Goudsche Courant, maandag 29 april 1907

Waarom zult gij voor 5 cent PUDDING met SACHARINE eten Als gij de A J P s Pudding de beste aller puddingen kunt koopen voor 7 cent per pakje 20 cent de 3 pakjes io 10320 Dinsdag 30 April 1907 408te Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WAAROM heeft het doel CATALÖGLS te bewaren Omdat U op vertoon van dezen 6atalfgus gratii § een plattegrond met aanwgzing wordt gegeven waarop ieder fhzender na juiste opgave de onderstaande pryzen kan winnen Teletn Ho At De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jtost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teletoaa V Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatBruimte Iniending van Ad verten tien tot 1 uur des middi Eeii f klas Engelscli Cosliiiiiii f Hljuiel of Gouden llorlage Cen prima raiitaslc €o§lauin of Voor I Gouden Rorloge Een l klas chie Jongeiieeren€os lunnioniljwlel € of Gouden Horloge Ken prima Eania ile JougebeerenVoor j Costnum of Zilveren Horloge Jongens i prima Blauw Costnum of Zllveren Horloge Ken HlnderCostnum of illkkelen Horloge Een fijne Cngelsciie Pantalon of Zllweren Horloge Ken fantasieVest of Vlkkeien Horloge KATlllH waarop de plattegrond wordt uitgereikt let op advertentie volgende week Ueereo fi leest complete Sorteering in Seeren en Kinderkleeding en lodeArtikelen TrugtODzeRECUHlMXISTDDlIS r f ir fl4 GEHRs BERVOETS Hoek Heerenstraat ROTTERDAM mmwL m mmmumm GOUDA Ooedgekeurd b J Kon Beul van 30 Junt OU no 31 Beschermheer de WelEd Zeergel Heer Dr J II Bakker NlenieUer Begin MEI a a is boveagenoemde ver eniging Toornemens CV BS VS in het Sehermtn te openen Zy die daaraan vensehen deel te nemen gelieTen zich aan te melden hg den Secretaris der Tereeniglng De coniribatie bedraagt O 0 per maand Namens het Bestnar Do Secr F EGETEK Ja Crabethstraat 253 AanbeTalecd Slotemaker Co Op de roode d io9 waarin de BeHle Kinadmppels van Dr DE VRIJ Terkochl worden ftaal Miela améerê dan A het andere is namaak SAMOSWIJN es emmtperjieêel Aanbevelend FirmaHerman Zoon Qoad Drik Tan A BBINKHAN Z Om te bewyzen dat onze Bons een werkelijke waarde hebben van lO cent en tevens om een spaargelegenheid te geven Aiillen wg voortaan eiken dag in al oiixe winkels voor onze heele Bons uitbetalen 10 cent mits bij 50 ineens Voor 50 heele Bons ontvangt men dus Vijf Gulden in geld De gelegenheid om de Bons in te ruilen voor de verschillende Artikelen als tot nu toe blijft echter bestaan A Bluyssen Zonen Te GOUDA Wpstraat 157 ADVMTMTIM in alle Couranten worden aangenomen duor het AdverleuUe Bareaii vu A BKIi lUllN ZOUN Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de BALLOTAGEIAJST 11 MEI a B wordt gealoten ea deze den 253ten MEI daaraan volgende wordt gehouden De Secretaris PRINS VAN DOESBÜRÖH bü V OLFr € o WESTHAVEN 198 M M V LOOlN DUBBELE BUURT B 13 Telto 117 Is t ruimst yooraien van GASORNAIIHTfiH in elke stgl van de eerste labriekeo tegen concorreerende pr sen Aanie gci tm Gas Wiler Spreek Bit r CB Ëlectriscke geleldlagen Wie van goed licht hoadt w nde lieb naar het Oouditch VerUchtlng Magaaün DE AVOÜOSTER daar alles door bekwame ïtter TerrJoU wordt HUIS TE HUUR HeereDhuts Oostbaveo B 88 Z s Kamers groote Keuken drooge KeWor linke Tuin Vooriien van Gaa en WatWflaidiac Te beriafMi B 89 ke m isgev i g De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bü deze ter kennis van d beUngbebbendeo dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen eni te Utrecht op den 35 April 1907 executoir IS verklaaid het Kohier No 4 der Personeele belasting dienst 1907 Dat voormeld Kohier ter Invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkonit verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termüu van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 39 Apnl 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UullenlttDdscti Uverzicbi Zaterdag was het driehonderd jaar geleden dat kapitein Smith met eenige avontariers landde op een eilandje in de monding van de tegenwoordige