Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1907

Ml we r zyn U Newcutle bgnt tOO OOO pMronen gevonden waancbijnl k beitemd voor de Kauiirhe revolnlionnairen WatrKhiJDlük in verband met die amokkelarjj in bot groot gaat Roaland er volgent de Horning Poat over denken Finland militair te boietten en de Fiuebe wateren te blokkeeren RliLlllD Ta Lodz darea de onluUn voort Het Mhieten ii niet van de lucht a Hel hoofd der politie heeft den leratlleten eeliter de verzekering gegeven dat by zoo zorgen dat er geen progrom kwam De aociaaldemocraten hebben opgewekt om roet de broedermoorden op te bonden maar bet helpt weinig Uiitereo z jn weer Spertonen gedood en 10 verwond waaronder 2 kinderen BAI KiK STiTBlI In Un jaar ttjda hebben er na in Maeedoni 56 gevechten platte gehad tniicben Serven en Bolgaren waarby 242 man zQn geinenveld TnMchfcn Turkeche troepen en Grieki n werd 34 maal gevochten waardoor IKl man werden gedood AraiKi De party Het Volk zal generaal Botha een nationaal hnidebiyk aanbieden voor zyn dieuten aan da gemeenicbap na den oorlog Wanneer te veel koeliea door da nienwe Tranivuhehe regeering in ataat worden guteld naar Azië terug te kseren zonden de mycagnaten voornemeni zyn een crisia nit te lokken door de mgnen te slailen binnênlUS Door bet boofdbeatanr der achipperevereaniging Scbnttevaer werpen de volgende adreaien verzonden Aan den miniitef van waterataat met verzoek die maatregelen te willen nemen welke er toe kunnen lelden dat het verbod om by yavorming of geringe ysdikte op de wateren te varen worde opgeheven Aan den gemeenteraad van Kotlerdam hosdende verzoek by evontueele doortrekking van de Parkhaven naar de 8chie en het daaritallen van een nienwe vaarwegverbinblng lange die doorgraving daarin schatbraggen te doen aanleggen op de ijze zooals die ta Antwerpen worden gevonden opdat zonder dat het overlandverkeer wordt onderbroken de scheepvaart met staanden mast haar weg kan vervolgen Van de Staten van Overyssel werd een ttwyzende beschikking ontvangen op bot verzoek om afschalflog van bet extra atvaartsgeld voor tnrf op de Dedemsvaart Op aan in 1906 gedaan verzoek oo plaat ing van mearpalen aan de Ooowe zal Worden voldaan Aan de vereeniging werd advies gevraagd waar die palen het meest aan haar bestemming zonden kannen voldoen H M delKoningin Uoeder bracht Zaterdagmiddag een bezoek aan Rotterdam in hoofdtaak om de zoo ganstige beoordeelde kenaetentoonstelling van Nederiatidscho Portretknnst in den Kunstkring in oogenschouw te koBtn nemen Intnsachen werd daarna nog eai visite aan enkele lietdadigheidsinricbtingen vutgeknpopt Na aan het Centraalatation door borgerosester Zimmerman te tyn ontvangen begaf H U zich eerst naar de Inrichting voor Uootstommenonderwy in de Ammenstraat Na ontvangen te zyn door den prealdent van bet bestuur den beer P C van Vollenhoven en na van een der raelsjes leerlingen een bontaet welwillend te hebben aanvaard bezocht H M verschillendo localiteiton der ehool waar thans vanwege hot booge beloek In tegenstelling met andeie Zaterdagaiddagen tchool word gehouden aoodal aan H H oen vry volledig overzicht van de by dit onderwyt gevolgde methode kon orden gegeven Daarna begaf H U zich met haar gevolg Daar bet Sophia Kinderziekenhnig waar de r ident van bet bestour jhr Otto Keacblin M in de vestibule begroette terwbl by vervolgen in de zaal der polikliniek de overige baatoursleden den geneesbeer directenr dr A Schold en de directrice mej E Browne aan U H voorstelde Hierna werd een tweetal zalen bezocht aar een aantal kleine patientjes door een vriendeiyk oord van H H werden