Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1907

de vertrokken Fraiuelit etsot Blbonrd zich terreden stellen met deo Booden De twee uit Sleeawyk gezette Denen moeten gjrmnastlekonderwitzera zijn geweest die meer er aan deden het nationaal geroel der Denen op te wekken dan de jongelni de nnttige liehaamsoefeDiDgen leeren Zaterdag is de ongelnkkige kranktionige koning van Beieren 60 jaar oud geworden Terwijl de pokkenepidmie in Helz gestuit is hebben zich te Berlijn weer vier gevallen voorgedaan ËXOELAIP Olficieel wordt ontkent dat de Britache vloot naar Kroonstad gaat Na de Kanaaltunnelwet is ingetrokken zal noor de voorstanders van het denkbeeld een beweging in bet gebeele land op touw worden gezet ten gunste van het project Nog vMr de Pinkstervicantie verwacht men in het Lagerbais voorstelling van een motie om in beginsel stelling te nemen ten opzichte van de in uitzicht gestelde hervorming van het Hoogerhnia Ter gerustslelling van sommigen beeft de regeering in het Lagerhuis meegedeeld dat r niet minder dan 23 particuliere en ryksdokken liJn waar schepen van do grootte der Dreadnought kunnen opgenomen worden Aan de Eogelsche oostkust is groots behoefte aan een vlootstation men denkt bel te Rossyth te vestigen BUBLllTD De Corr Busse meldt dat de priester doemaalgevaardigde Petrow zelfs in het klooiter waar de geestelijke overheden hem hebben opgesloten wegens zijn deelneming aan de kadetteopartü talrijke dreigbrieven ODtrangt van de zwarte honderd BINNENLAND T If u o B m JÊ im B u wyziging Lagor Onderwijswet Een wetsontwerp is verschenen zooals door den Minister van Binnenlandscbe Zaken in de Eerste Kamer in nilzicht werd gesteld bij de Begrootingsdebatten een ontwerp namelijk tot verhooging van de mi nimDmwedden der onderwijzers van bijstand op gesobsidieerde bijzondere scholen die deze verplicht ziJn aan te stellen Volgens dit wetsontwerp zullen de onderwazen die bet hooid der school bijstaan DiiutMa moeten hebbeo Onderwijzers met minder dan 6 dienstjaren i 600 met 6 en meer doch minder dan 10 dieoitjareu 600 met 10 en meer doch minder dao 16 dienaljarea f 676 met 15 en meer doch minder dan 20 dienstjaren I 760 met 20 dienstjaren en meer I 826 Voorts wordt bepnald dat by aanstelling tot bootd de dienst aren als onderwyzer van btlstand doorgebraobt zullen meetellen voor de berekening van het salaris In de Memorie van Toelichting wordt gezegd dat eigenigk by de wet van 1906 deze regeling behoorde gemaakt Ie zyn doch daar elke verhooging van het minimnm saUria ook verhooging van bet snbsidie meobrengt dus zelfs een gericge verhooging deier minima een groeten last op het Ryk legt schrikte dit de Reg destyds af De gnniUge nitkomslen van bet dienstjaar 1906 doen het bezwaar echter minder wegen en daarom kon de Minister de bovenbedoelde toezegging doen De bepaling omtrent het aantal dienstjaren door het hoofd als klasse onderwyzer doorgebracht strekt om te voorkomen dat benoeming tot hoofd fioancieelen aohteruitgang ten gevolge kan hebben Volkstellingen Ds Minister van Buiteolandscbe Zaken heeft aan de Tweede Kamer doen toekomenden tekst en de vertaling van de tnsseben Nederland en Dnitscbland nilgewisselde DoU s dd 26 16 Maart 1907 betreflende volkstellingen welke nota s strekken ter vervanging van die dd 9 Juli 1890 By Kon besluit ia Hr Ma Commissaris In de provincio Noord Holland gemachtigdde Stalen van dat gewest in bnitengewone lilting byeen Ie roepen op Dinsdag UMei ten eiBde dan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van Qedeputeerde Staten t r voorziening in de vacature onlBtMD door het ovsriydsn van jhr mr C J den Tex SL CI De heer H A van 4e