Goudsche Courant, dinsdag 23 april 1907

Woensdag 24 April 1007 o 10315 46s e Jaargang fiOüDSCïïE mum iMeuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiidd Teleioi n IV 89 De üilgave dezer Courant geschiedt dftgelijks met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Ueerenhuls Oosthaven K 8S Zes Kamera groote Kenken drooge Kelder Jinke Tain Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Verkrögbaar in Sesschen SO ets 7 et en f bS H H Apothekers en Drogisttu Let op het merk ANKEBl P AD RICHTER Co Eotterdam Te Gouba bjj C LUiiER Apothek jr Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar isgn thans door nienw gevonden toepassingen onze M olieverf getehUderde ForIreUeu PelntareHogaert Zg geven kracht en diepte die naniukers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen GeUI Prijscoarant met een aantal ongevraagde getaigscbritten gratie op aanvraag Boxtel a BOQA EB1 Jt Co Agent Toor ÖOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen z jn WORHERVEER HOLLANÖf M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln in Is t raimst voorzien van GASORNAHENTBN In elke stjl van de eerste labrieken tegoji conoarreerende prïzen A iile 5 er fan G s Wuler Spreek UI i en Kleotrisohe geleidingen Wie van goed licht bondt wende zich Mar het Qo tA eh rerlieMlng Maga yn DE AVOUDSITKR daar alles door bekwame fitters verrioï t wordt Zenuw en Maa lijders wordt ait orertniging aU een vrarkeljjke holp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaiigat van adreaper brielkaartworJt d t boekje Iranco per post toegeionden doo BOLKPOEL 8 Boekhan Za tbommrl Oontt Drak van A BRINKMAN Zs I acinalogecii Poedervorm is het eeiiig ste helpend middel teg en nioedarmoede HleekuHeht XenMU makte HooraplfneH miapetootkeU Onmaehleu fermagerlttg en VermliiOerlHg der Ueknamêkruehteu aemato een in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistotfen worden opgelost HAKMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het prneperaat wat U spoedig geneesfe HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëeiiige labribanien II S v SCHAIK Cu Deo ilaag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFJB Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iiouda A BODMAN Moordrecht PINKSE Nieuuerkerk ad IJttel k ti VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE OudemaUr A SCHEEB Haattrtcht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK MoercaptUt D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingtveen P A dbGROOT A UB JONGH OudiwaUr J P KASTELEIN Polebrotkerdam D BIKKER Bentchop WAARSCaUWlNG Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterflancfo Paulo Abdij bestaat niet du Siroop va geenerlei waarde Alle lijders moesten dit weten Ik mag met eeno blijde tgding tot n komen Ik was eene ecbte zennwiyderea Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zenawziekte De doctoren hadden al van alles aangewend docb niets mocht baten Totdat men mij de filAlGUIlOfiii gegeven heeft De Sangainose heelt mü geholpen Na het gebraik v m eenige flacons ben ik totaal beter Maakt a gerast van dit schrijven gebraik want alle zennwlgders moesten het weten Mej J TRÜMPE Caijpstraat 66 Den Haag Meer dan vierhonderd geneesheereo in binnen en bniteoland hebben de SANGUINOSE beproefd bevonden in alle gevallen van zwakte en algemeene veislappingstoestanden SANÖÜINOSE kost f 1 60 per fl f 8 6 fl f 15 12 flacons v Te Gooda bU WOLFF Co Weslhaven 198 Gebf S oilwftrok s Chocolade en Cacao ï3 rti fc BniiTiftti ooor tïe nieu v te iitvmdingen iua hinaal gebied TerbOtorde flibrlfatle Qitiluitend jobraik van fi jr ti i mta giMndstofibn pirandeerei iei rbruiter van Stoliwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveiOnswaanlig fiibrikaat nauwlreurig beantwoordende aan ien tehood der reap Etiketten De Irma be haalde 87 Brerets als ïofleTeraacler 44 Eere DIploma 8 gouden ene Hedslllfs een hewija an uitmuntend a febritaut Keeds 18Ji schreef do Accademie