Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1907

Waarom zult gij voor 5 cent PUDDING met SACHARINE eten Als gij de A J P s Pudding de beste aller puddingen kunt koopen 70or 7 cent per pakje 20 cent de 3 pakjes IVo 10311 Vrijdag 19 April 1907 n HW BlW i M WPi S 40ste Jaargang en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken l Teletot n Xo 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN leleloon iln 89 ADVERÏENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiui iIcK midd HUIS TE HUUR lieereDhiils Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder iinke Tnin Voorzien van Oaa en Wattrleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een moDster van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toege onden Kan inaeffeven vordin tn Koffie TÜee MeUc Likeur Abêint Bier Water of in liet voedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van a veet net COZd FOBDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz btj den dronkaard op te wekken Bet COXA POBDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter ran den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Het OOZA POEVBB beeft het huiselijk geink van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven vao talloozen met menig jaar vsriengil Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te z jo Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITIJTE i ÏJrCü nd Wacht U voor namaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar ij thans door nieuw gevonden toepassingen qnze IM Uet ert getekUOertle Portretteu JPeittfure Homoer f Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen OeIII rÖ8conrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmti op aanvraag Boxtel H BOGAEBI Jb Co Agent voor ÖOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zQn I QOEDKOOP8TE HEEST FR4CT1S0HQDE MEEST VOI LBPIQB MOOEBLAPIEW ijjn beslist die der Firma WELDON TBB LAVlBi JOVBSAf I met minstens drie graUs geknipte patronen en een geklenrile plaat TBB ILL BBBSamAB BB I met een gratis geknipt pi fOon L TBB BKZAAB OF CBILD BBS S FASBIONS I Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar I Proefnummers AUe met kastel HM Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN I met HoU verklaring fr p p tegen m vooruitbetaling van f 0 50 verkrjgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag i Alle lijders moesten dit weten Ik mag met eene blijde tgding tot o komen Ik was eene echte zennwlperes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zennwziekte De doctoron hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten Totdat men m j de SANG UINOISf gegeven heeft De Sanguinose heeft mij geholpen Na het gebruik v m eenige flacons ben ik totaal beter Maakt n gerust van dit schröveo gebruik want allezennwiijders moesten het weten Mej J TEUMPE Cuüpstraat 66 Den Haag Meer dan vierhonderd geneeshasren ia binnen en buitenland hebben de SANOUINOSE beproefd bevonden in alle vallen vkn ztrakte en algemeene verslappingstoestanden SANGUINOSE kost f 1 50 per fl f 8 6 fl f 15 12 flacons Te Gouda bU WOLFF di Go Westhaven 198 ERELD SUCGË8 De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract iii 4ii¥ai wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkot dheid Slijmhoest BorstpiJD Keelpijn Heeschheid enz HBLIANTHB is verkrijgbaar b alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie IVanMaal ent UBLIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MBLIASTHB in flacons f 0 40 f O rO en f 1 UBLIAWTHB in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Hontngbloem Den Haag VerkrSgbaar by Firma WOLBB Jb Co Westhaven 198 Oouda GEKNUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 floudo A BOUMAN Moordrecht PlUKSK Nieuwerkerha dlJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaater A SCHEER Haaetreoht P W v EDE Oudeaater K tan die HEIJDEN te Seeuunjk P v d SPEK MoercapelU D t d STAE Wed J HOLST M KOLKMAN AKl VAN DEB BEUDBN