Weateringh burgemeester van Veenendaal schryft in De Oemeentestem het volgende By de op 9 dezer alhier gehouden herstemming voor een lid van den Qemeenteraad beeft zich het volgende inoident voorgedaan Ken kiezer komt in het lUmlokaal en werpt zonder iets te zeggen sgne oproepiogskaart op de tafel van het stembnrean Ik vroeg bem als voorzitter van het stemburean of by wenscbte te stemmen Hy antwoordde mg bevestigend Ik vroeg hem toen om overeenkomstig art 76 der Kieswet de oproepingskaart te overhandigen HU weigerde dit gedroeg zich verder heel onbeleefd waarop ik hem niet ter stemming heb willen toelaten De beide andfre leden van hel stembureau hebben de kaart ook niet opgenomen Ik meende hierin geheel overeenkomstig de woorden en de bedoeling van de Kieswet gehandeld te hebben Had n l een der leden de kaart opgenomen dan had ik als voorzitter van bet stembnrean art 96 hem een stembiljet moeten overhandigen Ik meen echter onder hot woord overhandigi n iu zuiver Hollandacli te moeten verstaan van band tot hand overgeven Ware dit niet bet geval dan kon een kiezer zelfs verder gaan en de oproepingskaart maar in het stcmlokael ergens neergooien waarna bet stembureau die zou moeten gaan opzoeken De woorden van art 75 zgn m i volkomen dnideiyk en niet voor twyfel vatbaar Er komt by dat die man dit meorraslen heelt gedaan en mei opzet om bet stembureau onaangenaam te zyn anders zon ik my niet zoo stipt aan de letter der wet gebonden hebbes Hoogst aangenaam zoude hel my zgn te vernemen of ik naar uwe meening iu deze al of niet correct gehandeld heb De redactie van De oemeentestem geeft het volgende antwoord Dat de woorden van art 75 Kieswet volkomen dnideiyk zyn kunnen wy den gefierden inzender niet toegeven Want daar aan het woord overhandigen moeiiyk eene andere beteekenis kan gehecht worden dan Ier hand stellen is streng genomen deze wgze van overgave aan een college niet doenigk Hel Igdt echter ook naar onze meening geen twyfel dat de wet bedoeld heeft aan den kiezer de verplichting op te leggen om de kaart aan een der leden van het stembureau doorgaans aan den voorzitter trr hand te stellen zoodat wy tegenover de houding door den Veeoendaalschen kiezer aangenomen de weigering van den voorzitter om bem tot de stemming toe te laten geheel overeenkomstig de wet achten Gemengfde Berichten Men seint uit Rijssen Met meerderheid van stemmen is door de stakers besloten heden morgen allen aan de flrma Ter Horst te gaan verzoeken den arbeid te mogen hervatten op de oude voorwaarden De Trydag te Amsterdam gehoaden alge meene vergadering der Algemeene Patroonsvereeniging tot vaststelling en handhaving van arbeidsvoorwaarden voor de bouwbedryven te Amsterdam heeft o m aanganomen de navolgende voorstellen van het bestuur Het bestuur Ie machtigen lot het aangaan eener collectieve arbeidsovereenkomst met de Federatie der Christeiyke timmerliedenvereenigingen om bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst voor de leden der A F V ook ten opzichte van de niet by de Federatie der Christelgke timmerliedenvereenigingen aangesloten timmerlieden bindend te verklaren om de bestaande arbeidsvoorwaarden voor bouwvaksjouwerlieden voor den tyd van 1 jaar te continneeren en om de bestaande toonregelingen en arbeidsvoorwaarden voor metselaars en opperlieden te handhaven Aan de Avp wordt medegedeeld dat bg den brand in de Alexanderkazerne te s Oravenbage de waterkranen in de kazerne die onder hel beheer der genie staan en slechts door genie personeel mogen worden beproefd zoadat hel cavalerie commando daarover niet voldoende kan oordeelen slecht werkten £ r was o a een slang die onmiddeliyk