Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1907

ADVERTEIVTIiON Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante betuigen wg bg deze onzen hartelgken dank Uit aller naam J VAN DER LINDEN Purmerend 24 April 1907 Perwerda Tiemaii Qrootste dëtailwljnbandelarea tn Nederland 0 60 0 72 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwün 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino DoH Bëllasdi per Liter 1 17 Prljuen netto it contant DEPOT TE GOÜDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 IZcnuw en Maajrlijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood het boek annbeToIen Na ontvaagsfc van adres per briefkaart worJt d t boekje franco per post toegezoDdea door BOLEPOEL S Koekhan Za tbomranl V Hil iMtti ont adtlyluta to i makkilyluto rottsmMdcl voor Hmtn m voorftl damw n IQiultrMbotnwirk la de Apprttunr tu C M MHIIm 4 Ca BmHii Beith Str f4 Men lett od op num en fabrlektmefk Vwlryflav hr Nmth WlRtiHwi hi JMeewMli larlH rirM a iMaraal Dfrat fey W larlaaiaaa Arakaa is zaker ook ran gewicht hetgeen dezelide correspoDdent meedeelt omtrent het aftreden Tan den heer Stolypin ala minister van binnenlandsche zaken De heer Stolypin zoo minister presideut bigven maar de porteleoille van binnenlandsche zaken overdragen aau den beer Zinovief lid van den Rgksraad en een verlicht conservatiel Een belangrijk bericht komt heden nit Londen een bericht dat toont hoezeer de toestanden in den laatsten tp zjjn veranderd Er zon nl sprake zgn van de oprichting van een Boerenleger dat een dienst in Zaid Afrika zon vervnllen Bepaalde regelingen schgneo nog wel niet ontworpen te zgn maar dat een dergelgk denkbeeld reeds in vollen ernst kan worden overwogen geelt wel daidelgk bigk hoezeer men in Engeland Tan de oprechtheid en loyaliteit der Boeren overtuigd is Pat is anders dan in de dagen van Chamberlain eo Milner Biykbaar staan de plannen tot oprichting Tan een nationale legermacht der Boeren in verband met een algemeene regeling der militaire verdediging van het Britsche rgk De legerontwerpen van minister Haldane zgn door het Eogelsche Lagerhuis aangenomen de minister deelde bg de verdediging van zyo ontwerpen mede dat de koloniale eerste ministers eenparig van oordeel zgn dat de door hem voorgestelde organisatie der territoriale legermacht zeer goed ten voorbeeld kon strekken en dat zij voornemens zgn ran dit voorbeeld dan ook gebruik te maken bg de organisatie van de strgdmacht in hun eigen landen Zoo zou de verdediging in het geheele rgk op dezelfde leest zgn geschoeid hetgeen de veiligheid slechts te krachtiger zou kunnen verzekeren Verspreide Berichten Framibijk De vrede te Orleans is geteekend de geestelgkheid neemt deel aan de feesten ter eere van do maagd al zal z j ook achter de burgerlgke antorituiten moeten loepen De nit Biarritz naar hais koerende keizerinweduwe van Rusland minder vleiend betiteld de Deensche kenkenprinses zal waarschijnliJk vanavond aan een der stations van de Parijsche ceintnnrbaan een ontmoeting hebhen met president Fallières en minister Piohon DUITSCULIKD Het Poolsche adres aan den paus een S rotest tegen het godsdienstonderwija lu et Duitsch draagt reeds 160 000 handteekeningen De Polen wreken zich in de priesterseminariën te Posen en Qnesen worden geen Dnitschers meer opgenomen Heel de Deensche pers staat overeinl door de uitzetting uit Sleeswijk Holstein van twee Denen Ehoelisd Aan boord van een Ëngelsch oorlogsschip In de wateren van Nieuw Zeeland is een geval van pest voorgekomen Er is in Londen een vereeniging ter bestrijding van de rookplaag Op de jaarlijksche vergadering dier vereeniging werd meegedeeld dat er op elke vierkante mtll 76 kilo zwavelzuur en 660 kilo roet in de lacht zit in