Waddingiveen P A ut GKOOT A o JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKES te Bemekop WAAItSCIIUWI VCI Laat U niet misleiden door il6 I Slroop Het klooster SanotaPaulo AbdiJ bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde GEBR RUREIN é DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdniaga tin Gedempte Binnenrotte 154 lelef 11699 He Magaicijn West Nieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4eS7 INRUILEN STEMMEN VERHUREN REPAREEREH onze Halons te hoiiren DE PHONOLA i w uM In rioNDiAmso MM mumi tevt vooral op d ECHT JuuidteAaaiag met rood iettartte JDbepJahnslein oineereugDtiivicroftMBROM oBtRiAHtiswH Overal 42££I S ïerkrijflbaar Maataehappy tot HxpMiaUe van ae ViétoHa Bmm fiiantnorvoor 2 derlai A Boompiu 40 BtOterdank Gouda Drak van A BRINKMAN Z M M V LOOlX DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst vooralen van GASORNAfflENTIll in elke stijl van de eerste fabrieken tegon concurreereude prjjzen Aanle ger na Gas Wilfr Spreek Biur eo Ëleotriscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudsch Verllchtlng ia aga ljn i DE AVOJIDSTEII daar alles door bekwame fitters j rricU wordt if Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede een roiine sorleeriug voor bet lannemeD in het I oord Brabaalsch Schoeo eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk FerwerdafeTieman QrootBte détail wOahaudelaren In Nederland oei 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret ƒ 0 80 per flesch per anker van 45 fl 35 0 80 0 99 n 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 CbSiteau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant auternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Roorie Portwijn 1 08 per aesch Extra oude Koode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwp 1 08 Extra oude Witte Portwgo 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bklurdi per Liter 1 17 PrIJten netto i eontant DEPOT TE QODDA bij F J J BOON VAN OSTAOfi KLEIWEG E 29 Aileuw onovertroflen I A I Prof Dr Liebers welbekend I A lilDV XBACBT UIZiB I AUmd ht mat FtliriekBmerk l g tot voortdorende radicale en I lekere genezing van alle zeU de meest hardnekkige xenuW I Miekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigen leeftgi J oiöfe genezing van elke zwakte Bloek lidcht Benauwdheid Hoofdpgn I Mifiraine Hartklopping Maagp n I slechte spgsvertering Onvermogen llmpotenz Pollatiooe enz D lIvoerige prospectassen I Prijs por teMb 11 1 i 9 S i dubbelaHeull I fl e I Oentranl Dep t Matth v d Vegte Zaltbomm DopSts M CKban li Co Botterdam F Happel a Orarenhage J Halmmaaa de Jong J Oin BottwHaiB Well k Oo aouda en bit alle drogisten KEl ISGEVII G I miCKTlNOItl WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDKRS van GOUDA Genen art 8 der HINDERWET Doen te weten r Dat zii verganmng hebben verleend aan ie A van Erk en zijne rechtverkrijgenden tot hetj uitbreiden züner door een gasmotor gedreven ho atdraaierij door bijplaatsing van eene stoommachine van lo P K in het perceel aari den Fruweelen Singel k R No 706 kadastraal bekend sectie A No 3047 ie A de Weger en lipe rechtverkrijgenden tot het uitbreiden lijncr door een gasmotor gedreven smederij door bijtrekking van het daar naaat gelegen pand in het perceel aan de Bogen wijk O No 148 kadastraal bekend sectie D No 1844 GOUDA den 18 April 907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteQlan ilscb Overzicht Renter seint uit Londen dd 17 April In den loop van de beraadslaging over het maritieme program zeide Lord Tweedmonth eerste Lord der Admiraliteit dat de politiek der admiraliteit berust op drie beginselen die door elke parij zijn aanvaard ten eerste dat Groot Briltannie de opperheerschappg ter zee moet handhaven zonder te letten op de kosten ten tweede dat QrootBrittannië op het oogenblik zonder tegenspraak die heerschappij ter zee bezit en ten derde dat de druk der maritieme uitgaven reeds zeer zwaar is en er onder de zeemogendheden al