Jamesrivier en daar in opdracht van de London Company die bier een concessie had verworven een Enropeesche nederzetting vestigde De Amerikanen herdenken dit leit op plechtige w jze en o a met een tentoonstelling die eergisteran met een groote rede door president Roosevelt is geopend President Roosevelt herinnerde in vaardeerende woorden aan hetgeen in den loop der eeuwen door de Engelschen en naast deze door andere Europeesche natiën tot den groei der Amerikaansche natie ia bggedragen Uy verdiepte zich niet alleen in de historie maar wees ook op de groote vraagstukken die thans het Amerikaaneche volk beroeren en sprak de hoop ait dat nimmer Ameriki in de font zon vervallen dat de klassebelangen gesteld zonden worden boven de belangen Tan het algemeen Er is thans van Engelsche lijde Sta olflciense tegenspraak gekoaen van de berichten omtrent een maritiem verbond tusachen Engeland en Spanje en omtrent de vorming van een viervondig verbond tasseben Engeland Frankrgk Spanje en Italië Zooals men weet maakte na de ontmoeting te Oartagene vooral de Spaansche pers zich rei dienstelgk door mededeelingen omtrent dergelijke verbonden De Engelsche regeeiing heeft thans blgkbaar aan de perscampagne die van de onthullingen der Spaansche bladen het gevolg was een einde willen maken Tegelgkertgd met hare verklaring FEVËLLETOJX YERYL OfiEN G ELUK 8 En toch ie t waar hield zij driest vol er bestaat een wilde jager en er leven heksen en booie geesten daar boven in de bergen die zelfs hooggeleerde geestelijke heeren met in staat zijn met hun spot te verdröven al zonden ze tegelgk met vloek es zegen met kruis en woord willen optreden En als ook ik kon beschikken over een eigen wonderdoenden hnisgeest dan zoude het niet alleen mgzelf maar hier sUen in dit hnis ten zegen liju Als de zomervacantie was aangebroken dan eerst werd het lustig in hnis en hof Dan kwamen op den eersten dag van dien schoonen tjjd tegen zonsondergang twee jonge slanke flink gebouwde gezellen aangewandeld bestoven ei heet maar met ehitterende vreugde op het gelaat En mstder stond op d tr i es haar snden zoo emitig galaat lachte hui tegemoet En iB dt keoktn r k k t li rl k dm verscheen in de Fr Ztg nit goede bron een mededeeling over de bgeenkomst te Cartagena volgens welke het bezoek van koning Edward geen ander doel had dan om een reis van de Spaansche koningin na hare bevalling in gezelschap van haren gemaal naar haar moederland mogelgk te maken Koning Alfonso kan niet eerder weer naar Engeland gaan eer koning Edward hem een tegenbezoek had gebracht Ziedaar alles Bgzondeie vraagstukken van politieken aard zouden niet besproken zgn De Nationale Liberale Club te Londen gaf den kolonialen premiers gisteren een feestmaal waaraan ook Campbell Bannerman en Winston Churchill deelnamen Botha hield een zeer opmerkelgke redevoering Sprekende over den oorlog zeide h j Ik deed mijn plicht als soldaat en ben bereid uu hetzelfde te doen voor het Britsehe Rgk Winston Churchill zeide dat het groote succes van de koloniale conferentie de algemeene verdediging van bet Rgk was waarmee een waarborg gegeven was dat het Rgk nooit uiteen zou spatten V Nu dreigt de met zooveel moeite tot stand gekomen schikking ten opzichte van de Jeanne d Arc feesten toch weer te worden verstoord De bisschop van Orleans had toegestemd om de geestelijkheid in den stoet te doen meeloopen mits er geen vrgmetaelaars vereenigingen met de feestviering meededen Clemencean had echter gezegd dat geen enkele vereeniging van de deelneming mocht worden nitgesloten anders zouden de troepen niet mogen meedoen Meu meende dat dit geen moeieldkheden zon geven immers er zon wel geen enkele vrijmetselaaravereeniging begeerig zgn om mee te doen Intnsschen hebben zich nu twee vrijmetselaarsloges voor deelneming aangemeld en nu zit men weer met de handen in het haar Toch zal ten slotte de zaak wel worden geschikt omdat er zooals wg reeds opmerkten veel verdiend wordt aan de Jeanne d Arc parade De New York Herald bevat eenige