national de Fkris HoiM Toua déoamon una HcdKilIa tl r jreBilère cImm es oonaldAratloii a votra exoelle ita tftbrlcation Ohooolat ttonbons varies etc to Jt l w rck 1 fhLriliaat is verkrijgbaar bii U l Cuniibem s Banketbakkerr na enz ïeneraa ertegenwoo diger oor ï ederland Julias lll itteiB lodt j Amste dnm Kiüvuistraat 10 1 1 3ï £ waaHaw GEBR RIJKEN é DE LANGE gV ROTTERDAM Wë VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagatiJn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 09 INRUILEN STEMMER e MaganIJn Weet Steuwland 9 nabü Station Beurt Telef tf 7 VERHUREN DE PHOnOLA dagelUks ia onie Salou t htoren FHOKOLAFIANO UISNQN FEONOLIST ADVERTEÏfTIÏN in alle Couraiiteii worden aang enomen door het A lv rt4 iitl Biir aii van A BRWKMAN A ZOOM EENI91EF0T7ANTESE tieii W trlt vcr iüUt i U UK tK te lottn i UIT HIT MAOiZIJM TAH H IIAVKNSWAAYZ0NE GORINCHEM Deze TÜKBEN worden afgelf rerd in verzegelde pakjes van o toe m ttn luUf en etn Ntd o iit met vermelding van Nommer e kPriJs voorzien van nevenstaan iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoe in van efMirde orders aanbev ende i C BIJL voorueen J BREEBAAKÏ Lz DE OOEDKOOP8TE I DE MEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLCEDIQE MODEBLAÖEM zijn beslist die der Firma WELDOni TUB LADIES JOVKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSJUAKEB met een gratis geknipt patroon TBK BkZAAB Oi CBILU BBS S I ASUIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Uw Boekhandelaar Proe nummem Alle met koatel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bj MILLY SIMONS Den Haag Ferwerda TiemanJ Orootste détall wUohandelareQ In Nederland 0 61 0 72 St Ebtèplie Medoc La Rose Ladon Jhatetfu Malleret 0 80 per fiesch per anker van 45 fl 33 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Nisrsteiner 0 72 Bttdesheimer 1 08 Oude Roode Porlwijn ƒ 1 08 per flesch J Extia oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte PortwSn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellaedi per Liter 117 PrIJxen netto d contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Noord Brabanlsch Sciioeoeo LaarzeomagazijD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk Het beifc miMliKltlj tn makkttylutc yocttmldd vaar HMHfl J nTOor lil i oIDiiilM cbDiow i UdaAinmuarrtnCM MOIIarfcC gwll BMtk 8tr 14 Men lette im oa naam en fabrtfllcemertc Vetbnun nt WlrteHere ti MM m HM irlK e WvaM tMi H lMHra Oeft Ir lÊ twHtmaM ArabM Bulteulaod sch Overziclit De Pruisische rogeering spaart geen enkel middel om een meerderheid te krijgen voor haar plannen tot invoering van scheepvaartrecliten op de rivieren Zg toont ook hierbij de volharding en de slimheid of lalen wiJ liever met een Dnitsch woord zeggen de RUcksichtslosigkeit die Pruisen steeds heelt getoond waar hot gold ziJn iiegomonie in het Dniti cUe rjjk te handh iven en zijn doel te bereiken Daar de plannen tot invoering van scheepvaartrechten ook ons land nauw raken is het wel van belang op deze quaestie nog eens even terng te komen Herbaaldelijk hebben wjj er aan herinnerd dat aan de invoering van scheepvaartrechten twee dingen in den weg staan in de eerste plaats art 54 van de rijksgrondwet in de tweede plaats de verdragen met de naburige builenlandsche mogendheden Nederland Oostenrijk en Frankrijk Na ziJn de Doitsche Bondsstaten lang niet nlle met Pniiseri s plannen ingenomen Saksen Baden on enkele kleinere bondsstaten verzetten zich ten sterkste tegen do invoering van rivicrtollen die hun economisch loven zouden benadeelcn Hot zou dus de vraag zjjn of Pruisen in den Bondsraad wel een meerderheid zon kunnen krijgen voor een grondwetsherziening het zon dan i dezen raad van 58 leden 45 stemmen van voorstemmers moeten trachten te krijgenDe PruisiBcbo regeering is daarom op het denkbeeld gekomen een interpretatie uit te lokken van het genoemd grondwetsartikel Waardoor de invoering van riviertollen mogelp zou worden Een grondwetswijziging was dan onnoodig