Goudsche Courant, woensdag 24 april 1907

Donderdag 35 April 1007 40ste Jaargang o 10316 ftOüDSCHE mum iMeuws en Advertentieblad roQr Gouda en Omstreken Telefoon i a Kt ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi ld Telefot n So 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijlce Nommers VIJF CENTEN Claada HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven H 88 ZesKaracrs groote Keaken droogo KeldLi ÜDke Tnin Voorzien van Oas en WattrleidiDK Te bevragen B 09 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEHLAHEM zyn beslist die der Firma WCLUOIl XBe LADIES JOÜBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBES8MAKEH met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAK OF CBILU HEJfS JTASUIOSS è Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT Vw BoekhnnilelanrProefnummem a Alle wet kontel Boll Bijvoegsel é Van alle in deze bladen voorkomende A modelion zgn GEKNIPTE PAÏKONEN met Holl verklaring fr p p tegen i vooraitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Don Haag f IMoord Brabantsch Schoenen LaarzenmapzUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDÏÏL IN ALLE SOOETEN SOLIEÜ Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Verkrögbaar in Besscben SO ets TS et eni bii H H Apothekers en Drogistm Let op het merk ANKER I F AD RICIJTER Co Rotterdam Te öoi DA bii 0 LÜÜIER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 H HM buU onMiwiMTbM tn i B mikktijtlutt fomnüUtl Toot HMfM Ifwl cnroaraldamMtnlQndcnchowwtfk HIJ U e Apprtlttnr tui C M lUIIW k G i Brjf Barlln Btiitli Str I4 M iil n 0 4 fltï op naam en fabrlekamark Vartrrikaar by H fM WlNk ll rl IM MlwnwaHi MlaalirWa Harv aM flit iMaraal Datatby W larriHiaiim AnMMi WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenbor sthoning Ex ract wmMMMtmw wordt aanbevolen tegen üorstaaiidoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoesit Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTBE is verkrjigbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebachten in Nederland Frankrijk Duitachland Engeland Amerika Ned Indi £ Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz HELIANTBE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medaille bekroond UKLIANTBE in flacons I 0 40 I 0 10 en f J UELIANTHE in doozen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK fe Vo Koninklöke Stoomfabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLVB S Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 r ouda A BOUMAN Moordrecht PltiK Nieuu erkerka d IJtel A N t ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaalcr A 8CBBEB Haastrecht P W v EDE Oudeuater K va dbe HEIJDEN te Reeuwijk P v d 8PBK Moercapelle D v a STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AUN VAN DER amiOËti Waddingeveen P A ut GKOOT A D JONOH OudéMoter J P KASTELEIN Polêbroekerdam D BIKKER te Bennhop WAAIISCHUWIiWe Laat U niet misleiden door 6rI y roop Het klooster HfinctaIPaiilo Abdij bestaat niet dun Siroop vari geenerlet waarde Om te bewijzen dat onze bons een werlïelyke waarde hebben van lO cent en tevens om een spaargelegenheid te geven zullen wij voortaan eiken dag in al onze winkels vooi onze heele bons uitbetalen 10 cent mits bij minstens 50 ineens Voor 50 heele bons ontvangt men dus Vijf Gulden in geld lie gelegenheid om de b ns in te ruilen voor de verschillende artikelen als tot nu toe blijft echter bestaan Aa Blnyssen Zonen GebrS StoU werck s Chocokcle £ ii Cacao DoB mati D aoor Je IlUM Rte u rviii ingt n Uia hiomil gobted rerboterde fkbrleatie n aitdttitend ptbimk an l i jli lijii te giojuKtollen parandoerei iat verbruiker van Stoilwerck s OiiocüMe en Cacao etn aaubeveiPusn iiardig fabrikaat unuvucurig beantwoordende tati iea iafaoud der napRlikPtlen Dt irma bui aalde 87 Breföts als HoflcveruMcfer 44 Koro Jliploina s gonden ent M edalllri Keeds 18J4 wbreef de Accademi national