slak sprong omdat ze den waterdruk niet kon verdragen andere werkten niet of spoten niet hoog genoeg kortom geen enkele voldeed Aan den heer K te Heemaleds Ml een vordering tegisn de gemeente ingesteld bad elsehende de terugbetaling van door hem betaalde gelden Ier afkoop van deverjilifihUag als pomper by de brandspuit werd gister door den Haarlemsehen kantonrechter den eisoh ontzegd daar de tegenwerping dat de verordening op den brandspnitdiensl in siryd was mei de wel ongegrond is waar art 193 der Gemeentewet den raad het recht geeft om de burgers aan te wözen lol het verrichten van zoogenaamde burgerdiensten Naar aanleiding van den brand in hst park Asrdsnhont te Bloemsndial besloot ds raad dier gemeente een onderzoek in te atoUsn naar ds mogsiykhsid om ssn watsr leiding aan Ie leggen en de eigenaars van de bouwgronden in den Aerdenhout te verplichten een deel van de kosten van aanleg voor bun rekening te nemen Mede naar aanleiding van dezen brand is door den heer Slegerz te Zandvoort door tusschenkomst van den heer Willekes Macdonald advocaat te Aerdenhont een klacht ingediend tegen deo heer Lokerse inspecteur van politie te Bloemendaal en den veldwachter Smits te Aerdenhout Tg dens den brand verschafte de heer Siegers zich toegang fot het terrein gelegen om de villa de Olm van welke villa hg verklaarde eigenaar te zyn De veldwachter Smits en de inspecteur Lokerse die met behulp van ecnige onbezoldigde rgksveidwachters ii wegen en terreinen afzetten om de bonderden nieawsgierigen op een afstand Ie houden wegens het neervallen van vonken en stukkeu brandend boat wezen hem op bet gevaar waarin by zich bevond en verzochten hem in bel bslang van eigen veiligheid het terrein te verlaten Hieraan wenscbte by niet te voldoen bewerende dat hy gerechtigd was opeigen terrein te doen wal hg wilde Daar een vonken regen om hem heen viel gelastte de inspecteur bera het terrein Ie verlaten en beval den veldwachter Smits den heer Siegers buiten zyn terrein te brengen De vraag is nu in hoeverre heeft de politie het recht om een eigenaar van zgn eigendom te verwydereu Mr Willekes Macdonald achtte het van groot belang deze zaak eens opgehelderd te zien vandaar de klacht legen de beide politiemannen Pedlar Palmer was eenige jaren geleden een van Ëngelanda beste beroepsboksers Maar hy ia afgetakeld en ver sclignt niet meer tusschen de touwen Dat hy echter oog kracht in de kcnisten heeft bleek Woensdagavond Palmer ging van de wedrennen te Epsom terug naar Londen In den trein een 3e klas wagen kreeg hy met iemand standjes en hy gaf hem een vuistslag De man viel en was dood Palmer staat nu voor den rechter Loodwilvorgifliging Alleen in Rotterdam werden in 1900 en 1901 61 hnisschilders verpleegd wegens loodwitvergiftiging Dit groote getal ziektegevallen ook in het buitenland gaf de Maatschappy 1 b v Bonwkansl aanleiding lot hel instellen van een Loodwitcommissis waarin zitting kregen schilderspatroons ingenieurs architecteu en scheikundigen dus mannen van kennis op dit gebied Die commissie stelde zich verschillende vragen ten einde Ie bjoordeelen in hoever zinkwit hel loodwit by de verfwerken in ons land kan vervangen Een aantal proeven werden genomen met verfwerk buitensbnis met zink en loodwit alle onder gelgke atmosferische invloeden Verder waren proeven genomen met de beschildering van een aantal borden om te beoordeelen wat beter dekt lood of zinkwit Uitslag was dal zinkwit bg geiyke behandeling beter en spoediger dekt èn goedkooper is Voor bnitenwerk is reeds gebleken dal het zinkwit het loodwit kan vervangen althans in minstens even goede conditie bigft en goedkooper is zoodat in dat