gelokkig gemaakt Vervolgens reed H U naar de Witte de Withatraat waar zich bet gebouw van den knnstkrini bevindt om do reeds vermelde tentoonstelling te bezichtigen waarvan H H hiykbaar met byzondere belangstelling kennis nam voorgelicht door den president van hot bestuur mr P J van Wyngaarden Van de tentoonstelling reed H U naar de bekende Ryk a rnm iorichting in de Borthuizerstaat waar zooals bekend de verschillende ent toften bekend worden ter grati veratrekking aan da veeartaen t het doel de ver ohUltada ziekten in den Nedarlandachen t ttop ta bwtrydaa Toen nog niet zoo he l laag geledm deze allerbelaagrykste inrichting werd bezocht door een deputatie nit Kngelscbe landbouwspecialiteiten hebbm wg daarvan een en ander meegedeeld Ook nu werd H M door den directeur dr Poals en de onderdirectenren de doctoren L F D R Laurens en L da Blieck eerst gebracht naar het lokaal waar een groot aantal marmotten en kongnen wordt bewaard waarop de proeven worden genomen voor bet onderzoek van het vee op tuberculose De melk van de verdachte dieren wordt n eer centrifngeinricbting gebracht en met den aldus verkregen vasten neerslag worden de marroottejn en konynen ingespoten waarna later wordt onderzocht of zy met taber keibacillen zgn besmet Aan H H werd voorts meegedeeld op welke yae de verschillende sera worden vervaardigd terwyi H M ten slotte ook da bacteorologische laboratoria bezocht Na in dit belangrgk institant zeer lang te hebben getoefd braiht H H ten slotte nog oen bezoek aan de Nienwe Koninginnekerk die onlangs is ingewgd en volgens deskundigen op bet gebied van bonwkunst inderdaad getuigenis aflegt van bet talent van den bouwmeester den beer B Hooykaaa Daarna knelde H U naar s Oravenbage te rog Gemengde Berichten In de zaak van den brievenbosteller te Amsterdam die verdacht wordt poging lot diefstal te hebben op het bnrean voor post kwitanties waar by werkzaam was en tegen wien 6 maanden gevangenisstraf werd geeischt hervatte de rechtbank aldaar gister bet onderzoek Er werd nog een getuige gehoord een brievenbesteller die zeer beslist in zyn verklaringen was iiy vertelde gezien te hebben lioe beklaagde aan tafel zittende de tatch van een andiren besteller naast hem naar zich toe trok daarna weer doorwerkte vervolgens de hand in de tasch stak en met de vingers doende was in een klein tascbje waarin het bankpapier was geborgen Zoowel de boofdbesteller als de chef waren door getuige opmerkzaam gemaakt op de handelingen v n beklaagde scbryft het Hbl De boofdbesteller voegde beklaagde toe Je zit in n andermans tasch Ja ja antwoordde beklaagde onthutst om daarop te zeggen dat by een tieastuivertstnkje wilde wisselen Wil jy s tienstuiversstukje isaolen met bankpapier merkte getuige op Dat lieg je 1 riep beklaagde Noo dat zal uitgemaakt worden verklaarde de directeur De gatoige deeelde vervolgens mede dat hem drie gevallen bekend waren van jonge bestellers die geld vermist badden en aan dezelfde tafel zaten waaraan beklaagde wat geplaatst Telkens wanneer een der jonge bestellers te kort kwam ging beklaagde een andere richting naar hais dan gewooniyk Beklaagde bleef ontkennen Het O M bleef by zyn eisch in de zitting van 21 Haart genomen terwgl bekl s verdediger volhardde by zgn pleidooi Uitspraak op 23 April Oistermorgen 5 uur werd uit de Scbie opgeviscbt naby de Cointunrbaan to Rotterdam het Igk van den 19 jarigen kantoorbediende L van U die sedert 25 Haart jl vermist werd uit zyn woning aan den Provenieriaingei no 36 Het lyk is overgebracht naar Orootwyk Hen meldt nit Utrecht Sietermorgen omilreeks half negen ontspoorde in de