Goudsche Courant, maandag 29 april 1907

Outvangeu DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en daponstofien met bgbehoorende Garneeringeo van de goedkoopste tot de beste soorten in scherpeincumerende prtjxen Aanbevelend 1 De grootste Sorteering Tafelkleeden Afgepaste Vilragcs en Behangselpapieren In le nleuwsle Keaelna voorradig In bel r P M T M l I Firma B DE JONG Gouwe ISS gouua Buiteolandscb Overzicht Reuter seint nit Londen dd 26 April Volgens een otficieele mededeeling zgn er ernstige ongeregeldheden ontstaan onder de kolendragers en werklieden te St Lucia Kleine Antillen winkels werdengeplonderd een menigte suikerriet verbrand en en aantal suikerlabrleken beschadigd de politie school op de menigte en doodde 4 man en wondde er SS De gdnvernenr van de Windwardeilanden is aangekomen Ken telegram van giateravond deelde mede dat de ongeregeldheden reeds minder worden Ër ligt een Nederiandsch oorlogschip in de haven De admiraliteit heelt den kruiser Indefatigable naar 8t Lucia gezonden De Westminster Gazette zegt op goed gezag te kunnen verklaren dat er in het verbaal van het bondgenoutsohap tnsschen Engeland en Spanje geen waarheid is Er is ook geen regeling mot Spanje getrollen voor de versterking vau zjln vloot en er is geen samenwerking van de Spaansche en de Engelschc vloot algcsprokon Ook do bewering dat er een viervoadl e entente tnsschen Kengeland Spanje Italië en Krankryk zon zijn is niet waar Het heele verhaal is verdichtsel De heer de Trooz rjjdt rond om ministers te zoeken Het is een lange zware rit Inmiddels verwyten de oude en de jonge groep der clericalo partij elkaar de schuld voor de Belgische crisis Woeste in de Courrier de Brnxelles wil dat de eenheid in de rechterzijde hersteld zal worden maar hy waarschuwt de jonge clericalen dat zy niet de aanmatiging moeten hebben de meerderheid der clericale party een oplossing van sociale kwesties op te dringen die wel socialistisch lykt Woeste vindt dat de minderheid der clericale party zich schikken moet naar de meerderheid zoolang als do minderheid niet zeil meerderheid geworden is 8tel eerst nw programma op en laat het aannemen door onze party in haar geheel Misschien is de Trooz met succes bezig de beide groepen van de rechterzüde wat naar elkaar toe te halen in de pers bemerkt men er nog niet veel van De tnsslsche aartsbisschop Nicolnas heelt te Tokio in het Japansch een merkwaardige redevoering gebonden over sjinto isme boeddhisme en conlucianisme De Itussische priester behandelde vooral de beteekenis van die godsdiensten voor het Japansche zieleleven Zooals wel te voorzien wat kwam Nicolaas aan het slot van zyn beloog tot de conclusie dat voor Japan de tgd is aangebroken om zich te bekeeren tot het christendom lo Centraal Amerika ichynt de rust weder te keeren Eergisteren is te Amapala in Honduras het vredesverdrag tnsschen Honduras en Nicaragua geteekend waarby een naar het heet voer beide partgen eervolle vrede is gesloten Op denzelfden dag heeft ook de republiek San Salvndor dat gedurende het oorlogja zonder succes Honduras had ondersteund de reeds oenigen tgd geleden met Nicaragua begonnen onderhandelingen tot een goed einde gebracht Do door San Salvador gestelde voorwaarden werden aangenomen ternyi do elKcben van Nicaragua betreflende de betaling van een schadeloosstelling voor de nadeolan door Nicaragua door do inmenging van San Salvador in den slrgd met Honduras geleden en betreffende het vrye verkeer tnsschen Salvador en Nicaragua werden verworpen Jammer dat deze echt ZnidAmerikaan scbe oorlogjes wier verloop gowoonlgk aan de operette herinneren nog altyd mensvhenlevens eischen Anders zon hierop zeker kunnen worden