Goudsche Courant, maandag 29 april 1907

Maandag 30 April 1007 40ste Jaargang IVo 10310 GOUDSCHE COIRAMT DÜeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefeen St V I V E U T E N T 1 E N wonlen gej i iati t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iles nVu il fekti n K 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IK st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mmm e amnmmm GOUDA aoedgakeurd btj Kon Betl van 30 Juni Oil no 31 Beschermheer de WelEd Zoergel Heer Dr J II Bakker NiemeUer Begin HEI a s is bovengenoemde vereeniging Toornemcr een CÜBBTJS in het Schermen te openen Zy die daaroen wenschen deel te nemen gelieven ich aan te moWen bjj den Secretaris der vereeniging l e contributie bedraagt 1 0 SO per maand Namens het Beetanr Do Secr F EGETEE Ju Orabethatraat 263 PENSION Tegen ha f Juni wordt voor eene JONGE DAME P O by nette megschen geiocht in een der dorpen bjl öodda Prjjs ongeveer I 30 s raaandfl Fr br letter Z aan den boekbandelaar P H BAZENDUK Zeevischmarkt U gtterdam HUIS TE HUUR Ileerenhuls Ooslhaven It 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei Jlnke Tuin Vooriien van Gas en Waltrleiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman l OrootBte dötall wUnbandelaren In Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret 80 per Heich per anker van 45 fl 3Ji Ch teau Malloret Petit Bonrgügne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 u I Oude Rooile Portwijn 1 08 per llesch Extra oudo Koodo I ortw jn 1 44 Oude Witto Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 41 Vermouth di Torino Doii Bkllakbi per Liter 1 17 PrIJ en netto H contant DEPOT TEQODDA bij F J J BOON VAN OSTADE KLEIWEG E 29 Verkrijgbaar in lleasclien SO ets TS et 11 l S hij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AXKMB I AD BIGHTEB k Oo Rotterdam ♦ Te Gouda bü C LUGKB Apotheker tWirkt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Drik van A BRINKMAN A Zn WESSANEN fc LAAN Wormerreer OPGERICHT trM tOHIIIHL MKK rABHIKHBNI Voedert uw Vee met de tutvere murwe merk er en W Ki uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma Parljê 1900 Negen Gouden UedaUte m Heden Zaterdag llog één groote Reclamedag JLLYSSËN Ter aanmoediging van een proefhame met onze thans zoo bizonder heerlijke kwaliteiten Margarine en Mélange geven wij nogmaals Extra Cadeau EEIT EEELE BOIT waarde 10 cent Dus heden TWEE heele inplaats van ÉÉN heele Bon hetgeen gelijk slaat met ongeveer percent korting Op onze Natuurboter verpakte Mélange en Kaas alsmede op onze Koffiex en Theeën geven wü bon ejrtra Cadeau Laat deze eenige en bizondere gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan Bhyssen s artikelen spannen de kroon Neemt proef Verder zullen wy om te bewijzen dat onze bons een werkelijke waarde hebben van cent en tevens om een spaargelegenh id te geven voortaan eiken dag in ffll onze winkels onze bons in betaling nemen k 10 cent per stuk mits bij 50 ineen De gelegenheid om de bons in te ruilen voor de vergchillende artikelen ah tot nu toe hlyft echter bestaan I nze prijzen zijn NATUURBOTER in pakjes 70 c p pond t geen na aftrek van 10 c bons nitkoint 0 e t MENGBOTER Qt pakjes 46 c p pond t geen na aftrek van 10 c bons uitkomt op 39 c MELANGE 70 c p IV pond t geen na aftrek van 20 c bons uitkomt op SO e MüLANGE 62 c p IV pond 20 c c MARGARINE 58 c p l pond 20 c Sc MARGARINE 54 c p lVi pond 20 c 4 c MARGARINE 52 c p l pond 20 c a c MARGARINE 46 c p IV pond 