Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1907

Kaar men zegt eal het bestuur van de vereeniging van Hamburgsche havenarbeiders een groole vergadering van hare leden beleggen teneinde stemming te bonden over het voorstel om den eersten Mei ditmaal i et te vieren Dat 2on in overeenstj ming z jn met een verklaring van het sociaaldemocratische partijbestnar waarin h et aanraadt overal door te werken Vf 1 Mei waar anders een uitsluiting dreigt Men weet dat de vereenigde patroons eerst verlangen dat de arbeiders beloven om den Meidag niet te vieren en dan pas over nieuwe arbeidsvoorwaarden willen praten Ballin de directenr gineraal van de Hamburgsche lijn op Amerika en de ziel van het patroonsverboud staat sterk op zijn stuk In een onderhoud met een man van de Koln Zth erkende hij dat het in den tegenwoor digen tp Liet meer aanging dat patroons persoonlijk met hun arbeiders onderhandelden Hjj bad vrede met vakvereenigingen in ËDgelschen trant geleid door eerlgke en bjj de arbeiders geziene mannen mannen die de tncht weten te handhaven en vriJ zjjn van alle partijinvloed van buiten af In Duitschland kan men dat volgens hem nog niet van de leiders van de vakvereenigingen zeggea De ondernemers hebben er belang bij een strgd te vermijden Maar nn hiJ eenmaal aangebonden is zullen en moeten zij overwinnen Zou hij Ballin znlk een strp verliezen dan zon hij geen oogeoblik meer op zijn post willen blijven Zoolang in Duitschland onderhandelingen met vakvereenigingen onvruchtbaar en onmogelijk zjjn omdat de partijinvloed van buiten at oppermachtig is moet een hechte organisatie van de patroons met ijzeren volharding het drijveii van de menners 4 estrijden En dat moet ook in den tegenwoordigen strijd het eenige richtsnoer ziJn Verspreide Berichten DUITSCULIXD De keizer was gisteren de gast van het vorstenpaar van Schanmburg Lippe dat zijn gouden bruilolt vierde Hij heelt het paar een geheel kasteel den Schanmburg in het Weserdal ten geschenke gegeven Het hol werd gisteren naar Homburg overgebracht Den elfden Mei gaat de keizer de inwijding van het nieuwe Eurhaus te Wiesbaden bgwonen Ekseund In Glasgow zijn de laatste veertien dagen 81 gevallen van meningitis voorgekomen waarvan 63 met den dood eindigden De aartsbisschop van Canterbury heelt het gebruik van de nieuwe wereldtaal Esperanto bij den dienst in de kerken toegestaan De leider van het Heilsleger generaal Booth is in Japan aangekomon en hartelijk in Tokio verwelkomd de straten waren versierd en er was vuurwerk Italië Een Napelsch blad meent te weten dat Tittoni op de vredesconlerentie ziJn bemiddelingsvoorstel zal doen strekken om de Engelsche ontwapeningsvoorstellen in principe te doen aannemen maar de in krachttreding daarvan te doen uitstellen tot de kleinere staten hun tegenwoordig militair program hebben uitgevoerd Rdsland 86 Leden van rechtsche partijen hebben zich aaneengesloten met het doel de doema te behoeden voor ontbinding In de begroottngscommissie is door een der leden geconstateerd dat de regeering blijkbaar niets wist van een epidemie die in de provincie Nischni Nowgorod woedt omdat nagenoeg alle geneesheeren dier provincie verbannen zijn I PiRZlE De moord van een Bussischen Armeniër te Sabzevar moet een gewone lynchpartij zijn geweest De plaatselijke autoriteiten hadden hun best gedaan den man uit de handen van het gepenpel te redden maar zij bleken daartoe machteloos De Russische consul beval den Russischen Armeniërs de stad te verlaten olschoon er voor niemand meer gevaar bestond BINNENLAND ST ATEN