Goudsche Courant, maandag 22 april 1907

HoUandsclie Maatschappij van Landbouw AFDEELING GOUDA EJN OMSTREKEN W GRt OTE VOIIRJAARSVERLOrilVfi VAN PAARDEN RIJTUIG TUIGEN enz HOOFDPRIJS ÜTBEGETSDEE WiBEB met zJJportierenmetlPaardcompleet De Trekking geschiedt in het openbaar ten Stadhuize op den ff We a s onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze vérloting is Koninkiyk goedgekeurd en door bot Hooldbesluuj dBr HollandscheHaatschappg van Landbouw toegestaan LOTEN zyn alom verkrggbaar f O SO per stuk en op franco aanvrage hg minstens ff stnks i l 9 en ffO stuks 4 f 4raO by den Secretaris der Atdeeling Namens het Bestuur W C VAN DE STOLPE Secretaris OHtierko ekU loten ie geen deel aan de trekking Bestriiding van Bloedarmoede Bleekzacht Malaria Binnenltooru Algemeene Zwakte voortdurende Boofdpijii en oebrek aan eetlust De EcMe EINADRUPFELS 7ftn Dr DE VRIJ dragen builen op de roode doos den naam U NANNING Men lette daarop Zij ij overal verknjgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel 4 t O IS OhemlBohe Fabriek van Dr H NANNING den Haag ïraagt overal Dr H KASJIIHe s BIWITSflAtik f J p rllter e li per UterfleschfO JO WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT n i KOIIIMKI WKE rABHIKHKN Voedert uw Fe met de xuivere murwe merk 8ter en W aitmontonde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Parljê 1900 Segen Oouden Medaille gestelde regeling inderdaad ook in het belang der werkgevers ib Vervolgens het staangeld Hier kan den werkgevers worden toegegeven dat zij aan de regeling daarvan ooals zij thans lu lt niet veel hebben Maar toch altijd lóecr dan niemendal Menig arbeider zal door de kans een klein bedrag te ullen moeten missen bijaldien hij den werkgever een dringende reden geeft tot beëindiging der dienstbetrekking beter op zijn tellen passen en niet lichtvaardig zich aan verkeerde handelingen schuldig maken of directe actie in practijk brengen Ten slotte de boete Dat de regeling daarvan volgens haar niet in het belang der arbeiders is mag voor de Verceniging van Werkgevers die voor speciale werkgevers belangen heeft op te komen geen reden zijn om tegen dit ontwerp te agceren Blijft dus over de grief dat de regeling de handhaving der orde zal bemoeilijken Wij achten de grief in hooge mate overdreven Ook een kleine boete is voor de arbeiders lang niet onverschillig En indien het waar is dat deze regeling de werkgevers veel eerder dan thans aanleiding 7 al geven tot ontslag der arbeiders bij ernstige overtredingen zal dit juist voor dezen een heilzame prikkel zijn zich daaraan zoo min mogelijk schuldig te maken ♦ ♦ Het komt ons derhalve voor dat de aangevoerde bedenkingen in geen enkel opzicht de slotsom wettigen waartoe de Vereeniging komt dat het wetsontwerp gelijk het thans luidt in den weg zal staan van een bevredigende regeling der arbeidsverhoudingen en belemmerend zal werken op den bloei en de ontwikkeling der Nederlandsche nijverheid Hoe de Vereeniging op de zwakke bezwaren door haar aangevoerd het verzoek kan bouwen om deze regeling af te stemmen is ons dan ook een raadsel Slechts in één opzicht verheugt ons dit adres in zooverre er uit blijkt hoe onrechtvaardig en valsch de agitatie was van sociaaldemocratische zijde tegen het ontwerp gevoerd Het heette dat dit ontwerp de arbeiders knevelde en aan banden legde en speciaal had men daarbij het oog op de regeling van de werkstaking in verband met het staangeld En ziet daar komen nu juist de werkgevers hoofdzakelijk op grond van diezelfde regeling hun onaannemelijk tegen dit ontwerp uitspreken I Ons bewijst dit hoe dit ontwerp de klip van eenzijdigheid naar beide