20 c c Fijnste GOUDSCHE KAA8 50 e p pond t geen na aftrek van 10 c bons uitkomt op 40 c Prima GOUDSCHE KAAS 38 c p pond t geen na aftrek van 10 c bons uitkomt op MS c Fijnste LEIDSOHE KAAS 40 c p pond t geen na aftrek van 10 c bons uitkomt op 30 c KOFFIE EXTRA 68 c p poqd t geen na aftrek van 15 c bons uitkomt op t3 c KOFFIE No 1 52 c p fmi t feen na aftrek van 15 c bons nit komt op 39 c KOFFIE No 3 48 c p fond t geen na aitrek van 16 e bons uitkomt op 33 c KOFFIE No 4 45 c p pond t geen na aftrek van 16 c bons uitkomt op dO e KOFFIE No 5 38 c p pond t geen na aftrek van 10 c bons uitkomt op M9 c THEE No 1 f 1 p pond t geen na aftrek van 15 o bon uitkomt op SB c THEE No 2 f 0 80 p pond t geen na aftrek van 16 o bon uitkomt op 9S c Ontvangen een groote sorteering doelmatige en prachtige voorjaar artikelen voor heel weinig bons A BLUYSSEN ZONEN Te GOUDA Wljdslraat 157 ADVIRTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adwertentle Burean van A BRINKMAN KOON QOBDKOOPSTB I DE HEEST FRAOTtaOBE DE HEEST VOLLEOIOS i MOPKBI IIEi i n beslist die det Firma WELDOH IHB LA Dl BS JOVUSAL met miosten drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DBBSSMAKBB met een gratis geknipt patroon THK BAZAAR OF CBILD BBS S fASBIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOX Vw Boekhandelaar Proetnumtnere AUe nut kottel BoU Byvoegêet I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN t met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Koord BrabftDlscb Schoenen LaarzeinagazifB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOUED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe rei iratiCn en aangemeten werk M M V L00l DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 Is t roimst voorsten van GASORIIAIBITBI io elke styi van de eerste fabrieken tegon concurreerende preien Aaile gcf vu Gas Wilcr Spreek Blur ea Ëleetrlsclc gtleldliigei Wie van goed licht boudt wende dch naar bet Ooudeeh VerUelttlng Maaa l daar alles door bekwame Attera verriobt wordU ea wordt verieekt op t IRRK te lettea en in ILiauini via M BAVENSWAAYZONSN aomüaHniL Dm THBKKN waritn sMi fia verd in v erssgeld pakjeevaa V MM M fi an m IM e saet vemeMiag van N ma Pqie vooniaii van atveM M t Ibfk volgMU Wet ftif Ziek tot de nitvoeriBg i aasde oi4en aanbov nat i c vin roerteoB J HRKMtABg to NABETRACHTING De crisis is voorbij Het Kabinct Ue Meester hervatte zijn taak en de Kamer zette zich weder tot den arbeid Er is niets veranderd zou men zeggen sinds de Eerste Kamer de gevaarlijke malligheid beging miniHter Staal s begrootiiig te verwerpen De heer Staal ging heen maar de man die hem vervangt zal werken in zijn richting Alles bleef dus bij het oude O zeker van rechts zal men er gretig naar streven het aldus voor te stellen en zoo men al van een verandering zal willen spreken dan zal het zijn dat het ministerie verzwakt is dat de oppositie nu in zake het blijvend gedeelte krijgt wat het van den aanvang af heeft verlangd Wij zullen hierop niet ingaan in de Kamer zelve is die bewering afdoende weerlegd En ook al wire zij juist dan zou die verandering onbeteeltenend zijn bij de grootere welke wij op het oog hebben Wij bedoelen het licht waarin door deze crisis de christelijke coalitie is komen te staan Ziedaar het resultaat dat wij met dankbaarheid van deze overigens betreurenswaardige crisis aanvaarden de volstrekte onhoudbaarheid der legende van de éénheid en ondeelbaarheid van het verbond der rechtsche partijen Hoe men