te groote wedjver bestaat om die uitgaven op te drijven Aangaande de qnaestie van de beperking der strijdmacht ter zee zeide Lord Tweedmonth dat de regeering voor zoover het de Haagsche conlerentie betreft uitdrukkelijk heelt verklaard dat ze bereid is te treden in een schikking tot dit doel wanneer de andere mogendheden zich bereid verklaren ze te behandelen en zich gebonden zullen achten 4 or de beslissingen der conferentie Maar bijaldien de mogendheden mochten weigeren aldus vervolgde hij dan komen wij ter conlerentie zonder ook maar eenigszins een verplichting op ons te hebben genomen ot met de verplichting dat zoo de mogendheden hun maritiem program uitbreiden ook wg zulks zullen doen teneinde FEVILLETOX ONS PARTIJTJK 1 We waren in een van die perioden dat we zonder meid zaten toen we ons eerste avondje zonden geven Het was kortzichtig de gevaren te onder ichatten aan dezen toestand verbonden doch er was een van de tantes over bg mijn ouders die wg zelden te zien kregen en die naar mijn vrouw voed noodzakelijk betheefnift moest worden Dus waagden we ons aan de gevaarlijke proefneming We vroegen mgn ouders èn de tante wie alle hulde gold Verder behalve nog eenige andere familieleden een paar vrienden van ons een paar kennissen van mijn ouders en twee gezinnen die dol waren op mijn tante We hadden een lijstje van achttien neuzen wanneer niemands neus sedert de laatste ontmoeting Was afgevroren want het was winter m vinnig koud Allen beloofden met het meeste genoegen te komen en zeUs hst onasngenaamste wéér te trotseeraoi M n moet nooit van iemand kwaad denken zoolang men niet zeer gegronde reden er TOOT beeft uden zon ik de ODilentellliig onze machtsverhouding onder de zeemogendheden to handhaven Toejuichingen In de GoBtenriJksche Kamer van Algevaardigden verklaarde de minister president dr Wrkerle in antwoord op eet interpellatie van den afgevaardigde Markos over do pangermanistische beweging dat men niet te veel gewicht moest hechten aan dit ntopistisch streven De kaarten die bet Duitsche rijk voorstelleii als zich uitstrekkend tot Triest en Konatantinopol dienen voornamelgk ten gunste van oconomisolie doeleinden mon zou center dwalen wanneer men deze in verband bracht met hot Drievoudig Verbond of de vernieuwing daarvan waarvan overigens op het oogenblik geen sprake is omdat het nog lang niet ten einde loopt Dr Wekerie voegde daaraan toe dat hy hoewel geen overdreven gewicht hechtend aan het streven van het pangermanisme toch aan de antoriteiten had bevolen voortdurend den blik gevestigd te houden op het drijven der agitatoren De Kamer nam akte van die verklaring Een paar punten uit de rede van Sir Henry Campbell Bannerman ter opening van do koloniale conferentie houden gunstige voorteekenen in voor het verloop der zaak In de eerste plaats heeft Sir Henry er den nadruk op gelegd dat do samenkomst niet is een beraadslaging tnsschen de ministers der koloniën en den minister van kolomen maar tnsschen de koloniale regeeringen en de regeering van het moederland Sir Henry s tegenwoordigheid en de omstandigheid dat hi en niet lord Elgin de welkomstrede hield doen zien dat het der Britsche regeoring met deze beschouwing ernst is en de koloniale premiers spraken in hun antwoorden han instemming met deze opvatting nit In de tweede plaats is het de wensch van verschillende koloniën dat een nauwere verbinding tot stand zal komen tosschen hun regeeringen en het Britsche gouvernement Er zijn koloniale agenten te Londen gevestigd en deze verkeeren natuurlijk met bet ministerie van koloniën zoo vaak dit noodig is maar daarmede zgn de koloniën niet tevreden Zg klagen dat de regeering van het moederland hen tot dusver heeft gehonden buiten alle vraagstukken die ook voor haar van belang waren Zoo hadden zij naar haar meening geraadpleegd behoeren te worden omtrent de invoering van opperen dat de gretige acceptatie zeldzaam volledig bii achttien neuzen voor één deel misschien ook