toegepast de definitie die een boerenmilicion een belangstellende eens gat van de manoeuvres Eerst een beetje vooruit dan een beetje achteruit en de rest beteokent niets Manr nu kostcii die oonflictjes tnsschen de Centraal AmerikaanBcbe presidenten en generaals nog altyd doeden en gewonden en daarom kan men het herstel der orde in deze Spaansche repnbliekjes slechts toejuichen De stryd tnsschen Hoogerhuis en Lagerhuis in Engeland zal nn bigkbaar spoedig worden nitgevocbten Zooals men zich zal herinneren werden in de Engelsche troonrede maatregalen der regeeriug aangekondigd naar acleiding van de moeiiykheden die de werking van ons parlementair stelsel oplevert ten gevolge van betreurenswaardige geschil len tnsschen beide Huizen Sir Henry Campbell Bannerman scbynt nn een voorstel hieromtrent te hebben nitgewerkt en volgens de Tribune lal dit voorstel op 13 Hei by het Lagerhuis worden ingediend Omtrent den inhoud er van is nog niets met lekerheid bekend nur hel heet dat er geen plan bestaat tot ophetAng van bet Hoogerhnis maar dat alleen maatregelen zullen worden voorgesteld waardoor in geval van een conflict tnsschen beide Huizen aan de gekozen volksvertegenwoordiging de suprematie worden verzekerd De Duitsche Rgksdag die dit zy terloops vermeld waarschyniyk beden kennis zal nemen van bet wetsontwerp tot wgziging der bepalingen omtrent de majesteitschenni indertgd door keizer Wilhelm aangekondigd houdt zich thans bezig met de oorlogsbegrooting Het is oatnuriyk niet mogelgk hier uitvoerig np de gevoerde debatten in te gaan en de versi billende punten te behandelen die door de sprekers te berde zyn gebracht Vermelding verdient echter wel dat hoogstwaarscbynlgk den Duitscllers weer nieuwe belaogrgke militaire Uitgaven staan te wachten daar er pliinnen bestaan om de vesting artillerie en de vestingwerken te hervormen opdat aan de door de nienwe vindingen ar artilleris tisch gebied noodig geworden eisohen zal kunnen worden voldaan Men behoeft zich hierover ciet ongernst te maden maar Duitschland wil gereed zgn als er ooit een oorlog mocht uitbreken hot wil niet zooals de minister van oorlog generaal v Eiuem zeide komen in den toestand van Frankryk eenige jaren geleden dat in een tgd toen de politieke horizon zich verduisterde eensklaps honderden ii illioenen moest besteden om zich tot den oorlog gereed te maken Wy moetan ten alle tyde tot den oorlog gereed zyn en ons streven moet zgn bet leger in den daarvoor vereischten toestand te honden Ieders belang te Uoada vooral het Uwe Mejofironw C van Houten wonende te Brenkclen deelt ons mede Gedurende vgltien jaar heb ik niet geweten wat het beteekent bevrgd te zgn van een hevige stekende pgn in de schunderbiaden en in de polsen 1 3 enkels en polsen waren bgna altyd dik opgezwollen ik sliep veelal onrustig en hg bet opslaan s morgens was ik doodelgk vermoeid steeds had ik benauwdheden De urine kwam pgniyk en veroorzaakte mg een branderig gevoel sedert geruimen tgd had ik mgn eetlust verloren en menigmaal kon ik niet hot minste werk verrichten De geneeskundigen zeiden dat ik een nierziekle onder mgn leden had en ofschoon ik wet eens na een hevige aandoening eenige verlichting bekwam was dit slechts voor zeer korten tgd Up aanraden van een myner kennissen maakte ik gebrnik van Foster s Rugpgn Nieren Pillen en nadat ik twee doezen gebruikt had kou ik zien dat ik vooruitging Hoewel ik na het gebrnik van zes doozen niet geheel genezen ben heelt er toch een kolosale verandering in my plaats gegrepen De pyn is byna geheel weg de urine is weer heider en ik gevoel mg veel opgewekter en sterker dan voor lange jaren bet geval was Met het volste vertrouwen dan ik dan ook