groote steden De longen der stadsmensehen worden er blauw van 1 Spanji De Corrobpocdencia zegt dat men binnen twee maanden haar beweringen omtrent de overeenkomst met Engeland in vervulling zal zien gaan BCILAND Tien doemsleden hebben Stolypin verzocht maatregelen te nemen om progroms met de Paschen te voorkomen Stolypin zei dat hiJ alle gouvernenrs daarover al aangeschreven had Te Lodz is een Dnitsche schilder doodgeschoten Ëenige kerels hielden hem vast en een ander mikte kalm op hem Anderen maakten zich toen weer van den dader meester en schoten hem buiten de stad met revolvers dood I Maoedoxie De doofstomme jongen van Eogelsche ouders Abbott die eenigen tyd geleden te Saloniki door roovors werd ontvoerd leeft nog De roevers vragen voor invrijheidstelling 24 000 pond Daar zal Engeland wel achterheen gaan trekken Mabokeo De sultan wordt door de feeders van een Fransche stoomschip in rechten aangesproken voor 60 000 fr als vergoeding voor het afsleepen van de kanonjeerboot Tnrki De Times meldt dat de Marokkaansche autoriteiten alle slechte soldaten uit het leger klazen voor de nieuw in te stellen poliUe met de blijkbare bedoeling haar nutteloosheid aan te toonen BINNENLAND 8TATEN GENËRAAL T ir IC K U B U M JH B H Vergadering van Woensdag 24 April Incident De heer Lohman het woord bekomen hebbende 7egt dat hem bij nader onderzoek gebleken is dat de minister tgdelijk voorzitter van den ministerra d volkomen het recht had het schrijven van den heer Schimmelpenninck v d Ogo nopens de crisis te publiceeren Spr verklaart dus zijn verwijt aan den minister dienaangaande als berustende op een misverstand in te trekken bravo s Beweerde mishandeling van personen door marechaussees te Uithuizen De heer Schaper wijst op mishandelingen waaraan blijkens couranten berichten arrestanten dikwgis blootstaan zoowel bg arrestatiën als in politiebureanx en marechaus seeskazernes soms nit wraak dikwjjls om de menscben tot bekentenis te dwingen Spr komt op tegen dergelgke toestanden die misschien in Rnsland maar in Nederland allunninst Ihuis behoort o Daarna reveleert spr de algemeen bekende beweerde mishandeling van personen door marechaussees te Uithuizen Spr dringt aan op onderzoek De minister van Justitie antwoordt dat een nauwkeurig onderzoek op zgn last verleden jaar reeds heeft plaats gehad eg dat de beweerde mishandeling toen geheel verdicht bleek De heer Schaper meent dat het onderzoek dan niet volledig is geweest en hoopt dat dan in de toekomst gewaakt zal worden tegen mishandeling Aan de orde is het wetsontwerp tot nadere wijziging en aanvulling van de wet van 17 November 1872 houdende vaststelling der tarisven van in uit en doorvoerrechten in Nedorlandsch Indië De heer Plate is den minister dankbaarvoor de aangebrachte wijziging maar nietvoldaan Naar zijn meening zal verhoogingvan rechten den smokkelhandel bevorderen er zal te veel aan maat en strijkstok bljjvenhangen en wanneer men niet kan waarborgendat de rechten die ten bate van de schatkistin Indië geheven worden ook in de schatkistvloeien bevordert men een oneerlijke concurrentie De heer van Citters schetst de moeilijkheid waarin Nederland tegenover andere landen verkeert tengevolge van onze handelspolitiek Spr betreurt het dat wij nog maar altijd voortgaan met de concurrentie welke ons wordt aangedan te beantwoorden met welwillendheid en gaat de Regeering steeds verder dien weg op dan znllen wij economisch hos langer zoo afhankelijker worden en niet eens meer vrg zgn De heer Tak had de behandeling van dit ontwerp liever uitgesteld tot de andere belastingplannen gereed waren Morgen 11 uur voortzetting Gemengde Berichten De trichinenkijker Jauernick te Leipzig bracht voor de Paaschdagen eenige varkenscoteletten