Goudsche Courant, donderdag 18 april 1907

i98pCt 75 ai 1 26 32 50 200 45 tectionistlsche imperialisme en dat Bcbynt juist den grondtoon van de besprekingen te zullen worden En de man die voor de Haagsche conterentie ontwapeningeveorstellen indiende staat thans aan het hootd een er conlerentie die de chaurinisten in het Britsche Rük dienstbaar willen maken aan de uitbreiding van de Engelsche weermacht door de krachtdadige hulp der koloniën Sir Henry zal lich voor alles wat do handelspolitiek betreft kunnen beroepen op de duidelgk nitgesprij en meening van het Engelsche volk Het is voor niemand een raadsel zegt de Westm Gai welke houding de Regeering moet aannemen na de stemming btf de jongste algemeene verkiezingen en wil verwachton dat de voorzichtige en vaderlandslievende mannen by hnn besprekingen met dit votuin rekening znllen honden Zij allen kennen den invloed van het volk op het bestuur en wisten toen zjj de nitnoodiging tot deze bespreking aannamen dat de tegenwoordige Engelsche regeering op dit punt geen concessies kan doen Verspreide Berichten Fbaxkruk Wegens de ontstemming gewekt door het verbod van minister Clemenceao aan de ambtenaren en militairen om deel te nemen aan de kerkelijke plechtigheid ter eere ran Jeanne d Arc te Orleans heelt de minister de burgerlijke overheid gemachtigd alzonderlyke leesten te geven Do nationalistische afgevaardigde Millevoye zal de regeering over het verbod interpelleeren EaaELiND De grootste krniser der Engelsche vloot de Invincible is Zaterdag op de werf van Armstrong te Élswick van stapel geloopen Hg meet 530 voet lengte 78 voet 3 duim breedte en 26 voet gemiddelden diepgang wat twee voet langer is dan de reoordkrniser en vijl voet breeder maar één voet minder diepgang De boot heeft een inhoud van 17 250 ton Italië In Oostenrgk is men geheel van streek door het bericht dat Italië tusscben Tenetië en Triest vlak bjj de Oostenrgkscbe grens een station voor torpedobooten gaat maken Naar verluidt zal de Russische regeering in het vervolg de inning van den St Fieterspenuing in Rusland toestaan RUSLASD Het conflict tnsschen de doema president en Stolypin is bggelegd Het incident Poerischkewitscb heeft tengevolge gebad dat 15 algevaardigden uit de monarchisteoparttj getreden zgn om zich aan te sluiten bij de Octobristen Er zQn nu slechts nog 7 monarchistische doemaleden Bewezen te Oonda Het is de moeite waard zich van de waarheid van een ernstig geval te overtuigen hier kunnen wij dit doen De Heer P Janknegt wonende Bogen O 149a te Qouda meldt ons Nu ik door het gebruik van Foster s Rugpgn Nieren Pillen zooveel baat gevonden heb wil ik ook op mijn beurt U bet bericht mijner genezing doen toekomen en hoop ik dat dit aanleiding mag geven dat veel personen die op dezelfde wjjze mochten Igden hiervan nut znllen trekken Drie jaren lang had ik onophoudelgk steken in de zg gepaard met zware hoofdpijn De urine was troebel en liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte met Vv uitstekende pillen bekwam ik reeds dadelijk een groote verlichting en na het gebruik van één doosje ben ik zeer veel vooruitgegaan De pjjn was geheel weg het water was weer helder geworden en thans wensch ik na zulk een spoedige genezing U mijn dankbaarheid te betuigen voor Uw middel en waar ik kan zal ik dit aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die ü goeddnnkt Het waren de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen die den beer Janknegt genezen hebben Verzeker U dat gij het échte geneesmiddel krijgt de handteekening van James Foster staat op elke doos Zij zijn te Gouda verkrggbaar bjj de Heeren Wolff Co Westhaven 196 