarigen Dein oben IKtkoopman Hermann Tidemand in diens woning In de K6uiggrlitierstraat lo B rlt ii B B poftiig tot itpiniag gin ir aaa vooral Bnaae overhandigde den koopman een briel waarin hom gezegd werd dat hg den brenger 500 mark teK veu bad deed hg dat niet dan was zgn doodvonnis geteekeod Het comité van h t zwarte masker stond onder den briel en lerwjl Tidemand den briel las bad de brenger van den briel zich een zwart masker voorgedsan De koopman vroeg hem ol hg gek was waarop de jonge kerel riep Handen omhoog I En meteen haalde hy eeo revolver uit den zak en loste daarmee drie schoten die den koopman licht aan borst en armen verwondden Tidemand snelde naar het raam rukte het open en riep om hulp Beniden J voor de deur stond een droschke waari een jonge man zat Deze maakte na eersf het toesnellende publiek toegeroepen te huben dat de man boven gek geworden wis zich uit de voelen Inmiddels was er luï Echen den bejaarden koopman en Basse ee worsteling ontstaan waarin laatstgenoemde door bet algaan vaa de revolver vri ernstig aan een pols werd 4 ewond Toen kwamen er spoedig politieagenten boven die den jongen kerel inrekenden s Namiddags bleek by met alperserabedoelingen aan vier villa s te Wannsel aangebeld te hebben maar daar was by niet binnengelaten Hen seint uit Rotterdam Het was heden voor mevrouw VanKeikboven Ionke s een avond die niet licht vergeten zal worden Het gold niet alleen de herdecking barer 25 jarige tooneelloopbaan waarvan 18 te Rotterdam maar ook haar alscheidsavond wegens haar verlrek naar Belgiü De zaal was reeds dagen te voren uitver kocht By baar oplreden en ook tgdens de pauzen werden bloemen aangeboden wat voor de groote pauze gevolgd werd door een schitterende ovatie Het tooneel was in een bioemautuin herschapen en bet gezelschap had zich om de jubilaresse geschaard De directeur Van Egsden zeide er prgs op te stellen de eerste te zgn om haar te huldigen en te danken voor haar gver en voor wat zg op kunstgebied gepraesteerd bad Deze lauweren gevolgd door die uit bet puplillLjHniiens commissie bood de h sa TOKlgsden baar een enveloppe dat zy uit hoë groot voor haat bood by aan met de verzekering zon kunnen afleiden dej 1 der Rotterdammers den heer Kerkhoven e commissie een lauwertak wenschen voor beider lang eii gelukkig leven Tartaud constateerde in harteiyke woorden dat de jabiiaresse iets groots heelt willen bewerken en daarin ook geslaagd is Namens alle coiioKa s betuigde hg apgt dat zg beeiT gaat Hg bood baar een schryibareuu aan motde beste enschcn over de toekomst deRotterdamsche collega s in haar herinnering aanbevelend 9 Voorts werden door verschillende perso neo bloemen aangeboden namens de arli iten van het Ned Tooneel den Ned Scboawburg te Gent de vennooten van bet nieuwe gezelschap in België w larby het echtpaar Kerkhoven zich heelt aangesloten het bestuur van den Rotterdamschen Schouwburg enz Ook mevrouw Alida Tartaud bood haar vriendin met harteiyke woorden bloemen aan Daarna dankte de jubilaresse allen harteIgk voor de bigken van sympathie Zy gal de verzekering dat haar heengaan niet haar Bchnld was aar dat de omstandigheden gemaakt hebben dat zg niet langer kon biyven zy zal echter bet Rotterdamsche publiek nooit vergeten Vgimaal moest het scherm wegens aanhoudend daverend applaus nog omhoog waarby allen in de zaal opstonden Het was een are huldeavond Eergisteravond te h illell is de laatste personentrein van Rotterdam aan het station itozendaal gereden op den laatsten personentrein naar Breda Een groot aantal personenrgtnigen en bagagewagens is vernield ook een postrytnig werd in elkander gedrukt Er waren geen passagiers in den trein De hooldcondncteur Miedema is ernstig aan het hooft verwond Den geheelen nacht is personeel nit Tilburg Breda en Rozendial doende geweestde ruïne op te ruimen Het verkeer heeltheden met eecige vertraging plaats dochmen hoopte gisteren de lynen nog vry te krögen Oorzaak van het ongeval moet zyn dat de trein naar Breda te ver was opgetrokken Omtrent bet spoorwegongeluk bg Roosendaal seint onze correipondest nog het