mee naar hais Omdat ze niet meer beelemaal frisch schenen te zijn werden ze door zijn vrouw met water schoon gemaakt Den dag nadat zij van het vleesch gegeten hadden werden Jauernick zijn vrouw en zijn drie dochters onder verschijnselen van vergiftiging ongesteld zoodat zij naar het ziekenhnis werden gebracht De vrouw is daar aan vleeschvergiftiging gestorven de man en zijn dochters zQn aan de beterhand Men meldt aan de N R Ct Gisterenmiddag is er aan den Hoek van Holland een Igk aangedreven van een manspersoon gekleed in een donker geruit pak in verren staat van ontbinding Er waren geen bijzondere kenteekenen aanwezig Men meldt uit Zwolle Ten huize van den heer Nepven kapitein bij de artillerie in de Prins Hendrikstraat alhier is gisterennacht een brntale diefstal gepleegd Door uitzagen of uitbreken van een paneel verschaften de dieven zich toegang en ontvreemden circa f 70 aan contanten een gouden dameshorloge en meer dan honderd stuks diverse zilveren voorwerpen Van de daders geen spoor Voor de rechtbank te Rotterdam is gepleit over de vraag welke de rechten zijn van de mede eigenaren ten aanzien van een gemeenschappelijke tnsschen twee huizen gelegen gang Een der eigenaren had in die gang tegen ztjn eigen muur een rekwerk gemaakt boven de deur die da gang aan de straatzijde aiilnit aan kroon gapTutit anmiddMinda gang een schot getimmerd waarin een denr De andere eigenaar vorderde opruiming van deze voorwerpen De rechtbank besliste dat al kon worden aangenomen dat de gang vroeger een brandgang was geweest en nu die bestemming niet meer had daarnit nog niet volgt zooals gedaagde beweerd bad dat ze doelloos was geworden Ze moest nu gebruikt worden overeenkomstig haar natuurlijke bestemming d w z als in en doorloop en gedaagde mocht dus niets daarin verrichten wat met die bestemming in strgd wjis Het rekwerk en de kroon hinderden volgens de rechtbank niet in het gebrnik der gang daarentegen wel het schot Voorts nam de rechtbank als bewezen aan dat de gang inderdaad gemeenschappelijk was zoodat gedaagde werd veroordeeld om het schpt weg te breken en den eischer de daardoor geleden schade te vergoeden Het door gedaagde beweerde eigendomsrecht van de straatdeur der gang werd door de rechtbank niet bewezen verklaard Qisterennacht is de z g steenen brug over de Karnemelksloot die de beide gedeelten der Hilversumsche Meent schiedt door de nieuwe partij geheel afgebroken Eenige dagen geleden werden door de opposante ertgooiers 16 koeien hierover op de z g Bovenmeent gebracht Deze beesten werden door den opzichter van Stad en Lande van Gooiland Klaassen weder verwijderd en op de Ondermeent gebracht en daarop door de nieuwe partg wederom op de Bovenmeent het beste gedeelte van de meent geleid Om te verhinderen dat ze voor de tweede maal zouden verwijderd worden is de verbinding tnsschen die beide meentgedeelten verbroken De opzichter der Meent van hot Onde Bestuur geeft de verbinding tijdelijk hersteld door het leggea van een noodbrug Daarover leidde hij de koeien verder naar de ondermeent Hut gevolg van deze daad zal wel wezen dat binnen enkele dagen alle toegangen tot de Meent benevens ook de afgebroken brug die wel spoedig hersteld zal worden door rijkspolitie zullen worden bewaakt Dan is bet weder uit met de euveldaden of zooals men het noemen wil der opposante ertgooiers Hbl Men schrgft uit Dordrecht De commissie uit den Christelgken Be Btnurdersbond die heeft willen trachten tnsschen de firma Vrieseodorp en Zoonon en de stakende arbeiders overeenstemming te verkrijgen welke commissie bestond uit de heorea mr dr J Schokking lid der Tweede Kamer Z van Schelt en A J Bonman hoeft in een schrgvec aan de vertegenwoordigers der stakers meegedeeld dat zg van