kanten op uitnemende wijze heeft weten te ontzeilen Reden te meer voor de Eerste Kamer om zich nog eens tweemaal te bedenken alvorens zij dit voortreffelijk stuk werk naar de snippermand verwijst Bulteiilandscb Overzicbl Renter seint nit Fetersbnrg d d 19 April By de behandeling van de interpellatie over mishandelingen in de gevangenis Akatni verklaarden de socialisten dat zü voor de interpellatie zonden stemmen om te toonen dat de Doema met het volk tegen de regeering is Sprekers van de rechterzijde in het bijzonder graaf BobrinskI verklaarden dat zij eveneen 1 voor de interpellatie zonden steromen wegens de ontwettigheid der daden van liet bestuur der gevangenis echter niet om de revolutionnaire redenen der socialiS ten De interpellatie vond eenparige goed iijcenring L Beater seit nit Washington d d 19 April Er worden pogingen in bet werk gesteld voor een vredcs overeenkomst tosschen Nicaragua en Salvador lu overeenstemming met nit Washington ontvangen adviezen is bevel gegeven alle Nicaragnaansche troepen uit Hondnras terng te trekken De tweede begrootingsrede van minister Asquith is met groote belangstelling door het Britsche volk verwacht Hoest de minister verleden jaar toen biJ nog slechts eDkele maanden in functie was zich wel bepalen tot zakelijke mededeelingen ditmaal was hem den vollen tijd van kalme voorbereiding gegnnd en mocht men dus hopen omstandig te worden ingelicht over de ftnancieele plannen der regeering Te sterker was do verwachting gespannen na de bekendmaking van den gnnstigen afloop van het laatste begrootingsjaar Het overschot van bgna vgt on een half millioen pond sterling en bet geraamd surplus van bgna drie en een half millioen voor hel komende jaar hebben de slaimerende wonscben wakker geroepen Men verlangde b zulk een gunstigcn stand der geldmiddelen allereerst verlaging der inkomstenbelasting die ten gevolge van den oorlog met de Boerenrepnblieken nog 1 sb per pond bedroeg en wenschte tevens oen scheiding tusschen de belasting op inkomens uit bedrijven en uit kapitaal Kr werd ook geroepen om ouderdomsverzekering urn wjziging van de snccessierechten en om delging van de nationale schuld Woensdag heelt Stracbey nit naam der regeering in bet Lagerhnis de tweedo lezing voorgesteld van de boter en raargarinewet A an zi o toelichting ontleenen wg het volgende Dit wetsontwerp verschilt van vorige dergelgke wetsontwerpen en berust op de aanbevelingen van de parlementaire commissie ten doze Botervervalsching wordt tegenwoor dig in Ën eland op groote schaal bedreven als dat zoo voortgaat zullen binnenkort weinig menschen er de echte waar eten Ër scbgnt in die vervalscbingen groote winst te zitten Het wetsontwerp wil de vervalsching hg do bron tegengaan Da iabrieken waar boter gemaakt wordt moeten zich laten inschrgven en zullen onder staatstoeziqjjit staan Geen boter met meer dan 16 pet vocht mag de fabriek verlaten Do wet verbiedt niet het m iken van zoogenaamd melkboter d i boter met gemengd en die boter zal nit den aard een hooger vocbtgolialle hebben dan 16 pel maar dat product Ij g niet meer aan de markt gebraclit worden onder den naam van boter noch onder een anderen naam die bet publiek in den waan kan brengen dat het met echte boter te doen beeft Het departement van landbouw zal den naam moeten goedkeureu Voor buitenlandsche boter woidt de boete voor den invoer van vervalscbto boter o a boter bevattende meer dan 16 pet Vocht verhoogd tot driemaal de waarde van de boter nl bg de eerste veroordeeliog Do invoerder zal moeten bewijzen dat de 6 ter niet vervalscbt is Margarine mag alleen oijder dien naam doorgaan Met de beraadslaging