GENERAAL V W K K U K H M n B H Vergadering van Woensdag 17 April Crisisdebat Onder veel belangstelling op de tribunes wordt heden het crisis debat voortgezet waarbij de beer Lohman er up wjjst dat de door de Koningin geraadpleegde zes Staatslieden van rechts geen oogenblik gedacht hebben aan een inconstitutiodeele daad van het demiisionnaire Kabinet door verkorting van het veto recht der Koningin Ware dit zoo zjj zouden dadelijk de rechterzijde bet bewind hebben doen overnemen Maar m n kon niet weten dat de gelncrimineerde zinswending in den briel aan de Koningin een vergissing is Dit nn is gister door den minister erkend en daarover spreekt de heer Lohman voldoening nit Voorts deelt spr nog mede dat één van de zes door H M gehoorde staatslitden van rechts steeds van oordeel was dat de rechterzijde wèl de bestuurstaak behoorde over te nemen De minister de Meester gaat nog eens na de motieven die de rechterzijde bewogen tot niet aanvaarding van de bestuurstaak en doet dit aan de hand van een schrijven van den voorzitter der Eerste Kamer waaruit o a verschillende bezwaren blgken voor het vormen van een rechts Ministerie In de eerste plaats de vrees dat er geen meerderheid in de Kamer zon ziin te vinden voorts de moeilijkheid tot vorming van een cabinet d atfaires terwgl de heer Schimmelpenninck ook geen ontbinding wenschte omdat niet was uit te maken onder welke leuze de strijd zon moeten xaugegaan worden Ook geeft de heer Schimmelpenninck niet aan het tegenstemmen der rechterzijde in de Eerste Kamer de beteekenis van een politieke afkeuring van het Regeeringsprogram Uitvoerig zet de minister de motieven voor de ontslag aanvmag van het Kabinet uiteen welke daad gegrond was op het feit dat de kwestie van het blijvend gedeelte wel degelijk een deel uitmaakte van het Regeeringsprogram hetgeen de minister nog eens uitdrnkkeliik uiteenzet Spr doet nog uitkomen dat minister Staal den maatregel ten aanzien van het blijvend gedeelte niet mocht en kon uitstellen wilde h j niet in conflict komen met ziJn belofte aan de Tweede Kamer gedaan Ten slotte constateert de minister twee hoofdpunten lo dat het votnm der Eerste Kamer het Regeeringsbeginsel volkomen aantastte 2o dat de Regeering de rechterzijde tot twee malen toe in de gelegenheid heeft gesteld het bewind te aanvaarden maar dat dit door rechts tot twee malen toe geweigerd is waardoor de rechterzijde getoond heeft de logische gevolgen van haar daad het toebrengen van een knak aan bet zittende Kabinet niette durven aanvaarden Luide bravo s In verband hiermee betoogt spr dat in 1886 de toenmalige minister Heemskerk ook bij gelegenheid van een crisis in deze Kamer zei dat wie de wond toebrengt daar ook dient te genezen De heer van Karaebeek kritiseert dat het Kabinet de technische kwestie van het blijvend gedeelte heeft opgeblazen tot een Kabinetskwestie Het heeft er den schijn van dat men deze technische kwestie gebezigd beeft als de heiboom om de bestaande politieke verhoudingen te breken De politiek echter behoort geheel buiten deze kwestie te blijven en als dan de nieuw opgetreden miniiiter van Oorlog van wiens bekwaamheden spr veel verwacht goede middelen weet te vinden om het blijvend gedeelte in onze tegenwooi dige legerformatie te vervangen zal deze bewindsman spr aan zijc zijde vinden De heer Heemskerk prijst het Kabinet voor zijn terugkeer en heet het welkom luid gelach Het prijst het echter alleen omdat die terugkeer is een erkenning dat het een politieke font beging door de collectieve ontslag aanvraag na een votum dat