verdere pogingen om een eind aan de staking te maken moet afzien nu haar bemiddeling niet tot het gewenschte resultaat heeft geleid Het voorstel na en ingevolge het overleg met de stakers opgemaakt en daartoe strekkende dat de arbeiders die op heden bg de firma Vriesendorp en Z in dienst zjjn met een opzeggingstermijn van 14 dagen zooden worden ontslagen terwjjl de arbeiders in staking alsdan zonden aangenomen worden voor zoover de firma hen voor het werk noodig had en zulks in de volgorde van het bord dat aan de poort hing is door genoemde firma onaannemelijk verklaard op deze beide gronden Vooreerst zgn de tegenwoordige werklieden niet voor noodhulp maar zeer bepaald voor vast aangenomen En in de tweede plaats zon er geen aanneming van de vroegere werklieden kunnen geschieden naar de voorgestelde volgorde omdat alsdan ook eenige aangenomen moesten worden van wie groote moeilijkheden voor het vervolg worden gevreesd Verder houdt de firma het bezwaar tegen de handhaving van een draaglijst vol om het misbruik dat er van gemaakt wordt houdt zij vast aan een opzeggingstermijn van twee weken eo in verband daarmee san het staangeld tot een maximum van 14 dagen om eenigen waarborg te hebbeo tegen een opnieuw plotseling neerleggen van den arbeid wil zg den werktijd handhaven als door haar vastgesteld daar anders het personeel zou moeten worden uitgebreid en dit tot gevolg zon hebben dat in den slappen tjjd telkens meerderen zonden ontslagen worden en ten slotte moet zij zich het rpeht voorbehouden om de arbeiders voor dat deel van het werk aan te wijzen waarvoor zg het meest geschikt zi n Zonder in een beoordeeling te treden van het bovenstaande acht de commissie het onder deze omstandigheden vrachtaloos nieuwe voorstellen te doen Zy schrgft verder Elk voorstel toch waarvan de bedoeling zon ziJn dat de nn in staking zynde arbeiders binnen een bepaalden termgn indien niet allen dan toch voor verreweg het grootste deel weer aangenomen zouden worden moet afstuiten op het feit dat tusachen da Sro n da taganvooidige arbaidanaan overeenkomst ia aangenomen als waarvan boven is melding gnmaakt Ën dit is daarom van groot gewicht omdat het aantal dier arbeiders nn reeds ongeveer bedraagt van het getal dal vOor de staking werkzaam was Te Haarlem doet zich weer een geval van dienstweigering voor Da persoon in kwestie heeft bg de lotioe in 1905 een twgfelnnmmer getrokken en werd dus eerst in Maart van dit jaar opgeroepen Hg weigert echter onder de wapenen te komen Reeds is proces verbaal opgemaakt De weigerachtige militieplichtige zal zich derhalve binnenkort voor den kantonrechter aldaar hebben te verantwoorden De dagvaarding is reeds tegen heraïuitgereikt De jonge man rekent zich tot de vrge socialisten en weigert op dien grond zgn militieplicht te vervnllen dus niet om godsdienstige beweegredenen De jongeling heeft ook te kennen gegeven niet voor den kantonrechter te zullen ver schgnen en aan geen enkele oproeping gehoor te geven Er zal dus geweld gebruikt dienen te worden om hem in te dealen De beide firmanten van de zaak iu rywlelen en onderdeden op de Weesperstraat te Amsterdam waar Zaterdagavond een hevige brand woedde Pimentel en de Leeuw zgn Maandagavond door de politie gearresteerd ais verdacht van brandsticbtint meldt de Tel Dinsdag werden ze voor den officier van justitie geleid Toen de politie omtrent dezen brand achterdocht kreeg werden na onderzoek beide firmanten in hechtenis genomen In de buurt wordt o a beweerd dat de financieele toestand der zaak de beweegreden tot de brandstirhting was Amsterdam 23 April 1907 Als nieuw ingekomen wyzigiogen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg ü da volgende fondsen GEVRAAGD Aand Eerste Nederl Scheepsver band