werd slechts een begin gemaakt Een lersch algevaardigde vondt t verkeerd aan die zoogenaamde met melk vermengde boter een vochtgehalte van 21 pet toe te staan Maar ze wordt niet onder den uaam van boter verkocht I wierp Stracliey tegen De Times correspondent te ï angsr die zoo gaarne onrust stookt en de Temps correspondent die hem in de zaak met de contracten voor openbare werken in deze Marukkaansche havenplaats is bijgevaUen nu het tegen Dnitschland gaat hebben ongelijk naar de Tangersche berichtgever van de Küln Ztg nitoi nzet Laatstgenoemde correspondent schildert den loop van zaken als volgt Den 5en Mei 1906 drong het corps diplomatique in zijn hoedanigheid als gezondheidsraad er bij den vertegenwoordiger van den Sultan Mohammed el Torres op aan onverwijld met de Duitsche llrma Renschbausen in onderhandeling te treden over de uitvoering van zekere openbare werken Daarbij wees het corps diplomatique op de moeilijkheden welke zich bij de kanalisatie zouden voordoen indien de uitvoering der werken werd opgedragen aan verschillende firma s Het antwoord nit Fez bleef uit en daarop werd den 6den Augustus van dit jaar nogmaalj na een eenstemmig genomen besluit gewezen op de noodzakelgke bespoediging van de werken daar deze in verband staan met den havenaanleg welke eind 1907 gereed moet zgn De 27en November deelde daarop Mohammed el Torres mede dat hg door den Sultan was gemachtigd om overeenkomstig den wenscb van den gezondheidsraad met de firma Renschbausen te onderhandelen over de gewenschte werken Tegen deze mededeoliug werd van geen enkele zgde protest aangeteekend seint de berichtgever van de Koln Ztg De door den Times en den Temps geschilderde algemeene verontwaardiging der gezanten over de schending van het Algeciras verdrag door baron Rosen zou dus geen enkelen grond hebben Naar de correspondent van de Temps te Tandzjer seint zon de Sultan te Fes zich langzamerhand de 2e zitting van Oedzjda gaan aantrekken als iets werkelijk onaangenaams Men kan niet In het gemoed rOg don Saltan kgken en moet zich omtrent de meening van den hf er te Fes tevreden stellen met wat er alzoo overwaait naar Tandzjer De voorstelling die de correspondent van de Temps geeft over de manier waarop mea den Saltan aan het bof de zaak lieeft voorgesteld is vermakelijk Eerst vond de Sultan het niet erg Maar toen hy er over nadacht en vooral toen hg overwoog dat de andere mogendheden Frank rgk niet gedwarsboomd hadden bg de bezetting van Oedzjda begon hg de zaak donker in te zien Om den Sultan tit bedaren te brengen deelden de viziers hem mede dat hg zich die bezetting niet al te zeer moest aantrekken Een Europeaan was zoo vriendelgk geweest hen in te lichten over de beteekenis bezetting De viziers waren daardoor in staat den Sultan uit te leggen dat men in Europa twee vertooningen kent van staten die grieven hebben tegen andere staten vlootvertoon en landvertoon Vlootvertoon kende de Sultan al en hg kende die voldoende om te weten dat die niets beteekende Welnu deze landvertooning was nief ernstiger dan de zeevertooning Het magzen hinkt op twee gedachten is wankelend in zijn houding op twee gedachten is wankelend in zgn houding tegenover Frank rgk Het wil Frankrgk tevreden stellen en tegeliikertgd bg de bevolking niet den indruk wekken dat de Sultan zwicht voor vreemdelingen De ftaliaansche pers richt tot de verontruste Duitsche en Oostenrgkscbe bladen bedarende verklaringen over de samenkomst te Gaeta Onder anderen zet de Corriera della Sera duidelgk uiteen dat een gespannen verhouding tusschen Dnitschland en Engeland voor Italië heusch geen roden is om uit het Drievoudig