Goudsche Courant, maandag 22 april 1907

Dinsdag 2S April 1007 408te Jaargang No 10314 mimm mmm MeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelelMB tl St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Teletai n Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Maar Willem hoort t niet stoort er zich tenminste niet aan verdwi t in hais en komt terng met een glinsterend schietirapen in de band D r zit toch spek op hoont schipper Schnip Maar hij vindt t toch veiliger maar weg te duiken in de roef en haastig gooit zijn knecht de touwen los om ginw vanden wal te komen Bleek worden zg beiden om bun neus als n schot knalt Qisteren stond Willem flinke gebrainde baitenman terecht wegens het schieten op den openbaren weg Voor een vervolging wegens poging tot doodslag was geen aanleiding geweest aangezien de revolver met losse patronen geladen en het schot in andere richting gelost was t Was alleen geweest om m aan t schrikken te maken zegt beklaagde bigkbaar oprecbt Krijgt de ambtenaar zgn zin dan kost het Willem tien gulden boete ën de revolver Rechtzaken Krachtens verwgzing van den Hoogen Raad stond Woensdag voor bet Qerechtshol te s Qravenhage terecht J 0 tuinder te Wyk aan Zee die door de Rechtbank te Haarlem tot 1 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens zware mishandeling gepleegd tegen een politie ambtenaar die beklaagde wilde bekeuren omdat hg den 15n Jnll jl in de duinen onder de gemeente Wgk aan Zee en Duin op heeterdaad werd betrapt op het plegen vaneen jachtsovertreding bij welke gelegenheid bekl tweemaal op dien politie ambtenaar met een d nbbel geladen geweer voorzien van bagolpatronen beeft geschoten ronder hem evenwel levensgevaarlijk te verwonden Het Oerechtshof te Amsterdam veroordeelde beklaagde wegens het voortgezet misdrgf van poging tot doodslag tot 3 jaar gevangenisstraf waarna s Hots arrest door den Hoogen Raad werd vernietigd eu de zdak naar het Haagtche gerechtshof verwezen De jachtopziener werd thans als getuige voor het Hof gehoord Beklaagde ontkende het opzet gehad te hebben om op den politiebeambte te schieten veel minder om hem te doeden hg liep in jagende houding en schoot omdat hg geritsel hoorde Advocaat generaal mr Reitsma vorderde thans conform de uitspraak van bet Hof te Amsterdam veroordeeling wegens poging tot doodslag tot 3 jaar gevangenisstraf Mr B E Asicher advocaat te Amsterdam voor beklaagde die reeds 9 maand in preventieve hechtenis doorbracht optredende pleitte een zeer clemente straf en drong met klem er op aan dat het Hof het voonis van den eersten rechter de Rechtbank te Haarlem zal bevestigen d i veroordeeliug wegrns zware mishandeling tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van het geheele ondergane voorarrest daar toch zeker de beklaagde niet de oorzaak was van den langen dour van het voorarrest waar de officier van justitie te Haarlem appelleerde Uitspraak over U dagen De Amsterd Rechtbank veroordeelden gisteren den bernchten straatroover J P in de wereld van boeven bekend onder den naam van Jopie Koppie lot l i jaar grvangenisetrag wegens berooving van een horloge en geld van een persoon op 9 ITehr 11 biJ de Prinsenbofsteeg Stadsnieuws ÖOÜDA 20 April 1907 In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier welke Woensdag as 24 April zal gebonden worden komt o a in behandeling een ontwerp algemeene maatregel van bestuur ingevolge artikel i der arbeidswet tevens zal alsdan rapport worden uitgebracht over een ingesteld onderzoek naar aanleiding van een ingekomen klacht over de regeling der postbestellingen alhier Voor de akte examen lager onderwijs slaagde gisteren te Utrecht mej J W Amesz alhier O a 8 e o n t r 81 e 19 April 1907 5 nnr namiddag Druk 11 m M Lichtkracht UB7 Knarsen Warmtegevend Vermogen 6601 Caloriëu iiooBDKEguT 18 April Bg de gisteren alhier gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad waren uitgebracht 111 stemmen n l op den heer H van Dorp a r 