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor één of f 10 roer zes doezen BINNENLAND STATEN GENERAAL T U K B H M M B a Vergadering van Dinsdag 16 April Nadat de Kamer meedeeling heeft ontVUKen van Ingekomen stokken doet da minister van Financiën de Begeering meedeeling in zake den loop der ministerieele crisis Dadelgk daarna vraagt de heer de Savornln Lohman bet woord dat hem door den Voorzitter gegeven werd onder voorwaarde dat het slechts tot aanvulling zou dienen en niet discussie bedoelde welke de president morgen wilde aan de orde stellen De heer Lohman houdt daarna een langdurige rede ter verduideiykiog van de houding der rechterzyde De voorzitter moest hem herhaaldeli k verzoeken zich te bepalen tot de conclusiën en feitenvermelding waar de heer Lohman zich begaf in kritiek op de Regeeringmededeeling De heer Lohman deelt in hoofdzaak het volgende mee De in de crisis geraadpleegde leden der rechterzyde hadden zich volledige bevoegdheid tot publiciteit voorbehouden Nadat de heer Schimmelpenninck van der Oye was opgetreden ten einde een voordracht te doen voor een Kabinetslormateur heeft hg geraadpleegd de leden Heemskerk Talma Loeff Kolkman en Lohman namens welke groep hg steeds optrad Het Tgftal meende dat vermindering van het biyvend gedeelte geen verband hield met de legerplannen van het Kabinet en vatte de houding vun de rechterzyde over het votum van de Eerste Kamer niet opals gericht tegen het Kabinet op bet regeeriogsbeleid doch alleen als een bewgs van afkeuring van het persooniyk beleid ten aanzien van den maatregel van het blgvend gedeelte niet met het regeeringsbeleid verband houdende In overleg met de adviseurs heeft de heer 8 v d Oye toen aan H M geantwoord dat uit de ontslagaanvraag van het Kabinet niet volgt dat de rechterzyde geroepen was de taak over te nemen omdat de rechterzyde geen besturing had uitgelokt tegen het program van het Kabinet weshalve Je heer Schimmelpennick ontslag verzocht van zgn opdracht Verder bleek dat toen de heer Cort van der Linden belast was met de vorming van een gemengd Kabinet de overgroote meerderheid der vrgzinnige party vasthield aan de overtuiging dat elke oplossing waarbg intrekking van den maatregel omtrent bet blijvend gedeelte werd bedongen ter zgde moest worden gesteld dat toen nadat de heer r d Linden zgr pogingen bad opgegeven de heer S v d Oye zich bewoog in de richting van aanbigven van het Kabinet zonder daarby te verlangen dat bet ten opzichte Titn het blgvend gedeelte van koers veranderde doch alleen van werkmethode De slotsom van deze bemoeiingen was dat nu gebleken was dat het Kabinet op zgn ontslagaanvraag wilde terugkomen onder voorwaarden ten aanzien van het blgvend gedeelte de heecen van oordeel waren dat de rechterzgde alleen d n verplicht was de bestuurstaak op zich te nemen indien het Kabinet aan het volk den indruk had gegeven dat ten aanzien van de benoeming van een nieuwen minister van Oorlog de rechten van de Kroon ingevolge art 71 der Grondwet zouden worden verkort want alle adviseurs waren met den heer 8 v d Oye van oordeel dat art 71 aan de Kroon een onvoorwaardelgk recht toekent Men was echter overtuigd dat de Begeeriog zou handelen zooals in haar verklaring Is uiteengezet nl een afzonderlgk oordeel aan de Staten Generaal over bet blgvend gedeelte vragen tegelgk met de deSnitieve Ooriogsbegrooting Hier eindigde de heer Lohman zich voornemende morgen zgn rede voort te zetten met een beschouwing over de crisis Intusschen protesteerde de minister de Meester reeds beden legen de proporliën die de heer Lohman had toegekend aan een misverstand dat volkomen was opgehelderd en om te verklaren