Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1907

Woensdag 1 Mei 1007 ALGEMEENE TRAM MA ATSCHAPPIJ DIENSTREGELIITG op de LIJN Gouda Reeuwijk Bodegravcn 40ste Jaargang m 10321 GOUMHE mum ISieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken aanvangeode 1 MEI 10O7 TIJD VAN GREENWICH Telefeen o kt A D V E U T E N T I E N worden gephatst van 1 5 regel k 50 Centfen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte nzendinff van Advert ntiën tot 1 uur dos midd Teletec n Ho De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feesülagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers ViJF CENTEN h 5 20 5 25 5 48 6 10 d 12 54 12 68 1 22 1 44 Vertrek van BODEGRAVEN Dorp 2 30 I Station 2 34 REEUWIJK I 2 58 Aankomst te GOUDA 3 20 9 14 9 18 9 42 6 20 6 24 6 48 710 7 23 7 27 7 51 8 13 10 10 04 10 28 10 50 12 01 12 05 12 29 12 51 1 09 1 13 1 37 1 69 2 47 2 51 315 3 37 5 53 5 57 6 21 6 43 8 23 8 27 8 51 9 13 10 04 6 615 37 7 01 05 i 1 1 22 1 46 1 50 e 1 15 1 37 2 01 2 06 10 38 10 57 1121 11 25 Vertrek van GOUDA 3 25 REEUWIJK 3 47 Aankomst te BODEGRAVEN Station 4 11 Dorp 4 15 8 35 8 57 9 21 925 11 1122 11 46 11 50 2 05 4 80 2 27 4 52 2 51 5 16 2 55 I 5 20 7 10 9 20 7 32 9 42 7 56 10 06 8 I 10 10 o Alléén des Dinsdags t Maandags en Dinsdags t t Donderdags d Alle dagen behalve des Vrgdags e Alléén des Vrgdagf Zondags en Maandags STOOMTRAM Gouda Haastrech t Heken dorp Oudewater DIEMfilTnEGfiLIIlG aanvangende 1 MEI 1007 Vertrek van GOUDA naar OU DE WATER 4 65 C 7 10 8 50 10 40 m 1 15 4 05 6 30 en 8 45 Vertrek van OUDEWATER naar GOUDA 610 7 05 8 9 40 11 30 12 30 2 05 4 55 7 20 en 9 35 Bovendien op Zondagavond in de maanden Juli en Angnstus van Gonda naar Haastrecht 10 45 De met o gemerkte trammen loepen alleen Donderdags mumu fü mmmumm GOUDA Goedgekeurd bIJ Kon Beêl van 30 Juni OX no 31 Besebernilieer de WeIËd Zeergel Heer Dr J H Bakker lemeUer Begin MEI a is bovengenoemde vereeniglng Toornemens ten CÜBaUS in het Schermen te openen Zy die daaraan wenichen deel te nemen gelieven zich aan te melden by den Secretaris der vereenigiDg De contribntis bedraagt i M per maand Namens bet Beitnar De Secr F EGETEE Ji Crabetbstraat 253 DB nOBDKOOFBTE DE HEEST PRACTISCHEDE nEEST VOLLEDIGE MODEBLADEi i d beslist die der Firma WELUOl TUB LADIES JOÜMSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XUB ILL OKBSaiUAKEU met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OV OHILU HBS a FASUiONa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT Vw Boekhandelaar Proe nummer AUe met hostel Holt BUvoegeel Van alle in deie bladen voorkomende modellen lyn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring r p p tegen voornitbetaling van I U 50 verkrHgba by MILLY SIMONS Den Haag HUIS TE HUUR HeeriDobuis Ooslbaven H 88 Zea Kamers groote Kenken drooge Kelder iinke Toin Vooriien van Gas en Wattrlaiding Ta bevragen B 89 IMoord Rrabanlscb ScboeoCD LaarzenmapzllD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOUED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatite en aangemeten werk siwÖTTAiÏTm en wardt ver i lit up t HKKK Ie lelteii UIT HIT Maoizuk vm M KAVËNSW UY ZüNEN aOBUIOHBM D ie THKBBN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van hete n ttn Kalt ea en Ned om met vermelding van Nommer er Prys voonien van nerenttaan BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe iu van ge serde orders aanbev ende J C BIJL voorlieen 3 BKEEBAART Li Wild en Gevogelte Tan at beden en verder dagelgki verseb TtrktVgbaar Braadkaikeos Soepkippen Dniven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Faianten Patryien Snippen Korhooodere Besvlaeseh ens enz tegen de meest sterk concnrreerende S ryzen Panklaar schoongemaakt banco oor geheel Nederland Aanbevelend T QVTTBUVQ Poe Ier Oosterstriat 18 ROTTEBDAM