Goudsche Courant, donderdag 18 april 1907

Donderdag iS April 1007 408te Jaargang No 10310 HB PpMPP IPm P IVaP S I Ull 1 I U JUiL = U ll JU I = mimm I ieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelrfMü 19 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telttoi n Ho 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Een heer z b b h h zoekt een Gemeul ileerde Kamer mei SLAAPKAMER liefst niet te ver van t station te Qouda al ol niet met Pension Brieven onder no 2592 aan het bnreaa van dit blad HUIS TE HÜÜR Ilcerenhilis Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Kenlien drooge Koldei ïinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t raimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke styi van de eerste fabrieken tegen ooncnrreerende prjjzen Aaiilegjscf van Gas Walcr Spreek Uiur en Ëlectrisohe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudach FerUohtlng lUagatlJn OK AVOIDISTEH daar alles door bekwame fitters verricht wordt DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLA EM zjjn beslist die der Firma WELDON TH JE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE IfjL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BXZAAR OW CHILD RES S FASHIOUS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen YRAAÜX Vu Boekhandelaar Proefnummer Alle met koatel Holi B jvoeg el I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f 1 25 hg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda b8 C LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 118 Victoria Water ieregfclde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Gouda Drnk van A BRINKMAN Zs I acmalogecii Poedervorm is het renigste helpend middel tegen Hloedarmoede BleekmucM XeuuicKtcakle HoofdlHfnmi miapelooMhetd Oumachlen fermayerlng en fermtuderlng der Uchaamtkrachteu aenialogeen in Poedervorin heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOÖEÈN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnigu labrlkaDien li v 8CHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLfl Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal iiouda A BOUMAN Hoordrecht PINKSE Nieutperkerk ad IJesel k ti VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeualer A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reemijk P v d SPEK MoercapeUe D f o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v o HEIJDEN Waddingemen P A de GROOT A UB JONGH Oudeieater J P KASTFXEIN PoMroekerdam D BIKKER Bemchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooslerflancfn Paulo Abdij bestaat niet tltia Stroop vati geenerlet waarde y Alle lijders moesten dit weten Ik mag met eene blijde t ding tot a komen Ik was eene eclite zenuwlnderes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zennwziekte De doctoren hadden al van alles aangewend docli mets mocht batefl Totdat men mi de SANCIJINOISE gegeven heeft De Sangninose heeft mü geholpen Na het gebruik v in eenige flacons ben ik totaal beter Maakt u gerust van dit schrijven gebruik want alle zenawlijders moesten het weten Moj J TRUMPE Cuijpstraat £ 6 Den Haag Meer dan vierhonderd geneesheereA in binden en buitenland hebben de 8ANGUINOSE beproefd bevonden in allo gevallen van zwakte en algomeeno versluppings toestanden SAN6UIN0SE Te Gouda bIJ WOLFF Ctf Wesiliavcn 19 Te Gouda bIJ WOLFF Cj Wcgjihavcn 19 y GËBR RIJKEN t DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS Hoofdmaganljn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 259S 2e Magazijn West meuieland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 INRUILEN STtHHEN VERHUREN REPAREEREN DE PHONOLA daielUks ia onze Salons e horen rHiOLAHANO MISNON FEONOLIST Gebr ö StoUwerok a Chocolade en Cacao J imah door ü © nieu Tste uirvinduigen op ma hinaal gobied rerbeterde fcbrieatle Uitihiitend gobruik van öjfie jn lijii stu groiKlstoÜcn