Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1907

De Temps en de Débats maken een v tbu van den moord op dokter Mancbamp openbaar gedaan door den heer Qentil Qentil en Mancbamp waren 12 Maart samen te Marakesj gekomen Zg merkten toen aanstonds zekere onvriendelijke stemming op tegen de Franschen die tot voorwendsel had dat de Franschen de telegrafie zonder draad wilden inrichten Ook nam men Mauehamp kwalgk dat die een Fransche vlag bjj zgn hnis zon hebben gezet wat als een taad van bezetting werd aangemerkt Onden de bagage van Manchamp kwam een tapgt voor Men waarschawde den heer Manchamp dat da Daitsche consulaire agent bg den pasja had aangebracht dat dat tapijt een werktnig was voor de telegrafie zonder draad Een Europeaan die te Marakesj woont had dit bevestigd tegenover Gentil Men loerde steeds op het hnis van dokter Manchamp Op het terras stond een lange stok zooals de inlandsehe vrouwen die gebruiken voor het drogen van de wascb Die stok is de zoogenaamde vlaggestok waar zooveel over te doen geweest is en die men later zeide dat daar gezet was voor de driehoebsmeting Het hoofd van de wijk is bjj den pasja gaan aanzeggen dat die stok daar stond en die moet er van hebben gemaakt dat de dokter een vlag op zijn hnis had gezet Neem hem weg zeide de pasja en dat woord was het teeken voor den opstand De hooldmannen spoorden de bevolking aan zich te wapenen want dr Manchamp had een vlag op zijn huis gezet Manchamp gat de oproerlingeu die bij hem kwamen ten antwoord dat h geen vlag op zgn terras had staan En daarop werd hg gedoodi De consnlaire agenten van Engeland en Duitschland zgn den heer Qentil zeer weinig ter wille geweest bij bet zenden van een adres aan den pasja van Marakesj De agenten verwachten heel weinig van den pasja De beer Qentil is terughoudend omtrent het gedrag dezer consnlaire ambtenaren De toestand is volgens Qentil beslist gevaarlijk Het nagzen zet de bevolking tegen de Franschen op Het zon kinderachtig zgn zegt hg te ontkennen dat er op het magzen invloed wordt uitgeoefend met middelen waarvan men niet altijd de gevolgen berekent De gisting onder de bevolking kan lich tegen alle Europeanen richten merkt Oentil ten slotte op Qisterenvoormiddag werden de koning en de koningin van Engeland aan boord van hun jacht door twee Engelsche oorlogsschepen begeleid te Qaëta verwacht Daar gaan ziJ aan boord van de Trinacria het Itali aansche koninklijke jacht waar een noenmaal te hunner eer wordt aangerecht Gisterenmiddag voeren de koning en koningin van Engeland weer weg Volgens een gerucht zonden zy te Napels waar zjj de gasten van den hertog van Aosta zullen wezen den koning en de koningin van Italië weer ontmoeten Qister te Qaëta zal de koning van Engeland o a vergezeld zjjn van Sir C Hardinge den secretaris generaal van het departement van buitenlandsche zaken Volgen het Giornale d Italia heeft dereis van den koning en de koningin van Engeland naar Rome voeten in de aard omdat de paus koning Eduard zou willen spreken Toch hield men t er voor dat zij in strikt incognito korten tjjd te Bome zouden doorbrengen De koning en koningin van Italië zijn dan niet in de stad Onze Weensche correspondent schrijft De moordenaar van den Bnigaarscben minister Petkof zal voor den krggsraad komen Hg heet Petrof had vroeger een aanstelling bij de spaarbank in Widdin kreeg standjes met zijn chef wien hij een oorveeg gaf werd acteur in Agram en is later wegens diefstal vervolgd Toen kon hy geen betrekking meer krggen zwierf rond en begaf zich naar het bureau van de Balkanska Tribune De redactie van dit blad voert een hevige oppositie tegen den vorst en zoo kwam de opgewonden en verloopen Petrof er toe om aan den hoofdredacteur Ikonomof te vragen wien hg doodschieten moest den vorst of den minister waarop hjj volgens zjjn beweren tot antwoord kreeg dat het de miDister zgn moest Petrof zegt dat hy door Ikonomof is opgestookt maar die ontkent dit Daarom wordt laatstgenoemde met de redacteurs Qerof en