Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1907

Brtoa 4 pCt Pandbr Rgnl Hypotheekbank 94 pCt 4 pCt Oblig Vereeniging tot cbristeiyke verzorging van krankzinnigen in Nederland Stadsnieuws Onnavolgbaar xyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lm Uecert geaeUUerêe r rIreOtm rHHimreÊÊo§aerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige lich geen imitatie voor de eeJbfe te ontvangen Gelll PrysconranI met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel jH BOQABRl Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kansthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen ign 93 geziene royaiisten en ook sommige bekleeders ran geestelgke waardigheden in bechtenis Ie doen nemen do boide laatüte groepen omdat zj den Bond geld rerscliaft zonden hebben voor agitatie doeleinden Het bericlit dient met groot voorbeliood te worden aanvaard I In een open brief die te Pargs is aangeplakt protesteert het stikingacomité Ttnde bakker legen bet verleenen van verlof door minister Picqnart san seldaten die in bet gewone leven bakkers itjn en geneigd zt n de plaatsen der stakers te gaan innemen Enom AND Het wordt voor de Engelscbe staatslieden een nachtmerrie het geroep om stemrecht voor de vrouw Het staat op de trappen van het parlement gedrokt op vlaggen en vaandels gegrift in mnren Ia de sattragettoK zitten no zeils in oen kraampje op de Londensche markt mot brochnres en postkaarten te koop die betrekking hebben op de beweging voor vronwenkiesrocht Het verzoek van den emir van Afghanistan aan Indië heeft Engeland 2Vi millioen galden gekost I Sl AHJI Ken beroemde waarzegster in Havana voorspelt dat de ooievaar 27 April in het koninkljili paleis zal arriveeren en een dochter mee zal brengen A voir Itame In de Kamer is gisteren nledegedeeld dat spoedig begonnen zal worden met opgravingen te Hercnlanom Hel werk zal een nationaal karakter dragen I RvStlHD I Te Iioblin is een hals waarin een achtervolgde misdadiger was gevloïht door een kanon in pain geschoten De misdadiger overleefde hst natnnrl jk niet I CUIHA 1 De regeering heeft bepaald dat telegraafambtenaren die liet telegramgeheim schonden tonder meer onthoofd zniien worden n Afdoende maatregel I Kr gaan 15 Chineezen voor rekening der regeering naar Frankrijk om de legerorganisatie te bestaditieren Ztj nemen gewoon dienst tegen een soidy van 1 fr per dag AMeRIKl Woensdagmorgen om elf nar is de vredetasichen Nicaragua en Hondaras officieelgeteskend Een rtjke danie te Philadelphia beeft millioen golden gegeven voor het onderwös aan negers in de zuidelijke staten der Unie Zy hoopt den rassenstryd daardoor te verminderen BINNENLAND ST ATEN G ENKllAAL T ir K K B H S n K H Vergadering van Donderdag 26 April In de zitting van beden werd bet debat orer het Tarietr cbt in Indië voortgezet mot een rede van den heer van Deventer die ter dadelgke versterking der middelen een belasting op bet inkomen toejuichte Spreker achtte het juist dat geen zwaardere lasten op zwakke schouders worden gelegd Verder gaf hg de voorkeur aan befUng van invoerrechten boven opdryving van de heeredienston op welker afschaffing hy aandrong De beer Boogaard wilde de verbetering der Indische geldmiddelen niet in de eerste plaats zoeken in verhoogiug van in en uitvoerrechten maar in Ijoznioiging liever op de hooge bestnarsuitgaven en de hooge traktementen der ambtenaren boven f 500 per maand en verhooging der plaatselgke belastingen Spreker bepleitte subsidieering van onze toomvaartlgnon ton gunste der ngverheid Bovendien achtte hg dit ontwerp niet meer noodig daar nit die middelen in 1906 8Vi millioen meer getrokken is dan in 1905 