Goudsche Courant, woensdag 24 april 1907

dat dergelijke gevoelens te schoon zyn om waar te knnnen wezen Overigens komen zy in liet geheel niet overeen met de daden van gonverneurgeneraal Ito Verspreide Berichten FaASEEUa Ni de bisschop van Orleans geweigerd heelt mede te werken aan de feesten ter eere van Jeanne d Arè omdat het op straat verschynen van de geesteiykheid zonder de emblemen niet geoorloofd was heelt Clemencean toegestaan dat de stoet geopend zon worden met het kruisbeeld I Te Verdnn is oen pastoor veroordeeld tot 100 fr omdat hy gezegd had dat het gedrag Tan president Fallières by het bezoek aan de Jena schandalig wat geweest De restaaratenrs te Parys hebben goedgevonden dat de kellncrs een snor zullen dragen en willen 50 pCt der onkosten van de kellners op zich nemen In Fransch Qninca heelt men ernstig tryd gevoerd tegen opstandelingen die alt de negerrepnbliok Liberia waren binnengedrongen DuiTBCULAXD De Prnisiscbe regeering heelt haar belang telling getoond in de oesterteelt door oon commissie te benoemen die zoowel de Fran iche als de Hollacdsche oesterteelt zal bestndeeren Van regeeringswege zgn groote aankoopen van Uollandsche oosters gedaan die reeds in Sleeswyk HoUtein zgn aangebracht EKaELAXD Er zyn te Chatham twee onderzeeërs in aanbonw waarvan de byzonderheden strikt geheim gebonden worden De voorgestelde nieuwe wet op de handelsmerken wil dat de aanduiding Made In Germany op handelswaren vervangen lal worden door Made Abroad gemaakt in bet bnitenlsfid Dat Made in Oermany ia maar reclame I Te Singapore is een ryke Mohammedaan die als tolk gediebd heelt by het bezoek van den hertog van CJonnanght doodge choten Wegens gemis van de inkomsten nit Frankryk lal de St Pleterspenning voor Daitachland en Oostenryk worden verhoogd AfRIKA De consul van Frankryk te Magazan is naar Earakesch gegaan om de terechtstelling van de moordenaars van dr Mauchamps by te wonen Daar de bevolking vyandig gezind is heelt de sultan troepen beschikbaar gesteld om den consul te begeleiden Amirika Alle Berlltz Bcholen met uitzondering van die in de Unie moeten volgens het Berl Tageblatt aan een syndicaat zgn overgegaan met een kapitaal van 3 500 000 gulden BINNENLAND Met prachtig weder hebben de Koningin en de Prins gistermiddag Hub intocht ge daan in Amsterdam Buiten op den Dam langs het Damrak en op het Stationsplein waren duizenden verzameld maar binnen het Centraal Station op het algezette gedeelte van het perron v66r het Koninkiyk paviljoen waren als alle jaren slechts enkele genoodigden toegelaten Deze maai was hot getal dier genoodigden echter byzonder groot en het aardigste was dat de gelukkige vaders en moeders die geschaard stonden langs den Koninklijken looper den donkergroenen met de gele ieeuwen en den wynrooden rand nog gelukkiger kinderen by zich hadden aardige jongens en meisjes die allen evenals de ouders een groote Oranje strik op de borst droegen lu het station werden ditmaal in ilwgking van de gewoonte de dienst honnenrs niet waargenomen door den heer H A van Vassen den stationschef t ene ernstige ziekte pleuris verhinderde hem op zyn post te zijn zyn plaats werd thans ingenomen door den ondor stationchel den hoer H M p van Emmerik Van het bestuur der Uollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappy waren aanwezig de heeren F Th Westerwoudt en N H Nierstrasz Precies op het vastgestelde nur 6 36 spoortyd stoomde de Koninkiyke trein komende van Apeldoorn het Loo het Centraal Siatiott binnen De trein werd begeleid door den inspecteur van het vervoer den heer O J Sarlemgn Een biy hoezee van de op verren alstand ternggehonden kykers was het eerste publieke welkom dat het Koninkiyk echtpaar bg bet BltitygaB tegenklonk Het oUoieaU ward gesproken