beslist niet het Kabinet in zijn geheel doch slechts den minister van Oorlog trof Spr houdt en zal steeds het Kabinet blijven honden aan de verklaring inderdaad van den minister de Meester dat de politiek geheel staat buiten de kwestie van het blijvend gedeelte Er had geen conflict behoeven te zgn wanneer de Regeering in de Eerste Kamer den heer t Hooft had toegezegd do zaak van het blijvende gedeelte nader bg afzonderlijk wetsontwerp aan het oordeel der StatenOeneraal te onderwerpen D n zon voorkomen zijn dat eerst het Kabinet heenging daarna weer terugkwam om nu letterlp precies hetzelfde te doen als door den heer t Hooft gewenscht werd Spr laakt het voorts dat het Kabinet thans na ziJn terugkeer de militaire kwestie weer scherp op den voorgrond plaatst en haar maakt tot een strgdpnnt voor de politieke partgen en acht het een onrechtmatig optreden van bet Kabinet gesteund door een deel der vryzinnige pers door het te doen voorkomen alsof de door de linkerzijde aan de orde gestelde legerhervormingen worden tegengehouden door de rechterzijde Een tweede onrechtmatigheid is t de rechterzijde lafheid te verwijten dat zg de consequentie van haar daad niet durft aanvaarden De rechterzijde heelt steeds duidelijk doen uitkomen dat er geen reden was tot collectiene ontslagaanvraag en onder welke omstandigheden zg slechts bereid zou zijn de regeertaak over te nemen nl als het Kabinet bij zgn demissie bleef volharden en de linkerzijde geen uitweg wist Spr eindigt met te verklaren dat de rechterzijde tegenover dat Kabinet welwillend bigft doch als oppositiepartij zonder politiek vertrouwen De heer Goeman Borgeains roept het tersggekeerde Ministerie ereneans weikon toe maar op een geheel anderen toon dan de heer Heemskerk en zet daarna uiteen de noodzakelijkheid voor t Kabinet om ontslag te vragen waar het getroUen werd door een votum rakende een der beginselen van het Regeeringsprogram het blgvtnJ gedeelte En dat dit militaire vraagstuk deel uitmiiakte van sKabim t s program is zelfs in een driestar in de Standaard erkend waarin geschreven werd dat het Kabinet ia zijn program een plaats voor inkrimping van het blgvend gedeelte heelt ingeruimd Spreker constateert verd o m dat niet alleen de rechterzijde geweigerd heelt het bewind over te nemen maar al het mogelijke gedaan heelt gedurende den geheelen loop der crisis om te voorkomen dat het land berooid zou worden van het demissionnaire Kabinet Onder voortdurende interrupties kritiseert spr de houding van de rechterzgde die zich in de crisis in een impasse bevindende alles deed en thans nog doet om haar houding goed te praten Men zei dat de Eerste Kamer met haar votum niet het gansche Kabinet wilde treilen doch slechts één minister maar men wist de politieke gevolgen De Begeering is door het gebeurde wel verre van verzwakt versterkt te voorschijn getreden dat zou niet het geval geweest zijn indien t haar politiek iu zake het blijvend gedeelte had prgsgeven Spr is overtuigd dat de naam van generaal Staal de man van de daad steeds met eere genoemd zal blg ven en hoopt dat zijn opvolger de taak door hem thans op de schouders genomen niet te zwaar zal vinden De heer van Nispen ontkent dat hetblgvend gedSelte vraagstuk behoorde tot het Regeeringsprogram s Minister s conclusie dat het verzet bjjna uitsluitend het beginsel gold is ten eenenmale onjuist en de collectieve ontslagname was z i ongemotiveerd Do heer Troelstra oordaelt dat de Begeering volkomen terecht ontslag indiende na een votum welks beteekenis de rechterzijde op alle mogelgke