53 op den heer A Oudijk I 85 terwi l 6 stemmen van onwaarde waren zoodat gekozen is de heer A Oudijk KBUFlii a p LUK 18 April Zondag avond haA in de herherg bij den heer J C Decker een ernstige vechtpartij plaats waarbg het mes te voor8 hgn kwam en C de J werd verwond Do man is Donderdag middag overleden Het vermoeden wordt uitgesproken dat d wond is gaan ontsteken en de dood daarvan het gevolg is De drank is bier alweer de grootste btwerker in deze treurige zaak WAODiitasvEEH 18 April Voor eenigen tp werd door het Bestuur der Eemonstr öeref Uem aan de leden der kerkgangers een circulaire gezonden waarbg verzocht werd om eene geldelijke bijdrage teneinde daarvoor ern hardsteenen zerk te koopen op het graf van wglen Ds G van der Pot C Wzn Voor de op deze wjjze bgeengebrachte gelden is een prachtige zerk gekocht welke heden op het graf is nedergelegd Door de op de begraafplaats aanwezige leden der kerkelgke gemeente en de vrienden en bekenden van den overledene werd op verzoek van een der ouderlingen gezongen öezang 182 vers 1 Daarna werd door den heer A van Roogen eene rede gebonden waarop do heer Mr C W van der Pot broeder van den overledene bedankte Tot slot werd nog gezongen het derde vers van Psalm 12 waarmede de plechtigheid was afgeloopen BoDEQRiVBS Ter gelegenheid van haar 5Jarig bestaan hield de ecbietvereeniging Willem Teil een 6 daagschen schietwed strijd Voor den korpswedstrijd waren medailles geschonken o a van H M de Koninging H M de Koningin Moeder enZ K H Prins Hendrik De uitslag is als volgt Vrtie Haan S D Boonzaaijer Bodegraven 60 p J Dekker Leiden 60 H Breuwer id 59 1 J C de Vet Bodegraven 69 5 i N Schaap Leiden 59 8 G L van Beyereu id 59 F Fraikin id 59 A van Noordl Bodegraven 59 W A Hoogland Utrecht 59 R Knnling Bodegraven 58 W Gniiken Leiden 58 C Teekens Bodegraven 58 P H Mooii Leiden 58 U J H Pluijm Bodegraven 58 15 M J Hoencamp utrecht 58 Korpswedstrijd Utrecht Utrecht 276 p VDlksweerbaarheid Gouda 273 Willem Teil Bodegraven 270 1 L S V Leiden 261 6 W T id 259 Dag Medailles 9 April J Dekker Leiden 60 p A van Noordt Bodegraven 59 S D HoonzaaSer id 58 W H Hooyland Utrecht 59 P H Mooii Leiden 58 J C do Vet Bodegraven 69 Kampioen Baan G Conperns Bodegraven 115 p Hoogste Korpsschntters M J Hoencamp Utrecht 58 p J Mul Gouda 57 W Alphenaar Leidon 5 Kere Baan G L van Beyeren Leiden 68 p N D öravesteijn Gouda 57 J van der Giesen Bodegraven 5 1 F Fraikin Leiden 57 6 H Schoo Jr Bodegraven 66 M J Hoencamp Utrecht 56 H Brouwer Leiden 56 8 D Boonzaajjer Bodegraven 56 Personeele Baan F van Dam Bodegraven 59 p G L van Beijeron Leiden 58 A van der Koojj Wassenaar 57 1 G van Wnveren Bodegraven 67 F Fraikin Leiden 57 J H PluiJm Bodegraven 56 W H Hoogland Utrecht 56 H Schoo Jr Bodegraven 55 W Borst Jr Leiden 55 lü J C de Vet Bodegraven 55 Rozenprgs H Brouwer Leiden S D Boonzaaijer Bodegraven BEimS VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 AFBIL StaaUUmtnijen PoKiDSAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 m Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnELAi D Iwang Dombr Obli gatien 1 96 AziE Japan Obligation 1899 l H U 71 CoLDnu Geconsolideerde Bniienlandscbe Schuld Recepie L 100 1 aiVi Hypotheek BankenAandfe idem idem 1 9 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 1 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecblsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandscbe Hypb 4 IOO7 Pandb Zaid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 1 99 Premieleeninqen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 l Dwersen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89Vi Scheepvaart MaatwJtappijen Pand Holland Gnlf Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningeu Italië Oblig Zaid Italiaansche Spw lMij A 367 Onif aiigeit DE NIEU V STE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses fupes en Jupons Robes en Japonstofien met bijbehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp c incHrreerende prtjten Aanbevelend Burgerlllke Stand GEBOREN 16 April Reiuier Willem ond H B C van Nnes en M Pannekoek Loois 17 Algert Lucas ond P van Oudshoorn en J K Spieringshoek 18 Emmerensje Cornelia oud C Nienwveld en E C Anders Johannes Marinns oud M J Reparon en 8 Rozekrans Friedrich Wilhelm oud W F Peerenboom en E G van Kluijve 19 Bertha Johanna oud J van Reese en A Bekker Dina Maria oud A Blok en M Kooiman OVERLEDEN 18 April M J Bron 19 ra T P Smit 22 j T Begeer 73 j 20 J Rijnhout 46 i J vanden Berg 32 j ONDERTROUWD 19 Ap il W Groeneweg en C van Dam W van Werkhooven en W de Wit J E de Edel en J T D de Brnjjn k Vergeer en M C Flux T P de Klegn te Loosduinen en H Schouten W H Hensbroek en J J P Schouten J Schoonderwoerd to Amsterdam en C J de Jong ADVERTENTIEiN DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISOHE DE HEEST VOLLEDIQE DE nOEDKl HE A E f MODEBLA zgn beslist die der Firma WEL 0 THB LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBBaSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OF CHILDRESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kastel HoU Bijvoegsel é I Van alle in deze bladen voorkomende k modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN I met Heil verklaring fr p p tegen m Uing van 10 50 verkrijgbaar vooruitbetaling i bij MILLY SIMONS Den Haag rerwerda Tieman Qrootste détatl wUnhandelarea In Nederland 060 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 46 fl f 3 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 Cbilteau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer I Oude Roode Portwijn I 1 08 per fieich I Extra oude Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra onde Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior I 44 Vermouth di Torino Dom Bellasdi per Liter 1 17 Prljten netto d contant DEPOT ÏE OODDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Dronkenschap bestaat niet meer Een mooster van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegelOQden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Ahnnt Bier Water of in Iiel voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van afweet liet COZd POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wiJn absint enz bü den dronkaard op te wekken Het CVZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echlgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt eu het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis m hen die daartoe aangevraag doen een borit met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUT£ i L n J Cffi Wacht U voor oamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Ileuw oa vertrolten I j Frof Dr ïjieber welbekend I ZSICW XBACaT UIZ MImu echt mat Fabrielumerk tot Toortdarende radicale en lekere geneziog van alle aelfe I de meest hardnekkige enuu Miekterif ooral ontataan door afdwalingen op jeagdigen leeftgi lofin a enezing van elke zwakte Bleek zacht Benanwdbeid Hoofdpgu J Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte spgsvertering Onvennogen I Irapotenz PoUatione enz I roerige prospectussen rnJTfcr TeBoh fl l 8 S fl 8 y dubbele fleech fl G I Oentrail DepÖt Matth t d Vegte Zaltbomra 1 i püli M GlAan k Co RotterdBin V Hsppel s Onrenluige lUtmnanfl de Jong J Ofen Bott r aia W Iff fc Co Mda n bH alle drotfisten eeatfa Dnt tm A BRINKMAN AZi 9 I KEi MISGEV I G Uc BURGEMEESTER van GOUDA brengt bu deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 19 April 1907 executoir 13 verklaard het Kohier No 3 der Personeele belasting dienst 1907 Dat voormeUi Kohier ter invordering is Besteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verphcht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes vfeken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Ciouda den aa Apilt 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BELASTING op BedrUIs en andere InkomsteD Bnrgemeester en Wothondors van GOUDA Gezien het besluit van