wel wortelde in de nieuwsgierigheid te zien hoe we het er af zonden brengen in t hartje van den winter zonder meid Voorioopig scheen alles goed te gaan Onbewust van wat ons toen reeds boven het hoofd hing veronachtzaamde ik don heelen dag mijn werk en alle verplichtingen zaten te vergeefs mg te wachten Ik maakte s ochtends om 9 uur de kachel aan in de voorkamer opdat het in dat vertrek tegen den avond eenigszins warm zou zijn Ik droeg turf en cokes en houtskool en briketten en houtjes en zelfs petroleum aan toen de kachel om 11 nur uit was maakte ik haar ten tweeden male aan Mgn vrouw intusschen veegde de glaasjes nog eens droog uit etaleerde gebakschalen schoteltjes zilver en kristal tot de huiskamer een vendulokaal leek En deed bovendien haar gewone huiseigke plichten s Middags gingen wg samen inkoopen doen van koekjes en gebak zoute bolletjes en petit fours en toen we thuis kwamen maakte ik nog eens de kachel in den salon aan en zette de ramen open omdat het vertrek vol rook stond Hoe meer de avond naderde hoe zenuwachtiger wij werden en hoe meer disgen wü Cbineesche werkkrachten in Transvaal omtrent de overeenkomst betreffende de Nieuwe Hebriden en omtrent het verdrag met Japan Dat zijn verlangens die wgzen op den wensch der koloniën naar ruimeren invloed op aangelegenheden die het geheele Britsche rgk aangaan en daarin ligt een bron van ernstige moéilgkheden Doch het stemt hoopvol daf ide Britsche premier beeft doen uitkomen dat de Engelscho regeering wel zou kannen medegaan met de instelling van een koloniaal secretariaat te Londen dat optreden als bnrean van inlichtingen voor de regeeringen der koloniën en als voorbereider voor de volgende koloniale conferenties Door zulk eene instelling zou het wellicht mogelijk worden althans voor een deel aan de wenschen der koloniën te voldoen Da Nene Preie Presse komt naar aanleiding van de berichten dat Engeland mee zal werken aan het herstel van de Spaansche zeemacht nog eens terug op de Antiduitsche staatkunde van koning Ëdunrd Waartoe deze ontzaglgke diplomatieke toebereidselen en welk doel hebben de plannen van Engeland die Spanje tot nieuwe groote oorlogstoerustingen dringen Engeland heeft schijnbaar zgn eigen marinebegrooting besnoeid maar met Engelsch geld zal een Spaansche vloot gebouwd worden die een hulpkracht van de Engelsche zal zgn Hoe zonderling is echter de tegenstrijdigheid dat in hetzelfde oogenblik waarop de Engelsche diplomatie door haar uitgebreid stelsel van bondgenootschappen en afspraken en nu ook door do versterking van de Spaansche vloot iiet geloof in het behoud Van de vrede verzwakt de Engelsche regeering een voorstel tot beperking der krggstoerustingen voorbereidt Het blad verwijt Engeland nogmaals dat zgne staatkunde duidelgk ten doel beeft om Dnitschland óf diep te verdeemoedigen óf anders plotseling te overrompelen eo beschuldigt Spanje dat het zich door Engelsch lokaas heeft laten bewegen zich bjj een Antiduitsche coalitie aaii te sluiten De indruk dien zulke feiten maken maakt de stemming zwoel en wekt een spanning die voor den vrede nadeelig moet zgn Er zjjn altijd tal van bladen welk zoodra de binnenlandsche staatkunde buit geen vooruitspringend onderwerp van bespi eking oplevert zich gaarne bezig houden roet hooge politiek Voor dezen is de aangekoildii dü ontmoeting van koning Edward met koning Viotore Emannele III te Gaeta een schoons ontdekten die we nog vergeten hadden We aten staande en mgn vrouw zei vol trots Ik wil toch eens zien of ik niht een partgtje kan geven zonder meid Zii noemt een theefuif waar meör dan vier menschen bijeen zgn altijd een partijtje en ik laat haar die illusie Het zon ook al te gek zijn zei ik als je van dat vee afhankelijk was Toen de kleine wijzer naar VII tchoof hadden we eer prettig gevoel van eigenwaorde Ik stak overal de lampen aan ontkurkte den wijn zette water op voor de thee Mgn vrouw poetste den grootfn zilveren trekpot waar ze s middags in de drukte