een liewya ran uitninniend fijn Noua Ton déosmon una n I Ua d or première elawie en oonddfcatton a votrs fcxcelleiLba fabrication ds Ohooolftt bonbons vart oto eto Iwïruk o fiiliikaat is vt krijgbaur bi H rf Confiseurs Banketbakker ini Dl eneraalvertegenwoordiger loor KederUuid juliiis Mottemlodt fS Amsterdam K hei8traat 10 Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Binnenkooris Algemeeae Zwakte voortdurende Hoofdptjn en Qebrek aan eetlust Se Echte KINADEUFFELS 7an Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos den naam NANNING Meu lette daarop Zij zijn overal verknjgbaaraf 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen intending van postwissel f 0 75 Ctiemisohe Fabriek van Dr H NANNING den Haag Vrur overal I r II H NKI5ie EIWITSUAl 1 1 2S erUtcr0eiob p r VillterflMchf0 7e EENII1DE7DT7ANTBES Hen irariU rer nelit ii t HEKK te leltr OIT HKT MlOUIjn TiS M IWVENSWAAY ZONEN QORINCHEK Deze THEEEV orden afi ele rerd m Terzegelde pakje T i OW I een half en tied oiu met Termeldmg Tan Kommer er IPrga Toorzieu van nerenitaam iMerk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoe inf van ge eerde orders aanber ende i C BIJL Toorlioen J BEEEBAAET Lz rerwerda TiemanJ Qrootste détall wiJabandelareQ In Nederland St Ektèpbe Medoc La Hose Lndon 0 60 0 72 Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 1 3i Cbatean Malleret Petit Bourgogne Qraves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer 0 80 1 0 9 0 72 I 135 0 99 I 0 72 1 l Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Kxtra onde Roode Portwjjn 1 4i Onde Witte Portwijn l Extra oude Witte Portwijn l f Fine Old Pale Sberry O 99 1 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vormonth di Torino Dom Beliardi per Liter 1 17 1 PHJzen netto d contant DEPOT TE aODDA bij F J J BOON TAN OSTADE KLEIWEÖ E 29 ÜBBHIIHBMHH Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratia toegezonden ingegeven worden Thee Melk Likeur Kan Koffie Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodtg is dat de dronkaard er iets vaji af meel Uet COZl POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinlien van sterken drank bier wün absint enz bij den dronkaard op te wekken B et COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter ïan den verslaafde het hem toe kan dienen zonder liJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het hnisel k gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappu herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zjjn Correspondentie in alle talen der wereld COZAmSTITUTE CdSlX d Wacht U voor namaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Drik vaB A BKINKHAN AZx Klelnliandei In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van üoiula brengen ingevolge att u i der Drankwel ter openbire kennis dat bij hen t miiekomen de navolgende aanvrage om vergunning voor den verkoop van sterken drank in hel klein van E W Dumernil voor de benedenlücalueit van het perceel aan den Kleiweg Wijk E no lo Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking 13 geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 24 April 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS De Secretaria BROUWER Bullenlandsch Overzicbt Kenter seint uit Londen dd 23 April In de uitspraak van don Board of Trade inzake de ramp van de Berlin wordt verklaard dat het schip toon bet de haven verliet in goede conditie was en behoorlijk voorzien van reddingsmiddelen De oorzaak van de stranding was een verkeerd inzicht van den gezaRVoerder toen hij trachtte bij bnitengewoon stormachtig weder den Nieuwen Waterweg binnen te loopen daarbjj de kracht van do omstuimige zee onderschattend De zware zee maakte bet den redders hoewel zü alle pogingen in het werk stelden om levens te redden onmogeliik te naderen De slotsom is dat het schip niet onder alle omstandigheden bestuurd was met de veroischte zeeraanschap