zich voortaan ook zal inspannen om den goedgeloovigen kiezer een indruk te geven als zou er hartelijke overeenstemming zijn aan gene zijde van den politieken Rubicon het zal geringe moeite kosten aan te toonen dat met zulk beweren een valsch spel wordt gespeeld Er heerscbt dan ook een blijkbare malaise bij de christelijke heeren Meer nog er spreekt uit den toon van sommige bladen der recliterzijde zulk een wrevel en wrok dat de door de crisis geleden nederlaag er nog te scherper door wordt gemarkeerd En het kind van de rekening is de eens zoo machtige leider Dr Kuyper In dit geval een gewichtig symptoom FEVILLETOM VERVLOGEN GELUK HOOFDSTUK V Buiten rammelde de wind aan de luiken zoodat sij door het verlaten huis oen akelig gekraak deden weerklinken ik echter gevoelde my niet langer verlaten want zij die vroeger bier hadden geleefd en geleden bewo en zich weder door deze ruimten Hier is het zooals ik het later heboageschreven van de geel Keworden verschrompelde papieren om het nijn verloofde naast de kerstgeschenken voor te le gen Een stukje menscbenleven nit lang vervlogen tijden Ta mibi Jova salus qnid mibi faiit homo Aldus staat gescUVeven boven de poort van dit huis waarin ik ben geboren en geleefd heb tot heden en dat Ik eerst dan 1 1 verlaten als men my er uit ui dragen Ik eet dat als ik gestorven lal z n een glimlach lal spelen om mjjn lippen want eent dan ui mija inaobtend verlangen b Tr 41 d i4o want men vergete niet dat het Dr Kuyper is geweest die een verbod met zoo tegenstrijdige elementen wist i het leven te roepen en dat al de de eigenaardige vaak niet benijdenswaardige gaveii van zijn bijzondere persoonlijkheid telkens weer noüdig bleken om met zóó verschillend span den wagen der coalitie op den weg te houden Dat op zoo duidelijke wijze de leider der coalitie buiten de zaken is gehouden kan niet zonder groote beteekenis worden geacht En dat dit geschied is staat nu wel vast Niet slechts dat door den Standaard Hater op flater is begaan in zijn mededeelingen bewering en ontkenning over het verloop der crisis maar onomwonden is het geschrijf van Dr Knyper s orgaan door verschillende sprekers van rechts gedesavoueerd Trouwens post coenam heeft de Standaard moeten erkennen oubekonil te zijn geweest met de toedracht der zaken Ja de Kotterdaramer het orgaan van prof Kabius drukt liet zeer juist uit dr Kuyper is bij de kabinetscrisis en bagatelle behandeld Is het wonder dat deze antirevolutionaire Don Quichot alarm blaast en er met ernst op wijst hoc slecht het feitelijk met zijn partij is gesteld Waarlijk er is reden te over voor zijn klacht Dat er zelfs antirevolutionaire bladen zijn die niet meer met energie protesteeren tegen den vaccinedwang waarover prov Fabius verontwaardigd is kan slechts als één der voorbeelden gelden van de door hem erkende verslapping welke de coalitie voor de antirevolutionaire partij medebrengt Men verkeert niet ongestraft in het gezelschap van menschen die als de Roomschen in de vaccinatie geen kwaad zien Het euvel zit dieper het zit in de coalitie zelf en prof Fabius is schrander genoeg om te erkennen dat zij reeds eenigermate de gelegenheid beneemt om voor sommige specitiek antirevolutionaire beginselen te ijveren en dat zij talrijke opofferingen kost Wat verdragen kon worden zoolang althans hij de antirevolutionaire partij de leiding van de coalitie Een schoon en heerlijk devies het onze en toch is reeds zoo lange tyd vervlogen toen ik het leerde verstaan