De minister van Koloniën betoogde dat ket hoofdmotief tot indiening van het wetsontwerp de behoefte aan verbetering der geldmiddelen is Uit het zont wordt slechts 5 Ion als opbrengst geraamd nit andere middelen 7 ton De bedoeling is den inlander zooveel mofeiyk den belastingdrak te verlichten Het volgend jaar hoopte de minister de rytnigheiasting te kunnen afschaften Hy ontkende dat do tariotsherziening een protectionistisch karakter draagt de Nederla 9dsche nyverheid zal in geen enkel opzicht er onder lyden Toeneming van den smokkelhandel vreesde de minister evenmin Indië kan de voorgestelde verhooging niet üpen Aan den beer Hugenholtz is verUf verleend op een nader te bepalen dag den minister van Marine te icterpelleeren OTer diens weigering om een rekest van den Mariniersbond over de toestanden in de marinierskazerne te Willemsoord in behandeling te nemen De beeren Tak en Plat repliceerden De laatste stelde den minister de pertinente vraag of hy op dit oogenblik de heffing der inkomende rechten zoo voldoende verzekerd acht als het belang van de schatkist en van den eerlgken importeur eischt Minister Fock antwoordde dat zooveel de toestand dit toelaat dit verzekerd ia Het algemeen debat werd hierop gesloten By de artlkelagewyze behandeling werd het amendement van Deventer om geen byzonder verhoogd tarief te maken voor kaartpapler na bestrgding door den minister aangenomen met 40 tegen 20 stemmen Verder werd hot amendement van Deventer om levend vee vrg van rechten te laten eveneens na bestryding door den minister verworpen met 55 tegen 8 stemmen Het wetsontwerp werd daarna zander boofdeiyke stemming aangenomen In behandeling kwam hierna het wetsontwerp tot afschafing van bet Tiendrecbt De heer van Ascb van Wyck kon zich in hoofdzaak vereenigen met dit wetsvoorstel dat een zeer oud Instituut in ons land zal doen verdwynen Ag noemt als griet dat de schatting voor de schadeloosstellingen slecht en onbillgk geregeld is Intasachen zal de door de Regeering toegestane vrywillige afkoop van tienden aan do bezwaren eenigszins tegemoet komen De beer Reyne betoogde dat het ontwerp een hoogst onbevredigende oplossing geeft tjpreker bestreed dat het tiendrecbt geiyk is te stellen met eigendom Djor de voorgestelde regeling is het publiek belang te zeer ter zyde gesteld door het particulier belang te veel te bescbouwrn als een heilig huisje Spreker kwam er dan ook tegen op dat men t voorstelt dat deze slappe aarzelende wetsvoordracht sociale beteekenis beeft en een bevoorrechting inhoudt van tiendplichtigen Morgen 11 uur voortzettini Na het crisis debat De Standaard zegt dat dr Kuyper wei degelgk in de crisis gekend is Zy chrgft Het is jaist dat Dr K niet meë in het consult is geroepen dat hem geen inzage van stukken is verleend en dat hy geen deel had in de gevallen beslissingen Maar dit neemt volstrekt niet eg dat de heeren Heemskerk Loeff en Titlma herhaaldelgk en ook de heer Os avornin Lobman eenmaal zich met Dr K in verbinding hebben gesteld hem vin den gang van zaken op de hoogte hielden en hem raadpleegden Onder het aidas te zgner kennisse gekomene no was wel dat aan de Rechterzgde gevraagd was anvies of men achtte dat de Kechterzgde de Kabinetsformatie zou hebben te aanvaarden en wie c q daarvoor de aangewezen man zou zyn maar niet dat aan wien ook persooniyke opdracht tot Kabinetsformatie verleend was Een ondersteld feit waarvoor het bewys nog steeds uitbiyft Biykbaar heeft de heer Schimmelpenninck zich bepaald tot de leiders der Rechtersyde die in bet Parlement zaten maar althans vier van de vgf geconsulteerden hebben wel degeiyk Dr K in de crisis gekend Gemeng de Berichten