Telephooo Interc No 8031 Zomerdicnst 1907 Namiddagdienst naar Amsterdam 3 43 in plaats van 12 50 Overig e diensten voorloopig onveranderd DK VOLUlRniKfi acmatogeen Poedervprm is het eenig ste helpend middel tegen lltomlaraia de Xenuwmwmkle Meoftlplfuem HlapektotheU Onmaehien Wermagering en fermttuaering tier Uchaamtkrackten aematogeen iii Poedervorm beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoOen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrikaoten 11 N v SCilAlK di Co Deo Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veeratal Uou a A BOUUAN Moordrecht PINKSE Nitumrierk ad IJuel A N VAN ZESSEN Sthoonhoven B v WIJK P W v EDE Ihidemüer A SCBBER BaaetreeKt K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P v d SPEK MoereaptlU D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingneen P A ds GROOT A UB JONOa OudewaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER Benechop WAABSCÜUWINQ Laat U niet misleiden door Abdij airoop Het kloosterAancXa Patüo Abdif bestaat niet du airoop van geenertel woar Sa Patent H Stollen atuunu m eeur Haiti M MtMtMan aMiMi M lUts VERMOGENSBELASTIIIG De INSPECTEUR dor REGISTRATIE te GOUDA lul te zijnen kantore Zeugetraat G no It den 8 10 en 11 HEI e k van 10 tot 12 nre v m en van 2 tot 4 nre n m Zitting houden tot bet geven van inlichtingen aan belanghebbenden omtrent banne verplichtingen in zake de Vermogensbelasting De Inspecteur voornoemd U J W VAN NOOTEN Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f l iS bö H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEBI F AD RICHTER t Co Rotterdam Te Gouda b C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF 4 Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ign thans door nrenw gevonden toepassingen onze fa Ueeerf getcktUlerde FmrIrellea Ê elmtnreBogaerlê Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtoige aich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prijsconrant met een aantal ongevraagde getaigsohriften gratit op aanvraag Boxtel B BOOABBXi Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b wieo nodvllM i beiichtigen ign Oenda Drik van A BBINKMAN zï Bultepl apdscn overzicht De protestantsche gemeente te Gnesen hoeft besloten daar een tweede kerk te bonwen en de gemeenteraod heelt daarop kosteloos de oade veemarkt als bouwgrond voor die kerk beschikbaar gesteld Het Poolsch nntionalistische blad Lecli is verontwaardigd over s raads beslait In naam van de 15 000 Puien van de stad Gnesen leekenen wji verzet son tegen het beslnit vun de joodsch protoslantsclie bevolking De Proisisi he hakalisten bobben van de Mobkovitten geleerd die zoolang Se Japanners hen niet tot rede hadden gebracht op elke vrije plaats in de Poolsche steden een Iserkiël bouwden al was liet ook naar voor drie Griekscb katholieke gendarmes De Kujawische Bote dieet het Poolsche orgaan met bet volgende antwoord De onbeschaamdheid van deze niting is eenvondig bar aangezien or voor de 15 000 Polen van de stad Gnesen bnitm den groeten dom nog acht reomsche kerken zijn terwgl bet gelijke aantal protestantsche Duitschers in Gnesen totdnsver met een enkele kerk gonoegen heelt moeten nemen en de tweede slechts een eenvondig kerkgebonw zal worden Het Gnesener Poolsche blad bewijst daarmee echter dat tegen de grootpoolsche eiechen en aspiraties niet krachtig genoeg opgekomen kan worden In het kamp van de echte Russische mannen te Petersburg heerschte Vrijdag groote opschudding over de inbeslagneming van het nummer van hnn lijfblad Rocskoje Znamja de hniszoeking op hot bureau van dat blad en het tegen de uiterste rechterzijde gerichte offlciense artikel van de Rossija De aanstokers van progroms en moordaanslagen op vooruitstrevende leden van de Doema zijn de kluts kwjjt Vrijdagavond hebben zij in de theehuizen