Verliond te treden Even ouinogelgk als deze stap echter is het voor Italië om ter wille van Dnitschland Engeland den rng toe te koeren Ook het denkbeeld dat Italië met Frankrgk en Spanje een bond van Middellandscho Zeemogend beden zou sluiten wordt door de Corriera verworpen Inderdaad is Italie s stelling zeer moeilyk geworden door do verwijdering tusschen Engeland en Dnitschland maar zou het doen wat onrast stokende Duitsche en Oostenrgkscbe bladen verwachten dan zon het meent zooeven genoemd blad het gevaar voor oorlog meer nabg brengen dan Italië in zgn eigen belang zon wen cben Ten einde het zuiver beteefdheidskarakter van de samenkomst der koningen meer op den voorgrond te plaatsen gebruikt de Standard de heet sterke uitdrukking dat koning Edward niet gemachtigd is in den naam van den minister van buitenlandsche zaken te onderhande len over dingen die louter tot de bevoegdh id van dezen minister behooren en dat de koningen van Engeland niet met ontwerp verdragen in den zak reizen welke zg aao bevriende vorsten ter onderteekening aanbieden Men behoeft voorwaar niet zoover te gaan indien men toegeeft dat van persoonIgk optreden der staatshoofden toch wel eenigen invloed op de buitenlandsche staatkunde kan uitgaan Het betoog van de Corriera lijkt ons daarom sterker dan dat van den Standard Verspreide Berichten Feaskrijk De kellners te Pargs die het bgltje er bg hebben nedergelegd het is ook hier verreweg de minderheid van t geheele aantal zgn in hoofdzaak ontevreden omdat zg een deel van hun fooien moeten afstaan voor bezoldiging van ander personeel of abonnementeu op dagbladen en tgdscbriften En dan willen zy het recht hebben hun snor te laten groeien I Een Belg Van Loo genaamd heeft drie schoten gelost op den Belgischen consul te Nizza zonder hem evenwel te treffen DüITSCHLAHD In den Bgksdag verlangde gisteren een centrumsafgevaardigde maatregelen tegen het aanbrengen van ratten verdacht aan pest Igdende te zyn door Hollandschc schepen in Emden De minister van binnenlandsche zaken beloofde o a instelling van een commissie ter bestrgding van de meningitis Enoelahd In North Belfast is by een tuscbentgdscbe verkiezingen de arbeiderscandidaat Walker met meer dan 1800 stemmen door Clark den Unionist geslagen De laatste kreeg 6021 stemmen De plaats was door het overleden van den Unuonist Dixon opengevallen Beloie De koning moet nu het ontslag van bet kabinet De Smet de Naeyer hebben aanvafird De aftredende miniater De Trook haefC ksn met de vorming van een nienw ministerie te worden belast RUSLAHD De in Engeland en Dnitschland gevonden wapenen moeten bestemd zyn geweest voor een opstand in Georgië Kankasus De nit Siberië govlaohte Chroestaiew vroeger president vnn den raad van arbeidersverlegenwoordigers moet te Pargs vertoeven De gouverneur van Nischni Nowgorod Fredericks is in verband met de knoeiergen bg de graanleveranties der firma Lidwall in staat van beschuldiging gesteld De doemapresident hae t een audiëntie bg den czaar aangevraagd Woorden van gewicht Wanneer een buur U iets vertelt daa weet ge dat ge haar vertrouwen kunt Mejuffrouw Griffioen wonende te Laagnieuwkoop Gem Haarznilen moldt ons Voordat ik gebruik maakte van Foster s Rugpgn Nieren Pillen ben ik zes maanden lang het slachtoffer geweest van een afschuwelgke pgn in den rug Onophüudelgk werd ik hierdoor geteisterd ik had veel last van duizelingen en steeds een huiverig koud gevoel Voortdurend beklaagde ik mg over deze pgn en wanneer ik s morgens opstond was ik reeds erg vermoeid het kostte rag dan moeite op myn beenen te blgven staan De urine was erg beslagen en toen ik hoorda dat Uw pillen zoo