Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1907

van 3 LOM Ml STtlNfe Inkt EST E t n V 01 k 0 m e n Ar 1 Lüu i ONSCHA liN HO LI AN Dtli ii n i o 10313 Maandag SS April 1007 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHBNTfiN in elke i van de eerste fabrieken teg tu concarreerende prgzen Aanle gef van Gas Waler Spreek Bi r en Ëlectrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudseh Ferllchtlng lttagazIJn DE AVOIDSITER daar alles door bekwame fitters verrluLt wordt 46ste Jaargang HUIS TE HUUR Hcmnhuis Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei linke Tuin Voorzien van Qas en Wat rleiding Te bevragen B 89 Hen wor lt rer aclit op t WERK te letten orr HET Maomuh tik M lUVENSWAAY ZONEN GORINOHEH bme THEEËN worden at gelcferd in verzegelde pakjes van o twee n een half en een Ned one met vermelding ran Nommer 6i Prys voorzien van nevenstaan Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de oitvoe my van ge eerde orders aanbev ende 3 G BIJL ToorHeen J BREEBAART hi OiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoi n Ko 99 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Telefoon Ko St ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot uur des raidd DMlünlylulirMliiakUdvoorHMia ea Toorel UniM an IQiultnebowwtfk jj il Apprrtmr vu C M lUler Cl MOlfi os mun en fibrlekimfrk Vsttryofeurfey Hwin WlHkMm Ir MtiMawirk MJMlariM t tri M in flii aBn rait Dii t ky W fartaMM AnikM DE OOEDKOOPSTE f DE MEEST FRACTISOHE A DE MEEST VOLLEDIQB WjsJbjfffi m rACAO MODEBLAttEll z n beslist die der Firma WELDON TBB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OF CBILD BBS S EASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummer AUe net koitél BoU BiévoegtA I Van alle in deze bladen voorkomende modellen ijjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag eonda Dmk van A BBINEMANA Zs WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior üruivenl rsthoning Ex r et wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zwai e Verkoudheid SJijmhoeet Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLlAtliaB is verkrljgbaaf bfi alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuitteJiland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Jiimtr Kolonie Transvaal enz UELIANTHE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Uedailles bekroond UELHIITBB in flacons l 0 40 t O TO en 1 1 UELIANXBE in doezen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenig e fabrikanten H JV VAN SCHAIK do Koninklijke Stoom Élek De Hontngbloem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLEF e C o eathaven 198 Qouda ORENUËL Qouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffoudafli BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuaerkerka dJJeel A N v K ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudmiaier A SCHEER Haaelrechl P W v KDB OudenaUr K van dik HEIJDEN te Reeumjk P v D 8PBK Moereapelle O v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARÏT VAN DER HEIJDEN IToddin TOMii P A uu QIIOÜT A o iOtHiB Oadewattr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beruchop WAAnSCHUWIJWO Laat U niet misleiden door 6 I Si oop Het klooster SanctnPaulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde HEDEK ZATORDIG Groote Reclaielag BLUYSSEN Ter aanmoediging van een proefname met onze thans zoo BIZONDER HEERLIJKE kwaliteiten MARGARINE en MÉLANGE geven wij op dezen enkelen GBOOTEN RECLAMEDAG Extra Cadeau EEI HEELE BON waarde 10 cent Dus heden l TAT IBE i ele inplaats van ÉÉN hecle Bon hetgeen gelijk staat met ongeveer 4 0 percent korting Op onze NATUURBOTER en VERPAKTE MÉLANGE alsmede op onze KOFFIES geven wij OOK ALLEEN HEDEN Vi bon EXTRA CADEAU Laat deze eenige en bizondere gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan BLUYSSEl s fabrikaat spant de kroon IVeenit proef Verder zullen wij om te bewijzen dat onze bons een werkelijke waarde hebben van tO cent en tevens om een gelegenheid tot sparen te geven voortaan eiken dag in AL onze winkels onze bons in betaling nemen la tO