garandeerei verbruiker van StoUwerck s Chocuiade en Cacao een umkeveienswaardig litbrikaat nauwkeurig beantwoordende uu ien iajioad da resp Etiketten De irma behaalde 87 Brerets dis UofleTerancler 44 Eero DIpIoma 8 gouden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend Hja fabrikait Keeds 187 schreef de Accademie national de Faris Hoi vou dóosmons une üedaUle i OT première l e on oonaWération aa votra exoeUent fttbrloation de Chocolat bonbon variéa etc to 8t l w rek 3 fabrikaat is VbTknjgbaar bij H H Cünfiseurs Banketbakkerf en enz ïeneraalvertegenwonrdip er oor NederUtid Jalins Mattenalodt Araaterd im KahcisIraHt lO H SBK ADVERTENTIES in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentlc Bnreao vau A BftliMK AW ZOOM Ontvangen ALLE SOORTEN Sclioenwerk voor liet n s Seizoin alsindti m ruiinc söi1eeriii viioi liet iiniicineii in liet IVoord Urabanlscli SchocD CD LaarzcnmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegatoeg Aanbevelend C SMITS Alle rei aratiön en aangemeten werk refwerda Tieman Grootste détail wUnhandolarou IQ Nederland 0 60 0 72 Ht Estèpbe Medoc La Roiïe Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker v in 45 fl 33 0 80 0 99 0 72 135 0 99 072 L08 Cliiltenu Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternca Witte Bergerac Niersteiner Uudesbeimer Oude Roode Portwijn I ƒ 1 08 per llescli I Extra oude Roodo Portwijn 1 44 Oude Witte Portwjin 1 08 Extra oude Witte Poi twijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermoutb di Torino Dom Beli ardi per Liter 1 17 PrIJxrn netto ii contant DEPOT TE GOPDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 BMMl EBNISD FOTMTEEE flcu wordt venoclit op t Vlildï te letten UIT HIT Maoih n vak II IIAVE SWAAY ZONEN aORINCHËM Deze THEEËN worden afgeleverd iti verzegelde pakjea van y wee ên een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en jPrÜB voorzien van nerenataani Merk volgeus de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitvoe tn van ge eerde orders aauber ende J C BUL voorüeen J BBE BAART Lz Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bg PEETERS Jz Lel 0 cachet en iurkèrand Wild eii Gevo elle Van aj beden en verder dagelijks verach verkrögbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen rilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerendo prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTXELISG FoeMet Oosterstraat 18 EOTTEBDAM TelephooD Interc No 2081 üuiteolaodscb Overzicbl Beater seint uit Londen dd 16 April Hechter Kennedy en drie soheepvaart knndige bijzitters die het olficieele onderzoek hadden geleid in zAke de schipbreuk van de Berlin trachtten in hunne gisteren en heden nitgebrachte verklaring aan te toonen dat de ramp toegeschreven moest worden aan het geweld der golven tevens brachten ly hulde aan de verrichtingen van de benian Dingen der reddiogsbooteu Kenter seint tit Petersburg dd 16 April De Doema behandelde heden een interpellatie over het voorgevallene te Riga op 13 dezer waar bij een poging tot ontvlnchting 7 gevangenen werden gedood 17 gewond terwijl de 74 overige voor een krijgsraad zullen worden gebracht De socialisten eischten dat de interpellatie voor dringend zon worden verklaard Het debat was zeer stormachtig Schulgain van de rechterzijde riep de sociaal democraten toe Gj protesteert wel tegen de doodstraf maar zegt eens eeriyk hebt ge geen bom in den zak f Vreeseljjk lawaai Aan Schulguin werd wegens beleediging der afgevaardigden het verder bijwonen van de zitting van heden ontzegd De interpellatie werd naar een oamaiMie veraonden De vergadering weigerde voor een aantal interpellaties de urgentie te erkennen en verzond ze naar een t mnissie wel gaf ze toestemming tot het houden van een interpellatie over misbruik van gezag door den gouverneurgeneraal van Moskon die een vonnis van den