Goudsche Courant, maandag 15 april 1907

V Dinsdag m ApHl 1907 40ste Jaargang No 10 308 Waarom zult gij voor 5 cent PUDDING met SACHARINE eten Als gij de A J P s Puddüig de beste aller puddiagoi Irant koopen voor 7 cent per palge 20 cent de 3 pa es rMi M iM 1 1 1 m De grootste Sorteering T APIJTEN QOSDUnM KABPETTEH OOPEaS V LOEaZElLEN EN mOlEM Tafelkleeden Afgepaste Vitrages en Beliangselpapieren In de nieuwste Dessins voorradig In liet T A P IJ T il A G A Z IJ H van Firma B DE JONG Gouwe 1 5 GODDA mmm ienwS en Advertentieblad eoor Gouda en Omstreken I Telelsi D Ma St De Uitgave ilezer Courant gesf hiedt dagelyks met uitzondering an Zon en Feestdagen De pry per drie maanden is 1 franco per liogt 1 70 Afzonderlijke Noinmers V IJ F C E N T K N lelelooa t St ADVERTEWTIEN worden gepliatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iles luidd Openbare Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA De Notaris ITT MONTIJ reildeertnde to Good lal op H a a n d a g 22 A p r i I 1907 i room I osr in het kolflehnU HKT SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar puili4k ttlUn m mrtoopm Pere 1 Een raltele jaren geleden nieuw gebouwd WIKKELUVIS met altonderiyke BOVENWONINOen ERF tn den Langen Qroenendaal I noi 118 aa nSa te Qooda Het pand bevat beneden winkel 3 kamen n keuken en boven 3 kamers alkaot keuken en colder met alaapkamer en la vsjrtlen van gai en waterleiding Verhnurd baneden voor I en b v n voor i 3 26 par V ak ptro a Een Wooalmis nat BOVENWONING met ERB en TUIN Achter de Viacbmarkt I no 132 te Gouda Het pand bevat beneden 3 kamera en keuken en boven 2 kamera keuken en loMar aa ia voorxian van gaa en waterlaMlog Verhuurd banadan voor f 2 26 en boven voor l 175 per week Aanvaarding by de betaling der kooppenningen opUaandagl3 Kei 1907 Te beaichtigen de 3 laaUte werkdagen v46r de verkooping van 9 12 en van 2 4 aar en a morgens vöór da valling Nadere inlichtingen verkrijgbaar lan kantore van NoUria MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wijk E no 21 te Gouda Breeder bij biljetten Openbar e Verk ooping Notaris Montl n U aopPA tal ten verioeka van dhr M W HOFFMAN in da Sooletail 0 a Gnoiaiii aldaar op IHnadag S AprU tooi avoorm 10 uur publiek en om eoHtant gtld verkoopen 4 goed loopende BILJ ARTS met toebehooren 1 Tonlet 2 t Ii ma ad so en 1 Dieatelhorst Qnauenrak voor 72 fuauen eena party Kolflehuiataiela Stoelen Voetbankjea nieuwe Theeatoven en Koperen Katela eenige Hiiaiekleasenaara eenig Heobilair an wat verder te voortchyn lal worden gebracht be biljarU n dageiyks in de Sociatait te bespelen en een en ander ia ta baxichligen op Uaandag 22 April 1907 OMlk Qfik TH A BBINKIUN Zk Boellinis te Eeeuwijk Notaris MONTIJN te Gouda zal op WOENSDAG 24 APRIL liW S morgens nnr aan de Bouwmanawouing E 101 bewoond door den heer P HOOG EN ÜUORN in 8 Gravenbroek te Heenwyk om eoKlant geld publiek verkoopen 14 stuks uitmuntend ilournvee gekalld bebbeode op één na eenigo Fokkalveron voorts üouw en Meikgereedschap w o 2 EIKEN SCHOUWEN en eenig HUISRAAD Des morgens v66r de varkooping alge nnmmerd te bezichtigen BOELHUIS te Hekendorp De Notarisaen KitC SW JfteOudewater en MO STUK te Gouda aulien op VRIJDAG 26 APRIL 1907 j s voorm 10 uur op de Holstede bewoond door den beer C VAN DIJK te Hekendorp publiek verkoopen om contant geld 1 bruin afUDdsch M errlepaard l § gekalld