Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1907

I Zaterdag 30 April 1007 46s e Jaargang l o 1031S rerwerda Tieman Qrootste détail wUahandelarea in Nederland GOÜDSCHE COllRMT St Ehtèpbe Medoc La Rose Lndon 09 0 72 Chateau Malleret 0 80 per fiesch per anlcer van 46 fl f $ 3 jSlieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken j I I Telefoon M 8 ADVEtt TENTIEN worilen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen edere regel meer 10 Centen Groote Itetters wordei berekend naar plaatsruimte I Telefot Ji No 8S D i Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks Let uitzondering van Zon èn Feestdagen Del prijs per drie maanden isl 1 25 franoo perost 1 70 i I 1 Immers VIjfe CENTEN Inzending vaij Advertentiën tjOt 1 mil des midd HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven K 88 Zes Kinoern groote Kenken drooge Keldei iinke Tpin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in Sesschen SO da 75 et en f t gg bi H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bï C LÜGEE Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 1 OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE LEEST VOLL EDIGE MODEBLAWEM zt n beslist die der Firma WELDON THM LADIES JOÜBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDREN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen TRAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummera È Alle met koatel Holl B jvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zljn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring tr p p tegen Tooroitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van 6AS0RNAMENTBN in elke stijl van de eerste fabrieken teg iii concnrreerende prijzen Aiolejger van Gis Wtlcr Spreek Biui en Eleolrlsche geleid iiigeo Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudach VerUchtlng MagatlJ DE itVOniDiSTER daar alles door bekwame fitters verridit wordt WEJojfC S Wormerveer HOLUvnrir Gouda Drnk van A BRINKMAN 2k aemalogeeii Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Hloedarmoede UleekaucM XenuKMtDakle Êioofaplfueu MlapetootlieM Onmaehten Vermagerlng en Wermindeving tier llcltaamtkracMen aematogeen in Poedervorm A H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHLAHLb worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f l SO Eeiilgc labrikanien il v SCHAIK Co Den Haag VerkfBgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerh ad Umi A N VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Oudeaater A SCHEER Haastrecht K VAN DIB HEIJDEN Reeumjk P v d SPEK Moereapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN t d HEIJDEN Waddingtveen P A db GROOT A UB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Polabroekerdam D BIKKER Betitchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterfloncta Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde GebrS StoUwerck a Chocolade en Cacao Dealmatige door üe nieu rste u tTradingen op tna hinaal gebied verbeterde hbrleatle nitdoitend gebruik van fijne jii fijn ite grondstolfen garandeerei iet erbroiker van Stoliwerck s Ohocülade en Cacao een Mubareiensweardig fabriinat nauwkeurig beantwoordende aan don iahoud der reap Etiketten De Irma behaalde 87 Brerets als Hoficreraucier 44 Eero DIploma 8 gouden enz Medalllfs Iwwijs tan uitmuntend fijn febrika it Keeds 1874 schreef de ï ccademio natfonal d Paris NouB vouB déoemons une 1I d ilIe d r première elMwe an ooaaidAratlon Ae Totrd exoeUent fabrtoation de Obooolat bonbons varléB eto eto ttoVwerck o fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseai S Banketbakker tna enz Generaalvertegenwoordiger oor iederhutd Jnlins Mattenlodt Amsterdam KaWcistraat 103 GEBR RIJREN k DE LANGE WÊT ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxtjn Gedempte Binnenrotte 154 Tele 2699 Ze Maga ijn West Nieuwland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 VERHUREN INRUILEN STEHHEN DE PHONOLA REPAREEREN daïeiUks