Chronof van medeplichtigheid beschuldigd en hoewel er geen directe bewyzen tegen hen bestaan zitten zg toch in een leelgk parket omdat de krggsraden geen ander alternatief kennen dan doodstraf of vrgspraak En met dit eerste is men op den Balkan zoo gul als zeggen En dan waren al die rgtuigen ook Toor hier I zei ik ontzet starend in de afBchuweiykste perspectieven van wat gebeurd was en nog gebeuren zon Ja als je zonder n meid zit begon myn tante niet handig En zonder veel belangstelling dronken wy de bittere thee vergaten de koekjes en de petite fours D Ot wg bg ons tydeniAlva Da drie journalisten een hevige oppositie tegen den vost en nn is het te vreezen dat Je regeering van die gebruik zal maken om ze kwgt te raken al kreeg de moordenaar ook toen hy bg de redactie om geld voor een revolver vroeg een weigerend antwoord Hoe bg nn later toch aan dat wapen is gekomen weet men niet maar dit zal wel uit het proces bigken Van het oogenblik dat Petrof de journalisten beschuldigd kreeg de zaak een politieke tint en nn wordt beweert dat de nationale oppositie er achter zit Verspreide Berichten Fbjlsxrijk Men best in Rome in de panselgke rede over bet conflict met Frankrgk toch nog den wensch tot verzoening heet het in een telegram aan de Temps Het kleine hoopje bakkers dat nog staakt in Pargs kan bigkbaar zgn woede niet verkroppen over de mislnkking van de groote staking In enkele bakkergen waar gewerkt werd hebben zg vitriool naar binnen gegooid elders heeft een bakkersknecht drie dynamietpatronen in den oven gelegd die met grooten knal ontploften Gelukkig kwamen er geen persoonliike ongevallen bg voor DüITSCHLlKB Het vorstenpaar van Schaumburg Lippe vierde dezer dagen niet zQn gouden maar zyn zilveren bruiloft De socialisten in t algemeen en de Hamburgsche stakers in t bgzonder hebben besloten overal waar de patroons met uitslniting gedreigd hebben van de viering van den eersten Mei af te zien Waarschjjtilgk staat in de Hambargsche haven nu een verzoening voor de deur Ook uit LUbeck bigken vele wapenen en schietvoorraad naar Rusland te zyn verzonden RüSLASD Te Soanowice werden bchoten gelost op een kozakkenpatrouille waardoor een politiechef gedood en twee kozakken gekwetst werden De moordenaar vnn den Engelschen consul Stuart te Batoem is ter dood veroordeeld maar met het oog op zgn minderjarigheid is het vonnis veranderd in 10 jaar gevangenisstraf Alexandrow is tot 5 maanden veroordeeld omdat bg van den moord op Herzeostein geweten zon hebben zonder de politie te waarschuwen De czaar zal de leiders van de verschillende groepen in de doema bij zich ontvangen om zich op de hoogte te stellen van de politieke vraagstukken Hoe modern Ambriiu De senaat van den staat New York heeft bepaald dat de onderwgzeressen voortaan hetzelfde salaris zullen genieten als de onderwgzers Daar er in den staat 11 000 onderwyzeressen zgn kost dat jaarlgks 5 millioen dollar meer BINNENLAND ST ATEN G ENEll AAL T U K K I E H J iir K n Vergadering van Donderdag 18 April By de voortzetting vtn bet crisisdebat betoogde de heer Drncker dat het algemeen belang meer gebaat en de wensch van het volk meer bevredigd wordt wanneer de Kamer thans na langdurige stremming in de parlementaire werkzaamheden weer aan den arbeid tügt dan langer te discussieeren over hetgeen tgdens de crisis is voorgevallen Overigens acht de vrgzinnig democratische party het collectieve ontslag van het Kabinet een volkomen juiste daad en eveneens achtte spr bet volkomen gerechtvaardigd dat de ministers ten slotte te rade zgn geworden later op hnn ontslag terug te komen Ten aanzien van de vervanging van den heer Staal door minister Rappard behoort men zich neer te leggen by de stellige verzekering van minister de Meester dat generaal Staal persoonlgk pertinent ongeneigd was zgn plaats in het Kabinet te bigven bekleeden Ook deze spreker concludeerde dat het vaststaat dat de rechterzyde die het ontslag van het Kabinet heeft uitgelokt de logische gevolgen van haar daad niet