door mr W T van Leeuwen burgemeester van Amsterdam die in ambtsgewaad aanwezig was De Koningin die gekleed was in een lichtblauw costuum waarover straks in het rytnig een bruin bonte mantel werd geworpen en een strooien hoed in dezellde kleur droeg zag er opvallend gezond cn gelukkig nit zy en Prins Hendrik die de generaalsnniform droeg beantwoorden op hartelgke wgze bet welkom dat door de verschillende autoriteiten werd gesproken In het paviljoen bood het kleindocbtertje van den heer W esterwoudt aan Hare Majesteit een bonqnet aan een voorbeeld dat vibt het wegreden op straat gevolgd werd door een zoontje van den heer Alb van der Horst den voorzitter der OranjeVereeniging Wat ook vall trouw staat pal Daarna zette de koninkiyke stoet zich onmiddeliyk in beneging Het Koninkiyk Echtpaar had plaats genomen in een met twee paarden bespannen open statierytnig en zoodra het zich vertoonde aan het dalzendkoppi pnbliek ging er een geweldige jubel op die zich weldra voortplantte langs het Damrak De kleine soldaatjes der verschillende jongensgarden presenteerden het geweer muziek weerklonk de vaandels salueerden en tot boven op de daken zwaaiden de menechen met boeden en zakdoeken Spoedig na aankomst in bet paleis op den Dam verschenen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik op het bordes en bleven daar geruimen tyd staan dankend voor de Hun door den overvollen Dam gebrachte hulde Men meldt nit don Haag Heden is alhier overleden in den onderdom van 83 jaar de beer J J Bergansins gep met rang van generaal majoor der artillerie by welk wapen hy iaatsteiyk werkzaam was aan de artillerie inrichtingen te Delli Te Dellt was hij na zyn pensionneering ook eenige jaren lid van den gemeenteraad Na zgn vertrek uit Delft vestigde hg zich een 8 tal j iren geleden metterwoon te sQravenhage De Haagsche Ct acht met het optreden van Minister van Rappard de qnaostie thans nog veel zuiverder dan in Februari voor bet Nederlandsche volk gesteld wilt gy beperking van de militaire lasten voor uw zonen en van de militaire uitgaven voor nw beurs Zoo is de vraag thans niettegenstaande alle pogingen om haar te verondnidel ken en te verduisteren eenvoudig en klaar voor de natie gesteld En zoo zal zg in Juni by de verkiezingen voor de Eerste Kamer want d t zyn de verkiezingen voor Provinciale Staten nu aan de kiezers worden gesteld Oesteld ook dank zg de rniterlgke verklaring van het Ministerie De Meester Verlangt gg volk dat de militiedienst zooveel doenigk zal worden ingekrompen zooveel als nu ook generaal Van Uappard mogelgk acht F Veilangt gy zooveel doenigk alschalflng van het blgvend gedeelte Verlangt gy bevordering zooveel mogelgk van den acht en viermaandschen diensttgd f Zoo ja verleent iitu stenn aan het program der vryzinnigen Zoo neen wilt gg behoud van het blgvend gedeelte twaall maanden dienst in de kazerne paradevertoon oppassorsdienst enz welnn steunt djin de mannen van rechts on zorgt dat de Prov Staten weer dezelfde conservatieve meerderheid in de Eerste Kamer brengen Wanneer de kiezers denken dan is voor ons het antwoord dat Jon geven zal niet twglelachtig De kiezers zullen toonen een stalen memorie te hebben De heer Passtoors scbrglt in Kennemerland over het bericht dat hg ontslag als Kamerlid zon nemen Hoe het bericht in de wereld is knnnen komen is mg te eenenmale onverklaarbaar Ik ben zoo gezdnd als een visch in bet water ik ben gehecht aan mgn district zooveel ik t maar kan mgn werkkring in de Kamer dien ik zeer waardeer vervul ik met opgewektheid nog nooit heb ik naar en anderen werkkring gezocht zelfs daaraan nooit gedacht Ook heb ik nog nimmer met iemand in dien geest gasproltac zoodat ik niet begryp hoe men met zalk een onwaar bericht voor den dag durft komen