opzicht de toekomst met biyde verwachting kan worden tegemoet gezien ten gunste van hel zinkwit Daar de proef echter pas iu 1908 is geëindigd moet deze conclusie aangemerkt worden als een voorloopige In een dezer dagen gebonden vergadering van Bouwkunst werden deze nitkomslen meegedeeld De heer Kippel deelde daarna eenige byzonderheden mee omtrent de samenstelling van de by de proefnemingen gebruikte verfstoffen waarby de Loodwitconmisais zeer zorgvuldig te werk ging zorgvuldiger dan de Fransche loodwitcommissie die zich tot de proef met één verf van beide soorten loodeo zinkwit bepaalde De door de Nederlaodsche loodwitcommissie genomen proeven bepaalden zich in hoofdzaak lol buitenwerken omdat de ervaring geleerd bad dat zinkwit minder bestand was tegen de bnitenlncbt zoodal bv de genie die een proef had genomen met zinkwit voor buitenwerk weer tot hst loodwit was teruggekeerd De oommissie was er dus op uil ssn zinkwitverl Ie vervangen die ook voor buitenwerk geschikt is en zy slaagde daarin door een speciale bewerking van de verfstof welke bewerking hoofdzakeiyk bestond in een maling van de verf in ssn walsinolen Met behulp van dien walsmolen kreeg de commissie een zinkwitverf die zéér goed dekte en goed uitstreek Op dezelfde zorgvnldige manier behandelde de commissie de loodwitverf welke voor ds gsnomsn prosvsn werd gebezigd Mede werden door ds commissie prosvsn genomen om de loodmenie te vsrvanfsn door gzsrmenis Voor werk aan den buitenkant van ssn ichip bv ondsr water was ds yssrmenis onbruikbaar Voor binnsnwsrk sn voor werk bovsn atsr blsek yzsraspis STsnfosd all loodBsnls Nog verschillende andsrs resnlutsn van genomen proeven werden door spreker meegedeeld De cooclasie was dat onder geiyke atmosferische omsUndighsden het zinkwit voor loodwit niet onderdoet Co yzerwerk dat veel was bloolgssteld aan zeelucht en damp bleek hst loodwit beter besUnd dan zinkwit Onderzocht wordt door de commissie in hoever by spoorbnggen h loodwit door zinkwit kan worden vsrvaagea Men meldt nil Stadskanaal aan de Leeuw Crt zyn de geruchten waar dan breekt over U dagen een werkstaking uit in de venen te Valthermond Weerdingermond sn Emmer Compascuum waarbg ongeveer 5000 arbeiders zi n betrokken De oorzaak moet gevonden worden in een vermomde verplichte winkelnering Mevrouw Buse in wier woning te Renkim in den nacht van Zaterdag op Zondag werd ingebroken en een groote hoeveelheid tafelzilver gestolen heeft zich aldus meldt hel Hbld in den afgeloopen nacht van het leven beroofd Toen bet dienstpersoneel haar vond kon zy nog slechts enkele woorden stamelen De byzondere geheimzinnige omstandigheden waaronder de diefstal met braak plaats had hielden haar voortdurend in hoogst zennwachligen toestand De jutitie heeft hel huis verzegeld Men deelt aan ds N B Ct meds De beer dr W van der Stap rustend geneesheer te s öravenhage vroeger gevestigd te Maassluis en quarantaine geneesheer voor den Hoek van Holland zal vanaf 1 Mei a s tydeiyk op zich nemen de betrekking van geneesheer directeur der stichting Oran jeNassau s Oord in afwachting der defluitieve voorziening In de vacature ontstaan door bet vertrek van dr Donatb Dr van der Stap was in de residentie mede werkzaam aan het cousullalie bureaa voor minvermogende tnberculose iyders Men meldt uil Maastricht aan de Tel Vrgdag heeft de politie na een jacht door oude vestingwerken en kazematten by ds Brusselsebe poort verschillende daders vac onderscheiden diefstallen met braak die de laatste dagen alhier plaats gehad hebben gearresteerd De daders die ongunstig bekend staan hebben reeds een bekentenis afgelegd Zy worden o m verdacht van een diefstal met