De crisis in België duurt voort en er is nog geen enkele offlcicele aanwijzing omtrent hare oplossing Aan niet officieele aanwijzingen ontbreekt het echter niet daar zorgen de Belgische journalisten wel voor Zn hebben enkele staatslieden uitgekozen die naar hun meening wel als kabinetsformeerder in aanmerking konden komen en deze ongelnkkigon de boeren Scliollaert president van de kamer en De Trooz tot dusver minisier van binnenlandscho zaken kunnen geen stap meer verrichten zonder achtervolgd te worden door een drom verslaggevers die al bun bewegingen bespieden en elk staatsman of kamerlid die hen ontmoet of spreekt als aanstaand minister doodverven De Belgen vatten een crisis niet zoo kalm en nuchter op als wg dit het verre Oosten komen berichten die FÊiVILLETOX VERVL OGEN G ELUK Hoe bet beroemde Meiniger Hoftheatergezelschap triomfen vierde tot ver in het buitenland met zgn modelopvoeringen van drama s van Shakespeare en Qoethe en andere klassieken En in mgn verbeelding zag ik ook den eerwaarden bofprediker staan voor bet venster van zgn pastorie daar aan de oyerzyde hoe hg t moest aanschouwen dat zgn knddeke toestroomde naar de zondige kortswgl en bet narrenspel in een GriekBchen tempel ik meende zelfs zgn zuchten te boeren Wie weet P Misschien behoorde wel de scboone prinses tot de beschermvrouwen van het tooneel Reeds was ik wederom bezig een roman te fantazeeren die een erg gedurfde intrige had de prinses was in liefde ontbrand voor een komediant en daarom ongetrouwd gebleven En bij de verdere détailversiering VBQ dit thema overmande mg de vermoeidheid en ik sliep in op de hertogelgke bank in h t Twbaden priealtjt toonen hoezeer de jongste groote mogendheid wier opkomst reeds zooveel bijdroeg tot wisseling op bet tooneel der wereldpolitiek zich geleidelijk tot grooter macht ook op economisch ge iied ontwikkelt In de Japansche economische vereeniging hield dezer dagen de minister fan ünancion een rede waarin hij een zeer gunstig beeld ontwierp van Japan s economische ontwikkeling Het bankwezen rustte op een solieden grondslag vol vertrouwen zon men dan ook de toekomst kunnen afwachten die ongetwijfeld na dit ttjdvak van overdreven uitbreiding op handelsen industrieel gebied den val van vele zwakke onsoliede ondernemingen zou brengen Met voldoening wees de minister op de toenemende oprichting van fabrieken in Japan door buitenlanders die zeker in verband staat met de aangekondigde douanewözigingen in 1911 Maar de minister merkte tevens op dat deze wijzigingen volstrekt niet een afsluiting van het land bedoelden al zou dan ook aan de Japansche producten een zekere bescherming worden verleend Japan wil nu eenmaal groote mogendheid zijn niet alleen op militair maar ook op industrieel gebied De Spaansche verkiezingen zijn in vollen gang en liet gaat hierbjj soms werkelijk Spaanscb toe De Spaansche kiezer bet zuidelijk bloed verloochent zich niet is van vuriger temperament dan de kiezer uit meer noordelgk gelegen landen en hjj staat ganwer gereed zyn denkbeelden ook met de vuist kracht bu te zetten Uit verschillende plaatsen komen dan ook berichten van rustverstoringen Wel werden in vele districten de candidaten der regeeringspartyen zonder strfjd verkozen maar elders waar de nationalistische hartstochten waren opgewekt badden bloedige vechtpartijen plaats Hier werd de strijd niet alloen bg de stembus maar ook op straat uitgestreden Te Barcelona waar Donderdag een aanslag is gepleegd op den republikeinschen leider Salraenon en den Catalaan Cambo waren de hartstochten vooial opgezweept en het gerucht gaat dat hier zelfs doeden zijn gevallen Krachtige maatregelen zijn hier genomen om verdere verstoringen der orde dadelijk te onderdrukken Te Bilbao Valencia en elders zijn eveneens de troepen geconsigneerd En zelfs in de Spaansche hoofdstad badden onluiten plaats waardoor gisteren in enkele stembureau s de stemming onmogeliik werd gemaakt Onder de te Madrid reeds verkozenen is Perez Oaldos die tot de republikeinen is overgegaan Te Het sloeg zes aren van den slottoren toen ik wakker werd om vier uur zou Doortje de onbekende schoone mg wachten I Reeds daalde de schemering over de bergen neder een windje was komen opzetten en in het westen pakten zich zware wolkjes opeen door de ondergaande zon met verblindende schijn omzoomd Haastig spoedde ik mg langs de slingerpaadjes naar den voet van den slotberg het schonwburgje voorbg en stond weldra bggend en puffend voor de deur van de voormalige pastorie Wel was zy gesloten maar een kolossale sleutel stak van buiten in bet slot Er werd dns op mg gewacht Een onaangenaam klinkend half gebarsten schelletje accompagneerde het openen van de zware deur en ik stond voor een breed portaal tamelgk donker in de hoeken was de schemering reeds doorgedrongen zoodat men daar geen hand voor oogen meer kon zien Ik sloot de dear achter mg en wachtte op Doortje myn onbekende leidsvrouw Geen geluid was in het geheele huis te bekennen Zoo langzaoerhsDd werd ik ongedaldig Valencia werden drie republikeinen gekozen de Baskische provinciën daarentegen kozen reaclionnairen evenals Seville waar de kiezers door geldgeschenken en toegangs kaarten voor een stierengevecht van de voor treffelijkheid der reactionnairen werden overtuigd Gisteravond deelde een Eeutertelegram reeds mede dat tot dusver 180 conservatieven 50 liberalen 30 republikeinen 8 katholieken en carlisten en 2 onaf biinkeiyken zijn gekozen Van 131 districten is de uitslag nog niet bekend De Alduilsche pers in Sleeswijk Holstein is op haren icbtersten zolder over den verkoop van Woycnshol het grootste en mooiste Dnitscbe landgoed iu die provincie aan een Deen den afgevaardigde Kielsen Het goed behoorde aan Kosegarten ritmeester voorzitter van den eereraad van het Fleusburgacbe officierscorps en een der steunpilaren van liet Duitscbo element Bovendien is h j lid van den Kreitsdag van de provinciale staten burgemeester enz en met de orden van de Kroon en den Roeden Adelaar versierd Meu begreep niet dat zoo iemand zijn bezittiug in Deensche handen liet overgaan Toch bljkt Kosegarten vrij van bham Vjf jaar geleden heelt hg Woyenshol al herhaaldelijk aan de regeering te koop geboden maar zg weigerde telkens omdat zjj ai genoeg gekocht had en het landgoed naar hare meening voor domein niet geschikt was Verleden jaar bood een Deen 350 000 mk maar Kosegarten sloeg bet bod af Iu Maart werden nieuwe biedingen gedaan waarvan de regeering iu kennis werd gesteld Z j liet het landgoed schatten maar het slot was dat zij de gevraagde koopsom niet wilde betalen Toen pas heeft Kosegarten Woyenhof voor 250 000 mk zonder inventaris aan Kielsen verkocht Wu zullen zegt een Duitsch blad Woyenshof vermoedelgk wel eens terugkrijgen maar niet tot dien prgs Oringmoet de nltrareactionaire redacteur van de Moskouscbe Wedomosti beeft voor oen gehoor van genoodigden te Petersburg een rede gebonden over de middelen om Rusland te redden Volgens bem moet er een dictator die aan niemand verantwoording scbuldig is aangesteld worden Zes maanden zouden dan voldoende zjjn om orde te scheppen Gringmoet herinnerde aon de tijden van den dictator Moerawjof en om diens nagedachtenis te eeren stond de geheele vergadering op Witte s manier van doen hall geërgerd stiet ik de deur met het rinkelende schelletje nog een paar maal open en dicht Het maakte een geweldig spektakel en werd door de wanden teruggekaiitst maar er was nergens eenige beweging te bespeuren Is hier dan alles behekst en betooverd f mopperde ik Het kostte miJ moeite mg hier volkomen Ie oriënteeron Boven mgn hojfd maakte een netwerk van dikke balken die kris en kras door elkaar liepen een somberen indruk voor en achter en zgwaarts deuren in rondbogenstijl waartoe een bordes van eenige treden toegang verleende in bet midden rechtuit een breede trap met kunstig gesmeede gzeren leuningen daarnaast aan de rechterkant woer twee boogdeoren die waarschijnlgk naar de woonkamers of den tnin voerden Langs de muren die eens wit bestnkadoord waren bingbn levensgroote in olieverf geschilderde portretten gevat iu zwarte smalle houten Igsten met stof en epinnewebben bedekt en z66 toegetakeld door den tand des tyds dat Men ternauwernood de oonterfeilsels van heeren iu geestelgk ornaat uit lang vergeten tgden kon herkennen Ik bleef een poosje in de beschouwing dier portretten rerionken om het onaangename wachten een weinig drageiyk te maken vergeleek Gringmoet met die van Chroestalof den leider van de arbeidersafgevaardigden die ook den door hem geschapen janboel in den steek had gelaten Luide toejuichingen Alle hoogescholen dienden gesloten de professoren ontslagen de gouverneurs die niet betrouwbaar d i reactionair waren van hun post ontheven te worden De in ds vergadering aanwezige luitenant van de politie deelde voor dit laatste gezegde Gringmoet een waarschawing toe Gringmoet vervolgde De pers moet gomuilband worden Hij heeft 5 candidaten voor de dictatuur maar verzweeg hunne namen Gringmoet besloot met te zeggea dat de Doema een troep straatsijjpers en jacobijnen was De belachelijke vergadering ging nitaen onder het zingen van het volkslied en gejuich op de dictatuur Zaterdag is er te Londen een betooging gehouden ten gunste van landhervorming die men van de regeering verwacht Eerst was er een noeumaul waaraan een kleine honderd leden van het Lagerhuis en verder vele mannen van aanzien uit alle doelen van Engeland aanzaten Campbell Bannerman de eerste minister hield aan tafel een lange redevoering Hij sprak van de ontvolking van het platteland en de armoede in de steden Algemeen zeide hg erkent men dat bet groote geneesmiddel is de buitenmenseben in staat Ie stellen op het land te blg ven Daartoe wil de regeering medewerken Zy zal den eigendom niet aantasten niet op groote scbaal onteigenen zg wil den eigendom echter billijker verdeden Waar dwang noodig Is moet zij dwang gebruiken om groote grondeigenaars te nopen iets van hun vele land voor kleine boerenerven af te staan De ervaring heeft voldoende bewezen dat er een goede broodwinning in bet kleine boerenbedrijf steekt De Helft van de boeren zit nu reeds op erven tusschen de vgf en vijftig acres Tot het vraagstuk van het land behoort ook de bebouwing van land grenzende aan steden Voortdurend worden de steden belemmerd in hnn pogingen om voor den kleinen man beboorlgke huisvesting te vinden doordat eigenaars van grond niet verkoopen willen aangezien die grond aldoor in waarde rijst Om daaraan een einde te maken zal de regeering in deze Parlementszitting negeen wetsontwerp indienen waarby dergelijk land aan steden grenzende belast zal worden overeenkomstig de waarde die het als bouwgrond zou hebben Dat is een eerste stap Eindelgk begon ook dat mg te vervelen Oude prnllen I mopperde ik weder thans wat luider dan zooeven en daarom heeft men ze waarschijnlgk maar bier laten hangen Ik luisterde nogmaals of niemand kwam en reeds wilde ik mg omwonden om been te gaan daar ik vreesde ten slotte in die ongezellige ruimte te worden opgesloten toen een zachte schuifelende tred naderde ea een kleine gebakte vrouwelgke gedaante de breede trap van de bovenverdieping afstrompelde Een moedertje met i ouderwetsche katoenen muts op bet knikkende kopje den bril op het voorhoofd geschoven werkte met vlugge beweginkjes een lange witte breikous die zy in de knokkige handen had gedragen onder den arm om met bevende vingertjes een bos sleutels dat aan baar zgde bengelde te ontwarren Zou dat de veelbesproken Doortje zgn f Ik had mij myn vrouwelgke gids toch geheel anders voorgesteld Maar om bet even zy was tenminste zoo edelmoedig het Allerheiligste te ontsluiten Wordt vervolgd