dat niemand in het Kabinet er aan denkt de Kroon en de haar by de Grondwet gewaarborgde rechten te verkorten Onder groote levendigheid werd dit debat tot morgen verdaagd De Kamer hervatte daarna de gebruikelyke werkzaamheden door het hernieuwen barer afdeelingen De afdeelingen benoemden tot voorzitters de heeren Kolkman Drucker Smit Lohman en Pierson De heer Schokking stelde in de later in den middag gehouden vergadering voor het ontwerp in zake het onderzoek naar hel vaderschap aan de orde te stellen terwgl de heer Duymaer van Twist dit vroeg voor de Visscherywet Over het roorstel Scbokking zal later worden beslist Morgen 11 uur volgende vergadering Art 71 der Grondwet luidt De Koning draagt aan de Staten Gene rual ontwerpen van wet voor en doet hun zoodanige andere voorstellen als Hg noodig acht Hi heeft het recht de door de Staten Generaal aangenomen wetsontwerpen al of niet goed te keuren I IJl f gü c Hl nken uit Schoonlio en xcv Ach vrienden lief ik schuw en beef Want alles staat hier icholuh m ichief I De Groote toren met zyn vergezicht Nygt oostwaarts met een overwicht Waar t Kerkbestuur versteld van stond I Het schreenwde met een groeten mond Den heeren op t Stadhnis in t oor Uw toren zakt als nooit te voor Hy dreigt zoowaar heel onze kerkStolt aan dat onheil paal en perk I En op den toren van t Stadhuis Klinkt angstig tls hier ook niet pluist Als ik het klokkespel doe hoeren Dan schudt en kraakt de gansche toren De dood grgast me aan bg ieder lied Zoo klaagt Van Rossnm z jn verdriet De koster van de Koomscbo kerk Zucht ieder echtend by zgn werk Dat luiden brengt my nog den dood De toren staat drie voet uit t lood I De Watertoren stgl en stram Helt over naar de baan der Tram Die wegsmelt in haar tranenlied Van ryden zie k nog lieelmaal niet Belastingdruk helt voor de Bnrgerg Verschriklgk zwaar naar ééne zg Niet naar de Greupen Valken partibus Maar naar de Middenstanders la Rusz En de Bedryven Water Gas Zg zitten leelgk in t Moeras Eu hoe Jan Valk het wendt of draait Met mooie cyfers kiezers pllait Men hoort van t huidige geslacht Eenparig en met klem de klacht Wat is dat gat tn water duur 1 En ieder kgkt geweldig zuur Spreekt men van winst van Gas en Water Klinkt door de stad een luid geschater Want ach t bedrgt baart enkel ongerief En voor de beurs is winste ntgatiif Water duurder gas niet lager Zoo wordt ieder burger klager Omslag hooger zells in t Personeel Betaalt een ieder grooter deel Gemeentegrond verdwgnt in t niet De schuldenlast baart elk verdriet Waar moet het met ons stadje heen Waar het heen moet P Rusz wenschte in een booze zwaarmoedige bui ons plaatsje de lucht in op een of andere planeet Maar naar de stellige voorteekenen hierboven opgesomd zal deze wensch van Rusz niet in vervulling gaan want alles wgst op vtriakking Zoo iets als de twee steden uit de oudheid zal ons lot worden als de kiezers van 1907 geen goed gebruik maken van hun stembiljet Waar het heen moet met onze plaats kiezers f Dat antwoord zult gg dezen zomer hebben te geven op de meest ondubbelzinnige wyze Niet minder dan vgf leden voor onzen raad moeten dit jaar gekozen worden Dnor het a s vertrek van den heer Lommei is het aantal vacatures met één vermeerderd Het ligt dus in uw hand mannen af te vaardigen die een anderen koers uit willen dan den tot nu gevolgden En hg het stellen der candidaten en het bepalen uwer keuze zult gg veel zaken hebben te overwegen om onze plaats uit het moeras op te beuren Gy moet in de eerste plaat niet langer dulden dat de candidaten achter u om gesteld worden zoodat gg niet weet wat gy aan d r hebt Wg moeten komen tot openbare vergaderingen waar de