Uw pillen aan nierlgdera recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Wenk aan koopers Foster s Hugpgu Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doozen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrukkeiyk Foster s en gg zult de goede hebben Zy zgn te Oouda verkrggbaar by de Heeren Wollf en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 I 175 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Fradiruk Uit olficieuse bron verluidt dat Frankryk aan de bespreking van het Engelsche ontWapingsvoorstel op de vredesconterentie zal deelnemen Indien de vrymetselaara geweigerd worden bg de feesten te Orleans zal Clemenceaa ook den ambtenaren verbieden er aan deel te nemen De senaats commissie tot onderzoek naar de Jena ramp moet naar sommigen zeggen te weten gekomen zgn dat de regeering al vroeger voor het B kruit gewaarschuwd was DUITSOHLIXD Men verwacht dat beden de wet op de majesteitsschen bg den ryksdag zal ingebracht worden Er is een geschrift over het militairisme in beslag genomen van den jongen Liebknecbt Het geschiedde op den grond van hoogverraad Wat zon er dan wel in staan In Cleichan Meerane het Saksische distriet van wyieu den socialiat Aner belooft de strp om den ryksdagzetel heet te zullen zyn De heele aocialistische garde is er voer Is de weer ElOILAHD De Braziliaansche schepen io aanbouw op Engelschen werven zullen nog grooter worden dan de Dreadnought Dat zal de puilschers weer verontrusten want al vroeger is gezegd dat dat aanbouwen van schepen voor andere mogendheden zoogenaamd weleens een handige manoeuvre van de regeering in Londen zgn kon Bt SLillB Te Biolostok is het proces tegen 16 personen begonnen ens de gruwelgke Judenvervolgidg aldaar De beklaagden schyneo allen overtuigd lo zgn geweest dat de czaar liet doodklaan van de Joden goed vond BINNENLAr D STATKN GENE CAAL I H Êi K U K U M n K U Vergadering van Vrgdag 26 April Amendementen De heer van 8 i8se van IJaselt heeft drie amendementen ingediend op het wetsontwerp tot afschaffing van tienden Het eerste heelt betrekking op de bepaling dat bg het instellen van beroep tegen de uitspraak van een tieudcommissie alleen zy worden gedagvaard die een met den appellant strgig btlang hebben De heer van Sasse van IJsselt wil deze beperking loten vervallen Het tweede amendement beoogt slechts een verlenging van een termgn van 8 tot U dagen binnen welken alschrift van een dagvaarding nopens bovenbedoeld appèl door den voorzitter der tieudcommissie aan de betrokkenen moet worden gezonden en voorts het geven van meerdere publiciteit aan bet instellen van zulk een beroep door middel van een locaal dagblad J Het derde amendement eindeiyk wil behalve een redactie wgziging in de artikelen die spreken van de proceskosten in geval van beroep toewyziog van den eiscb te veranderen in gegrondverklaring van het beroep nog bepalen dat in zulk een geval ook de kosten vnn gemtimeerden door den Staat worden gedragen en overigeus alleen de kosten vallende op nieuw te berde gebrachte gronden te bren en voor rekening van de belanghebbenden wanneer dezen in staat waren geweest ze reeds by eersten aanleg te kunnen doen gelden De heer ZÖIma constateerde bg de voortzetting van het algemeen debat over de afschaffing van het Tiendrecht dat debehoelte om te breken met het raiddeleeuwsche stelsel van tienden algemeen gebleken is Hy juichte dan ook de algemeene strekking van t ontwerp toe De lieer Patyn hiermede instemmende ontwikkelde eenige bezwaren ten opzichte van de waardebepaling van den grond De schatters zullen rekening moeten houden met de huidige toestanden maar niet met te verwachten wyzigingeo in den toestand De voorgestelde