braak ten huizp van dr Hoeberechls waarby geld en een fiets werden ontvreemd Vrgdagmiddag brandde Ie Oosterbout lot den grond af de landbouwhoeve genaamd De Koeten aan den weg van Ooslerhoul naar Tilburg bewoond door den landbouwer C Hansort De geheele inboedel landbouwwerklnigen granen enz werden een prooi der vlammen Twee kalveren kwamen in de vlammen om het overige vee kon worden gered De oorzaak van den brand is niet bekend Alles is verzekerd doch laag Tel Bg de opgravingen by Cannatallo op Sicilië h elt men om eeu rond bestraal plein de sporen van vyf huizen gevonden met plengaltaren die aan Kreta herinneren In een graf bg St Angelo Muiaro werden 15 ongeschonden beschilderde vazen gevonden die eveneens aan Kretensisch werk dosn denken Alles is naar hel museum te Palermo gebracht In den tuin van de Villa Sciarra op den Janiculus Ie Rome is een reeks ariekseha opBchriftsn gsvonden die er op wyzsn dat daar ssns een Qrieksche sn san Oostsrsche vesting most zyu geweest Er Is sprake van een bliksem sUngerenden Zeus van ds Syrische godin Adado van de ouds godin Forrina Ds Koizsrin weduwe van Bnsland Is lit Biarritz komende Donderdagochtend om 10 uur Ie Bourgel bg Parys aangekomen sp aan hst station begroet door president Falliéres en den minister van Buit Zaken Pichon President Falliéres zoo wordt bericht verzocht der Keizsrin wednws iSo eerbiedige gevoelens te betuigen aan Ksizsrln Aexandra en hy gelegsnhsTd zyn grosisn over te brengen aan keizer Nicolaas De Prssident gaf zyn vreugde te kennen over ds hartsiyks betrekkingen tusschen Frankryk en Rusland De Batsische gezant Nslidot had prssident Falliéres en minister Pichon aan de keizerin weduwe voorgsstsld Om halfslt zette de keizerin de reis voort De Keizerin werd vergezeld van grootvorst Alsxis de grootvoratin en hnn kinderen De Ksiieriu nam ssn kiskjs van dsn Prssidsnt Msn Mini IU Bottsrdam Zatsrdagavond Is haUtisn werd ds uafactor W J Prins dis tsgsn Havidsf vait volk bad aangenouMn ten sinds weriutam ts xga b hst inwsrUag itsUM ran d ts bssproksn grianslsvators van t kantoor gaands en daarbg geéscorteerd door rechercheurs agenten en inspecteurs op den Visschersdgk aangevallen door een volksmeoigte die met sleenen wierp De heer Prins en politie werden door eenige sleenen geraakt de sabels werden getrokken en verschillende charges gemaakt Een groot aantal klapien werden in ds nauwe straat ailgsdeeld arrestatien hadden niet plaats Jack London een Amerikaansch nonvelist U een reis om de wereld maken in een Ziilboot die nog geen U meter lang is Hg denkt zes jaar onder weg te bigven Zyn vronw en nog vier andere personen gaan met hem mee Zg zya eergisteren te San Fréncisco onder zeil gegaan De reis gaat eerst naar Honoloeloe Uit Warschau wordt bericht dat er te Byaloslok wsdsr onrustbarende geruchten loopen over een pogrom dat plaats zou hebben op het aanstaande Bnssische Paaschfeest Er moet een onbeschrgveiyke paniek heerscheu Een groot gedeelte der Joden beeft besloten ds stad verlaten Eenige dagen gelsden is de Egyptische stad Hatarieh aan het Mensaleh meer door een hevigen brand geheel en al in de asch gelegd Vgltien honderd huizen werden verwoest 30 000 menschen zgn zonder onderdak De inwoners grootendecls visschers zyn hel meer op gevlucht De drie moskeen der stad zyn vrywel gespaard gebleven Te Jamestown Vereenigde Staten is Vrydag de tentoonstelling ter gelegenheid van hel driobooderdjarig bestaan der stad door president Roosevelt geopend Ter verbooging van de plechtigheid is een talryke vloot naar de haVen gestoomd 35 pantsersschepen en kruisers waaronder ook Duilsche Engelsche en Oostenrgksche en een groot aantal