candidaten voor het front komen en bun program ontvouwen Wg moeten alle ongeteekende strooibiljetten van welken kant ziJ ook komen weigeren of ongelezen naar de snippermand verwgzen Wg moeten in de eerste plaats trachten te komen tot eerlgkheid in de gemeente pofitiek En nu znllen wg in een paar volgende artikelen het algemeen beleid der gemeente toetsen aan de werkelgke belangen der burgory in haren ganschen omvang JAN BAZUIN Gemengde Berichten Eenige dagen geleden liet de heer H te Arnhem zyn goedgevulde portemonnaio in een winkel aan de Hommelstraat liggen en zgn verlies bemerkende ging hg terug doch niemand wist iets van zgn portemonnaio waarna hg aangifte deed bg de politie die den winkelbediende en een loopknecht aan een verhoor onderwierp doch niet verder kwam Zaterdag las een klein meisje het vermissen van de portemonnaio in een der bladen en zeide tegen haar vader dat zg t gezien had en wist wie ol de daders waren Aan de hand van de gegevens die t kind verstrekte wist do politie thans den winkelbediende en den loopknecht tot bekentenis te brengen en vond men de portemonnaio in een pak zeegras terug Het geld was grootendeels verteerd Op het stationsterrein te Eindhoven is gistermorgen D terwgl hg bezig was kolen te lossen bekneld geraakt tussohen een kar en een spoorwagen met het ongelukkig gevolg dat hy inwendig ernstige kneuzingen bekwam zoodat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelgk was Men meldt Gistermorgen is er brand ontstaan in de woning en bakkerg van den heor J Bralten te Dedemsvaart mode door drie huisgezinnen bewoond Alles is geheel afgebrandj slechts weinig is gered kunnen worden De oorzaak van den brand die op den zolder ontstond is onbekend Verzekering dekt gedeeltelgk de schade Men meldt aan de Dordr Ct In de Maandagavond gehouden vergadering der stakers bg de firma Vriesendorp is besloten mot slechts 8 stemmen tegen den stryd voort te zetten Deze stemming geschiedde schriftelgk De acht tegenstemmers stemden echter niet tegen omdat zg bg de flrma Vriesendorp werk willen vragen Door den Dordrechtschen Bestnurdersbond is een verzoekschrift gericht aan den minister van binnenlandsche zaken waarin aangedrongen wordt op de tusschenkomst van den minister in zake de huisvesting der nieuw aangenomen arbeiders bg de firma Vriesendorp Zoonen Er wordt in dit verzoekschrift op gewezen welke groote gevaren deze opeenhooping van ongeveer 60 man in een daartoe hg uitstek ongeschikte ruimte oplevert voor den gezondheidstoestand aan de Mgl uit een hygiënisch oogpunt Omtrent de oorzaak van de ramp op de Spiegelgracht te Amsterdam verkeert men nog geheel iu t onzekere Stikken door kolendamp moet ook al buitengesloten worden aangezien in de kamer Noch van gas noch van kolendamp schynt sprake te zyn t Huis mag door niemand betreden worden en wordt zorgvuldig bewaakt Van het geneeskundig onderzoek is nog niets bekend Men schrgft uit Enschedé In d Brinkstraat stond gisterenavond de 17 jarige J G Barske het van geiyken leettyd zgnde meisje J H op te wachten Toen hy haar zag loste hy eensklaps vier revolverschoten op haar echter zonder dat een der schoten doel trof De dader is in arrest gesteld en de revolver in besleg genomen Een huwelgkscandidaat vervoegde zich dezer dagen op het gemeentehuis te Ngkerk om zgn huwalgkspapieren in orde te maken De trouwlustige wist naam noch ouderdom van zgn aanstaande alleen lag t hem by dat zy wel eens Mietje werd genoemd Hy kon op geen enkele vraag betrellende zyn meisje eenig antwoord geven Een treurig ongeluk had Zaterdagavond plaats iu de schouwburgzaal in de Groote Sociëteit te Enschedé aldus meldt men vandaar