niet aan gedacht had een raensoh kan toch niet aan alles denken f on toin gingen wiJ ons kleeden Ik ontruk alleen de allervoornaamste momenten aan de vergetelheid Zelfs de naïefste onhuiselgkst lezer zal begrijpen dat je alleen met water opzetten en den trekpot poetsen geen voortreffelijk theetje krggt En zoo meer i Maar kan een mensch niet aan alles denkeh nog minder kan hy alles opschryven Daaromheeft myn pen sierljk van myipaal totmglpaal den dag langs gecancaneerd en ï erzonken duizend wel te verbeelden kleini j heden in de donkere raadselvolle diepten tusschen de regels Slot V lgt gelegenheid Deze samenkomst volgende op het onderhoud van prins Von BUlow met den Italiaanschen minister Tittoni te Rappalo en en op liet beleefdheidsbezoek van den Britschen koning aan zgn aangetrouwden neef Alfonso van Spanje te Cartagena moet in hun oogen wel van groote staalkundige beteekenis zgn vooral nu geiyk gemeld wordt de Italiaaiische minister van buitenlandsche zaken bg de ontmoeting tegenwoordig zal zgn En welke dan de bedoeling van de samenkomst zou moeten zgn ligt voor de hand Na bet ministersonderhoud te Rappalo werd officieel medegedeeld dal tusschen Italië en zgn bondgenoot Dnitschland nog steeds de grootst mogelijke eensgezindheid bestaat het bezoek te Gaeta moet een tegenwicht vormen en doen uitkomen dat de vriendschapsbetrekking tusschen Italië en Engeland gedurig nauwer wordt Reuter seint uit Odessa dd 17 April Hedenmiddag had aan de haven een bloedige botsing plaats tusschen een afdealing van de strgdorganisatie van het Verbond der echt Russische lieden en havenarbeiders Toen de eerste ten getale van 30 man langs de Lewasjefkade kwam werd ze door een groep arbeiders van gelgke sterkte met gefluit en gejoel begroet De leden van den Bond losten daarop ongeveer 30 revolverschoten waardoor vgl arbeiders werden gewond van wie twee doodelgk Militairen kwamen spoedig opdagen en namen 13 personen in hechtenis De Soir verklaart uit zekere bron te weten dal noch graaf de Smet de Naeyer noch een der endere leden van het afgetreden kabinet in het nieuwe piinisterie een portefeuille zal aanvaarden Met de intrekking van het wetsontweip op do miinen hoeft de regeering de brug afgebroken het zichzelf onmogelgk gemaakt tot het bewind terug te keeren De Petit Bleu heeft vernomen dat de Koning liefit een gewijzigd kabinet de Smet zou verlangen Dat dan kan wel een zeer platonische wensch van den Koning zgn en dan beteekent deze opmerking over het verlangen van koning Leopold niets De vraag ia of de koning vindt dat de Smet nog mogelijk is als kabinetshoofd Er wordt ge proken over een poging van de Bi Igische bisschoppen de eenheid onder de katholieke partgen te herstellen De bla den der lechterzgde laten zich dezer dagen vricndelgk over de v irschillende katholieke groepen uit Men wil gi en moéilgkheden scheppen om tot een coalitie ministerie uit de rechterzijde te komen Vanavond om half twaalf wordt koning Leopold te Laken verwacht Voorzitter Schollaert heeft een conferentie gehad met den Senaat de Mérode en met de oud ministers de Trooz en Liebaert De liberale bond van Brussel heeft zich in een motie zeer scherp uitgesproken over de intrekking der mgnwet Deze motie overweegt dat de Kamer het ontwerp met 94 tegen 32 stemmen en 25 onthoudingen had aangenomen en het een alzoo kon geacht worden de uitdrukking te zgn van den wensch van bet Belgische volk De intrekking is een miskenning van de beteekenis van den volkswil De liberale bond acht het ongeboord dat het ministerie de Kamer onbekeud heeft gelaten met de stappen die het bezig was te doen bg den l oijing om de intrekking te verkrggen zoodat het ministerie heeft laten stemmen over een wetsontwerp d it al eenige dagen ingetrokken was De liberale bond van Brussel eischt ontbinding van de Kamers m het land in de gelegenheid te stellen zgn oordeel te laten weten en de regelmatige werking der nationale instellingen weer te verzekeren