Mg 135 pOt Utrechtsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 150 Idem Idem 145 Landbouw My Bangak 60 Mg Helanaveen 80 Kina Cnltuur Mij Preanger 100 Landbouw Mg Rongga Offerte 6pCt Oblig Cultuur Mg Watoetoelis Poppoh 100 pCt 4 pCt Oblig Leydsche Veem 90 6 Ie Hyp Oblig Maats tot expl der C G Rommenholler scheKoolzuur en Zuurstofwerken 68 5 pCt Oblig Eerste NederlandscheElectriciteit Mg Offerte 4Vi pCt Oblig Scheveningsche Electriciteit Mg 60pCt Aand Vrachtvaart Mg Bothnia 60 Nederl Mg tot expl van Veestallen en Veetransporten 120 Oblig Algemeene NederlandscheHerverzekering Mg 20 Aand Verzekering MiJ Vesta Offerte Begraafplaats Vredenhot 76 pCt 3 j pCt Oblig Provincie GroningenLeening 1903 93 Opr aand Algem Waterleiding Mg Offerte Winstbew Kon Paketvaart Maats i 600 Opr aand Nederl Amerikaansche Stoomvaart Mg f 220 Singkep Tin Mg f 60 AANGEBODEN Aand Hulpbank te s Gravenhage Bod Wissel en Effectenbank 2e Serie Ex dividend 1906 100 pCt Haarlemsche Hypotheekbank 150 Gayamsche Cultuur Mg 70 Kina Cnltunr Mg Preanger Bod Cnltnur Mg Wonoredjo Bod Koetei Exploratie My 17 Ink Oblig Mgnbouw Mg Toeval 6 Aand Leydsche Veem 60 My tot exploitatie der Suikerfabriek Waroe 140 4Vi pCt Oblig Nederlandsche Margarinefabriek te Weenen 88 Aand Courant Het Vaderland Bod Pref aand Hudig en Voder s Stoomvaart Mg 100 4 i pCt Oblig Zuid HoUandscheElectrische Spoorweg Mg 100 Aand Arnhemsche Tramweg Mg Bod Dedemsv Stoomtramw My 80 Geldersche Stoomtramw Mg Bod Amsterdamsche Galery Ug 62 Idem Idem ld 66 My tot expl van onroerende goederen de Amstel Bod Mg Noordzeebad Zandvoort Bod Mg tot exploitatie van het American Hotel 118 Assurantie Compagnie te Amsterdam van 17 U 226 Algemeene My van Lerans TarMkaring an Lytrenta 145 Verzekeringsbank Kosmos 270 Algemeene Verzekering Mg Diligeutia Bod Mg van Assurantie Disconteering en Beleening derStad Rotterdam 180 Drentache Veen en Middenkanaal Mg S Hollandia Holl Fabriek v Melkproducten enVoedingsm 200 Begraafplaats Vredenhof Bod 4i pCt Oblig Gemeente Apeldoorn Leening 1877 Bod 3t pCt Oblig Gemeente Haarlem Leening 1791 Bod 4pCt Oblig Waterschap de Dommel 99 4i pCt Oblig Waterschap Watering Naaldwyk Broekpolder Bod Opr aand Algem Consignatiebank f 140 Winstaand Amsterdam Serdaug Tabak Compagnie f 589 Winstbew Holland Bank f 240 Claims V aand Nation Grondbezit f 100 Idem Idem f 125 4iCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland 95 pCt 4 pCt Pandbr Zuider Hypotheekb Bod Stadsnieuws GOUDA 25 April 1907 In het begin van dit jaar deelden wg een en ander mede omtrent de Solo wedstrgd die voor de gebruikers van Salo margariue gehouden zou worden Men verzoekt ons thans mede te deelen dat de nitslag van de eerste termyn van den Solo wedstrgd na controle is vastgesteld en bg acte verleden is voor notaris H A H Bgvoet te Berchem De nitslag is als volgt Ie prgs 1 1000 Geurt da Bondt Dordtecbestraatweg 625 Charlois Kotterdam 2e pr f 500 Mej J Eielts Boompjes 16 Rotterdam 3e pr f 250 P Kersten Havenstraat 113 Den Bosch 4e pr f 250 P Willems Koetsier Rosmalen De 20 volgende elk 100 golden J Marringa Molenstraat Helpman Gr Sjoerd Klazes Visser Lucht en Veld 35 Joure M Paolssen Boschstraat 53 Maastricht H J Wedekind Arnh Weg 402 Apeldoorn Wed P A C v d Beek Zomerhofstr Rotterdam A Veldhngzen doRiemerstraat 82 s Hage W van Dnnren Kruisweg 40 Haarlemmermeer Jos Stnltjens Leesacker 1 Bndel Wed C van Melle Ondejansstraat 66 Rotterdam Johanna Maria Kieboom Raamsdookveer Wed Pieter Donwes Reitsma Burgwerd Jan Smeets Leesacker 2 Bndel Jacob Blankenaar Atjehstraat 24 Rotterdam P v d Bosch Catharinastraat 21 Breda N N Dordrecht klant van Jan van Donkelaar Alb Cuypsingel 119 Dordt Op verzoek van den prgswinner wordt zyn naam niet gepubliceerd