druk beraadslaagd over do vraag wat hnn bij dien nieuwen koers te doen stond Volgens do kranten is hot vrij zeker dat prins Lwof lid ven de eerste Doema en stichter van de parti van de vreedzame hervorming door Stolypin ter vervanging van Schwanebach als rukscontrolenr in het ministerie zal opgenomen worden Lwof was dadelijk nadat Stolypin met de vorming van een kabinet werd belast als candidaat voor een portefeuille genoemd De offlcieuse Sttddentsche Korrespondenz heeft een modedeeling uit Berlijn waarin FLVILLETOX VERVL OGEN g eluk 9 Dan placht moeder zich vol eerbied van haar stoel te verheffen om een onderdanige reverence te maken die gewoonlijk door een vriendelgk gebaar van de kleine hand die in een met goud bestikten lederen bandschoen was omsloten werd beantwoord Want prinses Lilelotte was ons buis altijd genegen geweest Zg was peetemoei van onzen Koenraad en elk jaar vereerde zg hom tien blanke Mansfelder daalders voor zijn spaarpotje en van Zijne Hoogheid den broeder der prinses bad hg de toezegging van rijke gitten en de belofte eens hofprediker te werden in deze gemeente wanneer vader emeritus zou zijn geworden Dikwgis zeide mgn moeder tot mg wannaer de karos der prinses met bet Isabellaspan door de getraliede poort den bottuin uitreed Ga voor de deur staan Cbristiane neem je jurkje in de band en maak je compliment Prinses Liselotte komt voorbg En dan stond ik op de treden van den stoep met kloppend kinderhartje en zag hoe de achoone voratendochtar lieh voortlMtioog aan de Dnitsohe pers de raad wordt gegeven niet meer to antwoorden op hot ges chrof van do Italiaansche pers over het vraagstuk van de Middellandscho Zee Al3 de bewegingen van koning Ednard in de Middellandbche Zee in den Rgksdag nog een weerklank vinden is de wonsob wel gerechtvaardigd om van geen enkele zijde on door geen enkel woord aan de wereld andermaal het drogbeeld van een zenuwachtig en angstig Unitschland te vertoonen en aan de Engelsche pers nieuwe stof voor booldartikelen onder hot opschrift Duitbcho angst te verscliaffen De ilagbladpolitici die in een adera het recht op zonnwachtigheiil on onbevreesdlieid jogons nlli s in de wcrold opoischen zal niemand dankbaar zijn Voor ons aanzien in het buitenland kan het slechts bevordelgk zi n wanneer ook onze volksvertegi nwoordiging bet zoo noodige onderscheid laat zien tusschen do kalm bl vcnde bemanning van het rjjksschip en vele passagiers die zeer zeeziek worden Onder de monschen die licht zeeziek worden mag men den nationaal liberalen afgevaardigde dr Semicr wel rekenen Deze heeft zich in een gesprek met een afgezant van de Petit Parisien die te Bcrlyn de stemming kwam peilen somber uitgelaten over Frankrgk s aansluiting bü Engeland en het vooruitzicht van een nieuwen FrunachDnitscben oorlog Do ernstige Duitsohe pers neemt zoogoed als geen nota van zgne ontboezemingen Veel liever geeft zg de uitingen van Cambon en Deruburg weer die verstandige woorden van verzoening tegen denzelfden journalist hebben gesproken Dat strookt ook boter met het feit dat de verhouding tusschen beide landen na do tusschen den Keizer en Cambon gewisselde vriendschappelijke woorden er in don laatsten tgd beter op is geworden President Roosevelt heeft den 26en dezer oen missive ontvangen van Zelaya den president van Honduras waarin deze nader bevestigt dat do vredesonderhandelingen te Amapala gevoerd tusschen Honduras en San Salvador tot een gunstig resultaat hebben geleid President Zolaya sprak zgn bijzonderen dank uit voor Roosevelt s bemoeiingen in t belang van het herstel van den vrede Te Washington houdt men het er voor dat de bepalingen van den gesloten vrede voldoende zi n om voor tenminste een paar jaar het uitbreken van vgandelgkheden in MiddenAmerika te voorkomen Soms scheen het mj toe dat bet