Ueddpnteerde Staten van Zuid Holland hebben uitspraak gedaan op het verzoek van de Znid Hollandsche Electrische Spoor wegmaatschappg um van den legger der wegen en voetpaden der gemeer te Wassenaar at te voeren een gedeelte van den Beznidenhoutschon weg ten oosten van den spoorweg van Rotterdam naar Scheveningen zoodra door die Maatschappg een nieuwe voor den openbaren dienst bestemde weg gemaakt zal zgn evenwgdig met en ten zuiden 1 van dien spoorweg van den Baznidaohoatiohtn I weg tot den Ryksstraatweg waardoor de publieke overweg over den Bezuidi nboutschen weg zon vervallen en vervangen worden door een particulieren overweg ten behoeve van belanghebbende aangelanden Qed Staten hebben bet verzoek afgewezen nit overtuiging dat zoowel in den Raad der gemeente Wassenaar ais door het gemeentebestuur van sOravenbage gewezen is op de groote uitbreiding der bebouwing in de naaste toekomst hier te verwachten biykens de telkens aangewendr pogingen om de bier liggende terreinen als bonwterrnin te knopen en op de noodzakeiykheid dat deze uitbreiding der bebouwing met toeneming van het verkeer op den duur gepaard moet gaan met eene verlenging van den Beznidenhontschen weg in NoordooBtelgke richting dat ook naar de meening van Qed Staten de doortrekking binnen niet al te langen tgd noodzakelgk of althans wenscheiyk zal biyken dat daarom het omleggen van den weg om de Spoorwegmaatschappy te ontheffen van de kosten van bewaken bedienen en onderbonden van den pnblieken overweg ueer zou komen op het overbrengen van die kosten welke toch een gevolg zgn en blgven van den bpoorwegaanleg op anderen en dat waar reeds om deze reden het verzoek niet kan worden ingewilligd het onnoodig is verder in te gaan op de ingediende bezwaren Voor Gedeputeerde Staten van Zuid Holland werd gister behandeld de voorziening van J van Bg stei veld te Scheveningen tegen het beslnit van den Raad der gemeente sOravenbage van 11 Maart 1907 waarbg eenige hem toebehoorende perceelon aan de Kerklaan te Scheveningen onbewoonbaar zgn verklaard nadat niet was voldaan aan een aanschrgving van B en W van Dec 1905 tot het doen aanbrengen van verbiteringon aan de bedoelde wunins n o a om de privaten met ton te doen vervangen door privaten op een riool De appelleerendo eigenaar voerde aan dat hg indertgd v rplicht it geworden om privaten te maken volgens het zg tonnenstelsel en beweerde voorts dat de tonnen in zgn woningen aangebracht voldoende waren Al waren ze nn niet precies van bet model als indertgd door de gemeente zgn ingevoerd zg waren toch behoorlgk afgetimmerd met houten beschutting waarop een deksel En wat nn door de anioriteiten van Bouwen Woningtoezicht Gezondheidscommissie of Inspectie van de Volksgezondheid hieromtrent werd medegedeeld nl dat de iiii hem appallant gebezigde tonnen geheel open waren dat was hem niet recht dttidelgk Immers dichte tonnen waren toch onbruikbaar voor het doel meende hg Voorts wees appellant op zgn bereidverklaring om do privaten buiten de woningen te plaatsen Dan zonden die woningen toch zeker wel bewoonbaar zgn Ten onrechte was dan ook z i dit onvoldoende geacht en daarom achtte hg bet besluit tot onbewoonbaarverklaring ongerechtvaardigd Nog wees hg op den woningnood die er te Scheveningen hcerscht en op bet feit dat hg niet genoeg bemiddeld is ora de gevraagde verbeteringen aan te brengen Bleven zgn woningen afgekeurd dan zon hg tot den bedelstaf gedoemd zyn De opbrengst der buisjes was zgn eenig middel van bestaan De hg de zaak betrokken autoriteiten van gezondheidscommissie enz bleven by hnn adviezen tot onbewoonbaarverklaring onder mededeeling o a dat de door appellant gebezigde tonmen eenvoudig waren gewone haringtonnen of dergeiyke zeer afwgkende van de goed eluitbare tonnen