veldkrijgsraad had gecasseerd Da rechterzijde kwam op tegen de nitsluiting van Schnlgnin Tegen zes uur werd de zitting gesloten Staatssecretaris Posadowsky heeft Maandag na een rede van den vrgen conservatief v Dircksen over het terrorisme van de sociaaldemocraten in den Duitschen Kjjksdag te verstaan gegeven dat de regeering niet te vinden waa voor een nitzonderingswet ter bescherming van de vrijheid van arbeid Naar zijn meening waren de tegenwoordige strafbepalingen voldoende Alleen de uitvoering liet dikwils te wenschen over omdat mishandelde arbeiders geen klacht wilden indienen en er zoo moeilijk getnigen waren te Tinden De öermania die overigens instemming betnigt met Posadowky s mededeeling merkt op dat bij niet heeft opgehelderd waarom de regeering eenige jaren geleden toch roet FEViLLETOX m DUB BELE BA NDEN 7S Men moest hem met geweld uit de vlammen trekken daar hy Christiaan wilde zoeken Zyn haren en baard waren geheel verschroeid Haar wist men dan in welk deel van de fabriek Christiaan zich bevond P De werklieden hadden hem naar de opslagplaatsen zien gaan Maar juist daar woedden de vlammen het felst Er was dns geen denken aan Heeft men zyn Igk gevonden f Niets I Qeen spoor meer van Christiaan of van Etiennette De vlam heeft alles verslonden alles gelouterd Een lykenverbranding dus die waariyk niet alledaagsch is I Benige oogeQblikkeo bewaarden beiden een diep stilzwggen Daarop vroeg Clamiron m Christiaan B arm jong vrouwtje hoe heeft 4ie het onheil opgenomen f UetJLhartroerende berusting zy is met onun bei nrilen vriwd nooit bizasder gelukktg geweeit en zon het is de toekomstnog niBder ztl gtwoileo yfnt het Ii nltt zulk een nitzonderingswet de zoogenaamde tnchthuiswet ia aangekomen Die wet is ten val gebracht door de meerderheid van den Bgksdag Misschien is het antwoord op de vraag van de Qermania wel dit dat znlk een wet nu evenmin ktfns zon hebben als vroeger aangezien de vrijzinnigen dan dadelijk naar de oppositia zonden overloopen Dan zou de heele nationale meerderheid niteenspatten en de politieke toestand verwarder dan ooit zjjn De deelneming van de vrijzinnigen aan de regeeringsmeerderheid en de demokratische gezindheid van bet centrum ziJn twee waarborgen tegen een reaotionig staatkunde Poerisjkewitsj de afgevaardigde van rechts die de vorige week uit de Doema gezet is heeft daar Maandag oen rede over het agrarische vraagstuk gehouden die om de vrijzinnige en verstandige gedachten de aandacht trok Hy trachtte aan te toonen dat de Russische boeren niet alleen onder gebrek aan grondbezit Igden maar ook onder andere misstanden waarvan de ergste is het gemis aan alle landbouwkennis beschaving en onderwgs Poerisjkewitsj deed een beroep op alle groepen van de Doema om zich aaneen te sluiten en herinnerde aan de liberale rol die de adel by de afschaffing van de lyfcigenschap heeft gespeeld Hg logenstrafte de bewering dat de tegenwoordige adel uit dompers bestond en laakte de Polen die verklaard hadden dat het agrarische vraagstuk alleen door een zelfstandigen Poolschen Rgksdag geregeld kon worden De Polen zeide Poerisjkewitsj zgn het beschaafdste volk van Rusland en zg zgn Slaven Zg moeten dus in het agrarische vraagstuk met de Russen meegaan zonder dit vraagstuk met politiek te vermengen Dat moeten zg nog minder doen omdat het stelsel van een Goerko een Berg en een Moerawjof waaronder zg zoo zeer geleden hebben eens voor altgd is afgeschaft Poerisjkewitsj uitte zgne verbazing over het gemis aan logica in de voorstellen van de linkerzyde Zy erkende niet het eigendomsrecht maar wel het bestaansrecht van den staat Dan was het toch vrymoediger om maar ineens de zuivere anarchie aan te hangen De Hongaarsche minister president Wekerie heeft in antwoord op een interpellatie in het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden een en ander medegedeeld