lieeft aangedurfd en ook zgnerzyds zette hg uitvoerig uiteen dat bet onhoudbaar is te beweren dat de oppositie in de Eerste Kamer tegen den maatregel in zake bet biyvend gedeelte geen principieele doch slechts een technische was Ook verdedigde hy het Kabinet tegen het verwyt van tegenover de Koningin inconstitutioneel te zgn opgetreden Er is niets onbehooriyks in dat de ministers iloh vergawtMto oi li voor da g wlchtl maatregelen welke zg beoogen by de Kroon steun zullen kunnen vinden Spr was overtuigd dat by bet Kabinet nóAi de toeleg nóch de neiging bestaan hebben de rechten van de Kroon aan te tasten Bg dit Kabinet achtte spreker de rechten van de Kroon even veilig als by elk ander Kabinet zelfs bg een Kabinet van de rechterzgde Tenslotte betoogde spr met voldoening te hebben vernomen dat de door minister Staal gewilde maatregel zoo spoedig doenlgk door zgn opvolger weer zal worden ter band genomen zg t dan ook in anderen vorm en hy eindigde met tot zgn voldoening te constat aren dat de Grondwetsherziening een flinke sttp is gevorderd daarbg bet Kabinet toeroepende denk aan de kortheid van de vierjarige periode waarin nw program moet zgn afgewerkt De heer van Doorn had ontbinding der Tweede Kamer de meest gewenschte oplossing der crisis gevonden teneinde het volk uitspraak te laten doen over de kwestie welke de politieke partyen verdeeld houdt Overigens begrgpt spr niet dat de rechterzyde na tot twee malen toé in de gelegenheid gesteld te zyn geweest het bewind over te nemen dit niet aandurfde en liever genoegen wil nemen met het huidige Kabinet dat h i nog al de prerogatieven van de Kroon en het veto recht aaii de Koningin aanrandt I Maar evenals zoovele andere sprekers zet ook deze spreker niteen dat bier geen sprake is van zulk een ongrondwettige handeling van het kabinet de Meester De heer Lohman keurt het af dat hier aanhalingen zgn gedaan uit het advies van den voorzitter der Eerste Kamer terwyi dat toch niet geschied is mot de adviezen van andere Staatslieden zooals bv den voorzitter der Tweede Kamer Overigens heeft de heer van Schimmelpenninck van der Oye in zgn advies niets andeis gezegd dan dat in 1905 een program bestond dat Qrondwets herziening in haar vaan voert Niets geeft bovendien den minister de Meester het recht dat advies als een party advies te beschouwen en meedeeliogen te doen omtrent een zaak welke de Kamer niet aangaat Spr ontkent dat de rechterzyde twéé malen in de gelegenheid gesteld was het bewind over te nemen Én is haar slechts één opdracht gedaan en éénmaal weigerde zg En die weigering is verklaarbaar wegens de partgverhoudingen Spr hondt nogmaals vol dat de oppositie in zake het biyvend gedeelte geen principieele was en niet gold het geheele Kabinet En het gaat niet aan er aan te herinneren dat tegen de politieke gevolgen van het votum gewaarschuwd was zoodat men daarmee rekening had moeten honden Op zulk een wgze kan geen mandaat verrnld worden als men onder bedreigingen van een Kabinet met heengaan maar eiken maatregel zon moeten goedkeuren Tenslotte bestryd de heer Lohman vooropstellende dat de rechten van de Kroon onvoorwaardeiyk en onverkort moeten worden gehandhaafd als die van de meest heilzame instelling voor een Staat de van de linkerzgde verdedigde stelling dat een Kabinet zgn optreden aan een bepaalde voorwaarde zon mogen verbinden en vooraf van de Koningin een belofte zon mogen afdwingen omtrent een in te dienen maatregel zonder dat deze nog aan de Koningin is voorgelegd De heer Thomson doet nog eens uitkomen dat de kwestie van het blgvend gedeelte wel verre van een technische een politieke oppositie uitlokte hetgeen spr onder herhaalde interrupties tracht aan te toonen Ook de houding van den heer van Houten was reactie tegen de Militiewet De heer Tydeman ontkent dat in 1901 de verkiezingsstrgd liep over Grondwetsherziening Kn waar geen strgd is kan men niet spreken zooals de heer Schimmelpenninck van der Oge deed over een elektorale meerderheid die voor