door de gemeente voorge chroven voor privaten Op dit laatste antwoordde appellant nog met de mededeeling dat de gemeente na verloop van tgd niet meer zelve de tonn in verstrekte en dat hel maken van tonnen volgens t model van de gemeente voor hem wat kostbaar was Maar hg hield ook vol dat de tonnen in zgn woningen evenzeer voldoende waren De beslissing Van God Staten volgt later Gemengde Berichten Uit Arnhem wordt gemeld Bii een twist heeft Zondagavond in de Coehoornkazirne alhier de milicien der lichting 1907 H nit Arnhem een anderen milicien S uit Eilbergen met een bajonet doorstoken te gevolge waarvan de laatste na enkele minuten nverleed Over den moord Zondagavond op een milicien gepleegd deelt men bet volgende mede Beide miliciens waren samen nit geweest S had gelractoerd en wilde op tgd thuis zgn hy verliet daarom zgn kameraad H kermisreiziger van beroep waarschynlgk na eene ruzie Toen hg in de kazerne kwam ging hy onmiddeliyk naar bed de opmerking makende dat H als hg thnis kwam waruzie zon maken Toen H op da kametkwam trok hy dadeigk de bajonet en stat die S in het hart Het parket van Brussel heelt onderzoek te doen in eene ernstige aftrnggelaarszaak waarvan wj de volgende inlichtingen In dé Brusselsche bladen te lezen krggen Drie maanden geleden was M X vroeger eigenaar van een groot huis op de Anspachlaan door tegenslag in zaken verplicht een inakelaarschap in champagne te beginnen voor rekening van een huis te Epernay Hg had als vennoot zekeren Y genomen en doze laatste gelastte zich vooral met het plaatsen van de koopwaar Hg bezocht do koffiehuizen en hotels trachtte door groot verteer de eigenaars tot bestellingen over te halen en kwam dan een paar dagen later terug zeggende Een mgner klanten Dit verzoek werd bgna altgd ingewilligd De welwillende handelaar toekende dan het ontvangstbewgs af en een paar uren later kwam de wagen met de flesschen Maar eensklapi kwam J toegesneld zeggende dat de afwezige klant thnis wat gekomen en deed den wgn terug opladen en wegvoeren Y liet nooit na den handelaar een paar manden champagne ten geschenke te geven voor zgne dienstvaardigheid Zoo kreeg een inwoner van Koekelberg voor 48 manden champagne die hg in bewaring had aanvaard acht manden ten gegeschenke Eün nit uit de Spoormakersstraat kreeg er tien een derde vgf en zoo vervolgens Maar later ontvingen de welwillende lieden wissels van het Fransche buis voor geleverde champagne die zg slechts eenige oogenblikken in bewaring hadden gehad Maar zg hadden het ontvangbewgs afgeteekend on dat was hun ongeluk De wissels werden de een vóór de ander na ueprotesteerd en dat wekte de vermoedens op van het huis te Epernay De wün was middelerwgl een anderen weg opgegaan waar naartoe dat zal het gerecht onderzoeken Wat er van zg de fabrikanten zgn indrie maanden tgd voor omtrent 25 000 fr in de doeken gelegd en de bedriegers zyn gevlucht H V Aotw Tü Renkom is in den nacht van Zaterdag op Zondag Ingebroken in de villa bewoond door mevronw C C E B Do dief of dieven hebben zich toegang versrhaft door een paneel uit een deur aan de acbterzyde der villa nit te zagen Er is zilver gestolen tot een waarde van f 600 Van de daders is nog geen spoor ontdekt Aangaande het ongeluk op de Newa dat Zaterdagavond tegen tien nar plaats vond wordt nader gemeld Sinds eenige dagen dreven gsschotsen uit het Ladogameer in groote hoeveelheid de Newa af wat voor de scheepvaart zeer hinderlgk en belemmerend was Een veerbootje dienst doende tusschen Smoina en het departement van marine dat het station Irikowka togen 10 nur verliet word midden op do Newa van achteren door een groote gsschots aangeloopen Dadeigk begon het water binno 1 te stroomen en de boot begbn te zinken Door den dichten sneeuwval werd de