overmoedige lachje van de üjne lippen verdween ala zij ons huis voor zich zag Prinses Liselotte was ongetrouwd gebleven Zij schrikt alle vrjjer af beweerde Wiesjemoei omdat ziJ zoo hoogmoedig is en lichtzinnig Dat klonk mg als lastertaal in de ooren en ik begon te weenen om dat gezegde Och kom wat kan jou die malle prinses schelen P zei Waltber dikwijls maar Koenraad nam mg by de band en dan wandelden wij in het slotpark en terwijl ik dan mgn gedachten den vrgen tengel liet liet fajj zgn bleek fljnbesueden gelaat op de smalle banden rusten en las tot de duisternis inviel en wij huiswaarts kei rden HOOFDSTUK VII Die Zondagen nit mijn kinderjaren zij lichten als gouden sterren nit het sombere zwerk mgner berinneringen I Hoe aangenaam was reeds het ontwaken hoe feestelgk scheen mij bet jurkje toe van groen fluweel waarmede Wiesjemoei mg tooide Het gebeele buis was doortrokken van den liefelgken geur der frissche dennentwijgén welks wg den vorigen dag uit bet woud badden verzameld en die nu klein geplakt over het witte zand van den leemen Een bgzondere berichtgever van het Hbld meldt Volgens oon aaoplakbiljat aan den ingang dor Doema gaat do tegen 2 uur uitgeschreven openbare vergadering niot door daar de geheime zitting nog voortduurt Er staan nog 51 sprekers op de Igst Een later telegram meldt De geheime vergadering van de Doema ter vaststelling van het recrutoncontingent voor 1907 is hedi navond evou na acht uur gesloten Do zaak zal morgon voormiddag Ie elf uur verder worden bchandolJ Uit Pargs wordt gemold Ton govolgo van liellige rodevouringen op openbare vergaderingen IS togen Bousquet aecrotarisgenoraal van do Voreeniging van arbeideis in do voedingsbodrgvcn en tegen twee leden van de federatie van don arbeid een bevel tot inhechtenibueming uitgevaardigd en zyn zij gtsterenmorgon gonrrostoord Krachtens de anarcliiBlenwüt zuUon zg vervolgd worden Er zgn do voiige week meer miniaterleele redevoeringen gehouden in Engeland waarop niet liet volle licht is gevallen Aan oen feestmaal van do Vereeniging Voor landnatioualisalie er kolonisatie bobben Sir Henry Campbell Bannermann en de secretarft van koloniiin de heer Winsten Cliurchill hot grootgrondbezit mot klom veroordeeld Do premier verklaarde dat hg geen vjjand van persoonlgkcn eigendom is maar dat bg het bezit billijker verdeeld wonscht te zien Daartoe behoort z i de regeering mede te werken Aan de plaatselijke overheden behoort hot recht te worden gegeven tot onteigening van grootgrondbezit voor den verkoop in kleine perceolen do nieuwe Echattiugswot die hopelgk oog in deze zitting zal worden aangenomen zal daartoe do eeisto stap zg n Do heer Chnrchil sprak in volkomen geIgken geest Hg legde er den nadruk op dat de regeering geen la id wil stelen doch een goeden prgs voor den bodem zal betalen beide sprekers given te kennen dat het huidige liboralo goovornemont zonder haal maar ook zonder verwgl deze boog noodige hervorming zal trachten door te voeren Nog geen twintig jaar is het geleden dat Keizer Wilhelm I den eersten steen legde van het Noord Oostzee kanaal en reeds nu verlangt de Dnitsche regetring een heel aanzienlgk crediet voor verbreeding vloer wa en uitgestrooid Bii het ocbtendraaal waarbij vader nooit aanzat op den dag des Heeren werd nauwelijks een woord gesproken Hjj was gewoon bij het eerste luiden der kerkklokkon met picchtigen langzamen tred zjjn studeerkamer te verlaten en met afgemeten schreden den slotberg te bestggeo want toentertijd werd nog kerk gehouden in de kapel die in de rij der vorstelgke vertrekken lag en die onmiddellijk toegang verleende tot de groote Btatiezaal Wanneer voor do derde maal de klokken Inidden dan vingen wü ook onzen kerkgang aan en telkenmale vond ik op mgn gezangboekje een vorschgeplukten ruiker meestal van roede of