hebbende koelen 3 Pinken 5 Kalveren 3 dracbtlge Zengen Tentwagen th bnrry Boereuwagen Blokwagen Tuigen Boilwen Helkgereedschappen enkele Meubelen en het aen verder ten verkoop cal warden aangeboden Kotarls NONTIJ te Gouda lal op OtaMlAy MprtI i0O9 8 voorm arar in yn femdiü ltaal Nieuwstaag E 18 aldaar publiek verkoopen as Mifaiif geld Meubilaire en andere roerende goedoren w 0 diverse niauwe Pendttleê FoMti n i ie l n eene partij Behangutpaplwen en wat verder te voorschyn aal worden gebracht Ta beiichtigen daags varan van 9 12 en van 24 uur Remonstrantsclie Oemeente Hervatting van het D Uf BWSI OAfWKnirfjra Dinsdag te April AANGIFTE van NIEUWE CATSCHISANTEN Maaniag U AprU van tot a uren in bat Kerkgebouw ingang Koaterawonlng Kaam Da predikant B VAN 488ENDELFT Openbare Vrijwillige Verkooping TK GOrH A Notaris UONTUN te QOUDA zal op HAAN Dia MBl 1901 v m 11 uur in de Sociëteit R K Leesvereeniging Zaal CONCORDIA publiek veilen en verkoopen Perc 1 Een zeer goed onderbonden W00 HIJ S mot SCHUUR ERF en grooten TUIN achter uitkomende aan het water a d Kleiweg E no 69 te Gouda Perc 2 Een PANDy waarin thans KOB FIEHÜIS met VERGUNNING met SCHUUR ERF en GROND achter uitkomende aan het water a d Kleiweg £ no 32 to Gonda Perc 3 Een Wlnkelliuls met SCHUURTJE ERF en GROND en BOVENWONING met ajzonderiyke üpgang a d Klelwegsteeg N no 307 te Gouda met eene oitgang op de gerioleerde zyi Perc 4 Een HlJIfil met ERF in eene gang a d Kloiwegsteeg N no 308 te Goud achter perceel 3 Perc b Een Woonbnls met alronderiyke BOVEN WON IN ff SCHUURTJE ÈRF en GROND naast perceel 3 N nos 306 en 306a mei eene uitgong op de gerioleerde zyi Perc 6 Een ü oonlittis met ERF en GROND a d Naayoratraat H no 29 te Gonda Perc 7 Een Woonbals met ERF en GROND naast het vorige perseal H no 30 Perc 8 Een Wlnkelhuls waarin BROODBAKKERIJ met ERF a d Peperstraat hoek Komynateeg met eene uitgang in die Steeg K no 15 te Gonda Perc 9 Een Woonhuis mat ERF an GROND aan de Lemdalsteeg H no 195 te Gonda Perc 10 Een Weonbuls mat ERF aan bat smalle watertje Achter da Viacbmarkt I no 168 te Gouda Pare 11 Een Woonhuis mat ERF en GROND a d Vronwestecg H no 209 la Gouda Alle parcaalen ïn voorzien van waterleiding Aanvaarding n bataliugdar kooppenningen 3 JuHt 1001 Ta bezichtigen da 3 laatste werkdagen v66r de verkooping van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van en v6 r da veiling Nadere inlichtingen en notitian varkrggbaar ten Kantore van Notaris MONTIJN a d JtMaaep U Gonda Braadar by bUjattan to bonden door Notaris J P MAULSTEDR te Bergambacht 1 Op WOENSDAG 17 APRIL 1907 morgen 10 uur prrctes aanhethaia bewoond door Mejudrouw de Wed A Quikt in Bovetiktrk onder do gemeente Stolwijk van MEUBELEN en HUISRAAD Op VRIJDAG 19 APRIL 1907 n morgen ten half tien ure preetet aan de buuwmanswoning bewoond door den heer H Eikblksboom te Haastrecht naby het dorp aan den Lüemn van 21 KALFKOEIEN 5 PINKEN 4 ZEUGEN KUIS en STIERKALVEREN BOUWERIJen MËLKERIJOEREEDSCHAPPEN S Op MAANDAG 22 APRIl 1907 morgen ten half tien ure preeieê aan de bonwmanawoning bewoond door den heer Arie va der Bia te Bergambacht in Bttudenberf van 11 KALFKOEIEN 2 VETTE KOEIEN 8 PINKEN KALVEREN ZEUGEN BOUWERIJen MELKERIJGEREEDSCHAPPEN Op WOENSDAG 24 APRIL 1907 de morgen ten 9 uur preele aan da Bonwmanswoning Arbeid Adelt bewoond door den heer Adruas Eikclenbooh onder