volgende De perttnentrein no 316 naar Breda stond op TMtrek doch moat altyd even optrekken zoouok eergisteravond By dat optrekken is hVover den wissel gegaan en daar bIgVen stuh toen de laatste trein van Rotterdam moeit bionenkomtn over dieaMltdin wltMl Dl traio li tota op tnlo 846 ingeloopeu De machine van den Brodaichen trein werd teraggeworpen en staat dwars tasseben de booldlgn De Rotterdamsche machine is all een wig in de andere machine geloopen Vaarbg het voorstel geheel vernield werd Door de botsibg zgn mede ver nield geheel een bagagewageo geileelteljjk eoD drietal bagagewagens een postrytuig eg een derdeklaasergtuig Dat er geen persoonlgke oogelnkkin hebben plaats gehad is meer aan toeval te wgten daar de reizigers die In beide trainen waren hoewel niet veel in de achterste wagens zaten De verwonding van den hooldcondncteur is niet zoo ernstig als gevreesd De materieele schade is zeer aanzienlgk T Men il druk bezig de twee hooldiguejivr te krggen wat men gisteravond hoo e te bereiken Het verkeer gaut zgn gewbseu gang hoewel met eenige vertraging üaitsche raailtrein de laatste van eergister avond heelt de plaats van het ongeluk Hg kunnen passeeren Hoolparty in t groot In de aldeeiiog Bekassie gat t tegenwoordig weer een liel gangetje Het roolgespais schgnt te doen en te laten al waar het zin in beeft zegt de Javab In de kampong Oedong Uedeh dier aldeeling woont een Chinees met name Kan Tin fe van wien verteld werd dat hy warmpjes in zgn losse geld zat En hg bad ook nog wat méér zilver en waardevolle lapjes Ook een bende rampokkers welingelicht ais steeds scheen van deze omstandigheid kennis te dragen en ze rekenden het zich een plicht eens te gaan inlormeeren ol t wel zoo was Men gelooft dat de bende 18 man sterk was van wie reeds 2 zgn ingerekend Het laat zich begrijpen dat de Chinees maar niet zoo goedschiks zgn bezittingeu prgi gal en zgn vrouw deed dit evenmin Maar dkkr hadden de bandieten een probaat middeltje tegen Kan Tin Te kreeg een kogel door den arm en zyn vrouw een wond aan den mond Toen zoodoende aan die Iwee bet zwggen was opgelegd konden de heeren hun gang gaan En daarin toonden zg zich mannen van talent De buit viel enorm mee want in ha iden viel 110 000 aan bankpapier waaronder 8 bankjes van I 1000 voorts I 2000 aan z ilvergeld en een hoeveelheid juweelen ter waarde van 14600 totaal dus een bedrag van 1 16600 De Bode vaneden Ooderwgzersbood meldt Oepensioneerdon die tot bnrgerlgk ambtenaar worden aangesteld en van wie de som van traktement en pensioen meer dan 11000 bedraagt wordt Volgens de wet op hnn pensioen gekort Nu bepaalde plotseling de minister dat deze bepaling in t vervolg ook op de onderwgzers van zou zyn hoewel daarover in de wet geen woord gerept iS en de onderwgzers ouk niet tot de bargerlgke ambtenaren behooren Een van de slacbtullers van deze niebwe interpretatie ö Zaanen Ie Rotterdam riep do tosscbenkomst van den Onderwgzersbond in weigerde overeenkomstig juridisch advies de ontvangst van een minder bedrag en dagvaardde den Staat der Nederlanden tot uitbetaling van het volle bedrag Mr 1 B Post trad voor rekening van den Bond als advokaat op Den 5en April is door den kantonrechter te s öravenhage vonnis gewezen waaj by Zaanen werd in t gelgk gesteld en de Staat der Nederlanden veroordeeld Stadsnieuws GOUDA 13 April 1907 Oisteran werden i y nitgenoodigd een bezoek te brengen aan de sigareil briek van den heer J A Donker waaraan wg gaarne gevolg garen Op deze labriek was een vertegenwoordiger van den hoer J G Heti ui Hamburg met een sigarenhandwik kelapparaat dat door een meisje werd bediend Met dit apparaat worden de bosjes gemaakt wat zoo vlug gaat dat gemakkeiyk twee sigarenmakers kunnen worden voorgewerkt roodat dit in de sigarenlabricage een groote stap voorwaarts is Het is niet noodig dat dit apparaat wordt bediend door jongens ook meisjes kunnen dit zeer gemakkelgk doen daar het geen zwaar werk is In Hamburg zgn reeds op rele werkplaatsen meisjes met deze apparaten werkzaam Werd er steods beweerd dat sigaren machines niet voldeden wg bebbeo ons