Doornboomstraat te Utrecht een wagen dor electrische tram en reed tegen een hult aan dat aan den muur en de deur eenige achade bekwam Ueon persooniyke ongevallen Uit Enschedé meldt men tjisterochtend kwam op de fabriek Bamshoeve de wever J van B tusscben een machine met het treurig gevolg dat tyn linkerhand geheel werd afgesneden Een vroBw to Ëbers tlde zag in de krant staan dat ty dood was Zy informeerde dadeiyk op den burgeriyken ttand en daar deelde men haar mae dat haar toon die niet heelemaal wel by bet hoofd wat baat overlgden wat komen aasgeven Elen duur acheldwoord Ken advocaat in Beriyn had ongedaMif geworden door het lange wachten op ornig antwoord een telefoniste toegesnauwd Zet je ooren dan open doerak 1 Hy werd daarvoor tot f 270 boete veroordoeld Zatatdatmorgan had ta SliadraoU o da Ignbaan van den heer W J de Voogd een treurig ongeluk plaat Toen omstreeks half acht de twaalfjarige Basliaan Kro die pas de school heeft verlaten wat lang weg bleef gingen twee werklieden eens zien en vonden hem levenloos in de molenscbuur met arm en h Otd eenigtzins verward in e n louw dat dienst deed aU geleider van een staaldraad loopende over een trommel Waarscbgnlgk is de boel onklaar geraakt en beeft de jongen dit willen herstellen waardoor hg beklemd is reraakt Dr Meyer kon slechts den dood constateercn Dordl Ct Men meldt nil Brielle Zaterdagmiddag is door den scbelpzniger Harie aangebracht een lyk vermoedelgk dat van kapitein J Precious van de Berlin Een vrgbiljet van Harwich naar Parkestown met zgn naam ingevuld werd daarop gevonden Hot was gekleed in vest met nniformknoopen gouden mnnchetknoopen waarin passer en winkelhaak gegraveerd ring aan de linkerhand twee portemonnaies met eenig Engelsch en Hoiiandscb geld Het Igk verkeerde in vrg goeden toestand Te Scbyndel geraakte eergisteren zekere Verhagen toen zgn paard onverwacht aantrok onder zyne beladen kar welke hem midden over bet lichaam reed Ren half aar daarna meldt de S Brab gaf hg den geest Ren treurig ongeval had eorgisterenmiddag om balteen op den IJirel voor bet Katerveer plaats Een passeerende schipper wierp het anker nit hetwelk den kabel van de pont groep Daardoor brak de remketting van de pont die zich juist midden op de rivier bevond Het eene uiteinde van de ketting trof den 2Bjarigen veerknecht Andries van den Berg en verwondde hem zeer ernstig aan den buik Gisterennacht is de jonge man die nog slechts kort gehuwd was aan de gevolgen bezweken Zw Ct Hen meldt nit Zeist Zaterdagnacht hebben inbrekers zich door opensluiting toegang weten Ie verschaffen tot het kantoor van het verkooplokaal do Vereeniging Terwijl zy bezig waren door middel van een boor de brandkast te forcoeren werden zy overvallen door den bewoner van het perceel waarop zg drie in getal yiings de vlucht namen Een revolverschot word hen nagezonden zonder to treffen Een zak mei inbrekerswefktnigen werd achtergelaten in bet gebouw terwyi daar buiten oen 30 tal loopors werden weggeworpen Van een der inbrekers is het signalement bekend Hen schrytt van de Bulkbrag aan de Zw Ct Onze streek heeft weder een monument verloren waaraan herinneringen van velen in geheel den lande zich vastknoopen Hel is de oade Ommerscbans Na gedurende een kleine 20 jaren ongebruikt te zyn ge weest werd bet geheel den 3 n Jnnuari jl hy inschrüving verkocht Een 30 tal arbeiders werden aan bet werk gezel en binnen 2 maanden lag bet gebeele gebouw tegen den grond Een Italiaan Mario Piancenza beeft voor teerst bet Matterhorn in den winter beklommen Het een gids en een drager klommen zg den eersten dag naar de clubhnt en den volgenden