wyze van schatting heelt eenige ongernstheid in verschillende streken des lands gewekt Verder achtte hg niet praktisch de wettelgke ophelfing van de tiend te doen geschieden cnn jaar vóérdat de schadeloosstelling volgt De heer Tydeman beschouwden den maatregel als een flinke poging om hnt tiendrecht met den wortel en tak nit te roeien Hg 700 bet onbiliyk en onrechtvaardig achten het tiendrecht op te heften zonder ol met onvoldoende schadeloosstelling In hooldzoak ging de spreker mee met het voorgestelde stelsel der schadeloosstel ling maar er wordt te veel aan het onderscheidingsvermogen en de scherpzinnigheid der schatters overgelaten Ook is de ongeiykbeid der schatting iu de verschillende tienddistricten een voornaam bezwaar De hoer van Wynbergen bestreed do conclusies des heeren Reyne dat tiendrecht eigenlgk voortsproot nit macbtsmisbrnik en onrecht en dus alle tiendplichtigheid liet wegvallen De eenige reden voor het vervallen van het tiendrecht ligt io de nadeelen voor den landbouw Hg prees het ontwerp als eenvoudig oprecht en praktisch Ook de beer Pierson achtte het stelsel van schatting bet eenig ware en juiste De toekomst moet de waarde van den grond bepalen niet het verleden Tegenover hen die meenen dat de procedure over de schadeloosstelling bg de rechterlgke macht behoort was spreker van meecing dat de ter zake knndigen beter zullen kunnen oordeeleu over de hierby rgzecde kwesties De heer van Sasse van IJsselt oordeelde dat te veel aan de tiendcommissies wordt overgelaten terwyi toch volgens de Grondwet de beslissing over verschillende kwesties by den rechter behoort De heer Lohman meende dat door dit ontwerp bet eigendomsrecht zal verdwgnen Het tiendrecht is een lakelgk recht lat men niet kan afnemen ook niet met schadeloositeUlog Spreker kan xyn item aan hetunt werp niet geren indien de besliaaing over de waarde der tiendpKehtigheid niet aan den rechter wordt overgelaten De heer van Doorn hoewel orertgigd dat het tiendrecht de goede en gezande ontwikkeling van den landbouw tegenhoudt acht bet stelsel van dit ontwerp ungrondwettig waarom hy tegen zal stemmen tenzg aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen He beslissing over burgeriyke twistgedingen behoort volgens de Jrondwet uitalaitend aan den rechter Met dit voorschrift wordt iu dit ontwerp gebroken De heer Schaper betoogde dat de sociaaldemokratische tractie zich verheugt dat aan het onrecht van het tiendrecht een einde komt Daarom zullen de sociaal demokraten volgaarne medewerken tot de totstandkoming dezer wet De heer van Idsinga ontwikkelde ereneen grondwettige bezwaren Vr geodag De heer Thomson vroeg den minister van Oorlog of bet juist i dal op aandrong van het bestuur der Militaire Akademie een door de cadettenvereeoiging Insulinde te Breda tot den oud kommandant der Aljehaciie marechaussee luitenant kolonel jhr Oraafland gerichte nilnoodiging om een spreekbeurt te vervullen in die vereeniging ia ingetrokken en zoo ja of de minister byaldien recht tot verzet tegen voornitstrevende legerdenkbeelden daaraan niet vreemd is maatregelen denkt te nemen opdat een dergeiyke neiging worde tegengegaan aan de militaire onderwysinrichlingen De minister van Oorlog generaal ridder van Rappard antwoordde dat uituoodigingen alleen kunnen geschieden door of namens den gouverneur der Akademie Zulk een uitnoodiging was niet gericht tot overste Graafland die na door een officier gepolst te zgn zonder voorkennis van den gouverneur de uitnoodiging van dien olflcier had aangenomen Toen de gouverneur het voorgevallene vernam heelt hg geen termen tot uitnoodiging gevonden De eerste vraag beantwoordde de minister dus ontkennend De minister