In onze Salons t liourcn rSOKOLAmNO BMOM PHOMIST CeoensuerzeHering niaatscOappli 8 tiAiI te Dordrecht OM riebt in 1873 maatschappcliiH Kapitaal veltMKtiMl i 2 000 000 Oercekcrd Bedrad ruim 60 miltlscn Rt r ruim Ui icüüscr Bestrijding van Bloedarmoede Bleeksaoht Malaria Binnenkoons Algemeeuo Zwakte voortdurende HoofdpUn en Oebrek aan eetlust De Echte EINADRUPFELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos den naam ff NANNING Hen lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaaraf 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 Obemisohe Fabriek van Dr H NANNING den Haag Vraairt overal Dr H NANjVIlVQ s EIWITSFAALA f l Söpermerfle8ch peri Uterfle8cbf0 70 WESSANEN LAAN Wormerveer OPeERICHT irM H01WIMKL WKE FABRIEKEIV Voedert nw Vee met de uuivere murwe merk Sler en W Ei nitmnntende door hoog eiwit en vetgebalte en grootste voedingswaarde Eere Diptoma Parij 1900 Negen Oouden MedaUlet Chatean Malleret 0 80 1 Petit Bourgogne o 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santerues j 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0J2 Rttdesheimer j gg twijn I I Oude Roode Portwij I ƒ 1 08 per fiesch Extra onde Roode Portwjjn Oude Witte Portwj n Extra oude Witte Portw jn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bblurdi per Liter 1 17 Prijzen netto H contant DEPOT TE QODDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Victoria Water iere jelde aanvoer Aanbevelend PirmaHermazL Zoon SEiriSBEFOTTANTBES Heil wordt verzocht i t WE te iettnu niT HBT MAOUUni TA H VI iUVENSWAAY ZONEN GORINCHBUL Deze THBËËN worden atgelererd i verzegelde pakjes van t t twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er Pr s voorzien vau nevenaiaau Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoe in van ge eerde orders aanbev ende J G BUL voorlieen J BREEBAART Lz Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETERS Jz L t op et M en hurkirand Onnavolgbaar ztin thans door nienw gevonden toepassingen onze In olieverf getehiMerAe J or treilen Reluture Uogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geënt imitatie voor de eehle te ontvangen GeKlI Prgsconrant met een aantal ongevraagde getnigschritten gratie op aanvraag Boxtel H BOOAERI Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Het Ixitt onMtaUjilate 1 JÊ L makketylute focttoMdcl voer HtttM liiH U leAppra utirTuC II MIIv4 a MFj B rila BMllh8tr l4 M ilM 0 Utiy 00 naam en fabrldumeflk verkryitwkir Hf WinkBltan h MkMmeHi ll HrtMi VMMi aaiwaffl Dtpet ky V teNMiua Anihka Afzonderlijke Na imers V i iE ili GEVlÉG iNafcHriNOBN wfl KE OEVAA S lipE Cj j J I HIMDBR KUUJiEN VEROOEZAltEN I BUI Gouda Gelei tirie t tEMEESTEli en WETHOUDERS van jp de a en 7 den Hinderwet in ter algtmecne kenljts dat op de Secrevi3ie is gelegd een verzoek met bijlagen van J 1 adder iborslelhoutlabnkant te Gouda om 1 vergunilng ti t oprichting vah een fabriek voor lioutbeJerkmg gedreven door een sloonoihachine van 8 F K iri het perceel gelegen aan de Karne j melksloot Wijk R no 348 Kadastraijl bekpnd Sectie A no 13817 I Dal op IVrildag den 3 Mei 1907 dei n middags ten 1 ur 6p het Raadhuis gelegenheid U om beiwircn tejcn de gevraagde vergunning Iin te brengei en d4 gedurende drie dagen vóór l dien dag bpi de Scftetarie der Gemeente van de j ter zake ingekomen sdHrifturen kan worden kennis genomeD 1 j Gouda den 19 ApAl 907 I Burgemeester 1 Wethouders voornoemd Ir L MARTENS r I 1 I De Secretaris I 1 BROUWER KEKKISGEVIKG üel BURGEMEESTER van GOUDA brengt bü de ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 17 April 1907 executoir is verklaard het Kohier No a der Personcele belasting dienst 1907 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld m handen van den Heer Ontvanger dat leder die daarop voorkomt verplicht is tijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den ig Apii 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteDlaodscb üverzicbl De oplossing van de crisis