morgen om 7 uur gingen zg naar den top dien zy om 3 nnr bereikten waarna de inspannende en gavaarlgke afdaling langs den byna loodrechten waud van de schrikwekkende bergspils naar de hnt terug dien dag nog weer moest worden volbracht Men meldt nil Leiden Uit een gerechtelgke sisbonwiog van het lyk van den raetaelaar V t welk een paar dagen geleden op last van den officier van jnstitie werd opgegraven it gebleken dal tusscben mats dood en de mishandelingen door dezen eenige weken geleden ondergaan geenerlei ooodzakeiyk verband bestond Jiiren geleden vertrok do IS jarige Joannes Bemardnt Begyn van zyn woonplaats Bouebaute naar Duitscbiand Het geluk was hem daar zeer gunstig tol hy ten slotte een schatryk persoon werd Zyn fortuin bad e tt zeer groole aantrekkingskracht op knecht en meid en naar verluiden de berichten hebben dezo personen Reggn om zgn geld vermoord Dit kwam echter aan bet licht en daar by zyn dood nit de papieren bleek al hg geboortig was van Boachante België moest in die richting een onderzoek worden ingesteld naar de wettige erfgenamen van den vermoorde die men in Duitscbiand niet kende Toen eenmaal het bericht in deze streken was liep dit als een loopend vuurtje en vele personen die den naam Beggn of een gelgkluidecden droegen namen advocaten onder den arm om ten deze naaporingen ta doaa Door aan ukareB Bagyn t Boucbaote werd een advocaat alt Eecloo naar Duittckland gezonden om zich van de zaak in alle punten goed op de hoogte te stellen Deze is nu teruggekeerd en beeft voor die familie Begyn hoopvolle berichten meeg braeht Hel kapitaal moet circa elf millioen mark bedragen en komt rechtstreeks ten deel aan genoemde familie welke de som in zeven staken zal hebben te üpliteen Een 88 jarige vrouw te Sleydinge België zon bet totale bedrag van 1 7 der som krggen de andere zevende deelen moeten weer gesplitst worden Vaar wg booren wonen te Sas van Oent Westdorpe Pbil ppine en Halst personen die voor een erfenis ten dezo vrg zeker znilen in aanmerking komen Alle gegevens van den vermoorde op h gemeentehais te Boucfaante komen overeen met die van d i familie Begyn ZeeuwBche Koerier De Amsterdamsche Caoulchoucfabriek firma Pompe te Amsterdam heeft voor het eeret op order der Sloomvaart Mg Nederland een caoutchouc tegelvloer uitgevoerd voor het stooi schip Grotins volgens speciaal ontworpen desiin met de wapens van Hugo de Groot Delft en Rotterdam in de Heraldische kleuren Voor belangstellenden elke nol dezo soort vloerbekleeding kennis wenscben te maken is de vloer welke in de doksalen zal worden aangebracht geëtaleerd in het meabelmagazgn der firma Hillen Damrak te Amsterdam Behalve de thans tentoongestelde vloer is deze bekleeding tevens aangebracht in de rooksalon en de gangen van het schip Naar de Java Bode meldt zullen binenkort voor Java en Madoera en voor de bnitenbezittingen fzonderlgk pcitzegels worden nitgegeven met dien verstande dat uit een bverdrak op de postzegels zal blgken of zg al dan niet op do eerstgenoemde eilanden zgn uitgegeven Wy vermeldden gisteren dat te Gorinchem een vergadering is gebonden waar dr Knyper aanwezig was ter bespreking van de as Statenverkiezingen Volgens Voorwaarts weekbl id voor de Arbeiders partg in ZuidHolland moet dit bezoek van dr Knyper in verband staan met den vertegenwoordiger voor het district Sliedreciit in de Provinciale Staten Die moet er uit om reden dat hy op Zondag melk heeft laten vervoeren Zou het bcusch waar zgn f De Standard maakte wol melding van de vergadering maar verzwggt dr Kayper Bannwezighoid Vad Uit Zutphen meldt men Op aanstichting van onzen