overtuigd dat zg uitstekende resultaten opleveren en eerlang zullen zeker vele tabrikanten deze apparaten aaniehatten daM de prys ook zeer gering is i a i c o n t r A I e 12 April 1907 Druk Lichtkracht WarmtegiTUKl Tirfflogu uur namiddsg 38 m H 14 48 Kaarsen 5479 Caloriin Wy herinneren aan belangatellenden dat de op ianitiatiel ran den heer van Zanen gebonden tentoonstelling van lotografien Zondag en Uaandag nog te bezichtigen is En om t geëxposeerde en t goede doel dit mede kan een bezoek ten zeerste Miib Tolen worden Morgen wordt er voor de Ooudsche voetbalcompetitie een wedstrgd gespeeld losscben Voorwaarts te Schoonhoven en Olympia U alhier op het veld van eerst genoemde club Door de Rechtbank te Rotterdam zgn gisteren de laillissementen uitgesproken van J Voordouw gehowd met J dn Hoog en J de Hoog beiden te Hekendorp Curator M M Schim van der Loell alhier Rechtercommissaris jhr mr J L W C von Weiier ZgvBiriiinzBa 10 April By de heden gehouden stemming voor lid van den gemeenteraad werden 141 stemmen uitgebracht Van onwaarde 4 geldig 137 Hiervan bekwamen de heeren W van Dorp 74 en H Tninzaad 63 stemmen zoodat gekozen ii de beer W van Dorp de candidaat van Burgerplicht I N Q BZ O H D E N De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedryven te Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Kamer van Arbeid voor de Canlectiebedrgvcn te Haariem een onderzoek zal instellen naar den verkoop van rondbreimacbines met verplichte alnamo door de verkoopers van daarop gemaakte goederen Zg die eenige gegevens bezitten omtrent de rondbreimacbines worden nitgenoodigd deze aan het Secretariaat dier Kamer gp te zenden ol aan ons Secretariaat ter doorzending Tevens wordt aan hen die genegen mochten zgn zich van eeue bovenbedoelde rondbreimachine te voorzien den raad gegeven zich Bchrilteiyk te wenden tot bet Secretariaat van de Kamer van Arbeid voor de Conlectiebedrgven te Haarlem Gouda den 12 April 1907 De Kamer van Arbeid voornoemd De Secretaris De Voorzitter M GELIJNS H A C BRINKMAN Oiitwangeii DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermanteh Co sttimes Blouses Jupes en Juponn Robe en Japonstonen roet bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in neherp emeurreerende i r iitn Aanbevelend ar Bargerltlke stand GEBOREN 10 April Bybrand Hendrik ouders S H van der Kradts en H Verhey 11 Maria Helena old A van den Heuvel en L van Es 12 Maria Clarina oud C W F Holman en 1 van Hoon Johanna Uaria oud A de Reus en S Dammulder 13 Oerar is Josepbos oud G Tan der Leest overk en U J van Vliet OVERLEDEN U April P A van der Bree 4 j 12 C J vin Velzen 19 m OMDERTROüWD 12 4pril J G Reuring en A Everling A J van Werkhooven en W M Bcbonten K Beriynen J E Scheller ADVEIITKNTIKN V Voor de rele biyken van deelneming onderronden by het overiyden van onze gelielden Vader Behuwd en Grootvader den Heer C LAFEBER Fz betuigen wg onzen hartelgken dank iVómou tU fmtOiê L P HOOGENDIJK Jr GouDZ 13 April 1907 V Onzen harteiyken dank aan allen die OU den 10 April tot een onvergeleiyken d g hebben gemaakt A WILLEHSEN I WILLEHSEN Boo HUIS TE HUUR Heerenbais Oosthaveo B 88 Zm Kamers groote Keuken drooge Kelder ilnk Tuin Voorzien ran Qai en WattrTe ii Tn D B 89 PRO DEO Derde Aankondi ng Bg ronnii van de Arrondissements Recbtbank te Rotterdam d d 21 Januari 1901 is het huwelgk tusachen MARIA VAN DER HOEVEN huishoudster wonende te Oouda en PETRUS BORST werkman wonende te Ondewater verklaard door nMaeAaMinff ontbonden met alle gevolgen by de wet bepaald De Procureur vau da Verzoekster Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 13 April 1907 Openbare Verkooping De Notaris H OBOËNENDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG 15 APRIL 1907 des voormiddags uur in bet Hdtel Dl ZiLM aan de Markt te Oouda in het openbaar in éém mltUmg te veilen eo verkoopen No 1 Een goed onderbonden HEERENHUI8 met ERF en GROOTEN TUIN aan de Crabetbstraat te Oouda wgk j no 265 kad sectie H 899 groot 1 are 80 centiaren No 2 Een goed onderbonden HEERENHUIS met ERF en GROOTEN TUIN naast het vorige perceel wgk Q no 