raen kon met een gewone wetswijziging volstaan en hiervoor heeft men in den Bondsraad slechts 30 stemmen noodig waarvan Pruisen zich reeds verzekerd schijnt te hebben terwijl ook in den Rijksdag ongetwijfeld hiervoor eveneens een meerderheid zou ziJn te vinden De beraadslagingen in het Pruisische Huis van Af evaardigden hebben getoond dat ook de meerderheid der partijen in Pruisen in dezen raet de regeoring medegaat Een groot deel der belanghebbenden heeft hier het verzet laten varen omdat de BcheepTaartrechten geen fiscale bedoeling zouden hebben en de opbrengst der rechten tot verbetering van de riviervaart zelf zoude worden gebruikt Natuurlijk kwam ook biJ deze besprekingen weer de oude grief te berde dat Nederland eigenlijk zjjn verplichtingen voor de Rijn FEVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 3 Waarschgniyk de woning van den opperhoutvester fluisterde ik terwyi ik mgn blikken liet zweven over de gebouwen die om het plein lagen HOOFDSTUK III Ik wandelde door de prachtvolle lanen besteeg de terrassen en bewonderde de ruischende springbonnen en kunstmatige watervallen Ook hier geen levend wezen byna spookachtige eenzaamheid beerschte rondom mg Ik strekte mgn wandelingen uit om het geheole slot stond op de prachtige rotonde voor het terras vanwaar my een prachtig vergezicht werd geboden over bet geheele dal zag omhoog naar de gesloten lange venslerrgen en schreed over het eenzame slotplein niets als een sterke wind kwam my te gemoet Naast het schilderhnisjo stond slaperig een schildwacht en ait de wachtkamer weerklonk een lang aaDgeboidtn gaenwea vaart niet zou nakomen een griel die gezien de groote kosten welke Nederland zich voor de verbetering van den acheepvaartweg langs den Rijn getroost zeker onbillgk is Jaist de uitdieping van de vaargeul in den benedenloop der rivieren is het meest bezwaarlijk en het ligt zeker niet aan de Nederlandsche ingenieurs dat do oude wensch van Pruisen een zeevaartweg van de Noordzee naar Keulen niet is verwezenlijkt Nederland doet zeker niet minder voor den RiJn divn Doitscbland en dwaas is dan ook de opmerking van de Kreazzeitung dat scheepvaartrechten wenscheiyk en rechtmatig zouden ziJn omdat de bnitenlandsche scheepvaart van de verbetering der Duitscbe rivieren partij rekt en daarom ook wel wat mag Betalen De Daitsche scheepvaart immers geniet de voordeelen van de vuartverbeteringen op do buitonlundsche rivierdeelen on betaalt hier evenmin Men slaat hier volkomen gelijk tegenover elkaar Do Luikscbe wereldtentoonstelling van 1905 is een volkomen financieel welslagen geweest De algemeene aandeelhouders vergadering zal plaats vinden Maandag n s ton stadhuize en wel is nog niet in alle opzichten afrekening verkregen daar er nog enkele processen loepen maar in hoofdlijnen is de uitslag toch reeds bekend De aan deelhonders zullen storting van 75 fr geheel terugkrijgen 45 fr is bun reeds terugbetaald en de staat en de stad die elk voor 660 000 fr by de onderneming betrokken waren wat het Paleis voor Schoone Kunsten aanging zullen slechts 520 000 fr behoeven te betalen terwijl de 8ociété de l Exposition ongeveer 600 000 fr winst maakt waarbij dan nog komt dat de onderneming voor 580 000 fr heeft bijgedragen in verbeterings en vertraaiingswerken der stad Zondag hebben in Spanje de verkiezingen voor de Kamer plaats gehad In de meeste districten liep de verkiezing zonder woelingen af Er zijn al dadelijk verscheiden districten waar de conservatieve regeeringscandidaat geen tegenstander heeft Er komen echter ook al berichten van ongeregeldheden Te Madrid zgn twee stembussen stukgeslagen In een van de Madrileensche stemdistrictrn moest het stembuaeau worden gesloten wegens wanordelijkheden Wij vinden nog geen berichten uit Bircelona terwijl wü dit schreven Men verkeerde de laatste dagen in onrust over den komendon verkiezingsdag Cambo de Cataloniër die by den aanslag op Salraeron in Misschien zet iemand mg de deur uit dacht