stadgenoot den heer M H Roodscbild kwamen op 25 Maart j i 1 Amsterdam eenige kooplieden en fabrikanten in het bniden lompen en metnalvak bgoen ten einde onderling van gedachten te wisselen over de wensclieiykheid om hg geacbillen in die vakken deze door eeno echeidsrechteriyke uitspraak dn niet door eene rechtbank te talen beslechten Zoo werd toen onder den naam Goede Trouw eene vereeniging met dat doel opgericht en een voorloopig bestunr gekozen waaraan werd opgedragen de statuten ta ontwerpen Op Dinsdag 28 dezer zal nu te Rotterdam in het Poolsch Koffiehuis eene algemeone vergadering dezer vereeniging gehouden worden waarin o a een definitief bestuur en eene commissie tot ontwerping van bot buitboudeiyk regelemenl zal gekozen worden In een oproep tot deze vergadering aan alle belanghebbenden zegt bet voorloopig bestuur o m Alle rechtspraak dient te zgn snel goedkoop en goed Op snelheid noch op goedkoopte kan onze tegenwoordige rechtspraak bogen en ofschoon mieschien wel juridisch juist naar eeriyke koopmansopvattingen altyd goed Is ze ook niet Daarentegen ia jeheidarecbteriyke uitspraak ontegenzeggeiyk vlugger en goedkooper Laat ze nu desnoods minder juridisch juist tyn als de arbiters oordrelen als goede mannen naar biillgkbeid dan zal ze ieder koopman by een eventneel verschil veel beter voldoen dan onze bnidige wgze van rechtspreken Haar hierbg komt nog ieta Al practische kooplui vragen wy in de eerata plaats naar l et resultaat En dan kunnen wg toch zeker niet tevreden zyn met eene rechtspraak waarbg de wianende party in den regel nog verliest Muzikaal gehoor Van het publiekDe opera van Bonriod t Nowyork maakta verleden jaar een lourneo en voerde toon ergens in oen stad in bel verre Westen Paljas op In de tweede akte zingt Arleónin achter de coulissen een serenade voor Colombine en de tenor Reiea di Aileqnin speelde as plotseling ongesteld geworden Caruso zong daarop de serenade en bel publiek merkte nieta van die verandering De kriliak kanrde bet liagan ran Balii talb at De Nowjorkacho bladen en hot publiek vermaakten zich met dit voorval Zoo iets zoo daar niet kannen voorkomen daar kende men de stem van Caruso veel te goed Cooried ilde het publiek op de proef stelten on Caruso zong ook daar een Avle laia s serenade en niemand merkte er tets van Posterlleii en Telegraphic Benoemd 1 April tot klerk der posterjen en telegrafie 2e klatse de tgdelgke klerk W T J Hermsen tot brievengaarder te Oostbuizen A Rems Bevorderd 1 Mei tot klerk der poateröen en telegrafie Ie klasse de klerk 2e klasse W C Ligtvoet 1 Juni tot klerk der poateryen en telegrafie Ie klasse de klerken 2o klerken 26 klasse C P V van Altena J Anceaux L Barreveld J van der Beek W G Blote A Boon A Brommet W A van Dongen H C Dgkgraaf J J van Everdingen M C J Eiike A Feenstra A C Oeurs W Groen C G M van Gumeter H P van Oyn P P Hacquébard E den Hartog A A Huizenboscb M C M Homveld H J Holieman J Mehint Pieler Hnider Jr O A T Noppen G J Nyveld W L Oling J Otto J Poel A P T van Bgen J J W Salm J P Senff p Siccama H J Sparreboom H C Veldkamp J Wernke en R C Zwaai Tgdeiyk belast met bel beheer 16 April van bel bgpost en telegraaf kantoor Handelskadi te Amsterdam de commies der telegrafie 2o klasse J L Crap Hellingman onder eervolle ontheffing von het beheer ran het bgpost en telegraafkantoor Veemarkt aldaar Verplaatst 19 Haart de klerk der poatergen en telegrafie 2e klasse L F Stee bouwer van Rotterdam telegraafkantoor naar Sassenbeim de commies der postergen en telegrafie 4e klasse W J Jansen van Rotterdam telegraafkantoor naar Arbem postkantoor 1 April de klerk