verklaarde voorts dat daarmede van zeil verviel de gedachte aan drang door het Akademiebostuur en merkte tevens op dut de gouverneur in dergelgke zaken zellstandig heelt Ie beslissen By de voortzetting van het debat over tiendrecbtafschatflng betnigde de heer Bos zgn ingenon enheid dat met hel ontwerp in t belang vau den landbouw door schadeloosstelling een eind wordt gemaakt aan bet tiendrecht Wat het schattingssysteem aangaat meende spreker dat de schattingscommissie zooveel mogeiyk moet vrggelaten worden Dinsdags 11 uur voortzetting H M de Koningin heeft aan mevrouw Noordewier Keddingius en aan den heer W Mengelberg de eere medaille voor Kunst en Wetenschap in zilver van de Huisorde van Oranje toegekend Het Vaderland verneemt thans mn de meeste beslistheid dat de samenwerking tusscb m de drie vryzinnige groepen in ZuidHoUaod voor de verkiezingen voor de Prov Staten is tot stand gekomen Gemeng de Berichten Men meldt uit s Oravenhage Oistervoormiddag werd op het baanvak Hollandsche Spoorstation den Haag Scbevuningen van de Zuidholland sche Electriscba spoorlgn de aangekondigde proelrit meegemaakt door den raad van toezicht op de spoorwegdiensten welks leden hadden plaats genomen in een tweetal wagons getrokken door een locomotiel van het type zooals dat op de lyn gebruikt zal worden zoolang deze met stoomtrekkracht zal worden bereden Eenigen tgd vóórdat de trein aireed werd als veiligheidsmaatregel door een viertal aan elkaar gekoppelde locomotieven het baanvak algereden In den afgeloopen ystgd maakte de marechaussee procesverbaal op tegen den bardrgder de Y te Lemmer die ofschoon hy hooger prys gewonnen had meedeed aan eene berdryderg te Knype uitgeschreven voor ryders die geen prya van f 25 of meer hadden gewonnen de V won ook te Kngpe den prys De marechaussee verbaliseerde op grond van oplichting De justitie heeft echter geene termen gevonden voor eene stratrechterlgke rerrolging Een boterhandelaar stond gisteren te Amsterdam terecht omdat de botervisitenr in de kar van zgn looper margarine gevonden had zonder eenige aanduiding daarvan Tot myn leedwezen spgt bet mg wel meneer zegt hy maar t is gebeurd Én je wae pas te voren oog veroordeeld voor een dergeiyk feit zegt de ambtenaar Ja meneer t spyt me wel maar t was in den tgd van de duurte Oetuige de looper die zonderlinge combinatie schoenmaker van zgn vak is zegt dat hg de bewnste boter naar beklaagde s zuster moest brengen Dat is sterk zegt d kantonrechter dat je je eigen zuster bedriegt Ja meneer ze kon niet beter betalen En ik heb er maar een klein beetje margarine door gedaan Het O M eiachte thans f 75 subs 15 dogen en dreigde dat in een volgend geval verraoedelgk hechtenis zal worden opgelegd en het vonnis gepnbliceerd schryit het Hbl Aan de Dord Ct wordt geschreven De stakende werklieden hadden zich beklaagd bg de reederg A Smit S S Thor to Slikkerveer dat een van haar booten des Zaterdags aanlegt aan de werf om de onderkruipers mede te nemen naar Klnndert en ze daar des Maandags weer afzet De reederg conlercerdo gisteren met de commissie uit de stakers en beloof Ie bet advies in te winnen van mr Van Drooge en diensovereenkorastig te handelen Mr Van Drooge oordeelde beter voor alle partgen dat de onderkruipers werden algebaald en afgezet aan de weri onder anderen met het oog op de rust in de stad aangezien het passeeren der onderkruipers door de straten maar aanleiding zou geven tot relletjes en oploopen die hoezeer tegen den zin der stakers ontstaan hun alles behalve ten goede komen Men meldt verder aan de Dordr Ct dat bet aantal ond weiklieden der firma Jacob Vriesendorp en Zoenen dat elders werk gevonden heelt circa 20 bedraagt Men