wijzen zoekt te verkleinen en constateert dat door de rechterzijde het bewgs niet te leveren is dat het biJ de bestrijding van het Kabinet in zake bet blg vend gedeelte slechts om technische verschillen ging Intnsschen ware het beter geweest indien de Regeering door Tweede Kamer ontbinding een uitspraak van het volk had uitgelokt over het uitgebroken conflict Het grootste deel van het volk zon zich dan achter generaal Staal gesteld hebben Intnsschen daar gaat een liberale regeeriog niet gaare toe over en wel omdat de liberale party zelf niet zuiver staat op bet gebied van bezuiniging op uitgaven voor delensiewezen Doch indien dan geen ontbinding dan had het optreden van een gemengd Kabinet moeten volgen daar men spreken kan van een onverzoenlijke maar ook van een verzoenlijke oppotegen de plannen betreflende het blijTod gedeelte Maar tegen een gemengd Kabinet verzette zich de rechterzijde vooral de Standaard die beducht was dat er dan van de antithese niets meer terecht kwam Herhaaldelgke interrupties en gelach Wat het verdere verloop der crisis betreft acht spr volkomen constitutioneel wat tnsschen den demissionnairen minister er de Koningin is voorgevallen Iedere minister heelt het recht om te overwegen ol men onder zekere voorwaarden bereid is een porteteuUe te behouden Dat is geen inconstitntioneele daad En het heele relletje van dat inconstitutioneele optreden beschouwt spr dan ook als een middeltje om de aandacht van de eigenlijke zaak al te leiden Maar door dat relletje is geen dienst bewezen aan de constitutioneole positie van de Koningin De recbterzyde toch heelt door het uitlokken van de verklaringen der Regeering waaruit bleek d t alvorens z zich tot aanblijven bereid verklaarde zy zich vergewist heelt ol de Koningin nog dezellde meening was toegedaan in zake legerhervorming als b het optreden van minister Staal voedsel gegeven aan de meening van een groot deel van het volk dat ten Hove geen steun is te vinden voor een flinke demokratisohe legerbervorming Tegenover den nieuwen Oorlogs minister zullen de sociaal demokraten een alwachtende houding aannemen Maar reeds nn vraagt hg dezen nieuwen bewindsman of ook hij een behoorlijk omlg nd plan van bezuiniging op defensie uitgaven brengt en hoe hij dat plan denkt uit te voeren Tenslotte betoogt bij dat de ophanden zg nde verkiezingen voor de Prov Staten het middel moet worden om tegenstanders van de legerhervormingen en van den maatregel van het blijvend gedeelte uit de Eerste Kamer te weren Ook dringt spr aan op het spoedig aan de orde stellen van de Orondwetsherziening om uit de crisis ta impolentie te komen waarin het land sinds 1905 is geraakt Morgen 11 uur voortzetting Gemeng de Berichten Door de politie te Vlissingen is aangehouden en naar het Huis van Bewaring Ie Middelburg overgubracht een 24 jarige persoon nit St Josse ten Noorde bjj Brussel wiens aanhouding door den rcchtercommissaris te Brussel was verzocht De verdachte heeft bekend zich ten nadaejr van zgn patroon een wisselagent te hebl i schuldig gemaakt aan verdai torinjw tusschen 20 000 en 25 000 Irs 10 e 1 12 500 welk bedrag hg grootendeels aet spel en speculaties verloren heelt Men meldt uit den Haag Blijkens een nit Nederlandschlndië ontvangen telegram is het invloedrijke Ojambische bendehoofd Pangeran Anom met al zijne familieleden in onderwerp gekomen Te Arnhem deed zich een zeer eigenaardig geval voor Zekere S N Den Berg wonende te Dasseldorl die vermeent eigenaar te zijn van de in verschillende plaatsen van Nedeiland gevestigde Berlitzscholen