Grondwets herziening gestemd is Spr betreurt zeer dat de kwestie van het biyvend gedeelte als voorwaarde opgenomen werd in het schrgven van het Kabinet aan de Koningin Men had zich liever moeten bepalen tot het vragen van instemming in het algemeen met de legerhervormingsplannen Ook betreurt spr dat het Kabinet den nieuwen minister van Oorlog niet vrgliet in de invoering zoowel als de uitvoering van den maatregel De heer Talma vraagt o m de Regeering om eenige nadere verklaring nopens de instemming van den nieuw opgetreden minister van Oorlog met het Regeeringsprogram o a in zake de voltooiing van de stelling van Amsterdam De heer Kolkman herinnert er aan dat de katholieke partg tegenover de k restie van het biyvend gedeelte op een volkomen vrg standpnnt staat doch in beginsel niet afkeerig is van den maatregel De minister de Meester begint met uitdrukkeiyk tegenover den heer Lohman te verklaren dat de mededeelingen gister gedaan uit het advies van den beer Schimmelpenninck van der Oge aan de Koningin geschiedden met diens volkomen voorkennis en medeweten en laakte het dat een ervaren staatsman als de heer Lohman gemeend heelt den minister te moeten vergeiykenby een ministerie bode die geheimen verklapt beweging De minister verdedigt hierna nogmaals uitvoerig de houding van de Regeering op de gronden gister door hem ontvouwde Wat het heengaan van minister Staal betrof deelt bg mee dat deze reeds van het begin van de crisis af zgn stellig voornemen om been te gaan had te kennen gegeven De heer Staal deelde dit op karakteristieke wyze aan spreker mee door als zyn meening te kengen te geven dat men wel een persoon mag ep offeren aan een beginsel maar de aanneming van een beginsel niet in de waagschaal mag stellen voor een persoon Maar wanneer daarna de Regeering het beginsel waarvoor zoo gestreden was bad prysgegeven zon men de mininisters als karaüterlooze menschen beschonwd hebben En de Regeering zal nn een afzonderlgk wetsontwerp indienen omdat zy dit beter oordeelt dan by begrooting deze zaak te behandelen De minister deelt nog mee dat minister van Rappard het met het voorstel betreffende de stelling van Amsterdam eens is Hg streeft bezuiniging na en zal zich niet verzetten tegen een Staats of enquêtecommissie in zake bezniniging Wat ten slotte het veto recht der Koningin betreft dit zal door bet Kabinet onverkort worden gehandhaafd Da hoeren van Nispen en Troelstra repliceeren Daarna wordt de vergadering verdaagd tot morgen 11 uur dan is de heer Heemskerk aan t woord Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam Op de Sarpbatikade is gisterennaiidddag een bejaard man door een acbternitrgdonde automobiel overreden Naar het O L V gasthuis vervoerd is hy kort na aankomst aldaar overleden In de de Kaiser Wilhelmstrasse te Breslan is eergistermorgen een zgvlengel van een in aanbouw zgnd heerenhnis van vier verdiepingen ingestort waarschyniyk tengevolge van da uitvoering van het metselwerk tgdens hevige vorst Zes menschen werden onder de neerstortende massa bedolven en drie onder wie de eigenaar en de architect werden zwaar gewond Uit het bureau der Northern Express Cy in het station te St Paul in Minnesota is eergisteravond een bedrag van 2S 000 dollars gestolen geborgen in een pakket door een kerel die een der klerken dwong de brandkast te openen De commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland heelt bepaald dat de beschrgving van de belasting op bedryfs en andere inkomsten voor het dienstjaar 1907 08 in deze provincie zal aanvangen op Woensdag den Isten Mei a s De overeenkomst tusschen China en JapSn over den Mantsjoergschen spoorweg is nu geteekend China koopt van Japan de Ign Hsinmintoen Moekden voor 166 000 pond sterling en aanvaardt de Ign binnen een naand Voorts wordt er door China en Japan een Ign aangelegd van Kirin naar Kwangchangtse De aardbeving in Mexico is Zondag door de tosstellen der aardbevinüsobservatoria te Potsdam Hambnrg Jena en Göttingen aangeteekend Te Jena erd