in België is nog geen stap nader gekomen Ten gevolge van de afwezigheid des Konings die eerst gisteravond laat is teruggekomen hebben nog geen beraadslagingen met de leidende staatslieden plaats gehad en blQlt dns de mogelgkheid voor alle gissingen open Het meest wordt als aanstaand kabinetslormeerder gedoodverfd de heer Beernaert Deze ion in een zuiver parlementaire crisis zeer zeker de aangewezen man zgn daar zjjn amendement naar de meening der re FEVILLETOai ons PAETIJTji HOd vrouw kleedde zicb in feestblouse feestrok en alles geëvenredigd aan de idee ipartgtje Al moest ze dan ook een paar dagen voor meid spelen ze wilde toch toonen dat een handig mensch makkelijk twee euBchen tegelgk kan zijn en dat zg handig was Ik die drie keer de kachel had aangemaakt wrong me in een blank geBteven overhemd als een oud ridder in zgn maliënkolder ik dwong mgn nek overeind in een van die hooge manchetboorden welke thans gelukkig uit de mode zgn omdat ze te hevig erin zijn geweest doch die toen in hun lente waren ik eofln ook ik kleedde mij voor een partijtje Toen togen wg naar den salon in steeds hooger spanning Tot ons beider verbazing maar tot de mgne het meest vonden we daar de temper atanr aangenaam wat echter niet aan de kachel te danken was toch hoogsivermoedeltik aan de lampen die alle bijna een uur in volle glorie brandden De tlieatatel ug er geiellig uit bet Uchtjs geering de wet op den mgnarbeid zoo ingrgpetii heeft gewjfigd dat het ontwerp irtoestfl worden ingetrokken Evenwel de wgzigjtigen iitjde njnnwet zgn slechts een voorv ndse gaweest e in den grond is het CongoIvratóstiA del vlfare oorzaak an de crisis DgTr na jniit n de Congo aangelegenbem de heer B e Daert zich aan hethoofd IJheoft gesteld vip de oppositie die s Konings wenschenïjtijidaniemelök achtte is het Ö el twgfelacMSk of koning lieopold den laanVoerd r van ze opilositie aan d 3 regoeriift zal foepenl i Inmidfols jndt het vollt zich Jop TO miiiachtm welke ministerjpeSinot d l Naajer voor deij ïolksvertegenwiordiging heelt j alooai e de jWeinige hfust d o de koning maa Ste met zgqj tera l er An een paar danklbani onderwerpen oor prikkelende toesprakHn Daaraan oMltreekt het dan ook niet Gfckkig blgven Wlleiders tot dusver kalEf en trachten zg enqatig d algemeene verontwaardiging ta houo binnen weloverwogen grenzen In hetpastnur van de arbeiderspar tg hebben na bultige besprekingen de gematigden elementèii de overwinning behaald en weM het voorstel om een veldtocht te bi ginnen tot uitroeping van een republiek verworpen De ofScieuze correspondent van do KOln ZIg vermeldt de commentaren van verschillende Berlgnsche bladen volgens welke bet veelbesproken artikel in dat blad over Gaëta oen door de Duitscbe regeering op Engeland gerichte koude waterstraal zou zgn De correspondent ontkent dit Da Dnitaohe regeering heeft geen reden om waterstralen naar Londen te richten Volgens de opvatting van toongevende kringen is de samenkomst tnsschen de koning van Engeland en van Italië niet van dien aard dat zg voor de rust van Duitschland of den wereldvrede een bedreiging zou kunnen vormen De Duitscbe regeering vindt het zelfs niets bgzonders dat Tittoni naar Gaëta is meegegaan omdat diens reizen naar Rapalio waar Btilow verblgf hield en Gaëta niets met elkaar uitstaande hebben De pers zou aan de ont moeting te Gaëta waarschgnlgk ook geen aandacht geschonken hebben als die te Cartagena er niet aan voorafgegaan was en daarna niet door de Engelsche bladen verteld was dat de Spaansche vloot versterkt zou worden om Engeland in de gelegenheid te stellen zgn kracht samen te treklcen ter plaatse waar zg op een goeden dag bet noodigst kan bigken namelgk in het Kanaal Maar aan de ontmoeting te Gaëta zegt de officieuze correspondent kan zulk een be onder den theepot wierp intiemen gondschijn Meer voor de zekerheid dan wel omdat ik er aan twgfelde lichtte ik het deksel even op er was thee in De klok wees kwart voor