Jtoundaal gemeente Haastrechtg van 24 KALFKOEIEN 2 VAREKOEIBN 5 PINKEN PINKSTIER PAARD ZEUGEN en KALVEREN zoomede BÜUWERIJMELKERIJGEREEDSCHAPPEN Het hoornvee en paard worden op dag verkocht tot 4 NOVEMBER 1907 Op VRIJDAG 26 APRIL 1907 morgen ten 9 uur aan de Bouwmaniwoning geteekend noomer 510 in Tuuelum latuK onder de gemeente Bergambacht van 15 KALFKOEIEN 3 VAREKOEIEN S PINKEN S jsrig WART MERRIEPAARD 0TERL00PER3 en KALVEREN DOGCART met losse kap BOUWERIJ MELKERIJGEREEDSCHAPPEN En Op MAANDAG 29 APRIL 1907 emergen ten halt tien ure proeif aan de Bonwmanswoning bewoond door del heer P MoutSAia in Bm denlwg onder gemeente Bergambacht vas 18 KALFKOEIEN 4 PINKEN aUandaek BRUIN MERRIEPAARD ZEUGEN KALVEREN en BOUWERU en HELEBRUGEREEDSCHAPPEN Uuileulandscti Uvcrzlcbt De Moniteur vim alerdag bovit eon Kon Besluit wiiarbji liet wetsontwerp op lien raynarbeid wordt ingutrokken op grond dat bei door de Kamer uan enomen amendement B ïernaert bet ontwerp zoozeer van karakter beeft veranderd dat bet niet geliandbHafd kan worden Hieruit volgl dal do Koning do omslagBiinvrasg van bet ministerie niet beelt aangenomen V Hot Belgische kabioet Do Smet de Naeyer beeft naar aanleiding ran bet votum der Kamer bu de beliandeliug der Myiiwet aan den koning ontslag gevraagd Bg de eerste lezing van die ingnwet waren daarin opgenomen de amendementen van den beer l elle mtte waarby de arbeidstud voor de miiiiworkers op tien uur en voor de bon wers op acht nnr werd vastgesteld Eveneens bad de kamer zich verklaard voor liet voorstel Beernacrt waarin een regeling van don arbeidstijd geêisebt werd in overeenstemming met de gezondbeidebelnngen dor mgnwerkcrs De regeering bad zich tegen beide voorstellen gekant Bj de tweede lezing verklaarde de regeering by de behandeling van bet voorstelBeernacrt de quacstie van vertrouwen te stellen Onder groote spanning had de stemming plaats en tot vei bazing van de geheele kamer werd bet voorslel Beernaert dat door de rogoering onaanoeniuiyk was genoemd met 76 tegen 70 stemmen aangenomen 18 clericalen badden voor het vuorstel Beernaert dus tegen de regeering gestemd 12 liberalen hadden zich voor de regeering verklaard Dadeiyk na de stemming hielden de ministers een bgeènkomst met den president der kamer om over bun houding te beraadslagen Het resultaat van die beraadslaging is gisteren geblek en Pastoor Jotrin is veroordeeld tot 16 fracsboete onder voor hem vleiende overwegingen niet omdat hg tot eenig gewapend verzet zou bobben opgeruid maar omdat hij in bet algemeen beeft aangezet tot niet zich onderwe rpen aan de wet hetgeen voldoende De Londensche Globe verneemt dd 12 April nit New Yo k dat te Washington niet Aceinig ongerustheid bestaat betreffende bet verloop van hit oorlogje ie Midden Amerika FtViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 71 Je hebt mg leeren drinken Wil je nu zien hoever ik het gebracht bebV Drink je mee f Hg nam een der proefbekers draaide het kraantje open van een dor reusachtige fusten en liet den beker vol loepen metbrandewyn Kgk eens hoe klaar Ruik welk een aroma I zy nam den beker aan en reikte dien daarop weder Christiaan aan Zg hoopte dat zg als hy eenmaal goed beschonken was hem den sleutel 7ou kunnen ontfutselen Het ia goed zeide zg met een verleidelgk imlacbje Maar drink jy eerst Hg stiet haar band echter met minachting van zich al Uit