den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie ZaidHolland van den 12 April 1907 A No 393 1 3de Aid Prov Blad No 32 lo Brengen ter algemeene kennis dat met de bescbrüving voor de Belasting op Bedrijfs en andere Inkomsten voor het dienstjaar 1907 1908 zal worden aangevangen op Woensdag 1 Mei 1907 en dat de beschrgvingsbiljettan ingevolge art 13 § 1 der Wet van den 2n October 1893 Staatsblad No 149 door of van wege den Ontvanger der Directe Belastingen twintig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald 2o Herinneren do ingezetenen voorts aan den inhoud der volgende artikelen van bovengenoemde Wet Art 15 § 2 Ieder die optreedt als bestnnrder ol beheereud vennoot van eene bier ie lande gevestigde vennootschap onderlinge rerzekeringmaatschappg coöperatieve vereeniging of van eene vereeoigiog of stichting die een bedrijf beroep uitoefent of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederg is gehouden daarvan schriftelgk binnen ééne maand kennis te geven bg het bestuur der gemeente waar hg woont Art 16 Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vennootschappen en njaatschappijen als bedoeld in art 6 § 2 en van de in art U bedoelde commanditairevennootschappen op aanideelen bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappijen alsook boekhouders van FtVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 2 Een Sjne doorschijnende dauw hing over het wonderschoone tafereel dat plotseling mijn volle aandacht wekte en met zgn bekoring als t ware al miJn zinnen in beslag nam zoOdat de sombere overpeinzingen waaraan ik zooeven nog ter prooi was als door een tooverstaf waren aangeraakt en verdwenen In snelle vaart rolde de wagen bergafwaarts reed daarop voorbij een doornheg en met een bocht het slotpark in Dit park strekte zich over een uitgestrektheid van eenige honderden morgen van den elotberg uit tot aan het dal en bevatte een aantal stille vijvers lommerrijke boschpartijen en genrende bloemperken waarin een klaterende springfootein of de gestalte van een tninmansjongen de eenige beweeglijke punten waren die mgn oogen konden ontdekken Weldra bereikten wg nadat wij door den kunstig gesmeed ijzeren tuinhek waren geraden voorhg de voormalige hertogelijke paordanitallaa aan nitgeitrakt plein aan hier te lande gevestigde reedergen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen waarover volgens art 5 §§ 1 en 2 en art 6 § 2 belasting verschuldigd is overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of nitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben Bij liquidatie mogen de hierbedoelde uitdeelingen of uitkeeriugen niet geschieden alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 45 BoMuurders van de bg art lo en e bedoelde naamlooze vennootschappen coöperatieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedrijf of beroep uitoefenen onderlinge verzekeringmaatschappijen en sociëteiten als ook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeeleu en boekhouders van hier te lande gevestigde raoderijeu zijn gehouden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst nitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den Voorzitter der Commissie van aanslag bedoeld biJ art 19 § U of § 2 die den aanslag moet regelen Art 47 §§ 5 en 6 Hg die daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen bedoold by art 15 § 1 eerste lid en art 15 § 9 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete van tan hoogste f 25 Gelijke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400 Art 34 Ie lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die hun bedrgt of beroep rondtrekkende uitoefenen voor zoover zij behooren tot de bedoelden bij art la h en k zgn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omschreven hj artt 12 en 14 zich ter plaatse binnen bet Rijk waar zÜ zich na het begin van het belastingjaar bat eerst bevinden bij het Gemeentebestuur schriftelijk aan te melden met opgaaf van hun naam hnnne