besturing belemmerd de passagiers liepen in radeloozen angst heen en weer terwyi het vaartuigje steeds meer bekneld raakte tusschen het ys Een tweetal booten der Finschs stoombootmaatschappg kwamen te hulp maar te laat daar het vaartuigje jnist gezonken was onder den druk der yssohotsen Toch kon men hoewol tstikdonker was nog elf monsohen redden van wie één weldra overleed Het aantal omgekomenen beloopt veertig Te Venlo is gisteren een arbeider remmer van een spoorwagen gevallen Ernstig gekwest werd hy in het Ziekenhuis opgenomen Gisterochtend is op hot stationsterrein te Arniiem de leerling machinist S van een locomotief gevallen Hy heeft zyn arm gebroken Gisterenmiddag is op het IJ voor Amsterdam tnsschen de graansilo en de oude Houthaven een zoilvaartnig waarin zich vier personen bevonden tgdens een bni nit het W n W gekenterd vol water geloopen en omgeslagen Drie inzittenden wisten zich aan het scheepje vast te klampen terwgl de vierde onder het vaartuig geraakte De sleepboot Kenischo Vaart II stoomde hen te hnlp en slaagde er in de drenkelingen te redden van wie laatstgenoemde reeds teekenen van bewusteloosheid vertoonde Een begin van brand door kortsluiting gisteravond in het druk bezette café Hille Colonnei sp het Bembrandtpleia ta Am sterdam ontstaan is door de brandweer gestnit Er zgn geen ongelukken te betreuren en de schade bepaalt zich tol den vloer van het benedenlokaal die gedeelteiyk is moeten worden opengehakt Het alarm was echter groot ook omdat de maatscbappy Electra het betrokken stadsdeel tydeiyk moest nitschakelen In het Gebou v van Kunsten en Wetenschappen aan den Schiedamschen Singel te Rotterdam houdt de heer George W van Biene een tentoonstelling op het biljart cafèrestaurant en hotelwezen betrekking hebbende Wat de tentoonstelling zelve betren bevinden zich midden in de zaal eenaantal biljarts van binnen en bnitenlandsche fabrikanten waarop gedurende de tentoonstelling wedstrgden om kunstvoorwerpen zullen worden gehouden Verschillende Ibronwergen zyn vertegenwoordigd Aan deze tentoonstelling die van 20 April tot 9 Juni dunrt zju verschillende amusementen verbonden Op het plein voor bet gebouw trekt de aandacht een van Hogendorpsbuisje een nabootsing van het gebouwtje in de Boyraansstraat Do tentoonstelling is Zaterdag mot een toepasselgk woord geopend door den heer Henri Doneskl Men schrgft nit Winschoten Zwaar geboeid is hier gistermorgen binnengebracht de arbeider J uit Beerta die door de jnstitie verdacht werd van brandstichting diefstal en verduistering van opgehaald geld Voor eenige weken was hy naar Pruisen gevlucht Een ware klopjacht was gisternacht in het veld te Beesterhoogen op hem gehouden eerst nadat revolverschoten waren gelost gaf hg zich aan zgn vervolgers over De gouvernenr van Atjeh seinde 24 Maart aan de Regeering te Buitenzorg 19 Maart werden by een aanval op het marscbbivak van een patronille uit Tapatoean gewond zwaar twee licht twee inlandsche minderen gesnenveld een gewond zwaar vyf dwangarbeiders twee vyanden zgn neergelegd De gouvernenr van Atjeh seinde op 24 Maart naar Buitenzorg Patronille nit Lbo Soekeen doodde drie vganden by dezelfde patrouille melden zich vier vganden door patrouille uit Benreunoen neergelegd een vgand De gestadige uitbreiding van het net der Metro lynen ondergrondsche elektro tram brengt een verwoed graven in alle richtingen overal in den stadsbodem mede schryft de correspondent van t Nieuws te Farys Heel dikwyis is van dat mollenwerk het gevolg dat overbigfselen van bistoriscbe oudheden onverwachts aan het licht worden gebracht Het vinden van oude vooral van Romeinsche mnnten komt daarby herbaaldelgk voor en men heeft verzamelingen met belangrgke stnkken knnnen aanvullen voor weinig kosten want