torpedobooten De bloembollententoonstelling te Sassenhoim nadert thans haar glansperiode aldns meldt men van daar de tulpen beplantingen komen hoe langer boe meer tot haar recht en geven een rgkdom van kleuren en scbakeeringen te zien die door de schoone groepeeringen nog beter uitkomen De tentoonstelling mag zich voortdurend verhengen in een zeer groote belungstelliDg Onder de bezoekers bevinden zich vele bezitters van buitenplaatsen en tuinen die verig het vele dat voor hen hier te leeren valt noteeren en verklaren nooit geweten tehebben dat met onze gewone Hollands he bloembollen zooveel schoons kon wordenverkregen Niet minder opgetogen zyn debnltenlandsche bezoekers onder wie vooral Engelschen sn bel is bekend dat dezen op het gebied van tuinaanleg n jgal veeleischend De stshoonheid van de Niagara watervallen is thans nog aanmerkeiyk verhoogd door de opstopping van enorme ysvelden uit het Eriemeer onmiddeliyk véör de vallen De watermassa is bierdoor verdeeld in vier stroomen en beneden de vallen waar Blondin zyn wandeling over het koord maakte heeft de neerstorting van hel ys een groote monameBMe brug gevormd Donderdagavond had te Bollerdam eeu moordaanslag plaats op do echtgenoote van den kapper D H Hageraats Hageraats heeft twee zaken een aan de Scheepstimmermanslaan welke door hem zalf gsdreven wordt en een aan de Oostzeedgk 286 waar hy tevens woont welke gedreven wordt door zyn bediende P K N Bieff onder toezicht zyner echtgenoote Donderdagavond na omstreeks 8 nar waren de vrouw en de bedlende alleen in huis De vrouw de 36 jarige M A Verborg zal in ds keuken kousen Ie stoppen toen volgens haar verklaring de bediende R eensklaps kwam binnenstormen en door gshssl onbekende redenen gedreven vyt reTOlverschoten op haar lorte Drie kogels troffen haar daarbg in het hoofd één by hst oor één by den neus sn één in den wang Zwaar bloedend vloog zy de straat op gevolgd door den bediende Beiden begaven ïich naar den politiepost aan de Ooelpoort waar de bediende verklaarde dat niet hy ds misdaad gepleegd had doch een inbreker De vrouw werd zoo spoedig mogsiyk per rytuig naar het ziekenhuis vervoerd waar haar toestand niet gshsel zonder gevaar bissk Ds bsdisnds evsnssis ssn gehuwd man doch dis door zyn vrouw vsrlalen werd wsrd gsarrsitesrd Ds afgsichoten revolver werd door ds poUtis op ds lafsl in de kenksn gevonden 1 in bsslag genomen Door dsn commissaris van politie ds hssr B T d Vssn sn dsn inspsctsnr dsn hssr H 3 DsVrlss werd tot laat in dsn nacht hst ondtrzoek voortgezet en getracht Rieff lot bsksntsnis te brengen Ds laak tramongeluk Wotsringachans I Aan dsn wagenbeatnurder Hendrik Qoekobs is ten laste gelegd dat hg in den nacht van 4 op 5 November 1906 circa 12 uur te Amsterdam als wagenvoerder van sen tram bestaande uit een motorwagen en een aanhangrytnig der Amsterdamsche elecirische gemeentetram dienstdoende aan lyn 4 richting IJveer Amsteldgk terwgl hg in de Nieuwe Vyzelstraat rgdenda gezien had dat uit de richting van bet Frederiksplein naar het Leidscheplein een tram op lyn 10 richting Mniderpoort Zoutkeetsgracht kwam aanrgden en deze hel kruispunt dier lynen i en 10 op de Weteringschans nabg de Nieuws Vyzslstraat naderde welke reeds dichter by bedoeld kruispunt genaderd was dan de door bem bestuurde motorwagen geiyk hg kon sn moest zien hoogst onvoorzichtig en roekeloos in stede van den gang van zgn motorwagen te verminderen of dezen tol stilstand te brengen met groote snelheid is doorgereden en in strgd met de hem gegeven voorschriften zgn wagen heeft doen voortgaan tor plaatse hoek Nieuwe IVyzelsIraat Weteringschans met een snelheid van plm 15 kilometer per nar