woonplaats en hun bedrijf of beroep Ten blijke dat zg hieraan voldaan hebben ontvangen zg kosteloos een door of van wege het hoofd van dat bestunr onderteekend bewgs dat zg gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen Art 47 § 7 Personen die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in art 34 en die in gebreke bliiven dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 2 onze linkerhand begrensd door de berghellingen op wier toppen zich het slot verheft Voor ons en ter rechterzijde stonden eenige boerenhoeven terwgl een dichtbegroeide kastanjelaan naar het dal voerde waar door groentetuinen omringd het kleine stadje vreedzaam sluimerde aan den voet van den berg Weet ge den weg hier F vroeg ik den postiljon die zich op den bok naar mjj had omgewend Ik wil afstggen in het logement Het witte Hert Het gebruinde gezicht onder den verlaktzeemleeren hoed zag me met n guitigen glimlach om den door een kolossalen pruim opgezwollen mond aan Ik ben zelf uit Falkerode mijnheer de architect Mgn vader liep vijfendertig jaar lang als postbode naar Bernerode tweemaal per dag heen en terng en ik mocht als ik vacantie had dikwjjls met hem mee Ik ken alle dorpen en hoeven en molens tot ver in den omtrek tot zelfs de kleinste paadjes weet ik te vinden Maar een ander logement dan Het Witte Hert zon ik u niet kunnen aanwijzen want wQ hebb6nfd r maar één U hebt dus geen keus mijnheer Daar ligt het om den hoek naast het oude huis van den hofpredikant Hg wees met zijn zweep naar een hoog omber uitziend gebouw Geven zg ter bekoming van dat bewijs aan het bevoegd gezag een valschen naam woonplaats bedrgf of beroep op of maken zij gebruik van het aan een ander afgegeven bewijc dan worden zg gestraft met eene geldboete van ten hoogste 150 Wordende eindelijk gewezen op de in art 12 § 2 2e lid lod aan die ingezetenen van bet Rijk verleende bevoegdheid om zich bil de aanstaande beschrijving de uitreiking van een beschrgvlngsbiljet B te verzekeren door v66r of op 15 Mei a s het verzoek daartoe te richten tut den Ontvanger der Directe Belastingen van hunne woonplaats Oonda den 20n April 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bnrgemeester BROUWER R L MARTENS Uuiteiilaodscti Overzicbl Reuter seint uit Londen dd 20 April De conferentie van de koloniale premiers heeft beden besloten te Londen te vestigen onder contrOle van het departement van kolooiSo eene afzonderlgke organisatie ter behandeling der zaken die voorgelegd zullen worden aan de rgksconferentie welke om de vier jaren zal bgeenkomen Ook werd bultten tot de vestiging van een centrale commissie voor de bebandeliog der vraagstukken aangaande de verdediging des B jks Renter seint uit Tokio dd 20 April Bij de benoeming van Tsu iiki tot vertegenwoordiger ter Vredesconferentie zeide de Keizer dat hij immer gestreefd had naar den wereldvrede en dat hg verwachtte dat de gevolmachtigde dezen wensch ten uitvoer zoo leggen op de conferentie Minister Briand heeft Donderdag te St Ëtienne een rede gehouden in een vergadering van socialipten Hij sprak 0 a over het recht van ambtenaren om vakvereenlgingen op te richten en te staken Men moet het woord vrijheid niet verkeerd uitleggen waarschuwde minister Briand De onderwijzers hebben rechten maar zQ hebben ook plichten die aan hun betrekking verbanden zgn Het kan niet worden gednid dat een onderwijzer misbruik makende van ziJn gezag van het gezag dat hiJ ontleent aan den staat stukken onderteekent die beleedigend zijn voor het hoofd van de regeering Ambtenaren zijn volstrekt niet op een Ign te stellen met arbeiders Verwarring van de belangen dier Dat was dus het doel van mijn reis Massief en echt ouderwets degelijk zag het er uit dat stoere onde gebouw met zijn puntig dak en de door ouderdom verweerde maar nog altijd geweldige muren wier talrijke kleine vensters achter blinden verscholen waren zoodat het fonkelend herfstzonnetje zelfs niet in staat was zjjn stralen er in te