ik in stilte hopende een levend wezen te ontdekken dat my zg t dan ook op een barschen toon tenminste zon aanspreken Tevergeefs Ik had gerast het geopende portaal kunnen binnentreden door alle vertrekken ronddolen zonder dat ik iemand zon ontmoeten of t moest de spookgestalte zgn van de een of andere Witte vrouw Kn onwillekeurig was ik werkelgk binnengetreden en schreed nn de breede met matten loopers belegde treden op Een vleugeldeur juist voor my stond open waardoor mg toegang werd verschaft tot een zaal wier wanden bijna geheel verscholen waren achter rgen portretten die waarschgniyk de voorzaten galerij vormden van het regeerende hertogelgk huis Er scheen op het oogenblik groote schoonmaak te worden gehouden want op den vloer lagen bezems en dweilen en van sommige vensters waren de tochtlatten weggenomen Ik zag het echter slechts vluchtig want mgn aandacht werd het meest geboeid door een prachtige schildery naast den ingang voorstellende een dame in de kleederdracht die ongeveer in het midden der zeventiende eeuw mode was Uit purperrood fluweel itak wn wonderlijk blanke hali daarboven den baik geschoten is is nog niet overleden maar in het leven blgvon schgnt hy toch niet te kannen volgens de berichten Hot wordt langzamerhand bekend wie den aanslag op Salraeron hebben gepleegd en wat de dryfreer is geweest voor de daad Te Barcelona hebben zich d ï gematigde republikeinen verbonden mot de Carlisten Zg vormen samen een Catalonisch bondgenootschap tegen do dynastieke partgen aan don oenen kant ea tegen de revolutionaire republikeinen aan den anderen kant Wol oen zonderling bondgonootaoliap tusschen de ollraraontaansche Carlisten en de anticlericale republikeinenJa zonderling en wanneer wg ons er in moesten verdiepen alsof het partyen in ons eigen land betrof zouden wg do combinatie misschien wel heel ongewenscht verkeerd onlogisch uit parlgznoht voortgesproten oneerlijk of wie weet wat vinden maar wy zouden in de zonderlingheid van oen bond genootschapgeen reden zien om het hoofd van een der verbonden partgen dood te schieten Even onwaarschgnlijk als het is dat een Nederlander op een geestverwant gaat schieten omdat die een politiek verbond slnit dat hem niet bevalt even waarschgniyk is het dat een Barcoloner wèl schiet Er is een liefligc consequent republikeinsche groep die van samengaan met Carlisten niet wil weten Salraeron de leider der repuRlikeinsche partg acht samengaan gewonsclit De consequento republikeinen vinden dat Salmeron verkeerd doet dns kan men zeggen zg vinden dat hg sterven moet Schiet er maar op I Raak je het doel niet dan raak je wel een ander Een bom is het zekerste wapen die treft haast altgd iemand Zoo gaat het in Barcelona Geen wonder dat men geen goede berichten verwacht over de verkiezingen Te Madrid hebben de liberalen geen candidateu gesteld Deels duen de liberalen hier met de republikeinen mee Uit Spezzia komt bericht dat het Rome van strpel is geloopen in tegenwoordigheid van den Koning den hertog en de hertogin van Genua den prins van Baltenberg en andere personen van voratelgk bloed De kanonnen donderden en het volk juichte toen het groote pantserschip het water in ging Hoe onze berichtgever te Keulen er hg komt dat de Koning van Italië te Cartagena zon zgn begrgpen wy niet Hier moet een vergissing in het spel zyn maar hoe die in de wereld is gekomen kannen wg nog niet nagaan Over Cartagena gesproken en over den Koning van Italië er is wel sprake in j 1 = een fljngevormd kopje met een lieftallige beweging een weinig terzjide geneigd en door broine lokken omgeven Het ovale gezicht kreeg een niet te beschrgven bekoring door een paar droomerige blauwe oogen onder donkere wenkbrauwen Alleen het fljne korte wipneusje en een bgna te volle mond met roode lippen schenen niet bg de starende uitdrukking der oogen te passen Niettemin oefende het geheele gelaat een onweerstaanbare bokoorlgkheid uit op den toeschouwer In het ornament der lyst was het