Terwgl een dilettanten tooneelvereeniging aldaar eene uitvoerirg zou geven en t doek juist gebaald was voor t Ie bedrgl kreeg mevrouw H plotseling een beroerte en was binnen korten tyd een Igk Daar juist twee van hare kinderen in hun rol op t tooneel stonden verwekte dit groote consternatie zoowel onder publiek als uitvoerenden en werd de voorstelling onmlddeliyk gestaakt In een vergadering van 4000 stakende bootwerkers te Hamburg heelt het lid van den Rgksdag dr Heckscher gesproken ten gunste van een schikking Aangenomen werd een motie waarin het afwgzende antwoord van de Hafenbetriebsverein betreurd de belofte der werkgevers tot korter arbeidstgd toegejaicht en aan het vakvereenigingsbestuur opgedragen wordt nog eens te trachten met de werkgevers te onderhandelen daar een vergelgk niet buitengesloten wordt geoordeeld Men meldt uit s Gravenhage In de jongste dagen was het te Scheveningen eenigermate roerig in de Amsterdamsche straat tengevolge van achterhouding door een aannemer van loon aan de arbeiders van een in aanbouw zijnde villa in genoemde straat Het bedrag beliep ongeveer f 1300 Gisteren wilden de werklieden niet langer wachten en politiehulp was noodig om ze in bedwang te honden reeds was een dAwerklieden met den onderbaas handgemeen geworden toen deze weigerde van de aannemers wegens een tusscben dezen en den onderbaas bestaand geschil een som te aanvaarden De politie wist evenwel de orde te handhaven en de onderbaas kwam er toe afstand van t geld ten behoeve der werklieden te doen die in afwachting van de terugkomst der aannemers voor hel in aanbouw zgnd perceel bleven geposteerd De Interstate Commerce Commission der Vereenigde Staten heeft in eerste instantie het proces gewonnen dat zjj tegen de Standard Oil Maatschappg aanhangig heeft gemaakt Laatstgenoemde werd door de rechtbank ta Obloago lohaldlf Tarklurd aoo talrllko overtredingen van de Intorstata Commerce wet door aan bepaalde spoorwegondernemingen die haar extra kortingen op het vrachtvervoer verleenden de voorkeur zon hebben gegeven De Standard Oil gaat van bet vonnis in hooger beroep Indien de uitspraak mocht worden bevestigd jal de maatschappy ten minste SJ millioen gulden en ten hoogste 70 raiUloen aan verschillende boeten hebben te betalen Daarbg is dan nog geen rekening gehouden met de andere wetsovertredingen welke het bestuur der maatschappy ten laste worden gelegd Een zware pakhuisbrand heeft Maandagavond de Amsterdamscho brandweer eenige uren bezirgehouden Tegen half 11 ontdekten bewoners van de Becbtboomsloot dat uit een groot pakhuiseen dikke rook naar buiten drong De brandwas op de bovenste verdieping Weldra narendrie stoomspuiten en de noodige Vechtkranen in werking Het pakhuis had een smallen voorgevel aan de Rechtboomstraat en was voor hét overige geheel ingesloten door hel huizenblok van Koningstraat Kromboomsloot en Brandewljnsteeg zoodat de slangen moesten geleid worden door de woonhuizen van verschillende straten en de brandwachts over do daken Imoesten klauteren om het branf dsnde dak zoo dicht mogelgk te naderen Zelden zngen wg zoo n labyrinth van branden zoldergangen als in dit huizencomplei zegt bet Hbli hoewel wy gaarne vertrouwen op de succesvolle controle van Bouwon Woningtoezicht en Brandweer hopen wg toch van ganscher harte dat een buurt als deze voor brand bewaard moge blgven want na hetgeen wg er Maandagavond zagen zyn wg overtuigd dat een brand daar een ernstige bedreiging van menschenlevens met zich brengt Het pand was eigendom van den heer Sikkema j in het pakhuis waren opslagplaatsen verhuurd aan de cargadoors van Es van Ommeren aan de timmerlieden Lozie Do en aan