doen weerkaatsen Ik gunde miJ niet lang rust in het zindelijke logement aan welks primitieve table d hote die ik met twee handelsreizigers en een houtvester deelde het zelfs een zingende lijster niet gelukte mg lang te doen verwijlen Ik zond het knechtje in een korten kiel die mij heel pompen als oberkellner was voorgesteld dadelijk na den maaltgd naar den concierge van het slot met het verzoek of hg miJ niet naar de voormalige pastorie of liever het huis van den hofprediker zooals het nog steeds werd genoemd kon vargezellen en liefst zoo spoedig mogelijk Want mê was de aanwijzing gegeven mg tot dezen beambten te wenden terw l hS bevel had ontvangen mü tot gids te dienen De onde concierge is in de stad bg het doopfaest van n klalnioontje waa da twee groepen zon nitloopen op regeeringloosheid ol liever op een teragslag van de publieke meening op staatknndige an siattschappelgke reactie Het groote feestmaal van de 1900 clab dat werd gehouden in de Albert Hall heeft den eerste miniater van Canada Sir Wilfrid Laurier weer eens de gelegenheid gegeven zgn denkbeelden uiteen te zetten over voorkenrtarieven voor den handel van Engeland op Canada Sir Wilfrid dan zeida in ijjn na tafel rede Het Canadeesche volk komt hiar niet als smekeling j het komt hier niet om voordeeltjes te erlangen Indien het Britacbe Tolk tot da overtuiging geraakt dat het daarbjj lelf niet zon winnen dan wil ook Canada er niet aan HJ had in sommige Eng bladen gelezen dat tenzg het Britscbe volk voorkeurtarieven toestond aan Canada en tenzij l s voorkeurtarieven wederkearig waran Canada geraed stond zijn tegenwoordige politiek ten opzichte van Groot BritanniS te verlaten ea een markt te zoaken in de Vereanigde Staten Dia bewering nu woi gahaal ongegrond Er is in verband met de openbaarmaking der papieren van Montagnlni ergens in de Franscha pers gezegd dat Uerry dal Tal als staatssecretaris zon aftreden £ 0 zelfs wist men te vertellen dat de Paus Uerry del Val met aandrang zou hebben verzocht te blijven maar dat de staatssecretaris niet van ziJn plan was af te brengen In een Spaansche krant El Pueblo Vaseo een blad van San Sebaatiaan atoat na een brief van den vader van Herry dal Val De oude heer maakt hekend dat zi n zoon er nooit over gedacht heeft ontslag te vragen eu dat de Paus er zich nooit toe verlaagd heeft zooals het gerucht wilde zich tot den ouden heer Merry del Val ta wanden om dezen te vragen z n zoon tot biyven aan te sporan Achttien dezar was het da aarste verjaardag van de vernietiging van San Francisco In verscheiden kerken daar ter plaatse werd deze datnm herdacht door het honden van diensten Er was wel niet zoo heel veel om dankbaar voor te zi o maar toch wel iets In de laatste drie maanden toch is met het werk van den wederopbouw der stad goede voortgang gemaakt Bouwwerken die een voorloopig karakter dragen worden niet meer gezet j slechts eerste klas aardschok boodschap waarmedi de jeugdige oberkellner ademloos terugkwam zijn vrouw had t op d r zenuwen en kon niet meegaan maar wanneer ik tot vier uur wilde wachten om vier nnr kwam Doortje uit da stad terug dan kon zjj mg het huis van den hofprediker ontsluiten Ik bad waarlijk weinig kaan Ik moest wel op Doortje wachten Hoe kon ik da vier uren die my nog restten het was nn middag op n fatsoenlijke manier doorslaan P Ik schreef een brief van acht bladzijden aan mjjn meisje maar toen ik nadat ik dezen gelukkig en wel in de bus voor het kleine postkantoor had geworpen op m n horloge keek as t juist vyf minuten over half drie Toen nam ik hoed en wandelstok ter hand met het voornemen in m n eentje ip de stad en daaromheen wat te slenteren Op bat plein was het nog even stil en verlaten als in den mergen Alleen n paar kinderen die wilde hessen zochten trokken op bun klepperende klompen naar het woud en een slagersjongen door een groeten hond op den voet gevolgd verdween flnitend in een huis dat met hertengeweien waa versierd Wordt vervolgd 1L