den beker Waarom niet uit een vingerhoed P Dat is goed oor jou Ik hebwat beters tot myn beschikking Hy bukte zich nam het kraantje tusscben zyn lippan en verzwolg den alcohol met lange lengen zy ug bat Dat koala blikkan un an Men koestert nl de vrees dat Nicarairua hoewel het nieuw opgetreden voorloopig bewind in Honduras erkennende zal trachten een werktuig der Niearagnasclie regcering tot president van Honduras te laten kiezen 010 zoodoende op den dnnr ta kannen komen tot iniyviug De pogingen van de Vereenigde Staten om wat orde te brengen in du centraal Amerikaansche q iaeatie zgn tol dusver af gestuit op gebrek aan medewerking van de zyde van Mexico En een nieuw element van onzekerheid en bezorgdheid te Washington is veroorzaakt door berichten om trent den slechten gezondheidstoestand van I orfirio üiaz De Mexicaansche presidentdictator heeft door zgn groote gaven en persoonlgk prestige kans gezien in bet vroeger zoo woelige Mexico rust en orde te bewaren en de goede betrekkingen te handhaven tusscben zgn land en de Vereenigde Staten Sterft Porflrio Diaz dan zullen zoo vreezen velen lal van pretendenten trachten zich gewapenderhand meester te maken van het gezag Inluaschen zon zich naar reeds is meegedeeld Bunilla de voortvluchtige president van Honduras in banden der troefcn van Nicaragua bevinden Een later telegrarn spreekt dat bericht tegen Wel beatt de Havenstad Amapala waar B milla zich schgnt te hebben opgehouden zich onvoorwaardelijk overgegeven maar do gevluchte president wist zich nog bglgda te redden aan boord van den Amerikaiinscben kruiser Chicago Uit scbgnl echter te zgn geschied op voorwaarde dat Bonilla niet zal worden aan wal gezet op MiddenAmerikaansch territoir Een rekbare delinitie Voorts heet het dat de gezagvoerder van de Cbicag de voorwaarden der overgaafvan Amapala heeft geregeld Misschien isdal zoo in do Vereenigde Staten leest menzoo iets wel graag maar dan beeft dieregeling toch niet veel om bet Igf gehad de overgaaf was n 1 onvoorwaardelgk De universiteit van Edinburg heefl Vrgdag een aantal eeredoctoraten verleend o a in de rechten aan de eerste ministers van Nieuw Zeeland Ward Kaapkolonie dr Jameson en Natal Moor Die van het Australische Gemeenebest Deakin en Transvaal Botha konden niet aanwezig zyn zeide Sir Lndovic Grant de decaan van de faculteit der rechten maar zy hoopte die later te zien Deakin sn Botha worden dus ook gedocterd Dr Botha bet klinkt nog volgde op zgn gelaat de symptomen van de naderende dronkenschap Hy was doodsbleek geworden zyn oogen puilden hem nil bet hoofd zgn ademhaling stokte maar oog steeds slurpte hy door Geheel ademloos slond liji eindeiyk op als een dniker die opsiygt nit de diepte der golven slaakte hg een diepen zacht Toen deinsde hy terug heli kraantje nog steeds open latende Het alcoholisch vocht verspreidde zich over den vloer torwyi hg op de bank was neergezegen en bet hoofd been en weer liet waggelen met versuften blik om zich heen starende Zy naderde hem nam hem in de armen en aprak hem toe op vleienden toon terwgl zy in zyn zak tastte om naar den sleutel te zoeken Hy stiet baar echter met zulk een kracht van zich af dat zy tegen een hoek van den muur wankelde en viel Met één sprong was zy weder overeiad bet aangezicht vertrokken van ontembare wcede Zy wierp zich op hem Maak open dadelgk I Versta ja f Maak open