meldt uit Amsterdam Nadot gisterenavond door 2 jongens was kennis gegeven dot in een bergplaats van brandstoffen aan de Itrouwersgracht licht was gezien waarom de brandweer weid gealmeerd is de deur van die bergplaats geforceerd en bleek der politie bg onderzoek dat in de oabyheid vaneen brandende kaars op zoodanige wgze brandbare stuften waren neergezet dat aan een poging tot brandstichting moest worden gedacht De eigenaar van die bergplaats die bekende daartoe inderdaad poging te hebbon gedaan a in bewaring gesteld I II I Stadsnieuws GOUDA 27 April 1907 Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer J A Donker voorkomende in het Qondsch Nieuwsblad van 20 April kun worden mede gedeeld dat met de Sigarenmachine bedoeld wordt de Machine House maar niet het apparaat Hels wikkelapparaat aangezien dit voor zoover er proeven mede genomen zyn als hulp bg het maken van wikkels uitstekend voldoet Duizenden van deze eenvoudige werktuigjes worden reeds in Hamburg enz met het meeste succes voor fgn werk gebruikt Nader kunnen wy mededeelen dat de sigarenlabrikonten besloten zjjn hun personeel aan te vullen met werklieden van bniten De labriek van de firma van der Post zal niet verplaatst worden Het plaatseiyk I De Rugter Comité zal Maandag a s een schoalcollecle houden De opbrengst der collecte zal wordi n overgedragen aan het HooldComilé te s Hage dat dé ingekomen gelden zal besteden lo aan bet stichten van een eigen gebouw voor de Zeevaart chool te Tiissingen 2o voor het helpen bevorderen van een nieuwe en volledige levensbeschryving van den Groeten Zeeheld 3o voor het stichten van een londs voor de De Ruyter medaiile waaruit om de 5 jaren een medaille zal worden uitgereikt aan hem die zich op zeevaartknndig gebied nitstekend heelt onderscheiden Wg bevelen deze collecte ten zeerste aan en hopen dat ook uit Gouda een flink bedrag 1 kunnen opgezonden worden In de loop dezer week mocht onze stadgenoot G Boot koster der Remonstrantsche Kerk zich in een hoogst zeldzaam Jobilé verhengen dat hy meer Jnbilé s heelt gehad bewgst het voUende 1 Mei 1875 herdacht hg zgn 25 jarigen dienst als Muzikant bg het Muziek Corps der d d Schutterg waarbg hg 36 jaar lid is geweest 19 Mei 1883 vierde by zgn zilver Huw tgksfeest 15 Juni 1905 was het 25 jaar geleden dat hg benoemd werd als koster bg de Remoustr Gemeente en 25 April 1907 mocht hg de eer hebben voor de 25Ue maal een brief van dank te ontvongen van verschillende Vorstelijke Personen van Ons Doorluchtig Vorstenhuis G a 8 c o n I r ó fe 26 April 1907 5 uur namiddag Druk 41 m M Lichtkracht 14 69 Knarsen Warmtegevend jgg Caiorien Vermogen Wg ontvingen van Gebr Bervoets een catalogus met afbeeldingen van de verscbillendo aitikelen die in hun magazgnen worden verkuclit Volgens achterstiiande advertentie heelt hel een doel deze catalogus te bewaren daar men op vertoon daarvan na een be paalden datum een plattegrond aan het magazgn te Rotterdam kan verkrggen Op dien plattegror d moot de kortste weg aangegeven worden met opgave van straten die gepasseerd worden om naar het gebouw boek Heorenstraat te gaan Onder de goede oplossers zullen verschillende prgzen worden verloot zooals co stnuma rywielen horloges enz Gisteren is door do Rechtbank te Rotterdam bel tiiillissement vernietigd van J Voordouw gehuwd met J de Hoog beiden Ie Hiikendorp Failliet verkl iard 12 April 1907 Ammerstol Hg de gister gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad is ge kozejl do heer A de Jong Jz Hbkendorp In het gezin van den beer A T alhier is een geval van meningitis cebro spinalis epedemica voorgekomen bg e n jongetje van 11 jaar belaas met doodeIgken afloop HiiSTREcuT Woensdagavond