264 kad sectie H no 898 groot 1 are 80 centiaren jaar tot 1 Mi Beide hni Van Bergen Verhuurd aan den Heer dr R A M STAVENlSSlTbii BfiAttM joor 1500 per 1909 len uinücht hebbende op bet lUzmdMornpark bevatten hemden voorVameWen suite met serre kantoor opkaaïro euken met keider en boven 4 kamers en zoidw met badkamer en dienstbodenkamer No 3 Een goed onderhouden HEERENHUIS met ERF on GROOTEN TUIN aan de Turlmarkt te Oouda wyk H nu 90 kad sectie B no 643 groot 3 aren 30 centiaren met het mede gebruik van den gang kad sectie B no 641 groot 60 centiaren Utt huis bevat beneden marmeren gang met vestibule voorkamer en snite tuinkamer kenken met schuurtje en kolder en boven groote voorkamer tasschenkamer twie achterkamers en daarboven zolder met diensibodenkamer No 4 Een HUIS met WERKPLAATS en ERF aan den Rozendaal te Oouda wyk M no 20 kad Sectie C no 2059 groot 1 are centiaren De nos 1 2 en 3 zgn allen voorzien vai gasen waterlsiding vele kasten eu enden gerielelgkheden Pe perceelen zyn Ie aanvaarden by debetaling der kdbppenningen de nos 1 ec 2 op 1 Mei 1907 en de nos 3 en 4 op 16 Juni 1907 ol vroeger 1 T bezichtigen drie werkdagen v66r den verkoop van 10 12 en van 2 4 nor en op den dag der rerkoo ing van 9 U uur de nos 1 3 mits vooral belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoegden notaris GBOENËNDAAL te Gouda Al het andere ig nètnaak Verkrygbaar in flesschen SO ets M ct en I t S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merh ASKMB I ï AD RICMTER i Co Rotterdam Te OOUDA fc by C LUUEH Apotheker Harkt ra bü WOLFÏ A Co Weithareii 118 Op de roode doos waarin de Kekte Kinadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden fOAt alef anéert dan GOUDSCHE WaterleidlDK MaaischippIJ H H AANDEELHOUDERS wordt bericht tegen inUekking ran dieMtnd oomio y a dezelve ran al 1 MEI a i ii betaalbaar gesteld met I 95 ten kantore ran de Heeren H J OGIER Co te Oouda D Directeur D C W VAN DER LAAR GOÜDSCHE W terleld iBg Maa tscliappU HH Houders van OBLIGATIES wordt bericht op de Algemeen Vergadering gehouden 12 APRIL 1907 zgn uitgeloot OBLIGATIE No 19 der leening 1892 groot I 26000 inwisselbaar van al i JULI 1907 OBLIGATIE No iO der leening 1893 groot I 15000 inwisselbaar van at 1 OCTOBER 1907 OBLIGATIE No S der leening 1899 groot I 20000 inwisielbaar van al 1 AUGUSTUS 1907 OBLIGATIE No 0 der leening 1906 groot I 50000 inwisselbaar van al 1 JUNI 1907 ten kantore der Heeren M J OGIER Co te Gouda De Directeur D C W VAN DER LAAR DAMES ZANGVKREENIGING Directeur J H B SPAANDERMAN lllTVOËItl U op MAASitAO 15 APJtlLai inde mal Kunittintn der HoelettU On Genotfieti avonde 8 uur met welwillende medewerking van H H Invites Solisten JUej HILLY TIBO SopraiiD Utrecbt en eenige werkende leden der Vereeniging Introductiekaarten voor damei van Donateurs ep Kanstiievende leden 7S ets H H niet leden I l na Verkrygbaor by den Heer J DE VEN Boekhandel Wydstraat 1 2 3 4 iDlevering der Ingevulde Stembrleflea op MAANDAG 16 APRIL van 10 nar voor tot 4 uur oamlddagi In de 8t Janikerk Plaatsen vanal heden te bespreken f 75 per week D MMl bappii DE PHILANTBOOP rerzekert bjj ziekten wekeniyksehe nilke ringen ru 10 15 2 1 30 60 en 75 gulden tegen een j tarl iebt premie van 4 cent voor alki I 10 die men zich per week rerzekeren wil Tarieren iin verdere inlichtingen worden koitelobi reritrekt door dan Uooldagsnt der Maabebappy Goodft J VA OIJË Victoria Water Ivcre elde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon M M V LOOl DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 Ia I ruimst voorzien van GASDRNAIBNTEN in elke styi van de eerste labriekeu teg Ui concurreerende pryzen Agnle ltr via Gu Walcr Spreek B ir en lilecirisehe geleidinceD Wie van goed licht houdt wende lich naar het Oourliei V rHohtlnii ldiiaa lJn UK AWONDIiTKR daar alles door bekwame fitters verrlulii wordt Zenuw en Maaiflijdcrs wotüt lil OTMrtoiging als een werkeiyke hulp in den nood bet boek ISa aca gr© v ex a inbevolen Na nntvaagst van adres per briefkoartitor It d t boekje iranco per post toegesonden door BOLKPOBL t llookhao 7 tbommnl