wilde aangezien volgens hem de directeur van de Berlitzschool ontslagen is bezit nemen van gemelde school Hg drong het huis binnen waarin de school gehouden wordt en dreigde den directeur wanneer deze niet onmiddellijk het pand verliet te zullen douden Deo B werd evenwel op een pak slaag getrakteerd en in minder dan geen tgd stond hij op straat HiJ vond het verder maar het beste zijn pogingen om met geweld zgn vermeend eigendom in t bezit te nemen te staken en trok met den verhuiswagen welken hjj reeds voor had laten komen in stilte af Dit spelletje moet zich reeds meermalen afgespeeld hebben De staatscommissie van Eni néte omtrent het tramwegpersojoel zal na 1 Juli voor het hoeren van getuigen en deskundigen zitting houden in verschillende doelen van het land en verzocht een ieder die in het belang van dit onderzoek door de commissie wenscht te worden gehoord zich daartoe hjj het bureau der commissie aan de Zeestraat no 88 te s öravenhage schriftelgk aan te melden Uit Amsterdam meldt men Nader blijkt dat het gezin Schaap aan do Spiegelgracht zich vergiftigd heelt door middel van Pruisisch zuur De resultaten van het geneeskundig onderzoek in het Wilhelmina gasthuis waarheen de Igken ter sectie werden overgebracht heelt dit uitgewezen Voor de arrondibsementsrechtbank te Almelo is voortgezet de behandeling der zaak contra de soc tooneelvereeniging te Enschede die het tooneelspel Allerzielen opvoerde zonder daartoe gerechtigd te zgn Gehoord werd de heer Herman Heyermans Jr die verklaarde het opvoeringarecht nitsinitend te hebben algestaao aan de Ned Tooneelvereeniging Da O v J handhaafde daarop zijn requisitor en vroeg veroordeeling van iedur der medespelers tot I 20 boete subs 5 dagen hechtenis als hebbende opzettelgk inbreuk gemaakt op de wet regelende het auteursrecht Door den burgemeester van Veendam is de volgende proclamatie afgekondigd De burgemeester der gemeente Veendam overwegende dat ten gevolge van de werkstaking aan de machinefabriek van den heer J ten Hom de niet stakers door de stakers worden gevolgd en dit aanleiding geelt tot volksverzamelingen dat dit niet in het belang van het openbaar verkeer kan worden geacht en oorzaak kan zijn van verstoring der orde zoodat het wenschelgk is deze volksverzamelingen te voorkomen noodigt de ingezetenen nit zich zooveel mogelijk van deelneming daaraan te onthouden opdat hij niet genoodzaakt worde strengere politiemaatregelen te nemen Aan de Dordr Ct wordt gemeld dat van christelijke zgde een commissie is benoemd om de stakers weer in connectie te brengen met de firma Vriesendorp In din commissie hebben o a zitting de hoeren mr dr J Schokking lid der Tweede Kamer en Z van ijchelt lid van den gemeenteraad Gisteravond om zeven uur zgn die commissie een vergadering houden met de commissie vacf zes leden uit de stakers welke de vorige week ook door bemiddeling van den burgemeester met de firma heelt onderhandeld Uit Soest meldt men Gisterenmorgen kwam een automobiel in woeste vaart over den Rijksstraatweg gesneld Eveneens reed een met een paard bepannen wagen op dien weg Daar de automobilist geen waarschnwingsteeken liet hoeren was de voerman van den wagen niet o de komit rts den tatsmoUd Togrb t M Het paard schrok toen de automobiel vlak biJ was en deed een zijsprong De automobilist beproeldc nu nog uit te wijkon doch dit was te laat De automobiel vloog tegen een der achterwielen van den wagen verbrijzelde het en boog de as van den wagen krom De automobiel die geen noemenswaardig letsel bekomen bad zette onmiddellgk