hield de vereeniging Handel en Ngverboid eene openbare vergadering iu het caté van den beer H K Vergeer Vetscheidone ingezetenen niet leden waren uitgenoodigd deze vergadering bg te wonen daar behandeld werd het rapport der door de vereeniging benoemde Teleloon commissie Deze commissie was van oordeel dat aansluiting by de Bell TelephoonMaatscbnppg verre te verkiezen was boven eene exploitatie vanwege het Rgk daar deze gemeente liggende binnen 5 K M alstanda van Gouda waar de Bell Maatscbappg eene exploitatie heelt de gesprekken met Gouda zoo daarby werd aangesloten gratis gevoerd zouden kunnen worden zeker een groot voordeel voor deze gemeente daar nagenoeg alle beboetten uit Gouda worden betrokken ol moeten passoeren Eenige gegevens omtrent Rgksexploitatia ontbraken nog zoodat geen deflnitiel besluit werd genomen maar meegaande met den geest der commissie verklaarden zich reet s zeven heeren onder nader voorbebond bereid een toestel aan huis te nemen De voorzitter de vergadering sluitende bracht een woord van dank nit aan alle aanwezigen in bet algemeen en aan onzen geaohlen Burgemeester in hel byzonder voor het bgwonen der vergadering Onze borgemeester nog maar kort in deze gemeente toonde daardoor dat de belangen van zyn gemeente hem zeer ter harte gaan Te betreuren was bet echter dat eenige heeren nog niet konden beslniten mede te werken in het belang van den handel en de neringdoende gemeentenaren badden zy medegewerkt het succes was alreeds verzekerd geweest ADViaiTENTIKlN By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van den 26 April 1907 is het laillissement van JANNIGJE VERDOUW gehnwd met J dk Hooo winkelierster en catéhondster wonende te Hekendorp en genoemde J DE HOOG timniermansknecht wonende te Hekendorp vernietigd De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 27 April 1907 Burgerlllke Stand GEBOREN 24 April Johanna ouders J den Outer en J C van Leeuwen Cornelia ouders 8 de Jong en M de Lange 25 Bertha ouders C de Grugl en N Vos Johan ouders H Jonkman en G van Regieren Cornelia ouders O J Lnglhart en A Bel Hendrikui Cornells ouders C M J Piatoor en C Voordouw 27 Christina Maria ouders W Rademaker en C T Boot Verkrygbaar in fiesschen SO ets 79 ct en t t S I y H H Apothekers en Drogisten Lel op het merk ANKEBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by 0 LÜGER Apotheker Markt on bS WOLFF Co Westhaven 198 OVERLEDEN 24 April J Mul 83 j ONDERTROUWD 26 April A P van der Ham en P Kolster C J den Hertog en D J Sanders B Versteegt te Hiilegom en A de Reus A van Es en A Huisman K Noorlander en J Anderson H Hademakers en H Sprugt A F Polei en A J van Balen I van derWant en J W Bos J Boer lo Hekendorip en K Rooseboora G W Nederend en P G Verboet Hollandsche Maatscliappij van Landljouw AFDERUNG GOUDA EN OMSTREKEN 21 UKOOTË VOOIUIARSVERLOTIKG VAN PAARDEN RIJTUIG TUIGEN enz HOOFDPRIJS ÜTBEOSTSOBEWiSElInietziiportierenmetlPaarclcompUet fie Trekking geschiedt in het openbaar ten Stadbnize op den If IHei a a ondec toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze verloting is Koninklgk goedgekeurd en door het Hooldbestuurder Hollandsebe Maatschappy van Landbouw toegestaan LOTEN zgn alom verkrygbaar k I O SO per sink en op Iranco aanvrage by minstens il stuks it I 3 en if O stuks ii t fr 49 by den Secretaris der Aldeeling Namens het Bestuur W C VAN DE STOLPE Secretaris Ouverkoehte loten neweM geen teel aam 4e trekking De Sigaren der Firma A HILLEN TE DELFT e KENMERKEN ZICH DOOK 9C nekt trekken F praelitlgen brand F aangemamen iimaak Ê MEN NEME PROEF MET n Be Zeeuw 3 cent m iloortjes 3 f La nica 3 fe V Zeeuwiche Oeüers 4 Werkrygbaar te VOl UJl KLEIWEG Int Telefoon 141