men betaalt alle gevonden kopermunten met één Iranc Sommige werklieden hebhen van die lielhebbery behendig partg getrokken door op de Seine kaden in de uitstallingen der kooplieden van oude boeken en andere snuistergen oude stniverstukken voor een bagatel te koopen die zg meenamen en later voor de oogen der verzamelaars nit den grond opdolven en voor een franc het stuk weer verkochten Een dier behendige delvers beging echter de nalatigheid onder die verborgen mnnten een sou uit het einde der vorige eenw te mengen en zoo kwam de onschuldige f bedriegerg aan den dag Een sterker stukje op hetzelfde tooneel afgespeeld verhaalt de correspondent voorts Ook de olfleieele geleerden staan op den nitkgk naar antiquiteiten die in de omgeving van den ouden muur van Lntetia opgedolven knnnen worden en die zy dan aan de vinders duur betalen Een slimmert koopt hy een uitdrager een doodgewonen glazen eierdop maakt er een paar barstjes In slaat er een paar sch rljes uit legt er een laagje modder tegen aan en biedt het toen aan een der conservatoren van het Louvre aan Gelukkig over de Tondst en in bewondering over da zeldzaamheid VM het voorwerp koopt deze olfleieele bewaarder van de nationale kunstschatten dat lacrimatorinm tranenfleschje nit de 4o eeuw dat hg onweerlegbaar herkend had aan het reliel en als antiquiteit van waarde onder de Louvre collecties opnam 1 De gemeenteraad van Ngmegen heeft onlangs op voordracht van B en W en met goedkeuring van den arrond 8chooIopiienor den onderwyzef Hegeraat als overcompleet met ingang van 1 Mei ongevraagd eervol ontslagen Togen dit raadsbesluit werden Tan Terschillende zgden en op verschillende ponden bezwaarscbrilten bg Gedep Staten Ingediend en nu is te Ngmegen bericht sntTUgw dat aederiUtrdtD deo dttBm Tan dat ontslag onbepaald hebben uitgesteld Op initiatiel van den voorzitter secretaris van de aid Velsen van het Witte Kruis den heer Th J Wynoldy Daniels secretari i der gemeente Velsen zal te IJmniden worden opgericht een Reddingsbrigade onder leiding van het Witte Krnisbestuur dier afdeeling Dit geschiedt naar aanleiding yan de ramp aan den Hoek van Holland met het stoomschip Berlin De Dordtsche politie heeft de hand gelegd op een beruchten dief de 20 jarige A F M H die reeds meermalen met de justitie kennis heeft gemaakt Hy werd op boeterdaad betrapt hy zyn pogingen om geld te stelen nit de lade in den winkel van Mej v W aldaar Met 1 15 ging hy er van door doch werd spoedig ingerekend De koning van Denemarken de nieuwe erekolonel van het Ie bataljon der Buffs zal waarschgniyk in Mei een bezoek brengen aan England om zgn eigen regiment te Dover en nog twee andere bataljons te inspecteeren volgens de Neue Freie Prease zou koning Edward naar Petersburg willen gaan maar eerst als t in Rusland wat kalmer is en dan zou koning Victor Emmanuel koning Edward beloofd hebben eerlang met de koningin aan het Engelsche hol een bezoek te brengen Door de Porie is ter kennis gebracht dat in den ministerraad besloton is een gunstig antwoord te geven op de laatste gemeenschappelgke nota der mogendheden ten aanzien van de hervorming der gendarmerie welk antwoord den deken der gezanten te Konstantiuopel baron Marscball ven Bieberstein hifinenkort ter hand gesteld zal worden In den nacht van Zaterdag op Zondag vervoegde zich in beschonken toestand aan het politiebureau te Arnhem een man die te kennen gal in bewaring gesteld te willen worden aangezien hg na hel zegel van den mnntgasmeler welke hy in zyn woning had verbroken te hebben de in den meter aanwezige 2Vi cent stukken ontvreemd had Tevens Torzocbt hg nu maar voorgoed opgeborgen te worden daar t toch niet met hem ging en hg gaarne zag dat hg eenige jaren in den Krententuin hiermede wordt de