althans met een snelheid veel grooter dan die met welke een voetganger zich pleegt voort te bewegen of die van 71 2 K M per nur zooals die aldaar is voorgeschreven waardoor hg den wagen niet meer volkomen in zyn macht hebbende niet in staat was hoewel hg op of nabg laatstgenoemde plaats gekomen zgnde de rem in werking bracht zyn wagen tot stilstand te brengen binnen één Meter allhans voor dat zyn wagen bedoeld kruispont bereikt had en hel alzoo aan zgn schuld te wgten is dat de door hem bestuurde wagen is geloopen op of tegen den tweeden volgwagen van bovenbedoelde tram van lyn 10 die joist het meergenoemde kruispunt overging hetgeen hy beklaagde had kunnen en moeten voorzien tengevolge van welke aanrgding of bot sing Jnliana Augustina Lenaio die zich op bet voorballon van den tweedon volgwageo van tramiyn 10 hierboven genoemd bevond daarvan is afgeworpen of aft evallen onder die tram is bekneld geraakt eo een zoodanige belanitryke kwetsing aan beenderen en weeke deelen van het lichaam althans zoodanige in en oH endige kwetsuren en kneuzingen heeft bekomen dal zy binnen zeer korten tgd althans binnen enkele uren is overleden In het geheel zijn 63 getuigen gedagvaard Van de 57 getuigen i charge zullen 6 tevens als deskundigen optreden Voorts zullen 6 getuigen deskundigen é décharge worden gehoord Te Tatesville in den Amevikaanschen staal Tennessee stond de klok van het raadhuis stil Een klokkenmaker werd ontbonden om het uurwerk te herstellen Toen de man in den toren kwam op de plaats waar zich het uurwerk bevond zag hg eeu groote slang dis zich in de raderen had vaetgswerkt In zyn schrik verzette de man plotseling de wyzers waardoor de slang vrgkwam maar terstond viel zy op haar bevryder aan die geen andere uitweg ziende uit een venster sprong eu zich vastgreep aan een yzeren slang waar hy tusschen hemel en aarde bleef hangen Hy wsrd opgemerkt en eenige boeren gingen met hooivorken den toren in waar zy de slang doodden terwyi de horlogemaker uit zyn neteligen toestand werd verlost Stadsnieuws GOUDA 29 April 1907 De netto opbrengst der heden gehouden collecte jvoor het de Bugter fonds heeft opgebracSSt f 81 Vermeldden wy de vorige week het vinden van een bedrag van f 2300 door eenige schoolkinderen en gemeld dat dit geld in een paar doosjes was gevonden De kinderen hebben die doosjes in het water gegooid en naar men ons mededeelde heeft de politie daarnaar gedregd doch lot op heden nog ts vsrgeefs Aanvraag om dit geld is nog niet geltomen zoodal men algemeen denkt dal het afkomstig is van diefstal Ds Bond van Nederlandschs Ondsrwyzsrs afd Gouda gaf Zalordagavond een feestavond in ds zaal Concordia Ds zaal was fiink bszst Vsrschillends muzieknummers en voordrachten werden gegeven die zeer in dsn smaak vielen geinige bet daverend applaus na ieder nnmmer Door de Onderwyzers Tooneslveresniging werd ssn tooneelslukje opgevoerd dat ook nist wsinig bybrseht tot het wshlagen van dsn ssitavond Ma afloop ran kat oilgsbrsUe programma werd gelegenheid lol dansen gegeven waarvan een druk gebruik wsrd gemaakt Donderdagavond 6 uur werd te Zoelermeer zwervend aangetroffen een knaapje van 10 jaar dat des morgens om acbt uur te Oonda door zgn moeder om een boodschap was gestuurd Zgn centen een bedrag van 41 eenten bad hy verloren en hy durfde toen niet huiswaarts gaan Hy was toen gaan loopen over Waddingsveen naar Zoetermeer en kon nn hongerig en vermoeid niet verder Uit een onderzoek direct per telefoon Hg de politie te Gouda ingesteld bleken zgn opgaven juist te yn van zyn vermissing was echter bg de politie nog geen aangifte gedaan Met den trein van 10 uur werd hy huiswaarts gezonden