opschrift aangebracht Louise Charlotte prinses van Meiningen Daaronder stond blgkbaar van veel jongeren datum de bijvoeging Zg stierf in haar vijfenlachtigste levensjaar 7onder ooit voor bet echtaltaar te zyn verschenen Ik waagde het niet verder in da zaal door te dringen maar wendde mg bg het verlaten van bet vertrek nog eenmaal om naar het schoone vrouwenbeeld welks starendo blik mg overal scüeen te volgen Terwgl ik de trappen weder afdaalde dacht ik er onwillekeurig over na ik moest zelf over deze dwaasheid lachen 1 waarom deze bekoorlgke vorstendochter nooit voor het ooblaltaar was verschenen de Europeesche pers van de mogelgkheid van een bezoek van Italië s Koning aan Spanje en van een tegenbezoek van Alfonso te Rome Berichten van een bezoek van don Koning van Spanje aan Romo duiken zoo nu en dan in de pers op Wat men hoopt gelooft men gaarne Er zyn in alle landen menschen die het den Pans zoo gaarne zouden gunnen dat Spanje met zgn Koning aan het hoofd nu eens duidelgk ging toonen ddt het zich ovenals Frankrjik van het Vatikaan wil losmaken Ben bezoek van Alfonso aan den Koning van Italië zou den Paus zeker nog anders grieven dan het bezoek van Loabot eenige jaren geleden De correspondent te Teheran vnn de New York Herald seint dd Zaterdag dat de ternggeroepen staatsman Amin us Sultan dien da te Enzellee een haven aan de Kaspiscüo Zee was aangokomen Daze man een oudgrootvizier die steeds met meedoogenloozo hardheid heeft geregeerd wordt door het Perzische volk gehaat en door de meeste leden dor Nationale Vergadering te Teheran Hoe fel die haat hg het volk is bleek al dadelgk bg de aankomst van Amin us Sultan te Enzellee Een dreigendo volksmenigte had zich aan de kust verzameld en wilde den staatsman beletten aan wal te gaan Een en ander werd onmiddellijk naar Teheran geseind waar in de Nationale Vergadering werd beraadslaagd over de quaestie of men Amin zon toestaan te landen of niet Na ampele beraadslaging nam de Nationale Vergadering met 72 tegen 4 stemmen het besluit naar Enzellee te telegrafeeren dat de inwoners zich moesten kalm honden en dat Aminus Saltan niet mocht worden gemolesteerd Er zyn weinig dingen die de Japanners zóó goed hebben afgekeken van hun Engelsche vrienden als het afleggen van nobele openbare verklaringen En misschien geen Japanner is in die kunst een z66 onovertroffen meester als de gouverneur generaal van Korea markies Ito Deze regeerder heeft j l Vrijdag te Seoel in een vergadering van de Vereeuiging voor Staathuishoudkunde aldaar een mooie toespraak gebonden Een zellzachtige politiek zeide Ito is nooit een big vend succes en daarom moet Japan in zyn optreden tegen Korea zich laten leiden door de begeerte de belangen van andere naties evenzeer te bevorderen als de eigen belangen Men zou byna geneigd z n op te merken En daar ik niets te doen had en mgn fantasie in dit spookachtig eenzame slot als van zelf aanleiding kreeg tot allerlei strooptochten flanste ik een echten roman bgoen waarin uatu rli k de schoone Louise Charlotte de rol vervulde van de onschuldig gemartelde jonkvrouw Onopgemerkt bad ik het slotplein in zgn volle lengte overgestoken en zocht nu oen der lommerrgke prieeltjes op tilde overmoedig een plankje waarop in de nationale kleuren van het land de barscbe woorden Verboden Toegang waren geschilderd omhoog en zette mg behaagigk neder op een van de gemakkeiyke banken terwgl ik ongestoord mgn bewonderende blikken liet weiden over het heeriyke berglandschap dat in den gulden glans van de late namiddagzon voor mg lag Ik stelde my het slot voor zooals het was bgna twee en een halVe eeuw geleden in den tgd toen de prinses nog leefde en de kleine schouwburg aan den voet van den berg was gebouwd Ik herinnerde my dat de hertogelijke familie steeds een beschermster was geweest van de edele tooneelspeelknnst dat zg er nog trotsch op is de eerste te zgn geweest die baar in Dnilschland de plaats gaf die haar lechtens toekomt Wordt vervolgd