reeds Zaterdag een aardbeving waargenomeni die naar berekening op waarschyniyk 3600 KM afstands in Voor Atië geschiedde Zondagochtend vroeg werden op alle posten een ongeveer 10 000 KM verwgderde sterke aardbeving waargenomen waarby spoedig berekend werd dat zy MiddelAmerika of AchterIndië getroffen had Het Göttingsche aardbevingsatation heeft Dinsdag nieuwe storingen aangeteekend De aardbeving van Maandag was zoo hevig als die van Valparaiso met nog grooter aantal stoeten Volgens de laatste berichten uit Mexico zgn er met de aardbeving 38 menschen omgekomen en 93 gewond De opgaven nit kleinere plaatsen die getroffen zgn en van de landengte by Tehuantepek ontbreken echter nog In het zuiden van het land zyn er spoorwegen verwoest Meer dan 100 plaatsen hebben te lyden gehad Heele gedeelten van de spoorweglijn naar Vera Craz werden vernield De Luther eik te Wittenberg die de plaats aanwgst waar Lnther op 10 December 1520 de tegen hem gerichte pauseiyke bul verbrandde was in den Kerstnacht van 1904 door dweepzieke onverlaten voor drie kwart gedeelte doorgezaagd Ondanks alle zorgen bevroren de randen van de wond zoadat men den Luther eik al verloren achtte Kaar net bebalp raa an hoatmttr haatt man dao boom toch nog knnnen behouden Verleden week is het laatste verband van den boom afgenomen en toen bleek dat de wond geheeld was De bootwerkersleiders te Hamburg zgn voornemens steunend op de oproeping van dit jaar van het Duitsche sociaal democratische partybe tuur om naar omstandigheden ditmaal af te zleu van arbeidsnederlegging de uitslnitngen zgn daar de oori ak van zjch te richten naar het verlangen der werkgevers en dus 1 Mei niet te staken Een voorstel in dien zin zal in een algemeene vergadering behandeld worden met alle kans op aancemii g en dus beëindiging der staking Men meldt aan de N R Ct In de knnstwolfabriek der firma De Beer te Terhegden N Br had gistervoormiddag een ernstig ongeluk plaats Door het springen van een vat zwavelzuur zgn twee werklieden levensgevaarlijk verwond Een hunner was geheel verbrand Uit Tilburg meldt men Ëen treffend ongeval vond gislernamiddag op den Brodaschen weg plaats De knecht V H van den meubelmaker v d P alhier reed met een kar met meubels langs den weg toen hg vermoedelgk door een duizeling overvallen van het voertuig viel en zoodanig op de steenen terecht kwam dat hg eenige oogenblikken daarna den geest gat De man was 33 jaar oud en vader van 3 kinderen Gisterochtend vergaderde Stad en Lande van Gooiland ten gemeentehnize van Naarden Voor dat de vergadering begon had een voorval plaats nog nooit vertoond gedurende den langen duur der erfgooiersqnaestie Een veertigtal erfgooiers der nieuwe party verscheen ook ter vergadering onder leiding van den voorzitter der party den heer Floris Vos en het lid van het hoofdbestuur den heer Arie Veen Voordat de voorzitter der vergadering van Stad en Lande de burgemeester van Naarden de bgeenkomst opende verzocht by de aanwezigen die volgens hem geen recht hadden die bg te wonen zich te veri ijderen daar reeds ter vergadering aanwezig waren de burgemeesters behalve Laren en Huizen en twee gecommitteerden ter vergadering van elke Gooische gemeente De heer Floris Vos weigerde heen te gaan zeggend dat bg de vergadering van Stad en Lande in de tegenwoordige omstandigheden het recht niet toekende om alléén over de belangen der erfgooiers te spreken Zg kwamen hier als belanghebbenden De burgemeester van Hilversum vroeg toen naar de bewgzen van erfgooierschap der aanwezige leden der nieuwe partg De heer Vos zegt dat dit voldoende bewezen is De voorzitter deelt nu mede dat nit elke gemeente aan nog twee erfgooiers toegangskaarten voor de vergadering knnnen worden uitgereikt De heer Vos vraagt nn de bnrgemeesters toch bier zgn of die kaarten dan nu nog knnnen worden uitgereikt waarop de voorzitter zegt dat dit nog aan den raadsman van Stad en Lande mr Knhn die nog ter vergadering wordt verwacht kan worden gevraagd De burgemeester van Blaricnm