Wed D Witvliet Westdyk Middelharnis Q Klapwgk Tientstraat 49 Rotterdam Wed G Conwenbergh Wgk A 96 Hoeven G H Janssen Hoofdvaart NIkuw Vennep Ë Lodema Jac v Lennepstraat 19 Amsterdam 334 8te staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 25 April No 20442 f 26 000 8861 f 1500 8186 f 1000 11867 f 200 16231 I 100 150 3539 318 4013 71 19 465 4178 617 4611 745 92 879 4637 1334 6008 44 68 1865 5377 2486 5421 2743 5644 2819 5874 39 6156 15534 88 15828 16521 16759 16905 17401 17823 17914 46 18091 18374 18460 18825 19302 53 19552 19752 19828 95 19998 20376 95 96 20417 20568 Prgzen van f 45 6230 10557 13345 61 1072 13673 6313 11110 13714 6604 11427 93 7297 11595 13869 7344 11634 13926 8360 11756 88 8497 11827 14232 8514 82 15132 8759 92 85 8853 12070 15224 8939 12454 60 9538 12607 15476 10467 13182 MAHgTBBBIOHTE Gouda 35 April 1907 GRANEN De aanvoer was niet groot Voor de beste kwaliteiten werd iets meer besteed Tarwe Zeeuwsche 8 30 4 8 60 mindere dito 7 70 a 8 10 Afwijkende 6 50 J 7 Folder 640 i 7 20 Nieuwe ZeenwBche Rogge Zeeawsche 6 i 6 25 Polder 6 40 i 7 J0 Buitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst Winter 4 Zomer 4 Chevalier 6 4 6 75 Bmlenl voergerst per 70 kilo 4 Haver per hectoliter 4 25 4 4 75 Per 100 kilo 8 35 4 g Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 Kanariezaad 4 9 50 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Ksoliaad 1 per 50 Kilo i f Erwten Kookervteo 8 75 4 9 50 Baitenland che voererwten per 80 Kilo f bba k f 6 80 Boonen brune Boonen 8 50 4 ïo Witte boonen 4 Paarden boooen 7 30 4 7 40 Duiven boonen 4 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 30 4 6 35 Kleine ronde 6 75 4 7 35 Vbeuarkt Melkvee goede aanvoer handel zeer matig echter prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 31 a 24 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 30 4 31 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel dauw ƒ I 00 4 1 50 per week Vette Schapen red aanvoer handel prysh 34 i 3 Lammeren goede aanvoer handel matig 1 1 4 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 6 4 7 8 50 Fokkalveren 9 4 17 Kaas aangevoerd 80 partijen handel vlug ie kwal 37 4 38 50 3de kwal 34 4 36 Noordhollansche 39 50 Boter 1964 stukken van KG Handel vrij vlug Goeboter i io 4 115 Weiboter 0 80 4 0 95 BEURS VAN EOTTEËDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL Siaatiletntnqtn POETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLuilBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 HypotUeek BankenAandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO t Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maattehappijen Pand HoUand Gnlf Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorvjegleeningeit Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 PremigUeninifen BbLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan vanMoerdervoort 1902 89 Ootvangeu DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofien met bgbehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in tcherp c ineiirreerende pr xen d i dif s iMe y Aanbevelend VERSCHEIDENHEID De rechtbank te Amsterdam veroordeelde den brievenbesteller die op het bureau voor postkwltanties geld gestolen had nit de tasachen van andere beambten tot anderhalf jaar gevangenisstraf De eisch was 6 maanden De beide bnrgerjnffrouwen die in den Franschen Bazar zich schuldig maakten aan diefstal van haarpennen haarkammen enz werden beiden tot een maand veroordeeld De eisch was tegen ieder zes weken DinsdagaTond ontstond ten huize van de firma F C Drefahl pettenf abri kant te Enschedé een hevige ontploffing toen een der firmanten in de kamer bet gaslicht had ontatokan Da ichok waa havig eokala muran zyn gespleten het dak werd