want de menschen hebben my bitter leed aangedaan zjo bitter zoo smartelgk dat mgn hart zelfs niet meer naar God verlangde wyi Hy dit alles had toegelaten Veel leed veel kommer is mg ten deel geworden zoodat jarenlang mgn oogen als bedekt waren door bet floers der ellende en toen het weder lichter werd om mg hein en mgn somber gemoed zich weder wendde naar Hem die het noodlot van lederen sterveling beschikt toen staarden mg in den spiegel een vervallen gelaat en grijze haren tegen Hoe velen is het zoo gegaan I De jeugd worstelt teugelloos en hardnekkig tegen het harde onwrikbare noodlot maar dan versagen den mensch de krachten deemoed en zachtheid van gemoed die zoo lang elders toefden koeren terug en ten slotte herinneren wg ons bos wjj de handen moeten vouwen en stamelen wy r Gy o Heer zyt myn heil wat kan de mensch mg doen I En daarom ben ik nn in staat hier mstig te xltten en kalm neer te scbryvén wat oo langen tyd my brandend leed veroorzaakte Ik wenschte dat zy allen het mochten ItMB die ik In d eeDsumbeld en bitterheid berustte Zoo schijnt het niet meer te zijn De heer Lohman trad als leider op in de Kamer en de heer Kuyper bleef geheel onkundig van wat onder elkander eu met de kroon werd besproken De heer Kuyper die loch nog ie leider is der antirevolutionaire partij Ons kan dit alles met verbazen Van moet af aan er ah links voor gewaarschuwd dat de antirevolutionaire partij zich up den duur in de coalitie niet op de eerste plaats zou kunnen handhaven dat do groote concessies van haar zouden moeten komen Men wist in liet antirevolutionaire kamp zon goed als elders dat de katholieke iiolitiek liior als overal is een Realpolltick rii dat de L jhmangroep voor democratische wetgeving niet zoo gemakkelijk ou zijn te inden Van dr Kuyper eu di zijnen inoosteu de groute beginsiloti ers knmi ii die alleen de coalitie m stand zouden kunnen houden Ze zijn gekomen die oli ers ware hecatomben v ui liegiuselen De oude dcuiocratifc ie plunje is weggeworpen met deeniiswaardige beslistheid En deze niet alleen ook de calvinistische ballast ging overboord Geen zondagsheiliging gei U afschaffing der loterij geen wegnenilng van den vaccinedwang Dat alles iiiii ten slotte waar het een zoo ernstige zaak geldt als het verloop eeiier kabinetscrisis zich naar den tweeden rang te zien teruggedrongen Er is ontevredenheid in de antirevolutionaire partij ontevredenheid aan den rechtervleugel zoo goed als aan den linker Van beide zijden wordt de vraag gesteld of het wenschclijk ware dat de partij zelve zich doet hooreii l rof Fabius acht hot tijd voor ons antirevolutionaire volk om te bedenken of deze dingen zoo moeten blijven tenzij een kloek principieel optreden van het Centraal Coraité de partij uit deze moerassighedeu kan redden En anderzijds worden stemmen gehoord die niet meer tevreden zijn met den vierjaarlijkschen dcputatendag maar ieder jaar een samenspreking der vertrouwens myiis harten heb gokrenkt en dlu niettemin menig woord van barmhartigheid veil hadden voor do in zichzelf gekeerde norscho vrouw die vreemd aan al wat haar omgal voortschreed zonder om zich heen te zien Moge het hun eens vergolden worden hier eii ginds 1 En zoo vang ik dan aan in den naam van God den Heer Anno Domini 1899 Ongeveer vgliig jaar is het geleden dat myn wiegje hier in ditzelfde vertrek werd neergezet nadat ik er als schreiend wicht was neergelegd Het was op een Zondag in Augustus Zondagskinderen zijn gevvoonlgk gelukkig zegt men en