Egkswerkinrichling te Hoorn bedoeld opgesloten werd Aan s mans verzoek is onmiddeliyk voldaan by is terstond in arrest gesteld en blglt aldaar lot na het instellen van een onderzoek Papieren melkemmers Papieren melkemmers zgn t allerlaatste allernieuwste op sanitair gebied voor de levering van zuivere melk in Londen en andere groote steden Die emmers mogen ol knnnen maar ééns gebruikt worden en de melkleverancier zal dus bevryd zgn van de kosten der sterilisatie van kannen en flesschen De emmers worden gemaakt van papierpap en zullen gesteriliseerd worden onder een warmte van 500 graden Fahrenheit Zoodra ze met melk gevqld zgn worden ze door een deksel gesloten en als ze leeg zgn kunnen ze dienst doen om t vuur mee aan te maken t Gebeurde op den straatweg tnsschen Sassenbeim en Lissa Auto H 325 werd achterhaald door auto H 1366 Terwyi deze wilde passeeren week de eerste auto plotselinj nit naar het midden van den weg Doordat de bestuurder van 1356 een botsing tusschen de twee voertnigan wilde voorkomen kwam zgn auto met de as der achterwielen tegen een teleloonpaal en slootte daarna met zoowel kracht legen een boom dat de chanifenr met zyn hoofd door de voorruit vloog Oe inzittenden twee heeren en een dame kwamen met de sclirik vry de chauffeur beschadigde zgn neus terwgl de auto deerlgk gebavend aan den kant van den weg bleef staan Op een sleeperskar is zy door den rywielhandelaar UphoU naar hier gebracht Verzekering dekt de schade L Dbld De algemeene verkiezingen zyn thans in heel Spanje aan den gang Te Barcelona werd Donderdagavond toen de republikeinBche candidaat Salmeron met twee vrienden naar een vergadering reed op zgn rytuig geschoten Een vriend die opstond om Salmeron te beschermen kreeg een kogel in den buik Hy schynt verloren te zfju Vier schoten trollen de paarden van welke er een dood bleef Een arbeider werd met een pistool in de hand onder verzet in hechtenis genomen Gebrek aan werklieden Men schryft nit ds Langstraat aan de Usb Door den groeten trek van werklieden naar Dnitschland en Amerika is hier een groot tekort f ekomen aan werkkrachten Niet alleen de andbeawen onderTlnden UarTan de u deelige gevolgen doch vooral ook de schoenfahrikanten Zoo zon in Drunon een schoenfabriek worden opgericht indien men maar aan personeel kon komen De fabrikanten hebben alle mogeiyke pogingen aangewend om aan personeel te komen doch zonder resultaat Van de oprichting der fabriek kan vooreerst niets komen 1 Een heel compagnie der infanterie te San Sebastiaan in garnizoen weigerde Donderdag op tien man na naar de mis te gaan on op de klacht van den geestelgke aan den bevoerendo officier antwoordde deze dal hg hen volgons geen enkel voorschrift kon dwingen Stads nieuws Gfl JDA 23 April 1907 Bedankt voor hol beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Bergambacht tweede maal door ds J J Paauwo te lerseke Aangenomen het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Berkenwonde toez door ds J M van Draten te Nieuwland aSA Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Dinsdag 23 April No 2881 en 8566 ieder 1 1000 14304 1 400 1069 4980 on 18830 ieder 1 200 2538 6337 en 9192 ieder 1 100 Pryzen van 1 46 17 2927 6396 8408 11243 14623 17687 23 61 6414 9 83 26 96 43 79 18 44 89 53 98 44 86 20 49 11336 14764 17629 179 93 60 68 11401 78 97 230 3006 5502 74 16 14894 17741 47 3106 5621 8568 11516 14903 67 67 36 29 8787 38 16 17800 300 47 5757 8802 41 75 69 59 64 6807 40 11660 T8 17908 96 76 39 76 76 15017 45 413 81 6901 80 11903 38 61 18 3207 77 91 17 16126 69 26 55 83 93 18 34 92 73 3405 6074 8928 19 77 18066 603 61 6100 9007 49 16236 58 1 3501 17 87 12144 15308 18157 83 24 52 9112 49 16 18290 778 43 6206 20 67 16430 18303 92 52 18 9218 12200 71 9 853 76 36 39 39 15646 