acht tegen acht uur zouden de gasten komen Intusschen waa het buiten hondenweer geworden Een felle scherpe sneeuwjacht kletterde tegen de ruiten en de noordenwind loeide in de uitgedoofde kachel Het was een echte gemeene December avond En wij waardeerden nog meer de intieme gezelligheid van ons feestelijk verlicht huisje De menschen zouden echter stellig komen ze b dden beloofd zich niet door bet weer te laten afschrikken dat ze voorzien konden en desnoods nietwaar zonden ze een rijtuig nemen Daar ratelde al een rgtuig voor We vlogen beiden op Doch bet was niet voor ons en vgf minuten later rolde bet weer weg waarschijnlijk gevuld met onze buren die naar de komedie reden In ieder geval konden nu elk oogenblik de gasten komen In afwachting wachten is altp vervelend zette mgn vrouw zich aan de piano enzong een van haar lievelingsstnkken Het werd acht uur zelfs kwart over achten maar er kwam niemand Nu en dan keek mijn Trouw eens om en we zagen elkaar aan met vreemde bleeke strakke gezichten dao ipeelde zy baaatlg verder ze wilde teekei is niet toekend worden Men legt die enkel als een vriendschapsailing uit Er kunnen nog meer van die ontmoetingénj volgen als kmog Eduard zgn zeereis vQor zet bv met Stfi Koning der Hellenen Het is niet bekondjf of aartoe het plan beiiaat maar men zoj dao als het er toe kwaS evenmin aanleiding hebben om er een groote politike beteekeois aan te hechten s i 1 I a redactie van ik Köln Ztl toekent Wg d ze officieuze nota lunchen hmkjes draog jps aanc Wjj zondk foenseheij dat de4op altinK elke nit bciva staand6 rejgels 9pl ie tt jnibt zal blijken yi hopen eöhter en È jn oejk oVeitaigd dat onöftbongevende kringen t £ dit Boven allen timfel verheven is vol gW 11 door onsliftenigej dagen geleden gdgevenj voorichrift Jullea hsttidelen door tfiar hit geval i at e Engekche entente m t janln allefaail nio enkel SIn liefde tot ddn vreae draait gew pend t zgn Reutej sftint uit Londen d a 18 April ïn het stampvolle Laj erhu gaf minister Asbnith een overzicht van ie begrooting Volgens een vroegere bekendmaking van het ministerie van financiën bedroegyi het oveéjcbot in het jaar 1906 07 een som van 5 39p 000 p St Deze som wordt overeenkoipttg de wet besteed tot aflossing van de schlhl In een terugblik op het algeloopen jaa ftide de minister dat zoowel de binuenals Ide buitenlandsche handel flink hadden gebloeid ofschoon er op de fdndsenmarkt schaarschte aan geld had geheerscht Vervolgens ovefgaande tot het jaar 1907 08 deelde hg mede dat de uitgaven voor dat jaar waren begroot op 140 767 000 pd st wat bg het vorig jaar vergeleken een vermindering gaf van 1 644 000 pd st Hg hoopte dat deze vermindering van blgvenden aard zon zgn en steeds zou toenemen De inkomsten voor het jaar waren volgens de gewone basis geraamd op 144 190 000 pd st waardoor een saldo zou worden verkregen van 3 433 000 pd st Sprekende over de op den staat rustende verplichtingen deelde hg onder toejaichingej mede dat de blgvende vermindering van de nationale schuld gedurende het jaar 1906 1907 de som van 18 714 000 pd 9t heeft bedragen Op de regeering zoo ging de minister voort rustte de onmiddellgke verplichting om al bet mogelgke te doen om het nationale orediet te verbeteren en behalve dit was er niets dat zoo luid en zoo dringend om afdoening roept als de bevordering van sociale hervormingen De regeering beschouwde de onderdomspensioenen als den eruBtigsten en dringendaten eisch en was haar gedachten geen tgd gunnen De thee begon te pruttelen Buiten reden rijtuigen af en aan maar geen een was er voor cns Om half negen sprong mgn vrouw op in t eerst nog sprakeloos Maar waar blijven ze toch allemaal 1 riep ze eindelgk uit t Lijkt wel afgesproken werk I t Is toch geen 1 April opperde ik Zg liep onrustig het vertrek op en neer Ik vreesde voor een crisis 01 ik geef nooit meer een partijtje snikte zij opeens Dit is de eerste eif de laatste maal t Is afschuwelgk I Zou bet