over de werking van de overeenkomst van MUrzsteg op de toe te verhelen dat Christiaan een jongen was om de fatsoeniykste vrouw ter wereld te doen sterven van verdriet Maar ik geloef niet dat ik my vergis als ik veronderstel dat baar een schadeloosstelling wacht later na afloop van den rouwtyd Nu dan laat zy haar tgd niet te loergaan dat moet ik zeggen Clamiron sprak Vertemonsse op ernstigen toon vergeet niet dat je spreekt over een vronw wier goede naam boven elkeverdenking verheven ia die tot die edele karakters behoort welke kwaad met goed vergelden Het is een geluk voor haar dat zy wordt bemind door een man van groote verdienste dokter Jean Augagne De neef van dien vervelenden onden pruttelaarf Eu wat zegt papa Vernier daarvan F Hy zegt dat dit een ruimschoots verdiende schadeloosstelling is voor het ongeluk van zyn schoondochter en een belooningvoor haar deugden En de stief mama de mooie Emmeline Die myn waarde bereidt zich voorom Vernier een erfgenaam te schenken Aan Templier bedoel je Ik weet alleen dat Vernier die zyn senig kind verloren had ter prooi was aan zolk een verdriet dat zyn vrouw medeiyden kr c a moett deed em in de raoatare te standen in Macedonië De Hlnister noemde die werking in elk opzicht bevredigend En hy staat daarby in scherpe tegenspraak tot de meening die in Engeland worden uitgesproken en waarin elke Verbetering der toestanden in Macedonië wordt bestreden ja waarin het wordt voorgesteld alsof die toestanden eer slechter dan beter lyo geworden Wekerie wgst er weliswaar op dat de berichten der Engelsche Balkanliga niet de meening weergeven der officieele Engelsche staatslieden i maar het is bekend dat Lord Lansdowne die de portefuille van buitenlaB sche zaken in het vorige kabinetBal fourN beheerde me r dan eens verzekerd heeft Van het Mllrzsteger program niet veel te verwachten Het Engelsche Balkancomité heeft niet nagelaten zich herhaaldelgk op die inaening van Lord Lansdowne te beroepah Maar minister Wekerie is in volkomen overeenstemming met den minister van buitenlandsche laken der Mouarchie baron Von Aehrentbal wanneer hy stst groot vertrouwen melding maakt van Bulgaarsche belofte om het trekk en van geVapende benden Dit Bulgarge naar Macedénië zooveel mogeiyk tegen te gaan Toch verklaren de Grieken en Serviërs dat zy slechts uit noodw er tegenover de Bnlgiarsche benden genoodzaakt zgn naar de wapenen te grypen Maar dit wordt noch in Weenen noch in Petersburg geloofd want dan zouden Buslann en Oostenrgk niet aan Servië en Griekenland een nota hebbengezonden waarin Vezen B lkanstaten wordt verzocht evenals Bulgarge en bevredigendeverklaring nopens de uitzenoing van gewapende bende naar Macedonië e willen afleggen Hieruit bigkt wel dat Rusland es lostenryk doen wat zy kunnen om vooreerst nog door kalme maatregelen de orde en rust op het Balkanschiereiland te biyven handhaven Een der leden van het afgetreden Belgische ministerie heeft in een clericaal blad een verklaring gegeven van het intrekken van het ontwerp mgnwet Niets eenvondiger dan de maatregel die wg genomen hebben zoo luidt deze officieuze verklaring Donderdagavond 11 April na de aanneming van het amendement Beernaert heelt het kabinet den Koning getelegrafeerd dat het wetsontwerp op de mgnen opgesteld en in ediend door de regeering ingrgpende wyzigingen had ondergaan en dat het kabinet dientengevolge den Koning verzocht doen voorzien Dat is mooi van Raymond Maar openhartig gezegd dat was hg Vernier wel verschuldigd Zoodoende is do oude beer weer geheel opgeknapt door t vooruitzicht op zgn nieuw vaderschap en heeft hg zich weder metvollen yver op zyn zaken toegelegd Hg heeft de fabriek van St Romy geheel nieuw laten opbouwen en zich machines van de allerjongste constructie aangeschaft Hy is dus meer giftmenger dan ooiti Maar kerel als hg het niet deed dan deed het immers