25 73 81 87 99 12313 15684 88 80 86 6302 9409 68 95 18403 901 3671 6429 28 88 15713 16 2 3705 41 9553 91 35 33 96 12 66 96 93 37 18606 1009 76 6642 9646 12414 83 18706 1150 81 6770 9744 16 16835 97 77 3807 77 71 38 40 18877 1208 28 81 9869 12624 65 18981 32 81 82 86 40 75 19076 1301 4007 6830 9911 60 90 19117 41 49 72 22 69 16910 62 48 52 73 26 92 16 19201 61 56 6916 63 12603 28 24 64 67 20 10000 11 60 63 14U 78 83 16 12701 16014 19462 1507 92 95 39 35 61 19632 1757 41 S5 7082 59 89 71 70 1863 4248 7133 96 12856 16138 78 1987 63 40 10122 12961 46 19650 98 70 78 70 13083 16316 94 2028 80 90 72 13144 25 19711 36 4322 7217 92 97 60 38 67 44R5 41 10214 13235 16408 19899 69 44 65 32 60 16527 19928 2120 464 69 56 81 66 90 38 69 77 10316 13384 16627 20007 66 SS 7321 45 13488 30 73 2237 4646 37 66 13609 37 20104 45 4753 7665 10401 30 16704 85 55 94 7814 10511 79 7 90 8S88 4857 29 10693 88 36 20318 89 70 90 10733 13648 16844 29 1 92 72 7936 35 13733 66 37 94 77 84 38 62 89 20412 1 2442 4935 8016 46 80 90 36 48 66 72 46 13854 91 95 79 5004 76 10800 66 16980 20513 2506 36 8209 8 87 17000 46 82 71 20 10928 13931 17114 58 2611 84 23 83 95 17 69 28 5116 29 92 14074 17206 75 64 60 8304 11033 14101 30 20782 2723 6214 15 46 77 68 20843 31 20 25 11102 14221 17501 61 49 84 34 22 14325 26 86 94 5334 35 24 46 32 20927 2864 64 90 64 55 39 49 74 72 8401 11227 14456 51 59 2920 1 3e Klasse Ie Lyst No 20314 m z 20341 VERSCBEIDENHEID In de te Amsterdam gehouden middag 1 vergaderisg van h t Vakverbond werd het ontwerp liektaTeriekeriiigswet ingeleid door den heer J ran den Tempel Deie besprak de algemeene organisatie de verzekering de schadeloosstelling en de wyze waarop in de kosten wordt voorzien Een der grootste gebreken is dat de verzekering slechts voor vaste werklieden geldt ook losse werklieden en de bemanning van zeeschepen moesten aangesloten zyn evenals personen boven de 18 jaar De begrootiug werd na uitvoerige discussie goedgekeurd en geraamd op 1 1536 BEÏÏES YM ROTTERDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL StaaUteeranifen PoETuaAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 69 Oblig 3 Serie Ir 2500 3 59 RDSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLciieiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis t100 IV 24i 9Ö 4 4 s V 101 97 4 lOOV 4 99 4 100 Hypotlutk Banken Aandb idem idem Pandb Rotlord Hypb Pandb Rollerd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Dtrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgér Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hoilandsche Hypb 4 99 PTtmUheninqen bitiiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divéram My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Schupvaarl Maattchajipijtn Pand Holland Gnlf Stv My 35 100 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 SpoorwegUeningeyi Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoflen met hybehoorendo Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in acherp e ineurreerende pryiien Aanbevelend BtirgerlUka Stand GEBOREN 19 April Tennis ouders N van Eyk en J A Radix 20 Leendert Johannes en Cornells Johannes ouders J F Bevel en C A Roodbeen ArieNanning ouders J Groeneveld en C Verbnrg 21 Wilhelmina Adriana Helena ouders J M Bakker en B Solleveld Hendrik ouders P Byi en P ten Hove 22 Wilhelmina ouders A J van Dam en E Rietveld OVERLEDEN 21 April H Frie 80 j ADVEHTElNTIi N Onnavolgbaar yn thans door nienw gevonden toepassingen onze 1 ollecert geaehtMeraf l ortreileH Fetnture Hogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gein Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel H BOOAklil Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QtlANT Knnsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn