Goudsche Courant, donderdag 25 april 1907

Waarom zult gij voor 5 cent PUDDING met SACHARINE eten Als gij de A J P s Pudding de beste aller puddingen kunt koopen voor 7 cent per pakje 20 cent de 3 pakjes So 10317 Vrijdag 36 April 190T 46ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletoM S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletom Ho 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 TeHn 117 Is t rDimst voomen van GASORNAIENTEN in elke slgl van de corflte fabrieken tegfn foncnrreerende prijzen Asnle gef uu ias Walf r Spreek IlLi en F leetrische geleidingen Wie van goed liclit hoadt wendo 2i b naar het QottdHch VerUchtlng MnfiaxtJn E AVOIDJSTER daar alles door bekwame tttters yerriJit wordt Onnavolgbaar ijn tbana door nieaw gevonden toepassingen onze tu ollecerf geêehllderdi Portretten l elutureUopaertê Zii geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen Belli Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratu op aanvraag Boxtel H aOQAI ni St Co Agent Toor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn HUIS TE HUUR Hcerenhiils Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Keuken droogo Keldoi llinko Tuin Voorzien van Gas en VVattrleiding Te bevragen B b9 Ferwerda Tieman l QrootBte détnil wUabandelarea in Nedorlaod O CO 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Ludon Ohatemi Malleri + 0 80 per flesch per anker van 45 fl f Ui Chateau Malleret Ü 80 I Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 35 Witte Bergerac O 99 Nierfctoiner 0 72 1 Rüdesheimer 1 08 Oude Iloode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roodo Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bki uhdi per Liter 1 17 PcO ïfn Hftto A coiUnni DEPOT TE GOPDA bii F J J BOON VAN OSTADfi KLEIWEG E 29 uor l Braban sch Schoeoeo LaarzenmagazIJu KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reiitratiën en aanK metes werk Alle lijder s ii oeslcm dit weten Ik mag met eene bl jde tgdin g tot u komen Ik was eene echte zennwlgderes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zenuwziekte De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten Totdat men mij de l§4NGUiniOI§ K gegeven heelt De Sanguinose heeft mu geholpen Na het gebruik vin eenige flacons ben ik totaal beter Maakt u gerust van dit schrijven gebruik want alle zennwluders moesten het weten Mej J TRUMPE Cniipstraat 66 Den Haag Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en buitenland hebben de SANGUINOSE beproefd bevonden in alle gevallen van zwakte on alg meene verslappingstoestanden SANGUINOSE kost J 1 50 per fl 1 8 6 fl f 15 12 flacons Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 GEBH RIJKEN É DE LANGE VLEUGELS ORGELS PIANINO S Iloofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2509 Se Mugaxiln West Sieuwland nabtj Station Beurs Telef 4657 VERHUREN STEMMEN INRDILËN DE PHONOLA REPAREERëN daicelijks in onze Salons te tao ren acinalogecnsPoedei voi Hi is het fenisjste helpend niiildcl teg cii HloeflarmoeOe i ttteeIcmueM Xenniritirukte iÊoofdpIfneu Hlapetootlteid Onmaehten fermagerlng en l ermliiilerlng iter Iteliaamtkracltten aeiiiatogeen iii Poedervoriii heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoften I worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeporaat wat U spoedig geneest IIAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrlkanien II v SCIIAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bg t irma WOLFF Co Westhaven 193 GREt DEL E H VAN MILD Veerslal Oourfa A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nteuwerkerk ad Usui A N VANIZËS8KN Schoo hoven B v WI IK P W v EDE Oudewaler A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Keeuwijk P v o SPEK Moereapelie D v d STAK Wed J U0L8T M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN WaddingÊreen P A db GROOT A UB JONOH Oudeioater J P KASTELEIN PcUbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCHUWING Laat ü met misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSancfa Paulo Abdij bestaat niet dna Siroop van geenerlel waarde GtébrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Daim tif door üe nieu tsie uilviudingen op ma hinaal gebied Tcrbeterde fiibilntie Qitdtiitend gebruik lar lijre ju fijnsto grondstollbn garandoeroi let erbruiter van Stollwerck s Choculade en Cacao leen nanbevejenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordend aan n iiifaoud d resp I Etiketten Dt irma btr aaMo t7 flreret8 als lfofl6Ter Mcler 44 EercOipIoma 8 gouden enz Medaillfs een li i ija a uitmuntend fija fabriL i it hVeds 1874 schreef de Accademie national de loris Kuua vo i H d cT mnmi nae StoditillA dVr pr inlère clasite en oonstdèratlon ae 70tr oïooïïoKta ftbricalion de ChooolRt bonbona vaiiee eto eto SfitiVj f Mrikaat is Vb krijgbaur bij H A Confiseurs Banketbakkeif siix enz 1 iioi4iü ertO pn oo di er i ior Kederluij Julius f8ttem1 Hit Awaterdiuik Ka l tl si mat 108 iÉ V DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE V zgn beslist die der Firma WELDOt f riIE LADIES JOVUSAL f met minstens drie gratis geknipte é patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEB f met een gratis geknipt patroon É THE BAZAAR OF CHILD BEX S FASUIOUS f Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen rUAAGT üw Boelihaiideliiai Proef nummer H Alle nn t koMl Uoli BUvoeyael Van alle in deze bladen voorkomende modfllon z jn GEKNIPTE PATRONEN é met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaljng van f 0 50 verkrijgbaar ê bu MILLY SIMONS Don Hang i pACAQ WORMERVEER HOLLAMof i ieaw onovertrolten Prof Dr Liebors welbekend Alleen echt met Fabriekunerk tot voortd arende radicale eu ftek re genezing van alle zelh de meest hardnekkige xetWiW Miekten ooral ontstaan door atdwalingen op jeugdigen leeftyï l enezing van elke zwakte Bloek iiiciit Öenauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Irapotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Injajcr tesob fl 1 8 3 fl S dubbeloflowh fl C I Gentrp 1 Dopót Matth y d VeRte Zaltbomm 11 pül M CMban Co Ilottertlam V llappel 8 Gra enhage Halipmaas do Joag J Gza BoUarUiU W Iff k Co ftouda ra bii alle drotjisten BekroL nd TetitoonatellingSabosnmaker B Hago Aug IBBfl WflXfildbaroomde SohoenAppr tonriLlpann Satiu enz Kyn da beate DDidacleo Toor het Kuader tooAito keurig vo Q tT art en f oklourd Bohoenwerk Verïrypbaai y wlnkeliura iii acbocowerk OpUdariflii Drogaryeo oub Hen Istia go d op naun tn fabrlakmiark R Q ii A Dti W Sardaraaiui Arnbcin Zenuw en MaajfÜjders wordt nit overtuiging als een werkoljke holp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaartworlt dit boekje franco per post toegezonden door BOLKPOEL 8 Boekhan Za tbommel Gouda Drak van A BRINKMAN t Z KENNISGEVING IWRfCHTINGCN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VKROORZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Geiicn art 8 der HINDERWET Doen t5 weten Dat ti vergunning hebben verleend aan I Stoppelenburg en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden tijner kteederbleekenj door vervanging van den daarin aanwezigen stoomketel door een van grooteren inhoud m het perceel aan de Boelekade ivijk R No 138 kadastraal bekend sectie A No 2750 GOUDA den 25 April 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuiteDlaodscb Overzicht Reuter aeint uit Parge dd 24 April Uit Kopenhagen wordt aan de Temps bericht dat Denemarken een arbitrage verdrag met Portugal heeft gesloten waarbg wordt toegestaan voorkomende geschillen nit geldelgke overwegingen te onderwerpen aan een ander gerecht dan dat te 9 Oravenhage Benter seint nit Londen dd 24 April Er werd heden een groot feestmaal gegeven ter eere van de koloniale premiers in de historische Westminster Hall Minister Bannerman heette de gasten hartelijk welkom in het bijzonder den nieuwen vriend Botha De heer Balfour verklaarde geheel in te stemmen met hetgeen door minister Bannerman was gezegd Minister Botha bracht een dronk nit op het Britsche parlementen wö dde nit over de plooihaarheid en het aanpassingsvermogen van de Engelsche grondwet voor welke alle kolonieën dankbaar zgn De kolonleën verklaarde hg zonden dit voorbeeld volgen en de moeder der parlementen van wie ze bescherming en leiding verwachten in eere honden Het Prnisische Huis van Afgevaardigden heeft na een tweedaagsche beraadslaging over de Prnisische staatkunde tegen de Pelen de begrooting van de kolonisatie commissie in tweede lezing goedgekeurd De Polen het centrum en de vrgzinnigen stemden tegen De vganden van de Polen hieven aandringen op handhaving en zoo noodig verscherping van de dwangmaatregelen Of er nieuwe middelen en wegen bep oefd zullen worden FEVILLETOX VEBVL 06EN G ELUK 5 Zonder eèn woord te spreken zelfs zonder goedendag te knikken strompelde zg weer de trap op jen ik volgde haar over de krakende treden tot aan een Steenen portaal en stond toen voor een eikenhouten deur zoo oud dat ze wel van gzer leek Daar bleef het ondje staan zg rammelde weer met haar sleutelbus en na het onvermijdelgke spookachtige gekraak der verroeste scharnieren draaide de deur langzaam open HOOFDSTUK IV Het vertrek waarin ik m j thans bevond was hoog van zoldering en buitengewoon breed en diep waardoor het onbeschrijfelijk ongezellig fvas hetgeen nog vermeerderd werd door de bgna absolute afwezigheid van eenig mobilair Alleen een groene geweldig groote kachel een waggelende stoel n een kreupeU tafel verbraken de eentonige kaalheid De tafel vaa bedekt met eenige van onderlom gMl g woid D paperoHos bleek niet T n het amenze voorstel tot onteigening van de béqttingen vanPoolsche landheeren hoorde men niet maar hetslaimert in de borst van elk rechtgeaard Hakatist De moeilgkheid ia dat men de Polen dan eerst in een bijzondere Prnisische onderdanenklasse zal moeten indeelen die niet de rechten van andere Prnisische burgers heeft Oraaf Praschma gaf nog eens een uiteenzetting van het standpunt dat bet centrum in het Poolsche vraagstuk inneemt Het centrum verlangt van de Polen trouwe vervulling van hun plichten als Pruisische onderdanen maar aan den anderen kant van do regeering dat zij de Polen als staatsburgers met volle rechten behandelen en hen niet met nitzonderingsmaatregelen krenken zal De aggressieva hakatistische anti Poolsche politiek heeft schuld aan het opkomen van de radicaal Foolsche richting en Pruisen kan daar het recht niet aan ontleenen bm de Poolschnationalistische minderheid te onderdrukken en haar hare landerijen te ontnemen De katholieke Oermania vat den toestand in de volgende woorden goed samen Alles te zamen genomen is de beraadslaging over de Polen niets anders geweest dan de uiting van een eenigszins katterige stemming na den voorbggeganen roes van anti Poolsche dweepzucht die verleden jaar bij hetzelfde debat naar voren kwam Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat de staatkunde tegen de Polen een mislukking is geweest en in plaats van er op te broeien hoe men haar nog zon knnnen verscherpen meest men naar den wensch van den afgevaardigde dr v Jazdzewski liever denken aan een terugkeer tot de wegen van gerechtigheid en verzoening Quod male coeptnm neminem revocare pndeat Niemand scbame zich wat verkeerd aangepakt is te herroepen Het bestnnr van de staatsboschcultnur in Pruisen heeft aan de regeeringspresidenteii een aanschrijving verzonden die den bg val van alle natuurliefhebbers verdient Zij bepaalt dat bossehen die om hun oorspronkeiilkheid zeldzame houtsoorten of om andere redenen merkwaardig zijn overal waar dit zonder overdreven opoffering mogelijk is over een vojdoende uitgestrektheid in stand gehouden en anders behandeld zullen worden dan volgens de algemeene voorschriften Behalve boomen dient ook gelet op zeldzame kruiden en planten en belangrgke groeiplaatsen Het vangen van onschadelijke of weinig schadelijke vogels als de goudmerel specht blauws kraai goudraaf steenuil zwarte ooievaar kraanvogel enz moet verboden hun nesten moeten ontzien en in elk Ik achtte eindelgk de tgd gekomen om tot mijn zwijgende leidsvrouw eeuige vragen te richten Is bet huis al sinds lang onbewoond f vroeg ik Een stom hoofdknikje was het antwoord Zy schoof den stoel naderbij als om mg uit te noodigen plaats te nemen Wat zijn dat voor papieren P luidde mjjn tweede vraag Eindelgk kwam er gelnid uit de klenriooze lippen Een oude plattegrond van het huis antwoordde zij met een bevend stemmetje Jaren geleden heeft de vorige hertog dienlaten teekenen toen er sprake van was omhet te verbouwen Zoo Ku dat vind ik prettig wantdat spaart my veel werk Ik atrekte m jn onderzoek verder nit Het huis is geheel ledig nietwaar PEr zgn in t geheel geen meubelen meervoorradig f Niets dan wat oud onbruikbaar huisraad Daarvan is geen stuk meer heel Endan wat er zoo hier en daar in de kastenlangs den mnur i weggeborgen Maar datis ook niet veel bizonders 1 Zg kuchtte even Bljikbaar leed het arme oudje aan aathma zoodat het ipreken haar Toraotide geval dient voor verschaffing of behoud van gelegenheid voor nesthouw gezorgd te worden De il bossehen liggende merkwaardige erratisohe blokken enz moeten voor vernieling bewaard worden En eindelgk zullen de houtvesters een Igst moeten aanleggen van alle natnnrmerkvaardigheden die in hun gebied voorkouien De van staatswege opgerichte afdeeling voor behoud van natuurmerkwaardigbeden te Dantzig zal op de uitvoering van verschil lende maatregelen toezicht honden D laatste berichten nit Tonton klinken ernatig De brand in het tonwpakhuis van de narine heeft hevig om zich toegegrepen en de schade aan de rijksopslagplaatsen toegebracht is groot Een heele stadswijk werd met den ondergaiig bedreigd Alles is in de weer geweest om het vuur tekeeren Soldaten en matrozen vochten met de brand weer tegen het vuur Er zgn wel dertig mannen gewond by het blusschen waaronder drie zwaar gewond en zeventien ernstig genoeg om ze naar het ziekenhuis te brengen Men is bang geweest dat alle papieren van de commissie van onderzoek naar de ramp van de löna verbrand zouden zgn maar dat il niet zoo Op dit alles doelden we echter niet toen wij van ernstige laatste betichten gewaagden Deze berichten betreffen de vermoedelijke oorzaak van den brand Vooreerst hebben de bewoners van de buurt opgemerkt dat op het eerste oogeublik dat zg den brand gewaar werden het pakhuis al op verschillende plaatsen tegeljjk brandde Het leek of er verscheiden afzonderlijk randen aan den gang waren Dat geeft te denken Ook geeft te denken een groote l6nt die gevonden is onder een deur van ee pakhnis met petroleum Die lont kan niet afkomstig zgn uit den voorraad der pakhuizen Het is eeu lont gedraaid uit houtwol izooals men bg verpakking gebruikt en veruDedelgk met opzet voor deze gelegenheid vervaardigd Er staan in de buurt van het terrein van den brand kisten met zulke boutwol als er voor die lont gebruikt is Het parket is gverig begonnen te zoeken naar mogelgke brandstichters De volledige nitslag der Spaansche verkiezingen is nog niet bekend ma ir toch kan men reeds zeggen dat de regeering een flinke meerderheid waarschgulgk zal do Cortez 260 ministerieelen tellen heeft verkregen Dat kon dan ook niet anders wor Daarop ging zg voort Voor n week of wat heeft Doorije een bundel oude papieren gevonden hier in deze kamer daar in de nis achter den kachel Zy heeft ze weer by elkaar gebonden en toen weer op het oude plaatsje opgeborgen Die nis hebben wy ook by toeval ontdekt ze was met loeren behangsel dichtgeplakt De papieren waren zoo geel geworden als was en de wormen hebben er hun genoegen aan gehad want ze zgn M doorgeknaagd dat ze haast in elkaar vallen Ik hoorde haar zwygend aan De stem vau het oudje klonk zoo eentonig bovendien