Te Tzum ia gister een 4 jarig kindje van V in de regenbak achter de ouderiyke woning geraakt en verdronken Men meldt uit Eindhoven Ken brutale diefstal is giaterennacbt te Valkenswaard gepleegd UH den stal van den heer J de Wit aldaar heeft men twea paarden een tilbiry met tuig en laia üM taarns ontvreemd terwyi men van oen H daar bevindend ryiuig van den heer HH Ham twee strengen meenam Men Hff zekerheid dat de dieven de Belgis HjSns over xyn gegaan en ban weg mea hebben naar Lilies St Hnmberl wanvnaar mededeeling van Belgische ambtenaren gisterennacht circa half twee twee paarden met rgtnig de kanaalbrug ign gepasseerd Verder is van particniiere zyde telegrafisch bericht ontvangen dat gisterenochleod om 9 uur te Schaffen by Diest België twee paarden met een tilbury zgn gezien Heden Donderdag heeft men nog niets naders vernomen Men meldt aan de N R Ct De compagne op de steenfabrieken langs den Ryo en de Waal ia weder begonnen In verband echter mei de zeer groote voorraden onverkocbten steen van hst gebak 1906 hebben vele fabrikanten beslaten de prodnetie voorloopig te gaan verminderen en wel door een of twae persen niet in werking te stallen Per pere worden vervurdigd 8 k i milllMn steenen per campagne terwgl voor da bediening 14 personen noodig zyn De eteecprgzen bigven voortdurend zeer laag en zyn thans rood Ie soort f 8 i f9 boerengrauw f 9 f 10 hardgrauw f 10 i f 11 klinken f 11 i f 12 traatklinkers f 12 it f 13 gevelsteenen f 13 it f 14 per mille Men meldt nit Utrecht In de sigarenfabriek van A D van Dusseldorp alhier is een staking onder de werklieden uitgebroken wegens een loonqaaestie De arbeiders besloten de fabriek te boycotten en er wordt gepost Men meldt uit Delft De politie heeft een milicien aangehouden en ter beschikking van de militaire autoriteiten gesteld wegens diefstal in de kazerne van een horloge ten nadeele van een sergeant Zondagavond laat maakte een Kenlenaar mat zyn hondje een fox terrier een wandeling toen het dier plotseling bleef staan bg een vuilnisbelt en begon te krabben en te graven in den grond onder een voortdurend geblaf en gehuil Het dier was door vriendeiykheid zoo min als door barschheid te bewegen tot doorloopen Zyn meester begon nu met eenige anderen bet terrein te verkennen en al spoedig bracht men een kind van ongeveer drie maanden te voorschyn dat nog flauwe teekenen van leven gaf In het ziekenhnis is het kind door byzondere verzorging geheel bygekomen en Maandagavond was het weder geheel hersteld Het door de politie ingestelde onderzoek heeft nog geen resnitaat opgeleverd Uit Londen wordt aan de N 8 Ct gemeld De Great Eastern Spoorwegmaatschappg is natunriyk niet erg ingenomen met de nitspraak van bet Hot van onderzoek in zake de ramp der Berlin omdat deze gelgk staat met een schuldigverklaring van den kapitein der Berlin zoadat die Spoorwegmaatschappg dan zedeiyk zoo niet wetteiyk aansprakelgk is voor de door kapitein Precious begane foot In dit geval zou de Maatschappy de nabestaanden van de slachtoffers der ramp moeten schadeloos stellen Het spoorwegbestuar zal de qnaestie der aansprakeiykheid op de eerst volgende vergadering der commissarissen in overweging nemen De avondpers besprefltt de uitspraak van het Hot meerendeels in instemmenden zin ofschoon de bladen het betreuren dat daarin een veroordeeling van den kapitein der Berlin voorkomt De Shipping Oazette schrytt in gelgken geest en merkt er by op dat het reizende publiek tegenwoordig verwacht dat de reizen met stoombooten tusschen twee spoorritten even geregeld zyn als de correspondeerenda spoorreizen zonder bet gevaar dat men daardoor op zee loopt te overwegen