bijzonderheden over het oproer op St Lucia in Britsch West Indie Het blad ontving een telegram van den volgenden inhoad nit Castries de hoofdplaats van 8t Lucia De nienwbenoemde gonvernenr van de Britsehe Eilanden onder de Wind had een safraankoeken in olie gebakken Dat was de liievelingskast van mijn broeders Ach wat een rroolijke tQd brak dan aan voor mjj die anders elke kinderiyke vreugde moest ontberen 1 Wanneer de knapen door onzen gestrengen vader scherp geëxamineerd waren wanneer het oog onzer moeder zich had verzadigd aan hun aanblik en z i zich nn beijverde de gescheurde kleederen te verstellen en daar nienwe bg te voegen dan togen wij het huis uit eerst naar onzen lommerrijken tuin dan naar de groene beukenwonden zoo ver dat wg geen mensch meer ontmoetten en slechts van tijd tot tüd een vlugge hinde voor ons door het krenpelhoschje Ülde of hoog boven ons hoofd een roofvogel zijn kreten deed weergalmen in de lucht Ik behoefde nooit bang te zt n op die verre wegen wanneer rnQn voeten vermoeid waren dan namen mijn broeders mü op en droegen mg verder op hun kruiselings over elkaar geslagen armen Engeltjes dragen noemden wy het en zoo zat Ik dan tnsscben hen in met een groenen krans op mQu blonde lokken een ruiker woudbloemen in de hand bijna als een prinses in haar draagstoel en ODoploudeiyk lachten my de jonge oogen van myn broeders liefdevol toe Een paar flinke gezellen inderdaad slank til i dennM die in obm bonohen tBNsliw rede gehouden waaruit de kooldragers een aanmoediging distilleerden voor hun wenschen Zg eisehten daarop aanzioulgke loonsverhooging gingen in staking en bedreigden de arbeidswilligen wanneer zg zich niet bil bun beweging aansloten Het gepeupel sloot zich onmiddellgk bg de stakers aan en al het werk aan de haven stond stil De stakers maakten het daarop de politie zoo lastig dat deze de oproerigen beschoot en er vier wondde het Reuter telegram maakte melding ran i doeden en 22 gewonden De politie moest daarop in de kazerne de wik nemen en de stad aan de genade van aet gepeupel overlaten Dit begon dadellk een aantal winkels te vernielen plunderde de markt en molesteerde verscheiden personen Over het algemeen genomen kan men nochtans zeggen dat de wanordeIgkheden geen groolen omvang namen maar de handel was geheel gestaakt Op Woensdag hebben de kooldragers hun eischen op schrift ingediend en de kooplieden moesten bet hoofd buigen Over het algemeen wordt verwacht dat de inwilliging dier eischen den ondergang van den handel zal medebrengen De arbeid is weder hervat en de orde iu de stad hersteld Te Castries zgn eohter berichten ingekomen over het verbranden en vernielen van suikerplantages De politie die met geweren bewapend is beiMernt de stad tegen een inval van de oproerllngen Het Nederlandsch oorlogsschip dat io de haven van Castries ligt is Hr Us pantserdekschip Oelderland onder hevel van den kapitein ter zee W D H baron Van Asbeck dat Vrydag vsn Martioiiiue daarheen vertrok om kolen in te nemen Zaterdag heeft het Engelsche Lagerhuis met 261 tegen 95 stemmen in tweede lezing een wetsontwerp aangenomen voorgesteld door den liberaal Robert Balfour en den arbeidersafgevaardigde Barnes om in Schotland het stelsel van pi atselijke keuze in te voeren In elke gemeente zullen de belastingbetalers beslissen of de drankverkoep al of niet beperkt of zelfs geheel opgeheven zal worden Voor ophefüng sou een meerderheid van twee derdeb van de stemmen noodig wezen Barnes zei dal de openbare meening in Schotland op dit punt gelQk in de meeste andere dingen die in Engeland ver Toornit is F E Smith de rijzende unionistische ster sprak tegen het wetsontwerp In besloten kringen zon de drankverkoop blijven bestaan maar de mannen die hun geld in openbare inrichtingen hebben gestoken znllen van hun de heukeboomen groeien Beiden braaf beiden voor my feeder en liefdevol maar Koeoraad bleef steeds de beste de schoonste de braafste Wel was hy stiller en plaagde niet zoo vee kon hy niet zoo nit volle borst lachen