was het byna geheel duister geworden en de muffe lucht lag verstikkend en zwaar op myn borst Ik kan het huis zeker vandaag niet meer bezichtigen zeide ik Ja mgnhecr was nu juist niet prompt op tyd antwoordde het oudje en er lag een onmiskenbaar verwgt in den toon waarop zy dit zeide Dat ia onze schuld toch niet De arn Doortje heeft hier twee volle nren zitten wachten Zy heeft hier overal rondgesnuffeld De tyd is haar hoelemaal niet lang gevallen zei ze Ze heeft in de oude papieren zitten lezen en onderdehand zorgde ik voor bet avondeten Nu is zg weggegaan zy weet hier beter den weg dan ik en zou a aUa InUchtingan bebben kannen garn den verwacht de eigenaardigheid der Spaansche verkiezingen is immers dat zy steeda uitvallen ten gunste van de party die aan het roer zit Zoodra een regeeringswisseling plaats heeft worden de burgemeesters en andere ambtenaren die bij de verkiezingen medewerken vervangen en hoe het nu eigeniyk geschiedt en wat er eigenigk gebeurt wie zal het zeggen maar steeds trekt de regeeringsparty het groote lot uit de stembus Zoo is het nu ook gegaan Het conservatieve kabinet Maura is aan het bewind en een sterke aaneengesloten rechtsche meerderheid kwam zegepralend nit den verkiezingsstrgd Het eenige wat een buitenstaander zou knnnen verbazen is dit dat waar de toestanden zoo zyn niet uitslnitend regeeringsaanhangers worden gekozen Maar men dient hierhg te bedenken dat het in de eerste plaats gebruik is een zeker aantal mandaten aan de oppositie over te laten en dat er in de tweede plaats eenige provinci b zyn waar de regeering op de vrijheid der verkiezingen geen inbreuk kan maken Dit geldt bgv voor Catalonie waar de regionalisten steeds het terrein weten te behouden terwyi elders de republikeinen vast in het zadel zitten Te Barcelona hebben de regionaUsten ditmaal dan ook volkomen gezegepraald Ook de Carlisten znllen sterker dan ooit vertegrawooiligd i n Da oppoaltie krjgt daardoor een anti dynastiek en anti Spaaosch karakter In hofkringen is men hierover verontwaardigd vooral omdat de regeering vele door het hof wel gewilde liberale candidaten liet vallen In het bovenstaande vindt men de verklaring van dit bericht dat anders onzen lezers zeker zonderling in de ooren zou klinken De bekende Petersburgsche berichtgever van de Daily Telegraph noemt de zitting van de Doema van Maandag de meest belangrgke die tot dusver is gebonden omdat hierin een regeeringsgezind centrum is gevormd De constitutioneele democraten hebben voor het ministerie een weg gebaand door alle gevaariyke quaesties die rumoerige debatten zouden kunnen uitlokken naar commissies te doen verwgzen De socialistische motie waarby de politieke moorden en het schrikbewind werden veroordeel werd door het optreden en de bemiddeling van de constitutioneele democraten die zich daarvoor met de andere partgen in verbinding stelden van de agenda afgevoerd Zoo schynt dus een parlementaire groep te zyn gevormd waarmee de regecring practisch zal kunnen werken In verband biermede Dat kan ik toch waraatje niet helpen Ik was tamelgk uit myn hnmenr over den verloren dag Ik had de prinses beloofd baar dadelgk mgn eerste indrukken mede te doelen en den lanjien hSrfstavond had ik niet beter knnnen besteden dan aan het opstellen van een rapport Wat moest ik nu gaan uitvoeren P Slapenr Maar ik had pas een dutje godaan van drie uur lang zoodat ik volstrekt geen slaap had n Paar grogjes drinken P Daar stond mgn stemming niet naar Maar ik moest toch iets gaan beginnen I Eensklaps kwam ik op een uitstekend idee Zou ik hier niet licht vuur en wat avondeten kunnen krygen P vroeg ik Ikwilde wel aan t werk gaan t een enander echryven De onde vrouw gaf geen antwoord Blgkbaar was zg door dit verzoek eenigszins ontstemd Eindelgk bromde zg half onverstaanbaar en met een ontevreden trek om het mummelmondje Ik zal t Doortje vragen Toen strompelde zy langzaam de deur nit Wordt rervolgd