cent per stuk mits bij minstens SO iHeeH f e gelegenheid om de bOH $ im te rullen eaor de verMchlUende artikelen a t tol nu toe hUfft echter heitaan Noteering MÉLANGES en MARGARINE 70 62 58 54 52 en 46 cent per ANDERHALF pond Verpakte MELANGE 46 cent per pond Verpakte NATUTRBOTER 70 cent per pond KOFFIE verpakt 58 en Terder uitgfewogen 5248 45 en 38 cent per pond A BLUYSiSEI ZOI EN Te G OTJ3D A TsTijcLstxeLSut 15T GEBR RUREN é DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S aoofdmagwiiln Gedempte Binnenrotte 154 Teiet S599 WORMERVEER HOLLAnt He MagoMifn West Nieuwland 9 naMJ Station Beur Telef 46S7 TBRHIIRBN STEMMEN INRUILEN daceiyks lo onze Saleu tt h oren DE PHONOLA I THOILAPMO ffiSNOlT PHOMIST WESSANEN te LAAN Wormerveer OFOERICHT trM KOIIIIIHL IJRB FABIIIKHEN Voedert uw Vee met de uivere murwe merk Ster en W Li itmiintende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde S r MHploma Parij 1900 Segen Gouden Medaille Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Nederlaodsche Werkgevers aan het woord De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers Secretaris Jhr Mr H Smissaert heeft de vorige week een drietal adressen verzonden twee aan de Tweede j Kamer inzake Ziekteverzekering en wijziging der Ongevallenwet een aan de Eerste Kamer inzake het Arbeidscontract Over het laatste adres willen wij een enkel woord in het midden brengen daar er gevaar bestaat dat dit de Eerste Kamer zal versterken in haar lust dit nuttig ontwerp te verwerpen De bezwaren van de Vereeniging zijn de volgende lo de bepaling dat indien het loon in ongeoorloofde bestanddeelen is vastgesteld de arbeider aanspraak heeft op een volgens de wet berekend loon met verhooging van gedeelte voor zoover dit loon bestaat in geld waardoor naar het oordeel der Vereeniging een dei partijen gestraft wordt voor wat beide hebben gedaan is niet slechts gehandhaafd doch nog verscherpt immers uitdrukkelijk verklaard te zijn een dwingende regel 2o Bij overtreding van het verbod van winkelnering niag de arbeider het te dier zake op zijn loon in rekening geledene of door hem betaalde van den werkgever temg vorderen zonder gehouden te zijn tot teruggaaf van het hem verstrekte Ook hier dus weder zegt de Vereeniging een toepassing van het beginsel dat waar twee de wet overtreden de boete van den een voor den ander een directe bate zal zijn 3o Een voorschrift als dat omtrent de voortbetaling van het volle loon bij ziekte zij t dan geen dwingend recht strijdt met de thans reeds ingediende wetsvoordrachten nopens ziekteverzekering welke een ziektegeld ad 70 pCt toekent 4o Ter zake van de wijze van be FEVILLETOM VERVLOGEN GELUK 1 HOOFDSTtJK I Ongeveer een jaar geleden gewerd mg van den opperhoimaarschalk van Saksen Meiningen de eervolle opdracht een vorstelijk slot gelegen in de hertogelgke zomerresidentie Falkerode in den stijl van den oorspronkelijken bouw te restaureeren ten einde het tot voortdurende verblijfplaats in te richten voor prinses Marie die na een huwelijk van nauwelijks twee jaar op vierehtwintigjarigen leeftijd weduwe was geworden en naar het Hof haars vaders was teruggekeerd Op een mistigen Septembermorgen snkkelde langzaam een extra postwagen over de steile paden die kronkelend door het heerlpe bergwoud naar Falkerode voerden De kopjes van het Harzgebergte waren hl dichte nevelen gehuld welke echter reeds mei de zilveren randen waren omzoomd die hit doorbrelMB rai de ooUendzon Mskon taling van het stukloon blijven de bedenkingen der vereeniging schier onverzwakt van kracht 5o Volgens de tevens aangenomen regeling omtrent het rechtskarakter der werkstaking moet de werkgever indien de staking niet vergezeld gaat van een wilsverklaring of wilsopenbaring der stakers waaruit blijkt dat zij de dienstbetrekking als beëindigd willen beschouwd zien zich beraden of hij wegens het nederleggen van den arbeid door zijn werklieden aan de arbeidsovereenkomst een einde zal maken Deze opvatting stelt den werkgever voor de moeilijke en pijnlijke keus 6f trots de staking de dienstbetrekking