De verlangde regelmatigheid in de reizen per stoomboot is na niet te bereiken zonder dat men gevaar loopt dat er somtyds scheepsrampen voorvallen De Shipping Oazette onderschrytt de reeds geseinde opmeriiingen van de Times betreffende den onvoldoenden toestand waarin de reddingsdienst ten aanzien van schipbreuken op de kast verkeert hetgeen niet overeenkomt met de vorderingen die de wetenschap op maritiem gebied in den laatsten tgd heeft gemaakt Het blad betrenrt daarom dat het Hol van onderzoek deze belangryke qnaestie niet behandeld heeft Hat Departement van Handel zegt het blad verder heeft wel is waar die qaestie niet aangeroerd in de het Hot van ouderzoek voorgelegde vragen maar Hoven van onderzoek die niet buiten den voorgeschreven sieurgang durven gaan kirschatten bet gewicht bonner functiën 9 Te Oenlem L Med Dinsdag de reisigar B te Uaaatricht op zyn fiets den öenlemsrberg een gevaariyke helling af met h t noodlotlig gevolg dat hy tegen den dur staanden molen botste en op de plaats dood bleef De Italiaanseha Ingenienr Hario Piquet beeft tot de Italiaansche regeering een concessieaan vraag gericht voor de doorboring van de Mont Blanc voor een recbtstreekscbs verbinding tasschen bet Aoatadal en öenève Aangaande da Alknurscbe noordzaak meldt t N v d D Berkhout stond gunstig atngsschrev B by waa een arbeidzaam man goed vqor igo gezin een echte werkezel in de maatichappg Hg trouwde met Vrouwtje D die beo niet uit liefde huwde doch om aw goede party te doen Terwyi B das bard voor zyn brood werkte om zyn geiin tot lakara welvaart te brengen voerde ago koatgaoger Ent Z loswat Aiati nit fo itoad in Istla e betrekking tot zyn vronw En dien noetten werker heeft Z neergeslagen als een beeat en in hooge maU afschnwelgk wordt zyn daad ala deze is bedreren op aanzetten der rroiw Het bewya van Z s tchuld is leleverd di or zyn bekentenia dat hy het wat aaa den veldwachter heeft afgelegd Dat by met voorbedachten rade heeft gehandeld ktn biyken nit bet feit dat hy reeds vroeger zyn slachtoffer chocolade heeft wIJIbo laten drinken waarin sublimaat gemengd was en door eenige barrels te drinken om moed te krygen en het klaar leggen van de spade waarmede hg zyn slachtoffer zon atmaken Hy beeft alles kalm overlegd en bedaard uitgeroerd en korten tyd voor het plegen van zgn misdryt nog met bezoekers in de gelagkamer gesproken over een aanstaande biljartpartg om prytea Vronwtje is bet ongeluk van Ente geweest wel spreekt zy van gehechtheid aaa hem doch baar brieven wgzen uit dat zfi met hem gespeeld heeft als een kat met een muis dan haalde ly hem aan en dan weer stootte zfj hem af Vronwtje heeft veel in het werk gesteld om haar man te loozen en gaarne had het O M baar als medeplichtige doen terecht staan doch biertegen waren bezwaren Vronwtje was veel te slim en te handig om Z te dwingen den moord te plegen z had hiertoe wel andere middelen en zonder hem bepaald met woorden tot de misdaad aan te sporen heeft hg de noodlottige daad toch onder haar invloed bedreren Hy was een willig werktuig in haivr band Z is zonder roisdadigen aanleg jong onnadenkend onverschillig en in hooge mate ongevoelig Hy zegt berouw over zgn daad te hebben doch bet O M beeft biervat nooit iets besjeurd gedurende bet onderzoek noch ter terechtzitting Hier maakt hy den indruk van een kalmen gemoedeiyken fatsoeniykeo boerenjongen Dat hy ongevoelig is kan afdoende bigken uit het feil dat hy zyn slachtoffer tweemaal met de spade de hersenpan heeft rerbryzeld en als hy een pasi had moeten kloven had hy zyn wapen niet zekerder kunnen richten Bekl bleef by den eiscb en de toelichting kalm voor zich aitzien en vertrok