dikwgla genoeg ia mg dal verteld en voorspeld Wieejemoei meende zelfs dat een Zondagskind hetwelk zooala ik onder het luiden der kerkklokken was geboren meer dingen weet dan andere menschen zelfs de taal van het vogelenbeir kan verstaan die profetie is nooit bewaarheid geworden Ook in dit gevnl geldt zeker de spreuk dat nitzi nderingcn den regel bevestigen Van myn kinderjaren weet ik zeer weinig alleen dat het stil was in ons hels want de holprediker myn vader was een sombere in slchzelf gekeerde man wiens ernstigeu mond ik nimmer ilch tot een lach zag uiamieii uit de itartij hegeeren In moerassighedeu steekt de antirevolutionaire partij Maar zij niet alleen Ook de coalitie en door haar heel ons politiek leven De onzalige antithesepolitiek is het die ons in het moeras heeft gebracht en er is inderdaad een kloeke principieele daad noodig der partij van dr Kuyper wil zij niet de eerste zijn die in den drassigen bodem wegzinkt Of die kloeke daad spoedig zal geschieden mag betwijfeld worden Vooralsniig zijn wij er reeds tevreden mede dat zich in de kringen der coalitie zelve steeds meer begint baan te breken een verlangen naar meer vrijheid van beweging een besef van de onhoudbaarheid van den bestaanden toestand Maar hoe laiig caaiu nog werkt dit proces door en hou tracht men zich zelf nog te blinddoeken om niet te moeten erkennen dat het middel va onze zijde aangewezen om uit het moeras te geraken het eenig juiste is Wij weten welk dit miildel is het is de oplossing van het kiesrechtvraagstuk het is als voorbereiding daarvan de herziening der firouilvvet Ook deze crisis leerde wederom hoe noodig het moet geacht worden daarvoor te werken en te strijden Er valt nog heel wat tegenstand te overwiiiiieii Maar er komt schot in De crisis die thans achter ons ligt is voor talloozeii een waarschuwiiijif en een vingerwijzing geweest De crisis heeft zaad uitgestrooid dat vrucht kan dragen in gebogen halm Aaii ons dan de taak om den wasdom te bevorderen en steeds nieuwe akkers te zoeken voor propagaiidiBtiachen arbeid Straks komen de gewichtige Statenverkiezingen gewichtig niet slechts In Zuidliollaiiil maar in heel het land Laat ons zorgen dat de aanstaande luni siiijd een nadrukkidijke bevestiging zij van het vonnis in 1 5 over de antithesc poliliek gestreken plooien Steeds was h i verdiept ivorzün folianten in de kirinc ludeerkaincr wanneer hem zgn geesicigk iimbt niet riep nuar school uf kerk Doldolgk herinner ik ng echter do vele stille uren in de groolo woonkamer met de zware eikcnhuuten tafel tiissrhtn de vensters de sleenen kachel een smalle Fofa en hnt knetterende zand op den steenen vloer In de diep gewelfde venstcrni zat spinnende o nauiui IH mgn inoederiji ik had mi neergevlijd nan linar voeten met een dennenaald nun een draad geliondeu en een boot lapje in mijii ongeucleiide kinderliandji s bootste ik baar yvcrig na lurwiil VViosjemuui een oud mocdtTtje dut reeds by ingn rootouderij had gediend en in ons huis een onderdak hnd gevonden beurteliugd vroülgke en griezelige sprookjes vertelde Weliswaar zweeg het oudje npoedlg stil zoodra mgn vader het vertrek binnentrad Die noemde haar een bygelojtlge vrouw die zware zonden bedreef en üezwaariyk daarboven in genade zou worden opgenomen ala zy in haar bijgeloof volhardde Dan placht het oadje het houfd deemoedig op de borst t i laten zinken om hel echter zoodra de gestrenge heer de deur achter zich gesloten had weder vol zegepraal op te heffen Wordt vervolgd