zgn weg voort Amsterdam 16 April 1907 Als nieuw ingekomen wijziginiien van vraag en aanbod in het Weekblad vtfh de Commissifbank te Amsterdam vermelden wg Ü de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Gelderscho Credietvereenig 170 pCt Algemeene Hypotheekbank 20 pCt gestort 83 Amsterdamsche Hypotheekwaarborg Mg 40 Pretoria Hypotheek Mij 80 Zeenwsche Hypotheekbank cum dividend 1906 95 Landbouw Mjj Manang 130 Cultuur Mij Petbattgaan 147 Gert V aand Petrolenm Mij Moesi Ilir 1 120 Offerte Gort V aand Idem £ 510 35 pCt 6 pCt Ie Hyp Oblig Hollandsche Kaasexport Mij Vih H D van Blankensteijn 50 Aand Transatlantische Handelscompagnie 35 Leidsche Veen cum div 1906 60 Qew aand Oranje Nassau Veem 6 Aand Batavia Arak Mij 38 Flesschenlabriek Dellt v h Boers en Go 25 i Idem Idem Offerte H pCt Ie Hyp Oblig Schevening sche Electriciteit Mij 50 pCt Aand Verschure en Go s Algemeene Binnenlandsche Stoomvaart Mg 30 Gew aand Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mii 80 Aand Ginnekensche Tramweg Mg 120 Solosche Tramweg Mjj 58 Idem Idem ld Offerte Exploitatie Mjj Nederland Groninger Waterleiding Mij 186 pCt Hollandi Hollandsche fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen 167 Bew V Deelger Nederlandsch Indische Landbouw MiJ 1 45 Opr aand Snikerfabr Poerwokerto 1 43 Rotterdam Asahan Tabak Maatschappö I 40 Glaimr Hollandsche Maats tot het maken van werken in gewapendBeton 1 45 Claimr Idem Idem Idem 1 50 Idem Idem Idem 1 52 Idem Idem Idem Olferte 2 pCt Oblig Sociëteit de groote clnb 45 pCt AANGEBODEN Aand Betnwsche Bank Lamsvelt en Co 115 4V pCt Schuldbr Haarl Credietb 96 Aand Nederlandsche Tiend Mg 110 Ncderl Voorschotbank met t Winstdeeling Bod Wissel en Effectenbank 2de Serie Bod Amsterdamsche Hypotheekwaarborg Mg Bod Cultuur Mg Batoe Mandi 96 Landbouw Mij Pangerango 117Vi Cultuur Mg Petjangain 150 5 fCi Ie Byp Oblig HollandscheKaasexport Mg v h H D van Blankensteijn 75 i l pCt Oblig Onderlinge Pharma centische Groothandel 97 Gew aand Oranje Nassau Veem S i Aand Haarlemsche Stoomverlfabr v h W Leur en Co 66 Brood en Meelfabriak te s Gravenhage Bod Leidsche Dekenfabriek Bod 4Vi pCt Hyp Oblig Veenendaalsche Stovaspinnerij en Weverg Bod 4V pCl Ie Hyp Oblig IJzergietorSen Ëmaillerfabrieken Vnlcaansoord 80 Aand Eerste Nederlandsche Ry wiellabriek v h H Burgers 80 Vrachtvaart Mij Bothnia Bod Spw Mij Ahans Enschede Bod 4V pCt Oblig Zuid Hollandsche Électrische Spoorweg Mg 101 Aand Probolingo Stoomtram Mij Bod 4pCt Oblig Stoomtramweg Maats s Bosch Helmond Bod Aand Nationaal Grondbezit Bod Nederlandsche Bonw Maats f 215 Maats tot exploitatie van bouwterreinen Potgieter Bod Amsterdam Londen Verzekering Maatschappg 80pGt Indnstrieele Mij Bod Leeuwarder Waterl Mg 85 Concertgebouw 60 3 i pCt Oblig Provincie Groningen Lemiiig 1808 Bod 4Vj pCt Oblig WaterschapWatering Naaldwgk Broekpolder Bod 4 pCt Oblig Waterschap de Dommel 100 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank 1 50 Rotterdam Asahan Tabak Maatschappij f 60 Glaimr Hollandsche Maats tot hetmaken van werken in gewapendBeton Bod Opr nand Algemeene s Gravenifl haagsche Bouwgrond Mg 1 3 50 3 pCt Pandbr Amsterdamsche Hypotheekbank Bod FEESTLIED Gewgd aan Z K H don Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg enz enz bg de herdenking zgner Doorlnchtigsten geboortedag benevens een herinnering van 22 Febrnari 1 1 aan den zeeramp aan den Hoek van Holland Wgze die wacht am Rhein Heil Hom 1 zoo klinkt de stem van vreugd Uit aller mond zelfs van de eugd Lang leve Hij die thans verjaart Een hulde van t