geen spier van zyn gelaat Men schrytt uit de Langstraat aan de Maasbode Door den grooten trek van werklieden naar Dnitschl nd en Amerika ia hier een groot tekort gekomen aan werkkrachten Niet alleen de landbouwers ondervinden hiervan de nadeelige gevolgen dteb vooral ook ds schoenfabrikanten Zoo zon in Drnnen een schoentabriek worden opgericht indien men maar aan personeel Icon komen doch zonder resultaat Van de oprichting der fabriek kan vooreerst niet komen Amsterdam 23 April 1907 Volgens bet Weekblad van de Commissiebank te Amaterdam zyn in de week geëindigd 23 April door tustchenkomit dier Bank verhandeld de navolgende minder coarante fondsen Aand CoinmisBiebank 15pCt gMt 250 pCt Lissasche Bank 80 Nederlandscbe Tiend Meats 20 pCt gestort 110 Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 160 Landbouw Uy Bangak 6 Cultuur My Batoe Mandi 90 Cnltunr Hy Petjanga n 147 Tabak Mg Baafbaeng 300 Preanger Koffie Cultonr Hy Tjibaroes Rahajoe 23i Nederlandscb Indische Sas Maatschappij 192 Ink Oblig Nederlandacbe Electri citeit My 6 Aand Qinnekensche Tramweg My 121 My Amsterdams Soederen vervoer 76 Passoeroeaa Stoomtram My 54 My tot exploitatie van onroersnde goed Harenlaan 25 pCL gestort iUfl My tot eiploitatie van het American Hotel 118 Nederl Brandassurantie M deSalamander 10pOt gea 100 Amsterdam Londen Verzek My 50 pCt gestort 80 Indaatrieele Hy 40V N V lot exploitatie vande Holl Manege Eerste Serie 86 Opr aand AlcenMne Waterleiding Uaalaehappy f 80 Naderl Amerikianseha Sloomvaart Hy f 285 Baw V Daelger Naderl Indische Undbouw My f 45 4 Claims Hollandsohe My tot kat makan vaa werken in gawnp a4 Beton 68 80 Claims van opr aud Mf tot Int maken van werktn in gawnpuid GOUDA 26 April 1907 In de gisterenavond gebonden gewone vergadering van het Departement Gouda der Maatschappy tot Nut van t Algemeen in een der bovenzalen van de Sociëteit I e Réunie Oosthaven werden benoemd tot afgevaardigden nkar de Alg Vergadering te Amsterdam de bh A H Teepe en C J M Kroon tot piaatsvergaogers de hh van Cittert en Knuttel Tot lid van bet Bestuur ten gevolge van periodieke aftreding van den Heer A H Teepe werd genoemde heer herkozen Ter voorziening in vyt vacatures der Spaarbank 4 ten gevolge van periodieke aftreding en éèn tengevolge van vertrek van den beer C 6 v d Post werden gekozen de bb C D Julius D Hoogendyk Dr A van IJsendyit en A C Coayn en in de vacature van den heer C O van der Post de heer N F Cambier van Nooten Biykena achterstaande adveitentie zal de Gymnastiek en Schermvereeniging Gonda in bet begin van Mei een cursus openen in het schermen Is de gymnastiek een uitstekend middel om de spieren te ontwikkelen ook het schermen is een gezonde lichaamsbeweging Ongetwyteld zullen velen zich opgewekt gevoelen als lid toe te treden Den beer Isidores Joëis die No 2 staat voor Leeraar aan de Muziekschool alhier ontving onderstaand vleiend scbrgven van t Haagsche Comité voor Volksfeesten EereVoorzitter de Burgemeester van sHage Bovengenoemd Comité by monde van een zyner leden U reeds dank gebracht voor de wyze waarop g4 uwe ryke gave hebt willen dienstbaar maken aan de veredeling van bet volk by de viering van de verjaardag van Z K H den Prins der Nederlanden bet stelt er den hoogsten prgs op U nogmaals langs dezen weg zyn diepgevoelde erkenteiykheid te betuigen Met de meeste hoogachting Namens het Comité J C GÜNTEN Voorz Rechtzaken De taak der Kvertsen in hooger beroep Naar wy vernemen beeft de reedersfirmaZur MHhlen booger beroep asngeteekendtegen n vonnis van de Alkmaarscbe Rechtbank waarby de firma de som van f 3 2 000werd toegestaan voor verrichte sleepersdiensten by de Standing