der posloryen en telegrafie 2e klasse W J de Hoog van Rotterdam telegraafkantoor naarMiddelbar3is 2 April de lydelgke klerk der postergen en telegrafie J C S GeeriingSf van Amsterdam telegraafkantoor naar Doetincbemi de telefoniste K H de Vrits van Zutphen naar Amsterdam 10 April de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse L Koopmans van Sneek naar Leeuwarden telegraafkantoor en C van der Meer van Rotterdam telegraafkantoor naar Sneek 16 April de commies der postergen eu tulegrafie 4e klasse W J Meyer van HottTt dam postkantoor naar Amsterdam spoorwogpostkantoor No 1 1 Mei de commieb der postergen en telegrafie 4e klasse H Kemp van Beverwgk naar Alkmaar postkantoor de commiezen titulair der postergen en telegrafie F J W van Dam van Rotterdam byposten telegraafkantoor Avenue Concordia naar Zwyndrecbt onder intrekking zgner verplaatsing naar Enschede en J Meger van Zwgndrecht naar Enschede ds klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse J Klaasesz van Hilversum naar Apeldoorn de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse C L van Laere van Raamsdonk naar Zaltbommel en F M Schmidt van Zaltbommel naar s Hertogenbosch telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 3 April de brievengaarder te Nootdorp L C J Print 1 Juli de brievengaarder te Adnard K Derksema Overleden 4 April de brievengaarder te Aardenburg J J Vroolgk Stadsnieuws GOUDA 15 April 1907 Zaterdag 13 April hield de afdeeling Gouda e o van den Bond van Nederlandsche onder yzers een buishoudelgke vergadering die vry goed bezocht was Medegedeeld werd o m dat op een salariskwestie bier ter stede niet verder zal worden ingegaan daar de belanghebbende een gegeven advies niet beeft opgevolgd Een kommiasie bad onderzocht of t mogelyk was hier een curcus voor hoofdakte op te richten met t oog op t opheffen van den thans nog besteanden gemeentelgken cursus Na by verschillende bondsaldelingen hieromtrent informatieg te hebben ingewonnen as bedoelde kommissie tot de conclusie gekomen dat ook bier oprichting mogeiyk ia aarmee de vergadering na de uiteenzetting geboord te hebben bet volkomen eens as De kommissie kreeg de opdracht vardere steppen te doen Tot leden van t plaatseiyk comité van de Vereenigiog voor de Nederlandsche Tentoonatelling van Huisindustrie werden benoemd de hoeren Klein en den Hertog By destemming voor een lid van t Hoofdbestuur aren 7 stemmen uitgebracht op den beer van Dot 15 op den heer Hart rospeetievtiyk vartegen oordigende de richting van hen die alleen heil wachten van aansluiting by da arbeidersbeweging en hen die op politiek gabied in de vakvereeniging nentraliteit antehaa Naar wg vomamon zal do Iraa C G van der Post naar alle aarschyniykheid zgn sigarenfabriek overbrengen naar Eindhoven Voorloopige onderbandelingea tgn reeds aangeknoopt Van de staking valt nieta byzonders te vermelden Hel posten biyft ifangeld doorgaan en alles biyft rustig Gisteren speelde Olympia alhier voor de Goodsche voetbal competitie eau wedstrgd tegeu Voorwaarts te Schoonhoven aldaar op het militaire terrein Voorwaarts wist drie goals te behalen en Olympia zette er twee door met strafschoppen zoodal Voorwaarts met 3 2 on DE G OUDSBL OEM Bovengenoemde club gaf Zaterdagavond voor eene vrg talrgk opgekomen pabliek in Kunstmin bet blgspel Uuurbloempjes in i bedrgven Het kwam ons voor dal mer dezen koer niet zoo gelukkig is geweest in de keuze van oen stuk Al komen er ook aardige tooneeltjes in voor I et geheel boeit niet zoo dat bel do attentie levendig houdt Wat in enkele zinnen gezegd had kunnen warden werd soms te veel Uitgesponnen