afdoende voor deze ziekte waren maakte ik hier dadelgk gebruik van Ik was zeer tevreden over de uitwerking en reeds na vyj dagen kon ik een groote verlichting bemerken en nadat ik drie doosjes gebruikt bad was ik geheel en al genezen Wanneer ik ooit iemaud mocht ontmoeten die aan een dergclgke ziekte Igdt zal ik hem steeds gaarne met Uw voortreffelgk geneesmiddel in kennis stollen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is on machtig ü bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Waarschuwing De lezers van dit blad wolden in hun eigen belang ernstig gewaarschuwd waaneer zg Fo ster s Rugpgn Nieren Pillen koopen om slechts die te verlangen en geen andere Zg zyn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel è F 1 75 voor één of P 10 voor zes doozen B INNENLAND STATEN GKiNEUAAL r JU K u O E u A im B H Vergadering van Vrgdag 19 April Crisisdebat De heer Heemskerk betoogt dat het Kabinet door het overdreven mengen van de politiek in een niet politieke kwestie het land op z i onverantwoordeiyke wgze in beroering heeft gebracht Hy klaagt over weinig waardeering voor den tegenstander zoowel by bet Kabinet als bg de linkerzgde Ware er niet zooveel stof opgejaagd en reclame gemaakt voor de verkiezingen dan zouden de debatten hardverhelfender kunnen geweest zgn En hg verwijt voorts het Kabinet dat bet geen licht heeft laten vallen op de eigeolgke kwestie waar t bier om ging nl waarom het collectief ontslag vroeg De nieuwe opgetreden minister van Oorlog geeft spr den raad door een kalm en bezadigd optreden en dooi de gelegenheid te geven tot een rustige behandeling van de zaak het door den vorigeo minister gestichte kwaad te kenteren Tegen de rechterzyde wordt naar spr s meening opgetreden met allerlei verkiezings reclamemiddelen Het landsbelang zon echter meer gebaat zgn wanneer men trachtte met elkaar tot overeenstemming te geraken Voor een eerlijk compromis is spr te vinden en het denkbeeld van een gemengd Kabinet in de toekomst verwerpt hg niet Waar blijven overigens de werkelij ko leger hervormingen vraagt spr Indien da nieuwe minister van Oorlog gemeen overleg pleegt een daideiyk inzicht in zgn hervormingsplannen geeft en vooral ook aanwgst waar de geldmiddelen gevonden zullen worden om de hervormingen mogeiyk te maken dan zal de minister van spr en diens politieke vrienden op een welwillende bejegening en zoo t eenigszins mogeijjk iSi op medewerking kunnen rekenen De heer Lobman betoogt dat de mededeeling van de gronden van het advies van den heer Schimmelpenninck geheel onnoodig was Met groote verwondering heeft spr trouwens van don minister vernomen dat da meedeeling van het schrijven geschiedde met toestemming van den haer Schimmelpenninck Deze toch heeft aan spr opeen desbetreffende vraag schriftelgk geantwoord dat bedoslde brief bsachoawd motit wordtn als een particulier schrSven De hear 3 voegde daaraan toe dat hg zich niet kon herinneren ooit aan iemand toestemming tot openbaarmaking te hebben gegeven De minister vergist zich wanneer htj meent aat spr bom gister vergeleek bg een ministerie bode Bg aandachtige nalezing van apr i rede zal het den minister duidelijk worden dat bij volstrekt niet een bode de rol van miniater liet vervullen Spr verweet den minister niet zich een brief te hebben toegeëigend maar dat hg gebruik maakte van iets dat niet voor publicatie bestemd De heer Borgesius interrumpeert Ge kunt uw vergelgking toch niet goed praten trok haar liever in dat is royaler De minister over deze kwestie sprekende zegt dat hg zelf niet persooniyk den beer Schimmelpenninck had gesproken eo ook niet met dezen had gecorrespondeerd