ik wil weg I Jg moet by my blgven 1 Wg znllen tezamen vertrekken zy vergiste zich in de beteekenia zgner woorden en meende dat by baar opnieuw aanbood aamen het leven voort te zetten Laren tag jouw xldef Ja waatzaar vrce il B de bevordering van Jameson zeide de decaan dor rechtsgeleerde faculteit dal hel genio en de kracht van wglen Rhodes en dr JuraCson de Britsch Zuid Afrikaansche M iatschappy beroemd had gemaakt als pionierster van bet rgk Hg herinnerde aan dr Jameson s bekwaamhijid als dokter president Kroger heeft er nog baat hg gevonden Wat Jameson voor de B Z A M j gedaan heelt is een ge chiedoni van zegevierende diplomatio en zegepralende krygHuunskmist van vastberadenheid vaardigheid toewgdiug durf en volharding Als deze ledenaar ook gen Botha zal toespreken zal het vleiend wezen De Stetidenraad heeft met op één na aigemeeiie stemmen en de Niitiunale Haad met 128 tegen 3 stemmen bg 6 onthoudingen de nieuwe mililitlre organisatie aangenomen I ez bedoelt een degolgker opleiding van hel kader en de troepen concentratio van den dioiisltgd op jongeren leeflgd verlenging van 4 tot 65 dagen van den duur dor rocruteneur ssen voor infanterie en genio vernnerdcring van do recliten en plichten der nanvoers van de troepen Voorts hot verleenen van linancieelun steun van staatswegn aan behoeftige gewinnen welker kostwiuters voor den militairen dienst zyn opgeroopenï Naar alle waarschgnigkheid zal er in don herfst een volksstemming over do wol plaats hebben De onlangs to St Gallen gehouden soeiaaldemecratiscbe purtgdag toch heeft zonder debat besloten dat tegen do nieuwe militaire organisatie hoo zo dan ook door de volksvertegenwoordiging vastgesteld mocht worden het referendum zal worden aangevraagd üe spanning tusscben de regeering en de üoema in Rusland neemt toe dat biykl nit den toon dien de minister Slolypin aansloeg in zgn antwoord op het briefje van den Doemapresident Vermakolgk is zulk een Btrgd met briefjes Insschen twee loo hoogo heeren zeker maar by geeft tevens een zonderling denkbeeld van de opvattingen die in Rusland beerschen Hel antwoord van Slolypin is juist zooals verwacht werd Logische gronden voor zgn optreden kon hg niet geven by antwoordt daarom wyi ik hot zoo wil Hg stelt zich op bet stand punt dat macht boven recht gaat en voegt daaraan nog een bedreiging toe En hg kleedt dat antwoord in een vorm die bewondering moet afdwingen Zgn ant goed dat ik nnoit op een eens genomen beslait terugkom Leven mei jou P No Nooit Hg greep haar by den arm en schudde haar ruw heen en weder Er is thans feen sprake meer van samen te leven Ëtiennette maar van samen te sterven I Thans was haar apgat ten toppunt gestegen Bewegingloos en zwggend zag zy dien dronkaard aan die baar van sterven sprak Hg echter ging voort met steeds stygende woede Zooeven sprak ik van do beste wgze om de wereld te bevrgden van een walgOIgk boosaardig monster Kr zgn vorschillende middelen Men kan het verdrinken inde rivier of worgen of verbranden Verbranden Versta je dal Eliennottof Wat n mooie punch z l dat worden als wg er in rondzwemmen Kgk eens dien stroom van alcohol om je heen die volle vaten en die andere lange gangen langs wier wanden nog tallooze fasten opgestapeld liggen Eén lucifertjo tegen den wand gewreven en alles vlamt lastig op Met een verschrikkeiyken grgnslach nam hg zgn lucifersdoosje nit den