verwoest en van het aangrenzend gebouw sprongeu de ruiten De heer D kwam met den schrik vrg doch zgn zuster bekwam een lichte wonde het haar schroeide eonigszins Een inwoner van Keulen wandelde in den omtrek van de stad toen plotseling zyn hond bg een hoop puin bleef staan blaffen en met tot vorder gaan te bewegen was Met een paar voorbygangers ruimde zgn Mgenaar de hoop op en nu vond men een jongetje van een maand of 4 nog levend maar half gestikt door het puin St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon Te Risaca in den Amerikaansche staat Ohio woont een pachter Ward genaamd die do slechte gewoonte hoeft zgn vrouw te mishandelen Dezer dagen toen hy te paard huiswaarts keerde werd hy op den weg aangehouden door een aantal vrouwen die hem van zyn paard trokken en hem met zweepen zoo geducht hebben afgeranseld dat hy bewQateloos bleef liggen Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 1 3 Chateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niorsteiner Rttdesheimer De pest woedt in Engelsch Indië pog immer mot hevigheid In de laatste berichlweek zyn er 76000 menscben aan de verschrikkelgke ziekte ten offer gevallen van welk totaal aantal slachtoffers 70 000 alleen in de provinciën Bengalen en Fendjab In October van het jaar 1897 deed de gevreesde ziekte zich het eerst voor in Pendjab en sinds zyn er in het geheel anderhalf millioen menschen aan overleden Oude Roode Portwijn 1 08 per fiesch Generaal Booth van het Heilsleger is door den Britschen zaakgelastigde Zaterdag voorgesteld aan den keizer van Japan die in gala was en aan den generaal zyn belangstelling betuigde voor diens werk voor de armen en ongelukkigen Later bezocht de generaal het Werkhnls van Tokio waarin 1000 verpleegden zgn was de gast van baron Shaibusawa en kreeg toezegging van 20 000 pond voor een ziekenhuis voor de armen woonde later een zitting bg van het Hoogerhnis werd met veldmaarschalk Oyama samen gefotografeerd en kreeg een verwelkomingsadres van het groote Buedbistencongres Burgerlijke Staad GEBOREN 28 April Jannigje Francina oud J Steenbeek en R Brouwer OVERLEDEN 22 April J M Moons 3 w 23 L H Verhoeven 4 m C J Makke wed J B T Bosch 78 j 24 8 Pot wed A Kwinkelenberg 86 j GEHUWD 24 A ril K Berign en J E Scheffer M L van den Berg en E J T van Honzen van Uuiogen BeeutrUk GEBOREN Margaretha Maria oud J do Jong en M M van der Helm Willem oud D Oostenrgk en E Schouten OVERLEDEN Cornelis Verboom 6 m Aaltje Hogendoorn echtgenoote van O Groe Bescheg GEHUWD G Smit en N A Blok F J Moons en A de Kruyf C van Zoest en G C van Leeuwen GtebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao I oilmatig door ue nieuwHte ii tviQdingon op mat htnaal gebied Terb0tordc flibrleatle UltihiHmd gebruik vao Hjrie vn fijn tu grundstoëfeu garandeerei leb bruiker van Stoliwerck s Ciiocülade en Cacao aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan siea fariiood dor reep Etiketten Dt rma beliaalde 87 Brerets dis lIofleTeraMcler 44 Efrre Dlploina 8 gonden ene Medalllri hewiji van uitmuntend n bbrikaat Keeda 1874 schreef de Aoademie national da Faria Vona Toua Aéenmons ane n 4 lla l sr yrcmlire elaaiw en eoatUénOoa O Totr exoellsnt tebrtootlon da Obooolat bonbon vajrlM eto ato MtUwarck bbrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkert ini au Generaalvertegenwoordiger voor Nederland jBliu Hattenlodt Amsterdam Ealveratraat 109 Patent H Stollen miauiimi nmMt nWUl auiinrni rürutiu Warnung lier ftrt aM Brfolg i n Ulam ralmU H suite tirunitn M A iIêm m IM HUêilvaK werthioëen Jfach U mun mt g i èm Mv tM ft Mw iiiuêrt aMê êcharfen H StaUmi nsaw Mr mê mm Jtttet o iir Ir loichifl ItujAuMMtut Iê 4am tuur Httêl fiili MbtnMimHI umfUiitl W ae fV MM B imf Zni Me ntt kK ffaM