Volk zoo waard Een loflied zij aan Hem fewgd Aan Neerlands Prins ten aller tijd Aan Hare Majesteils Doorluchtigst Gemaal Neerlands Prins en Vice Admiraal Zoo jnicht het Neerlands volk te vrêen Van kind tot grijsaard allen eén Zijn Hoogheid die dan weer verjaart Als Mensch zoo alom vermaard Die door zgn flink en wg s beleid In nood en dood ter hulp bereid Rest Hem een danklied uit der harte taal Dat Hij lang leve Neerlands Admiraal Nog maar een korte wjjl geleén Was Hollands Hoek in droefgeween Door storm en rnw geweld der Zee En t klagende hulp gebée Door woestgebaar in duistre Nacht Veergalmt de lucht van jammerklacht Uit aller stand en mond en veler taal Dra verscheen de Prins al8 Vice Admiraal Bed Mannen red toch wat maar kan Wie het ook zij t zjj l Vrouw of Man t Is zelfde wat voor taal ze spreekt Hoe ginds zij om huipe smeekt De redders vol van moed belaan Zgn Hoogheid was hun voorgegaan D t was de echte nog Oad Hollandsche taal Van uit den mond van s Neerlandt Admiraal Zoo werd een vjjftien tal gered Op noodweer werd vaak niet gelet Doch met een onverschrokken moed Zoo elk Nederlands zeeman doet Hg vraagt niet is hg arm of rgk Maar geeft van Zjjne liefde blgk tZg vriend of vijand of zgn ideaal Zoo ook de Prins den Vice Admiraal C eez feestzang aan den Prins gewyd Gold oo c voor Hare Majesteit Als d eerste Vrouwe van den Staat Wier boezem voor elk zoo slaat Dat God Ons Edel Vorst ljjk Paar Voor t heil van t Land en Volk bewaar Dat zg de beé van t Volk zoo rein van zin Lang leef de Prins en Neerlands Koningin 19 April 1907 G BOCi Stadsnieuws GOUDA 18 April 1907 Aan de Heeren S A Stolk te Rotterdam en H J Nederhorst Jr alhier is door den Heer architect Jb C van Dorster S Czn te s Gravenhage bg onderhandsche aanbesteding opgedragen den bovenbouw der uitbreiding van den Grand Bazar de la Paii aan de Spuistraat en Voldersgracht te s Gravenhage met daarbg behoorende werken voor rekening van de N V Grand Bazar de la Paiï voor eene som van fl 176650 Zondag wordt er voor de Gondsche voet balcompetitie een wedstrgd gespeeld tnsschen de clubs B V V te Boskoop en Olympia II alhier op het terrein aan den Rotterdamschen dgk Heden morgen werd aanbesteed het eenjarig onderhoud van de militaire gebouwenin deze gemeente Begrooting f 4729 Ingeschreven werd door A J P Leuven voor f 4449 H Smit en Zoon 4449 G M Peeters 4444 H J Nederhorst Jr 4207 Gebr Dessing 4134 W Bokhoven 3926 Van bet personeel der gemeents secretarie alhier zyn door B en W bevorderd tot Ie commies de heer J E W Harmsma thans 2e commies Tot 2e commies de heer J van E jk thftDt klerk HARETBEBIOHTE Qoada i8 April 190 GRANEN Bij vaste stemming iswani er in de prijjen weinig verandering Tarwe Zeeuwschc 8 30 i 8 60 mindere dito 7 70 i 8 Afwijkende 6 50 o VS Polder 6 40 4 7 20 Nieuwe Zeeuwsche ƒ ƒ Rogge Zeeuwsche 6 4 615 Polder a ƒ Buitenlandsche per 70 kilo ƒ i Gerst Winter 1 Zomer t 7 Chcvaher 6 4 6 75 BuUenli ïoergcrst per 70 kilo J ii Haver per hectoliter 4 J0 i 4 70 Per 100 kilo 8 as 1 5 Hennepzaad Buitenlandsctie per 50 ICilo 6 50 4 7 Kanariezaad 750 a JO Karwijzaad per 50 Kilo Koolzaad per 50 Kilo Erwten Kookerwten 8 75 uii Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo ƒ 6 60 4 6 80 Boonen bruine Boenen 9 4 l Witte boonen 4 Paarden boonen 7 20 4 ƒ 7 40 Duiven boonen 4 Mais per 100 ÜUo Bonte Amarikaansche 6 10 4 630 Kleine ronde 6 75 4 7 25 Veismuikt Melkvee goede aanvoer handel en prijien leer goed Vette varken redel aanvoer handel vrijwel 12 n H i ct per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 