den sigaronfabrikant Wessols die de bovenste verdieping in gebruik had waar de brand ontstond door onbekende oorzaak Na 6 uur had niemand meer in het pakhuis vertoefd het vuur heeft er dus lang liggen smeulen Verbrand zgn de bovenste étage en het dak de ondergelegen verdiepingen bekwamen ernstige waterschade Alle huurders waren verzekerd De volgende week komt te Sofia de krygsraad weer bgeen ter behandeling van den moord op minister president Petkof en de oppositiepartyen znllen eerst protest vergaderingen houden tegen de verwgzing van de zaak naar een krggsraad daar zg naar baar meening door de gewone rechtbank behoort te worden behandeld Men meldt uit Vlissingen Door de politie alhier is aangehouden en naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht een 21 jarig persoon uit St Josse ten Noode Brussel wiens aanhouding door den rechter commissaris te Brussel was verzocht De verdachte heeft bekend zich ten nadeele van zgn patroon een isselagent schuldig te hebben gemaakt aan ver dnistering van een bidrag tusscben 20 en 25 000 francs welk bedrag hg grootendeels met speculaties verloren heeft Zgn uitlevering zal langs diplomatieken weg worden geregeld In Engeland hebben twee niet alledaagsche ongelukken plaats gehad Zaterdag moest er te Sheffield op een fabriek ruw yzer in spoorwagens worden geladen Het gzer was 6 meter hoop opgestapeld Op een gegeven oogenblik stortte de berg in over vier werklieden Drie werden gedood den vierden werden beide beenen gebroken En gisterenochtend kantelde te Newton in Schotland op een spoorwegburg een wagen waarop een kraan was bevestigd die een stuk van de brug welke hersteld werd jtilde en viel in de Fiddich een rivier die 10 M beneden de brug stroomde Vier mannen dje met de kraan werkten vielen mede Twee hunner werden op slag gedood belden werd een been afgerukt de twee anderen kregen een schedelbreuk Zondagmorgen wilde aan den Parallelweg te B Gravenhage een jongmensch op een in volle vaart rgdende tram springen even voor de halte Cuypstraat Hy viel en kreeg een ernstige beenwond Iu een winkel werd het eerste verband gelegd door een verpleegster en daarna werd hg door de tram tot den Zuidwal gebracht vanwaar de conducteur hem met nog iemand naar het Ziekenhuis droog In een rgtnig werd hy later naar huis vervoerd Zondagmorgen omstreeks 5 uur zegt t Vad heeft de beruchte vechtersbaas Jan de Graat met zyn kornuiten in de Hameratratt aan baar aangerand an hem zjjn horloge gerold De bestolene ging direct naar het bureau en nam een persoon mode die getuige van den diefstal was geweest en s avonds mocht het de politie met veel moeite gelukken den dief met twee van zQn trawanten te vatten Stadsnieuws GOUDA 17 April 1907 Heden slaagde te Utrecht voor het examenlager onderwas de heer M iondswaard van Reenwyk j Gisteren slaagde te Middelburg voor het examen akte lager onderwgs den heer D A Emeis van Gouda leerling der kweekschool voor onderwyzers te Middelburg De veieeniging Armenzorg heeft met groeten dank ontvangen van de vereeniging Be Quick de somma van f U5 17 zgnde de opbrengst van de uitvoering op Zdterdag 6 April j l benevens f 1 36 uit he Laiiterpotje bg den voorzitter van Be Quick voor Armenzorg ontvangen Beroepen bg de Bemonstranijche Broederschap te Waddingsveen do heer J C Wannée prop te Amsterdam f OüDÏRKBEK A D l 8KI ISJ Apri Bestuur der vereeliiging Werkm heelt op 8 dezer üjne geiene kl vergadering gehouden Uit da rederij den penningraeestert bleek dat eerste kwartaal w s ontvangen dragen van donatei rs f 123 en aau butiën van leden Weglemonten en Aoeten f 219 30 totaal f 343 30 Hiertegonovéi werd echter uitgekeerd voor zieke