der Evertsen lerwglzy f 120 000 had gevraagd en zal het Rgkhooger beroep aanteekenen tegen n vonnisdierzeltde Rechtbank waarbg de firma VanËyk f 17000 werd toegekend op grond dalde Ryksadvocaat mr Monthaan nietoqt vankeiykheid van den rseder had gepleit terwyi de Rechtbank de firma wel ontvankeiyk achtte Tel Voor de Beehtbank te Leeuwarden hebbenterecht gestaan een paar ingezetenen eenvronw van 47 jaar door baar man verlatenen een jongeman van 23 jaar Zy haddenin een verdacht huia een buitenman van 54 jaar weten te lokken en nadat men opaterkedrank had getrakteerd en zelfs onderden invloed was geraakt vastgebonden envan een zakje met f 32 beroofd De Rechtbank veroordeelde beiden wegens diefstalonderscbeideniyk van twee jaar an eakiaaren zes maanden I H l I VERSCHEIDENHEID De Snm Post heeft het bericht VMf de Javabode dat da sultan van Deii een reii naar Java zou maken tegengeaproken De Javabode schrgtt tfaana Hat kH tehter wel lyn dat de Deliacha snltaa sidsrt van gedachten veranderd is Wat betreft de aanleiding tot de reis naar Buiteniorg daarover werl ons naar wy daityds mededeelden erenioa het een en ander teerertronwd Wg hebben echter geao vryiMid gevonden daarvan meld o ta mken doch nu wg door het Panbirean in het bezit komen van een pivemements eireuUire gericht tot de o dan ran gsweaUiyk bestuur ia i bnitetbaxitUnKen welk rondsohryren Via noidt met de klacht die naar ons is medegedeeld door den sultan zou worden voorgebracht bg den Qonrerneur geaeraal vinden wy geen aanleiding langar te veriwfaan hetgeenmen ons beeft verteld De circnlaU e Inidt By galegaDhaid dar orerwaginc van het in 1905 aanhangig gemaakt denkbeeld om het percentage der op de buitenbezittingen van vreemde Oosterlingen en in sommige gewesten aldaar ook van inlanders geheven wordende bedrytsbelasting te verdubbelen een deukbeeld dat sedert is losgelaten in verband met het opgevat voornemen tot invoering der na te noemen progressieve belasting is aan het licht getreden dat hier en daar ieiteiyk meer wordt geheven dan bet wettelgk bepaalde percentage Het behoeft geen betoog dat een dergelgke met den in O tdrnkkeiyke bewoordingen vastgelegden wil van den wetgever ten oenenmale strgdigo toepassing der voorschriften niet gedoogd kan worden te minder nu de tot dusver gegolden hebbende evenredige licflng der bedryf8belat ting vervangen is door een progressieve heffing van bedrytsen andere inkomsten van de hooger bedoelde belastingplichtigen Daartoe door den Goaveroenr generaal gelast heb ik mitsdien de oer te verzoeken er nauwgezet op te willen toeiien dat onder vigeur der nieuwe regeling niet meer maar ook niet minder worde geheven dan hetgeen wettelgk verschuldigd is en er tevens voor te willen waken dat de commissies van aanslag bg de schatting van het belastingplichtig inkomen der contribuabelcn zich met door misplaatste fiscale overwegingen laten leiden Welnu de reden waarom de sultan van Deli naar Baitenzorg wilde reizen was naar onze berichtgever meldde geen andere dan een hooggaand meeningsverschil tusschen hem en den resident van Sumatra s Ooaikust over het onderwerp in de circolaire bedoeld scbrytl het blad En nu wg dit rondschrgven gelezen hebben kunnen wg ons zeer goed voorstellen dat daaraan een missieve aan den sultan van Deli ia voorafgegaan van zoodanigen geruststellenden aard dat de reisplannen aanstonds weer zgn opgegeven BEÏÏES 7AN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Siaattteinttujen PoBTnoAL Oblig 3e Serie tr 050 3 59 i Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 RosLAlD Iwang Dombr Obligation 4 96 Atiï Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 