over al dan niet meedeeling van het bewuste scbrgven Zgn rapport aan do Koningin was den minister ter band gesteld met de bevoegdheid daarvan eventueel indien hem dit gewenscht voorkwam gebruik te maken bil de discussie in de Kamer mits de heer Schimmelpenninck daartoe toestemming verleende Daarop beeft men en wie hiermee bedoeld wordt behoefde de minister hier niet te zeggen zich verzekerd van de toestemming van den heer Schimmelpenninck De beer Kolkman betreurt dat de kwalificatie van geconcerteerde actie niet door den minister is teruggenomen na de rede van den heer Heemskerk Na repliek van den heer van Karnebeek voert nog de ministor het woord waarbg bg o a volhoudt dat de rechterzgde bet eerst het Kabinet een klap heeft toegebracht en de schuld dns heeft van de crisis De rechterzyde was wel degeiyk tweemaal in do gelegenheid de Regeeringstaak over te nemen Met do gewraakte kwalificatie van geconcentreerde actie bedoelde hg niets beleadii ends doch dacht toen alleen aan een van zelf sprekend overleg tusschen de rechtsche leden dor Eerste en der Tweede Kamer T in 8lotte zegt de minister dat de geheele loop van de crisis z i bewezen beeft de juistheid van de verklaring neergelegd in de Memorie van Antwoord op do Algemeene Beschouwingen ten vorigen jare dat bg de samenstelling van een Tweede Kamer als do huidige geen ander Kabinet dan het tegenwoordige zooveel kans heeft voor zgn voorstellen Hierna wordt het crisis debat gesloten De voorzitter dankt de Hegoering voor de verstrekte inlichtingen Hierna komt aan de orde een voorstel van den voorzitter tot benoeming van een commissievan voorbereiding van 12 leden voor bet onderzoek van de ontwerpen betreffende landbouwen ziekte verzekering en wgziging van de Ongevallenwet Bg bet debat hierover wordt de wenscheIgkheid betoogd om deze commissie slechts nit 7 leden te doen bestaan ook ter bevordering van spoed waartoe een amendement op hot voorstel des voorzitters wordt ingediend door de heeren van Karnebeek Schaper Ketelaar Roodhuizen Plate en Bos Nadat de heer lioefl gepleit heeft voor oen commissie van 12 woidt het amendement verworpen met 35 te en 24 stemmen waarna het voorstel des voorzitters wordt aangenomen met 47 tegen 10 stemmen De voorzitter zal zich onverwjld met de keuze der leden der commissie bezig honden Dinsdag afdeelingsonderzoek ADVËRTEINTIEiN GODDSCHE Telephoon Maatschappij Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS op MAANDAG 6 VBl lUOt tt 11 am in het Hotel DE ZALM Balans en Winst ai twli srekening 1906 Voorziening in Vacature Art 13 dor Stataten Houders van aandeden aan toonder die d Vergadering wenscben bt te wonen worden verzocht om overeenkomstig Art 19 der Stataten hunne sandeolen drie dagen te voren ten kantore der Heeren HOFFMAN Co te oada te deponeeren DE DIRECTEUR Gouda 20 April 1907 SAMOSWIJN cent per Jle$eM Aanbevelend BimaEeman Zoon COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van Soep lokaal Proveniershuis te Godoa hebben de eer mede te doelen dat de REKEHINfi EN VERANTWOORDING over het atgeloopen jaar gedurende 8 dagen met ingang van heden voor deelnemers ter inzage zal liggen ten kantore van den Penningmeester de heer H GROENENDAAL alhier Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOIJDA Notaris UONTUN te GOUDA zal op UAASDAG 6 MEI 1907 v m 11 uur in do Sociëteit R K Leesvereeniging Zaal CONCORDIA publiek veilen en vorkoopen Ferc 1 Een zeer goed onderhouden WOO lllJI $ met SCHUUR EEF en groeten TUIN achter uitkomende aan het water a d Kleiweg E no 69 to Gouda perc 2 Een PAND waarin thans KOFFIEHUIS met VERGUNNING met SCHUUR ERF en GROND achter