loden 425 62 en bet iald yeor reglementen en bodeloonf 33 52 totiiai 1 469 14 zoodat over heleerste kwaHaW f 116 84 meer wër uitgegeven dan otlvangen Het jaar is dM zeerongunstig ing zet Gelukkig dat de ruime kasgelden i vereeniging hfiar in staat tellen daar 5n af te schrgvtn zooveel er noodig bl kt JWie Werkmanszorg steunen knntfen bigvfljn echter niet kchter dit tedoeiit want zg behoort tol 8ne der moest nuttige corporaties onzer gemeente I = 1 == r k Rechtzaken Voor de Rechtbank te Retlerdam stonden gisteren terecht O L 22 jaar schipper en L V L 21 jaar sjouwer beiden te Ouderkerk a d IJsel die op 20 Januari den nachtwaker J Stigter te Gouderak die hen tot kalmte aanmaande in dronkenschap hadden mishandeld Beklaagden beweerden van niets te weten Eisch voor ieder drie mianden gevangenisstraf Op 13 Januari bracht C v V 38 juari koopman te Gouda een bezoek aan bet café van Krugsheer aldaar In het café bevond zich ook een broeder van beklaagde met wien hg ruzie had Kruysheer had toen gezegd op rnzie in zgn café niet gesteld te zgn Een oogenblik daarna was beklaagde naar den caféhouder die achter het buffet stond gegaan had hem de Jiand toegereikt en zgn leedwezen hetnigd over het voorgevallene doch hem daarop opeens met de rechterhand een slag op zgn hootd gegeven Eisch f 50 boete subs 10 dagen hechtenis Een familie te Maartensdyk deed aan de Rechtbank te Utrecht het verzoek om het hoofd van het gezin wegens verkwisting onder cnrateele te stellen Een der zoons Leendert genaamd werd bg voorloopige beschikking tot bewindvoerder aangesteld en daarop volgde de onder curateele stelling Dit vonnis werd echter door het Gerechtshof vernietigd Da cnrateele was dus weder ingetrokken Inmiddels was de vrouw des huizes met haar kinderen naar den Zwaluwenberg te Hilversum verhuisd met medeneming van verschillende goederen Deze verhuizing had plaats op 1 December Op 8 December werd ten verzoeke van den vader door den deurwaarder J Pb van Vn jht revindicatoir beslag op de medegevoerde goe deren gelegd in tegenwoordigheid an een persoon dio tot bewaarder werd aangesteld en van een der zoons Willem genaamd De döurwaarder deelde mede dat men van den boel had at te blgven gelgk de bewaarder uitdrukkeiyk verzekerde Niettemin werden in Januari toen de bewaarder ziek was geworden een paar bonte en twee zwartbonte koeien naar Utrecht vervoerd en verkocht Wegens het onttrekken van goederen aan een revindicatoir beslag had de zoon Willem zich gisteren voor de 4e kamer der Rechtbank te verantwoorden Beklaagde ontkende dat de deurwaarder gezegd had dat de boel onaangeroerd moest blgven Niet op 12 Januari gelgk de dag vaarding vermeldde maar op 19 Januari werden de koeien op last van zyn Broer Leendert ten behoeve van zjjn moedor te Utrecht verkocht omdat zyn vader alles doorbracht Een jongmensch dat de koeien mede hielp vervoeren sprak ook van 19 Januari en bleet daarby niettegenstaande de vermaning van president mr Ëeinesz om toch de waarheid te zeggen Het 0 M mr Besier achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend beweum Spr zou by ziin eisch in aanmerking nerifc dat het hier een lamiliequaestie is iMka vervolging is door hem ingesteld omdatlel noodzakelgk was dat er een eind kwamiiPin de verduistering van het rechtmatig geldfde beslag Het is te hogrypen dat het voi kinderen hard is als de vader alles op ml doch de wet wil eenmaal dat aan het b niets wordt onttrokken Mogeiyk zou ep niét eens tot vervolging zgn overgej wanneer beklaagde niet nadat reeds p verbaal was opgemaakt opnieuw i koeien en huisraad aan het beslag bL trokken Daaraan moet een einde ge worden Eisck twee maanden