deelt daarop mede dat dit niet meer kan geschieden daar die aanvrage tweemaal 24 uur vóór de vergadering moet inkomen De Voorzitter verzocht nn de nieuwe partgers nogmaals dringend om heen te gaan waarop dezen wederom een weigerend antwoord geven Daarop wordt de voorzitter weggeroepen ten einde een bespreking te houden met den raadsman mr Kuhn Hierna met dezen laatste weder ter vergadering verschgnende deelt hg mede dat bedoelde toegangskaarten niet meer konden worden verstrekt Hy verzoekt daarop voor de derde maal de nieuwe party zich te verwgderen daar anders de politie met de verwydering belast zal worden Wederom een weigerend antwoord waarop de voorzitter de hulp der politie inroept Deze verschijnen en sommeeren de opposanten om zich te verwgderen Hieraan vordt nn dan ook doch onder protest gevolg gegeven en zy verlaten de zaal De vergadering van Stad en Lande van Gooiland beeft daarna plaats Hbid Omtrent de kanalisatie van de BenedenEoms van Papenburg naar den Dollart schrgft men aan het Nws De kosten van dit werk zgn geraamd op een kleine 5 millioen gulden Men hoopt nog dezen zomer het eerste traject waarvan de kosten op ruim 8 ton zyn geschat voor het verkeer te knnnen openen Tusschen Mark en Hilkenborg zyn alleen 300 000 kub M en voor den bouw langs dit kanaal van een dyk 50 000 kub M grond te verwerken Het doel dat by het bochtafsnyden en kanaliseeren van dit deel van de Eems voorzit is er op gericht den stroom tot Loer en vardar tot Papasbarg ook voor groote zeeschepen bevaarbaar te maken en tevens den sleepdienst te vergeraakkelgken Daarvoor nu moet de stroom op drie plaatsen worden verlegd en op eenige plaatsen breeder Worden gemaakt Vooral de stad Leer is de eerst belanghebbende bg het tot stand komen dezer werken Keeds eenige jaren geleden heeft zg bgna 37 millioen Mark besteed voor het uitvoeren van kostbaren havenaanleg en bgbehoorende werken Door den slechten toestand van de Eems was dit tot nog toe voor deze stad een improductieve uitgaaf Het onderzoek naar de oorzaak van de raadselachtige doodsgevallen ten huize van de familie Schaap aan de Spiegelgracht 31 te Amsterdam heeft gelgk reeds medegedeeld tot resnitaat geleid dat thans vaststaat dat bier vergiftiging in het spel is en wel door middel van cyaankali een zwaar vergift dat indien het in voldoende hoeveelheid wordt ingenomen onmiddellgk doodelgk is Het N V d D meldt nog in verband met dit geval Alles wgst erop dat het vergif door den mau in de thee aan zgne vrouw en dochter is toegediend en dat hgzelf het daarna op dezelfde wgze heeft ingenomen De schouwing van de drie Igken heeft naar wg vernemen de aanwezigheid van cyaankali in de magen van alle drie de slachtoffers aangntoond De dood moet Zondagmorgen tusschen 7 en 8 uur zgn ingetreden Ongeveer eerstgenoemd uur was een oohtendblad onder de deur gestoken en die courant werd op de tafel gevonden hetgeen dus bewgst dat de man na het bezorgen van dat blad ongeveer 7 uur nog leefde Om ongeveer 8 uur dien morgen is er gescheld en toen reeds werd niet meer open gedaan Voorts hoeft men kannen nagaan dat de heer Schaap thee he ft gezet en aan vronw en dochter daarvan een kopje naar boven heeft gebracht Het kopje van het meisje is bgna ledig op een tafeltje voor haar bed gevonden De geheel geledigde kopjes van man en vronw stonden in de benedenkamer op de tafel Hg heeft duï dat van de vrouw nadat zg bet uitgedronken had mede naar beneden genomen Toen moet hy het vergif in zgn eigen thee gedaan hebben en na het fleschje op de een of andere manier te hebben doen verdwgncn het zichzelf hebben toegediend Zooals reeds is medegedeeld is in de woning geen spoor van eenig vergif gevonden Uit het feit dat de vnlkachel brandde en de fchnif daarvan gesloten was mag worden opgemaakt dat hg t den schgn beeft willen geven alsof kolendamp de oorzaak van het gebeurde zougeweest zgn Hg heeft daarbg echter verzuimd den ventilator te sluiten waardoor dao ook verklaard wordt dat toen de politie de