gespikkelde iiagelbloempjes wier prikkelende geur miJ de liefste was van alle bloemen Dat heeft Koenraad gedaan I riep ik uit met tranen van dankbaarheid in de oegen En dan vatte ik hem bg do hand en zoo gingen wij tezamen terwijl moeder ons volgde met Waltber die een eikentakje droeg op ziJn muts Van vaders predikatie begreep ik met veel Van al zijn kauselredovoeringen heb ik slechts die ëene onthouden welke hij uitsprak op dtn dag toen Koenraad en Waltber werden aangenomen Al do anderen Het kanaal heeft l C millioen mark gekost en nu worden 221 millioen gevraagd verdeeld over zeven tot acht jaar voor verbetering van hot werk waarbij ï 2 millioen komt ten behoove van krijgsknndige doeleinden De eerst Kate van dit crediet 15 millioen mark is in den vorm van een aanvullingscrediet voor 1907 by den Rgksdag aangevraagd Deze som moet dienen voor aankoop van grond en schadevergoeding wegens afbraak van huizen voorts voor bet maken dor plannen Het licht in de bedoeling bet kanaal van 9 meter tot U meter nit te diepen en de breedte der sluizen van 22 meter tot 44 meter op te voeren Het is niet t reusachtig sterk verkeer door bet kanaal dat dit ouivangrgk werk noodig maakt Integendeel Het kanaal is oen teleurstelling geworden j de opbrengst is ver beneden de verwachting gebleven eo de Duitscbo regeering hoopt nu door de voorgenomen verbetering bet verkeer meer te lokken i 01 dit lukken zaj F De tegenstanders van kanaalrecbten in Duitschland beweren dat de hooge rechten veel meer dao de onvoldoende afmetingen schuld zijn aan bet feit dat nog altijd zeer veel schepen de voorkeur geven aan den ouden weg door de Sond die sinds 1HB7 tolvrtj is De Franscbe ministerraad vau hedenmiddag wordt met belangstelling tegemoet gezien door de tegenstanders van Ciemonoean die mot den dag sterker worden in getal En dat ia voorwaar geen wonder Sclioone beloften beeft de hoer Clemencean genoeg gegeven geen enkele heeft hij tot dusver ingelost Zgne regeling van de Zondagsrust heeft hem meer vijanden dan vricndtn bezorgd zij heeft niemand voldaan De meer gematig e elementen verwijten der regeering haar slapheid tegenover de arbeidersbeweging do sociaal democraten zgn ver ontwaardigd over bet optreden van Clemencean tegen leden van vakvereenigiogen die hij in hnn strijd bomoeilgkt Scherp maar juist schets het Journal des Débats den toestand in de volgende woorden Sedert zjj aan hot bestuur zijn zijn do radicalen de ongelukkigste en meest geplaagde menseben De rol van oppositie was voor hun bekwaambeden als geknipt Zg gaf hun gelegenheid te laten doorschemeren dat zij bet Dorado in pacht hadden nn staan zij met ledige handen De socialisten vragen om verwezenigking van de dolzinnige verkiezingsbeloften waarvan do vlogen als liolle klanken mgn ooren voorbg want in de kerk bad ik slechts oogen voor die ëéne wier aanblik mjj steeds boeide wanneer ik baar diocht aanschouwen En die oene was prinses Liselotte Dikwijls wanneer njj des Zondags ons avondmaal nuttigden minder eenvondig dan anders stelde vader ons vragen met betrekking tot den tekst van ziJn dien dag gebonden preek om te zien of bet zaadkorroltje dat hg had uitgestrooid in goede aarde was gevallen Hoogst zelden was ik in staat een juist antwoord te t e enend n geraakte hiJ in toorn Lichtzinnige droomster vroeg hij verwgtend waar teeven uw gedachten als uw lichaam wglt in bet huis des Heeren f Meestal verging het Koenraad niet beter En dat was nog afkeurenswaardiger daar bg toch bestemd was voor den geestelpen stand En zoo geschiedde bet ook op zekeren Zondag toen bg reeds zestien jaren telde en zicli voorbereidde om in den herfst z n eindeiamen van het gymnasium at te leggen ten einde na diens goeden uitslag zgn theologische studiën aan te vangen by de Hoogeschool te HelmsIJtdt Worit vervolgd