en zon alleen hg heel vlug spel misschien slagen Oik duurde het stuk te lang om 11 uur moet het afgeloopen zgn anders wordt het een inspanning in plaats van een uitspanning Voor de groole moeite en zorg die de club bad hi steed aan i eze opvoering was bet jammer dat hel succes daarmee niet zoo as als men het wellicht bad Verwacht Ook moeten enkele leden zich nog gewennen niet te boekerig te spreken De woordjes gg reeds dit winteri en üe lomert ent behooren niet thuis in onze gesprekken Overigens was bel spel van de meesten vrg goed We moeten in aanmerking namen dat t meerendoel der leden niet zooveel vrgen tgd beschikbaar heeft voor het moeilgk werk der tooneeispeelknnst De beer Würmann vertolkte zyn lange en lastige rol beel goed en bleef lot het einde goed in de lypeering van den persoon dien hg moest voorstellen dit kan eveneens van zyn compagnon gezegd worden Spangenbacb yfAa op en top de ambtenaar die van een dpn pensioen moet rondkomen by heeft ons door zgn geestig optreden nog al eens laten lachen Francisca zgne dochter speelde zeer natuurlgk en bad veel succes ze beeft zich uitmuntend van baar taak gekweten De overige Damesrollen waren mede in goede banden Martin Bolz speelde vry t WIS jammer dat de scbryver hem zoo af en aan laat loopen hg vu al weer van t tooneel voor men er om dacht De kleine rollen die voor de andere boeren medespelers bestemd waren werden over t geheel goed weergegeven Paul de neet van Wörman bad nog al wal Ie doen en hy was vry goed op dreef de snor dien hy van den kapper bad ontvangen was ietwat donker Een bijtmdere kulde moeten we brengen aan de keurige verzorging van het tooneel en van de kleeding Hoge men een volgenden keer at vlugger afwerken en gelukkiger zgn in t kiezen van het stuk I De goede krachten zullen dan zeker beter uitkomen BEUES VM EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL Slüataleenmtfen PoBTUOAL Oblig 3o Serie tr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüsiASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 74 Azia Japan Obligation 1899 4 74 GoLUiiBU Gecontolideerde Bui lenlandache Schnid Recepia L 100 IV 24V 90 Hfpotluii Bmken Aandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Fandh Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4Vi 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb ZuidHoU Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pand briofhank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataaische Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eertte Ned Hypolbeekbriefbank 4 J99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Prtmieleenituien Baban Lotan StedAnt arpan 1887 8 08 ZKwram My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sekuptaart MaaUtAapptjeH Pand Ho land Gnlf Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb VI 98 Pandb O Hypolheokbank te Pmsterdam 4 100 SpooneegUeiiiiigeniTiut Oblig Znid Italiaanfcche Sp lMg A 367 Onlvaogeii DE NIEUWSTE MODELLEN Zoinermanteh Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoften met bgbehooreode Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in eA r i eincurrteireHde pr fiien Aanbevelend Afloop der Openbare Verkooping van Ooroerends Qoederea gsbondea door Notaris H Groenendaal op Uaandag 15 Aoril Twee Heerenhnizen in de Crabethstraal Q 265 en 354 kooper de Heer J L van Egk alhier voor de som van f 13150 VERSCHEIDENHEID Bg Chaplean in Ontario V S is een trein van de Canadian Pacific ontspoord Vgl wagens vielen van een dgk en raakten in brand Vgllien menseben ryn verbrand Te Parys is in eon drnkkery in do me Canneron do verdieping