woning binnentrad niet het geringste spoor van dien damp geconstateerd is Naar wg vernemen was in de brandkast nog een aanzienlijke som geld aanwezig Dit heeft er aanvankelgk toegeleid te mee nen dat het gebeurde niet met financieele omstandigheden in verband kon worden gebracht Thans echter vernemen wg dat de heer Schaap die door zgn huwelgk in het bezit van een niet onaanzienlgk vermogen was gekomen in den laatsten tgd door specnleeren een groot deel daarvan verloren had en dat hy juist Maandag opnieuw voor een vrg belangrgk bedrag aan schuld zou worden aangesproken Daar zooals reeds is medegedeeld de onderlinge verhouding in het gezin niets te wensclien overliet schgnen in deze droeve gebeurtenis geldelgke omstandigheden dos wel degelgk een rol te hebben gespeeld GOUDA 19 April 1907 Aan de raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 16 April 1907 De Verordening regelende de samenstelling en de bezoldiging van het personeel ter Gemeente Secretarie Gemeenteblad No 107 behoeft wyziging Eenerzgds toch wordt ons College door bet bepaalde in artikel 1 te zeer gebonden in de verdeeling der werkzaamheden onder de ambtenaren anderzgds komt ons eene herziening der regeling van de jaarwedden gewenscht voor Wg hebben daarom de eer U bierbg eene nieuwe verordening ter vaststelling aan te bieden Volgens artikel 8 der nieuwe verordening zou bg hare inwerkingtreding de tot eersten commies te bevorderen tweeden commies J E W Harmsma die met inbegrip der hem toegekende buitengewone tractementsverhooging van f 100 s jaars thans reeds eene jaarwedde van f 800 geniet slechts dezelfde bezoldiging behouden en alzoo feitelgk achterstaan bg de andore ambtenaren die allen door de nieuwe regeling in salaris vooruitgaan Wy achten dit onbiliyk en zouden daarom gaarne door Uwe Vergadering worden gemachtigd hem de eerste I tractoments verhooging aanstonds toe te kenj nen waardoor zgne jaarwedde zon worden I gebracht op f 900 Daarentegen zou naar het ons voorkomt de personeele toelage van den klerk L Boer wiens salaris op 1 J s J 400 en van 1 October af I iau zou bedragen met ingang van den laatstgenoemden datum knnnen vervallen Wg Stellen n voor by de vaststelling der verordening tevens tot een en ander te besluiten De ontwerpverordening luidt aldus ONTWERPVERORDENING regelende de samenstelling en do bezoldiging van het personeel ter Secretarie der gemeente Gouda Artikel 1 Het personeel ter gemeente secretarie bestaat uit twee hoofdcommiezen twee eerste commiezen twee tweede commiezen twee kierken en een bevolkingsagent Art 2 De aanvangsjaarwedden bedragen van een hooldcom i ies f 1300 van een eersten commies f 800 van een tweeden commies f 550 van een klerk f 350 De jaarwedde van den bevolkingsagent is Art 3 Bg voortdurende geschiktheid en gver kunnen Bnrgemeester en Wethouders periodieke verhoogingen der bezoldiging toeken Tien en wel aan een hoofdcommies vier driejaarlgksche verhoogingen van f 100 aan een eersten commies vier driejaarlgksche verhoogingen van 1 100 aan een tweeden commies vier tweejaariyk solie verhoogiogen van f 50 aan een klerk drie tweejaarlgksche verhoogingen van f 50 De verhoogingen gaan in met den eersten dag van bet kwartaal volgende op dat waarin zy zgn toegekend Art 4 Wanneer een der bovengenoemde ambtenaren wordt aangesteld tot ambtenaar van don bargerlgken stand wordt de hem Krachtens de artikelen 2 en 3 toegekende jaarwedde verminderd met de helft zgner jaarweddeals ambtenaar van den bargerlgken stand Art 5 Deze verordening treedt in werking den 1 Juli 1907 op welken dag vervalt de gélgkb amige verordening van 16 lali 1897 r Gouda 16 April 1907 De GezoDdbeidS Conimissie heeft bg haar schrgven van 15 Maart jl No 2 B waarvan een uittreksel in afschrift bierbg is gevoegd onze aandacht gevestigd op den toestand waarin de woning Wgk P No 163 TarfsingelWaohtelstraat verkeert De woning heeft geene gelegenheid tot verkrgging van goed drinkwater zg bezit geen privaat waarvoor trouwens geen plaats is