zak Ëtiennette bad haar slem baar wil racht haar moed teruggekregen Haar kleine blanke bandan bonsden tegan de onvarbiddelgk ge woord autocratisch van inhoud is allerhoftelgksl ingekleed hg doi t het voorkomen of hy geen ander doel heeft gehad dan d autoriteit van de D iema te beschermen Hy had daarby de keus teas hen don formeelen weg dien de wet aaogeefi en den hoffeiyken door een briefje aan den president waarin hy verzocht ham mode te deelen welke maatregelen bet bureau dnr Uoema nemen wilde om verstoring der orde te voorkomen Maar hy dreigt thans Z io gg liever formeel wilt behandeld worden dan zal ik van hot mg toekomend recht gebruik maken en de wacht voor hol Tanrische paleis bevolen in het Doemagebouw niemand meer toe te laten dan de pursones genoemd in de door den keizer goedgekenrda verordening van 3 Maart Door dit onhandig optreden van Slolypin ia een ontstemming gewekt in de Uoema de tot samenwerking geniigde groepen zullen er door worden gebracht tot aansluiting bg de linkerzgde Zoo krggt dan do Uoema euidelgk het karakter van de eerslo Doeinui en wordt do samenwerking onmogelgk dun moot de ontbinding volgen Zal Slolypin dan de geesten weer kunnen terugroepeu die hy eens losgelaten heeft i VerHpreide Berichten FutaxRUK Het fiasco van de grosle staking in de voodingHmiddoltiubedryven ia nog grooler dan men aanvankelgk gedacht had In plaats van 60 ÜÜ0 Blakers zooals men verwachtte nomen er hoogstens een duizend aan de beweging deel Kr is dan ook geen Pargzenaar die bezorgd behoeft te wezen s morgens geon vorsche broodjes te zullen krögon I Misschien is de mislukking een goede les voor de werklieden die in den laalslon tjjd wat al te veel aan de algemeene staking denken I Ut iTacui AVD Te Hamburg waar de patroons in bot havenbedryi deze week geweigerd hebben ook maar één van hun eiachen gesteld aan de sjouwerlui te lalon vallen hebban de werkgeveis besloten ten opzichte van den 1 Meidagvieiing weer hetzelfde standpunt in te nemen als ten vorige jaro namelgk alle werklieden die dan met op hel werk komen tot 11 Mei nit te sluiten In het district Essen grgpt de epidemie van meningitis geducht om zich heen In de dorpen telt men de zieken bg tientallen en wie aangetast wordt bezwgkt meea nl aan aan de ziekte ook sloten deur Hfllpl Helpl Hg deed zilfs geen moeite om haar ven de deur weg te sleepen Hg streek een lucifer aan en wierp bet brandende bontje in den nog aliyd vloeienden stroom van alcoholbondend vocht Een klein blauw vlammetje steeg omhoog likte aan Etiennette s kleedden schroeide haar de voeten de beeneii en deed boar mei een luiden kreet van py i naar den uitersten hoek van de opslagplaats de vlucht nemen Gillende kroop zy langs de luureu als een wild dier dat in oen k o is govangeo 4aar zg vond geen u t g en eindelgk zeeg zy uitgeput op den met zand bedekten vloer neder Hteeds hooger stegen de vlammen Zy bedekte du oogen met beide handen om bel y ingwekkonde schouwspel niet langer aante zien Het waren geen kreten meer die zg na slaakte maar ongeartirulearde gelniden uifgestooten door dnldelooze pynen endoodsangt Christiaan was zonder een spier op zyn gelaat te vertrekken weder op da bank gaan zitten en scheen niets t hooren niets te zien Eenaklap tit tlo bet vnur een der fusten aan die uiteijr sprong met donderend geluid alaot een kanon werd afgeschoten Wordt vervolgd