te laten voortduren óf het odium van ontslag wegens de staking op zich te laden op gevaar af van door den rechter in het ongelijk te worden gesteld en tot schadevergoeding veroordeeld te worden Behalve deze reeds voor een deel tegen het ontwerp van Januari 1904 door de Vereeniging in het midden gebrachte bezwaren ontwikkelt de Vereeniging nog de volgende nieuwe bedenkingen Co De nieuwe beperking van het totaal boetebedrag per week tot 1 dag loon zal eerder dan voorheen ontslag van den werkman na ernstige overtredingen tengevolge hebben terwijl de verboden cumulatie van boete en schadevergoeding handhaving der orde zal bemoeilijken 7o Door de aangebrachte wijzigingen in de staangeld regeling is deze thans voor practische toepassing onbruikbaar te achten 8o Tegen de bepaling dat bij loonbetaling anders dan volgens de wet de arbeider het bij de nietige voldoening ontvangene niet behoeft terug te geven geldt voor de Vereeniging hetzelfde bezwaar als onder lo en 2o ontwikkeld Ziedaar in hoofdzaak de bedenkingen van de Vereeniging Daategenover staat dat de Vereeniging erkent lo dat het nieuwe artikel 1637s de door haar verlangde verruiming geeft van het beding dat een deel van het loon van den minderjarige door den werkgever mag digen Overal heerschte een plechtige stilte slechts van tijd tot tijd onderbroken door het harde geluid van een bijl die in droog hout werd gedreven diep in het benkenwoud Ik had den geheelen nacht in het hobbelend postwagentje doorgebracht waardoor ik wat licht te begrijpen is doodelijk vermoeid was Bovendien was ik niet bizonder in mijn hfmenr door het vooroilzicht mg gedurende een half jaar en misschien nog langer te moeten begraven in de voormalige residentie die volgens de verhalen die men miJ had opgedischt het vervelendste nest was dat op Qods lieven aardbodem te vinden is Nog een op zichzelf hoogst gelukkige omstandigheid vermeerderde mijn kregelige bui Ik had mij voor eenige weken verloofd zoodat miJ wat ieder wel zal toegeven de opdracht nïet precies gelegen kwam Mijn lllein aanstaand vrouwtje was dan ook terdege uitgevaren over hetgeen zij oneerbiedig noemde prinsessen grillen Het klonk waarlgk bgna als hoogverraad I Onwillekenrig spookte mg die uitdrukking door het hoofd terwijl ik zoo onbarmhartig werd doorelkaar geichnd op deze niet al te worden belegd door naast plaatsing in de Bijkspostspaarbank ook toe te laten belegslng in een spaarfonds 2 dat aan de bepaling omtrent het dootloopen van de loonbetaling bij ziekte het karakter van dwingend recht ontnomen is 3o dat aan haar bezwaren ten aanzien der betaling vali het stukloon voor een deel IS tegemoetgekomen 4o dat haar bedenking tegen den langdurigen opzeggingstermijn is weggenomen 5o dat ingevolge haren weiisch eigenmachtige verbreking der dienstbetrekking als onrechtmatig is gequaliticeerd Oo dat eveneens is tegemoetgekomen aan haar verlangen dat de dringende redenen in art lC39r en s niet in een algemeene omschrijving aangeduid maar ementiatief zouden worden genoemd üit een en ander blijkt reeds dat de Tweede Kamer wel degelijk met het vroeger adres der Vereeniging rekening lieeft ge i Dat niet aan al haar bedenkingen is tegemoetgekomen moge oor de Vereeniging onaangenaam zijn dit was nu eenmaal onvermijdelijk waar de Tweede Kamer het algemeen belang had te behartigen en zich niet eenzijdig mocht plaatsen op het standpunt der werkgevers Dezen zien immers m hun adres ten eenenmale voorbij dat bij de regeling van het arbeidscontract de arbeiders als in menig opzicht de zwakste partij meer en krachtiger bescherming behoefden dan de werkgevers Daarom missen hun bezwaren onder de nummers lo 2o en 8o door ons geresumeerd alle beteekenis Bij gedwongen winkelnering of onrechtmatige wijze van vaststelling of voldoening van het loon mogen formeel beide partijen de wet overtreden feitelijk dit duidt het woord gedwongen winkelnering reeds aan is het de werkgever die door zijn economische overmacht den arbeider noodzaakt met die wetsovertreding genoegen te nemen De wetgever heeft