241 Hifpotliêtk Banken Hifpotliêtk BankenAandb idem idem 4 9 jPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 IOO7 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem OrooingerScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Kerate Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Seheepvaart MaaUrhappijen Pand Holland Guit Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 oorvjeglemingen Itaui Oblig ZuidItaliaansebeSpw lMg A 887 PremieUtningen Bbloii Loten Stad Antwerpen 1887 2 08 W Diverun i M tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Oiilvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zoinermanteh Costumes Blouses Ju pes en Jupons Robes en Jqranstofïen met bybeboorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in oherp emoHrreerende pr jimt Aanbevelend TSfkbeurt by de Bemonatnntaohe Qererorineerde Qemeenta alhier Zondag 28 April s morgens 10 uur Da J BEIJERMAN Meppel ADVEKTENTIKJN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Zuster Behuwdzutter en Tante Hej TRUNTJE BKOEER betuigen wy onien hartelgken dank Vit aüer naam J VAN KEMPEN Gonda 26 April 1907 Bohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz Zaak ter OYemame Wegens dubbele zaken wordt in DEN HAAO ter overname aangeboden een reudeerende zaak in Boter kaas en Elereo op goeden stand en voor veel uitbreiding vatbaar Ook zeer geschikt voor jonggehuwden cl om door de vronw te worden waargenomen Brieven onder letter V aan het adv bnrean DE RESIDENTIE Den Haag LH Of M M M t wl fc w i rf GEBR RIJKEN é DE LANGE a P ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S Booftlmaymijn Qedempte Binnenrotte tOé Telo liS09 He Magaieijn Weet Nieuwland 9 nabij IHaHon Beurê ZW 4017 IRRUILBH VERHUREN STEMMER REPAREERER dagelyka la onze üalou la heorra DE PHONOLA imu m msNON pbonolist I acinatogeeiiïPoedervorm is het eenig ste helpend middel teg en Hloeilarmoeae ttleekmucM Xeuummmukle UoofAptfnen miapelmoglteU OmmaekUu fermagerimg tn rtrmtnOertng der UelMamêkraehUm aeinatogeen in Poedepvorm heeft een aangename amaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POBDEBVORM is bet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN PDEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 60 ËeDige labrikanten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrngbaar by Firma WOLfF S Co Westhaven 198 GRBNDEL K H VAN MILD Veerslal üouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Niemctrkmk ad Umi K H VANlZESSKN Schooihorm B v WIJS P W v EDE Oudewaltr A 8CHEEB ffoa trecht K VAN DEB BEIJDBN Renmjk V v n SPEK UotrtaptUs D v o STAK Wed J BOLST M KOLKMAN ARN v n HEIJDEN Waddingntm P A naOBOOT A na JONOH Oudiaattr J P KASTELEIN PcUbroehrdam D BIKKER BmÊehep WAABSOaUWINO Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooiterdanota Paulo Abdij bestaat niet dtu Siroop van geenerlei waarde Gtebrfb Stoll werck B Chocolade en Cacao OaaoiaUge door de nieawte uitvindingen op ma binaal gebied TCrketorln iUkrleaiie a itahUand gebruik vso Sjm tn fijnste groiidstotleu garandeorei rbrulkec van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aaobareienawaardig ibrikuil nauwkeurig beantwoordende aaa ilan Wmmsé ém l p Etiketten De rnia behaalde tt BreretB 4l Hoflereraucler 44 Eere Olploms s gomden ens Medalllri leea hewQt va uitmnatend n bbiikcti Keeda 1874 icfarerf da Aixiadwni natlaBal de Pluis Mous Toua iéemoam va teilla d er fmaalèf cUmm m aonaHdnltoa W Totra ezoeUacta tialirtoatlon d Oboootat boDlxma varUa ato ta liiifl tiOtrikaat ia verkrngbaar bi U H Cunihwon Banketbakkeea ene eu Oiearaalvartagenwoordiger voor Sederlaa4 Jdiu Hattoatledt Amaterdam Kalveratraat lOS