gevangeiiisstri De Rechtbank ging daarop in raad en besliste dat waar het niet vaststai welken datum hpt ten laste gelegde gepleegd een nader onderzoek nooi Daarom ierd d zaak tot na afloop nadere initroctle geschorst Aii lerdam 16 April lUaji Volgen het Weekblad Van de Com ji ba k te l mSjtord n zgn in de weekffif 16 ipfft liandeld fo d8eo 4 I Inlomsta i Obl tusschenkomst didtffl Igende nindere cM l boltnnr iü Temoelwes S T ilgkiEnlreLl 107J ex fivideM GMiti ld LaullteiD let 9blig l Cil fi toetoelis q j t AanU Anibterd jiJl Legdscho Vi V 1906 m pet Oblig LeiMe ijfem pCI Ie Hyp OBk MgHot eiiil der C G BoBenhblIer e 4 Koolzuur n uursto w J 5 pCt Oblig Eau de Colügnefabr 120 58 66 102 95 V h J C Beldoot Aand Mg v Meel en Broodfabr Scrips Niderl Centr Spoorw Mg Aand Nederlandsche Mg tot expl i an Veestallen en Veetrams J porten J Solosche Tramweg Mg Amsterdamsche Galerg Mg My Nederland tot expl v onroerende Goederen Utrechtsche Algem Brandv 85 85 Mg 10 pCt gestort Nederland Mi van Verzekering o h leven 50 pCt gestort Leeuwarder Waterl Mg Tilbnrgsche Waterl My Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de Holland Mg voor Tnrgabouwen Winstb Cultuur My Gogoniti Opr aand Javascbe Bosch Exploitatie Mg Mg Nedeiland tot exploitatie van onroerende Goederen Bew V Deelger Nederlsch Indische Landbouw Mg BEÜES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Staateleenvnqen PoBToaAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 EosLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziJi Japan Obligatien 1899 i 74 74 CoiuHBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 2 IVi Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9i Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 j 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe IJypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4P9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 j 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Prtmielteninqtn binLOiE Loten Stad Antwerpen fv 1887 2V 02 itêh Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89Vi Scheepvaart Maateehappijen Pand Holland Gulf Stv My 86 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorteegleeningeiu Itaue Olilig Zuid Italiaanscho Spw IMg A sel Outvapgen DE PIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses J upes en Jupons Itobes en Japoijistofien met bgbehoorende Qarneeringen Tan de goedkoopste tot de beste soorten in toherp enicnrre reiide prijxén I Aanbevelend A j S 4 fffjy £ ijff4 a 4=t = A v i iVfi TiF3N eéa § l3 aetÉlee de Tamer met j pKrto4 lief HAVj N ofFL WEE LBNSl NGElJ II 1 1 Brieven owitr fetir P a n JONGraJEEL S ADVlé ESS S B pA ij Victóii atèr ieregeide aanvper Aanbevelend FirmaHerman Zooii EENISIEFOTTANTnES tien wonlt verzocht op t VEUK Ie letten DIT HIT MaOVZUH VAK VI IIAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEBN worden af geleferd in verzegelde pakjes van ei en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er fcPrgs voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de aitvoerin van geëerde orders aonbev eude J C BUL voorheen J BREEBAART Lz Verkrgijbaar in flesschen f O ets T V c on 1 t SJf bg H H Apothekers on Drogisten Let op het merk ANKERI F AD RICHTER Co Rotterdam ïe Gouda bj C LÜGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Co Wettbüven 118 rliKi Het b att onfoluddylute m e Wh makkelylcatc poetamlddel voor H ctea CQ vooral dame en Klnderscboenwerk Is de Appretuur van C M Mlllkr L Ga Berlin Beith Str 14 Men lette oed öll op naam en fabtlekamcrk virkryghiir ïy HMfsn Wlnketleri In ichoanwart falaalanaa areMTvaa anx air Saa raal Daaat htr W SarMwaaa Araba