zich daarom zorgvuldig onderhouden bergpaden Ik dacht aan de verschillende oorzaken welke er toe medewerken dat sommige beklagenswaardige vrouwen geboren op de treden van een troon vervallen tot uitersten die sommigen dikwgis bestempelen mot den vergoelgkenden naam van grillen anderen geleid door politieke nevenbedoelingen uitmeten tot aan Isigheid en wulpschheid ontsproten uitspattingen en in werkelijkheid niets anderszijn dan de afkeurenswaardige en niettemin volkomen begrijpelijke en daardoor vergeeflijke gevolgen van huwelgksbeschikkingen waarbg hel hart vreemd was gebleven en alleen op dynastieke belangen was gelet Ook de postiljon bromde tusschen zijn baard zooiets van prinsessengritlen en het had niet veel gescheeld of ik had met betrekking tot de mij gegeven opdracht biermede ingestemd als niet aan den horizon zij t ook vooreerst nog in zeer vage omtrekken een oud geboaw was verschenen met spitse daken en een massief zandsteenen gevel met hoektorentjes en al de fraaie versierselen van de zuiverste Renaissance een geheel dat wel in staat is den bouwmeester tot zich te trekken als bet edelwild den jager of een zeldzame schilderij den kunstverzamelaar Ala t maar niet zoo ver verwöderd was van Dortmund of tesmiaste per ipoor on terecht op het standpnnt gesteld dat in een dergelijk geval alleen aan den kant van den werkgever wanpraestatie valt aan te nemen welke dezen gelijk bij iedere tweezijdige overeenkomst tot schadevergoeding verplicht Wat het bezwaar onder 3o betreft dit is van m ondergeschikt belang daar erkend iMrdt dat men hier te doen heeft met aaiwuUend recht En dan is het niet intezien Vaarom deze vorm niet zou mogen worden gesteld al kent het ontwerpziekteverzekering 70 pCt van het dagloon toe Dit klemt te meer omdat het ontwerp arbeidscontract slechts ziet op de loonbetaling gedurende de eerste dagen voor een betrekkelijk korten tijd Ook de bezwaren tegen de voorschriften omtrent de betaling van stukloon zijn van ondergeschikte beteekenis en zijn meer van theoretischen dan van practischen aard Waar het stukloon uiterlijk den derden werkdag moet uitbetaald worden kan toch niet in ernst worden volgehouden dat die termijn te kort is met het oog op de veelal tijdroovende berekening daarvan Men zal zich daarop dan maar moeten inrichten En thans nog de werkstaking het staangeld en de boeten Wat het eerste punt betreft zien wij niet in welk bezwaar er voor den werkgever in kan gelegen zijn om bij staking te kiezen tusschen voortzetting der dienitbetrekking of ontslag Geen loon is immers verschuldigd gedurende den tijd dat de arbeiders hun werk niet verrichten En geeft de werkgever er de voorkeur aan desniettemin do stakers op stel en sprong te ontslaan dan is het odium dat hij daardoor wellicht op zich laadt toch allerminst het gevolg van deze regeling die hem eenvoudig een recht verzekert hetwelk hij ook thans reeds bezit Of hij ervan gebruik wil maken blijft zijn laak De kans dat hij nu wellicht tot schadevergoeding zal worden veroordeeld zal hem veeleer ervan weerhouden lichtvaardig van dit middel dat immers volgens de Werkgeversvereeniging zoo odieus is gebruik fe maken zoodat de thans voor middellgk met die stad in verbinding stond zoodat ik van tijd tot tgd op Zondag na ir miJn lief aanstaand vrouwtje kon overwippen om gezellig met haar te keuvelen in do vriendelijke kamer van schoonmama HOOFDSTUK II In deze boschonwingen verdiept had ik niet bemerkt dat wiJ den top van den borg hadden bereikt en werd eerst nu door de schetterende tonen van den posthoorn opgeschrikt De postiljon blies het refrein van een minneliedje alsof hg mgn gedachten gpraden bad De mist was vaneengo cboven als een portiere als door witte sluiers omzweven staken overal rondom mij met bosschen begroeide bergen bun groene kruinen omboog en van één dezer toppen begroette miJ in den glans der herfstzon het witte statige slot met ziJn slanke torens imponeerend afstekend tegen den donkeren achtergrond van het benkenwond hier en daar met denneboschjes afgewisseld Wordt vervolgd