een vriendelijkheid moéten beteekenen omdat we geen meid hebben f Het was niet handig daaraan te horinnuren Als ze niet begrgpen dat ik het zandermeid even goed af kan ja nog beter danknnnen ze voor mijn part allemaal sterven 1 riep zg nit Doch het was een feit dat ook ik te vergeefs naar een oplossing van dit beangstigendraadselachtige zocht Al kwam er dan niemand kwamen dan toch tenmiaste mijn ouders maur die slechts een paar huizen verder woonden o Zou ik eens op den stoep gaan kgken f vroeg ik Och neen doe dat niet t staat zoogek voor de baren En er mocht nog eens vfin plan in de i volgende zitting de vaste grondslagen te leygen vocrttdeze hervorming De minister verl laarde at het hem niet mogeiyk was iett te oan dat een jjlgvende verminderingder iQkom8fe i pn medebrengen Hg zou niet voorstellen dpjaar verandering te brengen in de indiilacte belasting op zellverdiende inkomens vadifjipiet meer dan 2000 pd st per jaar telürerminderen van iséi shilling per pond op 9 stuivers terwijl overigens de belasting tinveranderd zou blgven de suo6es ierech en echter op eigendommen met euif hoogere waarde dan 150 000 pd st zpuden verhoogd worden Hg schatte bet verlies djfc r vermindering van de inkomstenbelasting p 2 millioea pond en de verhooging van dl opbrengst der successierechten op 600 000 pond sterling Minister Asquith eindigie zgn rede met de mededeeling dat 330 01 0 pd st zonden worden bewaard voor onnorziene uitgaven en dat de overige l öOQvOOO pd van het geraamfle voordeelig overschot van dit jaar zpnden worden besteed voor delging van schuld maar dat het volgende jaar deze som zou worden gebruikt om te dienen als grondkapitaal voor ouderdomspensioenen De nog achterstallige sommen van de inkomstenbelasting over dit jaiir ten bedrage van 750 000 pd zonden bg deze som worden gevoegd en bg zon dus het volgend jaar een fonds van 2 225 000 pd beschikbaar hebben voor ouderdoirispensiêenen De Italiaansche minister van buitenlandsche zaken heeft een poging gedaan om ten opzichte van de behandeling van het ontwapeningsvraagstnk op de Haagsche Vredesconferentie Engeland en Duitschland tot elkander te brengen De heer Tittoni heeft daartoe in overweging gegeven dat het Britsche voorstel betreffende de ontwapening van te voren aan alle deelnemende mogendheden zon worden medegedeeld vervolgens op de Conferentie zou worden besproken na afhandeling van de agenda en dat ten slotte de cont renlie over het voorstel zou stemmen Werd het verworpen dan zou het geacht worden voorgoed van de baan te zgn werd bet daarentegen aangenomen dan zou aan deze stemming geen ander gevolg worden gegeven dan dat het voorstel werd aanbevolen aan de overweging der mogendheden om te dienen als grondslag voor latere onderhandeling De poging van Italië is mislukt minister ïitoni heeft zjjn voorstel ingetrokken wegens de slechte ontvangst die het heeft gevonden iemand aankomen I Zal ik dan even naar de oudelni loopen Als ze niet willen komen moeten ze t laten Laat ze in hun vet gaar koken Mgn vrouw had geliik en in de uiterste spanning wachtten wg weer Da minuten leken uren Eindelgk om kwart voor negen een vreemd spectakel in de gang geklop op de voordeur luid gerammel aan din brievenbus I NatnurIgk vliegen wg allebei naar voren t Zgn mgn ouders met mgn tante Hoe komt u zoo laat f Kon u niet bellen P Aldus begroetten wij hen We ziJn een nnr geleden ook al aan de deur geweest zei mijn vader maar de bei stond vast en nu staat hiJ nog vast I Mijn vrouw gaf een gil en snelde weg Ik keek de bel na Ja vel s middags toen we samen waren uitgegaan hadden we hem vastgezet zooals we meestal deden als er niemand in hnis was en we hadden vergeten hem los te maken Er was geen verwrikken aan de bel zat even vast als de beele muur Ik maakte hem los en we bleven allemaal vijl minuten sprakeloos van ontzetting Ten slotte snikte mgn vrouw Maar dan zijn ze ook allemaal er geweest en weer weggeloopen Wat vreeselp I