maar toch stemdp nit zyn mond vernomen een klein woordje my rrooiyker dan ds teederste vleinaampjes waarmede Walther zyn zoster pUcbt te overstelpen Mgn lievelingsplek echter was de hertogelgke tuin Uren lang kon ik daar in een of ander afgelegen hoekje door het dicht gebladerte tnreu naar het slot dat zoo trotsch zoo vooraaam onverschillig met zgn breede vensterrgen op my nederzag Alles wat daar gebeurde of hetgeen er naar ik veronderstelde gebeuren zon moest zooals ik het mg in mgn kinderigke fantazia voortooverde heerlgk zgn en onv rgelgkeiyk Ik stelde in de minste byzonderheden een levendig belang en wanneer vader terugkeerde van het slot waar by wekeiyks twee maal krachtens zgn ambt een bezoek aflegde dan verliet ik zgn stadeerkamer niet alvorens hy my had verteld of hg prinses Liselotta had gezien of zy hem had toegesproken en wat zy gezegd had HOOFDSTUK VL Primaa laulstta I bezit beroofd worden Ook maakt loo n wet inbreuk op de vryheid van den enkelen mensch Is Schotland Engeland ver vooruit in drankbestryding F vroeg Smith Uaar dnrtt iemand zeggen dat men in Schotland minder drinkt dan in Engeland Smith verdedigde ten slotte de rrgheid om een vroolgk glas te drinken en vermaande de leden van het Huis niet te trachten zich schatten in dan Hemel te veraamelan door beslag te leggen op andermans schatten hier op aarde Verschillende andere spreken ook liberalen verletten lioh tegen da wat Ben liberaal zei dat de wet het drinken thuis zou bevorderen en hy zag liever honderd dronken menschen in de kroeg dan een thuis Sinclair de minister van Schotland zeide dat de regeering voor het beginsel der wet is maar de wet bahoort in onderdeden gewyzigd te worden Schotland heeft al lang naar een dergelijke wet verlangd zeide by ten inde een groot kwaad te keeren Terwyi verschillende landen telkens hoogere bedragen voor militaire doeleinden aanvragen of zullen aanvragen scliynt het nu toch zeker te worden dat de qnaeatle der beperking van de oorlogstoerustingen op de Haagsche conferentie zal worden behandeld Uit goede bron wordt nit Parys bericht dat Fraokryk aan de behandeling van dat vraagstuk zal deelnemen ten aanzien waarvan Engeland bepaalde voorstelleu zal doen Frankryk wil biykbaar den nabuur met wien zg in een entente cordiale leeft in dezen ter wille zyn Daitscbland en Oostenrgk schynen geen bezwaren te hebben en Rusland dat het punt in zyn program niet had opgenomen moet ten slotte ook in de behandeling hebben toegestemd De van verschillende zgden aangekondigde kostbare vlootversterkingen en legerverbeteringen vormen voor deze bespreking ter Haagsche conferentie wel een zonderlinge inleiding Verspreide Berichten FuaiBui De vrouweiyke koetsiers klagen over bnikpgn Een er van heeft de tengels al nit handen moeten geven Het werd te erg bU haar Ze denken dat het van bet voortdarend schokken komt DVITSOBL llD Terwyi alle heengaande gezanten den Zwarten Adelaar hebben gekregen moet Hoe dikwyis heb ik van haar gedroomd hoe dikwgis urenlang my achter bet kreupelhout van den slotberg verscholen om haar in de met twee vurige paarden bespannen hofkoets te zien roorbyvllegen I Dan vouwde ik de handen en hield den adem in van vreugdevolle bewondering Schooner aanblik bestond er niet in myn oogen dan dat ovale aangezicht waarop rose en wit elkaar narmonisch afwisselden onder de bruine lokkenpracht die zich volgens de nieuwste mode i la paysanne bevallig langs de slapen omkmlde dan de schitterende diepblauwe oogen en het altyd vroolgke lachje om den vollen kleinen mond met de rozeroode lippen Ja zy staat nog heden dnideiyk voor my in het roodzyden bovenkleed dat laag uitgesneden den mtrmerblanken hala aan ieders bewonderende blikken prijsgaf Nog zie ik het glinsterende kantwerk en meen den flaweelen sleep te boeren raischen als zg voorbyscbreed de achoone prinses Liselotte Telkenmale wanneer de bofkoeti ons hais Toorbyreed werden de zgden gordynen een weinig ter zyds geschoven en zochten haar oogen ons venster Wordt vervolgd