aar de zetlery as ingastotl De zetters zclmachines een groote hoeveelheid lood die daar lag opgestapeld vielen naar beneden in de drnkitery waar ook personeel werkzaam was Twee man werden gedood en eenige andere zwaar gewond Ontrent het ontslag van leden van Fatrinonlnm door den heer Sogers Ie Lisse wordt aan het Hdl gemeld dat or geen nrbeidskwostle in t spel is De heer 8 is een Gereformeerd man van zeer strenge opvattingen en beelt zich onlangs teer geërgerd aan de gze waarop Patrimonium jaarfeest vierde het houden van voordraah n in koktnnra in een vergadering die met gebed geopend was oordeelde by zoo afkeorenswaard dat de leden van Patrimonium dUirom door hem werden op zy gezet In een gezin werden allen ziek lydende aan hoofdpyn en verlangtaming in den pols De oorzaak bleek te liggen in de oleanders opgesteld in de corridor van bet bult gedurenden den langen winter toen die weggedaan werden hielden de kwalen op do reuk dor oleanders had die vergiftiging gebracht Oleander is in al zyn deelen vergiftig Veemarkt ie Rotterdan Maandag 15 April 1007 Vette oasen en koeien goede aanvoer prjjien waren voor latc kwal 36 ade kwal 31 3de kwal 87 cents per half kilo Vette kalveren goeie aanvoer lUe kwal 18 ide kW 3de kw J3 cent per half kilo Vette varkeoa goeden aanvoer iste kwal 25 ide kW 14 3de liw II centi per half kilo Schapen ledel aangevoerd Handel in vet vee en vette Kalveren traag Varkens en schapen prijihoudend ADVEllTENTIH Heden overleed te onzen huize onze geliefde Tante en Bebu dtante Mejuffrouw lAATJE GOEKOOP in den onderdom van ruim 87 jaar J A BEIJERINCK Oocxoop A BEIJERINCK Gouda 13 Ap ril 1907 lUt HM on aaaaljr V op n m en fabeWwiwni r l B9 TOoiIt dar ArrOBdbaamaiiia BaeUliaak te Rotterdam van den 12 April 1907 ia JANNIOJE VERDOüW goha d met J di Hooa inkelierster en caféhondster ononda te Hekendorp en genoemde J DB HOOG limmejfmanskneehl oneni a te Hekendorp verklaard ii taal van fiUtttemtnt on zulks met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Jhr Mr J L W C VON WEILER tot Rechtor Commiatarit en van den ondergeteekendo tot curator De Curator Hr H H SCHIH VAN DER LOEPF Gouda 15 April 1907 Onnavolgbaar zgn thans door nien gevonden loepaasingen onze ta mUreer geêckU40r4r i mrtrellem f etal r M f ierl zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatie voor de ekfe te ontvangen Gelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B nOOAKBI Jt Oo Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthabdel Klei og by ion modellea te bezichtigen zyn leB aaevartroBea I Frof Dr Uehera wolbokeod ISlQirXIACKT IUZll lllWi Ml BM Pibritbawk tot voortdnrende radicale fu lakere genezing van alle aelU de meaat hardnekkige ttnutf tlekten ooral ontstaan door aldwalingan op j eugdigi nlee gi ta genezing van elke twakte Black tiioht Benanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slecht spgsvertering Onvermogen Impotent Pollniione ena Uitvoerige proapeotitaaan Itjir r l dubbeUlwob II 1 Onir I Dapdt Mtttk d VwU Zaltboam O püli M UMban k Oo Sottardaia V Happel a Oravenkaga I Halmaaaa de Jong i Ota HoUorlam W HI Oo noa la a bV aUa drogiitm § 5 WORMERVEER HOLLAfl Kenuw en Maaglijders wordl alt overtuiging alt ooa werkelgke balp in den nood bet bMk Ï3aaca gre er aanbevolen Na ontjangat van adret por briefkaartworJt dit boekje franco per poel toegezonden door BOLKPOEL B Hoekhan Zaltbommel VAN Blommlstein s Inkt it ro tonilerVinilelijk de BESTE en volkomen ON S CHADf LUk APELDOnRN HOUAND Al het andere is nèmaak Op de roode doot aarin da BeMe Kinadrnppelt van Dr DE TRU verkocht orden afMl iitott amé r dan