20 4 22 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel red I 10 4 1 60 per week Vette Scbapen goede aanvoer handel matig 22 4 26 Lammeren red aanvoer handel matig 12 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 4 9 Fokkalveren 10 4 18 Kaa aangevoerd 90 partijen handel zeer vlug ie kwal 27 4 ƒ 29 zde kwal 24 4 26 NoordhoUansche 23 50 Boter 2199 stukken van V KG Handel redelijk Gocboter i io 4 1 20 Weiboter 0 90 4 i 00 BEUES VAK ROTTERDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Staateleemnijen PoKTUQAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RosLiSD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoUüilBU Geconsolideerde BuitènMndsche Schuld Recepis LIOO IV 24 HypotheekBanken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOQi Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Premieleeninqen buuoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 j 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan liA Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maataehappijen Pand Holland GuU Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spooruiegleenmgen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Oal vangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met ibybehoorende Garneeringeo van de goedkoopste tot de boste soorten in cancurreerende prijzen Aanbevelend 7 7l d s BuFserlijke Stand GEBOREN 14 April Johanna Maria ouders F Mastink en C Vergeer 15 Johannes Cornells ond O de Ragter en J C Goethals 16 Pieter ond P van Zonneveld en W Arentsen Arie oud A van der Laan on J H Wiltenburg Ggsberta oud L do Boom en A Groetendorst GEHUWD 17 April F G Snol en W A Pastoors J Streng en J S Sarus P J de Beg en C van den Bos Sesaorijk OVERLEDEN C van Schalk wed G van Kats 79 j C J Moraal 7 j GEHUWD G van Huis en 6 Vermeulen A van Dgk en J Oobtrora J A deLange en K M Vergeer AOVËKTI i TIMN Ondertrouwd HERMAN W KAMPHUIZEN EK ADRI C DIRKZWAGER Mo r7recht l April 1907 Huwelgksvoltrekking 6 Mei a s Geen Receptie De Heer en Mevrouw QUINT DiMUEBs geven kennis van de voorspoedige geboorte van een Zoon Amsterdam Nic Maasstraat 22 16 April 1907 Faillissement Q BEUINJÉ Bg vonnis der Arrondissements Bechtbank van 17 April 1907 is tot RechterCommissaris in het faillissement van G BBÜINJÉ Rgwielhandelaar wonende te Gouda benoemd de Edel Achtbare Heer Mr A BIETEMA en zulks in de plaats van den Edel Achtbaren Heer Mr G T J DE JONGH De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 18 April 1907 Ondergeteekenden leden der Ver HEIL DES VOLKS deelen door deze mede dat door hen de Rekening en Verantwoording van den Penningmeester der Kindervoeding ia nagezien en in de beste orde bevonden A DE JONG M J BOOT Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede een rujine sorleering voor het Ainnemeii in het oor l raban sch Schoen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratièn en aangemeten werk Itleuw onovertroSen Prof Dr Liebers welbekend Alleen echt met Fkbriekimerk tot voortdurende radicale fU zekere genezing van alle zulh de meest hardnekkige xen ui Kiekten oorat outstaaa dii r afdwalingen op jeugdigen leef i j G a genezing van elke zwakte Blif idcht Benauwdheid Hoofdpjja Migraine Hartklopping Maagpya slechte spysvertering Onvermogen Irapotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectuBsen Ifijifcifetoh a 1 fl 3 fl 3 dubbele flupch n r Cf nfrn I Depot Mattb v d Vüijto Zattbomn I piilT M Oléban Co Uottordflin 1 Happol 3 Gravenhaga t llalmmane lit Juqj J Uzn Ilotler a q W Iff fc Cj aouila Q b alle drofriatsQ