dó verlichting is onvoldoende de muren zgn zeer nat de hoogte bedraagt gemiddeld slechts 2 17 M de vloer ligt O 20 M beneden het aangrenzende terrein terwgl in de beneden achterkamer geslapen wordt De Commissie is van meening dat het perceel onbewoonbaar is en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht zoodat bet onbewoonbaar behoort te worden verklaard Uit het van onzentwege ingestelde onderzoek is ons gebleken dat de toestand zóó is ais door de Gezondheids Commissie wordt opgegeven Ons met bare zienswgze vereenigende hebben wg de eer Uwe vergadering voor te stellen het volgende besluit te nemen De Raad der gemeente Gonda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 16 April 1907 No 46 Overwegende dat de woning Wgk P No 163 Kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie E No 141 slaande aan den Tnrfsingel bg iie Wachtelstraat ter bewoning ongeschikt is en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht Gelezen het advies van de Gezondheidscommissie dd 15 Maart 1907 No 2 B Gezien Art 18 der Woningwet Heeft besloten De bovenbedoelde woning Wgk P No 163 onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen drie maanden te rekenen van den dag waarop de ti d tot voorziening zal zgn verstreken of het besluit tot onbewoonbaarverklaring zal zyn gehandhaafd Ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Hendrik was van vele rgksen gemeente gebouwen en vele woningen de Nederlandsche driekleur uitgestoken Vergadering van Tabaks en Sigarenfabrikanten voor Gonda en omstreken van gisteren middag Naar aanleiding van verschillende ge ruchten die verspreid zgn gedurende de staking dat er op de fabriek der firma van dor Post minder gunstige toestanden zonden bestaan hebben de leden der fabrikanten vereeniging de fabriek van deze firma bezocht en ziin tot de overtuiging gekomen dat de klachten geheel ongegrond zgn en berusten op toestanden van voor vele jaren geleden Er werd een motie aangenomen waarin de Vereeniging handhaaft haar besluit genomen in haar vergadering van 8 April jl om yoorloopig geen onderhandelingen te voeren met de stakende bonden Ook kwam het feit ter sprake dat er 2 patroons leden van de Vereeniging zyn die voor elkaar laten werken De vergadering achtte het wenschelgk dit sftdurende de staking na te laten vooral daar de betrokken fabrikanten nog al wat voorraad hebben Er werd dien overeenkomstig hiertoe besloten De afd Gonda van Volksweerbaarheid behaalde gisteren te Bodegraven de 2e korpsprgs in de wedstrgd uitgeschreven door de vereeniging Willem Teil aldaar met 273 punten zgnde een groote bronzen medaille met borstbeeld van H M de Koningin Mo r Korpschutters waren de bh met 57 punten 55 54 53 53 J P Mul H V Vliet A J Vermeulen W J Gjizeny N D Gravestegn De Ie korpsprgs werd behaald 276 punten Het maximum der te behalen punten was öOÜ Fredikbeui t bi de Remonstrantsolie Qereformeerde Gemeente alliier Zondag 21 April s morgens lOV onr Ds H VAN ASSENDELFT BÉÏÏES VAir EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Staatdeemngtn PoRTOQAi Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 25Ö0 3 59 KusLAsD Iwang Dombr Obli gatien i 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Hypoilieek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Eottord Hypb 4 101 i Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgke Hypb 4 9 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 1 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Premieleeninqen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Ontwangeii DE NIEUWSTE MODELLEN Zoinerraanteh Costumes Blouses Jupes en Jupons Kobeii en Japonstoften met bg ehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in ach p emcurreerende prtjxen Aanbevelend adveiitki tii l Heden Igden overleed nn een langdurig Igden onze geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante Mej TRIJNTJE BEGEER Namens de Familie J VAN KEMPEN GoüDA den 18 April 1907 Verzoeke van rouwbeklag verMcfioond te blijven