een ander I Daar het menscbdom nu eenmaal drinken wil ondanks alles altgd op gevaar af van het verstand de deugd en het leven te verliezen Je hebt gelgk besloot Clamiron wgsgeerig Men kan de wereld niet met geweld een muilkorf v6 9 aeen Daarom des te erger voor haar I Zg wil drinken laat ly dan drinken tot zy er in vergaat Oi een besluit te onderteekenen tot intrekking van het wetsontwerp dat de regeeriog niet meer beschouwen kon als haar werk De Koning heeft op staanden voet aan het verlangen voldaan nog dienzelfden avond verliet het koninklgk besluit Passable Zaterdagavond heeft het ons bereikt en gistermorgen is het in de Monitenr gekomen Het besluit is gedagteekend 11 April vervolgt de officieuze verklaring dus een dag vroeger dan de Kamer over de geheele wet stemde Dat lykt vreemd in de oogen van Sommigen Inderdaad is het heeleraaal niet vreemd De aanneming van het amendement Beernaert heeft plaats gehad op 11 April de aanneming daarvan er niet de stemming over het geheele ontwerp heeft tot intrekking van het wetsontwerp geleid Als de stemming over het amendementBeernaert eenige dagen was voorafgegaan aan de eindstemming over het geheele ontwerp dan had het besluit tot intrekking in de Kamer voorgelezen kunnen wordeB Nd dat niet zoo geweest is en het besluit ons niet heeft bereikt voor Zaterdagavond neemt de opneming in de Stnatscourant de plaats in van mededeeling aan het parlement De Times bevat een schryven van den Rnssischen Staatsraad De Martenp waarin hy zyn meening uiteenxet over de tweede Doema Wy hebben reeds gezien dat de Russische staatsraad de ontbinding der tweede Doema oovermgdelgk acht omdat zy als vertegenwoordigend lichaam zich in partyen organiseert in plaats van zich als een man te wyden aan het nationale belang van Rusland De Times wyst er op dat deze opvatting van den Russischen Staatsraad getuigt van een oojnist begrip van de partgwerkzaamheid in een vertegenwoordigend lichaam en voegt daaraan toe Wy kuonen niet erken nen dat de tweede Doema getoont heeft zulk een hopeloze mislukking te zyn als de heer De Martens meent Zelf moet deze erkennen dat de Regeering weinig hulp verleende aan de Doema en niets deed Om die vergadering te leiden Indien de samenstelling van de Doema der Regeering niet bevalt dan ligt de font voornameiyk in de staatkunde die door het boycotten van de £ D aanleiding heeft gegeven dat een groot aantal leden der niterste linkerzgde gekozen zgn in plaats van gematigden In de Doema bigken de K D hoewel zg niet als wettelgk party erkend zyo elke gelegenheid aan te grypen om een conflict met de regeering te vermgden Indien naar De Martens erkent de Regeering verzuimd beeft haar plicht te doen tegenover de Doema is het dan juist dat alleen de Doema moet worden veroordeeld eo gestraft t Zou het dan niet op den weg der Begeering liggen dat zg pogingen aanwendde om de Doema wel te leiden en haar daardoor tot vruchtbare arbeid te brengen f De voorgestelde verandering van de grondwet des Byks zon niet alleen ernstig bezwaar opleveren maar tevens ook bigken niet het redmiddel te zyn dat de heer De Martens zich voorstelt Want zoolang de Regeeriug zich niet het recht voorbehoudt alle leden der Doema zelf te noemen zal zg nooit een samenstelling van dat lichaam krggen waardoor volledige onderworpenheid aan haar wil verzekerd wordt En dat schgnt toch de eenige wensch te zgn die de heer De Martens en de Russische Regeering koesteren V De koloniale conferentie te Londen is gisteren geopend Sir Henry Campbell Ban nerman de eerste minister an het Vereenigde Koninkrgk begroette de koloniale premiers En hi deed dat op waardige hoffeiyke wyze Maar de vraag is of de conferentie deu Engelschen ministefpresideat zoo byzonder aasgensam zal lyn Sir Henry is rryhandelaar in merg en heen steeds heeft hy zich verzet tegen elk denkbeeld au het pra