uitkomende aan bet water a d Kleiweg E no 32 to Gouda Perc 3 Eeii li¥inkeliiul § met SCHUURTJE ERF en GROND en BOVENWONING met afzonderiyko opgang a d Kleiwegsteeg N no 807 te Gouda met eene uitgang op de gerioleerdo zyi Perc 4 l eU IIUI 1 met ERF in eene gang a d Kleiwegsteeg N no 308 te Gouda achter perceel 3 Perc 5 Een fVooubuls met afzonderiyko BOVENWONING SCHUURTJE ERF en GROND naast perceel 3 N nos 306 en 306a met eene uitgang op de gerioleerde zijl Perc 6 Een H oonhuii met ERF en GROND a d Naagerstraat H no 29 te Gouda Perc 7 Een Woonbnl § met ERF en GROND naast het vorige perceel H no 30 Perc 8 Een ll lnkelhal § waarin BROODBAKKERIJ met ERF a d Peperstraat hoek Komynsteeg met eene nitgang in die Steeg K no 15 te Gouda Perc 9 Een l¥oonlinls met ERF en GROND aan de Lemdulsteeg M no 195 te Qonda Perc 10 Een l¥oonhnis met ERF aan het smalle watertje Achter de Visohmarkt I no 168 te Gouda Perc 11 Een 1 ooubuis met ERF en GROND a d Vrouwesteeg H no 209 te Gouda Alle perceelen zgn voorzien van waterleiding Aanvaarding en betaling der kooppenningen 3 Juni 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van en vóór de veiling Nadere inlichtingen en notitien verkrjgbaar ten Kantore van Notaris MONTIJN a d Kleiweg te Oonda Breeder by biljetten HUIS TE HUUR Heerenbttis Oosthaven B v HM buk oaMkaMrkilt n f makkelylut yoeUnHiMd voor Hmm n Toanü damM tn DadMielMMiwariE S nla lMtk Str M MaaWMioel op num n faMakiiiMik Mnritur kf kan WUalhn h iMmat HWIMa Sii wnw Tfc i w l OiMl tr W irtlW M Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Openbare Vrijmllige Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MONTIJN resideerende te Gon a zal op Maandag 22 April 1907 s voorm ti uur in het koffiehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar publiek Miltn en verhiopen Perc 1 Een enkele jaren geleden nieuw gebouwd WiniKGLUlJlS mot afzonderlgke BOVENWONING en ERF in den Langen Groenendaal I nos 118 en 118a te Gouda Het pand bevat beneden winkel 3 kamers en keuken en hoven 3 kamers alkoof keuken en zolder met slaapkamer en is vo jrzien van gas en waterleiding Verhuurd beneden voor f 5 en boven voor f 3 25 per week p rc 2 Een Woonliuis met BOVENWONING met ERF en TUIN Achter de Vischmarkt I no 132 te Gouda Het pand bevat beneden 3 kamers en keuken en boven 2 kamers keuken en zolder en is voorzien van gas en waterleiding Verhuurd beneden voor I 2 25 en boven oor f 175 per week Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op Maandag 13 Mei 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 9 12 en van 2 4 uur en s morgens vóór do veiling Nadere inlichtingen verkrggbaar ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wijk E no 21 te Gouda Breeder by biljetten Zenuw en Maaglijders votdt oit overtniging als een werkelijke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worit dt boekje franco per post toegezonden dojr BOLKFOEL S Boekban Zaltbommel c L B immm Markt 66 en 67 Ontvangen HET NIEUWSTE IN Heeren Dassen GROOTE VOORRAAD Fronts Boorden en Uancbetten Solide Goederen Lag e Prijzen Noord Brabanlsch Schoenen LaarzenmagazUD KLEIWEG B 30 tegenover de Kleiwegeteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk VAN BtOMMtSTElNb llMKT i iOi t rHleA inieli l de BESTt en volkomen ON SCHADELIJI APELDOORN HOtLAND M M V LOOi DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAISENTBN in elke styi van de eerste fabrieken tegon concurreerende pryzen Aanlejger vao Gas Water Spreek Bit r en Electrlsche geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudnoh VerllohtIng MagaxIJn DG AVOUDSITER daar alles door bekwame fitters verriciit wordt