Op de scheepswerf van C Vermeulsn Is Kriwen aan den IJsel had de werkman L H wonende te Ouderkerk a d IJsel het ongeluk terwgl hy met den dissel een stuk hout aan t behakken wai dat de dissel uitgleed en iu zgn been terecht kwam Met een vry ernstige snede in het rechterbeen werd hy naar huis vervoerd en onder geneeskiudige behandeling geitel d BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL StaattUentngen FoBTDoiL Ublig 3e Serie tr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 Rususo lwang Dombr Obli gatien 4 96 AwK lapan Ül ligatien 1899 4 74 74 COLUiBu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Becepie L 100 IV 24 i H pollieet Bantm Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 41 9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand btiefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb HoUondsche Hypb 4 99 Sehlepmart MaatirJuippijm Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 3poorwtgleemng lt Itilii Oblig Zuid Italiaansohe Spw IMy A 367 Premieletninqen bsLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divenen Mg lot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Ziomermantels Costumes Blouses ïupes en Jupons Robe en Japonstofien met bybehoorende Gameeringen van de goedkoopste lol da bssis soorten in scherp eonêiirreerende prt jxen Aanbevelend ADvi inKivrii iN Zenuw en Maaglijders wordt nil overtniging als een werkeljke hnlp in den nood het bosk aanbevolen Na otttvaagst van adreapmr briefkaartnorJt d t boekje franco per post toog K nden door BOUCPOEL S Boeklun Za ttmminnl M M V LOOl DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIBNTfiN in sike styi van de eerste fabrieken tsg u concurreersnds pryzen Uolejgcf TU Gu Wtler Spreek Blur en Electrisebe geleidiniei Wis van goed licht houdt wende zich naar het Qoudneh FeHiohHng ataganyn E AVOIDSTCII daar alles door bekwame filters vsrrickt wordt Dronkenschap bestaat niet meer Een mooiter van be merkwaardifile Coia poeder wordt gratis toege onden Aan ingegntn twnftn tn Ktffi Tha Mtlk Ukmr Abrnt Bier WaUr o m hu medut mdtr ia kei lumU ie dat de dronkaard er iele van a veet nel COZA POBDBB bezit ds wondsrbars slgenBchap om tegsnsin lol hst drinken van sterken drank bisr wyn absint enz hy dsn dronkaard op te wekken Het COZA POBDBR werkt zoo onopgemerkt en zeker dal de echtgenoote ds zuster of ds dochter van den verslaafde hel hem toe kan dienen zonder lyn medeweten en zonder dat het noodig is dal de patient ooit behoeft te weten waaraan hy zyne redding te danken heeft Bet COZA POBDBB heeft het huisslyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappy herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institunt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hel poeder wordt gewaarborgd volkomen ouschadeiyk Ie ryn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTB iL ïnX Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is hst eenige afdoend middel tegen dronkenschap Alleaw onsvsrtrollsa Frof Dr Liebera wellwkend UlOW ElAOir IL UI n Ull bl aut P lirUkn nk lol voortdurende radicale rn ekere genezing van alle sttUi de meeal hardnekkige fenuioniekten oonü oatstaan d wr afdwalingen op jeugdigen leefigl lots e genezing van elke zwakte Blie Imcfat Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte ipysrertering Onvermogen Impotent PoUations enz Uitvoerig prospoctntssn Ifijsrer M l 1 dubbele loK li 11 Ontrn I Depot Milth d Vegt Zaltbomni U puin M CMbia k Co Botterdun P Happel Omvenhage I Hslmiaiu da laag Ü BotlsrU ii Wrlf k Co ai Dila fu bü Ue dro iit a Eohte Oude Jenerar Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz UI Of ttlel M t Unmd